ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016
  Având în vedere că noile forme de manifestare a riscurilor de securitate pe componenta ordinii publice impun adoptarea de măsuri imediate, pentru creșterea gradului de eficiență a structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne în realizarea acțiunilor de răspuns specifice,
  întrucât gestionarea de către Ministerul Afacerilor Interne a unor domenii de maximă importanță pentru climatul intern de ordine publică impun întărirea mecanismelor de autoprotecție, în scopul asigurării integrității profesionale a personalului ministerului și reducerea amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc la adresa capacității de reacție a structurilor Ministerului Afacerilor Interne,
  deoarece tulburarea gravă a ordinii publice și manifestarea unor disfuncționalități în activitatea Ministerului Afacerilor Interne sunt de natură a genera riscuri la adresa securității naționale,
  întrucât un astfel de risc poate fi produs inclusiv de menținerea situației actuale, în care s-au constatat suprapuneri de competențe între Departamentul de Informații și Protecție Internă, pe de o parte, și Poliția Română, Direcția Generală Anticorupție și Serviciul Român de Informații, pe de altă parte,
  ținând cont de faptul că în lipsa unui cadru instituțional clar definit, cu mecanisme previzibile de control democratic din partea autorităților civile legitime, există pericolul ca activitățile derulate să nu poată fi fundamentate pe un cadru legal predictibil și, în final, riscul apariției unor abuzuri împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățeanului,
  luând în considerare faptul că, în ultima perioadă, organele de urmărire penală au procedat la redirecționarea tuturor solicitărilor privind punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică, adresate anterior Departamentului de Informații și Protecție Internă, către structurile specializate ale Poliției Române și Direcției Generale Anticorupție și că, în acest context, devine stringentă necesitatea reconsiderării rolului structurii de informații în ansamblul mecanismelor de asigurare a ordinii publice și securității naționale,
  deoarece structurile specializate ale Poliției Române și Direcției Generale Anticorupție au nevoie în acest moment de suplimentarea resurselor logistice și de personal pentru realizarea noilor activități repartizate, iar formarea și dezvoltarea de noi resurse ar presupune perioade lungi de timp și costuri ridicate,
  văzând faptul că:– menținerea situației de fapt prezentate reprezintă o vulnerabilitate la adresa securității naționale, pe componenta ordinii publice, și că Ministerul Afacerilor Interne este pus în fața unor responsabilități instituționale, ce nu pot fi amânate;– lipsa unor instrumente juridice produce consecințe negative nu doar în privința funcționării instituțiilor statului, ci și din perspectiva securității naționale, a interesului public și a garantării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei,
  întrucât avem de a face cu o situație extraordinară, ce produce consecințe asupra capacității de funcționare a instituțiilor statului și de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetățeni,
  ținând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și că, în contextul arătat, reglementarea nu poate fi amânată fără riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Direcția Generală de Protecție Internă este structură specializată cu atribuții în domeniul securității naționale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, care desfășoară activități de identificare, contracarare și înlăturare a amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc la adresa informațiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului decizional și capacității operaționale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și a celor care pot duce la tulburarea gravă a ordinii publice.


  Articolul 2

  Direcția Generală de Protecție Internă își desfășoară activitatea cu respectarea Constituției României și a legilor țării, actelor normative emise de Guvern, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, respectiv a ordinelor și instrucțiunilor ministrului afacerilor interne.


  Articolul 3
  (1) Activitatea Direcției Generale de Protecție Internă se desfășoară cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a principiilor legalității, neutralității, imparțialității și echidistanței politice, precum și protecției surselor, mijloacelor și metodelor specifice.(2) Activitatea desfășurată de Direcția Generală de Protecție Internă în domeniul securității naționale are caracter secret de stat.
  (la 30-07-2017, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 194 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 iulie 2017 )


  Articolul 4
  (1) Anual sau la cererea Parlamentului, ministrul afacerilor interne prezintă rapoarte cu privire la activitatea Direcției Generale de Protecție Internă în domeniul securității naționale.(2) Direcția Generală de Protecție Internă se supune controlului parlamentar exercitat potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare.(3) Controlul asupra activității Direcției Generale de Protecție Internă este exercitat de Parlamentul României, prin comisiile de apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului.
  (la 30-07-2017, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 194 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 iulie 2017 )


  Articolul 5

  În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Direcția Generală de Protecție Internă cooperează cu organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, cu celelalte autorități și instituții publice și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în limitele legii.


  Capitolul II Organizare și funcționare

  Articolul 6

  Direcția Generală de Protecție Internă are competență teritorială generală.


  Articolul 7
  (1) La nivel central, Direcția Generală de Protecție Internă are în componență direcții, servicii, birouri și alte structuri funcționale, iar la nivel teritorial servicii, birouri și alte structuri funcționale. (2) Funcțiile militare de la nivel central și teritorial se asimilează, din punctul de vedere al salarizării, cu funcțiile militare din unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne.(3) Structura organizatorică și numărul de posturi se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în limita posturilor aprobate pentru Ministerul Afacerilor Interne.(4) Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Protecție Internă se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.


  Articolul 8
  (1) Directorul general al Direcției Generale de Protecție Internă este numit și eliberat din funcție de către ministrul afacerilor interne.
  (la 30-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 194 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 iulie 2017 )
  (2) Directorul general al Direcției Generale de Protecție Internă se subordonează nemijlocit ministrului afacerilor interne.(3) Directorul general al Direcției Generale de Protecție Internă are calitatea de ordonator terțiar de credite aflat în subordinea ordonatorului principal de credite.(4) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general al Direcției Generale de Protecție Internă este ajutat de un prim-adjunct și de un adjunct, cadre militare, numiți în funcție de către ministrul afacerilor interne, la propunerea directorului general al Direcției Generale de Protecție Internă.(5) Direcția Generală de Protecție Internă este reprezentată, în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, organele judiciare, cu societatea civilă și cu organismele similare din alte state, de către directorul general sau de către cadre militare desemnate de acesta.


  Articolul 9

  În exercitarea atribuțiilor legale, directorul general al Direcției Generale de Protecție Internă emite ordine obligatorii pentru personalul din subordine.


  Capitolul III Atribuțiile Direcției Generale de Protecție Internă

  Articolul 10

  Direcția Generală de Protecție Internă are următoarele atribuții:
  a) desfășoară activități de informații, contrainformații și de protecție în scopul identificării, prevenirii și contracarării amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
  b) asigură coordonarea și controlul activităților pentru protecția informațiilor clasificate naționale, ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și ale Uniunii Europene, precum și pentru securitatea cibernetică, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.


  Articolul 11

  Organizarea, coordonarea și planificarea strategică a activității Direcției Generale de Protecție Internă se realizează, în condițiile legii, prin ordine și instrucțiuni ale ministrului afacerilor interne, prin raportare la strategiile și politicile de ordine publică, apărare și securitate națională, în concordanță cu obiectivele și prioritățile informative naționale.


  Articolul 12
  (1) În vederea identificării amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional ori capacitatea operațională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Generală de Protecție Internă desfășoară activitățile prevăzute la art. 13 lit. a)-e) din Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare.(2) În situațiile care constituie amenințări la adresa securității naționale care vizează tulburarea gravă a ordinii publice sau informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional ori capacitatea operațională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Generală de Protecție Internă desfășoară activitățile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) și art. 15-21 din aceeași lege, care se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 13
  (1) Datele și informațiile referitoare la amenințările, vulnerabilitățile și factorii de risc identificați sunt comunicate, după caz, beneficiarilor legali prevăzuți de art. 11 din Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare, și șefilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice.
  (la 30-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 194 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 iulie 2017 )
  (2) Datele și informațiile obținute în urma activităților de informații, contrainformații și protecție care nu vizează domeniul de competență al Ministerului Afacerilor Interne se transmit celorlalte organe de stat competente cu atribuții în domeniul securității naționale. (3) Datele și informațiile care indică pregătirea sau săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, rezultate din verificările și activitățile specifice, se transmit organelor de urmărire penală competente, în condițiile art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 14
  (1) Direcția Generală de Protecție Internă informează Direcția Generală Anticorupție în cazul în care identifică amenințări, vulnerabilități și factori de risc care vizează corupția în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne.(2) Personalul militar din Direcția Generală de Protecție Internă care, în baza atribuțiilor prevăzute în fișa postului, desfășoară activități de prevenire a corupției în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne beneficiază de cuantumul aferent sporului lunar pentru prevenirea și combaterea corupției, inclus în solda de funcție și stabilit la nivelul aflat în plată pentru polițiștii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care, potrivit fișei postului, desfășoară activități similare, în raport cu solda lunară prevăzută de legislația în vigoare la data de 31 decembrie 2009.


  Articolul 15
  (1) Personalul Direcției Generale de Protecție Internă nu poate efectua acte de cercetare penală și nu poate lua sau duce la îndeplinire măsura reținerii ori alte măsuri preventive privative sau restrictive de libertate.(2) Direcția Generală de Protecție Internă nu poate dispune de spații proprii de reținere și arestare preventivă.


  Capitolul IV Personalul, asigurarea logistică și financiară

  Secţiunea 1 Personalul Direcției Generale de Protecție Internă

  Articolul 16
  (1) Personalul Direcției Generale de Protecție Internă se compune din cadre militare și personal contractual.(2) Personalul contractual desfășoară exclusiv activități administrative.(3) Pe timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cadrele militare sunt învestite cu exercițiul autorității de stat, având toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate.


  Articolul 17
  (1) Cadrelor militare le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementările specifice existente la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu privire la această categorie de personal.(2) Personalului contractual îi sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementările specifice existente la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu privire la această categorie de personal.


  Articolul 18

  Personalul contractual depune la încadrare următorul jurământ: „Jur să respect Constituția și legile României, să păstrez secretul profesional și să îmi îndeplinesc cu bună-credință sarcinile încredințate. Așa să îmi ajute Dumnezeu!“. Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinței religioase a fiecăruia sau se elimină în cazul celor fără confesiune.


  Articolul 19
  (1) În cadrul procedurilor de ocupare a posturilor vacante, derulate în condițiile stabilite prin Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Direcției Generale de Protecție Internă se efectuează verificări pentru evaluarea integrității profesionale și se organizează un interviu.(2) Interviul are ca scop aprecierea cunoștințelor profesionale, precum și a aptitudinilor, abilităților, atitudinilor și motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor postului. Aspectele procedurale cu privire la organizarea și desfășurarea interviului se stabilesc prin ordin al directorului general al Direcției Generale de Protecție Internă.(3) În cazul constatării existenței unor suspiciuni cu privire la integritatea profesională, persoana poate fi supusă, cu acordul acesteia, evaluării comportamentului simulat. Refuzul de a se supune evaluării comportamentului simulat atrage excluderea din procedura de ocupare a postului.(4) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante care presupun desfășurarea activității în mod conspirat sau acoperit se organizează fără aplicarea regulilor de publicitate.


  Articolul 20
  (1) Cadrele militare au obligația de a susține evaluarea psihologică, care se efectuează periodic, la reluarea activității, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacității de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenței unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice.(2) Cadrele militare au obligația de a susține evaluarea comportamentului simulat, în situația în care a fost dispusă ca urmare a constatării existenței unor suspiciuni cu privire la integritatea profesională a acestora, în urma unor verificări de specialitate.(3) Cadrul militar care nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (1) sau (2) este pus la dispoziție până la evaluarea de către un psiholog cu atribuții de exercitare a actului psihologic în unitățile Ministerului Afacerilor Interne.(4) Cadrul militar care nu a susținut, din motive imputabile, evaluarea psihologică prevăzută la alin. (1) sau evaluarea comportamentului simulat prevăzută la alin. (2), în termen de 3 luni de la data punerii la dispoziție potrivit alin. (3), este trecut în rezervă.


  Articolul 21
  (1) Cadrele militare își desfășoară activitatea deschis, conspirat sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a sarcinilor de serviciu.(2) Ministerul Afacerilor Interne asigură protecția și încadrarea în alte unități sau compartimente de muncă a cadrelor militare care au fost deconspirate.(3) Cadrele militare și membrii familiilor acestora au dreptul la protecție din partea structurilor specializate ale statului față de amenințările sau violențele la care ar putea fi supuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.


  Articolul 22
  (1) Cadrele militare au dreptul de a deține, purta și folosi armamentul, muniția și mijloacele din dotare, în condițiile stabilite de lege. (2) Cadrele militare au dreptul și obligația de a purta uniformă și însemne distinctive în condiții stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.


  Secţiunea a 2-a Asigurarea logistică, materială și financiară

  Articolul 23

  Direcția Generală de Protecție Internă este autorizată să dețină și să folosească imobile, armament, tehnică, muniție, echipament și mijloace de transport necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, pentru autoapărare și protecția imobilelor în care își desfășoară activitatea, precum și mijloace adecvate pentru obținerea, verificarea, prelucrarea și stocarea informațiilor, potrivit competențelor.


  Articolul 24
  (1) Finanțarea Direcției Generale de Protecție Internă se realizează de la bugetul de stat, precum și din alte surse, constituite conform legii.
  (la 30-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 194 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 iulie 2017 )
  (2) Planificarea, evidența, utilizarea, justificarea și controlul cheltuielilor operative destinate realizării activității specifice Direcției Generale de Protecție Internă se efectuează în conformitate cu regulile generale în această materie, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, și cu normele specifice stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.


  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 25
  (1) Direcția Generală de Protecție Internă se înființează în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. La aceeași dată, Departamentul de Informații și Protecție Internă se desființează.(2) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare și execuția bugetară până la data desființării Departamentului de Informații și Protecție Internă se preiau de către Direcția Generală de Protecție Internă, pe bază de protocoale de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data prevăzută la alin. (1).(3) În termenul prevăzut la alin. (1), la nivelul Departamentului de Informații și Protecție Internă se derulează procedurile administrative necesare îndeplinirii prevederilor alin. (2).(4) Mijloacele pentru obținerea, verificarea, prelucrarea și stocarea informațiilor, precum și alte elemente de patrimoniu aparținând Departamentului de Informații și Protecție Internă, care nu sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Direcției Generale de Protecție Internă, se predau, pe bază de protocoale de predare-primire, structurilor competente ale Poliției Române și Direcției Generale Anticorupție.(5) De la data înființării, Direcția Generală de Protecție Internă se subrogă în toate drepturile și obligațiile Departamentului de Informații și Protecție Internă.


  Articolul 26
  (1) Polițiștii din cadrul Departamentul de Informații și Protecție Internă, desființat potrivit prezentei ordonanțe de urgență, se pun la dispoziția Ministerului Afacerilor Interne în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, în vederea numirii într-o funcție corespunzătoare.(2) Polițiștii prevăzuți la alin. (1) au obligația de a-și preda funcția, precum și de a preda documentele și bunurile aflate în gestiune, în termen de maximum 30 de zile de la data punerii la dispoziție. (3) Direcția Generală de Protecție Internă adoptă măsurile necesare în vederea preluării în condiții de securitate și confidențialitate a documentelor și bunurilor aflate în gestiunea personalului prevăzut la alin. (1).(4) Personalul contractual din cadrul Departamentului de Informații și Protecție Internă, desființat potrivit prezentei ordonanțe de urgență, se preia în cadrul Direcției Generale de Protecție Internă, în condițiile legii.(5) Polițiștii prevăzuți la alin. (1) pot participa la procedurile de ocupare a posturilor vacante din Direcția Generală de Protecție Internă.


  Articolul 27
  (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare. (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aprobă regulamentul prevăzute la art. 7 alin. (4).(3) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc uniforma cadrelor militare ale Direcției Generale de Protecție Internă, forma și conținutul insignei și ale documentelor de legitimare.
  (la 30-07-2017, Alineatul (3) din Articolul 27 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 194 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 iulie 2017 )


  Articolul 28

  În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:
  a) art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare;
  b) art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu

  București, 2 noiembrie 2016.
  Nr. 76.
  ----