LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*actualizata*)
zootehniei
(actualizata până la data de 12 ianuarie 2007*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • -----------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006; LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  Zootehnia este o ramura importanţa a agriculturii, care implica activitatea de crestere, nutriţie, ameliorare, reproductie şi protectia animalelor.


  Articolul 2

  Prezenta lege reglementeaza desfăşurarea de către crescatorii de animale a activităţilor enumerate la art. 1, pentru animalele din urmatoarele specii: taurine, bubaline, cabaline, ovine, caprine, porcine, iepuri, animale de blana, canide, feline, păsări, pesti, albine şi viermi de matase.


  Articolul 3

  Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor elaboreaza şi promovează politici privind cresterea şi ameliorarea animalelor, coordonează întreaga activitate din domeniu, iar împreună cu organele administraţiei publice locale sprijina asociaţiile profesionale ale crescatorilor de animale.


  Articolul 4

  În înţelesul prezentei legi, crescatorii de animale sunt persoanele fizice şi juridice care deţin în proprietate speciile de animale prevăzute la art. 2, inscrise în Registrul de evidenta agricola.


  Capitolul II Cresterea şi exploatarea animalelor


  Articolul 5

  (1) Cresterea şi exploatarea animalelor este activitatea desfăşurată de crescatorii de animale, indiferent de statutul juridic al acestora, în scopul obtinerii de produsi şi produse animaliere.
  (2) Activitatea de crestere a animalelor se realizează în exploatatii zootehnice, asociaţii şi crescatorii individuale.
  (3) În alegerea sistemelor de crestere şi a tehnologiilor de exploatare crescatorii de animale sunt obligati sa previna poluarea, deteriorarea mediului ambiant şi să respecte regulile de protecţie a animalelor, precum şi masurile de aparare a sănătăţii acestora.


  Articolul 6

  Asociaţiile profesionale ale crescatorilor de animale care fac dovada reprezentarii la nivel naţional, pe principiul piramidal, a majorităţii crescatorilor pentru care a fost constituita asociaţia sunt recunoscute de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor ca parteneri în elaborarea politicilor, strategiilor, a programelor de crestere şi a politicilor pe produs.


  Articolul 7

  Patrimoniul zootehnic al crescatorilor de animale este constituit din efectivele de animale menţionate la art. 2, împreună cu constructiile aferente.


  Articolul 8

  (1) Constructiile zootehnice aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, care se preteaza la cresterea animalelor şi pasarilor şi sunt neutilizate în acest scop, vor fi date în administrare asociaţiilor crescatorilor de animale, persoanelor fizice sau juridice, care vor sa desfasoare activităţi zootehnice.
  (2) Terenurile de sub constructii şi cele de incinta vor fi date în administrare, fără plata, pe perioada desfăşurării activităţii.
  (3) Consiliile locale vor aproba atribuirea de teren cu destinatie agricola, din rezerva, pentru asigurarea necesarului de furaje crescatorilor de animale care populeaza spatiile prevăzute la alin. (1).
  (4) La concesionarea terenurilor cu destinatie agricola de la Agentia Domeniilor Statului, în scopul producerii furajelor, crescatorii de animale au prioritate.


  Articolul 9

  În scopul evidentierii statistice, al apararii sănătăţii, stabilirii valorii genetice, înregistrării, deplasarii, etichetarii şi al valorificarii efectivelor de animale este obligatorie individualizarea tuturor animalelor în termen de 2 ani de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 10

  Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor împreună cu Institutul Naţional de Statistica asigura un sistem informational statistic privind cunoasterea evolutiei efectivelor de animale şi a productiilor zootehnice şi organizeaza recensaminte ale animalelor domestice la toţi detinatorii de animale.


  Articolul 11

  (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, pentru dezvoltarea productiei animaliere, poate acorda crescatorilor de animale prime la vânzare-cumpărare, alocatii şi avantaje fiscale pe produs, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare.
  (2) Condiţiile de alocare a stimulentelor, cuantumul acestora şi forma de acordare se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat.


  Articolul 12

  Calitatea de crescator de animale, precum şi de membru al unei asociaţii profesionale de profil da drept de preemtiune la obtinerea de licente, cu sprijinul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, în vederea valorificarii la export a animalelor şi a produselor de origine animaliera.


  Capitolul III Nutritia animalelor


  Articolul 13

  (1) Nutritia animalelor, în înţelesul prezentei legi, este o activitate zootehnica de interes major prin care se asigura conversia optima a resurselor nutritive în produse animaliere. Resursele nutritive, denumite furaje, includ totalitatea produselor vegetale, animale, minerale şi de sinteza care, prin folosirea în hrana animalelor, asigura desfăşurarea normala a functiilor vitale şi valorificarea potentialului de productie şi reproductie al acestora.
  (2) În sensul prezentei legi, activităţile privind nutritia animalelor se referă la:
  a) producerea, recoltarea, depozitarea, conservarea, prelucrarea şi valorificarea plantelor de nutret;
  b) fabricarea, comercializarea şi utilizarea nutreturilor combinate, precum şi a altor preparate furajere din producţia interna sau din import, destinate nutritiei animalelor;
  c) producerea şi folosirea biopreparatelor furajere;
  d) stabilirea ratiilor şi normelor de furajare în functie de tehnologia de crestere şi exploatare a animalelor.


  Articolul 14

  Nutreturile concentrate simple, combinate, aditivii furajeri, premixturile, substantele energetice, substantele minerale şi preparatele speciale trebuie să corespunda parametrilor de calitate şi salubritate stabiliti prin norme ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor şi ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.


  Articolul 15

  (1) Controlul producerii nutreturilor combinate şi preparatelor furajere se realizează prin inspecţia oficiala efectuata de către unităţi specializate şi abilitate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, care urmaresc ca producerea, importul, fabricarea, circulatia, comercializarea şi folosirea acestora să se efectueze în conformitate cu reglementarile legale privind protectia sănătăţii oamenilor, animalelor şi a mediului.
  (2) Condiţiile şi criteriile ce trebuie indeplinite de unitatile specializate pentru a fi abilitate în controlul oficial al producerii nutreturilor combinate şi preparatelor furajere se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Inspecţiile se fac în toate etapele de productie şi de manufacturare, înainte de comercializare, la import şi export şi la utilizarea produsului.


  Articolul 16

  Sunt considerate furaje de natura vegetala: cerealele, leguminoasele şi plantele tehnice pentru boabe, gramineele, leguminoasele anuale şi perene, precum şi alte plante anuale destinate folosirii ca nutreturi, masa verde, fibroase deshidratate natural şi artificial, suculente, cat şi produse care provin din producţia secundara a culturilor realizate în teren arabil şi din producţia pajiştilor naturale şi a pădurilor.


  Articolul 17

  Sunt supuse regimului de exploatare stabilit prin prezenta lege urmatoarele categorii de terenuri:
  a) pajistile comunale care fac parte din domeniul privat al statului şi se afla în administrarea consiliilor locale respective;
  b) pajistile în indiviziune care, fie prin lege, fie prin efectul actelor de proprietate sau acordul ulterior al coproprietarilor, se folosesc în comun în cadrul asociaţiilor de pasunat;
  c) pajistile situate pe orice fel de terenuri din zonele montane, inclusiv golurile alpine, sau cele situate în zone inundabile ale raurilor şi în Lunca Dunarii, care nu intră în primele două categorii şi sunt folosite numai în timpul prielnic pasunatului, aparţinând domeniului public al statului;
  d) pajistile cu regim special, cu excepţia perimetrelor de protecţie ecologica, a rezervatiilor naturale, a parcurilor naturale şi naţionale;
  e) terenurile arabile şi cele provenite din pajistile comunale destinate producerii de furaje şi seminte de culturi furajere, inclusiv terenurile folosite pentru lucrari de imbunatatire a pajiştilor.


  Articolul 18

  (1) Terenurile evidentiate ca pajisti, aparţinând consiliilor locale comunale, obstilor sau unor asociaţii de crescatori, se folosesc în exclusivitate pentru pasunat, faneata, cultivarea plantelor de nutret, în vederea obtinerii de masa verde, fan sau seminte, perdele de protecţie a pajiştilor, constructii zoopastorale, lucrari de imbunatatiri funciare pentru cresterea potentialului de productie al pajiştilor.
  (2) Administrarea pajiştilor comunale, orăşeneşti şi municipale intră în atribuţiile consiliilor locale, care vor stabili în raspunderea directa şi nemijlocita a primarilor executarea prevederilor cuprinse în amenajamentele pastorale şi în planurile anuale de exploatare a pajiştilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale respective. Gospodarirea acestor suprafete se face cu consultarea crescatorilor de animale, cu asistenţa tehnica a specialistilor din unităţi subordonate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor.


  Articolul 19

  (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, prin organele de specialitate, elaboreaza strategia de organizare şi exploatare a pajiştilor, parametrii tehnici şi metodologia recomandata deţinătorilor de terenuri agricole folosite pentru furajarea animalelor, care vor fi prevăzute în normele metodologice.
  (2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, prin organele de specialitate, împreună cu consiliile judetene şi cu consiliile locale, elaboreaza strategia de organizare şi exploatare a pajiştilor şi prezinta, în mod distinct, reglementari stricte privind transhumanta ovinelor, ca forma de punere în valoare a resurselor furajere montane şi alpine.


  Articolul 20

  (1) Pasunile impadurite pot fi readuse în circuitul pastoral, cu aprobarea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judetene, pe baza unor studii de transformare şi a unor programe de imbunatatire şi exploatare a acestora, intocmite de unitatile de specialitate autorizate.
  (2) Recoltarea masei lemnoase de pe aceste terenuri se va face cu respectarea normelor tehnice silvice de exploatare.


  Articolul 21

  Terenurile evidentiate ca pasuni, fanete şi pasuni impadurite pot fi schimbate cu terenuri agricole sau cu destinatie forestiera, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare.


  Articolul 22

  (1) Terenurile ocupate de pajisti care, prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de productie vor fi constituite în perimetre de ameliorare de interes naţional, pe care se vor executa lucrari de repunere în valoare şi amenajare, corespunzător reglementarilor legale în vigoare, fără schimbarea proprietarului.
  (2) În vederea executarii lucrărilor prevăzute la alin. (1), în cadrul perimetrelor stabilite, detinatorii de pajisti sunt obligati sa puna la dispoziţie terenurile respective pe perioada realizării proiectelor şi să aplice prevederile acestora.


  Articolul 23

  Lucrarile de protecţie şi ameliorare a pajiştilor naturale se realizează din fondul de ameliorare a fondului funciar aferent sectorului agricol, aflat la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor.


  Capitolul IV Ameliorarea animalelor


  Articolul 24

  (1) Ameliorarea efectivelor de animale reprezinta o activitate cu caracter prioritar în strategia dezvoltării zootehniei româneşti şi se desfăşoară de către structuri de specialitate, sub indrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, cu consultarea asociaţiilor crescatorilor de animale.
  (2) Zonarea în teritoriu a speciilor, raselor şi tipurilor de animale, în functie de condiţiile agroecologice şi de interesele social-economice, precum şi activitatea de ameliorare a acestora se realizează prin programe naţionale de ameliorare a animalelor, elaborate pe o perioadă determinata de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, cu sprijinul asociaţiilor profesionale ale crescatorilor de animale, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor.
  (3) Ameliorarea genetica a animalelor se realizează prin lucrari de selecţie şi hibridare efectuate pe baza controlului oficial al performantelor zootehnice şi prin reproductie dirijata.


  Articolul 25

  (1) Coordonarea şi controlul activităţii de ameliorare a efectivelor de animale se fac de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor şi se realizează de institutii şi organizaţii implicate în acest proces, după cum urmeaza:
  a) institutii pentru controlul oficial al performantelor productive la animale şi evaluari genetice şi structuri teritoriale abilitate în acest scop;
  b) asociaţii ale crescatorilor de animale, constituite potrivit legislaţiei în vigoare;
  c) unităţi specializate de însămânţări artificiale, precum şi cele producătoare de material seminal, ferme zootehnice de elita, depozite de reproducatori, acreditate şi autorizate în acest scop.
  (2) Atribuţiile şi competentele acestor structuri organizatorice trebuie să corespunda programelor naţionale de ameliorare pe specii, conform actelor normative în vigoare.


  Articolul 26

  Controlul oficial al performantelor zootehnice se organizeaza şi se desfăşoară în conformitate cu normele şi instrucţiunile elaborate de unitatile specializate şi abilitate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor.


  Articolul 27

  Conservarea resurselor genetice constituite din populatii de animale restranse numeric, în pericol sau pe cale de disparitie, se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor.


  Articolul 28

  Pentru protejarea şi dezvoltarea patrimoniului genetic naţional din zootehnie, în concordanta cu programele naţionale de ameliorare a efectivelor de animale, toate importurile şi exporturile de animale de reproductie, material seminal, embrioni şi oua de incubaţie se avizeaza de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor.


  Articolul 29

  Ameliorarea efectivelor de animale este o activitate de interes public şi se finanţează de la bugetul de stat, în limita sumelor prevăzute cu aceasta destinatie, din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, pentru urmatoarele acţiuni:
  a) individualizarea, codificarea animalelor şi constituirea bazei de date;
  b) controlul performantelor zootehnice;
  c) lucrarile pentru stabilirea valorii de ameliorare.


  Articolul 29^1

  (1) Coordonarea şi organizarea identificarii şi înregistrării ecvinelor, precum şi constituirea bazei de date pentru acestea se fac de către Agentia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproductie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu».
  (2) Realizarea acţiunilor pentru identificarea şi inregistrarea ecvinelor se face de către unitatile pentru ameliorare şi reproductie în zootehnie din cadrul direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene şi cu asigurarea asistentei tehnice sanitare veterinare de către specialistii direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti.
  (3) Procedura şi modul de identificare şi înregistrare a ecvinelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  ------------
  Art. 29^1 a fost introdus de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006.


  Articolul 29^2

  (1) Achizitionarea softului pentru realizarea bazei de date aferente identificarii şi înregistrării ecvinelor se face, în condiţiile legii, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agentia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproductie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu».
  (2) Baza de date prevăzută la alin. (1) este proprietate publică a statului administrata de Agentia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproductie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu».
  (3) Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate folosi baza de date prevăzută la alin. (2).
  (4) Achizitionarea microcipurilor, cititoarelor de microcipuri, formularelor şi a pasapoartelor pentru ecvine se face, în condiţiile legii, de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agentia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproductie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu».
  (5) Finantarea acţiunilor necesare realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1) şi (4), precum şi a celor prevăzute la art. 29^1 alin. (1) se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
  (6) Agentia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproductie în Zootehnie «Prof. G. K. Constantinescu» va preda Autorităţii Hipice Naţionale softul, microcipurile şi cititoarele pentru microcipuri, după achizitionare.
  ------------
  Alin. (6) al art. 29^2 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.
  ------------
  Art. 29^2 a fost introdus de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006.


  Capitolul V Reproductia animalelor


  Articolul 30

  (1) Procesul de reproductie a animalelor este o activitate de baza în zootehnie, necesară pentru reluarea ciclurilor de productie.
  (2) Reproductia animalelor se organizeaza şi se desfăşoară prin însămânţări artificiale, monta naturala şi transfer de embrioni.
  (3) Crescatorii de animale sunt liberi sa aleaga pentru efectivele proprii metoda de reproductie prevăzută la alin. (2).


  Articolul 31

  (1) Înfiinţarea şi organizarea noilor unităţi specializate pentru testarea reproducatorilor, producerea de material seminal, însămânţări artificiale la animale necesita autorizarea de functionare eliberata de instituţiile abilitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor.
  (2) Condiţiile pentru acreditarea şi autorizarea unităţilor specializate pentru testarea reproducatorilor, producerea de material seminal congelat şi însămânţări artificiale la animale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor.


  Articolul 32

  (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor va sprijini, prin structurile de specialitate subordonate, înfiinţarea de noi statiuni sau puncte satesti de monta naturala.
  (2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, prin unitatile specializate din teritoriu, va autoriza pentru monta naturala reproducatori ai crescatorilor de animale, cu respectarea cerințelor zootehnice şi sanitar-veterinare.


  Articolul 33

  (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, prin organele sale de specialitate, va emite norme tehnice privind organizarea şi functionarea statiunilor şi punctelor de monta naturala, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor.
  (2) Consiliile locale organizeaza şi asigura buna functionare a statiunilor de monta naturala, conform legilor în vigoare.
  (3) Consiliile locale sunt obligate să asigure statiunilor de monta naturala terenul cu destinatie agricola necesar pentru producerea furajelor.


  Articolul 34

  Prin material biologic de reproductie testat se înţelege orice reproducator, material seminal, oua de incubaţie, ovule, zigoti şi embrioni individualizati în sistem unitar şi inregistrati în cartile de rasa.


  Articolul 35

  (1) Pentru promovarea în interes public a reproductiei şi selectiei animalelor de productie se finanţează de la buget, prin alocatii anuale acordate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, actiunile care urmeaza:
  a) controlul oficial al performantelor de productie;
  b) lucrarile pentru evaluarea valorii de ameliorare şi de bonitare;
  c) contravaloarea materialului seminal indigen utilizat la insamantarile artificiale se suporta în proportie de până la 100%, în functie de valoarea de ameliorare a reproducatorilor, atestata şi autorizata oficial, precum şi a agentului criogenic folosit la conservare.
  (2) Se finanţează din bugetele administraţiei publice locale activităţile:
  --------------
  Litera a) a alin. (2) al art. 35 a fost abrogata de art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003.
  b) organizarea depozitelor de reproducatori.


  Articolul 36

  Biotehnologia transferului de embrioni şi manipularile genetice efectuate cu caracter experimental sunt de competenţa institutelor de cercetari stiintifice şi de invatamant superior de profil, iar aplicarea în practica se efectueaza sub controlul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor.


  Capitolul VI Protectia animalelor


  Articolul 37

  (1) Crescatorilor de animale le este interzis sa produca animalelor durere, suferinta, neliniste sau invaliditate, cu buna stiinta.
  (2) Durerea evitabila este cauzata animalelor prin lovire sau accidente traumatice.
  (3) Suferinta, alta decat cea provocata de durere, este cauzata animalelor de infometare, sete sau oboseala excesiva.
  (4) Starea de neliniste este cauzata de privarea animalelor de libertate prin legarea defectuoasa sau incarcerarea severa, singuratate, de introducere în spatiul lor de viaţa a unor animale din alte specii sau din aceeasi specie fără o acomodare prealabila, de senzatia de pierdere a echilibrului, de zgomote puternice, de socuri luminoase sau electrice.
  (5) Invaliditatea voita este cauzata animalelor prin lucrari experimentale.
  (6) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, cu consultarea organizaţiilor neguvernamentale interesate, va elabora reguli de protecţie a animalelor domestice, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor.


  Articolul 38

  Animalele vor fi cazate, hranite şi adapate în functie de specie, gradul de dezvoltare şi adaptare.


  Articolul 39

  Detinatorii de animale vor respecta condiţiile optime de crestere şi exploatare, conform tehnologiei.


  Capitolul VII Raspunderi şi sancţiuni


  Articolul 40

  Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage raspunderea administrativa, contraventionala, civila sau penala, după caz.


  Articolul 41

  (1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
  a) falsificarea inscrisurilor în certificatele de origine şi valoare de ameliorare sau în alte evidente oficiale;
  b) înscrierea în etichetele de prezentare a nutreturilor combinate a unor date care nu corespund cu compozitia chimica a acestora;
  c) folosirea de pesticide sau de alte substante toxice fără avertizarea deţinătorilor de animale din zona;
  d) producerea şi vanzarea neautorizata de nutreturi combinate sau de aditivi furajeri;
  e) schimbarea destinatiei suprafeţelor de pajisti în alte categorii de folosinţă, fără aprobare legala;
  f) distrugerea unor loturi semincere prin pasunat, cosit sau pe alta cale;
  g) utilizarea în alte scopuri a fondurilor ce se constituie, conform legii, pentru lucrari privind întreţinerea şi îmbunătăţirea pajiştilor;
  h) executarea de lucrari de manipulare genetica la animale, fără aprobarea forului de specialitate imediat superior.
  (2) Infractiunile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) şi f) se pedepsesc cu inchisoare de la 2 luni la 2 ani.
  (3) Infractiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), g) şi h) se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.


  Articolul 42

  (1) Constituie contraventii la prezenta lege, dacă nu sunt savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, savarsirea de către persoanele fizice sau juridice a urmatoarelor fapte:
  a) producerea de embrioni, material seminal congelat, icre embrionate, larve şi puiet de peste, oua de incubaţie pentru hibrizi comerciali şi oua de viermi de matase, în afara unităţilor specializate, autorizate în acest scop, sau de la reproducatori, pentru folosirea cărora nu s-au emis autorizaţii, precum şi introducerea şi utilizarea celor provenite din import, fără a dispune de autorizatia necesară;
  b) executarea neautorizata a transferului de embrioni sau a insamantarilor artificiale pentru alte animale decat cele în proprietate;
  c) nerespectarea normelor şi instructiunilor tehnice privind efectuarea montei şi asigurarea numarului de reproducatori masculi folositi în statiuni comunale şi puncte de monta naturala sau prin contracte civile;
  d) monta clandestina, constand în folosirea reproducatorilor masculi neautorizati la monta femelelor;
  e) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi inregistrarea animalelor;
  ------------
  Litera e) a alin. (1) al art. 42 a fost modificata de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006.
  f) menţinerea de reproducatori masculi necastrati cu intentia de a fi folositi la monta clandestina;
  g) folosirea unor componente neadecvate sau necertificate calitativ pentru fabricarea de nutreturi combinate sau de premixturi furajere;
  h) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti în afara perioadei stabilite pentru pasunat;
  i) refuzul de către titularii de pajisti de a participa la intocmirea planurilor de exploatare a pajiştilor, impiedicarea sau interzicerea punerii în aplicare a lucrărilor prevăzute în acestea;
  j) neindeplinirea de către detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligaţiilor prevăzute în contract;
  k) circulatia pe pajisti cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelajele, care cauzeaza deteriorarea acestora;
  l) organizarea şi punerea în functiune de noi exploatatii zootehnice fără autorizaţii emise de organele abilitate în acest sens;
  m) poluarea şi/sau deteriorarea mediului ambiant;
  n) nerespectarea protectiei animalelor;
  o) omisiunea de a da ajutorul necesar ori de a instiinta stapanul, deţinătorul sau organul competent, în cazul gasirii unui animal ratacit, parasit sau abandonat a cărui viaţa, sănătate ori integritate corporala este în primejdie;
  p) darea în folosinţă a pajistei, fie pentru pasunat, fie pentru obtinerea de productii de culturi furajere, persoanelor care nu sunt indreptatite la pajiste;
  r) utilizarea amenajarilor piscicole în alte scopuri decat cresterea pestilor.
  (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmeaza:
  a) cu amendă de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. f), k), o) şi p);
  b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. e), i) şi n);
  c) cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. d), h), j) şi r);
  d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. c), g) şi m);
  e) cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. a), b) şi l).
  (3) La propunerea primarului din unitatea administrativ-teritorială unde s-a savarsit una dintre contraventiile prevăzute la alin. (1), consiliul local poate transforma cuantumul contraventiei constatate în zile-munca în folosul comunităţii.
  (4) Valoarea unei zile-munca se calculeaza luandu-se ca baza de referinţa salariul minim pe economie valabil la acea data.
  (5) Amenzile se fac venit la bugetul de stat şi la bugetul local, după caz.
  (6) Cuantumul amenzilor contraventionale se indexeaza periodic prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.


  Articolul 43

  Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele imputernicite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, de Ministerul Apelor şi Protectiei Mediului, de prefecti şi de personalul abilitat al Ministerului de Interne.


  Articolul 44

  Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.


  Capitolul VIII Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 45

  În scopul perfectionarii procesului decizional, pe lângă Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor funcţionează Consiliul zootehnic consultativ, numit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor, în componenta caruia intra specialisti din cercetarea stiintifica, învăţământul superior agricol, agenti economici cu capital de stat şi privat din agricultura, reprezentantii unor asociaţii profesionale ale crescatorilor de animale.


  Articolul 46

  Definirea termenilor specifici zootehniei utilizati este înscrisă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 47

  (1) Normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi vor fi elaborate în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: Legea nr. 8/1971 privind organizarea, administrarea şi folosirea pajiştilor, loturilor zootehnice şi semincere, precum şi a statiunilor comunale de monta, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 51 din 29 aprilie 1971; Legea nr. 40/1975 privind cresterea şi ameliorarea animalelor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 134 din 25 decembrie 1975; Legea nr. 2/1982 privind organizarea producerii şi folosirii rationale a resurselor de nutreturi, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 7 aprilie 1982; Decretul nr. 139/1977 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizarii sericiculturii, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 45 bis din 2 iunie 1977, şi orice alte dispozitii contrare.
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 12 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALER DORNEANU
  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU


  Anexă

  DEFINIREA UNOR TERMENI SPECIFICI ZOOTEHNIEI
  1. Ameliorarea animalelor - modificarea structurii genetice a populatiilor de animale supuse selectiei în succesiunea generatiilor, în vederea obtinerii unor productii animaliere mai mari.
  2. Patrimoniu genetic - totalitatea efectivelor înregistrate numeric ale populatiilor de animale, de păsări, din sericicultura, apicultura şi piscicultura, izolate reproductiv după rase sau grupate în linii pure de hibrizi, recunoscute oficial ca surse genetice valoroase pentru ameliorarea speciei din care fac parte.
  3. Valoarea genetica - puterea de transmitere la urmasi a performantelor de productie ale unui animal cuprins în lucrarile de selecţie.
  4. Lucrari de selecţie - complex de acţiuni şi metode de identificare a indivizilor dintr-o populatie de animale, recunoscuti ca tipuri dorite pentru admiterea la reproducere în detrimentul altor tipuri nedorite, care sunt eliminate.
  5. Hibridare - incrucisarea animalelor din rase sau specii diferite, dar apropiate genetic.
  6. Animale de reproductie - populatii de animale aparţinând unei rase, linii pure sau metisi, care sunt:
  ● individualizate în sistem unitar de identificare sigura, simpla şi permanenta pe tot parcursul vietii;
  ● au fost, se afla sau pot fi luate în controlul performantelor zootehnice - sunt inscrise în evidentele oficiale de selecţie;
  ● au sau li se pot emite certificate de origine şi valoare productiva.
  7. Individualizarea - procedeu de stabilire a identităţii fiecarui animal astfel încât să poată fi recunoscut în orice imprejurare şi în tot cursul vietii sale, până la ieşirea din sfera exploatarii.
  8. Controlul performantelor - procedeu folosit pentru masurarea şi stabilirea performantelor productive, inclusiv a calităţii produselor obtinute de la animale, iar pentru a avea caracter oficial, efectuarea şi inregistrarea acestora trebuie să fie realizate de o institutie de stat, neutra şi impartiala, sau de o organizaţie abilitata în acest scop.
  9. Certificat de origine şi valoare productiva - document tipizat, întocmit şi eliberat de institutii abilitate în acest scop, în care sunt specificate originea (ascendenta) şi performantele de productie, ca rezultanta a controlului oficial, pentru un animal de reproductie.
  10. Carte de rasa (Registru genealogic) - inventarierea animalelor de-a lungul generatiilor dintr-o rasa sau populatie izolata reproductiv, în care se inscriu performantele productive şi valorile de ameliorare ale acestora, fiind principalul instrument tehnic de dirijare a procesului de selecţie în directia dorita.
  11. Monta naturala - imperecherea masculului cu femelele în condiţii fiziologice naturale.
  12. Însămânţare artificiala - procedeu tehnic de depunere a materialului seminal în portiunea aparatului genital femel care asigura garantia fecundarii.
  13. Transfer de embrioni - biotehnologie pentru scurtarea intervalului între generatii şi accelerarea difuzarii progresului genetic, prin utilizarea unor metode de înaltă tehnicitate la recoltarea şi depunerea embrionilor de la donatoare genetic valoroase la reproducere - gazda până la fatare.
  14. Embrion - stadiu de dezvoltare a unui organism viu, de la faza de ou fecundat, parcurgand toate fazele fiziologice naturale până la fat - constituirea organelor vitale.
  15. Material seminal - produsul glandelor sexuale al unui reproducator autorizat, pentru a putea fi recoltat şi preluat în vederea conservarii capacităţii fecundate, până la folosirea lui la insamantarea artificiala a femelelor.
  16. Unitate de însămânţări artificiale - un complex de mijloace materiale, cu organizare şi amenajari specifice, în care reproducatorii masculi selectionati şi autorizati oficial sunt intretinuti şi folositi în scopul recoltarii şi conservarii materialului seminal ce va fi distribuit pentru însămânţări artificiale.
  17. Statiuni de monta - spatii special amenajate pentru întreţinerea reproducatorilor şi pentru imperecherea naturala a masculului cu femela, sub supraveghere tehnica.
  18. Incubatia - procedeu tehnologic care realizează condiţiile capabile să asigure dezvoltarea normala a embrionului din ou, în perioada caracteristica speciei, în scopul obtinerii prin ecloziune a unui organism viu, normal dezvoltat.
  19. Ou (oua) de incubaţie - ou (oua) fecundat/fecundate, normal constituit/constituite morfologic, care provin de la indivizi sanatosi şi cu potenţial genetic autentic valoros.
  20. Ferme (nuclee) de elita - exploatatii zootehnice cu condiţii optime de întreţinere - furajare şi cazare - a unui efectiv de rasa curata sau în experiment genetic, supus lucrărilor de selecţie, de la care se difuzeaza descendenta de-a lungul generatiilor obtinute în progres genetic.
  21. Depozite de reproducatori - unităţi specializate în cresterea şi întreţinerea reproducatorilor masculi, destinati cu prioritate montei naturale dirijate şi efectuate sezonier, în scopul reconditionarii şi folosirii economicoase pentru o perioadă mai lunga.
  22. Aditivi furajeri - ingrediente sau substante chimice care se adauga la sortimentele furajere de baza sau la o parte din acestea, pe parcursul fluxului de fabricatie a furajelor combinate, cu scopul de a satisface unele cerinţe specifice: profilaxia şi combaterea unor boli, stimularea ritmului de crestere şi a productiei, corectarea gustului şi a mirosului.
  23. Premixtura furajera - amestec uniform al uneia sau mai multor ingrediente împreună cu un suport furajer.
  24. Ratie - amestecul de nutreturi în cantitati masurabile, ce urmeaza a fi consumat de un animal în 24 de ore, respectand normele stabilite ştiinţific.
  25. Norma - conţinutul în substante nutritive corelate proportional, care să asigure necesarul unui animal timp de 24 de ore, atât pentru întreţinerea functiilor vitale, cat şi pentru elaborarea productiei.
  ───────────────