ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003 (*actualizata*)
privind identificarea şi inregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
(actualizata până la data de 17 iunie 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 42 din 29 ianuarie 2004; LEGEA nr. 118 din 19 aprilie 2004; LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004.
  În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,
  având în vedere angajamentele asumate prin Documentul de pozitie privind transpunerea şi implementarea acquisului veterinar din domeniul identificarii şi înregistrării suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi finalizarea negocierilor privind integrarea României în Uniunea Europeana, capitolul 7, sectorul veterinar, este necesară crearea de urgenta a cadrului legislativ care să stabileasca competentele şi responsabilitatile din domeniu şi să permită organizarea licitaţiilor pentru achizitionarea elementelor în scopul derularii procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Suinele, ovinele şi caprinele existente pe teritoriul României sunt supuse procesului de identificare şi înregistrare prin realizarea urmatoarelor elemente:
  a) aplicarea unei marci/crotalii auriculare pentru identificarea individuala;
  b) crearea unei baze de date informatice;
  c) intocmirea registrelor pentru suinele, ovinele şi caprinele identificate şi inregistrarea exploatatiilor în conformitate cu condiţiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.


  Articolul 2

  (1) Agentia Naţionala Sanitara Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului este coordonatorul programului şi proprietarul bazei de date privind identificarea şi inregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor.
  (2) Condiţiile de folosire a bazei de date privind identificarea şi inregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, la propunerea Agentiei Naţionale Sanitare Veterinare.


  Articolul 3

  Atribuirea contractelor de servicii privind aplicarea marcilor/crotaliilor auriculare şi inregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se face, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, de către Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, medicilor veterinari organizaţi în condiţiile legii, pe baza fondurilor alocate cu aceasta destinatie.
  -------------
  Art. 3 a fost modificat prin pct. 1 al art. 59 din ORDONANTA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.
  Art. 3 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 118 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 23 aprilie 2004.
  Art. 3 a fost modificat prin subpct. 1 al pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.


  Articolul 4

  (1) Fondurile necesare procesului integrat de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor se vor asigura din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, după cum urmeaza:
  a) cheltuieli pentru achizitionarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine şi caprine a marcilor/crotaliilor auriculare necesare identificarii acestor animale;
  b) cheltuieli pentru organizarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor;
  c) cheltuieli privind plata manoperei pentru aplicarea marcilor/crotaliilor auriculare şi inregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor;
  d) cheltuieli pentru crearea bazei de date informatice, intocmirea registrelor pentru suinele, ovinele şi caprinele identificate, tipărirea documentelor oficiale şi inregistrarea exploatatiilor.
  (2) În bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului vor fi prevăzute anual sume destinate realizării actiunii de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor în condiţiile prezentei ordonante de urgenta.
  (3) Achizitionarea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pentru identificarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se face de către Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor prin licitaţie publică, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  -------------
  Alin. (3) al art. 4 a fost modificat prin pct. 2 al art. 59 din ORDONANTA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.
  Alin. (3) al art. 4 a fost modificat prin subpct. 2 al pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.


  Articolul 5

  (1) Acordarea de premii, de subventii sau despăgubiri, în condiţiile legii, pentru suinele, ovinele, caprinele neinregistrate şi neidentificate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, este interzisa după data de 30 iunie 2006.
  (2) Circulatia suinelor, ovinelor şi caprinelor neidentificate în sensul prezentei ordonante de urgenta pe teritoriul României este interzisa după data de 30 iunie 2006.


  Articolul 6

  Urmatoarele fapte constituie contraventii şi se sancţionează după cum urmeaza:
  a) refuzul identificarii şi înregistrării suinelor, ovinelor şi caprinelor de către deţinători, cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;
  b) circulatia suinelor, ovinelor şi caprinelor, neidentificate în sensul prezentei ordonante de urgenta, după data de 30 iunie 2006, cu amendă de la 60.000.000 lei la 70.000.000 lei.


  Articolul 7

  Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal incheiat de către medicii veterinari cu atribuţii de inspector al inspecţiei sanitare veterinare.
  -------------
  Art. 7 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 118 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 23 aprilie 2004.


  Articolul 8

  Contraventiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 9

  Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin Agentia Naţionala Sanitara Veterinara, va emite, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, norme sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor.


  Articolul 10

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
  - art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea zootehniei nr. 72/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2002;
  - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor nr. 166/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea şi inregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 şi 240 bis din 8 aprilie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor şi mediului,
  Ilie Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 18 decembrie 2003.
  Nr. 127.
  ---------------