DECIZIA nr. 3 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) și (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 16 mai 2018

  Valer Dorneanu

  - președinte

  Marian Enache

  - judecător

  Petre Lăzăroiu

  - judecător

  Mircea Ștefan Minea

  - judecător

  Daniel-Marius Morar

  - judecător

  Mona-Maria Pivniceru

  - judecător

  Livia Doina Stanciu

  - judecător

  Simona-Maya Teodoroiu

  - judecător

  Varga Attila

  - judecător

  Ingrid Alina Tudora

  - magistrat-asistent

  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) și (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, excepție ridicată de Maria Andrieș în Dosarul nr. 14.840/197/2014 al Judecătoriei Brașov - Secția civilă. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 3.125D/2016.2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. În acest sens arată că prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 tind să legalizeze situații deja existente, în care persoane fizice proprietare în condominiu au încheiat contracte direct cu furnizorii apei potabile, anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 224/2015. În ceea ce privește art. 28 alin. (8) din același act normativ apreciază că nici aceste prevederi legale nu sunt afectate de vreun viciu de neconstituționalitate, predarea cu titlu gratuit a branșamentului și a contorului de la limita proprietății individuale realizându-se cu respectarea regimului juridic al rețelei și a dreptului de proprietate asupra componentelor acesteia.
  CURTEA,

  având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:4. Prin Încheierea din 4 octombrie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 14.840/197/2014, Judecătoria Brașov - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) și (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată. Excepția a fost invocată de Maria Andrieș într-o cauză civilă având ca obiect „obligația de a face“.5. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autoarea acesteia susține că reglementarea cuprinsă în art. 28 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 este neconstituțională, întrucât stabilește o soluție tehnică prin care se poate obține calitatea de utilizator individual al serviciului de furnizare a apei, soluție care nu este general valabilă, ea aplicându-se numai unui număr de imobile tip condominiu, și care afectează structura de rezistență a imobilului. De asemenea arată că, întrucât Compania Apa - S.A. furnizează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare unui număr de beneficiari din condominiuri prin branșamente individuale și cu contractele aferente acestora, se instituie o situație discriminatorie între beneficiarii acestui serviciu care dețin proprietăți în condominiuri. În ceea ce privește prevederile alin. (7) al art. 28 din Legea nr. 241/2006, autoarea excepției apreciază că acestea instituie o expropriere fără o dreaptă și prealabilă despăgubire. Arată, astfel, că obligația de a efectua lucrările de modificare a instalației ce face parte din rețeaua publică, conform definiției din Legea nr. 241/2006, revine furnizorului de servicii, respectiv asigurarea finanțării de către autoritatea locală.6. Judecătoria Brașov - Secția civilă apreciază ca fiind neîntemeiate criticile invocate de autoarea excepției de neconstituționalitate. Astfel, în ceea ce privește prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 241/2006, instanța de judecată arată că, prin această reglementare, legiuitorul a tins să legalizeze situații deja existente în care persoane fizice, proprietare în condominii, au încheiat, anterior modificărilor legislative intervenite prin Legea nr. 224/2015, direct contract cu furnizorii, cu sau fără intermediul instanțelor judecătorești. Referitor la art. 28 alin. (7) din același act normativ, instanța apreciază că acest text legal vizează predarea cu titlu gratuit a contorului și a branșamentului propriu de la limita proprietății individuale, nefiind vorba despre o expropriere.7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.8. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În esență arată că, din ansamblul Legii nr. 241/2006 și din conținutul prevederilor alin. (2) și (7) ale art. 28 ale acestei legi, nu rezultă niciun fel de dispoziții discriminatorii între beneficiarii/utilizatorii serviciului de alimentare cu apă „care dețin proprietăți în condominii“ și nici de natură a afecta dreptul de proprietate privată a utilizatorilor asupra instalațiilor interioare de apă aflate în proprietatea acestora. Așadar, instanța de judecată apreciază că nu pot fi reținute criticile privind încălcarea art. 16 și art. 44 din Constituție.9. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,

  examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Guvernului, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:10. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.11. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 28 alin. (2) și (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015, prevederi care au următorul conținut:– Art. 28:(2) Sunt considerate utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, branșamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branșament al condominiului. Noțiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalații, dinspre operator spre utilizator.; [...](7) Branșamentul propriu până la contor, inclusiv contorul, se predă cu titlu gratuit autorității administrației publice locale. Recepția și preluarea branșamentului ca mijloc fix se realizează de către autoritatea administrației publice locale conform legislației în vigoare. Contorul de branșament propriu se amplasează în punctul de delimitare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății, care reprezintă și locul în care se realizează efectiv furnizarea serviciului de către utilizatorul individual. Darea în funcțiune a branșamentului propriu de apă se face după încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu, în conformitate cu prevederile din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C.12. În opinia autoarei excepției de neconstituționalitate, aceste prevederi contravin dispozițiilor constituționale ale art. 16 alin. (1) și (2) privind egalitatea în drepturi și art. 44 alin. (1) și (3) privind dreptul de proprietate privată.13. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, potrivit Legii nr. 241/2006, republicată, serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se înființează, se organizează și se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale și are drept scop alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localităților. În contextul criticilor formulate, Curtea reține că, în sensul Legii nr. 241/2006, prin branșament de apă se înțelege partea din rețeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branșamentul deservește un singur utilizator, iar, în cazuri bine justificate și atunci când condițiile tehnice nu permit altă soluție, se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin același branșament. Branșamentul, până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparțin rețelei publice de distribuție, indiferent de modul de finanțare a execuției. Finanțarea execuției branșamentului se asigură de operator, respectiv de utilizator, corespunzător punctului de delimitare a instalațiilor. Amplasamentul căminului de branșament se stabilește la punctul de delimitare al instalațiilor, de regulă la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietății și numai în baza unei documentații avizate de operator. În cazul condominiilor existente, separarea și individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizării consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul având numai obligația montării contorului principal de branșament la nivelul limitei de proprietate.14. Cât privește punctul de delimitare, Curtea reține că acesta este locul în care instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branșează la instalațiile aflate în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizează efectiv furnizarea/prestarea serviciului către utilizator. Punctul de delimitare a instalațiilor asigură identificarea amplasamentului căminului de branșament, precizează poziția de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenenței instalațiilor, precum și precizarea drepturilor, respectiv a obligațiilor, ce revin părților cu privire la furnizarea/ prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor.15. Potrivit art. 28 alin. (4) din lege, branșamentele proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali în condițiile legii și ale avizului de branșare emis de operator, iar în conformitate cu alin. (7) al art. 28, branșamentul propriu până la contor, inclusiv contorul, se predă cu titlu gratuit autorității administrației publice locale. Recepția și preluarea branșamentului ca mijloc fix se realizează de către autoritatea administrației publice locale, conform legislației în vigoare, iar darea în funcțiune a branșamentului propriu de apă se face după încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu, în conformitate cu prevederile din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C. (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice). Furnizarea/Prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.16. Legea nr. 241/2006, republicată, consacră, prin art. 30, dreptul de acces nediscriminatoriu și de utilizare a serviciului, care este garantat tuturor utilizatorilor, în condiții contractuale și cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului și a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. În același sens sunt și prevederile art. 41 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, care prevăd că utilizatorii au, printre altele, dreptul să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciile de utilități publice, în condițiile contractului de furnizare/prestare.17. De altfel, din susținerile autoarei excepției, Curtea reține că aceasta, precum și alți reclamanți în cauză sunt locatari ai unui imobil și au calitatea de utilizatori ai serviciului public de alimentare cu apă, în condițiile Legii nr. 51/2006 și ale Legii nr. 241/2006, serviciu furnizat de pârâta Compania de Apă Brașov - S.A. Așa cum reiese din cuprinsul încheierii de sesizare, reclamanții s-au adresat Companiei de Apă Brașov - S.A., atât în comun, cât și individual, cu solicitarea branșării și contractării individuale, solicitări care au fost refuzate, deși, din motivarea refuzului, nu reiese faptul că branșarea individuală este imposibil de realizat din punct de vedere tehnic, acesta fiind, de altfel, singurul criteriu pe care legea îl prevede. De asemenea, pârâta Compania de Apă Brașov - S.A. a precizat că imobilul în care sunt situate apartamentele reclamanților este unul de tip condominial, astfel încât, raportat la prevederile Legii nr. 241/2006 și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, alimentarea cu apă este asigurată printr-un branșament comun aferent întregului imobil, iar separarea reclamanților de Asociația de Proprietari din care au făcut parte nu schimbă situația condominială în care aceștia se află de fapt, respectiv apartenența la un imobil tip condominiu care, prin construcție, a fost prevăzut cu un singur branșament ce îi deservește pe toți membrii condominiului, aceștia neavând branșamente separate.18. Din perspectiva acestei situații de fapt, Curtea apreciază că, în speță, nu se pune problema neconstituționalității prevederilor legale criticate, întrucât nemulțumirile autoarei excepției decurg, mai degrabă, din aspecte tehnice conjuncturale, mai exact de imposibilitatea încheierii unui contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu, realizabil doar ca urmare a deținerii calității de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pe care aceasta, însă, nu o deține.19. Or, potrivit Legii nr. 241/2006, are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deține, în calitate de proprietar ori cu drept de folosință dat de proprietar, un imobil având branșament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare și care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu. Aceste branșamente proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali în condițiile legii și ale avizului de branșare emis de operator, iar realizarea branșamentelor proprii de apă în imobilele de tip condominiu fără avizul operatorului atrage răspunderea contravențională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât și pentru executantul lucrării.20. Curtea menționează, totodată, că, potrivit prevederilor art. 31 din Legea nr. 241/2006, furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv. De asemenea, potrivit legii, în condominiile cu sistem de distribuție verticală a apei reci/calde este admisă încheierea de contracte individuale de fumizare/prestare a serviciului, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ o serie de condiții tehnice.21. Așa fiind, Curtea consideră că, prin Legea nr. 241/2006, legiuitorul a reglementat în mod detaliat cadrul tehnic și legal impus de specificitatea sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, ținând cont de regimul juridic al rețelei publice și a instalațiilor interioare aferente asigurării furnizării apei potabile, cu respectarea regimului proprietății asupra componentelor rețelei utilizate și corespunzător obligațiilor specifice tuturor părților implicate.22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:

  Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Maria Andrieș în Dosarul nr. 14.840/197/2014 al Judecătoriei Brașov - Secția civilă și constată că prevederile art. 28 alin. (2) și (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
  Definitivă și general obligatorie.
  Decizia se comunică Judecătoriei Brașov - Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Pronunțată în ședința din data de 18 ianuarie 2018.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Ingrid Alina Tudora

  -----