HOTĂRÂRE nr. 461 din 10 iulie 2013
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 16 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea nr. 137 din 8 aprilie 2013 a Consiliului Local al Municipiului Brăila, judeţul Brăila.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Serviciul Român de Informaţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în cadrul anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
  George-Cristian Maior
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  p. Viceprim-ministru,
  Ilie Botoş,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 10 iulie 2013.
  Nr. 461.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se înscrie în
  inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
  statului şi care se dă în administrarea Serviciului Român de Informaţii
  *Font 8*
   

  ┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┐
   │ Locul unde este │Persoana juridică │Persoana juridică │ Caracteristicile tehnice │ Valoarea │
   │ situat imobilul │ de la care se │ la care se │ ale imobilului │ de inventar │
   │ │transmite imobilul│transmite imobilul├─────────────────┬───────────┤ │
   │ │ │ │ Nr. carte │ Suprafaţa │ │
   │ │ │ │ funciară │ terenului │ │
   │ │ │ │şi nr. cadastral │ │ │
   ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┤
   │Municipiul Brăila,│Municipiul Brăila,│ Statul român, │ Cartea funciară │8.813,41 mp│1.875.736 lei│
   │ Şoseaua Râmnicu │din administrarea │în administrarea │nr. 81581 Brăila,│ │ │
   │ Sărat nr. 88, │Consiliului Local │Serviciului Român │ nr. cadastral │ │ │
   │ judeţul Brăila │ al Municipiului │ de Informaţii │ 1506 │ │ │
   │ │ Brăila, judeţul │ CUI 4204305 │ │ │ │
   │ │ Brăila │ │ │ │ │
   └──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┘

  ----