HOTĂRÂRE nr. 167 din 3 martie 2010
pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 57, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Tariful de participare se face venit la bugetul de stat."
  2. La articolul 61, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Tariful de participare se face venit la bugetul de stat."
  3. La capitolul VIII, secţiunea a 2-a "Tariful de acces", cuprinzând articolele 64-66, se abrogă.
  4. Articolul 66^1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 66^1. - Începând cu anul 2010, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, reprezentând 40% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice."
  5. La articolului 71, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Tarifele percepute pentru organizarea cursurilor de pregătire se fac venit la bugetul de stat."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
  Gabriel Sandu
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi
  Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
  Cristina Trăilă
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 3 martie 2010.
  Nr. 167.
  -------