LEGE nr. 154 din 15 iulie 1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:
  a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar şi de monitorizare a aplicării acestora;
  b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea, între limite, a salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanţei individuale;
  c) remunerarea persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.


  Articolul 2

  Dispoziţiile prezentei legi se aplică persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi persoanelor angajate pe bază de contract individual de muncă în sectorul bugetar.


  Articolul 3

  În sensul prezentei legi, funcţia de demnitate publică este acea funcţie publică care se ocupă prin mandat obţinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, potrivit legii.


  Articolul 4

  (1) Gestiunea sistemului de stabilire a salariului de bază se asigura de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.
  (2) Stabilirea salariilor de bază individuale se face potrivit normelor de evaluare a performantei individuale.


  Capitolul II Sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar


  Articolul 5

  (1) Salariile de bază în sectorul bugetar se stabilesc pe baza următoarelor elemente:
  a) valoarea de referinţa universala, care se exprima în lei şi care este baza unica de determinare a valorii de referinţa, proprie fiecărui sector de activitate bugetară;
  b) indicatorii de prioritate intersectoriala, exprimaţi în procente, diferenţiaţi pe domenii de activitate;
  c) valori de referinţa sectoriala, exprimate în lei, rezultate din înmulţirea valorii de referinţa universala cu indicatorii de prioritate intersectoriala, utilizate ca:
  - baza de calcul pentru configurarea grilelor de intervale specifice sectorului respectiv;
  - baza de calcul pentru salariile de bază corespunzătoare grilelor de salarizare specifice;
  - baza de calcul al cuantumului indemnizaţiei lunare;
  d) grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bază, pentru funcţiile specifice fiecărui sector de activitate.
  (2) Valoarea de referinţa universala, indicatorii de prioritate intersectoriala şi valorile de referinţa sectoriala sunt prevăzute în anexa nr. I.


  Articolul 6

  (1) Grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bază pentru un sector de activitate bugetară se compune din intervalele de valori prevăzute pentru fiecare funcţie de execuţie, grad profesional sau treapta profesională.
  (2) Un interval este definit de coeficienţii de multiplicare care, inmultiti cu valoarea de referinţa sectoriala specifica, vor reprezenta limitele între care se stabilesc salariile de bază.


  Articolul 7

  Grilele de intervale pentru stabilirea salariilor de bază specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzute în anexele nr. IV-VIII.


  Articolul 8

  (1) Salariul de bază pentru personalul cu funcţii de conducere este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariul de bază.
  (2) Indemnizaţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcţiei de execuţie şi sunt prevăzute în anexa nr. IX.
  (3) Indemnizaţiile de conducere se acorda în cadrul plafoanelor prevăzute de prezenta lege, pentru funcţiile de conducere aprobate potrivit structurii organizatorice, conform normelor în vigoare de organizare a instituţiilor la care se referă.
  (4) Indemnizaţia de conducere se acorda şi persoanelor care conduc sau coordonează programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituţiei respective.


  Capitolul III Mecanismul de reglare a sistemului de stabilire a salariilor de bază


  Articolul 9

  Prin legea bugetului de stat se stabilesc: valoarea de referinţa universala şi evoluţia acesteia în raport cu creşterea estimată a preţurilor de consum, cu indicatorii de prioritate intersectoriala şi cu valorile de referinţa sectoriala, ţinând seama de priorităţile rezultate din obiectivele, proiectele, programele propuse de ordonatorii principali de credite, precum şi de evoluţia salariilor din alte sectoare de activitate decât cele bugetare.


  Capitolul IV Modul de stabilire a salariilor de bază


  Articolul 10

  Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile salariilor de bază ce corespund grilelor de intervale prevăzute în anexele nr. IV-VIII din prezenta lege şi valorii de referinţa sectoriala rezultate potrivit art. 9, rotunjite din o mie în o mie de lei în favoarea salariatului.


  Articolul 11

  Ordonatorii de credite bugetare stabilesc salariile de bază ale personalului din unităţile respective, pe baza metodologiei pentru aplicarea criteriilor de stabilire a salariilor de bază, cu respectarea limitelor de salarii de bază ce corespund grilei de intervale specifice sectorului de activitate din care aceştia fac parte, transmise de ordonatorii principali de credite.


  Articolul 12

  (1) Criteriile de stabilire a salariilor de bază între limite, normele de evaluare a performantelor profesionale individuale şi metodologiile de aplicare a acestora, elaborate cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor angajaţilor, se aproba prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului sau prin hotărâre a Guvernului, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
  (2) Pentru structurile administraţiei publice locale, metodologiile prevăzute la alin. (1) se propun de către Departamentul pentru Administraţie Publica Locală, cu consultarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale.
  (3) Perioada în care persoanele prevăzute la art. 19 au ocupat funcţii de demnitate publică constituie vechime în munca şi în specialitate.


  Articolul 13

  Salariul de bază al unui salariat se reevalueaza anual de către angajator, cu respectarea limitelor prevăzute pentru gradul profesional sau treapta profesională în care acesta este încadrat.


  Articolul 14

  (1) Indemnizaţia de conducere se stabileşte, la încadrarea în funcţie, de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul acesteia.
  (2) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluata anual, în raport cu rezultatele obţinute de structura condusă în realizarea obiectivelor, programelor şi proiectelor, după aprobarea bugetului instituţiei publice respective.


  Articolul 15

  Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite.


  Capitolul V Modul de distribuire a fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar


  Articolul 16

  Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se aloca fiecărui ordonator principal de credite, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, corespunzătoare perioadei de planificare bugetară.


  Articolul 17

  (1) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile, necesare realizării obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, ordonatorii principali de credite vor previziona volumul de muncă, perioadele de realizare, numărul de personal şi salariile individuale aferente, corespunzătoare sarcinilor.
  (2) Pentru activităţile curente din atribuţiile prevăzute pentru instituţiile publice respective şi necuprinse în proiecte sau programe, fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se fundamentează pe baza numărului de salariaţi stabilit pentru realizarea acestora şi a salariilor realizate în perioada anterioară, corectate cu evoluţia programata pe perioada următoare.


  Articolul 18

  În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalca, pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate, sumele destinate cheltuielilor salariale, în vederea realizării sarcinilor programate.


  Capitolul VI Indemnizaţii pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică


  Articolul 19

  Persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfăşurata, la o indemnizaţie lunară, stabilită în conformitate cu prevederile anexei nr. II.


  Articolul 20

  (1) Indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 19, este unica forma de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial.
  (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare se stabileşte pe baza valorii de referinţa sectoriala, înmulţită cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. II, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective. Valoarea de referinţa sectoriala este cea prevăzută în anexa nr. I.
  (3) Indemnizaţiile lunare calculate potrivit alin. (2) sunt în suma bruta şi sunt impozabile, potrivit legii.


  Capitolul VII Categorii de personal cu sisteme de salarizare specifice


  Articolul 21

  Persoanele care ocupa funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfăşurata, la un salariu de bază lunar, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. III.


  Articolul 22

  (1) Salariul de bază lunar, prevăzut la art. 21, este o suma fixa care include şi indemnizaţia de conducere; venitul salarial lunar pentru persoanele prevăzute la art. 21 se compune din salariul de bază lunar şi din celelalte drepturi salariale acordate personalului din instituţiile publice, potrivit legii.
  (2) Cuantumul salariului de bază lunar se determina prin înmulţirea valorii de referinţa sectoriala, prevăzută în anexa nr. I, cu coeficientul de multiplicare, prevăzut în anexa nr. III, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective.
  (3) Venitul salarial calculat potrivit alin. (1) şi (2) este în suma bruta şi este impozabil, potrivit legii.


  Articolul 23

  Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcţiile specifice pentru personalul didactic de predare, stabiliţi pe transe de vechime în învăţământ, precum şi coeficienţii de multiplicare a salariilor de bază pentru funcţiile didactice auxiliare şi funcţiile auxiliare din instituţiile de învăţământ, prevăzuţi în grile de intervale, sunt cuprinşi în anexa nr. VII/1.


  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii


  Articolul 24

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, compensaţiile acordate prin hotărârile Guvernului de indexare a salariilor se includ în salariul de bază. Fiecărui salariat i se va menţine salariul de bază avut, inclusiv compensaţiile acordate, cu excepţia celor care se situează sub nivelul minim al funcţiei şi gradului profesional sau al treptei profesionale avute, care vor fi încadraţi la nivelul minim al intervalului respectiv.
  (2) După aprobarea metodologiei prevăzute la art. 12 din prezenta lege şi cu respectarea prevederilor alin. (1), se procedează la reevaluarea salariului de bază al fiecărui salariat, pentru primul an de aplicare a legii.
  (3) Dispoziţiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru condiţii de muncă, sporul pentru vechimea în munca, alte sporuri, precum şi premiile şi stimulentele, acordate persoanelor ale căror salarii de bază se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevăzute în anexele nr. III-VIII, rămân în vigoare.
  (4) Valoarea de referinţa universala prevăzută în anexa nr. I este stabilită pentru luna iunie 1998, urmând a fi corectată lunar cu creşterile salariale aprobate de către Guvern pentru lunile următoare, în raport cu evoluţia preţurilor de consum în anul 1998.


  Articolul 25

  Urmărirea aplicării prezentei legi se asigura de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, potrivit competentelor ce le revin.


  Articolul 26

  (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale:
  a) elaborează metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administraţia publică centrala, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii; metodologia-cadru constituie baza elaborării metodologiilor prevăzute la art. 12;
  b) monitorizează respectarea prevederilor prezentei legi şi propune Guvernului măsuri pentru îmbunătăţirea eficientei utilizării resurselor de muncă în sectorul public.
  (2) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Finanţelor:
  a) stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 9;
  b) elaborează metodologia de fundamentare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor principali de credite, bazate pe obiective, proiecte sau programe, după caz, inclusiv pe normele referitoare la utilizarea resurselor umane;
  c) controlează, în ministere şi în celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi în instituţiile bugetare din subordinea acestora, execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate; în cazul constatării depăşirii cheltuielilor cu salariile pentru o perioada data, poate dispune sistarea deschiderii creditelor bugetare pentru perioada următoare, respectiv poate dispune imputarea sumelor cheltuite nejustificat, persoanelor vinovate.


  Articolul 27

  Prevederile prezentei legi se aplica şi personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuţii privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţionala.


  Capitolul IX Dispoziţii finale


  Articolul 28

  Prezenta lege nu se aplica:
  a) personalului de specialitate juridică, prevăzut în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică numite;
  b) preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului general ai Academiei Romane; salariile de bază ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Romane;
  c) personalului diplomatic şi consular de cariera;
  d) personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala. Salarizarea personalului militar şi unele drepturi salariale ale personalului civil se stabilesc prin lege specială.


  Articolul 29

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile din actele normative cuprinse în anexa nr. X, precum şi orice alte dispoziţii contrare cu privire la salarizarea personalului din sectorul bugetar.


  Articolul 30

  Anexele nr. I-X fac parte integrantă din prezenta lege.
  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR
  VASILE LUPU
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  CRISTIAN SORIN DUMITRESCU
  Bucureşti, 15 iulie 1998.
  Nr. 154.


  Anexa I

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţă universală = 1.158.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
            ELEMENTELE SISTEMULUI DE STABILIRE A SALARIILOR DE BAZĂ
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Activităţi Indicatori de Valori de Grilele cu
  crt. (subsisteme) prioritate referinţă coeficienţi
                                      intersectorială sectorială*) de multipli-
                                                            - lei - care (ierar-
                                                                      hizare) sunt
                                                                      cuprinse în:
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Funcţii de demnitate publică alese 0,55 637.000 Anexa nr.II/1
   2. Funcţii de demnitate publică numite 0,55 637.000 Anexa nr.II/2
   3. Funcţii asimilate cu funcţiile de
      demnitate publică 0,55 637.000 Anexa nr.III
   4. Autorităţi autonome 0,55 637.000 Anexa nr.IV
   5. Administraţia publică centrala de
      specialitate (ministere, alte organe
      din subordinea Guvernului ori a
      ministerelor, serviciile Presedentiei,
      aparatul de lucru al Guvernului si
      aparatul Parlamentului) 0,55 637.000 Anexa nr.V
   6. Administraţia publică locală
      (prefecturi, consilii, primării si
      servicii publice subordonate) 0,55 637.000 Anexa nr.VI
   7. Învăţământ 0,53 614.000 Anexa nr.VII/1
   8. Sănătate 0,53 614.000 Anexa nr.VII/2
   9. Cercetare ştiinţifică 0,53 614.000 Anexa nr.VII/3
  10. Cultura 0,53 614.000 Anexa nr.VII/4
  11. Culte 0,53 614.000 Anexa nr.VII/5
  12. Sport 0,52 603.000 Anexa nr.VII/6
  13. Autoritatea vamală 0,52 603.000 Anexa nr.VII/7
  14. Navigaţie 0,52 603.000 Anexa nr.VII/8
  15. Agricultura 0,52 603.000 Anexa nr.VII/9
  16. Cadastru 0,52 603.000 Anexa nr.VII/10
  17. Protecţia mediului 0,52 603.000 Anexa nr.VII/11
  18. Aviaţia sportiva 0,52 603.000 Anexa nr.VII/12
  19. Funcţii de execuţie din alte unităţi
      bugetare de subordonare centrala 0,45 522.000 Anexa nr.VIII/1
  20. Alte funcţii comune din sectorul
      bugetar 0,45 522.000 Anexa nr.VIII/2
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ──────────
  *) Valoarea de referinţă sectorială rezulta prin aplicarea indicatorului de prioritate intersectorială asupra valorii de referinţă universală, rotunjită la o mie de lei prin adaos, şi se aplica în luna iunie.
  ──────────


  Anexa II/1

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘

  FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

  Capitolul I Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României

  Coeficienţi de multiplicare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Coeficientul de
  crt. multiplicare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                              Preşedinţia României
   1. Preşedintele României 22,000
                              Parlamentul României
   2. Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor 20,300
   3. Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 18,700
   4. Secretarii şi chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 17,600
   5. Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei
      Deputaţilor 17,600
   6. Preşedinţii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei
      Deputaţilor 17,600
   7. Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei
      Deputaţilor 16,500
   8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei
      Deputaţilor 16,300
   9. Senatori, deputaţi 16,100
                             Primării şi consilii
  10. Primar general al Capitalei 15,400
  11. Viceprimar al Capitalei 13,900
  12. Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 14,800
  13. Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II) 13,900
  14. Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 13,300
  15. Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria II) 12,400
  16. Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 13,000
  17. Primar de municipiu (categoria I) 12,100
  18. Primar de municipiu (categoria II) 11,100
  19. Primar de municipiu (categoria III) 10,200
  20. Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 11,400
  21. Viceprimar de municipiu (categoria I) 10,500
  22. Viceprimar de municipiu (categoria II) 9,600
  23. Viceprimar de municipiu (categoria III) 8,700
  24. Primar de oraş (categoria I) 9,300
  25. Primar de oraş (categoria II) 8,500
  26. Primar de oraş (categoria III) 7,700
  27. Viceprimar de oraş (categoria I) 7,700
  28. Viceprimar de oraş (categoria II) 7,000
  29. Viceprimar de oraş (categoria III) 6,200
  30. Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 6,200
  31. Primar de comuna (categoria I) 5,600
  32. Primar de comuna (categoria II) 5,000
  33. Primar de comuna (categoria III) 4,400
  34. Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 5,000
  35. Viceprimar de comuna (categoria I) 4,400
  36. Viceprimar de comuna (categoria II) 3,700
  37. Viceprimar de comuna (categoria III) 3,100
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul II Indemnizaţia membrilor consiliilor judeţene sau locale

  Coeficienţi de multiplicare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Coeficientul de
  crt. multiplicare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Consilier:
      - la Consiliul General al Municipiului Bucureşti 3,100
      - la consilii judeţene (categoria I) 3,000
      - la consilii judeţene (categoria II) 2,800
      - la consilii locale municipale (cu peste 320.000 locuitori) 2,600
      - la consilii locale municipale (categoria I) 2,500
      - la consilii locale municipale (categoria II) 2,300
      - la consilii locale municipale (categoria III) 2,100
      - la consilii locale orăşeneşti (categoria I) 1,900
      - la consilii locale orăşeneşti (categoria II) 1,700
      - la consilii locale orăşeneşti (categoria III) 1,600
      - la consilii locale comunale (cu peste 15.000 locuitori) 1,300
      - la consilii locale comunale (categoria I) 1,200
      - la consilii locale comunale (categoria II) 1,000
      - la consilii locale comunale (categoria III) 0,900
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ──────────
  NOTA:
  Indemnizaţia se acorda proporţional cu numărul de şedinţe ordinare sau extraordinare ale consiliilor judeţene sau locale, precum şi ale comisiilor de specialitate sau ale delegaţilor permanenţi, la care persoana a participat, din numărul total al şedinţelor organizate.
  ──────────


  Anexa II/2

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                     FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE
      Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice,
                numite în funcţii potrivit legii
                         Coeficienţi de multiplicare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Coeficientul de
  crt. multiplicare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                              Guvernul României
   1. Prim-ministru 20,300
   2. Ministru de stat 18,700
   3. Ministru 17,600
   4. Secretar de stat, membru al Guvernului 16,100
   5. Secretar de stat 15,400
   6. Subsecretar de stat 13,000
                          Curtea Supremă de Justiţie
   7. Preşedinte 20,300
   8. Vicepreşedinte 17,900
   9. Preşedinte de secţie 15,200
  10. Judecător 13,900
                Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie
  11. Procuror general 16,500
  12. Prim adjunct al procurorului general 14,600
  13. Adjunct al procurorului general 14,300
                           Curtea Constituţională
  14. Preşedinte 20,300
  15. Judecător 17,900
                            Consiliul Legislativ
  16. Preşedinte 17,600
  17. Preşedinte de secţie 15,400
                             Avocatul Poporului
  18. Avocatul poporului 17,600
  19. Adjunct al avocatului poporului 15,400
                             Curtea de Conturi
  20. Preşedinte 20,300
  21. Vicepreşedinte 17,900
  22. Preşedinte de secţie 15,200
  23. Consilier conturi 13,900
  24. Procuror financiar general 16,500
                                Prefecturi
  25. Prefect al municipiului Bucureşti 14,200
  26. Prefect (la judeţ categoria I) 13,800
  27. Prefect (la judeţ categoria II) 13,000
  28. Subprefect al municipiului Bucureşti 12,700
  29. Subprefect (la judeţ categoria I) 12,000
  30. Subprefect (la judeţ categoria II) 11,600
                     Secretariatul General al Guvernului
  31. Secretar general al Guvernului 16,100
  32. Secretar general adjunct al Guvernului 15,400
  33. Consilier de stat 15,400
                            Preşedinţia României
  34. Consilier prezidential 17,600
  35. Consilier de stat 15,400
                            Parlamentul României
  36. Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat 16,100
  37. Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat 15,400
                           Consiliul Concurentei
  38. Preşedinte 17,600
  39. Vicepreşedinte 15,400
  40. Consilier de concurenta 13,000
                    Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
  41. Preşedinte 15,400
  42. Vicepreşedinte 14,500
  43. Membri 13,000
                     Consiliul Naţional al Audiovizualului
  44. Preşedinte 15,400
  45. Membri 13,000
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa III

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
             FUNCŢII ASIMILATE CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ
      Coeficienţi de multiplicare a salariilor de bază pentru personalul din
             instituţiile publice din subordinea Guvernului
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Coeficientul de
  crt. multiplicare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 Instituţii publice din subordinea Guvernului*)
   1. Conducătorul instituţiei (preşedinte, director general, şef de
      oficiu etc.) 11,200
   2. Adjunctul conducătorului instituţiei (vicepreşedinte, director
      general adjunct etc.) 9,500
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ──────────
  *) Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  ──────────


  Anexa IV/1

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                  COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
      Coeficienţi de multiplicare a salariilor de bază pentru funcţiile de
          execuţie de specialitate specifice din aparatul
             Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Reglementator pieţe de capital,
      analist politici de piaţa, inspector
      autorizare, controlor valori
      mobiliare, supraveghetor, anchetator;
      gradul I S 3,400 6,800
   2. Reglementator pieţe de capital,
      analist politici de piaţa, inspector
      autorizare, controlor valori mobiliare,
      supraveghetor, anchetator; gradul II S 3,075 6,150
   3. Reglementator pieţe de capital,
      analist politici de piaţa, inspector
      autorizare, controlor valori mobiliare,
      supraveghetor, anchetator; gradul III S 2,750 5,500
   4. Reglementator pieţe de capital,
      analist politici de piaţa, inspector
      autorizare, controlor valori mobiliare,
      supraveghetor, anchetator; asistent S 1,975 3,950
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa IV/2

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                          CURTEA DE CONTURI
      Coeficienţi de multiplicare a salariilor de bază pentru funcţiile de
        execuţie de specialitate specifice ale Curţii de Conturi
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Controlor financiar gradul I,
      judecător financiar gradul I,
      procuror financiar gradul I,
      magistrat-asistent gradul I,
      judecător financiar gradul I
      inspector, procuror financiar
      gradul I inspector S 3,400 6,800
   2. Controlor financiar gradul II,
      judecător financiar gradul II,
      procuror financiar gradul II,
      magistrat-asistent gradul II S 3,075 6,150
   3. Controlor financiar gradul III,
      judecător financiar gradul III,
      procuror financiar gradul III S 2,750 5,500
   4. Controlor financiar-asistent S 1,975 3,950
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa IV/3

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                         CONSILIUL CONCURENTEI
      Coeficienţi de multiplicare a salariilor de bază pentru funcţiile de
       execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Inspector de concurenta gradul I S 3,400 6,800
   2. Inspector de concurenta gradul II S 3,075 6,150
   3. Inspector de concurenta gradul III S 2,750 5,500
   4. Inspector de concurenta asistent S 1,975 3,950
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa V

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
               ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
      (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a
           ministerelor, serviciile Preşedenţiei, aparatul de lucru al
              Guvernului şi aparatul Parlamentului României)
      I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii de specialitate*)
                         A. Funcţii de conducere
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Secretar general S 8,800
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      NOTA:
      Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.
                        B. Funcţii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Consilier, expert, inspector de
      specialitate, revizor contabil;
      gradul IA S 2,325 4,650
   2. Consilier, expert, inspector de
      specialitate, revizor contabil;
      gradul I S 2,125 4,250
   3. Consilier, expert, inspector de
      specialitate, revizor contabil;
      gradul II S 1,925 3,850
   4. Referent de specialitate, inspector
      de specialitate, revizor contabil;
      gradul III S 1,725 3,450
   5. Referent de specialitate, inspector
      de specialitate, revizor contabil;
      gradul IV S 1,570 3,100
   6. Referent, inspector, revizor contabil;
      debutant S 1,555 -
   7. Tehnician-economist, secretar superior,
      referent, interpret relaţii, interpret
      profesional, subinginer; gradul I SSD 1,725 3,450
   8. Tehnician-economist, secretar superior,
      referent, interpret relaţii, interpret
      profesional, subinginer; gradul II SSD 1,550 3,100
   9. Tehnician-economist, secretar superior,
      referent, interpret relaţii, interpret
      profesional, subinginer; gradul III SSD 1,400 2,800
  10. Tehnician-economist, secretar superior,
      referent, interpret relaţii, interpret
      profesional, subinginer; debutant SSD 1,350 -
       b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  11. Consilier juridic gradul IA S 2,325 4,650
  12. Consilier juridic gradul I S 2,125 4,250
  13. Consilier juridic gradul II S 1,925 3,850
  14. Consilier juridic gradul III S 1,725 3,450
  15. Consilier juridic gradul IV S 1,550 3,100
  16. Consilier juridic debutant S 1,535 -
              c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  17. Referent IA M 1,225 2,450
  18. Referent I M 1,075 2,150
  19. Referent II M 1,000 2,000
  20. Referent III M 0,875 1,750
  21. Referent IV M 0,825 1,600
  22. Referent debutant M 0,820 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ------
      *) Funcţiile prevăzute la cap. I se utilizează pentru salarizarea funcţiilor
  de alta specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale,
  potrivit legii.
      II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii de conducere specifice şi de
  execuţie de specialitate specifice aparatului Presedentiei, Guvernului,
  Parlamentului, Consiliului Legislativ şi Avocatului Poporului
                   A. Funcţii de conducere specifice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia*) Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Şef departament, director general;**) S 8,800
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  --------
      *) Funcţiile se utilizează şi în cabinetul demnitarului.
      **) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ şi
  al Avocatului Poporului.
              B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia*) Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Şef birou senatorial**), şef cabinet S 2,125 4,250
   3. Şef birou senatorial**), steno-
      dactilograf**), şef cabinet SSD 1,775 3,550
   4. Şef birou senatorial**), steno-
      dactilograf**), şef cabinet M 1,450 2,900
   5. Director de cabinet S 3,800 7,600
   6. Consilier S 3,800 7,600
   7. Expert S 3,475 6,950
   8. Consultant S 2,375 4,750
   9. Secretar cabinet M 1,000 2,600
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  --------
      *) Funcţiile se utilizează şi în cabinetul demnitarului.
      **) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliul Legislativ şi
  al Avocatului Poporului.
      III. Funcţii specifice unor ministere
               1. Ministerul Finanţelor
      a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale
              Garda financiară - personal militarizat
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Comisar general 8,000
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                            Funcţii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Comisar principal IA S 2,325 4,650
   2. Comisar principal I S 2,125 4,250
   3. Comisar principal II S 1,875 3,750
   4. Comisar principal III S 1,725 3,450
   5. Comisar principal IV S 1,680 3,350
   6. Comisar debutant S 1,675 -
   7 Comisar principal I SSD 1,925 3,850
   8. Comisar principal II SSD 1,725 3,450
   9. Comisar principal III SSD 1,560 3,100
  10. Comisar debutant SSD 1,555 -
                  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11. Comisar IA M 1,300 2,600
  12. Comisar I M 1,150 2,300
  13. Comisar II M 1,050 2,100
  14. Comisar III M 0,950 1,900
  15. Comisar debutant M 0,945 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          b) Funcţii specifice din serviciile publice descentralizate
              Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice
                unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Casier trezorier I M 1,000 2,000
   2. Casier trezorier II; agent fiscal,
      operator rol, numarator bani; I M; G 0,875 1,750
   3. Casier trezorier, agent fiscal,
      operator rol, numarator bani;
      debutant M; G 0,820 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                     2. Ministerul Afacerilor Externe
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   1. Referent transmitere I M 1,075 2,150
   2. Referent transmitere II M 0,975 1,950
   3. Referent transmitere III M 0,910 1,750
   4. Referent debutant M 0,900 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   3. Ministerul Industriei şi Comerţului
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Ministru consilier S 2,325 7,800*)
   2. Consilier economic S 2,125 4,250
   3. Secretar economic I S 1,925 3,850
   4. Secretar economic II S 1,725 3,450
   5. Secretar economic III S 1,550 3,100
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  --------
      *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
                   4. Ministerul Tineretului şi Sportului
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Instructor sportiv, referent
      sportiv; gradul I SSD 1,725 3,450
   2. Instructor sportiv, referent
      sportiv; gradul II SSD 1,550 3,100
   3. Instructor sportiv, referent
      sportiv; gradul III SSD 1,400 2,800
   4. Instructor sportiv, referent
      sportiv; debutant SSD 1,350 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           IV. Funcţii specifice unor organe din subordinea Guvernului
                        Oficiul Concurentei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Inspector de concurenta gradul I S 2,325 4,650
   2. Inspector de concurenta gradul II S 2,125 4,250
   3. Inspector de concurenta gradul III S 1,925 3,850
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa VI

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                      ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALĂ
      Prefecturi, consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora
      I. Coeficienţi de multiplicare pentru activitatea de specialitate
                          Funcţii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Consilier, inspector de specialitate,
      revizor contabil, arhitect; gradul IA S 1,725 3,450
   2. Consilier, inspector de specialitate,
      revizor contabil, arhitect; gradul I S 1,525 3,050
   3. Referent de specialitate, inspector de
      specialitate, revizor contabil,
      arhitect; gradul II S 1,325 2,650
   4. Referent de specialitate, inspector de
      specialitate, revizor contabil,
      arhitect; gradul III S 1,200 2,400
   5. Referent, inspector, revizor contabil,
      arhitect; debutant S 1,125 -
   6. Conductor arhitect IA, referent IA,
      subinginer IA SSD 1,225 2,450
   7. Conductor arhitect I, referent I,
      subinginer I SSD 1,025 2,050
   8. Conductor arhitect II, referent II,
      subinginer II SSD 0,950 1,900
   9. Conductor arhitect, referent,
      subinginer; debutant SSD 0,945 -
      b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  10. Consilier juridic gradul IA S 2,325 3,850
  11. Consilier juridic gradul I S 2,125 3,450
  12. Consilier juridic gradul II S 1,925 3,050
  13. Consilier juridic gradul III S 1,725 2,650
  14. Consilier juridic gradul IV S 1,550 2,300
  15. Consilier juridic debutant S 1,535 -
             c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  16. Referent inspector; IA M 1,125 2,250
  17. Referent inspector; I M 1,050 2,100
  18. Referent inspector; II M 0,950 1,900
  19. Referent inspector; III M 0,885 1,750
  20. Referent inspector; debutant M 0,880 -
  21. Agent agricol I M 0,925 1,850
  22. Agent agricol II M; G 0,875 1,750
  23. Agent agricol III M; G 0,800 1,600
  24. Agent agricol debutant M; G 0,795 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii din aparatul
               prefecturilor şi al consiliilor
      1. Prefectura Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al
                    Municipiului Bucureşti
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Coeficientul de multiplicare
  crt. ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Secretar general al prefecturii 3,225 6,450
   2. Secretar 3,225 6,450
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  2. Prefecturi şi consilii judeţene
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                   Coeficientul de multiplicare
                                                  ────────────────────────────────
                                                   Categoria I Categoria II
  Nr. Funcţia ────────────────────────────────
  crt. minim maxim minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3. Secretar general al prefecturii 3,225 6,450 2,900 5,800
   4. Secretar 3,225 6,450 2,900 5,800
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                             Coeficienţi de multiplicare
                    ─────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Cu peste Categoria
  crt. 320.000 de ──────────────────────────────────────────────────
                   locuitori*) I II III
                  ───────────────────────────────────────────────────────────────
                   minim maxim minim maxim minim maxim minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   5. Municipii
      - secretar 3,200 6,400 2,500 5,000 2,300 4,600 2,175 4,350
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   6. Oraşe
      - secretar - - 2,050 4,100 1,875 3,750 1,725 3,450
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                             Coeficienţi de multiplicare
                          ────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Categoria
  crt. ────────────────────────────────────────────────────────
                   Cu peste I II III
                    15.000 între între pînă la
                  de locuitori 7.001-15.000 3.001-7.000 3.000 de
                                  de locuitori de locuitori locuitori
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   minim maxim minim maxim minim maxim minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   7. Comune
      - secretar 1,600 3,200 1,525 3,050 1,450 2,900 1,350 2,700
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa VII/1

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 614.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                        UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
      I. Coeficienţi de multiplicare (ierarhizare) pentru personalul
                     didactic din învăţământ
      A. Coeficienţi de multiplicare (ierarhizare) pentru funcţiile
               didactice din învăţământul superior
                           Funcţii didactice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                  Vechimea în învăţământ
                          ────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul pînă 3-6 6-10 10- 15- 20- 25- 30- 35- peste
  crt. Funcţia studiilor la ani ani 15 20 25 30 35 40 40 de
                         3 ani ani ani ani ani ani ani ani
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Profesor
      universitar S - - - 2,650 2,750 2,825 2,925 3,050 3,200 3,350
   2. Conferen-
      tiar
      universitar S - - 2,225 2,275 2,375 2,450 2,525 2,650 2,800 2,925
   3. Şef
      lucrări
      (lector
      universi-
      tar) S - 1,825 1,900 1,950 2,025 2,100 2,200 2,300 2,400 -
   4. Asistent
      universitar S 1,575 1,600 1,625 1,650 1,725 1,775 1,850 1,950 2,050 -
   5. Preparator S 1,500 1,550 1,575 - - - - - - -
                               *) *)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  --------
      *) Pentru preparatorii din domeniul medical.
      NOTA:
      În limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat şi în funcţie de
  veniturile extrabugetare, coeficienţii de multiplicare (ierarhizare) pentru
  poziţiile aflate la nr. crt. 1-5 de la pct. I lit. A pot fi majoraţi,
  proporţional, cu cel mult 2,65 unităţi.
      B. Coeficienţi de multiplicare (ierarhizare) pentru funcţiile didactice
  din învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
                            Funcţii didactice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                  Vechimea în învăţământ
                          --------------------------------------------------------
  Nr. Ni- pînă 2-6 6-10 10-14 14- 18- 22- 25- 30- 35- peste
  crt. Funcţia ve- la ani ani ani 18 22 25 30 35 40 40 de
               lul 2 ani ani ani ani ani ani ani ani
               stu-
               di-
               ilor
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Profesor S
      - cu grad
      didactic I - - 1,825 1,900 1,950 1,975 2,075 2,150 2,225 2,325 2,400
      - cu grad
      didactic II - 1,525 1,550 1,575 1,600 1,650 1,725 1,825 1,875 1,950 2,025
      - definitiv - 1,425 1,450 1,475 1,525 1,550 1,650 1,725 1,800 1,875 1,925
      - debutant 1,400 - - - - - - - - - -
   2. Profesor SSD
      - cu grad
      didactic I - - 1,525 1,550 1,600 1,650 1,725 1,825 1,875 1,950 2,025
      - cu grad
      didactic II - 1,400 1,425 1,475 1,525 1,550 1,650 1,725 1,800 1,875 1,925
      - definitiv - 1,360 1,365 1,370 1,375 1,400 1,425 1,525 1,575 1,625 1,700
      - debutant 1,350 - - - - - - - - - -
   3. Insti-
      tutor I S
      - cu grad
      didactic I - - 1,525 1,550 1,600 1,650 1,725 1,825 1,875 1,950 2,025
      - cu grad
      didactic II - 1,375 1,385 1,400 1,425 1,475 1,525 1,600 1,675 1,725 1,800
      - definitiv - 1,360 1,365 1,370 1,375 1,400 1,425 1,475 1,525 1,600 1,650
      - debutant 1,350 - - - - - - - - - -
   4. Insti-
      tutor II SSD
      - cu grad
      didactic I - - 1,475 1,525 1,550 1,600 1,675 1,775 1,850 1,900 1,975
      - cu grad
      didactic II - 1,350 1,375 1,385 1,400 1,425 1,475 1,550 1,625 1,675 1,750
      - definitiv - 1,330 1,335 1,340 1,350 1,375 1,400 1,450 1,500 1,575 1,625
      - debutant 1,325 - - - - - - - - - -
   5. Învăţător,
      educatoare,
      educator,
      maistru-
      instruc-
      tor; M
      - cu grad
      didactic I - - 1,425 1,475 1,525 1,550 1,650 1,725 1,800 1,875 1,925
      - cu grad
      didactic II - 1,325 1,350 1,375 1,385 1,400 1,425 1,525 1,575 1,625 1,700
      - definitiv - 1,310 1,315 1,320 1,325 1,350 1,400 1,425 1,475 1,550 1,600
      - debutant 1,300 - - - - - - - - - -
   6. Profesor,
      învăţător,
      educatoare,
      educator,
      maistru-
      instructor;
      cu studii
      de nivel
      liceal,
      fără
      pregătire
      de
      spe-
      ci-
      a-
      li-
      ta-
      te*) M 1,100 1,105 1,110 1,120 1,130 1,140 1,150 1,160 1,175 1,225 1,275
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  --------
      *) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
      NOTA:
      În limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat şi în funcţie de
  veniturile extrabugetare, coeficienţii de multiplicare (ierarhizare) pentru
  poziţiile aflate la nr. crt. 1-5 de la pct. I lit. B pot fi majorati,
  proporţional, cu cel mult 2,50 unităţi, iar coeficienţii de multiplicare
  (ierarhizare) pentru poziţia aflată la nr. crt. 6 de la pct. I lit. B pot fi
  majorati, proporţional, cu cel mult 2,00 unităţi.
      II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile auxiliare din
                       instituţiile de învăţământ*)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor**)─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Bibliotecar, documentarist, redactor; S
      gradul IA***) 1,750 2,375
      gradul I 1,575 2,150
      gradul II 1,325 1,800
      gradul III 1,150 1,575
      debutant 1,085 -
   2. Bibliotecar, documentarist, redactor; SSD
      gradul I 1,275 1,725
      gradul II 1,100 1,500
      gradul III 0,975 1,325
      debutant 0,955 -
   3. Informatician S
      gradul IA 1,800 2,450
      gradul I 1,625 2,200
      gradul II 1,450 1,975
      gradul III 1,200 1,625
      gradul IV 1,100 1,500
      debutant 1,085 -
   4. Informatician SSD
      gradul I 1,275 1,725
      gradul II 1,100 1,500
      gradul III 0,975 1,325
      debutant 0,955 -
   5. Instructor-animator S
      gradul I 1,375 1,875
      gradul II 1,200 1,625
      gradul III 1,100 1,500
      debutant 1,085 -
   6. Instructor-animator SSD
      gradul I 1,275 1,725
      gradul II 1,100 1,500
      gradul III 0,975 1,325
      debutant 0,955 -
   7. Asistent social S
      gradul I 1,500 2,025
      gradul II 1,250 1,700
      gradul III 1,130 1,525
      debutant 1,125 -
   8. Asistent social SSD
      gradul I 1,275 1,725
      gradul II 1,100 1,500
      debutant 0,955 -
   9. Corepetitor S
      gradul I 1,375 1,875
      gradul II 1,200 1,625
      gradul III 1,100 1,500
      debutant 1,085 -
  10. Corepetitor SSD
      gradul I 1,275 1,725
      gradul II 1,100 1,500
      gradul III 0,975 1,325
      debutant 0,955 -
                 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11. Bibliotecar, documentarist, redactor; PL/M
      IA 1,100 1,500
      I 0,975 1,325
      II 0,900 1,225
      debutant 0,830 -
  12. Informatician PL/M
      IA 1,100 1,500
      I 1,025 1,400
      II 0,925 1,250
      III 0,850 1,125
      debutant 0,830 -
  13. Instructor-animator M
      IA 1,100 1,500
      I 0,975 1,325
      II 0,900 1,225
      debutant 0,830 -
  14. Instructor de educaţie extraşcolară M
      IA 1,100 1,500
      I 1,025 1,400
      II 0,925 1,250
      III 0,850 1,125
      debutant 0,830 -
  15. Asistent social PL/M
      I 1,275 1,725
      II 1,100 1,500
      III 0,950 1,300
      debutant 0,915 -
  16. Corepetitor M
      I 0,975 1,325
      II 0,900 1,225
      III 0,825 1,125
      debutant 0,810 -
  17. Tehnician****) M
      IA 1,100 1,500
      I 1,025 1,400
      II 0,925 1,250
      III 0,900 1,225
      debutant 0,890 -
  18. Laborant PL/M
      I 0,950 1,300
      II 0,875 1,200
  19. Pedagog şcolar I M 0,950 1,300
  20. Pedagog şcolar II M 0,890 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  --------
      *) Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Ministerul Muncii şi
  Protecţiei Sociale, este autorizat ca, în funcţie de dinamica învăţământului,
  să stabilească noi funcţii didactice auxiliare.
      **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare sunt
  prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.
      ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
      ****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoala.
      III. Coeficienţi de multiplicare pentru alte funcţii specifice din
                    instituţiile de învăţământ
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Secretar I*) S 1,575 2,150
   2. Secretar II S 1,375 1,875
   3. Secretar III S 1,200 1,625
   4. Secretar IV S 1,100 1,500
   5. Secretar debutant S 1,085 -
   6. Secretar I*) SSD 1,275 1,725
   7. Secretar II SSD 1,150 1,575
   8. Secretar III SSD 1,075 1,475
   9. Secretar IV SSD 0,975 1,325
  10. Secretar debutant SSD 0,955 -
                b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11. Secretar IA M 1,100 1,500
  12. Secretar I M 1,025 1,400
  13. Secretar II M 0,975 1,325
  14. Secretar III M 0,900 1,225
  15. Secretar debutant M 0,890 -
                               c) Alte funcţii
  16. Şef atelier-şcoala I M 1,000 1,350
  17. Şef atelier-şcoala II M 0,975 1,325
  18. Şef atelier-şcoala III M 0,900 1,225
  19. Instructor I M 0,950 1,300
  20. Instructor II M 0,875 1,200
  21. Model I M 0,900 1,225
  22. Model II M 0,800 1,100
  23. Supraveghetor noapte G 0,800 1,100
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ------
      *) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituţii de învăţământ
  stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.


  Anexa VII/2

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 614.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                                SĂNĂTATE
      I. Unităţi sanitare şi de asistenţă socială, altele decât cele clinice
      A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate
      medico-sanitar
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Medic primar S 1,750 7,650
   2. Medic specialist S 1,340 4,763
   3. Medic rezident anul II-VII S 1,210 3,450
   4. Medic rezident anul I S 1,190 -
   5. Medic S 1,230 4,425
   6. Medic stagiar S 1,165 -
   7. Farmacist primar*) S 1,500 3,824
   8. Farmacist specialist S 1,165 3,450
   9. Farmacist rezident anul II-III S 1,125 1,639
  10. Farmacist rezident anul I S 1,100 -
  11. Farmacist S 1,145 2,904
  12. Farmacist stagiar S 1,080 -
  13. Dentist principal SSD 1,145 3,220
  14. Dentist SSD 0,995 2,846
  15. Dentist debutant SSD 0,950 -
  16. Asistent medical principal**) PL 1,145 2,281
  17. Asistent medical**) PL 0,950 1,425
  18. Asistent medical debutant**) PL 0,930 -
  19. Asistent medical principal**) M 1,015 2,031
  20. Asistent medical**) M 0,915 1,719
  21. Asistent medical debutant**) M 0,905 -
  22. Tehnician dentar principal***) M 1,055 1,869
  23. Tehnician dentar***) M 0,925 1,533
  24. Tehnician dentar debutant***) M 0,905 -
  25. Sora medicală principala****) M 0,930 1,875
  26. Sora medicală****) M 0,865 1,594
  27. Sora medicală debutanta****) M 0,850 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ------
      *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
      **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi
  educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile:
  utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditivă, care au
  studii de acest nivel.
      ***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje
  medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditivă.
      ****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar,
  operator-registrator de urgenţă, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator
  medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educaţie,
  instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
      B. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate din
             compartimentele paraclinice medico-sanitare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  28. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
      fiziokinetoterapeut; principal S 1,515 4,156
  29. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
      fiziokinetoterapeut; specialist S 1,145 3,750
  30. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
      fiziokinetoterapeut; S 1,080 3,156
  31. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
      fiziokinetoterapeut; debutant S 1,075 -
  32. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
      C.F.M., kinetoterapeut, asistent
      social; principal S 1,255 3,508
  33. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
      C.F.M., kinetoterapeut, asistent
      social S 1,080 2,904
  34. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
      C.F.M., kinetoterapeut, asistent
      social; debutant S 1,070 -
  35. Profesor C.F.M., biolog, chimist;
      principal*) SSD 1,145 3,220
  36. Profesor C.F.M., biolog, chimist;*) SSD 0,995 2,846
  37. Profesor C.F.M., biolog, chimist;
      debutant*) SSD 0,950 -
      C.Coeficienţi de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar
  38. Infirmiera, agent D.D.D. G 0,800 1,293
  39. Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 0,725 -
  40. Brancardier, baies, namolar,
      spalatoreasa, ingrijitoare G 0,755 1,238
  41. Ambulantier**) 1,015 1,815
  42. Sofer autosanitara I***) 0,975 1,760
  43. Sofer autosanitara II***) 0,885 1,705
  44. Sofer autosanitara III***) 0,865 1,568
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ------
      *) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi
  cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învăţământul
  superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi de 3-4 ani învăţământ
  seral sau fără frecventa.
      **) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de
  încadrare pentru funcţia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a
  cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 şi
  are 2 ani vechime în funcţia de sofer autosanitara I.
      ***) Se aplica nivelul I şi II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor
  din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelul de
  salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.
      II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale^1)
      A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Medic primar S 1,945 8,438
   2. Medic specialist S 1,470 5,213
   3. Farmacist primar*) S 1,665 4,198
   4. Farmacist specialist S 1,255 3,795
   5. Asistent medical principal**) PL 1,210 2,329
   6. Asistent medical**) PL 0,950 1,840
   7. Asistent medical principal**) M 1,100 2,156
   8. Asistent medical**) M 0,930 1,725
   9. Sora medicală principala***) M 1,015 1,926
  10. Sora medicală***) M 0,885 1,639
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      B. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate din
              compartimentele paraclinice medico-sanitare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  11. Biolog, biochimist, fizician,
      fiziokinetoterapeut; principal S 1,650 4,563
  12. Biolog, biochimist, fizician,
      fiziokinetoterapeut; specialist S 1,200 4,125
  13. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
      C.F.M., kinetoterapeut, asistent
      social; principal S 1,400 3,853
  14. Profesor C.F.M. principal SSD 1,175 3,536
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ------
      ^1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din
  unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele
  profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-4 şi lit. B nr. crt. 11-13.
      *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
      **) Se aplică şi funcţiei de asistent farmacie.
      ***) Se aplică şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.

  ──────────
  NOTA:
  1. Coeficientul de multiplicare a salariului de bază pentru personalul medical cuprinde la cap. II şi sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.
  2. Coeficientul de multiplicare limita maximă cuprinde şi salariul de bază mai mare prevăzut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicală legală. Diferenţierea salariilor de bază în cadrul grilelor de intervale corespunzătoare specializării medicale se face potrivit criteriilor stabilite prin metodologia prevăzută la art. 13 din lege.
  ──────────


  Anexa VII/3

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţă sectorială = 614.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                           CERCETARE
    UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE
      Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din
     activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Cercetător ştiinţific principal
      gradul I S 2,125 5,000
   2. Cercetător ştiinţific principal
      gradul II S 1,700 3,650
   3. Cercetător ştiinţific principal
      gradul III S 1,450 2,900
   4. Cercetător ştiinţific S 1,275 2,550
               b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
   5. Asistent de cercetare ştiinţifică S 1,175 2,350
   6. Asistent de cercetare ştiinţifică
      stagiar S 1,165 -
     c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare
     ştiinţifică, pe trepte profesionale
   7. Asistent I M 1,175 2,350
   8. Asistent II M 1,000 2,000
   9. Asistent III M 0,925 1,850
  10. Asistent stagiar M 0,890 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa VII/4

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţă sectorială = 614.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                               CULTURA
                          UNITĂŢI DE CULTURA
      I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
       din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Regizor artistic, dirijor, solist
      (vocal, balet, concertist, instrumentist),
      actor, pictor scenograf, consultant artistic,
      coregraf, concert maistru*), artist
      instrumentist I; S
      gradul I 1,950 4,500
      gradul II 1,675 3,350
      gradul III 1,500 3,000
      gradul IV 1,325 2,650
      gradul V 1,225 2,450
      debutant 1,185 -
  --------
      *) La salarizarea funcţiei de concertmaistru se utilizează
  gradele profesionale I, II şi III.
   2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),
      dirijor cor, producător delegat,
      impresar artistic; S
      gradul I 1,850 3,700
      gradul II 1,550 3,100
      gradul III 1,325 2,650
   3. Şef orchestra, artist instrumentist II,
      maestru de studii (balet, canto),
      secretar literar (muzical, public
      relations), operator imagine (sunet),
      sufleor opera, artist liric opera; S
      gradul I 1,675 3,350
      gradul II 1,500 3,000
      gradul III 1,325 2,650
      gradul IV 1,225 2,450
      debutant 1,185 -
   4. Artist liric, balerin, dansator,
      acompaniator, corepetitor, actor
      manuitor papusi, sculptor papusi,
      sufleor teatru, artist plastic,
      machior, peruchier, montor imagine,
      editor imagine; S
      gradul I 1,425 2,850
      gradul II 1,300 2,600
      gradul III 1,225 2,450
      debutant 1,185 -
                 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   5. Dirijor, şef orchestra, maestru
      (balet-dans, corepetitor),
      concertmaistru, maestru de studii
      balet, maestru lumini-sunet;
      gradul I 1,225 2,450
      gradul II 1,050 2,100
      gradul III 0,925 1,850
      debutant 0,920 -
   6. Solist (vocal, balet, concertist,
      instrumentist), actor, instrumentist,
      sufleor opera, corist opera;
      gradul I 1,225 2,450
      gradul II 1,050 2,100
      gradul III 0,925 1,850
      debutant 0,920 -
   7. Maestru artist circ, artist circ,
      maestru (acordor pian-clavecin,
      lutier), specialist (orga, instrumente
      de suflat);
      gradul I 1,500 3,000
      gradul II 1,325 2,650
      gradul III 1,225 2,450
      gradul IV 1,050 2,100
      gradul V 0,950 1,900
      debutant 0,920 -
   8. Corist, balerin, dansator, corepetitor,
      actor manuitor papusi, sculptor papusi,
      sufleor teatru, artist plastic,
      machior, peruchier, montor imagine,
      operator imagine, editor imagine,
      regizor scena (culise), secretar
      platou;
      gradul I 1,075 2,150
      gradul II 1,000 2,000
      gradul III 0,910 1,800
      debutant 0,900 -
   9. Regizor scena (culise), secretar
      platou; M
      gradul I 1,075 2,150
      gradul II 1,000 2,000
      gradul III 0,910 1,800
      debutant 0,900 -
  10. Supraveghetor sala, controlor bilete,
      garderobier, plasator M; G 0,850 1,700
      c) Muncitori din activitatea specifica instituţiilor teatrale şi muzicale
  11. Muncitor calificat
      I 1,250 2,125
      II 1,175 2,000
      III 1,075 1,850
      IV 1,000 1,700
      V 0,900 1,550
      VI 0,825 1,425
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
                 din presa, edituri, informare documentară
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Redactor de rubrica, redactor, lector,
      publicist comentator, corespondent în
      străinătate; S
      gradul I 1,500 3,000
      gradul II 1,325 2,650
      gradul III 1,225 2,450
      debutant 1,185 -
   2. Şef agenţie publicitate, administrator
      (publicăţii, editura), reporter
      (fotoreporter, corespondent local); S
      gradul I*) 1,450 2,900
      gradul II 1,300 2,600
      gradul III 1,200 2,400
      debutant 1,185 -
   3. Secretar (tehnic) de redactie,
      documentarist, traducător,
      caricaturist, desenator artistic,
      corector, tehnoredactor; S
      gradul I 1,425 2,850
      gradul II 1,300 2,600
      gradul III 1,225 2,450
      debutant 1,185 -
   4. Redactor, secretar de redactie; SSD
      gradul I 1,325 2,650
      gradul II 1,225 2,450
      gradul III 1,060 2,100
      debutant 1,055 -
  --------
      *) Nivelul de salarizare nu se aplica funcţiilor de administrator
  (publicaţii, editura).
               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   5. Redactor, secretar (tehnic) de
      redactie, documentarist, traducător,
      caricaturist, desenator artistic,
      corector, tehnoredactor; M
      treapta IA 1,225 2,450
      treapta I 1,075 2,150
      treapta II 1,000 2,000
      debutant 0,920 -
   6. Laborator foto, retusor foto,
      fotograf; M; G
      treapta I 1,050 2,100
      treapta II 0,925 1,850
      treapta III 0,850 1,700
      debutant 0,835 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      III. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din
                              muzee şi biblioteci
                         Funcţii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ─────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Muzeograf, restaurator, conservator,
      bibliograf, bibliotecar; S
      gradul IA 1,650 4,000
      gradul I 1,375 2,750
      gradul II 1,250 2,500
      debutant 1,185 -
   2. Muzeograf, restaurator, conservator,
      bibliograf, bibliotecar-arhivist; SSD
      gradul I 1,325 3,000
      gradul II 1,225 2,450
      gradul III 1,060 2,100
      debutant 1,055 -
               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   3. Restaurator*), conservator, trezorier,
      gestionar custode sala; M
      treapta I 1,225 2,450
      treapta II 1,075 2,150
      treapta III 1,000 2,000
      debutant 0,920 -
   4. Bibliotecar M
      treapta IA 1,225 2,450
      treapta I 1,075 2,150
      treapta II 1,000 2,000
      debutant 0,920 -
   5. Supraveghetor muzeu, manuitor carte M; G 0,850 1,700
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi încadraţi
  şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.
      IV. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din
      case de cultura, cămine culturale şi din alte instituţii de cultura
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Referent S
      gradul I 1,425 2,850
      gradul II 1,300 2,600
      gradul III 1,225 2,450
      debutant 1,185 -
   2. Referent SSD
      gradul I 1,325 2,650
      gradul II 1,225 2,450
      gradul III 1,060 2,100
      debutant 1,055 -
              b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   3. Redactor
      treapta IA 1,225 2,450
      treapta I 1,075 2,150
      treapta II 1,000 2,000
      debutant 0,920 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa VII/5

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 614.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                                CULTE
      Coeficienţi de multiplicare pentru personalul clerical*)
                            Funcţii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Preot
      gradul I S 1,800 3,600
      gradul II S 1,500 3,000
      definitiv S 1,350 2,700
      debutant S 1,340 -
   2. Preot
      gradul I M 1,300 2,600
      definitiv M 1,250 2,500
      debutant M 1,230 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ──────────
  *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.
  Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat sa certifice asimilarea funcţiilor de la culte cu cea de preot.
  ──────────


  Anexa VII/6

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 603.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                              SPORT
                         UNITĂŢI SPORTIVE
      I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
                    din federaţii sportive
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor*) ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Secretar federatie, antrenor federal,
      antrenor lot naţional**), expert
      sportiv; gradul IA 1,800 3,800
   2. Secretar federatie, antrenor federal,
      antrenor lot naţional**), expert
      sportiv; gradul I 1,625 3,250
   3. Secretar federatie, antrenor federal,
      antrenor lot naţional**), expert
      sportiv; gradul II 1,450 2,900
   4. Secretar federatie, antrenor federal,
      antrenor lot naţional**), gradul III,
      instructor sportiv gradul I 1,325 2,650
   5. Secretar federatie, antrenor federal;
      gradul IV, instructor sportiv gradul II 1,225 2,450
   6. Instructor sportiv debutant 1,205 -
                 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   7. Instructor sportiv I, referent I 1,225 2,450
   8. Instructor sportiv II, referent II 1,100 2,200
   9. Instructor sportiv III, referent III 1,025 2,050
  10. Instructor sportiv debutant 0,935 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  --------
      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc
  prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
      **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea
  ministrului tineretului şi sportului.
      II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
                   din alte unităţi sportive
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor*) ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
   1. Antrenor categoria I, expert sportiv
      gradul I 1,500 3,000
   2. Antrenor categoria II, expert sportiv
      gradul II 1,325 2,650
   3. Antrenor categoria III, referent sportiv
      gradul III 1,225 2,450
   4. Antrenor categoria IV, referent sportiv
      gradul IV 1,125 2,250
   5. Antrenor categoria V 1,035 2,050
   6. Antrenor debutant, referent sportiv
      debutant 1,025 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ----
      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin
  ordin al ministrului tineretului şi sportului.
      **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.


  Anexa VII/7

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 603.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘

  AUTORITATEA VAMALĂ
  DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR

  Capitolul I Aparatul central

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Expert vamal S 3,350 6,700
   2. Inspector vamal, referent de
      specialitate; gradul IA S 2,850 5,700
   3. Inspector vamal, referent de
      specialitate; gradul I S 2,650 5,300
   4. Inspector vamal, referent de
      specialitate; gradul II S 2,450 4,900
   5. Inspector vamal, referent de
      specialitate; gradul III S 2,250 4,500
   6. Inspector vamal, referent de
      specialitate; gradul IV S 2,050 4,100
   7. Inspector vamal, referent de
      specialitate; debutant S 2,015 -
   8. Referent gradul I SSD 2,300 4,600
   9. Referent gradul II SSD 2,100 4,200
  10. Referent gradul III SSD 1,900 3,800
  11. Referent debutant SSD 1,870 -
                  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  12. Referent IA M 2,150 4,300
  13. Referent I M 1,950 3,900
  14. Referent II M 1,750 3,500
  15. Referent III M 1,550 3,100
  16. Referent IV M 1,350 2,700
  17. Referent debutant M 1,320 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul II Direcţia Generală a Vamilor

  Direcţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale speciale
  Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Expert vamal S 4,000 7,500
   2. Inspector vamal, referent de
      specialitate; gradul IA S 3,400 6,800
   3. Inspector vamal, referent de
      specialitate; gradul I S 3,200 6,400
   4. Inspector vamal, referent de
      specialitate; gradul II S 2,950 5,900
   5. Inspector vamal, referent de
      specialitate; gradul III S 2,700 5,400
   6. Inspector vamal, referent de
      specialitate; gradul IV S 2,450 4,900
   7. Inspector vamal, referent de
      specialitate; debutant S 2,415 -
   8. Referent gradul I SSD 2,800 5,600
   9. Referent gradul II SSD 2,550 5,100
  10. Referent gradul III SSD 2,300 4,600
  11. Referent debutant SSD 2,265 -
                  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  12. Referent IA M 2,650 5,300
  13. Referent I M 2,400 4,800
  14. Referent II M 2,200 4,400
  15. Referent III M 2,000 4,000
  16. Referent IV M 1,800 3,600
  17. Referent debutant M 1,770 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul III Direcţia regionala vamală

  Coeficienţi de multiplicare pentru activitatea de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Expert vamal S 2,950 5,900
   2. Inspector vamal, referent de
      specialitate; gradul IA S 2,450 4,900
   3. Inspector vamal, referent de
      specialitate; gradul I S 2,250 4,500
   4. Inspector vamal, referent de
      specialitate; gradul II S 2,000 4,000
   5. Inspector vamal, referent de
      specialitate; gradul III S 1,800 3,600
   6. Inspector vamal, referent de
      specialitate; debutant S 1,770 -
   7. Referent gradul I SSD 1,950 3,900
   8. Referent gradul II SSD 1,750 3,500
   9. Referent gradul III SSD 1,600 3,200
  10. Referent debutant SSD 1,570 -
                  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11. Referent IA M 1,750 3,500
  12. Referent I M 1,600 3,200
  13. Referent II M 1,450 2,900
  14. Referent III M 1,250 2,500
  15. Referent debutant M 1,220 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul IV Birouri vamale

  Coeficienţi de multiplicare pentru activitatea de specialitate
  A. Funcţii de execuţie de categoria A
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Expert vamal S sau 2,650 5,300
                                          şcoala vamală
   2. Inspector vamal principal S sau 2,150 4,300
                                          şcoala vamală
   3. Inspector vamal gradul I S sau 1,950 3,900
                                          şcoala vamală
   4. Inspector vamal gradul II S sau 1,750 3,500
                                          şcoala vamală
   5. Inspector vamal gradul III S sau 1,550 3,100
                                          şcoala vamală
   6. Inspector vamal debutant S sau 1,520 -
                                          şcoala vamală
   7. Inspector vamal Şcoala vamală 1,775 3,550
                                             sau SSD
   8. Controlor vamal gradul I Şcoala vamală 1,550 3,100
                                             sau SSD
   9. Controlor vamal gradul II Şcoala vamală 1,350 2,700
                                             sau SSD
  10. Agent vamal debutant Şcoala vamală 1,320 -
                                             sau SSD
                  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11. Controlor vamal I M 1,600 3,200
  12. Controlor vamal II M 1,450 2,900
  13. Controlor vamal III M 1,250 2,500
  14. Controlor vamal debutant M 1,070 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      B. Funcţii de execuţie de categoria B
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Inspector pentru datoria vamală
      principal S 2,150 4,300
   2. Inspector pentru datoria vamală
      gradul I S 1,950 3,900
   3. Inspector pentru datoria vamală
      gradul II S 1,750 3,500
   4. Inspector pentru datoria vamală
      gradul III S 1,550 3,100
   5. Inspector pentru datoria vamală
      debutant S 1,520 -
   6. Inspector pentru datoria vamală Şcoala vamală 1,775 3,550
                                            sau SSD
   7. Inspector pentru datoria vamală Şcoala vamală 1,550 3,100
      gradul I sau SSD
   8. Inspector pentru datoria vamală Şcoala vamală 1,350 2,700
      gradul II sau SSD
   9. Inspector pentru datoria vamală Şcoala vamală 1,320 -
      debutant sau SSD
                  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10. Controlor pentru datoria vamală I M 1,600 3,200
  11. Controlor pentru datoria vamală II M 1,450 2,900
  12. Controlor pentru datoria vamală III M 1,250 2,500
  13. Controlor pentru datoria vamală
      debutant M 1,070 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa VII/8

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 603.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                               NAVIGAŢIE
                 UNITĂŢI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI
      Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Comandant instructor S 1,550 4,000
   2. Şef mecanic instructor S 1,450 2,900
                   a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
   3. Comandant S 1,575 3,650
   4. Şef mecanic S 1,475 2,950
   5. Căpitan secund, şef mecanic secund, şef
      electrician S 1,250 2,500
   6. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer
      electrician S 1,175 2,350
   7. Ofiţer aspirant S 1,165 -
          b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
   8. Căpitan dragor M 1,225 2,450
   9. Căpitan M 1,125 2,250
  10. Şef mecanic M 1,100 2,200
  11. Dragor-şef M 1,075 2,150
  12. Ofiţer punte M 1,025 2,050
  13. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 1,000 2,000
  14. Dragor M 0,925 1,850
  15. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer
      electrician, dragor; aspirant M 0,905 -
                 c) Funcţii de execuţie comune pe nave
  16. Şef staţie RTG M 1,075 2,150
  17. Ofiţer RTG I M 0,975 1,950
  18. Ofiţer RTG II M 0,900 1,800
  19. Şef echipaj 1,050 2,100
  20. Conducător salupa, şef timonier, ajutor
      ofiţer mecanic 0,975 1,950
  21. Electrician, motorist, motopompist,
      timonier, marinar 0,925 1,850
  22. Electrician, motorist, motopompist,
      timonier, marinar; debutant 0,905 -
  23. Scafandru autonom 1,175 2,350
  24. Scafandru greu 1,075 2,150
  25. Scafandru debutant 1,035 -
    d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi
                 - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
  26. Căpitan de port specialist S 1,475 2,950
  27. Căpitan de port gradul I S 1,250 2,500
                - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
  28. Căpitan de port gradul II M 1,125 2,250
  29. Ofiţer de port gradul I M 1,075 2,150
  30. Ofiţer de port gradul II M 0,975 1,950
  31. Ofiţer de port debutant M 0,905 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Capităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexă, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.
  NOTA:
  Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare.


  Anexa VII/9

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 603.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘

  AGRICULTURA
  LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI AL MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM SI UNITĂŢI CU SI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTAŢIE SI DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE
  Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
      hidrogeolog, pedolog); expert S 1,600 4,000
   2. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
      hidrogeolog, pedolog); gradul I S 1,400 2,800
   3. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
      hidrogeolog, pedolog); gradul II S 1,225 2,450
   4. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
      hidrogeolog, pedolog); gradul III S 1,175 2,350
   5. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
      hidrogeolog, pedolog); debutant S 1,165 -
   6. Medic primar veterinar**) S 1,875 4,500
   7. Medic veterinar gradul I S 1,600 3,200
   8. Medic veterinar gradul II S 1,400 2,800
   9. Medic veterinar gradul III S 1,210 2,350
  10. Medic veterinar debutant S 1,206 -
  11. Subinginer, asistent veterinar,
      conductor tehnic; I SSD 1,300 2,800
  12. Subinginer, asistent veterinar,
      conductor tehnic; II SSD 1,125 2,250
  13. Subinginer, asistent veterinar,
      conductor tehnic; III SSD 1,050 2,100
  14. Subinginer, asistent veterinar,
      conductor tehnic; debutant SSD 1,035 -
                b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  15. Tehnician***) observator meteorolog
      (hidrolog, hidrogeolog); IA M 1,125 2,400
  16. Tehnician***) observator meteorolog
      (hidrolog, hidrogeolog); I M 1,025 2,050
  17. Tehnician***) observator meteorolog
      (hidrolog, hidrogeolog); II M 0,925 1,850
  18. Tehnician***) observator meteorolog
      (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 0,905 -
  19. Asistent veterinar I, tehnician
      veterinar IA M 1,175 2,400
  20. Asistent veterinar II, tehnician
      veterinar I M 1,075 2,150
  21. Asistent veterinar III, tehnician
      veterinar II M 0,975 1,950
  22. Asistent veterinar, tehnician
      veterinar; debutant M 0,905 -
  23. Agent veterinar I Şcoala 0,925 1,850
                                          profesională
  24. Agent veterinar II Şcoala 0,825 1,650
                                          profesională
  25. Agent veterinar debutant Şcoala 0,820 -
                                          profesională
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ──────────
  *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
  **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
  ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).
  ──────────


  Anexa VII/10

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 603.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZARE A TERITORIULUI
      Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Inginer cadastru gradul IA S 1,825 4,000
   2. Inginer cadastru gradul I S 1,400 2,800
   3. Inginer cadastru gradul II S 1,275 2,550
   4. Inginer cadastru gradul III S 1,190 2,350
   5. Inginer cadastru debutant S 1,185 -
   6. Subinginer cadastru I SSD 1,300 2,800
   7. Subinginer cadastru II SSD 1,200 2,400
   8. Subinginer cadastru III SSD 1,060 2,100
   9. Subinginer cadastru debutant SSD 1,055 -
                b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10. Tehnician cadastru IA M 1,200 2,400
  11. Tehnician cadastru I M 1,025 2,050
  12. Tehnician cadastru II M 0,935 1,850
  13. Tehnician cadastru debutant M 0,930 -
  14. Operator cadastru I M; G 0,925 1,850
  15. Operator cadastru II M; G 0,845 1,650
  16. Operator cadastru debutant M; G 0,840 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa VII/11

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 603.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                        PROTECŢIA MEDIULUI
       AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI
                   BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
      Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Inspector de specialitate expert,
      inginer expert*) S 1,600 4,000
   2. Inspector de specialitate, inginer*);
      gradul I S 1,400 2,800
   3. Inspector de specialitate, inginer*);
      gradul II S 1,225 2,450
   4. Inspector de specialitate, inginer*);
      gradul III S 1,175 2,350
   5. Inspector, inginer*); debutant S 1,170 -
   6. Subinginer I SSD 1,300 2,800
   7. Subinginer II SSD 1,125 2,250
   8. Subinginer III SSD 1,050 2,100
   9. Subinginer debutant SSD 1,035 -
                b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10. Tehnician, observator condiţii mediu;
      IA**) M 1,125 2,400
  11. Tehnician, observator condiţii mediu;
      I**) M 1,025 2,050
  12. Tehnician, observator condiţii mediu;
      II**) M 0,925 1,850
  13. Tehnician, observator condiţii mediu;
      debutant**) M 0,905 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ──────────
  *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
  **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.
  ──────────


  Anexa VII/12

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 603.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                           AVIAŢIA SPORTIVA
                          AEROCLUBUL ROMÂNIEI
      I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
      1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
                          Funcţii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor*) ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist;
      clasa I 1,650 4,000
      clasa a II-a 1,425 2,850
      clasa a III-a 1,250 2,500
      clasa a IV-a 1,175 2,350
      clasa a V-a 1,165 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  --------
      *) Nivelul studiilor şi nivelul de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin
  ordin al ministrului transporturilor.
      2. Personal tehnic aeronautic
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
   1. Inginer de aviaţie S
      clasa I 1,650 4,000
      clasa a II-a 1,425 2,850
      clasa a III-a 1,250 2,500
      clasa a IV-a 1,175 2,350
      debutant 1,165 -
   2. Tehnician de aviaţie M
      clasa I 1,200 2,400
      clasa a II-a 1,100 2,200
      clasa a III-a 1,000 2,000
      clasa a IV-a 0,925 1,850
      debutant 0,905 -
   3. Mecanic de aviaţie Şcoala tehnica
      clasa I de aviaţie sau 1,275 2,550
      clasa a II-a echivalenta 1,100 2,200
      clasa a III-a 0,975 1,950
      clasa a IV-a 0,925 1,850
      debutant 0,905 -
   4. Mecanic pentru întreţinerea aparatelor M;
      de lansare la zbor (turn de Şcoala
      parasutism, automosor, plior profesională
      parasute, deltaplanism etc.);
      clasa I 1,100 2,400
      clasa a II-a 1,050 2,100
      clasa a III-a 0,975 1,950
      clasa a IV-a 0,925 1,850
      debutant 0,905 -
   5. Maistru de aviaţie Şcoala de maiştri
      clasa I aviaţie 1,300 2,600
      clasa a II-a 1,200 2,400
      clasa a III-a 1,025 2,050
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3. Personal operativ aeronautic
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Meteorolog aeronautic specialist S
      gradul I 1,650 4,000
      gradul II 1,425 2,850
      gradul III 1,250 2,500
      gradul IV 1,175 2,350
      debutant 1,165 -
                b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   2. Meteorolog aeronautic M+curs
      I de calificare 1,075 2,150
      II 0,975 1,950
      debutant 0,905 -
   3. Controlor trafic dirijare M+curs
      I de calificare 1,200 2,400
      II 1,075 2,150
      III 0,975 1,950
   4. Controlor trafic operaţiuni M+curs
      auxiliare de calificare
      I 1,100 2,200
      II 1,000 2,000
      III 0,925 1,850
      debutant 0,905 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa VIII/1

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţă sectorială = 522.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘

  FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr. VII/1-VII/12
  I. Coeficienţi de multiplicare pentru activitatea de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Consilier, expert, inspector de
      specialitate; gradul I; inginer,
      economist; specialist IA S 1,850 4,000
   2. Referent de specialitate, inspector
      de specialitate; gradul II; economist,
      referent, inginer; gradul I S 1,600 3,200
   3. Referent de specialitate, inspector
      de specialitate; gradul III; economist,
      referent, inginer; gradul II S 1,475 2,975
   4. Referent de specialitate, inspector
      de specialitate; gradul IV; economist,
      referent, inginer; gradul III S 1,375 2,750
   5. Referent, inspector, inginer,
      economist; debutant S 1,370 -
   6. Referent, subinginer, conductor
      arhitect, arhivist, tehnician-
      economist; I SSD 1,500 3,000
   7. Referent, subinginer, conductor
      arhitect, arhivist, tehnician-
      economist; II SSD 1,375 2,775
   8. Referent, subinginer, conductor
      arhitect, arhivist, tehnician-
      economist; III SSD 1,225 2,475
   9. Referent, subinginer, conductor
      arhitect, arhivist, tehnician-
      economist; debutant SSD 1,220 -
                 b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
                         din servicii de contencios
  10. Consilier juridic gradul IA S 1,850 4,000
  11. Consilier juridic gradul I S 1,600 3,200
  12. Consilier juridic gradul II S 1,475 2,975
  13. Consilier juridic gradul III S 1,375 2,750
  14. Consilier juridic debutant S 1,370 -
               c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  15. Tehnician, merceolog, contabil,
      referent; IA M 1,375 2,475
  16. Tehnician, merceolog, contabil,
      referent; I M 1,275 2,300
  17. Tehnician, merceolog, contabil,
      referent; II M 1,150 2,075
  18. Tehnician, merceolog, contabil,
      referent; III M 1,075 1,900
  19. Tehnician, merceolog, contabil,
      referent; debutant M 1,070 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară
      Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Expert-consultant IA S 2,000 4,000
   2. Expert-consultant I S 1,750 3,500
   3. Expert-consultant II S 1,550 3,100
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi
                      centre de calificare şi recalificare
      Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Expert gradul I S 1,750 3,500
   2. Expert gradul II S 1,500 3,000
   3. Expert gradul III S 1,375 2,750
   4. Expert debutant S 1,370 -
               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   5. Instructor I M 1,375 2,750
   6. Instructor II M 1,175 2,350
   7. Instructor III M 1,075 2,150
   8. Instructor debutant M 1,070 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      NOTA:
      Coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în prezenta anexă se aplică şi
      funcţiilor de specialitate din Şcoala populara de artă.
      IV. Proiectare
      Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Proiectant gradul I S 1,950 3,900
   2. Proiectant gradul II S 1,700 3,400
   3. Proiectant gradul III S 1,475 2,950
   4. Proiectant gradul IV S 1,375 2,700
   5. Proiectant debutant S 1,370 -
   6. Subinginer cartograf I SSD 1,500 3,000
   7. Subinginer cartograf II SSD 1,375 2,750
   8. Subinginer cartograf III SSD 1,225 2,400
   9. Subinginer cartograf debutant SSD 1,220 -
               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10. Tehnician proiectant I M 1,375 2,750
  11. Tehnician proiectant II*) M 1,175 2,350
  12. Tehnician proiectant III*) M 1,075 2,150
  13. Tehnician proiectant debutant*) M 1,070 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  --------
      *) Coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru aceasta funcţie se
  utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.
      V. Unităţi de informatică
      Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Analist, programator, inginer de
      sistem; IA S 2,100 4,000
   2. Analist, programator, inginer de
      sistem; I S 1,900 3,800
   3. Analist, programator, inginer de
      sistem; II S 1,700 3,400
   4. Analist, programator, inginer de
      sistem; III S 1,475 2,950
   5. Analist, programator, inginer de
      sistem; IV S 1,375 2,700
   6. Analist, programator, inginer de
      sistem; debutant S 1,370 -
   7. Informatician, conductor tehnic; I SSD 1,500 3,000
   8. Informatician, conductor tehnic; II SSD 1,375 2,750
   9. Informatician, conductor tehnic; III SSD 1,220 2,400
  10. Informatician, conductor tehnic;
      debutant SSD 1,219 -
               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11. Analist (programator) ajutor IA M 1,375 2,750
  12. Analist (programator) ajutor I M 1,275 2,550
  13. Analist (programator) ajutor II M 1,150 2,300
  14. Analist (programator) ajutor III M 1,075 2,100
  15. Analist (programator) debutant M 1,070 -
  16. Operator, controlor date; I M 1,275 2,550
  17. Operator, controlor date; II M 1,150 2,300
  18. Operator, controlor date; III M 1,050 2,100
  19. Operator, controlor date; IV M 0,975 1,900
  20. Operator, controlor date; debutant M 0,970 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa VIII/2

  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Valoarea de referinţa sectorială = 522.000 lei │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
                ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
      Coeficienţi de multiplicare pentru personalul din activitatea de
  secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire^1)
      Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
  crt. studiilor ────────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Stenodactilograf IA*) M 1,300 2,450
   2. Stenodactilograf I M 1,150 2,075
   3. Stenodactilograf II M 1,075 1,900
   4. Stenodactilograf debutant M 1,070 -
   5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 1,275 2,300
   6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 1,125 2,025
   7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 1,025 1,850
   8. Secretar-dactilograf, dactilograf;
      debutant M: G 1,020 -
   9. Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 1,075 1,950
  10. Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 0,975 1,775
  11. Secretar, secretar-dactilograf;
      debutant**) M; G 0,970 -
  12. Administrator I M 1,375 2,475
  13. Administrator II M 1,250 2,250
  14. Administrator III M 1,125 2,025
  15. Şef depozit I M 1,225 2,225
  16. Şef depozit II M 1,125 2,025
  17. Casier, magaziner; I M 1,200 2,175
  18. Casier, magaziner; II M; G 1,075 1,950
  19. Casier, magaziner; debutant M; G 1,070 -
  20. Funcţionar, arhivar; I M 1,175 2,125
  21. Funcţionar, arhivar; II M 1,075 1,950
  22. Funcţionar, arhivar; III M 0,975 1,775
  23. Funcţionar, arhivar; debutant M 0,970 -
  24. Şef formaţie paza, pompieri 1,075 1,950
  25. Portar, paznic, pompier, îngrijitor,
      guard, bufetier, manipulant bunuri,
      curier; I 0,925 1,675
  26. Portar, paznic, pompier, îngrijitor,
      guard, bufetier, manipulant bunuri,
      curier; II 0,850 1,550
  27. Maistru I 1,325 2,400
  27. Maistru II 1,225 2,225
  29. Sofer IA***) 1,350 2,475
  30. Sofer I***) 1,350 2,450
  31. Sofer II****) 1,300 2,350
  32. Muncitor calificat I 1,300 2,350
  33. Muncitor calificat II 1,225 2,225
  34. Muncitor calificat III 1,150 2,075
  35. Muncitor calificat IV 1,075 1,950
  36. Muncitor calificat V 1,000 1,800
  37. Muncitor calificat VI 0,925 1,675
  38. Muncitor necalificat 0,850 1,550
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ──────────
  ^1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.
  *) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.
  **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare.
  ***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu.
  ****) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul comun.
  ──────────
  ──────────
  NOTA:
  În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea soferilor se face ţinându-se seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
  ──────────


  Anexa IX/1

  INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                                limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Director general, inspector de stat şef 55
   2. Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct 50
   3. Director, inspector şef 50
   4. Director adjunct, inspector şef adjunct 40
   5. Contabil şef 40
   6. Inginer şef 40
   7. Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios 30
   8. Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu 25
   9. Şef formaţie muncitori 15
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa IX/2

  INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                                limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            A. Serviciile Presedentiei, şi aparatul Guvernului
                     şi aparatul Parlamentului
   1. Director, şef sector, şef compartiment 50
   2. Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment
      adjunct 40
      B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi
          unităţile teritoriale de specialitate din
           subordinea acestora
                 a) aparatul propriu
            1. Ministerul Finanţelor
       1.1. Garda Financiară - aparatul central
   1. Comisar general adjunct 50
   2. Comisar şef divizie 30
            2. Ministerul Educaţiei Naţionale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia*) - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Inspector general 45 55
   2. Inspector principal de specialitate 45 50
  --------
      *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                                limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           b) servicii publice descentralizate
                 1. Ministerul Finanţelor
         1.1. Garda financiară - aparatul teritorial
   1. Comisar şef secţie 40
   2. Comisar şef secţie adjunct 30
   3. Comisar şef secţie divizie 25
         1.2. Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului
                             financiar de stat
                - la nivel de municipiu
   1. Director administraţie financiară 40
   2. Director adjunct administraţie financiară 30
   3. Şef circumscripţie fiscală 30
                - la nivel de comuna
   1. Şef perceptie 25
                 2. Ministerul Culturii
         2.1. Inspectoratul pentru cultura
   1. Consilier teritorial şef 50
   2. Consilier teritorial şef adjunct 40
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 2^1. Ministerul Educaţiei Naţionale
                      2^1.1. Inspectoratul şcolar*)
   1. Inspector şcolar general 45 55
   2. Inspector şcolar general adjunct 35 45
   3. Inspector şcolar de specialitate 30 40
   4. Inspector şcolar 25 30
  --------
      *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                                limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  3. Ministerul Sănătăţii
                    3.1. Direcţia sanitară
        Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi si
       responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte
                         din salariul de bază
   1. Medic inspector 25
   2. Farmacist inspector 25
           c) aparatul propriu al administraţiei publice locale
              şi serviciile publice din subordinea acesteia
       1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti
        şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilii locale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                                limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           1.1. La nivel de judeţ şi municipiul Bucureşti
   1. Şef departament*) 55
   2. Arhitect şef 50
   3. Arhitect şef adjunct 40
   4. Şef filiala, şef corp control comercial I 30
   5. Şef corp control comercial II 25
  --------
      *) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
           1.2. La nivel de municipiu şi oraş
   1. Şef corp control comercial I 30
   2. Şef corp control comercial II 25
           1.3. La nivel de comuna
   1. Şef perceptie 25
   2. Şef birou 15
           d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor
                        organe de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                                limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            1. Ministerul Culturii
          1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redactionala
   1. Redactor-şef 40
   2. Redactor-şef adjunct 30
   3. Şef redactie, secretar general de redactie 25
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                               limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi
         suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
   1. Artiştii lirici opera, artiştii lirici, coristii, balerinii,
      artiştii instrumentisti, instrumentistii, dansatorii,
      care desfăşoară activitate solistica 10
   2. Artiştii instrumentisti şi instrumentistii care desfăşoară
      activitate de şef de partida 10
         1^1. Ministerul Educaţiei Naţionale
              1^1.1. Unităţi de învăţământ
         1^1.1.1. Funcţiile didactice de conducere
                  din învăţământul superior*)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Rector 35 45
   2. Prorector 25 30
   3. Director general administrativ al universităţii 25 30
   4. Decan 20 30
   5. Secretar ştiinţific al senatului universitar 20 25
   6. Prodecan 15 20
   7. Administrator-şef al facultăţii 15 20
   8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii 10 15
   9. Director de departament 15 20
  10. Şef de catedra 10 15
  --------
      *) Indemnizaţia de conducere se calculează conform art. 91 alin.
  (1) din Legea nr. 128/1997.
        1^1.1.2. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul
                 gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri*)
   1. Director de şcoala sau de liceu 25 35
   2. Director adjunct de şcoala sau de liceu 20 25
   3. Director (educatoare, învăţător sau institutor) 15 25
   4. Directorul Casei corpului didactic 25 35
  --------
      *) Indemnizaţia se calculează conform art. 51 alin. (1) din
  Legea nr. 128/1997.
        1^1.1.3. Alte funcţii de conducere specifice
                 din instituţiile de învăţământ
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                                limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Secretar-şef*) 10
   2. Secretar-şef**) 10
  --------
      *) Se utilizează numai în învăţământul superior.
      **) Se utilizează la centrele bugetare, grupurile şcolare sau la unităţile
  şcolare stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.
        1^1.1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini,
                 activităţi şi responsabilităţi suplimentare
                 funcţiei didactice de predare de bază, care fac
                 parte din salariul de bază, stabilite potrivit
                 art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997.
      Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                                limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Diriginte 10% din salariul de bază
                                                         al funcţiei didactice
                                                               deţinute
         1^1.1.5. Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi
                  prestate în afară obligaţiilor funcţiei de
                  baza şi care nu fac parte din salariul de
                  baza
   1. Preşedintele comisiei de bacalaureat
      * la o comisie de pînă la 100 de candidaţi 50% din salariul de bază
                                                            lunar al funcţiei
                                                         didactice în care este
                                                                încadrat
      * la o comisie de peste 100 de candidaţi un salariu de bază lunar
                                                           al funcţiei didactice
                                                           în care este încadrat
   2. Personal didactic desemnat sa conducă şi 10-25% din salariul de
      sa realizeze practica pedagogica baza al funcţiei didactice
                                                         în care este încadrat,
                                                          calculat în raport cu
                                                          numărul elevilor sau al
                                                          studenţilor practicanti
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                                limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   2. Ministerul Sănătăţii
            2.1. Inspectoratele de sănătate publică
   1. Inspector-şef 50
   2. Inspector-şef adjunct 40
                  2.2. Unităţi sanitare
            2.2.1. Funcţiile de conducere medico-sanitare
   1. Medic (farmacist) director 50
   2. Medic (farmacist) director adjunct 40
   3. Medic şef (policlinica, staţie salvare, centru transfuzie
      sanguina şi altele similare) 40
   4. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog,
      şef secţie, şef laborator şi altele similare) 25
   5. Asistent medical şef 25
            2.2.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini,
                   activităţi şi responsabilităţi suplimentare
                   funcţiei de bază, care fac parte din salariul
                   de bază
   1. Farmacist diriginte 15
   2. Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune 10
   3. Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicală, oficiant
      medical, moasa, laborant şi altele similare) şef 10
   4. Spalatoreasa cu gestiune: şef echipa 7
            2.2.3. Indemnizaţii pentru activităţi prestate in
                   afară obligaţiilor funcţiei de bază şi care
                   nu fac parte din salariul de bază
            Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai cel mult 25%, in
            comisiilor de expertiza şi recuperare a capacităţii cursul unei luni,
            de muncă şi ai comisiilor medicale din salariul de
                                                                 baza al funcţiei
                                                                    de execuţie
                                                                    îndeplinite
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                                limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 3. Ministerul Tineretului şi Sportului
            3.1. Funcţiile de conducere din federaţii sportive
   1. Preşedinte federatie 30
   2. Secretar general federatie 25
            3.2. Funcţiile de conducere din alte unităţi sportive
                            3.2.1. Cluburi
   1. Preşedinte club 20
   2. Vicepreşedinte club 10
                         3.2.2. Complex sportiv
      Şef complex sportiv 10
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                                limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               4. Ministerul Transporturilor
            4.1. Unităţi navale şi capitanii de porturi
  Funcţiile de conducere din unităţile navale şi capitaniile de porturi
   1. Căpitan şef port 20
   2. Şef grup scafandri 10
            4.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurata
                 potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din
                 Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acorda
                 o indemnizaţie de 7.300 lei/ora de scufundare
                    4.3. Aviaţie sportiva
            4.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii
                   de zbor
   1. Comandant detasament zbor 50
   2. Comandant aeroclub teritorial 50
   3. Comandant adjunct aeroclub teritorial 30
   4. Şef sector zbor aeroclub teritorial 15
            4.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii
                   tehnic-aeronautice
   1. Şef grupa lucrări - reparaţii (LR) 30
   2. Şef sector tehnic 15
            4.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii
                   operativ-aeronautice
   1. Director zbor 40
   2. Director tehnic 40
   3. Şef serviciu informare zbor-meteo-navigaţie 30
            4.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant
                   şi tehnic, navigant profesionist, precum si
                   indemnizaţia de exploatare pentru personalul
                   tehnic aeronautic din Aeroclubul României
                       Activitatea pentru care se acorda: Indemnizaţia
                                                              ────────────────────
   1. Misiuni prevăzute în Codul aerian pînă la: 6.200 lei/
                                                                 ora de zbor
   2. Misiuni prevăzute în Codul aerian 3.300 lei/start
   3. Salturi cu parasuta 27.400 lei/salt
   4. Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizari 1.800 lei/aterizare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      NOTA:
      1. Indemnizaţia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înalta
  acrobaţie aeriană va fi echivalată astfel:
      1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal;
      1 ora de zbor înalta acrobatie = 4 ore zbor normal;
      Zborul în formaţie este echivalent cu zborul de înalta acrobatie.
      2. Indemnizaţia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic
  navigant profesionist, face parte din salariul de bază şi constituie baza de
  calcul pentru toate drepturile care se acorda în raport cu acesta.
      3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe
  funcţii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu pînă la 60% a
  indemnizaţiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilesc
  de către Aeroclubul României.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                                limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  5. Ministerul Agriculturii
            5.1. Funcţiile de conducere din activitatea specifica
   1. Şef oficiu*), inspector şef*) 40
   2. Şef staţie, şef ferma, şef centru, şef circumscripţie 30
  --------
      *) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate
  juridică, după caz.
           5.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini,
                activităţi şi responsabilităţi suplimentare
                funcţiei de bază, care fac parte din salariul
                de bază:
          - Medicii veterinari încadraţi în activităţile 10% din salariul
            prevăzute în anexa nr. VII/9 la prezenta lege, de bază al
            autorizaţi sa exercite atribuţii de inspector funcţiei de
            al poliţiei sanitar-veterinare. execuţie
                                                                     îndeplinite
          Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul
          care îl autorizează.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                                limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            6. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
             6.1. Funcţii de conducere din activitatea specifica
   1. Guvernator*) 50
   2. Inspector şef**) 40
  --------
      *) Se utilizează numai la Administraţia Rezervatiei Biosferei
  "Delta Dunării".
      **) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului.
                 7. Academia Română
        7.1. Funcţiile de conducere specifice din activitatea de
             cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică si
             proiectare
   1. Director institut 50
   2. Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut 40
   3. Secretar ştiinţific, director centru 30
                8. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
       8.1. Funcţiile de conducere specifice în unităţile de
            perfecţionare a personalului cu pregătire medie
            şi în centre de calificare şi recalificare
   1. Director centru de perfecţionare 30
   2. Director adjunct centru de perfecţionare 25
   3. Director centru de calificare şi recalificare 30
   4. Şef centru de calificare 15
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                                limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 C. Autoritatea vamală
   1. Şef birou vamal 30
   2. Şef adjunct birou vamal 25
   3. Şef tură, şef sector 20
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia de conducere
                                                        în procente din salariul
                                                                de bază
  Nr. Funcţia - % -
  crt. ──────────────────────────
                                                                limita maximă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                D. Autorităţi autonome
           1. Funcţii de conducere la Curtea de Conturi
   1. Director direcţie control financiar, şef compartiment
      control financiar la Camera de Conturi, preşedinte
      colegiu jurisdicţional, director adjunct la Direcţia
      de control financiar şi la Camera de Conturi a
      Municipiului Bucureşti, şef serviciu control, controlor
      financiar care exercita control preventiv 40
   2. Judecător financiar inspector, procuror financiar inspector 35
           2. Funcţii de conducere la Comisia Naţională
                      a Valorilor Mobiliare
   1. Director general de departament 55
   2. Director general adjunct de departament 50
   3. Director 50
   4. Director adjunct al direcţiilor aferente departamentelor 40
   5. Şef serviciu 30
   6. Şef birou din cadrul direcţiilor aferente departamentelor 25
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa X

  PREVEDERI DIN UNELE ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGĂ
  1. Prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere prevăzute la art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13, art. 24, art. 25, art. 28 alin. (2) şi alin. (3), art. 30, art. 33, art. 37, art. 39 şi la art. 41, precum şi anexa nr. 7 pct. 2 din nota, anexa nr. 8 şi pct. 1, 3 şi 7 din nota, anexa nr. 9 şi nota de la cap. II, pct. 1 din nota la cap. III lit. B şi pct. 1 şi 2 de la cap. III lit. C, din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi al personalului Presedentiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 14 iulie 1993.
  2. Art. 1 alin. (3), art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, cu excepţia alin. (3), art. 11, art. 21 alin. (1) şi (2), art. 29, art. 33 alin. (1) şi (2), art. 36 anexele nr. 1-4 şi art. 37 alin. (2) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.
  3. Art. 27 din Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992.
  4. Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază, precum şi prevederile cuprinse în notele referitoare la salariile de bază din anexele nr. I/1 - I/4; I/5 nr. crt. 2, I/6 şi I/7; II/1 - II/6; III/1 şi III/2 (cu excepţia pct. 8 din nota), III/3, precum şi anexele nr. V/1, V/1A, V/2 - V/10A, V/11 (cu excepţia cap. IV Corpul gardienilor publici) şi V/12 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 29 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 134/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, se abroga pentru personalul salarizat prin prezenta lege. Prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, precum şi prevederile referitoare la majorarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de bază în cazul unor activităţi de producţie organizate în subordinea consiliilor locale şi judeţene, a unor ministere, reglementate prin hotărâri ale Guvernului.
  5. Articolul unic pct. 2 şi 3 din Legea nr. 20/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 12 aprilie 1994.
  6. Prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)] art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.
  7. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 560/1994 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 21 septembrie 1994.
  8. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 42/1994 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 509/1993 privind funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Siseşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 24 februarie 1994.
  9. Prevederile art. 1 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 0366 din 28 iunie 1994 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 0282/1993 cu privire la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Paza şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi ale art. 23 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 02821993.
  10. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, cu excepţia alin. (1), art. 10 alin. (3), art. 19, art. 24, art. 25, art. 27, art. 28 şi art. 31 (anexele nr. 1-3) din Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995. Prevederile referitoare la Curtea de Conturi din art. 52 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996. Se abroga prevederile referitoare la Curtea de Conturi şi Curtea Constituţională din art. 22 alin. (1), art. 36 şi cap. I şi IIA din anexa la Legea nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996.
  11. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 220/1995 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995.
  12. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995.
  13. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.
  14. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 223/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.
  15. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995.
  16. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 213/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Statistica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 14 aprilie 1995.
  17. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 214/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoza, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.
  18. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 215/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Informatica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.
  19. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 275/1995 privind majorarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor în unele unităţi bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 10 mai 1995.
  20. Prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din instituţiile publice de cultura cuprinse la art. 3, precum şi cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizarii personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, şi art. 3^1 din Legea nr. 86/1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.
  21. Prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din unităţile sportive cuprinse la art. 3 şi la art. 4, precum şi cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/1996, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată prin Legea nr. 59/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 5 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.
  22. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 12 noiembrie 1996.
  23. Art. I pct. 20, anexa nr. 2, cap. A, precum şi prevederile referitoare la funcţiile de conducere utilizate pentru alt personal decât cel de specialitate juridică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi din Ministerul Justiţiei, din cap. B, din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997. Prevederile referitoare la sporul de vechime pentru funcţiile de demnitate publică numite, cuprinse la art. 31 din Legea nr. 50/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996.
  24. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, cu excepţia alin. (3), art. 22, art. 28, art. 30, cu excepţia anexei nr. 4, din Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi a personalului burselor de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997.
  25. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997.
  26. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 mai 1998.
  27. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 4 alin. (1) şi art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi a Corpului de arbitri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 18 martie 1997.
  28. Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 26 noiembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 85/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 27 aprilie 1998.
  29. Prevederile referitoare la salarizarea, promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii a personalului prevăzut la art. 21, art. 41, art. 45, art. 46, art. 62, art. 79, art. 112 şi art. 117, precum şi anexele nr. 1-3 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.
                             *
                            * *
  Reglementările cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, Legea nr. 40/1991, republicată, şi Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, cu modificările ulterioare, privind stabilirea salariilor de bază se menţin în vigoare în vederea salarizarii personalului încadrat în activităţile cărora nu li se aplică prevederile prezentei legi.
  Celelalte reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradaţiilor pentru personalul prevăzut în prezenta lege, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
  ------