HOTĂRÂRE nr. 967 din 18 noiembrie 1999
privind constituirea şi funcţionarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi (CODES)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 30 noiembrie 1999  În temeiul Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi al Protocolului adiţional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele lor membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 iunie 1995, ratificat prin Legea nr. 41/1996,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se constituie Comisia consultativa interministeriala în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi, denumita în continuare CODES, având drept scop asigurarea unui permanent schimb de informaţii privind experienţe şi măsuri în domeniu şi elaborarea de recomandări autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate privind formularea şi implementarea de politici sectoriale pentru promovarea egalităţii de sanse şi de tratament.


  Articolul 2

  CODES îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) diseminarea în cadrul administraţiei publice centrale a conceptului de abordare integrată, în sensul incorporarii principiului egalităţii sociale dintre femei şi bărbaţi şi al eliminării disparitatilor de gen şi a discriminarilor pe motive de sex în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale;
  b) evaluarea stadiului aplicării şi respectării legislaţiei în domeniu; stimularea adoptării de programe de acţiune destinate formării şi sensibilizarii în problematica egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi;
  c) elaborarea de recomandări şi criterii care să poată sprijini şi orienta structuri guvernamentale, neguvernamentale, ale autorităţilor publice locale, în aplicarea de politici de abordare integrată;
  d) promovarea schimbului de informaţii şi de experienta privind acţiunile desfăşurate în domeniu;
  e) elaborarea de rapoarte periodice privind statutul şi condiţia femeii în România, modul de aplicare în diferite sectoare de activitate a politicii egalităţii de sanse.


  Articolul 3

  (1) CODES este formată din 22 de membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, desemnaţi de conducerile acestora.
  (2) Reprezentanţii vor fi desemnaţi din rândul persoanelor care ocupa cel puţin funcţia de director.
  (3) CODES poate invita la reuniunile sale reprezentanţi ai altor instituţii publice, precum şi ai organismelor guvernamentale şi neguvernamentale şi poate solicita sprijinul specialiştilor în domeniul egalităţii de sanse şi de tratament.


  Articolul 4

  (1) Coordonarea activităţii CODES este asigurata de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
  (2) Direcţia pentru egalitatea sanselor din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale va îndeplini şi atribuţiile de secretariat ale CODES.
  (3) Reuniunile CODES se desfăşoară trimestrial la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, potrivit regulamentului propriu de funcţionare a acesteia, aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Alexandru Athansiu
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru Reforma
  Administraţiei Publice Centrale,
  Petre Diaconu
  Ministru delegat pe lângă
  primul-ministru pentru
  integrare europeană,
  Alexandru Herlea


  Anexa 1
  AUTORITĂŢILE PUBLICE
  care desemnează membri ai CODES
  1. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
  2. Ministerul Justiţiei
  3. Ministerul Finanţelor
  4. Ministerul Afacerilor Externe
  5. Ministerul Industriei şi Comerţului
  6. Ministerul Apărării Naţionale
  7. Ministerul de Interne
  8. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
  9. Ministerul Transporturilor
  10. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
  11. Ministerul Educaţiei Naţionale
  12. Ministerul Culturii
  13. Ministerul Sănătăţii
  14. Ministerul Tineretului şi Sportului
  15. Comisia Naţionala pentru Statistica
  16. Departamentul pentru Integrare Europeană
  17. Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale
  18. Departamentul pentru Administraţie Publică Locală
  19. Departamentul pentru Dialog Social
  20. Departamentul pentru Protecţia Copilului
  21. Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
  22. Agenţia Naţionala de Ocupare şi Formare Profesională.
  --------