ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 27 februarie 2008
pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 29 februarie 2008  Având în vedere faptul că Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" din Bucureşti este singura instituţie din ţară specializată în studiul patologiei geriatrice şi gerontologice,
  ţinând cont de interesul particular acordat de Ministerul Sănătăţii Publice domeniului medicinei geriatrice,
  având în vedere faptul că în prezent bunurile care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă se află în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi ţinând cont că acest fapt împiedică atragerea de fonduri şi efectuarea de investiţii din partea Ministerului Sănătăţii Publice, pentru asigurarea bunei funcţionări a Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" din Bucureşti,
  în aceste condiţii, pentru a se crea cadrul legal necesar atragerii de fonduri şi efectuării de investiţii la nivelul Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" din Bucureşti, au fost adoptate măsurile prevăzute în prezenta reglementare, întrucât, în lipsa acestora, actul medical exercitat ar avea de suferit, fapt ce ar determina consecinţe grave asupra stării de sănătate a pacienţilor, persoane vârstnice.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Măsuri pentru transmiterea dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului, de la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" la Ministerul Sănătăţii Publice


  Articolul 1

  Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la poziţiile de la nr. MF 35.878 şi 35.880 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu datele prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare RA "APPS" , în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice, denumit în continuare MSP.


  Articolul 3

  Se aprobă trecerea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul privat al statului şi din administrarea RA "APPS" în domeniul public al statului şi în administrarea MSP.


  Articolul 4

  Se transmite dreptul de administrare asupra bunurilor mobile aflate în dotarea Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" din Bucureşti, aferente imobilelor prevăzute la art. 2 şi, respectiv, art. 3, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 4, din administrarea RA "APPS" în administrarea MSP, cu păstrarea regimului juridic al fiecărui bun mobil.


  Articolul 5

  (1) Imobilele prevăzute la art. 2 şi 3 îşi păstrează destinaţia actuală şi vor fi folosite pentru furnizarea de servicii medicale de specialitate, păstrându-şi acelaşi profil.
  (2) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 şi 3 se face prin protocol de predare-primire în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 6

  (1) Se transmite de la RA "APPS" la MSP dreptul de administrare asupra investiţiilor şi dotărilor aferente imobilelor prevăzute la art. 2 şi 3, realizate din fonduri proprii ale RA "APPS", aflate în domeniul privat sau public al statului, după caz.
  (2) Operaţiunea prevăzută la alin. (1) se face cu titlu gratuit, conform anexei nr. 4.


  Capitolul II
  Situaţia notificărilor şi a litigiilor existente în temeiul Legii nr. 10/2001

  Articolul 7

  (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere calitatea sa de entitate care a emis dispoziţia de soluţionare a notificării, RA "APPS" îşi păstrează calitatea procesuală dobândită în litigiile având ca obiect imobilele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 care au fost notificate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care RA "APPS" a emis decizii de soluţionare, atacate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) În conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (4) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere calitatea sa de entitate care a emis dispoziţia de soluţionare a notificării, RA "APPS" va dobândi calitatea procesuală corespunzătoare în litigiile având ca obiect imobilele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 care au fost notificate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care RA "APPS" a emis decizii de soluţionare, neatacate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 8

  (1) În situaţia în care instanţa va dispune obligarea RA "APPS" la emiterea deciziei de restituire în natură, prevăzută la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a oricăruia dintre imobilele în litigiu către persoanele îndreptăţite, pe data rămânerii definitive a hotărârii instanţei, respectivul imobil, astfel cum este identificat în hotărârea instanţei, trece în domeniul privat al statului, iar dreptul de administrare asupra acestuia se transmite de la MSP la RA "APPS", în vederea punerii în executare a hotărârii instanţei.
  (2) Încheierea protocolului de predare-preluare a imobilului prevăzut la alin. (1) se face în termen de maximum 5 zile de la data transmiterii acestuia în administrarea RA "APPS", la solicitarea RA "APPS".
  (3) Efectele hotărârilor judecătoreşti pronunţate în litigiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) în contradictoriu cu RA "APPS" se produc şi faţă de titularul dreptului de administrare a imobilelor ce fac obiectul acestor litigii, respectiv MSP.
  (4) În situaţia în care instanţa dispune respingerea, totală sau în parte, a contestaţiei petentului, pe data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii instanţei, dreptul de administrare asupra imobilului pentru care nu se dispune restituirea, astfel cum este identificat în hotărârea instanţei, se consolidează şi rămâne transmis MSP în scopul prevăzut la art. 5 alin. (1).


  Articolul 9

  (1) MSP va permite desfăşurarea, în incinta imobilelor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, a oricăror activităţi legate de litigiile prevăzute la art. 7, inclusiv efectuarea unor eventuale expertize ale imobilelor.
  (2) În vederea pregătirii strategiei procesuale în litigiile prevăzute la art. 7, pentru apărarea intereselor MSP referitoare la dreptul de administrare, acesta îşi poate desemna unul sau mai mulţi specialişti care să îi asiste pe reprezentanţii RA "APPS".


  Capitolul III Dispoziţii finale


  Articolul 10

  (1) Patrimoniul RA "APPS" se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor imobile prevăzute la art. 2 şi 3 şi a bunurilor mobile prevăzute în anexa nr. 4, iar patrimoniul MSP se majorează corespunzător.
  (2) În situaţia prevăzută la art. 8 alin. (1) - (3), patrimoniul MSP se diminuează în mod corespunzător cu valoarea de inventar a bunurilor care vor fi restituite persoanei îndreptăţite.


  Articolul 11

  Guvernul, prin hotărâre, va putea să dispună ulterior cu privire la dreptul de administrare asupra imobilelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 care fac obiectul litigiilor prevăzute la art. 7, numai după finalizarea acestora prin hotărâre definitivă şi irevocabilă şi numai în situaţia în care condiţia rezolutorie prevăzută la art. 8 alin. (1) nu se împlineşte, iar dreptul de administrare se consolidează în patrimoniul MSP.


  Articolul 12

  La data semnării protocolului de predare-preluare a imobilelor prevăzute la art. 2 şi 3, precum şi în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (1), MSP şi RA "APPS"au obligaţia de a efectua modificările corespunzătoare rezultate din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 13

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Secretarul general al Guvernului,
  Ilie Gavril Bolojan
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 27 februarie 2008.
  Nr. 17.


  Anexa 1
  MODIFICAREA
  datelor de identificare ale imobilelor prevăzute la nr. MF 35.878 şi 35.880 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
    Nr. crt.Nr. MFCod clasificareDenumireDate de identificare
    Descriere tehnică (pe scurt)VecinătăţiAdresă
    1.35.8788.29.02Imobil şi teren aferent sediului central al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan"Suprafaţa terenului = 21.575,24 m2str. Mănăstirea CăldăruşaniRomânia, municipiul Bucureşti, str. Mănăstirea Căldăruşani nr. 9, sectorul 1, S.A.I.F.I.
    Suprafaţa construită = 4003,99 m2
    2.35.8808.29.02Imobil şi teren aferent Policlinicii Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan"Suprafaţa terenului = 794,71 m2Str. SpătaruluiRomânia, municipiul Bucureşti, Str. Spătarului nr. 15, sectorul 2, S.A.I.F.I.
    Suprafaţa construită = 381,52 m2


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice
    Nr. crt.Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmitePersoana juridică la care se transmiteCaracteristicile tehnice ale imobilului/Suprafaţa terenuluiNr. de identificare MF/ Cod de clasificare
    1.Pădure în incinta Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", şos. Bucureşti-Ploieşti, judeţul IlfovDin domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"În domeniul public şi în administrarea Ministerului Sănătăţii PubliceSuprafaţa terenului = 120.000 m2Nr. de identificare MF 35.874 Cod de clasificare 8.29.02
    2.Imobil + teren (fără pădure) aferent Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", şos. Bucureşti-Ploieşti, judeţul Ilfov. Locuinţe sociale În incinta Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan"Din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"în domeniul public şi în administrarea Ministerului Sănătăţii PubliceSuprafaţa terenului = 159.502,63 m2Nr. de identificare MF 150.294
    Suprafaţa construită = 14.077 m2
    3.Imobil + teren aferent sediului central al Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", str. Mănăstirea Căldăruşani Nr. 9, sectorul 1, BucureştiDin domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"În domeniul public şi în administrarea Ministerului Sănătăţii PubliceSuprafaţa terenului = 21.575,24 m2nr. de identificare MF 35.878 Cod de clasificare 8.29.02
    Suprafaţa construită = 4.003,99 m2
    4.Imobil + teren aferent policlinicii Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", Str. Spătarului Nr. 15, sectorul 2, BucureştiDin domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"În domeniul public şi în administrarea Ministerului Sănătăţii PubliceSuprafaţa terenului = 794,71 m2nr. de identificare MF 35.880 Cod de clasificare 8.29.02
    Suprafaţa construită = 381,52 m2


  Anexa 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor care se transmit din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice
    Nr. crt.Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmitePersoana juridică la care se transmiteCaracteristicile tehnice ale imobilului/Suprafaţa terenului
    1.Teren aferent Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" (fără pădure), şos. Bucureşti-Ploiesti, judeţul IlfovDin domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii PubliceSuprafaţa terenului = 50.090 m2
    2.Construcţii şi construcţii speciale, spaţii verzi şi parc aferente suprafeţei de teren de 50.090 m2, situata În incinta Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", şos. Bucureşti- Ploieşti, judeţul IlfovDin domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii PubliceSuprafaţa terenului = 00,00 m2
    Suprafaţa construită = 244 m2


  Anexa 4
  SITUAŢIA
  investiţiilor şi dotărilor realizate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" la obiectivul Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" din Bucureşti, aflate în domeniul privat sau public al statului, al căror drept de administrare se transmite, cu titlu gratuit, Ministerului Sănătăţii Publice
    Nr. crt.A. LUCRĂRI DE INVESTIŢIILEI
    1.Lucrări de investiţie preluate prin protocolul de predare-preluare nr. 10.200 din 26 august 20031.995.626,23
    2.Lucrări de investiţie executate la corpul B, tronsoanele I şi II, conform Actului adiţional din 17 septembrie 2003 la Protocolul de predare-preluare nr. 10.200 din 26 august 2003346.849,70
    3.Lucrări de investiţie-consolidare şi modernizare corp B, tronsoanele I şi II3.449.830,76
    4.Expertiză tehnică pentru Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" din Bucureşti, corp A şi policlinica (Str. Spătarului)39.788,00
    5.Verificarea şi remedierea avariilor la instalaţia de utilizare a gazelor naturale7.250,00
    6.Servicii prestate de Corpul de Pompieri Militari165,60
    7.Documentaţie tehnică pentru reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate4.200,00
    8.Împrejmuire gard159.783,05
    9.Rampa gunoi51.311,81
    10.Instalaţie apometre17.016,01
    11.Proiectare staţie de epurare20.062,00
      Total A6.091.883,16
    Nr. crt.B. DOTĂRILEI
    1.Bunuri de natura obiectelor de inventar pentru Clinica Otopeni82.528,93
    2.Bunuri de natura obiectelor de inventar pentru imobilul din Bucureşti, str. Mănăstirea Căldăruşani nr. 9113.215,20
    3.Bunuri de natura mijloacelor fixe pentru imobilul din Bucureşti, str. Mănăstirea Căldăruşani nr. 94.650,00
      Total B200.394,13
      TOTAL GENERAL A + B6.292.277,29

  __________