ORDIN nr. 743 din 11 iulie 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan”
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 26 iulie 2017
  Luând în considerare:– Referatul nr. 251.832 din 4.07.2017, aprobat de conducerea Ministerului Economiei;– Decizia nr. 734 din 23.08.2016 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. de aprobare a documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan;– Decizia nr. 416 din 28.03.2017 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. de aprobare a actualizării devizului general reactualizat în data de 13.03.2017 și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan";– Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.251 din 27.07.2016 de aprobare a Planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2016-2025, elaborat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în care este prevăzut și proiectul "LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan",
  în temeiul art. 49 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare,

  ministrul economiei emite următorul ordin:


  Articolul 1

  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan", prevăzuți în anexă.


  Articolul 2

  Anexa cuprinzând indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se duce la îndeplinire de către Direcția buget financiar contabilitate, Direcția politici industriale, competitivitate și transport energie, Direcția investiții, achiziții publice și servicii interne din cadrul Ministerului Economiei.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul economiei,
  Mihai-Viorel Fifor


  București, 11 iulie 2017.
  Nr. 743.


  Anexă


  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții "Linia Electrică Aeriană
  (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan"

  *Font 7*
  Titular: statul român prin Ministerul Economiei
  Beneficiar: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
  Amplasament: 26 de unități administrativ-teritoriale ale județelor Bacău, Vrancea și Galați
  Indicatori tehnico-economici

  Valoarea totală a investiției: fără TVA cu TVA
  272.284,025 mii lei 323.958,050 mii lei

  (în prețuri valabile la data de 13 martie 2017, 1 euro = 4,5505 lei),
  din care:

  - construcții-montaj: fără TVA cu TVA
  152.110,00 mii lei 181.010,90 mii lei

  Valoarea aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie
  coridorul de expropriere: 37.906,12 lei
  Eșalonarea investiției (INV/C + M):

  fără TVA cu TVA
  Anul 1 108.913,61 mii lei/60.844,00 mii lei 129.583,22 mii lei/72.404,36 mii lei
  Anul 2 163.370,415 mii lei/91.266,00 mii lei 194.374,83 mii lei/108.606,54 mii lei

  Capacități:
  lungime linie electrică: 140 km
  din care: 138 km linie electrică aeriană (LEA)
  2 km linie electrică în cablu (LES)
  - tensiune linie electrică: 400 kV
  - tip linie electrică: dublu circuit
  - număr stâlpi linie electrică aeriană: 445 buc.
  - durata de realizare a investiției: 24 luni

  Factori de risc
  Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

  Finanțarea investiției
  Finanțarea obiectivului de investiții se realizează conform dispozițiilor art. 4 alin. (3) din
  Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  din surse proprii ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.,
  precum și din alte surse legal constituite, iar de la bugetul de stat se alocă, prin bugetul Ministerului
  Economiei, sumele aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul
  de expropriere a obiectivului de investiții, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație,
  conform programelor de investiții publice.

  (la 13-11-2017, Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.228 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 13 noiembrie 2017 )

  -----