LEGE nr. 147 din 11 mai 2004privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78 din 4 septembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 17 septembrie 2003, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(2) Cercetarea științifică și inovarea sunt activități care au ca scop: generarea, gestionarea, valorificarea și implementarea rezultatelor cercetării științifice și ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit privind materialele biologice valoroase, tehnologiile de cultură vegetală, de creștere și îngrijire a animalelor, procesarea resurselor agricole în produse alimentare, utilizarea rațională și conservarea resurselor naturale ale agriculturii și silviculturii, dezvoltarea rurală, organizarea și managementul exploatațiilor agricole, alte tehnologii de exploatare și industrializare în domeniul agricol.2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un punct nou, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, față de care răspunde pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, și colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării, cu Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, cu Academia Română, cu Consorțiul Universităților de Științe Agricole, precum și cu alte ministere și instituții interesate pentru realizarea unor obiective în domenii specifice.
  3. La articolul I punctul 2, litera a^1) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  a^1) aprobă și finanțează planul sectorial din domeniul agricol, care conține programe și proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educației și Cercetării;
  4. La articolul I, după punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu următorul cuprins:3^1. La articolul 6 alineatul (2), după litera b^1) se introduce litera b^2) cu următorul cuprins:
  b^2) elaborează, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, normele metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor și proiectelor componente ale planului sectorial finanțat din bugetul propriu;
  5. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1b) și la pct. 4 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a) și 2 și la pct. 1-3 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, pe baza structurii și patrimoniului existente la 31 decembrie 2003. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăți comerciale. Stațiunile de cercetare-dezvoltare și fermele Istrița și Stoenești, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat.
  6. La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu următorul cuprins:5^1. După alineatul (1) al articolului 7 se introduc alineatele (1^1)-(1^4) cu următorul cuprins:(1^1) Institutele prevăzute la alin. (1) pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru investiții, dotări, aparatură, echipamente și instalații, cu respectarea prevederilor legale.(1^2) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a) și 2 și la pct. 1, 2 și 3 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești(1^3) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează ca societăți comerciale cu capital de stat, acțiunile acestora fiind preluate de Agenția Domeniilor Statului, beneficiind de prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, cu modificările și completările ulterioare.(1^4) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat și al centrelor de perfecționare agricolă."7. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:(3) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1), care se organizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare, și instituțiile publice de cercetare-dezvoltare pot înființa în cadrul structurii organizatorice subunități cu sau fără personalitate juridică necesare realizării obiectului lor de activitate. Modalitatea de constituire a acestora și relațiile funcționale se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al acestora, elaborat de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".8. La articolul I, punctul 7 va avea următorul cuprins:7. La articolul 8, alineatele (1), (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(1) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea și/sau în concesionarea institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a instituțiilor de învățământ agricol și silvic, a unităților de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii naționale din domeniul agricol, precum și a centrelor de perfecționare profesională în agricultură aparțin domeniului public al statului și rămân sau trec, după caz, în administrarea acestora pe durata realizării obiectului de activitate.(2) Unitățile menționate la alin. (1), care sunt organizate conform prezentei legi, beneficiază de dreptul de preemțiune la concesionarea terenurilor cu destinație agricolă aflate în domeniul public și privat al statului, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor și Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.(3) Suprafețele de teren agricol necesare desfășurării activității instituțiilor publice de cercetare-dezvoltare aparțin domeniului public al statului și se dau în administrarea acestora prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale sau Ministerul Educației și Cercetării, numai cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" sau al instituțiilor de învățământ superior, după caz."9. La articolul I, punctul 8 se abrogă.10. La articolul I, după punctul 8 se introduce un punct nou, punctul 8^1, cu următorul cuprins:8^1. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" își organizează filiale împreună cu instituții de învățământ superior de profil în centrele universitare Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Brașov și București.
  11. La articolul I, după punctul 9 se introduce punctul 9^1 cu următorul cuprins:9^1. La articolul 11, literele b) și c) vor avea următorul cuprins:
  b) propune și realizează programe și proiecte de cercetări multidisciplinare;
  c) coordonează și avizează elaborarea programelor și a proiectelor de cercetare anuale și de perspectivă ale unităților și instituțiilor de cercetare;»
  12. La articolul I punctul 10, litera f) a articolului 11 va avea următorul cuprins:
  f) organizează activități de perfecționare și specializare profesională și de atestare a cercetătorilor și poate acorda, în condițiile legii, titluri academice și grade profesionale în domeniu;
  13. La articolul I, după punctul 10 se introduce punctul 10^1 cu următorul cuprins:10^1. La articolul 11, după litera j) se introduce o literă nouă, litera k), cu următorul cuprins:
  k) evaluează și atestă activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol.
  14. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Pentru evaluarea și atestarea structurilor de cercetare-dezvoltare, prin ordin al președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" se constituie Consiliul de evaluare și atestare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, silvicultură și industrie alimentară, pentru institutele proprii sau cele aflate în subordonare ori coordonare, având în componență personalități științifice din domeniile respective. Pentru activitatea de evaluare și atestare se percep taxe de până la 5 salarii maxime ale unui cercetător științific gradul I, care se constituie venit la bugetul propriu al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".
  15. La articolul I punctul 12, litera a) a articolului 13^1 va avea următorul cuprins:
  a) conducerea se exercită de consiliul de administrație, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președinte al consiliului de administrație. Structura și numărul membrilor consiliului de administrație se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Numirea membrilor consiliului de administrație se face prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".
  16. La articolul I punctul 13, partea introductivă a articolului 14 și literele b), e) și f) vor avea următorul cuprins:

  Articolul 14

  Finanțarea activităților din instituțiile publice de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, aflate în coordonarea sau în subordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", se realizează din venituri provenite, după caz, din:
  ...............................................................
  b) contracte de finanțare pentru programe și proiecte sectoriale finanțate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și cofinanțarea unor programe proprii de către Academia de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» , obținute prin competiție sau direct;
  ...............................................................
  e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanță și expertiză cu instituții, agenți economici, organizații neguvernamentale și alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;
  f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de semințe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă și a oricăror alte produse realizate de acestea;
  17. La articolul I punctul 14, articolul 14^1 va avea următorul cuprins:

  Articolul 14^1
  (1) În situația în care în cursul unui an veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, institutele naționale de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituțiile de învățământ agricol și silvic, unitățile de cercetare-dezvoltare din structura regiilor sau companiilor naționale din domeniul agricol pot contracta credite bancare, inclusiv prin gajarea producțiilor agricole asigurate la societățile de asigurare-reasigurare și/sau pot beneficia de împrumuturi de la Trezoreria Statului, după caz, în condițiile legii.(2) Institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare, prin derogare de la prevederile legale în materie, pot desfășura operațiuni și prin bănci, cu excepția celor privitoare la fondurile care provin de la bugetul de stat.(3) Institutele naționale și instituțiile publice de cercetare-dezvoltare din agricultură pot beneficia de scrisoare de confort eliberată de Ministerul Finanțelor Publice pentru obținerea de credite bancare, în condițiile legii.
  18. La articolul I punctul 14, alineatul (2) al articolului 14^3 va avea următorul cuprins:(2) Institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare se pot asocia pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administrație și cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» , cu alte unități de cercetare-dezvoltare, de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu agenți economici din țară și din străinătate.19. La articolul I punctul 15, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) Unitățile de cercetare-dezvoltare de interes public, prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 și 6, beneficiază de prevederile legislației în vigoare privind subvențiile, creditarea și alte facilități acordate de stat agenților economici din agricultură, industrie alimentară și silvicultură.
  20. La articolul I punctul 16, alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

  Articolul 17
  (1) Veniturile și cheltuielile unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 și 6 se cuprind în bugetele și în situațiile financiare ale acestora. Excedentele rezultate din execuția bugetelor unităților de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice, finanțate integral din venituri proprii, rămân la dispoziția acestora și se vor utiliza cu prioritate pentru finanțarea activității de cercetare-dezvoltare.
  21. La articolul I punctul 17, alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

  Articolul 18
  (1) Finanțarea activităților Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" se asigură din cote aplicate asupra veniturilor realizate de unitățile de cercetare-dezvoltare din subordinea și din coordonarea sa, cu excepția celor provenite din contracte finanțate din fonduri publice. Cotele se stabilesc anual de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" prin bugetul de venituri și cheltuieli, care se avizează în condițiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Cota stabilită pentru finanțarea activității proprii a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" nu poate depăși 1% din veniturile realizate de unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în coordonare sau subordonare.
  22. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:(2) Ocuparea funcțiilor de director general/director din unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislației în vigoare. Din comisia de concurs, pentru ocuparea funcției de director general, va face parte câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".23. La articolul I, punctul 21 va avea următorul cuprins:21. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

  Articolul 22
  (1) Despăgubirea acționarilor societăților comerciale care se reorganizează în unități de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa nr. 5, se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, și va fi asigurată din surse proprii ale unităților nou-înființate.(2) Drepturile și obligațiile societăților comerciale, precum și ale unităților de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează în condițiile prezentei legi, trec asupra instituțiilor nou-înființate.»
  24. La articolul I, punctul 22 se abrogă.25. La articolul I, după punctul 22 se introduce un punct nou, punctul 22^1, cu următorul cuprins:22^1. După articolul 22 se introduc articolele 22^1 -22^5 cu următorul cuprins:

  Articolul 22^1

  Documentațiile și informațiile științifice acumulate de unitățile de cercetare care se reorganizează în societăți comerciale până la data privatizării, precum și aparatura de laborator și materialul biologic de cercetare vegetal și animal se preiau fără plată de instituțiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".


  Articolul 22^2

  Unitățile de cercetare-dezvoltare, reorganizate ca institute naționale sau ca instituții publice în baza prezentei ordonanțe de urgență, cuprinse în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 și 6, beneficiază de scutire de la plata obligațiilor bugetare neachitate, precum și a majorărilor de întârziere, a penalităților și dobânzilor aferente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. Sumele respective sunt cele stabilite în certificatele de obligații eliberate de organele fiscale competente pe baza controlului de fond. Aceste prevederi se aplică și obligațiilor bugetare reeșalonate la plată, pentru fiecare unitate în parte, potrivit legii.


  Articolul 22^3

  Suprafețele de teren trecute potrivit legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență în administrarea institutelor, unităților, stațiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfecționare agricolă, precum și a instituțiilor de învățământ superior agricol și silvic rămân definitiv și irevocabil în administrarea acestora.


  Articolul 22^4

  Suprafețele de teren prevăzute la art. 22^3 nu se pot înstrăina sau concesiona, în tot sau în parte, indiferent de destinație.


  Articolul 22^5

  Pentru activități cu caracter sezonier, instituțiile de cercetare-dezvoltare pot încheia contracte de prestări de servicii pe perioadă determinată."
  26. Articolul II va avea următorul cuprins:

  Articolul II

  Reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1-5 la Legea nr. 290/2002, cu modificările ulterioare, se va face la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", în termen de două luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. Reorganizările ulterioare acestui termen se fac la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", prin hotărâri ale Guvernului, inițiate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".
  27. Anexele nr. 1a), 1b),2,3,4 și 5 vor avea următorul cuprins:


  Anexa nr. 1.a)

  UNITĂȚI DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA ACADEMIEI DE
  ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE "GHEORGHEIONESCU-ȘIȘEȘIT"
  ORGANIZATE CA INSTITUTE, CENTRE ȘI STAȚIUNI DE
  CERCETARE-DEZVOLTARE

  Nr.
  crt.


  Denumirea
  unității C-D
  care se
  desfiinteaza

  Sediul

  Denumirea
  unității
  care se
  infiinteaza

  Sediul

  Localitatea

  Județul

  Localitatea

  Județul

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  Institutul de
  Cercetari
  pentru Cerea-
  le și Plante
  Tehnice
  Fundulea

  Fundulea

  Calarasi

  Institutul de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola
  Fundulea

  Fundulea

  Calarasi

  1.1
  Statiunea de
  Cercetare-
  Agricola
  Turda

  Turda
  Cluj
  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola Turda

  Turda
  Cluj
  1.2
  Statiunea de
  Cercetari-
  Agricole
  Lovrin

  Lovrin
  Timiș
  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola
  Lovrin

  Lovrin
  Timiș
  1.3
  Statiunea de
  Cercetari
  Agricole
  Teleorman

  Draganesti
  Vlasca  Teleorman
  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola
  Teleorman

  Draganesti
  Vlasca  Teleorman
  1.4
  Statiunea de
  Cercetari
  Agrozootehni-
  ce
  Secuieni

  Secuieni
  Neamt
  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola
  Secuieni

  Secuieni
  Neamt
  1.5

  Statiunea de
  Cercetari
  pentru
  Culturi
  Irigate
  Dobrogea

  Valu lui
  Traian
  Constanta

  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola Valu
  lui Traian

  Valu lui
  Traian
  Constanta

  1.6


  Statiunea de
  Cercetari
  pentru
  Cereale și
  Plante
  Tehnice
  Pitesti

  Pitesti


  Arges


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola
  Pitesti


  Pitesti


  Arges


  1.7
  Statiunea de
  Cercetari
  Agricole
  Simnic

  Simnic
  Dolj
  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola
  Simnic

  Simnic
  Dolj
  1.8  Statiunea
  Centrala de
  Cercetari
  pentru
  Ameliorarea
  Solurilor
  Sărăturate
  Braila

  Braila  Braila  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola
  Braila  Braila  Braila  1.9
  Statiunea de
  Cercetari
  Agricole
  Suceava

  Suceava
  Suceava
  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola
  Suceava

  Suceava
  Suceava
  1.10
  Statiunea de
  Cercetari
  Agricole
  Livada

  Livada
  Satu Mare
  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola
  Livada

  Livada
  Satu Mare
  1.11
  Statiunea de
  Cercetari
  Agrozooteh-
  nice
  Oradea

  Oradea
  Bihor
  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola
  Oradea

  Oradea
  Bihor
  1.12
  Statiunea de
  Cercetari
  Agricole
  Podu Iloaiei

  Podu
  Iloaiei  Iasi
  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola Podu
  Iloaiei

  Podu
  Iloaiei  Iasi
  1.13

  Statiunea de
  Cercetari
  pentru
  Culturi
  Irigate
  Marculesti

  Perisoru

  Calarasi

  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola
  Marculesti

  Perisoru

  Calarasi

  1.14
  Stațiunea de
  Cercetare și
  Productie a
  Cartofului
  Tulcea

  Tulcea
  Tulcea
  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola
  Tulcea

  Tulcea
  Tulcea
  1.15  Statiunea de
  Cercetari
  pentru
  Plante
  Medicinale și
  Aromatice
  Fundulea

  Fundulea  Calarasi  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Plante
  Medicinale și
  Aromatice
  Fundulea

  Fundulea  Calarasi  2.

  Institutul de
  Cercetare și
  Productie
  a Cartofului
  Brasov

  Brasov

  Brasov

  Institutul de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru Cartof
  și Sfecla de
  Zahar Brasov

  Brasov

  Brasov

  2.1

  Statiunea de
  Cercetare și
  Productie
  a Cartofului
  Miercurea-
  Ciuc

  Miercurea-
  Ciuc
  Harghita

  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru Cartof
  Miercurea-
  Ciuc

  Miercurea-
  Ciuc
  Harghita

  2.2
  Statiunea de
  Cercetare și
  Productie a
  Cartofului
  Tg. Secuiesc

  Tg.
  Secuiesc  Covasna
  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru Cartof
  Tg. Secuiesc

  Tg.
  Secuiesc  Covasna
  3.

  Institutul de
  Cercetare și
  Productie
  pentru Cultu-
  ra Pajiștilor
  Brasov

  Brasov

  Brasov

  Institutul de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru Pajisti
  Brasov

  Brasov

  Brasov

  3.1

  Statiunea de
  Cercetare și
  Producție
  pentru Cultu-
  ra Pajiștilor
  Timisoara

  Timisoara

  Timiș

  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru Pajisti
  Timisoara

  Timisoara

  Timiș

  4.
  Institutul
  de
  Cercetari
  pentru
  Viticultura
  și
  Vinificație-
  Valea
  Calugareasca

  Valea
  Caluga-
  rească


  Prahova
  Institutul de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Viticultura și
  Vinificație-
  Valea
  Calugareasca

  Valea
  Caluga-
  rească


  Prahova
  4.1


  Statiunea de
  Cercetare și
  Productie
  Vitivinicola
  Murfatlar


  Murfatlar


  Constanta


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Viticultura
  și Vinificație
  -Murfatlar

  Murfatlar


  Constanta


  4.2  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Vitivinicola
  Blaj  Blaj  Alba  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Viticultura
  și Vinificație
  Blaj

  Blaj  Alba  4.3


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  pentru
  Vitivinicola
  Dragasani

  Dragasani


  Valcea


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Viticultura
  și Vinificație
  Dragasani

  Dragasani


  Valcea


  4.4


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Vitivinicola
  Iasi


  Iasi


  Iasi


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Viticultura
  și Vinificație
  Iasi

  Iasi


  Iasi


  4.5


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Vitivinicola
  Odobesti


  Odobesti


  Vrancea


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Viticultura
  și Vinificație
  Odobesti

  Odobesti


  Vrancea


  4.6


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Vitivinicola
  Minis


  Minis


  Arad


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Viticultura
  și Vinificație
  - Minis

  Minis


  Arad


  4.7


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Vitivinicola
  Bujoru


  Tg. Bujor


  Galați


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Viticultura
  și Vinificație
  Bujoru

  Tg. Bujor


  Galați


  4.8


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Vitivinicola
  Greaca


  Greaca


  Giurgiu


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Viticultura
  și Vinificație
  Greaca

  Greaca


  Giurgiu


  5.


  Institutul de
  Cercetare
  și Productie
  pentru
  Pomicultura-
  Maracineni

  Maracineni


  Arges


  Institutul de
  Cercetare -
  Dezvoltare
  pentru
  Pomicultura-
  Pitesti
  Maracineni

  Maracineni


  Arges


  5.1

  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Pomicola
  Bistrita

  Bistrita

  Bistrita-
  Nasaud
  Statiunea de
  Cercetare -
  Dezvoltare
  pentru
  Pomicultura-
  Bistrita

  Bistrita

  Bistrita-
  Nasaud
  5.2

  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Pomicola
  Cluj-Napoca

  Cluj-Napoca

  Cluj

  Statiunea de
  Cercetare -
  Dezvoltare
  pentru
  Pomicultura-
  Cluj-Napoca

  Cluj-Napoca

  Cluj

  5.3

  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Pomicola
  Falticeni

  Falticeni

  Suceava

  Statiunea de
  Cercetare -
  Dezvoltare
  pentru
  Pomicultura-
  Falticeni

  Falticeni

  Suceava

  5.4

  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Pomicola
  Voinesti

  Voinesti

  Dambovita

  Statiunea de
  Cercetare -
  Dezvoltare
  pentru
  Pomicultura-
  Voinesti

  Voinesti

  Dambovita

  5.5

  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Pomicola
  Valcea

  Ramnicu
  Valcea
  Valcea

  Statiunea de
  Cercetare -
  Dezvoltare
  pentru
  Pomicultura-
  Valcea

  Ramnicu
  Valcea
  Valcea

  5.6

  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Pomicola
  Iasi

  Iasi

  Iasi

  Statiunea de
  Cercetare -
  Dezvoltare
  pentru
  Pomicultura-
  Iasi

  Iasi

  Iasi

  5.7

  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Pomicola
  Constanta

  Constanta

  Constanta

  Statiunea de
  Cercetare -
  Dezvoltare
  pentru
  Pomicultura-
  Constanta

  Constanta

  Constanta

  5.8

  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Pomicola
  Tg. Jiu

  Tg. Jiu

  Gorj

  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Horticultura
  Tg. Jiu

  Tg. Jiu

  Gorj

  5.9


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Pomicola
  Baneasa


  București


  -


  Statiunea de
  Cercetare -
  Dezvoltare
  pentru
  Pomicultura
  Baneasa
  București

  București


  -


  5.10

  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Pomicola
  Geoagiu

  Geoagiu

  Hunedoara

  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Pomicultura
  Geoagiu

  Geoagiu

  Hunedoara

  6.  Institutul
  de
  Cercetari
  pentru
  Legumicultura
  și
  Floricultura
  Vidra

  Vidra  Ilfov  Institutul de
  Cercetare
  Dezvoltare
  pentru
  Legumicultura
  și
  Floricultura
  Vidra

  Vidra  Ilfov  6.1

  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Legumicola
  Bacau

  Bacau

  Bacau

  Statiunea de
  Cercetare
  Dezvoltare
  pentru
  Legumicultura
  Bacau

  Bacau

  Bacau

  6.2

  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Legumicola
  Buzau

  Buzau

  Buzau

  Statiunea de
  Cercetare
  Dezvoltare
  pentru
  Legumicultura
  Buzau

  Buzau

  Buzau

  6.3

  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Legumicola
  Isalnita

  Isalnita

  Dolj

  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Legumicultura
  Isalnita

  Isalnita

  Dolj

  6.4

  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Legumicola
  Iernut

  Iernut

  Mures

  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Legumicultura
  Iernut

  Iernut

  Mures

  7.


  Institutul de
  Cercetare
  și Productie
  pentru Bovine
  Balotesti


  Balotesti


  Ilfov


  Institutul de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Cresterea
  Bovinelor
  Balotesti

  Balotesti


  Ilfov


  7.1


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  pentru
  Cresterea
  Bovinelor
  Mures Arad

  Arad


  Arad


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Cresterea
  Bovinelor
  Arad

  Arad


  Arad


  7.2


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  pentru
  Cresterea
  Bovinelor
  Dancu

  Dancu


  Iasi


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Cresterea
  Bovinelor
  Dancu

  Dancu


  Iasi


  7.3


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  pentru
  creșterea
  Bovinelor
  Targu Mures

  Targu Mures


  Mures


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Cresterea
  Bovinelor
  Targu Mures

  Targu Mures


  Mures


  7.4


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  pentru
  Cresterea
  Bovinelor
  Sighet

  Sighet


  Maramures


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Cresterea
  Bovinelor
  Sighet

  Sighet


  Maramures


  7.5


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  pentru
  Cresterea
  Bubalinelor
  Sercaia

  Sercaia


  Brasov


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Cresterea
  Bubalinelor
  Sercaia

  Sercaia


  Brasov


  7.6


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  pentru
  Cresterea
  Bovinelor
  Dulbanu

  Dulbanu


  Buzau


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Cresterea
  Bovinelor
  Dulbanu

  Dulbanu


  Buzau


  8.  Institutul de
  Cercetare
  și Productie
  pentru
  Cresterea
  Ovinelor și
  Caprinelor
  Palas

  Palas  Constanta  Institutul de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Cresterea
  Ovinelor și
  Caprinelor
  Palas

  Palas  Constanta  8.1


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  pentru
  Cresterea
  Ovinelor
  Popauti

  Popauti


  Botosani


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Cresterea
  Ovinelor
  Popauti

  Popauti


  Botosani


  8.2


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  pentru
  Cresterea
  Ovinelor
  Caransebes

  Caransebes


  Caras-
  Severin

  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Cresterea
  Ovinelor
  Caransebes

  Caransebes


  Caras-
  Severin

  8.3


  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  pentru
  Cresterea
  Ovinelor
  Bilciuresti

  Bilciuresti


  Dambovita


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Cresterea
  Ovinelor
  Bilciuresti

  Bilciuresti


  Dambovita


  8.4  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  pentru
  Cresterea
  Ovinelor și
  Caprinelor
  Secuieni

  Secuieni  Bacau  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Cresterea și
  Caprinelor
  Secuieni

  Secuieni  Bacau  9.
  Institutul de
  Biologie și
  Nutriție
  Animala
  Balotesti

  Balotesti
  Ilfov
  Institutul de
  Biologie și
  Nutriție
  Animala
  Balotesti

  Balotesti
  Ilfov
  10.


  Centrul de
  Cercetari
  Dezvoltare
  pentru
  Protectia
  Plantelor
  București

  București


  -


  Institutul de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Protectia
  Plantelor
  București

  București


  -


  11.


  Institutul de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Industrializa
  rea și
  Marketingul
  Produselor
  Horticole
  "Horting",
  București

  București


  -


  Institutul de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Industrializa-
  rea și
  Marketingul
  Produselor
  Horticole
  "Horting",
  București

  București


  -


  12.

  Centrul de
  Cercetare
  și Productie
  pentru
  Piscicultura
  Pescuit și
  Industriali-
  zarea
  Peștelui
  Galați

  Galați

  Galați

  Institutul de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Ecologie
  Acvatica,
  Pescuit și
  Acvacultura
  Galați

  Galați

  Galați

  13.  Institutul de
  Economie
  Agrara
  București
  București  -  Institutul de
  Cercetare
  pentru
  Economia
  Agriculturii
  și Dezvoltare
  Rurala
  București

  București  -  14.


  Centrul de
  Cercetare
  și Proiectare
  "BIOS"
  Cluj-Napoca


  Cluj-Napoca


  Cluj


  Centrul de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Biostimulatori
  "BIOS"
  Cluj-Napoca

  Cluj-Napoca


  Cluj


  15.  Statiunea
  Centrala de
  Cercetari
  pentru
  Cultura
  Plantelor pe
  Nisipuri
  Dabuleni

  Dabuleni  Dolj  Centrul de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru Cultura
  Plantelor pe
  Nisipuri
  Dabuleni

  Dabuleni  Dolj  16.  Statiunea
  Centrala de
  Cercetari
  pentru
  Combaterea
  Eroziunii
  Solului
  Perieni

  Perieni  Vaslui  Centrul de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Combaterea
  Eroziunii
  Solului
  Perieni

  Perieni  Vaslui  17.

  Statiunea de
  Cercetare
  pentru
  Piscicultura
  Nucet

  Nucet

  Dambovita

  Centrul de
  Cercetare -
  Dezvoltare
  pentru
  Piscicultura
  Nucet

  Nucet

  Dambovita


  Anexa nr. 1.b)

  UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZA
  IN INSTITUTE NAȚIONALE IN SUBORDONAREA MINISTERULUI AGRICULTURII,
  PADURILOR, ȘI DEZVOLTARII RURALE ȘI IN COORDONAREA STIINTIFICA A
  ACADEMIEI DE STIINTE AGRICOLE ȘI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"

  Nr.
  crt.


  Denumirea
  unității C-D
  care se
  desfiinteaza

  Sediul

  Denumirea
  unității
  care se
  infiinteaza

  Sediul

  Localitatea

  Județul

  Localitatea

  Județul

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.  Statiunea de
  Cercetare
  și Productie
  Vitivinicola
  Stefanesti  Stefanesti  Arges  Institutul
  Național de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Biotehnologii
  în
  Horticultura

  Stefanesti  Arges  2.

  Institutul de
  Cercetari
  pentru
  Pedologie și
  Agrochimie
  București
  București

  -

  Institutul
  Național de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Pedologie,
  Agrochimie și
  Protectia
  Mediului
  București

  București

  -


  Anexa nr. 2

  UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZA
  PRIN FUZIUNE CA INSTITUTE, CENTRE ȘI STATIUNI DE
  CERCETARE-DEZVOLTARE IN SUBORDINEA ACADEMIEI
  DE STIINTE AGRICOLE ȘI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"

  Nr.
  crt.

  Denumirea
  unității C-D care
  se desfiinteaza

  Denumirea
  unității C-D
  care o preia

  Denumirea
  unității C-D
  reorganizate

  Sediul

  Localitatea

  Județul

  0

  1

  3

  5

  6

  7

  1.


  Statiunea de
  Cercetare și
  Productie a Carto-
  fului Marsani,
  jud Dolj


  Centrul de e
  Cercetare-
  Dezvoltare pentru
  Cultura Plantelor
  pe Nisipuri
  Dabuleni,
  jud. Dolj

  Centrul de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru Cultura
  Plantelor pe
  Nisipuri
  Dabuleni

  Dabuleni


  Dolj


  2.


  Statiunea de
  Cercetare și
  Productie pentru
  Cultura Sfeclei de
  Zahar Brasov,
  jud. Brasov

  Institutul de
  Cercetare-
  Dezvoltare pentru
  Cartof și Sfecla
  de Zahar Brasov,
  jud. Brasov

  Institutul de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru Cultura
  Cartofului și
  Sfeclei de
  Zahar Brasov

  Brasov


  Brasov


  3.  Statiunea de
  Cercetare și
  Productie pentru
  Industrializarea
  Sfeclei de Zahar
  și Substanțelor
  Dulci Arad,
  jud. Arad

  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare pentru
  Cresterea
  Bovinelor jud.
  Arad


  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  pentru
  Cresterea
  Bovinelor Arad


  Arad  Arad  4.
  Statiunea de
  Cercetare și
  Productie
  Pomicola
  Satu Mare

  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola Livada
  jud. Satu Mare

  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola-Livada

  Livada
  Satu
  Mare  5.  Statiunea de
  Cercetare și
  Productie
  Pomicola Oradea

  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola Oradea

  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola-Oradea

  Oradea  Bihor  6.


  Statiunea de
  Cercetare și
  Productie
  pentru Cultura
  Pajiștilor
  Pitesti

  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola-Pitesti  Statiunea de
  Cercetare-
  Dezvoltare
  Agricola-
  Pitesti


  Pitesti


  Arges  Anexa nr. 3

  UNITATI DE CERCETARE CARE SE REORGANIZEAZA
  IN SOCIETATI COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT

  Nr.
  crt.

  Denumirea unității C-D


  Sediul

  Localitatea

  Județul

  1.


  Statiunea de Cercetare și Productie pentru
  Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahar
  Roman, jud. Neamt

  Roman


  Neamt


  2.

  Statiunea de Cercetare și Productie pentru
  Cultura Pajiștilor Vaslui

  Vaslui

  Vaslui

  3.

  Statiunea de Cercetare și Productie
  Pomicola Dolj

  Carcea

  Dolj

  4.

  Statiunea de Cercetare și Productie
  Pomicola Mehedinti

  Drobeta-
  Tr.Severin

  Mehedinti

  5.

  Statiunea de Cercetare și Productie
  Pomicola Vrancea

  Focsani

  Vrancea

  6.

  Statiunea de Cercetare și Productie
  Pomicola Zalau

  Zalau

  Salaj

  7.

  Statiunea de Cercetare și Productie
  Pomicola Strejești

  Strejești

  Olt

  8.

  Statiunea de Cercetare și Productie
  Pomicola Mures

  Tg. Mures

  Mures

  9.

  Statiunea de Cercetare și Productie pentru
  Cresterea Bovinelor Margineni

  Margineni

  Neamt

  10.

  Statiunea de Cercetare și Productie pentru
  Cresterea Ovinelor Rusetu

  Rusetu

  Buzau

  11.

  Statiunea de Cercetare și Productie
  Pomicola Buzau*)

  Candesti-
  Buzau

  Buzau

  12.


  Institutul de Cercetare și Inginerie Tehnolo-
  gica pentru Irigatii și Drenaje Baneasa-Girgiu
  **)

  Baneasa


  Giurgiu


  13.

  SC Romsuintest Peris SA

  Peris

  Ilfov

  14.

  SC Institutul de Cercetare și Productie
  pentru Păsări și Animale Mici SA Balotesti***)

  Balotesti

  Ilfov


  -----------
  * Sectorul de cercetare cu suprafața și baza materială aferente și Ferma Istrița se preiau de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară - București

  ** Patrimoniul de domeniu public al sectorului de cercetare cu suprafața și baza materială aferente se preiau de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare (ISPIF)- București
  *** Sectorul de cercetare - laboratoare și biblioteca se preiau de Institutul de Biologie și Nutriție Animală Balotești, prin creșterea patrimoniului de domeniul public al acestuia și diminuarea corespunzătoare a capitalului social deținut de stat la SC Institutul de Cercetare și Producție pentru Păsări și Animale Mici SA Balotești.


  Anexa nr. 4

  UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE PREIAU
  IN CADRUL INSTITUTIILOR DE INVATAMANT SUPERIOR AGRICOL DE
  STAT ȘI AL CENTRELOR DE PERFECTIONARE AGRICOLA

  Nr.
  crt

  Denumirea
  unității C-D care se
  preia

  Sediul

  Denumirea unității
  care preia

  Localitatea

  Județul

  1.  Statiunea de Cercetare-
  Dezvoltare pentru
  Viticultura și
  Vinificație Pietroasa

  Pietroasele  Buzau  USAMV* București  2.


  Ferma Istrita a
  Stațiunii de Dezvoltare
  Pomicola Buzau

  Istrita


  Buzau


  USAMV* București


  3.


  Ferma de Cercetare și
  Productie Agricola-
  Stoienești

  Stoienești


  Prahova


  USAMV* București


  4.


  Statiunea de Cercetare-
  Dezvoltare pentru
  Pajisti-Jucu

  Jucu


  Cluj


  USAMV* Cluj-Napoca


  5.


  Statiunea de Cercetare-
  Dezvoltare pentru Ovine
  și Caprine Reghin

  Reghin


  Mures


  USAMV* Cluj-Napoca


  6.  Statiunea de Cercetare-
  Dezvoltare pentru
  Pomicultura - Lugoj
  (Caransebes)

  Lugoj  Caras-
  Severin


  USAMV* a Banatului
  Timisoara


  7.


  Statiunea de Cercetare-
  Dezvoltare Agricola
  Caracal

  Caracal


  Olt


  Universitatea Craiova


  8.


  Institutul de Cercetare-
  și Productie pentru
  Cultura și Industriali-
  zarea Sfeclei de Zahar
  și Substanțelor Dulci
  Fundulea

  Fundulea


  Calarasi


  Centrul de
  Perfectionare a
  Personalului din
  Mecanizarea
  Agriculturii -
  Stefanesti jud. Ilfov

  9.


  Statiunea de Cercetare
  și Productie pentru
  Cultura și Industriali-
  zarea Sfeclei de Zahar
  și Substanțelor Dulci
  Giurgiu

  Baneasa


  Giurgiu


  Centrul de
  Perfectionare a
  Personalului din
  Mecanizarea
  Agriculturii -
  Stefanesti, jud.
  Ilfov

  ----------
  *) Universitatea de Stiinte Agricole și Medicina Veterinara


  Anexa nr. 5

  SOCIETATI COMERCIALE CARE SE
  REORGANIZEAZA IN INSTITUTII PUBLICE DE CERCETARE– DEZVOLTARE IN SUBORDINEA/COORDONAREA ACADEMIEI DE STIINTE
  AGRICOLE ȘI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"

  Nr.
  crt.


  Denumirea
  unității
  care se
  desfiinteaza

  Sediul

  Denumirea
  unității
  care se
  infiinteaza

  Sediul

  Localitatea

  Județul

  Localitatea

  Județul

  1.


  SC Statiunea
  de Cercetare
  și Productie
  pentru
  Animale de
  Blana SA
  Tg. Mures

  Tg. Mures


  Mures


  Statiunea de
  Cercetare-
  dezvoltare
  pentru
  Cresterea
  Animalelor de
  Blana Tg.Mures

  Tg.Mures


  Mures


  2.
  SC Sericarom
  București
  -
  Statiunea de
  Cercetari
  Sericicole,
  Baneasa-
  București

  București
  -
  3.  Societatea
  Comerciala de
  Cercetare-
  dezvoltare
  Rurala
  "CEDER" SA
  Cristian-
  Sibiu

  Cristian  Sibiu  Institutul de
  Cercetare-
  dezvoltare
  pentru
  Montanologie
  Cristian-Sibiu


  Cristian  Sibiu  4.

  Institutul de
  Studii și
  Proiecte
  pentru
  Îmbunătățiri
  Funciare-
  "SC ISPIF SA"
  București


  București

  -

  Institutul
  Național de
  Cercetare-
  dezvoltare
  pentru
  Îmbunătățiri
  Funciare -
  I.N.C.D.I.F.-
  "ISPIF"
  București*)

  București

  -


  ----------


  *) în coordonarea Academiei de Stiinte Agricole și Silvice se preia sectorul de cercetare cu suprafața și baza materiala aferente, de la ICITID Baneasa Giurgiu.

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  București, 11 mai 2004.
  Nr. 147.
  ---------