HOTĂRÂRE nr. 1.086 din 11 decembrie 2013
pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V alin. (1) din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, entităţile publice care au constituite compartimente de audit public intern în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, vor elabora norme proprii privind exercitarea auditului public intern în conformitate cu cerinţele specifice cuprinse în normele prevăzute la art. 1.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit intern, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 şi 130 bis din 27 februarie 2003, cu modificările ulterioare;
  b) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 17 februarie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  --------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul apărării naţionale,
  Mircea Duşa
  Bucureşti, 11 decembrie 2013.
  Nr. 1.086.


  Anexă

  NORMA 11/12/2013