LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2016privind impozitul specific unor activități
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Dispoziții generale
  Prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri și alte facilități de cazare similare", 5520 - "Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activități de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentație n.c.a.", 5630 - "Baruri și alte activități de servire a băuturilor".


  Articolul 2

  Definiții(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) impozitul specific anual - impozitul datorat de contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1;
  b) persoană juridică română - conform art. 7 pct. 29 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  c) complex hotelier - structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare care pentru obținerea certificatului de clasificare include în perimetrul ei alte activități, dar cel puțin una clasificată ca impusă aferentă codurilor CAEN 5610 și/sau 5630, și îndeplinește cumulativ următoarele condiții:(i) sunt exploatate de aceeași persoană juridică română;(ii) înregistrează distinct în evidența contabilă operațiunile efectuate;(iii) nu include activitățile aferente codurilor CAEN 5621 și 5629;
  d) suprafața utilă comercială/de servire pentru codurile CAEN 5610 - "Restaurante" și 5630 - "Baruri și alte activități de servire a băuturilor" - suma suprafețelor saloanelor, teraselor și grădinilor de vară, conform certificatului de clasificare/autorizație;
  e) suprafața utilă de desfășurare a activității specifice codurilor CAEN 5621 - "Activități de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentație n.c.a." - suprafața totală construită, conform certificatului de clasificare/autorizației;
  f) unitate - locația unde se desfășoară activitatea economică și care este înființată, înregistrată și funcționează în conformitate cu legislația României.
  (2) Termenii/expresiile utilizate în cuprinsul art. 6-10 au înțelesul prevăzut de legile de organizare și funcționare a domeniilor de activitate specifice.(3) Clasificarea activităților prevăzute de prezenta lege intră în competența autorităților administrației publice centrale cu responsabilități în domeniu.


  Articolul 3

  Contribuabili
  Sunt obligate la plata impozitului specific unor activități, denumit în continuare impozit specific, în conformitate cu prevederile prezentei legi, persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiții:
  a) aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1;
  b) nu se află în lichidare, potrivit legii.


  Articolul 4

  Anul fiscal/perioada impozabilă(1) Anul fiscal este anul calendaristic.(2) Când un contribuabil se înființează sau încetează să mai existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.


  Articolul 5

  Reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activități(1) Contribuabilii care se înființează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înființați ca efect al unor operațiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, și care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 plătesc impozitul specific, începând cu anul următor înființării, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 3.(2) Persoanele juridice române nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la art. 3, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege.(3) Contribuabilii care au mai multe unități determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unități, calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN.(4) Contribuabilii care desfășoară mai multe activități cu codurile CAEN prevăzute la art. 1, cu excepția celor care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier, determină impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit potrivit art. 6, pentru fiecare activitate desfășurată.(5) În situația în care intervin modificări datorate începerii/încetării unei activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 sau intervine modificarea suprafețelor aferente desfășurării fiecărei activități, începând cu semestrul următor acestor modificări, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.(6) În situația în care se înființează o nouă unitate cu activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1, începând cu semestrul următor, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an potrivit prevederilor alin. (5).(7) În situația în care un sat, o comună sau o stațiune turistică de interes local dobândește statutul de stațiune turistică de interes național, contribuabilii stabiliți în aria de administrare a acesteia vor plăti impozitul specific la nivelul stabilit pentru sate/comune/stațiuni de interes local pentru încă 3 ani de la dobândirea statutului de stațiune turistică de interes național.


  Articolul 6

  Reguli pentru calculul impozitului specific anual(1) Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5610 "Restaurante", 5621 "Activități de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 "Alte servicii de alimentație n.c.a." se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 1.(2) Impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5630 "Baruri și alte activități de servire a băuturilor" se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 2.(3) Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5510 "Hoteluri și alte facilități de cazare similare", 5520 "Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată", 5530 "Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere", 5590 "Alte servicii de cazare" se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 3.(4) Valoarea impozitului standard - "k", prevăzut în anexa nr. 3, este cea corespunzătoare categoriei și/sau tipului de structură de primire turistică menționate în certificatul de clasificare.(5) În situația în care, în cursul unui an, au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare prevăzut la alin. (4) sau la numărul locurilor de cazare, contribuabilii calculează impozitul specific, în mod corespunzător, începând cu semestrul următor acestor modificări potrivit prevederilor art. 5 alin. (5).(6) Contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c), determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3. Veniturile obținute din activitatea unui complex hotelier din contracte de închiriere sau asociere către/cu alte societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor fi supuse impozitării conform art. 10 alin. (2).(7) Contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui hotel, hotel apartament, motel, pensiuni turistice, pensiuni turistice rurale, pensiuni turistice urbane, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat, hotel tineret, bungalow-uri, vile, reprezentând structuri de primire turistică amenajate în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pun la dispoziția turiștilor spații de cazare și spații de alimentație publică de tip restaurant, bar, toate aceste servicii specifice fiind activități ale aceleiași societăți care desfășoară activitatea de cazare, nefăcând obiectul închirierii sau asocierii către/cu alte societăți, determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3.


  Articolul 7

  Reguli pentru perioada de inactivitate, încetarea activității și alte situații(1) Pentru contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, impozitul specific se recalculează în mod corespunzător, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei fiscale corespunzătoare fiecărui contribuabil, luând în considerare, dacă este cazul, și modificarea impozitului specific în cursul anului.(2) În cazul retragerii definitive de către autoritățile competente a autorizației de funcționare/ certificatului de clasificare pentru toate activitățile prevăzute în anexele corespunzătoare codurilor CAEN, persoanele juridice române prevăzute la art. 1 sunt obligate la plata impozitului pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizației de funcționare/certificatului de clasificare.(3) În cazul în care, în cursul unui an, un contribuabil intră în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului sau în registrul ținut de instanțele judecătorești competente, după caz, acesta rămâne în sistemul de impunere reglementat de prezenta lege și nu mai datorează impozitul specific începând cu semestrul următor. În cazul în care perioada de inactivitate încetează în cursul anului, contribuabilul datorează impozitul specific începând cu semestrul următor celui în care încetează perioada de inactivitate.


  Articolul 8

  Reguli privind declararea și plata impozitului specific unor activități(1) Declararea și plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual, stabilit potrivit prezentei legi.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contribuabilii care încetează să existe în cursul anului declară și plătesc impozitul specific determinat potrivit art. 7 alin. (1) până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit legii, luând în calcul, dacă este cazul, și impozitul specific declarat și plătit în semestrele anterioare.(3) Impozitul specific reglementat de prezenta lege se face venit la bugetul de stat.(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific în anul precedent și nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3, în anul următor, aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 9

  Pierderi fiscale
  Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific unor activități și care anterior au realizat pierdere fiscală recuperează pierderea din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi, de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de titlul II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pierderea fiscală se recuperează în perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale și limita celor 7 ani.


  Articolul 10

  Reguli privind calculul, declararea și plata impozitului specific datorat pentru alte activități(1) Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier și realizează venituri din desfășurarea altor activități aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Veniturile din alte activități luate în calcul sunt cele înregistrate până la data de 31 decembrie a anului respectiv, inclusiv.


  Articolul 11

  Termenele de declarare a mențiunilor(1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul specific.(2) În cazul în care, la data de 31 decembrie inclusiv, condițiile prevăzute la art. 3 nu mai sunt îndeplinite, contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieșirea din acest sistem de impunere, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.(3) În cazurile prevăzute la art. 7 alin. (2), contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieșirea din sistemul de impunere specific, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 12

  Prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende și registrul de evidență fiscală(1) Persoanele juridice plătitoare de impozit specific țin evidența amortizării fiscale, potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, aplicabil plătitorilor de impozit pe profit.(2) Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende de către persoanele juridice plătitoare de impozit specific se fac potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Persoanele juridice plătitoare de impozit specific au obligația să întocmească registrul de evidență fiscală, prevăzut la art. 19 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care înscriu elementele care sunt luate în calcul la stabilirea impozitului, cum ar fi: tipurile de activități desfășurate, coeficienții și variabilele utilizate pentru fiecare activitate care intră sub incidența impozitului specific, numărul de unități, suprafețele de desfășurare a activităților, precum și amortizarea fiscală.


  Articolul 13

  Dispoziții finale(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.(2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se elaborează normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri.(3) Nivelul impozitului specific anual prevăzut în anexele nr. 1-3 la prezenta lege poate fi actualizat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.


  Articolul 14

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  FLORIN IORDACHE

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


  București, 7 octombrie 2016.
  Nr. 170.

  Anexa nr. 1


  Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii
  care au înscrisă ca activitate principală sau
  secundară activitatea cu codul CAEN:
  5610 - "Restaurante", 5621 - "Activități de alimentație
  (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentație"

  Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde:
  k - 1400, valoarea impozitului standard (lei);
  x - variabilă în funcție de rangul localității;
  y - variabilă în funcție de suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității;
  z - coeficient de sezonalitate;
  q = 0,9 și reprezintă coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic unitate-locație de desfășurare a activităților.

  Coeficient de sezonalitate (variabila "z")

  București, cei 8 poli

  0,45

  Municipii, orașe

  0,35

  Stațiuni turistice de interes național

  0,30

  Sate, comune și stațiuni turistice de interes local

  0,10

  Variabila în funcție de rangul localității
  (variabila "x")

  București


  Zona A

  17,0

  Zona B

  16,0

  Zona C

  15,0

  Zona D

  13,5

  8 poli (Brașov, Cluj-Napoca, Constanța,
  Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara)

  Zona A

  15,0

  Zona B

  14,0

  Zona C

  13,0

  Zona D

  11,5

  Municipiu


  Zona A

  13,0

  Zona B

  11,0

  Zona C

  9,0

  Zona D

  7,0

  Oraș

  5,0

  Stațiuni

  5,0

  Comună

  3,0

  Suprafața
  cuprinsă între

  Variabila în funcție de suprafața utilă
  a locației (variabila "y")

  0 mp - 30 mp

  2,0

  31 mp - 50 mp

  7,0

  51 mp - 70 mp

  12,0

  71 mp - 90 mp

  16,0

  91 mp - 120 mp

  21,0

  121 mp - 160 mp

  29,0

  161 mp - 200 mp

  38,0

  201 mp - 240 mp

  47,0

  241 mp - 300 mp

  58,0

  301 mp - 400 mp

  75,0

  401 mp - 500 mp

  80,0

  501 mp - 600 mp

  85,0

  601 mp - 700 mp

  90,0

  701 mp - 800 mp

  95,0

  peste 801 mp

  105,0

  1. Pentru următoarele categorii de activități, aferente codului CAEN 5610:
  a) vânzători ambulanți la tonete de înghețată;
  b) cărucioare mobile care vând mâncare;
  c) prepararea hranei la standuri din piețe,
  impozitul specific anual/unitate este în sumă de 1.500 lei.  Anexa nr. 2


  Formula de calcul al impozitului specific anual
  pentru contribuabilii care au înscrisă
  ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul
  CAEN: 5630 - "Baruri și alte activități de servire a băuturilor"

  Impozit specific anual/unitate - k * (x + y * q) * z, unde:
  k - 900, valoarea impozitului standard;
  x - variabilă în funcție de rangul localității;
  y - variabilă în funcție de suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității;
  z - coeficient de sezonalitate;
  q - 0,9 și reprezintă coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic unitate = locație de desfășurare a activităților.

  Variabila în funcție de rangul localității
  (variabila "x")

  București


  Zona A

  16,0

  Zona B

  15,0

  Zona C

  14,0

  Zona D

  12,5

  8 poli (Brașov, Cluj-Napoca, Constanța,
  Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara)

  Zona A

  14,0

  Zona B

  13,0

  Zona C

  12,0

  Zona D

  11,0

  Municipiu


  Zona A

  12,5

  Zona B

  10,0

  Zona C

  8,0

  Zona D

  4,0

  Oraș

  2,0

  Stațiuni

  2,0

  Comună

  0,4

  Suprafața
  cuprinsă între

  Variabila în funcție de suprafața utilă
  a locației (variabila "y")

  0 mp - 30 mp

  2,0

  31 mp - 50 mp

  4,0

  51 mp - 70 mp

  6,0

  71 mp - 90 mp

  8,0

  91 mp - 120 mp

  10,0

  121 mp - 160 mp

  14,0

  161 mp - 200 mp

  16,0

  201 mp - 240 mp

  18,0

  241 mp - 300 mp

  20,0

  301 mp - 400 mp

  25,0

  401 mp - 500 mp

  30,0

  501 mp - 600 mp

  40,0

  601 mp - 700 mp

  50,0

  701 mp - 800 mp

  60,0

  801 mp - 900 mp

  70,0

  901 mp - 1000 mp

  80,0

  peste 1001 mp

  90,0

  Coeficient de sezonalitate (variabila "z")

  București, cei 8 poli

  0,45

  Municipii, orașe

  0,40

  Stațiuni turistice de interes național

  0,35

  Sate, comune și stațiuni turistice de interes local

  0,15  Anexa nr. 3


  Formula de calcul al impozitului specific anual pentru
  contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală
  sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5510 - "Hoteluri
  și alte facilități de cazare", 5520 - "Facilități de
  cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată",
  5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere",
  5590 - "Alte servicii de cazare"

  Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde:
  Impozit specific standard - k - LEI/loc cazare/an

  Tabelul nr. 1

  LEI/loc cazare/an

  Hotel 1*,
  2*

  Hotel 3*

  Hotel 4*

  Hotel 5*

  Pensiune 1*,
  2*/margarete

  Pensiune 3*/
  margarete

  Pensiune 4*/
  margarete

  Pensiune 5*/
  margarete

  București + 8 poli

  205

  308

  513

  820

  164

  246

  410

  656

  Municipii

  150

  224

  374

  598

  120

  180

  299

  481

  Orașe

  142

  215

  358

  573

  113

  170

  287

  458


  Tabelul nr. 2

  LEI/loc cazare/an

  Hotel 1*,
  2*

  Hotel 3*

  Hotel 4*

  Hotel 5*

  Pensiune 1*,
  2*/margarete

  Pensiune 3*/
  margarete

  Pensiune 4*/
  margarete

  Pensiune 5*/
  margarete

  Delta Dunării

  43

  64

  107

  171

  34

  51

  86

  137

  Sate, comune,
  stațiuni de interes local

  45

  67

  111

  178

  36

  53

  89

  143


  Tabelul nr. 3

  LEI/loc cazare/an

  Hotel 1*,
  2*

  Hotel 3*

  Hotel 4*

  Hotel 5*

  Pensiune 1*,
  2*

  Pensiune 3*

  Pensiune 4*

  Pensiune 5*

  Stațiuni turistice de
  interes național

  113

  171

  271

  448

  91

  132

  225

  358


  Tabelul nr. 4

  LEI/loc cazare/an

  Structura 1*, 2*, 3*

  Structura 4*

  Cod CAEN 5530 - Parcuri pentru rulote,
  spații de campare, campinguri, tabere,
  popasuri turistice și sate de vacanță
  (campinguri, bungalow-uri, sate de vacanță)

  22  31
  Tabelul nr. 5

  LEI/loc cazare/an

  Structura 1*

  Structura 2*

  Structura 3*

  Structura 4*

  Structura 5*

  Cod CAEN 5590 - Navă maritimă/fluvială,
  ponton plutitor

  36

  53

  89

  111

  143


  Tabelul nr. 6

  LEI/loc cazare/an

  Structura 1*, 2*, 3*

  Structura 4*, 5*

  Cod CAEN 5520 - Facilități de cazare
  pentru vacanțe și perioade de scurtă
  durată

  22


  31  --------