ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 13 iunie 2002 (*actualizată*)
privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
(actualizată până la data de 28 februarie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 27 iunie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 28 februarie 2011, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.337 din 27 noiembrie 2002 abrogată de art. 16 din HOTĂRÂREA nr. 744 din 3 iulie 2003; LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 24 februarie 2005; LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005; DECIZIA nr. 258 din 14 martie 2006; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006; LEGEA nr. 375 din 5 octombrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006; LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008 abrogată de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009; LEGEA nr. 38 din 13 martie 2009; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011.
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop:
  a) stabilirea cadrului general de reglementare a activităţilor privind reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice prin definirea atribuţiilor şi obiectivelor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumita în continuare ANCOM, în domeniul comunicaţiilor electronice, a regimului autorizării acestor activităţi, precum şi a regulilor specifice care guvernează concurenta pe piaţa reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
  --------------
  Litera a) a art. 1 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii" cu denumirea "Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii" şi a denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  b) stabilirea obiectivelor şi atribuţiilor ANCOM în domeniul serviciilor poştale;
  --------------
  Litera b) a art. 1 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  c) înfiinţarea ANCOM ca organ al administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale.
  --------------
  Litera c) a art. 1 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 2

  (1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel:
  a) furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispoziţie a unei reţele de comunicaţii electronice;
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera a) a alin. (1) al art. 2 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  b) furnizor de reţele de comunicaţii electronice - o persoană a carei activitate consta, în tot sau în parte, în furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice;
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera b) a alin. (1) al art. 2 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  c) utilizator final - orice utilizator, cu excepţia celor care furnizează reţele publice de comunicaţii sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera c) a alin. (1) al art. 2 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  d) consumator - orice persoană fizica, utilizator sau solicitant, în alte scopuri decât cele ale activităţii sale comerciale sau profesionale, al unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului;
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera d) a alin. (1) al art. 2 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  e) perturbaţie - efectul unei energii nedorite care apare la recepţia într-o reţea de comunicaţii electronice ce utilizează spectrul de frecvenţe radio, energie cauzată de o emisie sau de un fenomen de radiaţie ori de inducţie, care se manifestă prin orice fel de degradare a performanţelor reţelei şi care poate conduce la interpretarea eronată a informaţiilor sau la pierderea acestora, informaţii care ar fi putut fi obţinute în absenţa unei asemenea energii nedorite;
  ---------------
  Litera e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.
  f) piaţa transnationala - piaţa identificata de Comisia Europeană, care acoperă teritoriul Comunităţii Europene sau o parte substantiala a acestuia.
  ---------------
  Litera f) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006.
  (2) În cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002
  privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002
  , cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa privind accesul, la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002
  privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002
  , cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa privind serviciile poştale, la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003
  pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, denumită în continuare Legea serviciului universal, şi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 510/2004
  privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, cu modificările ulterioare.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.


  Articolul 3

  -----------
  Alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.
  (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în cazul furnizarii pentru nevoi proprii a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice de către instituţiile din cadrul Sistemului naţional de apărare, care se realizează pe baza reglementărilor speciale aplicabile acestor instituţii.
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (2) al art. 3 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  (3) Interconectarea reţelelor de comunicaţii electronice aparţinând instituţiilor din cadrul Sistemului naţional de apărare cu reţelele publice de comunicaţii se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei privind accesul.
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (3) al art. 2 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.

  ---------------
  Art. 3^1 a fost eliminat prin abrogarea pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006 de către pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.


  Capitolul II

  Autorizarea furnizarii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" din Titlul Cap. II este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.

  Articolul 4

  (1) Furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice este libera şi se face în condiţiile regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (1) al art. 4 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  (2) În scopul realizării unei evidente oficiale a furnizorilor, orice persoană care intenţionează sa furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice transmite ANCOM o notificare, în forma prevăzută la alin. (3).
  --------------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) ANCOM stabileşte şi actualizează formularul-tip al notificării, cuprinzând informaţiile pe care orice persoană care intenţionează sa furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice are obligaţia să le comunice pentru a beneficia de autorizaţia generală. Aceste informaţii sunt grupate în următoarele categorii:
  --------------
  Partea introductivă a alin. (3) al art. 4 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  a) date necesare identificarii furnizorului şi comunicării eficiente cu acesta;
  b) descrierea tipurilor de reţele sau de servicii pe care persoana în cauza intenţionează să le furnizeze;
  c) data estimativă a începerii activităţii.
  (4) Persoana care a realizat notificarea în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) este autorizata sa furnizeze tipurile de reţele şi de servicii pe care le-a indicat în notificare, având drepturile şi obligaţiile corespunzătoare prevăzute în autorizaţia generală.
  ------------
  Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.
  (5) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (3) trebuie să fie notificată ANCOM în termen de 10 zile.
  --------------
  Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (6) Persoanelor cărora li s-a retras dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice li se retrag licenţa de utilizare a frecventelor radio şi licenţa de utilizare a resurselor de numerotatie, acolo unde este cazul, şi nu mai pot beneficia de autorizaţia generală pe o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (6) al art. 4 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  (7) Persoanele care intenţionează sa furnizeze exclusiv pentru nevoi proprii reţele sau servicii de comunicaţii electronice nu au obligaţia transmiterii notificării. Drepturile şi obligaţiile prevăzute în autorizaţia generală li se aplică în mod corespunzător.
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (7) al art. 4 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.


  Articolul 5

  (1) ANCOM elaborează şi actualizează autorizaţia generală pentru tipurile de reţele şi de servicii, prin care stabileşte condiţiile în care acestea pot fi furnizate, determinând astfel drepturile şi obligaţiile care revin furnizorilor fiecărui tip de reţea sau de serviciu.
  --------------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) Condiţiile stabilite potrivit alin. (1) vor fi obiectiv justificate în raport cu tipul de reţea sau de serviciu în cauza, nediscriminatorii, proporţionale şi transparente. Ele pot viza:
  a) contribuţii financiare pentru susţinerea serviciului universal;
  b) plata tarifului de monitorizare anual;
  c) interoperabilitatea serviciilor şi interconectarea reţelelor;
  d) disponibilitatea resurselor de numerotatie pentru utilizatorii finali, inclusiv condiţii impuse în temeiul legislaţiei speciale privind serviciul universal;
  e) cerinţe privind protecţia mediului, planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, precum şi cerinţe şi condiţii legate de acordarea dreptului de acces pe proprietăţi, colocare şi utilizarea partajata a resurselor, inclusiv, dacă este cazul, garanţiile de ordin financiar sau tehnic necesare pentru a asigura executarea corespunzătoare a lucrărilor de infrastructura;
  f) obligaţii privind retransmisia serviciilor de programe prin reţelele de comunicaţii electronice, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind audiovizualul;
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera f) a alin. (1) al art. 5 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  g) prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private;
  h) protecţia consumatorilor;
  i) restricţii privind transmiterea conţinutului ilegal şi vatamator, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul comerţului electronic şi al audiovizualului;
  j) informaţii care trebuie furnizate în temeiul art. 4 alin. (3) şi al art. 51;
  k) interceptarea legală a comunicaţiilor, inclusiv suportarea de către furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice a costurilor aferente, şi asigurarea confidenţialităţii prin sisteme proprii, acreditate în condiţiile actelor normative în vigoare;
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera k) a alin. (1) al art. 5 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  l) furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice pe durata situaţiilor generate de producerea unei calamitaţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav;
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera l) a alin. (1) al art. 5 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  m) măsuri privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice generate de reţelele de comunicaţii electronice, în condiţiile legii;
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera m) a alin. (1) al art. 5 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  n) obligaţii privind acordarea accesului, altele decât cele prevăzute la art. 5, 6 şi 8 din Ordonanţa privind accesul sau în legislaţia specială privind serviciul universal;
  o) menţinerea integrităţii reţelelor publice de comunicaţii, inclusiv prin condiţii care să împiedice producerea perturbatiilor prejudiciabile între reţelele sau serviciile de comunicaţii electronice;
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera o) a alin. (1) al art. 5 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  p) asigurarea securităţii reţelelor publice de comunicaţii împotriva accesului neautorizat;
  q) condiţii de utilizare a frecventelor radio a căror utilizare este supusă doar regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2);
  --------------
  Litera q) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei «frecvenţe radioelectrice» cu sintagma «frecvenţe radio»."
  r) măsuri destinate asigurării respectării standardelor sau specificatiilor tehnice;
  s) criteriile şi procedurile pentru impunerea obligaţiilor prevăzute la art. 5, 6 şi 8 din Ordonanţa privind accesul sau în legislaţia specială privind serviciul universal.
  (3) ANCOM modifica autorizaţia generală, cu respectarea principiilor obiectivitatii şi proportionalitatii, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 şi numai în următoarele situaţii:
  a) aceasta decizie este necesară pentru respectarea obligaţiilor care decurg dintr-un acord internaţional la care România este parte;
  b) circumstanţele în care autorizaţia generală a fost emisă s-au modificat.
  --------------
  Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (4) ANCOM revoca autorizaţia generală, cu respectarea principiilor obiectivitatii şi proportionalitatii, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 şi numai în următoarele situaţii:
  a) aceasta decizie este necesară pentru respectarea obligaţiilor care decurg dintr-un acord internaţional la care România este parte;
  b) în vederea protejării interesului public, atunci când circumstanţele în care autorizaţia generală a fost emisă s-au modificat.
  --------------
  Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 6

  (1) Persoanele autorizate în condiţiile art. 4 sa furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi, în condiţiile prevăzute în cap. IV.
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (1) al art. 6 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  (2) Persoanele autorizate în condiţiile art. 4 sa furnizeze reţele publice de comunicaţii sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului beneficiază şi de următoarele drepturi:
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" din partea introductivă a alin. (2) al art. 6 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  a) dreptul de a negocia şi de a încheia acorduri de acces sau de interconectare cu orice alţi furnizori autorizaţi de reţele publice de comunicaţii sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în condiţiile Ordonanţei privind accesul;
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la lit. a) a alin. (2) al art. 6 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  b) dreptul de a fi desemnat pentru furnizarea oricăror componente ale serviciului universal pe întregul teritoriu naţional sau în zone ale acestuia, în condiţiile legii.
  (3) La cerere sau din oficiu ANCOM va elibera în cel mult 7 zile un certificat-tip prin care se atesta ca persoana respectiva a trimis o notificare în condiţiile art. 4 şi în care se prezintă condiţiile în care aceasta persoana beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi şi de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.
  --------------
  Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Capitolul III

  Regimul juridic al spectrului de frecvente radio şi al resurselor de numerotatie
  --------------
  Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei «frecvenţe radioelectrice» cu sintagma «frecvenţe radio»."

  Articolul 7

  (1) Spectrul de frecvenţe radio şi resursele de numerotaţie sunt resurse limitate, aflate în proprietatea publică a statului.
  (2) Administrarea şi gestionarea spectrului de frecvenţe radio şi a resurselor de numerotaţie se realizează pe baza principiilor obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii.
  ------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 5^1.


  Articolul 8

  (1) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii adoptă Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, prin decizie a preşedintelui, cu avizul Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii, pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală sau aflate în partaj guvernamental/neguvernamental.
  ------------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.
  (2) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei asigură, în condiţiile legii, administrarea şi coordonarea la nivel naţional a gestionării spectrului de frecvenţe radio în conformitate cu Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă şi cu acordurile internaţionale la care România este parte.
  ------------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 5^2.
  (3) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii poate interzice pe o perioadă limitată utilizarea parţială sau totală a unei benzi de frecvenţă ori a unei anumite frecvenţe de către persoane fizice sau juridice, la cererea motivată a autorităţilor publice competente, în cazul în care siguranţa naţională, ordinea publică sau apărarea naţională impune această măsură.
  ------------
  Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.
  (4) Autorităţile publice competente în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale au dreptul sa utilizeze benzile de frecventa alocate, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor speciale conferite de lege.
  (5) Costurile ocazionate de schimbarea destinaţiei sau reorganizarea utilizării unor benzi de frecvenţe radio vor fi suportate din cuantumul taxei de licenţă prevăzute la art. 15 alin. (3). Modul de compensare va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
  -------------
  Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.
  -------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 iulie 2006 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării.
  Conform art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Apărării Naţionale prin reorganizarea Ministerului Apărării.
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.


  Articolul 9

  Activitatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind administrarea şi coordonarea gestionării spectrului de frecvenţe radio este asistată de Comisia Interdepartamentală de Radiocomunicaţii, organism consultativ, fără personalitate juridică, înfiinţată prin hotărâre a Guvernului.
  -------------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.


  Articolul 10

  (1) Autorităţile abilitate să gestioneze spectrul de frecvenţe radio sunt următoarele:
  a) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumit în continuare IGCTI,*) pentru frecvenţele din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentală;
  -------
  *) Conform art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007
  privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei preia atribuţiile specifice în domeniul radiocomunicaţiilor, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, exercitate de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, care se desfiinţează.
  b) instituţiile competente în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru frecvenţele din benzile atribuite pentru utilizare guvernamentală.
  ------------
  Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 5^4.
  (2) IGCTI acordă spre utilizare, în mod individual, prin asignare, frecvenţe radio din benzile prevăzute în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe şi ţine permanent evidenţa utilizării acestora, în conformitate cu procedura stabilită prin decizie a preşedintelui IGCTI.
  ------------
  Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 5^4.
  (3) Autorităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a asigura schimbul reciproc de informaţii referitoare la asignarile de frecvente efectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002
  privind protecţia informaţiilor clasificate. Sub coordonarea IGCTI acestea colaborează în vederea identificarii şi localizarii emisiilor neautorizate şi a perturbatiilor prejudiciabile, în scopul asigurării protecţiei radioelectrice a tuturor serviciilor de comunicaţii electronice care utilizează frecvente radio.
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (3) al art. 10 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  -------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.


  Articolul 11

  (1) ANCOM adopta Planul naţional de numerotatie.
  (2) ANCOM asigura, în condiţiile legii, administrarea şi gestionarea la nivel naţional a resurselor de numerotatie, în conformitate cu Planul naţional de numerotatie şi cu acordurile internaţionale la care România este parte.
  --------------
  Art. 11 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 12

  (1) ANCOM asigura punerea la dispoziţie de resurse de numerotatie adecvate pentru toţi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
  --------------
  Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) Gestionarea resurselor de numerotatie trebuie să respecte principiul tratamentului egal acordat tuturor furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
  ---------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (2) al art. 12 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  (3) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cărora li s-au alocat blocuri de numere, sunt obligaţi să aplice principiul nediscriminarii şi transparenţei faţă de alţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice, în privinţa secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor.
  ---------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (3) al art. 12 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.


  Articolul 13

  (1) Utilizarea frecvenţelor radio este permisă numai după obţinerea unei licenţe acordate, conform legii, în condiţii care să asigure exploatarea lor eficientă şi evitarea apariţiei perturbaţiilor prejudiciabile asupra reţelelor operate de alte persoane care utilizează spectrul de frecvenţe radio în condiţiile legii.
  (2) Utilizarea resurselor de numerotaţie este permisă numai după obţinerea unei licenţe acordate, conform legii, în condiţii care să asigure exploatarea lor eficientă.
  (3) IGCTI poate desemna anumite categorii de frecvenţe a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio, supusă regimului de autorizare generală în ceea ce priveşte accesul şi condiţiile de utilizare, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi în special atunci când riscul producerii perturbaţiilor prejudiciabile este redus. IGCTI stabileşte regimul armonizat de utilizare a acestora, pentru fiecare categorie de frecvenţe a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio, prin decizie a preşedintelui.
  (4) În cazul frecvenţelor radio necesare pentru nevoile proprii ale instituţiilor din cadrul Sistemului naţional de apărare, utilizarea acestora se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obţinerea unei licenţe, pe baza atribuirii efectuate prin Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
  -------------
  Partea introductivă a alin. (4) al art. 13 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.
  a) respectarea cerinţelor tehnice şi operaţionale necesare pentru evitarea perturbaţiilor prejudiciabile şi pentru limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinţe sunt diferite faţă de cele incluse în autorizaţia generală;
  b) respectarea obligaţiilor care decurg din acorduri internaţionale privind utilizarea frecvenţelor radio la care România este parte.
  (5) În cazul frecvenţelor radio necesare pentru nevoile proprii de comunicaţii ale ambasadelor şi misiunilor diplomatice ale altor state aflate pe teritoriul României, utilizarea şi autorizarea acestora se supun unui regim special stabilit prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea procedurilor armonizate la nivel european şi a acordurilor internaţionale la care România este parte.
  ------------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 5^5.


  Articolul 13^1

  (1) Personalul de operare al staţiilor de radiocomunicaţii în serviciile mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit, serviciile mobil maritim şi mobil maritim prin satelit, serviciul radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară şi serviciul mobil terestru, cu excepţia personalului de operare al staţiilor de radiocomunicaţii din componenţa reţelelor naţionale de telefonie mobilă, trebuie să posede nivelul de cunoştinţe necesar operării respectivelor staţii.
  ------------
  Alin. (1) al art. 13^1 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 6 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.
  (2) IGCTI asigura certificarea personalului prevăzut la alin. (1) în termenii şi condiţiile stabilite prin regulament aprobat prin decizie a preşedintelui IGCTI.
  --------------
  Art. 13^1 a fost introdus de pct. 6 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.


  Articolul 13^2

  (1) Utilizarea frecvenţelor radio în serviciul de amator se realizează fără obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio.
  (2) În cadrul serviciului de amator operează numai persoane autorizate în acest sens, denumite radioamatori, în benzi de frecvenţă atribuite prin Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, pentru activităţi fără caracter comercial şi în scop personal, pentru instruire individuală, studii tehnice şi intercomunicare.
  (3) Certificarea şi autorizarea radioamatorilor, precum şi modul de utilizare a frecvenţelor radio de către aceştia sunt stabilite prin regulament aprobat prin decizie a preşedintelui IGCTI.
  ------------
  Art. 13^2 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 6^1.


  Articolul 13^3

  Până la data de 31 decembrie 2007, IGCTI va adopta, prin decizie a preşedintelui, un set de reglementări care vor stabili caracteristicile tehnice ale perturbaţiilor prejudiciabile, în funcţie de tipurile de servicii de radiocomunicaţii autorizate în România, cu respectarea specificaţiilor, standardelor şi normelor tehnice aplicabile echipamentelor generatoare de câmp radioelectric.
  ------------
  Art. 13^3 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 6^2.


  Articolul 14

  (1) Licenţa de utilizare a frecventelor radio este actul administrativ prin care IGCTI acorda unui furnizor autorizat în condiţiile art. 4 dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvente radio în scopul furnizarii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici şi pentru o perioadă limitată.
  ---------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (1) al art. 14 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  (2) Licenţa de utilizare a frecventelor radio stabileşte condiţiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste condiţii trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu tipul de reţea sau de serviciu în cauza, nediscriminatorii, proporţionale şi transparente. Ele pot viza:
  --------------
  Partea introductivă a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei «frecvenţe radioelectrice» cu sintagma «frecvenţe radio»."
  a) desemnarea tipului de reţea sau de serviciu ori a tehnologiei pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a frecventelor, inclusiv, dacă este cazul, utilizarea exclusiva a unei frecvente pentru transmiterea unui anumit conţinut sau pentru retransmiterea anumitor servicii de programe;
  b) utilizarea efectivă, raţională şi eficienta a frecventelor, inclusiv, dacă este cazul, cerinţe de acoperire a teritoriului;
  c) cerinţe tehnice şi operaţionale necesare pentru evitarea perturbatiilor prejudiciabile şi pentru limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinţe sunt diferite faţă de cele incluse în autorizaţia generală;
  ------------
  Litera c) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei "interferenta perturbatoare" cu sintagma "perturbatie prejudiciabila".
  d) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării Tabelului naţional de alocare a benzilor de frecventa;
  -------------
  Litera d) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 11 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  e) cedarea licenţei;
  f) tariful de utilizare a spectrului, stabilit în conformitate cu prevederile art. 19;
  g) orice obligaţii asumate de furnizorul în cauza în cursul unei proceduri de selecţie competitivă sau comparativa;
  h) obligaţii care decurg din acorduri internaţionale privind utilizarea frecventelor.
  (3) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio poate fi modificată la iniţiativa IGCTI, potrivit competenţelor ce îi revin în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazurile impuse de:
  a) respectarea condiţiilor privind utilizarea efectivă, raţională şi eficientă a frecvenţelor radio;
  b) evitarea perturbaţiilor prejudiciabile;
  c) realizarea obiectivelor de armonizare la nivel european şi cooperare internaţională privind utilizarea frecvenţelor radio;
  d) respectarea acordurilor internaţionale la care România este parte, referitoare la utilizarea frecvenţelor radio;
  e) rezolvarea situaţiilor de criză de frecvenţe radio, în anumite zone geografice, în benzile de frecvenţe radio alocate pentru furnizarea reţelei care fac obiectul licenţei;
  f) implementarea strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi a politicii de gestionare a spectrului de frecvenţe radio;
  g) modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă.
  ------------
  Alin. (3) al art. 14 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 6^3.
  (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), IGCTI va informa titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio cu privire la modificările ce trebuie operate şi îi va acorda un termen de conformare proporţional cu natura calitativă şi cantitativă a acestora.
  ------------
  Alin. (4) al art. 14 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 6^3.


  Articolul 15

  (1) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii, în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri complete, însoţită de toate documentele necesare în acest sens, cu excepţia acelor licenţe care se acordă printr-o procedură de selecţie competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 8 luni şi nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei.
  ------------
  Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 6^4.
  (2) Termenele prevăzute la alin. (1) pot fi modificate de IGCTI, dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord internaţional referitor la utilizarea spectrului de frecvente radio sau a poziţiilor orbitale, la care România este parte.
  --------------
  Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei «frecvenţe radioelectrice» cu sintagma «frecvenţe radio»."
  (3) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativă este condiţionată de plată către bugetul statului a unei taxe de licenţă, al cărei cuantum va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
  -------------
  Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.
  (4) Selecţia competitivă reprezintă procedura de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin care dreptul de utilizare a spectrului radio este acordat câştigătorului unei licitaţii, ca urmare a oferirii unei valori maxime pentru taxa de licenţă, având ca punct de pornire valoarea minimală stabilită conform alin. (3), asigurându-se totodată şi îndeplinirea unor criterii de precalificare de natură tehnică, administrativă şi/sau financiară, după caz.
  ------------
  Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 6^5.
  (5) Selecţia comparativă reprezintă procedura de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin care dreptul de utilizare a spectrului radio este acordat primului clasat/primilor clasaţi, în urma evaluării ofertelor depuse pe baza unui set de criterii prestabilite de natură tehnică, administrativă şi/sau financiară, după caz.
  ------------
  Alin. (5) al art. 15 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 6^5.
  (6) Tipul de procedură de selecţie aplicată pentru acordarea dreptului de utilizare a spectrului radio se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, iar reglementarea detaliată a modului de desfăşurare a procedurilor de selecţie competitivă sau comparativă se adoptă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
  -------------
  Alin. (6) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.


  Articolul 16

  (1) Numărul de licenţe de utilizare a frecventelor radio ce urmează să fie acordate nu poate fi limitat decât atunci când acest lucru este necesar pentru a se asigura utilizarea eficienta a spectrului de frecvente radio.
  --------------
  Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei «frecvenţe radioelectrice» cu sintagma «frecvenţe radio»."
  Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei «frecvenţe radioelectrice» cu sintagma «frecvenţe radio»."
  (2) Limitarea numărului de licenţe de utilizare a frecventelor radio ce urmează să fie acordate se poate face numai cu respectarea următoarelor condiţii:
  ---------------
  Partea introductivă a alin. (2) al art. 16 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei «frecvenţe radioelectrice» cu sintagma «frecvenţe radio»."
  a) luarea în considerare, de către IGCTI, a necesităţii ca măsura sa aducă utilizatorilor maximum de beneficii şi sa faciliteze dezvoltarea concurentei;
  --------------
  Litera a) a alin. (2) al art. 16 a fost modificată de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  b) acordarea de către IGCTI tuturor părţilor interesate, inclusiv utilizatorilor şi consumatorilor, a oportunităţii de a-şi exprima opiniile referitoare la decizia de limitare.
  --------------
  Litera b) a alin. (2) al art. 16 a fost modificată de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  --------------
  Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  (2^1) IGCTI va publică decizia de limitare a numărului de licenţe, însoţită de motivatia corespunzătoare.
  --------------
  Alin. (2^1) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  (2^2) După stabilirea procedurii de acordare a licenţelor respective IGCTI va lansa invitaţia de depunere a cererilor, în conformitate cu procedura stabilită.
  --------------
  Alin. (2^2) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  (3) IGCTI va analiza decizia de limitare a numărului de licenţe anual sau în urma primirii unei cereri motivate din partea unei persoane interesate, pentru a determina dacă aceasta limitare mai este justificată.
  --------------
  Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  (4) În cazul în care IGCTI considera ca noi frecvente radio întrunesc condiţiile necesare în vederea acordării, are obligaţia sa aducă la cunoştinţa publicului acest lucru şi sa lanseze invitaţia de depunere a cererilor.
  --------------
  Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei «frecvenţe radioelectrice» cu sintagma «frecvenţe radio»."
  (5) Acordarea licenţelor al căror număr a fost limitat se face numai pe baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale.


  Articolul 17

  (1) Licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie este actul administrativ prin care ANCOM acorda unui furnizor autorizat în condiţiile art. 4 dreptul de a utiliza anumite numere în scopul furnizarii de servicii de comunicaţii electronice, pentru o perioadă limitată.
  --------------
  Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) Licenţa de utilizare a resurselor de numerotatie stabileşte condiţiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste condiţii trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu serviciul în cauza, nediscriminatorii, proporţionale şi transparente. Ele pot viza:
  a) desemnarea serviciului pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie, inclusiv orice cerinţe legate de furnizarea acelui serviciu;
  b) utilizarea efectivă, raţională şi eficienta a resurselor de numerotatie;
  c) cerinţe privind portabilitatea numerelor;
  d) obligaţii referitoare la serviciile privind registrele publice de abonaţi;
  e) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării Planului naţional de numerotatie;
  --------------
  Litera e) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  f) cedarea licenţei;
  g) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilit în conformitate cu prevederile art. 19;
  h) orice obligaţii asumate de furnizorul în cauza în cursul unei proceduri de selecţie competitive sau comparative;
  i) obligaţii care decurg din acorduri internaţionale privind utilizarea resurselor de numerotatie.


  Articolul 18

  (1) Acordarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii, în cel mult 3 săptămâni de la primirea unei cereri complete, însoţită de toate documentele necesare în acest sens, în cazul resurselor de numerotaţie a căror destinaţie a fost stabilită prin Planul naţional de numerotaţie, cu excepţia acelor licenţe care se acordă printr-o procedură de selecţie competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 6 săptămâni.
  ------------
  Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 6^6.
  (2) ANCOM va acorda licenţe de utilizare a resurselor de numerotatie ori de câte ori primeşte o cerere justificată în acest sens, luând în considerare natura serviciului în cauza, necesitatea obţinerii resurselor de numerotatie respective, poziţia pe piaţa a solicitantului şi asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor naţionale de numerotatie.
  --------------
  Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) După consultarea părţilor interesate, în condiţiile legii, ANCOM poate decide acordarea anumitor categorii de numere, a căror valoare economică este deosebită, prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativa.
  --------------
  Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 19

  (1) Titularul licenţei de utilizare a frecventelor radio are obligaţia sa achite anual către IGCTI un tarif de utilizare a spectrului, stabilit de IGCTI.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei «frecvenţe radioelectrice» cu sintagma «frecvenţe radio»."
  (2) ANCOM poate impune titularilor licenţelor de utilizare a resurselor de numerotatie plata unui tarif de utilizare a acestor resurse.
  --------------
  Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) Tarifele prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să asigure utilizarea optima a frecventelor radio şi a resurselor de numerotatie şi să fie obiectiv justificate, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale cu scopul pentru care sunt destinate.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei «frecvenţe radioelectrice» cu sintagma «frecvenţe radio»."


  Articolul 20

  (1) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio şi licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie pot fi cedate către un terţ, autorizat în condiţiile art. 4, numai cu acordul prealabil al IGCTI, respectiv al ANCOM, şi numai cu asumarea tuturor obligaţiilor decurgând din acestea, precum şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în licenţe cu privire la cedarea acestora. Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio poate fi cedată numai în integralitatea sa, orice acord având ca obiect cedarea dreptului de folosinţă conferit prin licenţa de utilizare a frecvenţelor radio fiind nul de drept.
  --------------
  Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) Orice acord având ca obiect cedarea licenţei, încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (1), este nul de drept.
  (3) Cedarea licenţei nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei şi, în cazurile în care utilizarea frecventelor este armonizata la nivelul Uniunii Europene, nu trebuie să conducă la schimbarea destinaţiei de folosinţa a frecventelor care fac obiectul licenţei într-un mod care să contravină acestei utilizări armonizate.
  (4) Cedarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio pentru reţele publice de comunicaţii electronice şi a licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie se aduce la cunoştinţa publicului prin grija IGCTI, respectiv a ANCOM.
  --------------
  Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (5) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio obţinută prin procedură de selecţie competitivă sau comparativă poate fi cedată numai cu acordul prealabil al IGCTI, cu respectarea de către cesionar a tuturor condiţiilor minimale ce au fost avute în vedere la acordarea iniţială a licenţei, precum şi cu asumarea de către acesta a tuturor obligaţiilor cuprinse în licenţă.
  ------------
  Alin. (5) al art. 20 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 6^8.


  Articolul 21

  (1) Procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecventelor radio şi a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotatie se stabileşte prin regulament, aprobat prin ordin al conducătorului IGCTI, respectiv prin decizie a preşedintelui ANCOM.
  --------------
  Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) ANCOM stabileşte procedura de alocare a codurilor de identificare, semnalizare şi rutare, fără a se limita doar la acestea, necesare în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului sau operării reţelelor publice de comunicaţii electronice, precum şi drepturile şi obligaţiile titularilor dreptului de utilizare a acestor resurse, cu respectarea principiilor obiectivităţii, transparenţei şi nediscriminării.
  --------------
  Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  --------------
  Art. 21 a fost modificat de art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, prin înlocuirea denumirii "ANRC" cu denumirea "ANRCTI".


  Capitolul IV Dreptul de acces pe proprietăţi


  Articolul 22

  Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi potrivit art. 4 pot, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sa instaleze, sa întreţină, sa înlocuiască sau sa mute orice elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv suporturile şi celelalte facilităţi necesare pentru susţinerea acestora, precum şi punctele terminale utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică sau privată, după caz.
  ---------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la art. 22 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.


  Articolul 23

  (1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi potrivit art. 4 beneficiază de dreptul de a instala, de a întreţine, de a înlocui şi de a muta orice elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, numai în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  ---------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" din partea introductivă a alin. (1) al art. 23 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  a) exerciţiul acestui drept este compatibil cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate imobilele în cauza;
  b) efectuarea lucrărilor în cauza nu este de natura să contravină cerinţelor specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza;
  c) condiţiile de exercitare a acestui drept s-au stabilit prin acordul părţilor sau, în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească.
  (2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice autorizaţi potrivit art. 4 beneficiază de dreptul de a efectua lucrările prevăzute la art. 22 pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată, numai în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  ---------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" din partea introductivă a alin. (2) al art. 23 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  a) imobilele în cauza nu ar fi afectate sau ar fi afectate într-o măsura nesemnificativa prin efectuarea acestor lucrări sau, dacă un alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice autorizat potrivit art. 4 a efectuat deja lucrări de natura celor prevăzute la art. 22 pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza, exerciţiul dreptului de folosinţa asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrangere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări;
  ---------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera a) a alin. (2) al art. 23 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  b) efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22 nu este de natura să contravină cerinţelor specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza;
  c) condiţiile de exercitare a acestui drept s-au stabilit prin acordul părţilor sau, în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească.


  Articolul 24

  Lucrările prevăzute la art. 22 se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:
  a) amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor;
  b) proiectarea şi amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi în zonele de protecţie aeroportuara şi de protecţie a navigaţiei;
  c) condiţiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare şi a stalpilor pentru instalaţii în zona drumurilor;
  d) calitatea în construcţii;
  e) protecţia igienei şi a sănătăţii publice;
  f) protecţia mediului;
  g) protecţia muncii.


  Articolul 25

  (1) ANCOM poate impune unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice, care efectuează lucrări din categoria celor prevăzute la art. 22 asupra unui imobil aflat în proprietate publică sau privată, obligaţia de a permite unui alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice autorizat potrivit art. 4 sa utilizeze suporturile şi celelalte facilităţi destinate sustinerii elementelor reţelelor, instalate, construite sau amenajate de primul furnizor, în vederea efectuării lucrărilor prevăzute la art. 22, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
  --------------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 25 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  a) nu sunt întrunite cerinţele necesare pentru ca al doilea furnizor să poată beneficia de dreptul prevăzut la art. 23 sau utilizarea unor facilităţi similare instalate, construite sau amenajate de al doilea furnizor în exercitarea în mod individual a dreptului prevăzut la art. 23 ar presupune cheltuieli disproporţionate faţă de utilizarea partajata a facilităţilor în condiţiile prezentului articol;
  b) lucrările prevăzute la art. 22 pot fi efectuate de către cel de-al doilea furnizor prin utilizarea acestor facilităţi în condiţii cel puţin la fel de avantajoase ca şi cele care pot fi asigurate prin utilizarea altor facilităţi similare instalate, construite sau amenajate de acest al doilea furnizor;
  c) utilizarea partajata a facilităţilor nu afectează din punct de vedere tehnic şi nu face mai oneroasa efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22 de către primul furnizor sau desfăşurarea activităţilor acestuia legate de furnizarea reţelelor de comunicaţii electronice;
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera c) a alin. (1) al art. 25 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  d) utilizarea partajata a facilităţilor nu necesita executarea unor lucrări suplimentare majore de instalare, construire sau amenajare.
  (2) În cazul în care impune unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice obligaţia prevăzută la alin. (1), ANCOM stabileşte şi condiţiile în care se realizează utilizarea partajata a facilităţilor.
  --------------
  Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 26

  (1) Titularii dreptului instituit în condiţiile art. 23 îşi pot exercita dreptul numai după încheierea unui contract în forma autentică cu titularul dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept. În cazul imobilelor proprietate publică aflate în administrare, contractul se încheie cu titularul dreptului de administrare.
  (2) Condiţiile stabilite prin contractul încheiat cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelor proprietate publică trebuie să fie nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii. Contractul astfel încheiat se publică prin grija titularului dreptului de proprietate sau de administrare. O copie de pe contract va fi remisă ANCOM, care are obligaţia de a o pune la dispoziţie oricărei persoane interesate.
  --------------
  Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol trebuie să prevadă cel puţin:
  a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează să fie folosite şi condiţiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 are acces la imobil, în vederea instalării sau întreţinerii facilităţilor respective;
  --------------
  Litera a) a alin. (3) al art. 26 a fost modificată de pct. 16 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  b) condiţiile în care proprietarul sau deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la elementele reţelelor de comunicaţii electronice ori buna lor întreţinere sau care ar necesita mutarea acestora.
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera b) a alin. (3) al art. 26 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  (4) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol trebuie să prevadă obligaţia titularului dreptului instituit în condiţiile art. 23 de a plati titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului respectiv un preţ reprezentând contravaloarea folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor. În cazul imobilelor proprietate publică, preţul se stabileşte cu respectarea următoarelor principii:
  a) să fie nediscriminatoriu între furnizorii de reţele publice de comunicaţii, să fie justificat şi proporţional cu afectarea imobilului respectiv;
  b) sa acopere doar prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22, precum şi prin existenta şi funcţionarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice care fac obiectul acestor lucrări.
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera b) a alin. (4) al art. 26 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  (5) În cazul în care Guvernul stabileşte obligaţia de plată a unor sume, cu titlu de tarife sau de taxe de utilizare ori cu orice alt titlu, pentru ocuparea şi folosinţa anumitor imobile aflate în proprietate publică, precum drumurile, podurile, pasajele, viaductele, tunelurile, suporturile şi celelalte facilităţi destinate sustinerii elementelor reţelelor şi altele asemenea, titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 datorează numai aceste sume ca preţ al contractului.
  --------------
  Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  (6) Orice clauza contrară prevederilor alin. (5) este nulă de drept.
  (7) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, precum şi titularului dreptului de concesiune, de închiriere şi deţinătorului cu orice alt titlu.


  Articolul 27

  (1) În situaţia în care contractul prevăzut la art. 26 nu se poate încheia în termen de 4 luni de la data la care solicitantul a înaintat titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului cererea privind începerea negocierilor, solicitantul se poate adresa instanţei competente.
  (2) În cazul în care cererea este gasita intemeiata, instanţa poate pronunţa o hotărâre care tine loc de contract între părţi.
  (3) În cazul în care dreptul instituit în condiţiile art. 23 se exercită asupra unui imobil proprietate publică, hotărârea se face publică prin grija titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului. O copie de pe hotărâre va fi remisă ANCOM, care are obligaţia de a o pune la dispoziţie oricărei persoane interesate.
  --------------
  Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (4) Hotărârii judecătoreşti care tine loc de contract între părţi, în conformitate cu prevederile alin. (2), îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 26 alin. (7).


  Articolul 28

  (1) Persoanele împuternicite de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, autorizaţi potrivit art. 4, să efectueze lucrările prevăzute la art. 22 sau sa desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică sau privată, după caz, numai în măsura în care accesul este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauza, cu acordul titularului dreptului de folosinţa sau, în lipsa acordului acestuia, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau de administrare.
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (1) al art. 28 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  (2) Titularul dreptului de folosinţa şi titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul în care acesta se realizează în condiţiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 27.
  (3) În lipsa acordului accesul poate fi autorizat prin hotărâre judecătorească. În caz de urgenta instanţa poate dispune accesul pe cale de ordonanţa preşedinţială.
  (4) În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenta pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamitaţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii impuse de asigurarea siguranţei naţionale ori a ordinii publice, persoanele împuternicite potrivit alin. (1) au drept de acces fără acordul titularului dreptului de folosinţa sau al titularului dreptului de proprietate sau de administrare, pe bază de ordonanţa preşedinţială. Cererea de ordonanţa preşedinţială se judeca de urgenta în camera de consiliu, citarea părţilor nefiind obligatorie.


  Articolul 29

  (1) Dreptul instituit în condiţiile art. 23 nu afectează existenta dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra facilităţilor utilizate partajat sau asupra elementelor reţelelor de comunicaţii electronice.
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (1) al art. 29 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  (2) Exercitarea dreptului instituit în condiţiile art. 23 nu va cauza schimbarea destinaţiei imobilului respectiv, va afecta cat mai puţin utilizarea acestuia de către titularul dreptului de folosinţa, va schimba cat mai puţin posibil aspectul exterior al proprietăţii şi nu va periclita sănătatea sau integritatea fizica a persoanelor.


  Articolul 30

  Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 poate solicita proprietarului sau, după caz, titularului dreptului de administrare tăierea, în condiţiile legii, a arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori radacinilor care ingreuneaza sau ar ingreuna efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22. Aceste operaţiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului şi cu acordarea unei despăgubiri în condiţiile art. 26 alin. (4) lit. b).
  --------------
  Art. 30 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.


  Articolul 31

  (1) Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 are obligaţia sa reaseze elementele reţelelor de comunicaţii electronice, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuiala proprie, când aceasta reasezare este necesară pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către proprietar sau, după caz, de către titularul dreptului de administrare, în condiţiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 27.
  (2) Când reasezarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât proprietarul sau, după caz, titularul dreptului de administrare, cheltuielile vor fi suportate de acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 26 nu s-a convenit altfel.
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la art. 31 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.


  Capitolul V

  Reguli aplicabile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" din titlul Cap. V este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.

  Articolul 32

  (1) ANCOM identifică, ţinând seama de recomandarea Comisiei Europene privind pieţele de produse şi de servicii din sectorul comunicaţiilor electronice ale căror caracteristici pot justifica impunerea unor obligaţii specifice în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă, prevăzută la art. 15 alin. (1) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, denumită în continuare Directiva-cadru, şi de instrucţiunile Comisiei Europene pentru efectuarea analizelor de piaţă şi determinarea puterii semnificative pe piaţă, prevăzute la art. 15 alin. (2) din Directiva-cadru, pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare circumstanţelor naţionale, în special pieţele geografice relevante de pe teritoriul naţional.
  --------------
  Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) ANCOM poate identifica pieţe relevante din sectorul comunicaţiilor electronice diferite de cele cuprinse în recomandarea prevăzută la alin. (1), dar numai în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 34^1 şi 50.
  --------------
  Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) Pe pieţele relevante identificate în conformitate cu prevederile alin. (1) sau (2), ANCOM, în conformitate cu instrucţiunile prevăzute la alin. (1), efectuează periodic analize de piaţa, în scopul determinării situaţiei concurentiale pe aceste pieţe şi al impunerii, menţinerii, modificării ori retragerii obligaţiilor specifice prevăzute în cuprinsul cap. II din Ordonanţa privind accesul sau al cap. III din Legea serviciului universal.
  --------------
  Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (4) Identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice şi realizarea analizelor de piaţa pe pieţele identificate se realizează cu respectarea principiilor instituite prin Legea concurentei nr. 21/1996
  , republicată, cu modificările ulterioare, şi prin regulamentele emise în aplicarea acesteia. Acolo unde este cazul, ANCOM va solicita colaborarea Consiliului Concurentei.
  --------------
  Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  --------------
  Art. 32 a fost modificat de art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, prin înlocuirea denumirii "ANRC" cu denumirea "ANRCTI", şi a sintagmei "comunicaţii electronice" cu sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei".


  Articolul 33

  (1) Un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice este considerat ca având putere semnificativă pe o anumită piaţa dacă, individual sau împreună cu alţi asemenea furnizori, se bucura pe piaţa respectiva de o poziţie echivalenta unei poziţii dominante.
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (1) al art. 33 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  (2) Prin poziţie dominantă pe o anumită piaţa se înţelege situaţia în care un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice este capabil, într-o măsura apreciabila, să se comporte independent faţă de concurenţi, clienţi şi consumatori.
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (2) al art. 33 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  (3) Între concurenţi se includ şi concurenţii potenţiali, adică acele persoane care, în circumstanţele economice date, au capacitatea de a intra pe piaţa în cauza cu servicii pe care le furnizează pe alte arii geografice sau prin adaptarea rapida a tehnologiei de care dispun, în condiţii acceptabile de eficienta.
  --------------
  Alin. (4) al art. 33 a fost abrogat de pct. 8 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta abrogare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.
  (5) Dacă un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice are putere semnificativă pe o anumită piaţa, el poate fi considerat a avea putere semnificativă şi pe o piaţa aflată în strânsă legătura cu cea dintâi, cu condiţia ca legăturile dintre cele doua pieţe să permită ca puterea de piaţa deţinuta pe una dintre pieţe să fie utilizata pe cealaltă piaţa, determinând astfel o creştere a puterii de piaţa a furnizorului.
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (5) al art. 33 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.


  Articolul 34

  (1) Dacă în urma unei analize de piaţa ANCOM stabileşte ca pe o piaţa relevanta din sectorul comunicaţiilor electronice exista concurenta efectivă, nu va impune niciuna dintre obligaţiile specifice prevăzute la art. 32 alin. (3) sau le va retrage în cazul în care acestea exista. Decizia preşedintelui ANCOM prin care se retrag obligaţii impuse unui furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice va stabili un termen corespunzător de la care încetează obligaţiile respective, pentru a permite persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei măsuri să se adapteze la noile condiţii.
  (2) Dacă în urma unei analize de piaţa ANCOM stabileşte ca pe o piaţa relevanta din sectorul comunicaţiilor electronice nu exista concurenta efectivă, va identifica furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care au, potrivit art. 33, putere semnificativă pe piaţa şi va impune acestora, în mod corespunzător, una ori mai multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 32 alin. (3) sau va menţine ori va modifica aceste obligaţii, acolo unde acestea exista deja.
  (3) În cazul în care o piaţa transnationala identificata de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 15 alin. (4) din Directiva-cadru, acoperă parţial sau total teritoriul României, ANCOM, împreună cu celelalte autorităţi naţionale de reglementare implicate, va realiza analizele de piaţa, va identifica furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa şi va decide în mod concertat cu aceste autorităţi asupra impunerii, menţinerii, modificării sau retragerii obligaţiilor specifice prevăzute la art. 32 alin. (3).
  (4) Măsurile prevăzute la alin. (1)-(3) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 34^1 şi 50.
  --------------
  Art. 34 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 34^1

  (1) Suplimentar faţă de parcurgerea procedurii prevăzute la art. 50, dacă ANCOM intenţionează sa ia o măsura dintre cele prevăzute la art. 32 sau 34 din prezenta ordonanţă de urgenţă, la art. 5 ori 8 din Ordonanţa privind accesul sau la art. 15-18 din Legea serviciului universal, care ar afecta comerţul între statele membre ale Uniunii Europene, va notifica în acelaşi timp Comisiei Europene şi autorităţilor naţionale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene proiectul acestei măsuri, împreună cu motivele care stau la baza adoptării acesteia. Dispoziţiile art. 52 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
  --------------
  Alin. (1) al art. 34^1 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) Comisia Europeană şi celelalte autorităţi naţionale de reglementare vor putea transmite comentarii şi observaţii cu privire la măsura propusă de ANCOM în termen de o luna de la data notificării sau în cadrul perioadei de consultare publică prevăzută la art. 50, dacă această perioadă este mai lungă. Termenul de o luna nu poate fi prelungit.
  --------------
  Alin. (2) al art. 34^1 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) În cazul în care măsura prevăzută la alin. (1) are ca obiect identificarea unei pieţe relevante diferite de cele identificate în recomandarea Comisiei Europene prevăzută la art. 15 alin. (1) din Directiva-cadru sau determinarea situaţiei concurentiale pe o piaţa relevanta, în sensul existenţei sau nu a unor furnizori de reţele ori de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa, şi această măsură ar afecta comerţul între statele membre ale Uniunii Europene, iar comentariile şi observaţiile Comisiei Europene transmise ANCOM potrivit alin. (2) indica faptul ca această măsură ar crea o bariera pentru piaţa unica sau existenta unor rezerve serioase în ceea ce priveşte compatibilitatea acestei măsuri cu dreptul comunitar şi în special cu obiectivele prevăzute la art. 45, ANCOM nu va putea adopta măsura propusă pentru o perioadă de doua luni.
  --------------
  Alin. (3) al art. 34^1 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (4) În perioada prevăzută la alin. (3), Comisia Europeană poate adopta o decizie prin care să solicite ANCOM retragerea măsurii propuse. Decizia va fi însoţită de o analiza detaliată şi obiectivă a motivelor pentru care Comisia Europeană considera ca măsura propusă nu ar trebui adoptată, precum şi de propuneri concrete de modificare a măsurii propuse.
  --------------
  Alin. (4) al art. 34^1 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (5) Cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (4), ANCOM poate adopta măsura propusă, având în vedere comentariile şi observaţiile primite din partea Comisiei Europene şi autorităţilor naţionale de reglementare. Măsura adoptată va fi comunicată de către ANCOM Comisiei Europene.
  --------------
  Alin. (5) al art. 34^1 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  ------------
  Alin. (6) al art. 34^1 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 10 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.
  (7) În situaţii excepţionale, prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(5), atunci când este necesară intervenţia urgentă, în vederea protejării concurenţei şi a intereselor utilizatorilor finali, ANCOM poate lua măsuri temporare, cu respectarea principiului proporţionalităţii, comunicând în cel mai scurt timp aceste măsuri, împreună cu motivele care au stat la baza adoptării acestora, Comisiei Europene şi autorităţilor naţionale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
  --------------
  Alin. (7) al art. 34^1 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (8) Prelungirea aplicării măsurilor prevăzute la alin. (7) sau aplicarea definitivă a acestora nu poate fi realizată decât în urma parcurgerii procedurii prevăzute la alin. (1)-(5).
  ------------
  Alin. (8) al art. 34^1 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 10 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.
  --------------
  Art. 34^1 a fost modificat de art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, prin înlocuirea denumirii "ANRC" cu denumirea "ANRCTI" şi a sintagmei "comunicaţii electronice" cu sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei".


  Capitolul VI Promovarea concurentei şi soluţionarea litigiilor dintre furnizori


  Articolul 35

  (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru prestarea serviciilor în alte sectoare ale economiei, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, au următoarele obligaţii:
  a) de a tine contabilitatea în mod distinct pentru activităţile asociate cu furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, în acelaşi mod în care acest lucru s-ar realiza dacă aceste activităţi ar fi desfăşurate de entităţi cu personalitate juridică distinctă, astfel încât să fie identificate, cu baza de calcul şi metodologiile de atribuire aplicate, toate elementele care contribuie la formarea costurilor şi a veniturilor legate de activităţile asociate cu furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, inclusiv o prezentare detaliată a activelor imobilizate şi a cheltuielilor structurale;
  b) de a realiza o separare structurală pentru activităţile asociate cu furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice.
  (2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică furnizorilor a căror cifra de afaceri anuală, rezultată din activităţile legate de furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice în România sau în statele membre ale Uniunii Europene, este mai mica de 50 milioane euro.
  (3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care nu sunt supuşi cerinţelor dreptului societăţilor comerciale şi care nu îndeplinesc criteriile aplicabile întreprinderilor mici şi mijlocii stabilite prin regulile contabile armonizate cu cerinţele legislaţiei Uniunii Europene, au obligaţia să îşi elaboreze situaţiile financiare, să le supună spre aprobare unui auditor financiar independent, în condiţiile legii, şi să le publice. Aceasta cerinţa se aplică şi contabilităţii distincte realizate în condiţiile alin. (1) lit. a).
  ----------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la art. 35 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.


  Articolul 36

  (1) În situaţia apariţiei unui litigiu între furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice în legătură cu obligaţiile impuse acestora prin dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale legislaţiei speciale în domeniul comunicaţiilor electronice ori ale regulamentelor comunitare din domeniul comunicaţiilor electronice sau impuse de către ANCOM*) în conformitate cu aceste dispoziţii, partea interesată poate sesiza ANCOM în vederea soluţionării litigiului sau poate introduce o cerere de chemare în judecată la instanţa competentă. ANCOM soluţionează litigiul în termen de 4 luni de la data sesizării, în afara situaţiilor excepţionale, în care un termen mai lung este necesar pentru buna soluţionare a cazului.
  --------------
  Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 38 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
  a) "Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii" cu "Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii";
  b) "ANC" cu "ANCOM".
  (2) Decizia se comunică părţilor o dată cu expunerea motivelor pe care se întemeiază şi se publică pe pagina de Internet a ANCOM, cu respectarea prevederilor legale referitoare la păstrarea confidenţialităţii.
  --------------
  Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) În situaţia apariţiei unui litigiu între furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care provin din România şi dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, partea interesată se poate adresa oricăreia dintre autorităţile naţionale de reglementare competente, în vederea soluţionării litigiului. Dacă ANCOM este sesizată, litigiul va fi soluţionat cu luarea în considerare a punctelor de vedere exprimate de celelalte autorităţi naţionale de reglementare.
  --------------
  Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (4) Decizia emisă de preşedintele ANCOM, în condiţiile prezentului articol, constituie act administrativ jurisdicţional, putând fi atacată în contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (7).
  --------------
  Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (5) Procedura de soluţionare a litigiilor prevăzute de prezentul articol se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANCOM, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  --------------
  Alin. (5) al art. 36 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Capitolul VII

  --------------
  Cap. VII a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.

  Articolul 37

  ---------------
  Art. 37 a fost abrogat de art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 a fost abrogata de art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 şi respinsă de LEGEA nr. 2 din 17 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 20 februarie 2009.
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 a fost abrogată de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.


  Articolul 38

  ---------------
  Art. 38 a fost abrogat de art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 a fost abrogata de art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 şi respinsă de LEGEA nr. 2 din 17 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 20 februarie 2009.
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 a fost abrogată de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.


  Articolul 39

  --------------
  Art. 39 a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.


  Articolul 40

  ---------------
  Art. 40 a fost abrogat de art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 a fost abrogata de art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 şi respinsă de LEGEA nr. 2 din 17 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 20 februarie 2009.
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 a fost abrogată de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.


  Articolul 41

  --------------
  Art. 41 a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.


  Articolul 42

  --------------
  Art. 42 a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.


  Articolul 43

  --------------
  Art. 43 a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.


  Capitolul VIII

  --------------
  Cap. VIII a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.

  Articolul 44

  ---------------
  Art. 44 a fost abrogat de art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 a fost abrogata de art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 şi respinsă de LEGEA nr. 2 din 17 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 20 februarie 2009.
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 a fost abrogată de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.


  Articolul 45

  --------------
  Art. 45 a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.


  Articolul 46

  ---------------
  Art. 46 a fost abrogat de art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 a fost abrogata de art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 şi respinsă de LEGEA nr. 2 din 17 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 20 februarie 2009.
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 a fost abrogată de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.


  Articolul 46^1

  --------------
  Art. 46^1 a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.


  Articolul 46^2

  --------------
  Art. 46^2 a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.


  Articolul 47

  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamţ:
  Art. 47 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. Potrivit art. III din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, abrogarea acestui articol intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005.


  Articolul 48

  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. SA Piatra Neamţ:
  Art. 48 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. Potrivit art. III din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, abrogarea acestui articol intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005.


  Capitolul VIII^1

  Tariful de monitorizare
  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamţ:
  Cap. VIII^1 a fost introdus de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. Potrivit art. III teza finala din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, prevederile art. 48^1-48^4 se aplică de la data de 31 decembrie 2005.

  Articolul 48^1

  (1) Orice persoană care are calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau furnizor de servicii poştale are obligaţia de a plati către ANCOM un tarif de monitorizare anual, în condiţiile prevăzute de prezentul capitol, din momentul dobândirii calităţii de furnizor şi până la încetarea acestei calităţi.
  --------------
  Alin. (1) al art. 48^1 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care au avut calitatea de furnizor pe parcursul unui an calendaristic întreg sunt obligate la plata către ANCOM a unui tarif de monitorizare anual pentru anul următor, calculat ca un procent din cifra de afaceri a fiecărui furnizor din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare.
  --------------
  Alin. (2) al art. 48^1 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au avut calitatea de furnizor pe parcursul unui an calendaristic întreg, tariful de monitorizare se calculează ca un procent din cifra de afaceri înregistrată în lunile anului anterior celui pentru care se datorează tariful, în care acestea au avut calitatea de furnizor.
  (4) Procentul prevăzut la alin. (2) şi (3) se determină anual, fără a depăşi 0,4%, ca raport între:
  a) cheltuielile prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit art. 42, din care se scad veniturile din alte surse; şi
  b) cifra de afaceri cumulată a persoanelor prevăzute la alin. (2) şi (3).
  ------------
  Alin. (4) al art. 48^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 17 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.
  (5) Cifra de afaceri a persoanelor prevăzute la alin. (2) este cea prevăzută în situaţiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare.
  (6) Cifra de afaceri a persoanelor prevăzute la alin. (3) se determina prin cumularea veniturilor realizate în lunile din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, în care acestea au avut calitatea de furnizor, luându-se în considerare inclusiv luna în care au dobândit aceasta calitate şi exclusiv luna în care aceasta a încetat.
  (7) Pentru persoanele fizice sau asociaţiile familiale autorizate în condiţiile legii sa desfăşoare activităţi economice în mod independent, cifrei de afaceri îi corespunde totalitatea veniturilor brute realizate în anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, respectiv totalitatea veniturilor brute realizate în lunile din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, în care au avut calitatea de furnizor.
  ------------
  Alin. (8) al art. 48^1 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 17 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.
  --------------
  Art. 48^1 a fost modificat de art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, prin înlocuirea denumirii "ANRC" cu denumirea "ANRCTI" şi a sintagmei "comunicaţii electronice" cu sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei".


  Articolul 48^2

  (1) Cuantumul tarifului de monitorizare anual datorat de fiecare furnizor se stabileşte prin aplicarea procentului prevăzut la art. 48^1 alin. (4) la cifra de afaceri prevăzută la art. 48^1 alin. (5) şi (6), după caz.
  (2) Cuantumul tarifului de monitorizare prevăzut la alin. (1) se stabileşte la data determinării cifrei de afaceri cumulate prevăzute la art. 48^1 alin. (4) lit. b), dar nu mai târziu de data de 15 septembrie a anului respectiv, prin decizie a preşedintelui ANCOM, care se comunică fiecărui furnizor.
  --------------
  Alin. (2) al art. 48^2 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) Tariful de monitorizare şi tariful de utilizare a resurselor de numerotatie se administrează de ANCOM, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003
  privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazului în care prin lege specială se dispune altfel.
  --------------
  Alin. (3) al art. 48^2 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  --------------
  Art. 48^2 a fost modificat de art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, prin înlocuirea denumirii "ANRC" cu denumirea "ANRCTI".


  Articolul 48^3

  (1) La încetarea calităţii de furnizor, indiferent de forma acesteia, orice furnizor are obligaţia de a achită un tarif de monitorizare stabilit astfel:
  a) în cazul în care încetarea calităţii de furnizor are loc înainte de determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art. 48^2 alin. (2), furnizorul datorează un tarif de monitorizare ce reprezintă produsul dintre procentul stabilit de ANCOM în condiţiile art. 48^1 alin. (4) pentru anul anterior şi cifra de afaceri realizată în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care acesta a avut calitatea de furnizor, cumulată cu cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea;
  --------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 48^3 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  b) în cazul în care încetarea calităţii de furnizor are loc după determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art. 48^2 alin. (2), pe lângă acest tarif, furnizorul datorează şi un tarif suplimentar, calculat ca produs între procentul stabilit de ANCOM în condiţiile art. 48^1 alin. (4) pentru anul în curs şi cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea.
  --------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 48^3 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) Persoanele care datorează tariful de monitorizare prevăzut la alin. (1) au obligaţia de a transmite ANCOM, odată cu încetarea calităţii de furnizor, o situaţie privind cifra de afaceri realizată în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care a avut calitatea de furnizor, cumulată cu cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea sau, respectiv, privind cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea, în condiţiile stabilite de ANCOM.
  --------------
  Alin. (2) al art. 48^3 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) nu comunică ANCOM, odată cu încetarea calităţii de furnizor, documentele prevăzute la alin. (2), până la data transmiterii acestora, ANCOM va stabili în sarcina acestor persoane obligaţia de plată a tarifului de monitorizare anual, ca şi cum nu ar fi încetat calitatea de furnizor.
  --------------
  Alin. (3) al art. 48^3 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (4) Tariful de monitorizare datorat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANCOM, în termen de 7 zile de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (2), iar diferenţa dintre acesta şi plăţile anticipate stabilite în condiţiile art. 48^4 alin. (1) se achită în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei sau, după caz, se restituie în condiţiile Codului de procedura fiscală.
  --------------
  Alin. (4) al art. 48^3 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (5) Tariful de monitorizare datorat potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANCOM, în termen de 7 zile de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (2), şi se achită în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.
  --------------
  Alin. (5) al art. 48^3 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (6) Persoanele care au dobândit calitatea de furnizor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori furnizor de servicii poştale în acelaşi an în care încetează aceasta calitate datorează un tarif de monitorizare ce reprezintă produsul dintre procentul prevăzut la alin. (1) lit. a) sau, după caz, la alin. (1) lit. b) şi cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut aceasta calitate.
  ---------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (6) al art. 48^3 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  (7) Persoanelor prevăzute la alin. (6) li se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (2)-(5).
  --------------
  Art. 48^3 a fost modificat de art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, prin înlocuirea denumirii "ANRC" cu denumirea "ANRCTI" şi a sintagmei "comunicaţii electronice" cu sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei".


  Articolul 48^4

  (1) Persoanele prevăzute la art. 48^1 alin. (1) au obligaţia de a efectua în contul tarifului de monitorizare anual plati anticipate după cum urmează:
  a) până la data de 15 martie a anului, 30% din tariful de monitorizare datorat pentru anul precedent;
  b) până la data de 15 iunie a anului, 30% din tariful de monitorizare datorat pentru anul precedent.
  (2) Cuantumul plăţilor anticipate prevăzute la alin. (1) se stabileşte până la data de 15 februarie prin decizie a preşedintelui ANCOM.
  --------------
  Alin. (2) al art. 48^4 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) Tariful de monitorizare datorat pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este tariful de monitorizare stabilit în condiţiile art. 48^2 alin. (2), fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an.
  ------------
  Alin. (3) al art. 48^4 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 17 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.
  (4) Diferenţa dintre tariful de monitorizare anual stabilit în condiţiile art. 48^2 alin. (2) şi plăţile anticipate stabilite în condiţiile alin. (1) se achită în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei preşedintelui ANCOM sau, după caz, se restituie în condiţiile Codului de procedură fiscală.
  --------------
  Alin. (4) al art. 48^4 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 48^5

  (1) Persoanele prevăzute la art. 48^1 şi la art. 48^3 alin. (1) şi (6) pot solicita, în vederea determinării tarifului, luarea în considerare a veniturilor rezultate din furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori din furnizarea de servicii poştale, în locul cifrei de afaceri, prevederile art. 48^1 - 48^4 aplicându-se în mod corespunzător.
  ---------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (1) al art. 48^5 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), furnizorii sunt obligaţi sa ţină contabilitatea în mod distinct în ceea ce priveşte veniturile obţinute din activităţile de furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori, după caz, de furnizare de servicii poştale. Certificarea acestor venituri se va realiza de un auditor independent autorizat potrivit legii, în condiţiile stabilite de ANCOM.
  --------------
  Alin. (2) al art. 48^5 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  --------------
  Art. 48^5 a fost modificat de art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, prin înlocuirea denumirii "ANRC" cu denumirea "ANRCTI" şi a sintagmei "comunicaţii electronice" cu sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei".


  Articolul 48^6

  (1) Persoanele juridice care au calitatea de comerciant, prevăzute la art. 48^1 alin. (2) şi (3), au obligaţia de a transmite ANCOM situaţiile financiare anuale conţinând cifrele de afaceri înscrise în contul de profit şi pierdere, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, în termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislaţiei în vigoare.
  --------------
  Alin. (1) al art. 48^6 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale care datorează tariful de monitorizare prevăzut la art. 48^1 au obligaţia de a transmite ANCOM declaraţiile financiare anuale privind veniturile brute realizate, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, în termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislaţiei în vigoare.
  --------------
  Alin. (2) al art. 48^6 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) Pentru alte categorii de persoane decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), care au calitatea de furnizor, documentele necesare în vederea stabilirii tarifului de monitorizare şi termenele de transmitere a acestora către ANC se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANCOM.
  --------------
  Alin. (3) al art. 48^6 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (4) Persoanele prevăzute la art. 48^1 alin. (3) au obligaţia de a transmite ANCOM, în termenul prevăzut la alin. (2), situaţia privind cifra de afaceri realizată în lunile din anul anterior în care acestea au avut calitatea de furnizor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori de furnizor de servicii poştale.
  --------------
  Alin. (4) al art. 48^6 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (5) Netransmiterea în termenele şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale a documentelor necesare în vederea determinării tarifului de monitorizare are ca efect determinarea acestuia în funcţie de cifra de afaceri prevăzută la art. 48^1 alin. (5).
  --------------
  Art. 48^6 a fost modificat de art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, prin înlocuirea denumirii "ANRC" cu denumirea "ANRCTI" şi a sintagmei "comunicaţii electronice" cu sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei".


  Articolul 48^7

  Prin excepţie de la prevederile art. 48^1 alin. (1) şi ale art. 48^3 alin. (1) şi (6), furnizorii care înregistrează o cifră de afaceri care nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 de euro, la cursul de schimb valutar mediu al perioadei în care a fost realizată cifra de afaceri, calculat pe baza cursului de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, nu au obligaţia de plată a tarifului de monitorizare, prevederile art. 48^1-48^6 aplicându-se în mod corespunzător.
  ------------
  Art. 48^7 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 18 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.


  Articolul 48^8

  Procedura de aplicare a prevederilor art. 48^1-48^7 se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANCOM.
  --------------
  Art. 48^8 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Capitolul IX Consultare, transparenta şi informare


  Articolul 49

  (1) ANCOM are obligaţia de a crea, de a menţine, de a dezvolta şi de a actualiza permanent o pagina de Internet proprie, prin intermediul căreia să se asigure informarea publicului cu privire la:
  --------------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 49 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  a) organizarea, funcţionarea, obiectivele şi atribuţiile ANRC, precum şi atribuţiile fiecărei structuri interne a ANCOM;
  --------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 49 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  b) datele necesare pentru a asigura comunicarea eficienta cu structurile interne ale ANCOM;
  --------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 49 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  c) legislaţia naţionala şi internaţionala aplicabilă în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;
  -----------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera c) a alin. (1) al art. 49 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  d) deciziile emise de preşedintele ANCOM care privesc furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice, precum şi furnizorii de servicii poştale;
  --------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 49 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  e) căile legale de atac împotriva deciziilor preşedintelui ANCOM;
  --------------
  Litera e) a alin. (1) al art. 49 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  f) documentele a căror publicare este obligatorie în cadrul consultărilor lansate în condiţiile art. 50;
  g) bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM;
  --------------
  Litera g) a alin. (1) al art. 49 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  h) autorităţile cu atribuţii similare din alte state;
  h^1) obligaţiile impuse de ANCOM în conformitate cu Ordonanţa privind accesul;
  --------------
  Litera h^1) a alin. (1) al art. 49 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  h^2) procedura de autorizare generală şi procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotatie;
  ---------------
  Litera h^2) a alin. (1) al art. 49 a fost introdusă de pct. 19 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006.
  h^3) drepturile şi obligaţiile furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile art. 4;
  --------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera h^3) a alin. (1) al art. 49 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  h^4) drepturile şi obligaţiile titularilor de licenţe de utilizare a resurselor de numerotatie;
  ---------------
  Litera h^4) a alin. (1) al art. 49 a fost introdusă de pct. 19 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006.
  i) orice alte informaţii utile informării publicului, care au legătura cu activitatea ANCOM.
  --------------
  Litera i) a alin. (1) al art. 49 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) ANCOM va depune toate diligenţele necesare pentru a asigura ca informaţiile publicate pe pagina de Internet proprie sunt disponibile şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţionala.
  --------------
  Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 49^1

  (1) ANCOM va comunică Comisiei Europene prevederile adoptate în legislaţia naţionala în domeniul de reglementare al Directivei-cadru, al Directivei 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, al Directivei 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora şi al Directivei 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, precum şi orice modificări sau completări ale acestor prevederi.
  (2) ANCOM va transmite Comisiei Europene o copie de pe informaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. h^1).
  --------------
  Art. 49^1 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 50

  (1) Cu excepţia măsurilor adoptate potrivit prevederilor art. 34^1 alin. (7) sau art. 36, ANCOM are obligaţia de a respecta procedura de consultare stabilită prin prezentul articol ori de câte ori intenţionează sa adopte măsuri de natura sa producă un impact semnificativ pe piaţa relevanta, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă ori a legislaţiei speciale în domeniul comunicaţiilor electronice sau al serviciilor poştale.
  --------------
  Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) ANCOM are obligaţia de a publică textul supus consultării pe pagina de Internet proprie, precizând totodată şi: data publicării documentului, data la care expira termenul de depunere a observaţiilor şi data estimativă la care intenţionează sa adopte măsura care face obiectul consultării. Toate persoanele interesate care au solicitat înscrierea adresei lor de posta electronică pe lista de corespondenta special constituită a ANCOM vor fi informate cu privire la lansarea consultării cel mai târziu la data publicării documentului.
  --------------
  Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) Din momentul în care textul supus consultării este publicat pe pagina de Internet, ANCOM va acorda un termen de cel puţin 30 de zile pentru depunerea de observaţii, în scris, de către orice persoană interesată. În situaţiile în care măsurile trebuie adoptate în regim de urgenta, acest termen poate fi mai scurt de 30 de zile, însă nu mai scurt de 10 zile.
  --------------
  Alin. (3) al art. 50 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (4) Măsura supusă consultării nu poate fi adoptată înainte de expirarea unui termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a observaţiilor. Cel mai târziu la data publicării pe pagina de Internet a deciziei prin care se adoptă măsura ANCOM are obligaţia de a publică şi un material de sinteza a observaţiilor primite, care va preciza şi poziţia sa faţă de aceste observaţii.
  --------------
  Alin. (4) al art. 50 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Capitolul X Supraveghere şi control


  Articolul 51

  (1) ANCOM şi MCSI au dreptul să solicite furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori furnizorilor de servicii poştale informaţiile necesare în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă sau de legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice ori al serviciilor poştale.
  --------------
  Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate de ANCOM şi MCSI, în special în următoarele scopuri:
  --------------
  Partea introductivă a alin. (2) al art. 51 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  a) verificarea respectării obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice ori al serviciilor poştale sau impuse de ANCOM*) şi MCSI în conformitate cu aceste dispoziţii, precum şi punerea în aplicare şi executarea regulamentelor comunitare din domeniul comunicaţiilor electronice, în special în ceea ce priveşte monitorizarea pieţei şi verificarea respectării obligaţiilor furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care decurg din aceste regulamente, acolo unde se stabileşte competenţa autorităţii naţionale de reglementare în acest scop;
  --------------
  Litera a) a alin. (2) al art. 51 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 38 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
  a) "Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii" cu "Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii";
  b) "ANC" cu "ANCOM".
  b) stabilirea tarifului de monitorizare anual, în conformitate cu prevederile cap. VIII^1;
  c) stabilirea contribuţiilor pentru finanţarea serviciilor din sfera serviciului universal;
  d) desemnarea furnizorilor de serviciu universal şi impunerea în sarcina acestora a obligaţiilor prevăzute în legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice sau al serviciilor poştale;
  ----------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera d) a alin. (2) al art. 51 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  e) identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice, realizarea analizelor de piaţa şi identificarea furnizorilor cu putere semnificativă, în conformitate cu prevederile cap. V;
  ---------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera e) a alin. (2) al art. 51 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  f) impunerea în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa a obligaţiilor prevăzute de legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice;
  ---------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera f) a alin. (2) al art. 51 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  g) acordarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotatie şi verificarea respectării obligaţiilor prevăzute în acestea;
  h) soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice şi dintre utilizatorii finali şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice;
  ---------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera h) a alin. (2) al art. 51 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  i) realizarea de statistici clar definite, necesare exercitării atribuţiilor ANCOM şi MCSI, acordând în acest sens un termen de minimum 30 de zile pentru colectarea datelor;
  --------------
  Litera i) a alin. (2) al art. 51 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  j) elaborarea de rapoarte, studii, analize şi altele asemenea, în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, pentru evaluarea necesităţii şi oportunităţii emiterii de noi reglementări şi pentru evaluarea şi controlul implementării reglementărilor în vigoare;
  ---------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera j) a alin. (2) al art. 51 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  k) publicarea unor situaţii comparative privind calitatea şi tarifele serviciilor, în vederea maximizării beneficiilor utilizatorilor finali.
  (3) În exercitarea atribuţiilor sale, IGCTI are dreptul să solicite furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice informaţiile necesare în vederea verificării respectării obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice sau de licentele de utilizare a frecventelor radio ori impuse de IGCTI în conformitate cu aceste dispoziţii.
  ---------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (3) al art. 51 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) vor fi solicitate în scris şi motivat, iar cantitatea şi natura acestora trebuie să fie proporţionale cu scopul pentru care au fost solicitate.
  (5) Furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a pune la dispoziţie informaţiile, altele decât cele solicitate la alin. (2) lit. i), în termenul şi în condiţiile indicate de ANCOM şi MCSI sau IGCTI, după caz.
  --------------
  Alin. (5) al art. 51 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  --------------
  Art. 51 a fost modificat de pct. 6 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.


  Articolul 52

  (1) ANCOM cooperează cu autorităţi de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale din străinătate, inclusiv pe baza unor acorduri de colaborare şi schimb de informaţii, în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă şi al legislaţiei speciale în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, precum şi pentru a facilita exercitarea de către aceste autorităţi a atribuţiilor ce le revin în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile.
  --------------
  Alin. (1) al art. 52 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) ANCOM va transmite autorităţilor naţionale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene informaţiile solicitate motivat de acestea, în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestora prevăzute în legislaţia comunitară.
  --------------
  Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) ANCOM va furniza Comisiei Europene, la cererea motivată a acesteia, toate informaţiile necesare în vederea exercitării atribuţiilor sale. Natura şi cantitatea informaţiilor vor fi proporţionale cu scopul pentru care au fost solicitate.
  --------------
  Alin. (3) al art. 52 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (4) Dacă informaţiile solicitate de Comisia Europeană au fost transmise în prealabil de furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, în conformitate cu dispoziţiile art. 51, ANCOM va informa furnizorii respectivi cu privire la transmiterea informaţiilor.
  --------------
  Alin. (4) al art. 52 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (5) În măsura în care este necesar, Comisia Europeană poate pune la dispoziţia autorităţilor naţionale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene informaţiile transmise în conformitate cu prevederile alin. (3), cu excepţia cazului în care ANCOM a solicitat, în mod expres şi motivat, contrariul.
  --------------
  Alin. (5) al art. 52 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (6) Dacă informaţiile transmise în conformitate cu prevederile alin. (2), (3) sau (5) sunt considerate de ANCOM confidenţiale, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, Comisia Europeană şi autorităţile naţionale de reglementare vor respecta caracterul confidenţial al informaţiilor.
  --------------
  Alin. (6) al art. 52 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (7) ANCOM poate solicita autorităţilor naţionale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene informaţiile necesare în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă sau de legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice ori al serviciilor poştale, respectând, acolo unde este cazul, caracterul confidenţial al informaţiilor primite.
  --------------
  Alin. (7) al art. 52 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (8) În vederea revizuirii periodice a legislaţiei comunitare din domeniul comunicaţiilor electronice, ANCOM va furniza Comisiei Europene toate informaţiile solicitate.
  --------------
  Alin. (8) al art. 52 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (9) ANCOM*) publică informaţiile care ar putea contribui la dezvoltarea unei pieţe deschise şi concurenţiale, inclusiv informaţii actualizate referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare, cu respectarea principiului confidenţialităţii şi a prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public, precizând şi condiţiile şi procedura de acces al persoanelor interesate la aceste informaţii.
  --------------
  Alin. (9) al art. 52 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 38 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008, cu pct. 2^1.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
  a) "Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii" cu "Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii";
  b) "ANC" cu "ANCOM".


  Articolul 53

  (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, al respectării obligaţiilor impuse prin autorizaţia generală şi prin licenţele de utilizare a resurselor de numerotaţie, precum şi a obligaţiilor furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care decurg din regulamentele comunitare, acolo unde se stabileşte competenţa de monitorizare sau de verificare a respectării acestor obligaţii de către autoritatea naţională de reglementare, revine ANCOM*), care acţionează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop.
  --------------
  Alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 38 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
  a) "Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii" cu "Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii";
  b) "ANC" cu "ANCOM".
  (2) Controlul îndeplinirii obligaţiilor privind utilizarea frecventelor radio revine IGCTI, care acţionează prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop şi potrivit procedurii stabilite prin prevederile legale care reglementează activitatea acestei instituţii, acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei «frecvenţe radioelectrice» cu sintagma «frecvenţe radio»."


  Articolul 54

  (1) În exercitarea atribuţiilor de control personalul împuternicit în acest scop al ANCOM şi al IGCTI are dreptul să solicite furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, precum şi furnizorilor de servicii poştale orice informaţii care îi sunt necesare, menţionând temeiul legal şi scopul solicitării, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii sa îi fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută la art. 56 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonanţă de urgenţă sau la art. 60 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa privind serviciile poştale.
  --------------
  Alin. (1) al art. 54 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) Personalul de control împuternicit în acest scop al ANCOM şi al IGCTI are dreptul să solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale ori alte acte; de asemenea, poate să facă inspecţii, inclusiv inopinate, la orice instalaţii, incinte, terenuri sau infrastructuri utilizate de furnizor în activitatea sa, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi sa primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări.
  --------------
  Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) De asemenea, personalul de control împuternicit în acest scop al ANCOM şi al IGCTI are dreptul să efectueze perchezitii, pe baza autorizării judiciare acordate prin ordonanţa preşedinţială de către preşedintele tribunalului judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti, în a cărui circumscripţie sunt situate locurile de controlat, ori de către un judecător delegat de acesta. Cererea de ordonanţa preşedinţială trebuie să cuprindă toate informaţiile de natura să justifice percheziţia şi se judeca fără citarea părţilor, în termen de cel mult 3 zile.
  --------------
  Alin. (3) al art. 54 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (4) Percheziţia şi actele pe care le cuprinde se efectuează sub autoritatea şi sub controlul judecătorului care le-a autorizat, el desemnând unul sau mai mulţi ofiţeri de poliţie judiciară însărcinaţi sa asiste la aceste operaţiuni şi sa îl informeze asupra derulării lor. Dacă unele acte trebuie efectuate în afară circumscripţiei tribunalului, preşedintele emitent al ordonanţei dispune comisie rogatorie pentru exercitarea controlului de către preşedintele tribunalului în a cărui circumscripţie trebuie efectuate respectivele acte. Judecătorul poate inspecta locurile supuse intervenţiei, putând decide în orice moment suspendarea sau încetarea percheziţiei.
  (5) Oricare ar fi împrejurările, percheziţia nu poate începe înainte de ora 6,00 sau după ora 20,00 şi trebuie efectuată în prezenta ocupantului locului, iar în lipsa acestuia, în prezenta unui reprezentant, a unui membru al familiei sau a unui vecin, având capacitate deplina de exerciţiu; numai personalul de control împuternicit în acest scop al ANCOM şi al IGCTI, ocupantul locului sau reprezentantul sau şi ofiţerii de poliţie judiciară pot lua cunoştinţa de piese şi documente înaintea ridicării acestora.
  --------------
  Alin. (5) al art. 54 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (6) Inventarele şi aplicarea sigiliilor se fac conform dispoziţiilor Codului de procedura penală; originalele procesului-verbal şi ale inventarului sunt transmise judecătorului care a ordonat percheziţia, iar piesele şi documentele care nu mai sunt utile stabilirii adevărului vor fi restituite ocupantului locului.
  (7) Ordonanţa poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti. Recursul nu este suspensiv de executare.
  (8) Preşedintele ANCOM sau, după caz, directorul general al IGCTI este informat fără întârziere despre începerea percheziţiei şi despre operaţiunile efectuate.
  --------------
  Alin. (8) al art. 54 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Capitolul XI Regim sanctionator


  Articolul 55

  (1) Următoarele fapte constituie contravenţii:
  a) furnizarea reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice de către o persoană care nu este autorizata în condiţiile art. 4 pentru acel tip de activitate ori pe perioada în care dreptul de furnizare a reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice a fost suspendat sau retras;
  ----------------
  Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera a) a alin. (1) al art. 55 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.
  b) nerespectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia generală, în condiţiile art. 5;
  c) utilizarea frecventelor radio fără obţinerea licenţei de utilizare necesare, potrivit prevederilor cap. III;
  ---------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 55 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei «frecvenţe radioelectrice» cu sintagma «frecvenţe radio»."
  d) utilizarea resurselor de numerotatie fără obţinerea licenţei de utilizare necesare, potrivit prevederilor cap. III;
  e) nerespectarea condiţiilor prevăzute în licentele de utilizare a frecventelor radio, acordate în condiţiile cap. III;
  ---------------
  Litera e) a alin. (1) al art. 55 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei «frecvenţe radioelectrice» cu sintagma «frecvenţe radio»."
  e^1) producerea de către orice persoană şi în orice mod a unei perturbaţii prejudiciabile;
  ------------
  Litera e^1) a alin. (1) al art. 55 a fost introdusă de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 23^1.
  f) nerespectarea condiţiilor prevăzute în licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, acordate în condiţiile cap. III;
  f^1) nerespectarea obligaţiilor care decurg din regulamentele comunitare din domeniul comunicaţiilor electronice, în cazurile în care competenţa de monitorizare şi verificare a respectării acestor obligaţii aparţine autorităţii naţionale de reglementare;
  -----------
  Litera f^1) a alin. (1) al art. 55 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008.
  g) nerespectarea obligaţiei impuse de ANCOM în temeiul art. 25 alin. (1) sau a condiţiilor stabilite de aceasta în temeiul art. 25 alin. (2);
  --------------
  Litera g) a alin. (1) al art. 55 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  h) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 35;
  h^1) nedepunerea situaţiilor financiare anuale sau, în cazul persoanelor fizice ori al asociaţiilor familiale, a declaraţiilor financiare anuale privind veniturile realizate în termenul şi în condiţiile prevăzute la art. 48^6 alin. (1) şi (2);
  ---------------
  Litera h^1) a alin. (1) al art. 55 a fost modificată de pct. 24 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006, conform lit. b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006.
  i) nerespectarea reglementărilor sau a normelor tehnice adoptate pe baza prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
  a) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;
  -----------
  Litera a) a alin. (2) al art. 55 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008.
  b) prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru societăţile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000 lei.
  ------------
  Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 24^1.
  (3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei.


  Articolul 56

  (1) ANCOM sau IGCTI, după caz, poate obliga furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice la plata unor amenzi administrative în cuantum de până la 300.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată şi data de la care acestea se calculează, pentru a-i determina:
  --------------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 56 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  a) sa furnizeze în mod complet şi corect informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 51 ori ale art. 54 alin. (1);
  --------------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 56 a fost modificată de pct. 8 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.
  b) să se supună controlului prevăzut la art. 53 şi 54;
  c) să se conformeze măsurilor dispuse de ANCOM în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  --------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 56 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) Valoarea maxima a amenzii administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei.
  (3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2002
  pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001
  , precum şi ale unor alte acte normative, sumele rezultate din încasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia ANCOM sau a IGCTI, după caz, şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.
  --------------
  Alin. (3) al art. 56 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 57

  Dacă în termen de 90 de zile de la data scadentei furnizorul nu achită tariful de monitorizare, tariful de utilizare a spectrului sau tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, precum şi accesoriile acestora, ANCOM sau IGCTI, după caz, îi poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza reţele ori servicii de comunicaţii electronice pe baza regimului de autorizare generală sau licenţa de utilizare a frecventelor radio ori a resurselor de numerotatie.
  --------------
  Art. 57 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 58

  (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d) şi f)-h^1) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (1).
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamţ:
  Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 9 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. Potrivit art. III din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, modificarea acestui alineat intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005.
  (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c), e) şi e^1) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (2).
  ------------
  Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 25^1.
  (3) Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. i) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (1) sau (2), după caz.
  (4) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d) şi f)-h^1) se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către preşedintele ANCOM.
  --------------
  Alin. (4) al art. 58 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (5) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c), e) şi e^1) se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către preşedintele IGCTI.
  ------------
  Alin. (5) al art. 58 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 25^1.
  (6) Sancţiunea pentru fapta prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. i) se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către preşedintele ANCOM sau de către directorul general al IGCTI, după caz.
  --------------
  Alin. (6) al art. 58 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (6^1) Odată cu aplicarea amenzilor prevăzute la art. 55 alin. (2) se poate dispune confiscarea bunurilor destinate, rezultate sau folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1).
  ------------
  Alin. (6^1) al art. 58 a fost introdus de pct. 26 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.
  (7) Amenzile administrative prevăzute la art. 56 se aplică de către preşedintele ANCOM sau de către directorul general al IGCTI, după caz.
  --------------
  Alin. (7) al art. 58 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (8) Sancţiunile prevăzute la art. 57 se aplică de către preşedintele ANCOM sau de către conducătorul IGCTI.
  --------------
  Alin. (8) al art. 58 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (9) Actul prin care se aplică sancţiunile prevăzute la art. 56 şi 57 constituie titlu executoriu, fără vreo alta formalitate.
  (10) În măsura în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 55 li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia prevederilor art. 28.


  Articolul 59

  (1) În cazul descoperirii nerespectării de către un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice a unei obligaţii prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, în legislaţia specială în domeniul comunicaţiilor electronice sau în actele normative ori individuale emise în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă sau al legislaţiei speciale în domeniul comunicaţiilor electronice, ANCOM ori IGCTI, după caz, va transmite furnizorului în cauza o notificare prin care îi va aduce la cunoştinţa intenţia aplicării sancţiunii prevăzute de lege şi îi va acorda un termen de cel puţin 30 de zile pentru a justifica sau remedia încălcarea săvârşită.
  --------------
  Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (2) Termenul de 30 de zile poate fi redus în următoarele cazuri:
  a) cu acordul furnizorului;
  b) în cazul în care furnizorul a mai încălcat una sau mai multe dintre obligaţiile prevăzute la alin. (1);
  ------------
  Litera c) a alin. (2) al art. 59 a fost abrogată de pct. 28 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.
  (3) În cazul în care furnizorul nu remediaza încălcarea în termenul prevăzut la alin. (1) sau (2), iar justificarea prezentată nu este satisfăcătoare, ANCOM sau IGCTI, după caz, va aplica sancţiunea corespunzătoare şi va dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării obligaţiei incalcate. Măsurile trebuie să fie proporţionale cu scopul urmărit şi vor prevedea o perioadă rezonabila în care furnizorul trebuie să se conformeze acestora.
  --------------
  Alin. (3) al art. 59 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3^1) Măsurile prevăzute la alin. (3) vor fi dispuse prin actul prin care se aplică sancţiunea, emis de preşedintele ANCOM sau de preşedintele IGCTI, după caz. Transmiterea actului prin care se aplică sancţiunea şi se dispun măsuri în vederea asigurării respectării obligaţiei incalcate se realizează într-un termen de 7 zile de la emiterea acestuia.
  --------------
  Alin. (3^1) al art. 59 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (4) În cazul unor încălcări grave şi repetate, dacă furnizorul în cauza nu s-a conformat măsurilor dispuse în conformitate cu prevederile alin. (3):
  a) ANCOM poate suspenda sau retrage furnizorului în cauza dreptul de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale sau licenţa de utilizare a resurselor de numerotatie, după caz;
  --------------
  Litera a) a alin. (4) al art. 59 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  b) IGCTI poate suspenda ori retrage furnizorului în cauza licenţa de utilizare a frecventelor radio.
  ---------------
  Litera b) a alin. (4) al art. 59 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei «frecvenţe radioelectrice» cu sintagma «frecvenţe radio»."
  (5) În cazul în care nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) prezintă un pericol grav şi iminent pentru siguranţa naţionala, ordinea publică sau sănătatea publică ori poate crea probleme grave de natura economică sau operaţională altor furnizori de reţele ori servicii de comunicaţii electronice sau utilizatorilor, ANCOM ori IGCTI, după caz, poate lua măsuri urgente cu caracter provizoriu pentru remedierea situaţiei, care pot fi ulterior confirmate. Persoanei în cauza trebuie să i se acorde posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere, în condiţii rezonabile, şi de a propune soluţii pentru remedierea definitivă a situaţiei create.
  --------------
  Alin. (5) al art. 59 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 59^1

  Procedura prealabilă prevăzută la art. 59 nu se aplică:
  a) în cazul nerespectării deciziilor preşedintelui ANCOM emise în temeiul art. 36;
  b) în cazul nerespectării obligaţiei de a transmite informaţiile solicitate de ANCOM sau IGCTI, după caz, în temeiul art. 51 alin. (2) lit. a), respectiv al art. 51 alin. (3);
  c) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), c), d) şi h^1);
  d) în cazul nerespectării obligaţiilor de transparenta impuse de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanţa privind accesul.
  --------------
  Art. 59^1 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 59^2

  (1) În situaţia descoperirii nerespectării de către un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice a unei obligaţii care decurge din regulamentele comunitare, în cazurile în care competenţa de monitorizare şi verificare a acestor obligaţii aparţine autorităţii naţionale de reglementare, ANCOM*) va transmite furnizorului în cauză o notificare prin care îi va aduce la cunoştinţă intenţia aplicării sancţiunii prevăzute de lege şi îi va solicita încetarea imediată a încălcării săvârşite.
  (2) Dacă furnizorul nu încetează încălcarea săvârşită, în conformitate cu notificarea transmisă conform dispoziţiilor alin. (1), ANCOM va aplica sancţiunea corespunzătoare şi va dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării obligaţiei încălcate şi remedierii încălcării săvârşite.
  (3) Măsurile prevăzute la alin. (2) se dispun prin actul de aplicare a sancţiunii, emis de preşedintele ANCOM. Transmiterea actului prin care se aplică sancţiunea şi se dispun măsuri în vederea asigurării respectării obligaţiei încălcate se realizează de îndată.
  (4) Dispoziţiile art. 59 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.
  --------------
  Art. 59^2 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 38 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
  a) "Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii" cu "Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii";
  b) "ANC" cu "ANCOM".


  Articolul 60

  Orice persoană care utilizează sau divulga, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, documente sau informaţii cu caracter de secret profesional, primite ori de care a luat cunoştinţa în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată şi la repararea prejudiciului cauzat.


  Capitolul XII Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 61

  (1) Până la data de 31 decembrie 2002 Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" S.A. beneficiază de:
  a) dreptul exclusiv de a furniza, contra cost, servicii de telefonie vocala fixa destinate publicului, servicii de telegrafie şi telex, locale, interurbane şi internaţionale;
  b) dreptul exclusiv de a furniza linii de cablu închiriate, în vederea asigurării capacităţii de transmisie între punctele terminale ale reţelei fixe operate de Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. pe baza licenţei acordate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare.
  (2) Până la aceeaşi dată Societatea Naţionala de Radiocomunicaţii - S.A. beneficiază de dreptul exclusiv de a furniza linii de radio închiriate cu capacitate mai mare de 2 MBits/s.


  Articolul 62

  (1) Licentele şi autorizaţiile eliberate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea până la data de 31 decembrie 2002, cu excepţia cazurilor în care actele respective prevăd un termen mai scurt.
  (2) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), titularii de licenţe şi de autorizaţii sunt obligaţi sa transmită ANCOM notificarea prevăzută la art. 4, în vederea continuării activităţii pe baza autorizaţiei generale. La data efectuării notificării licenţa sau autorizaţia îşi încetează valabilitatea, cu excepţia prevederilor referitoare la drepturile de utilizare a frecventelor radio şi a resurselor de numerotatie.
  --------------
  Alin. (2) al art. 62 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  ---------------
  Alin. (3) al art. 62 a fost abrogat de pct. 2 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004.
  (4) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), ANCOM va emite licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, în condiţiile cap. III, furnizorilor de reţele şi de servicii care au beneficiat de drepturi de utilizare a acestor resurse în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996
  , cu modificările ulterioare.
  --------------
  Alin. (4) al art. 62 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 62^1

  (1) Până la data de 31 decembrie 2005, IGCTI va analiza şi va revizui toate prevederile care se referă la drepturi de utilizare a frecventelor şi la obligaţiile conexe acestora din cadrul licenţelor, autorizaţiilor şi acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996
  , cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei secundare asociate pentru a asigura respectarea prevederilor cap. III din prezenta ordonanţă de urgenţă, ale Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvente şi ale reglementărilor în vigoare elaborate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Dreptul de utilizare a frecventelor radio şi obligaţiile conexe acestuia, inclusiv plata tarifului de utilizare a spectrului, se exercită, respectiv sunt asumate, în baza prevederilor menţionate la alin. (1) şi rămân valabile până la momentul revizuirii, cu excepţia situaţiilor în care titularii acestora renunţa prin solicitare scrisă la drepturile respective sau nu depun solicitarile de revizuire a drepturilor de utilizare a frecventelor în termenele stipulate în procedura de emitere a licenţelor de utilizare a frecventelor radio, prevăzută la art. 21.
  (3) Prin revizuirea licenţelor, autorizaţiilor şi acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii nr. 74/1996
  se conferă titularului un nou drept de utilizare a frecventelor radio, însoţit de obligaţiile aferente, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
  (4) În cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 19 alin. (1), art. 67 şi a art. 69 alin. (1), sintagma "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei" se înlocuieşte cu abrevierea "IGCTI".
  ---------------
  Art. 62^1 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care modifică pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei «frecvenţe radioelectrice» cu sintagma «frecvenţe radio»."


  Articolul 62^2

  Până la revizuirea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice identificate înainte de data aderării României la Uniunea Europeană şi a situaţiei concurenţiale pe aceste pieţe, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008, modificarea sau completarea obligaţiilor impuse de ANCOM în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă, în conformitate cu prevederile legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice, se realizează fără parcurgerea procedurii prevăzute la art. 34^1.
  --------------
  Art. 62^2 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 63

  În scopul finanţării activităţii pe primele 12 luni de funcţionare, ANCOM va beneficia de un credit din partea IGCTI, în valoare de 4.000.000 euro, pe termen de 5 ani, cu perioada de graţie de 1 an de la data încheierii contractului, fără dobânda, plătibil în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii. Celelalte condiţii se vor stabili prin contract, care se va încheia în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  --------------
  Art. 63 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 64

  Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot asigura, contra cost, spaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii oficiilor teritoriale ale ANCOM.
  --------------
  Art. 64 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".


  Articolul 65

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 66

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă:
  a) articolul 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - Autoritatea de reglementare în sensul prezentei ordonanţe este Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.";
  b) punctul 10 al articolului 2 din Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 14 decembrie 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "10. autoritatea de reglementare - Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei";
  c) alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002
  privind serviciile poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  <<(2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonanţe atribuţiile autorităţii de reglementare sunt îndeplinite de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.>>
  -----------
  Litera c) a art. 66 a fost modificată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  d) Hotărârea Guvernului nr. 20/2001*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  ------------
  *) Conform art. 16 din HOTĂRÂREA nr. 1.337 din 27 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 6 decembrie 2002, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001.
  e) În tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002
  denumirea <<Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii>> se înlocuieşte cu denumirea <<Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei.>>
  -----------
  Litera e) a art. 66 a fost introdusă de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
  a) "Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii" şi "ANRC" cu "Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei" şi "ANRCTI";
  Conform art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
  a) "Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei" cu "Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii";
  b) "ANRCTI" cu "ANC".


  Articolul 67

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 37-40, art. 42, 43, 63 şi 64, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) În termenul prevăzut la alin. (1) Guvernul va adopta o hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANCOM.
  --------------
  Alin. (2) al art. 67 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (3) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) ANCOM va angaja personalul necesar în scopul exercitării efective şi depline a atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
  --------------
  Alin. (3) al art. 67 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  (4) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atribuţiile prevăzute în sarcina ANCOM prin prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi îndeplinite în continuare de autorităţile competente, potrivit reglementărilor în vigoare.
  --------------
  Alin. (4) al art. 67 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".
  Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, şi Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu excepţia prevederilor art. 3, 4, 8, 17 şi 19.
  ----------------
  Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost modificată de alin. (2) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  p. Ministrul comunicaţiilor şi
  tehnologiei informatiei,
  Ion Smeeianu,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  p. Ministrul apărării naţionale,
  George Cristian Maior
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  ──────────────────