ORDONANŢĂ nr. 75 din 24 august 2000 (*actualizată*)
privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică**)
(actualizată până la data de 25 iulie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Expertizele criminalistice judiciare se efectuează de experţi criminalişti autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul institutelor publice sau în cadrul laboratoarelor publice ori private de specialitate, constituite conform dispoziţiilor legale. Expertul criminalist trebuie să fie imparţial şi independent în exprimarea şi formularea opiniilor ştiinţifice.
  (2) La efectuarea expertizelor criminalistice judiciare pot participa şi experţi criminalişti autorizaţi, numiţi de organele judiciare la recomandarea părţilor.
  (3) Institutele publice, laboratoarele publice sau private de specialitate, precum şi experţii criminalişti autorizaţi sunt cuprinşi în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi, constituit la nivel naţional, întocmit pe specialităţi şi actualizat de Ministerul Justiţiei. Tabelul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi se afişează pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei.
  (4) Experţii din cadrul aceluiaşi institut public sau laborator de expertize criminalistice public ori privat nu pot avea şi calitatea de experţi numiţi de organele judiciare la recomandarea părţilor.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.


  Articolul 1^1

  Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se face potrivit regulamentului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  ------------
  Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.


  Articolul 2

  (1) Calitatea de expert criminalist autorizat în una dintre specialitatile menţionate la alin. (2) se dobândeşte pe bază de examen, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 4.
  (2) Specialităţile de expertiză criminalistică în care se poate obţine calitatea de expert criminalist autorizat sunt următoarele:
  a) expertiza grafică şi tehnică a documentelor;
  b) expertiza dactiloscopică a urmelor palmare şi plantare;
  c) expertiza traseologică a urmelor lăsate de fiinţe şi obiecte;
  d) expertiza balistică a armelor şi a muniţiilor;
  e) expertiza fizico-chimică a probelor materiale;
  f) expertiza criminalistică în accidentele de trafic terestru;
  g) expertiza criminalistică în accidentele de trafic aerian;
  h) expertiza criminalistică în accidentele de trafic fluvial şi maritim;
  i) expertiza criminalistică în explozii şi incendii;
  j) expertiza vocii şi vorbirii;
  k) expertiza imaginilor;
  l) expertiza biologică;
  m) expertiza genetică;
  n) expertiza aplicaţiilor şi datelor informatice;
  o) expertiza pentru detecţia comportamentului simulat (poligraf);
  p) expertiza drogurilor şi a stupefiantelor.
  ------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.


  Articolul 3

  (1) Examenul de expert criminalist autorizat se organizează de Ministerul Justiţiei şi are scopul de a verifica cunoştinţele în specialitatea pentru care se candidează, gradul de cunoaştere a dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la expertiza criminalistica şi la drepturile şi obligaţiile experţilor, de către o comisie formată din reprezentanţi ai instituţiilor în domeniu, în funcţie de specialitatea pentru care se candidează.
  (2) Examenul pentru dobândirea calităţii de expert criminalist autorizat, precum şi procedura de retragere a acestei calităţi sunt reglementate potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
  ------------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.
  (3) Pentru înscrierea la examenul de expert criminalist autorizat candidaţii plătesc o taxa.
  (4) Sumele încasate din taxa prevăzută la alin. (3) constituie venituri extrabugetare la dispoziţia Ministerului Justiţiei. Cuantumul taxei se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei şi modul de utilizare a veniturilor extrabugetare se face potrivit legii.
  ------------
  Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 488 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.
  (5) Sumele prevăzute la alin. (4), neutilizate până la finele anului, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
  (6) Calitatea de expert criminalist autorizat în cadrul institutelor şi laboratoarelor publice se dobândeşte prin examen, organizat de către acestea, în condiţiile legii.
  ------------
  Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.


  Articolul 4

  (1) Dobândeşte calitatea de expert criminalist autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
  a) este cetăţean român, cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţean al Confederaţiei Elveţiene;
  -----------
  Litera a) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.
  a^1) cunoaşte limba română;
  -----------
  Litera a^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 37 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009.
  b) are capacitate de exerciţiu deplina;
  ------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 4 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.
  d) a desfăşurat în mod neîntrerupt o activitate de profil de cel puţin 4 ani şi are studii superioare de specialitate, dovedite cu diplomă de licenţă, în domeniul genului de expertiză criminalistică pentru care candidează;
  ------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.
  e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea calităţii de expert;
  f) nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infracţiune săvârşită în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie;
  ------------
  Litera f) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.
  g) a fost declarată admisă la examenul organizat în acest scop.
  ------------
  Litera g) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.
  -----------
  Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.
  (3) Autorizaţia de expert criminalist se acordă în termen de 30 de zile de la data la care candidatul a fost declarat admis la examenul prevăzut la alin. (1) lit. g).
  -----------
  Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.
  (4) Retragerea calităţii de expert criminalist autorizat se face prin ordin al ministrului justiţiei, în situaţia în care expertul criminalist autorizat în condiţiile art. 3 nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e) şi f).
  ------------
  Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.


  Articolul 4^1

  (1) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European pot dobândi calitatea de expert criminalist în România, potrivit prezentei ordonanţe, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.
  (2) Recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor profesionale obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, necesare dobândirii în România a calităţii de expert criminalist, va fi efectuată potrivit Legii nr. 200/2004
  privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au dobândit calitatea de expert criminalist într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi, întocmit pe specialităţi de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în vederea exercitării profesiei în România, în condiţiile legii, fiind exceptaţi de la procedura de examinare prevăzută la art. 2 alin. (1).
  (4) În temeiul cererii formulate de solicitantul prevăzut la alin. (3), Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti recunoaşte, fără efectuarea vreunei formalităţi de verificare, documentul de atestare profesională emis de autoritatea competentă din statul de origine şi îl înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi. În vederea înscrierii, expertul solicitant va depune la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, odată cu cererea, copie legalizată a documentului ce atestă dobândirea calităţii de expert criminalist în statul de origine, precum şi documente care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. a), a^1), b) şi f), ce pot fi emise sau eliberate de autorităţile competente române ori de cele din statul de origine.
  (5) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au dobândit calitatea de expert criminalist într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European şi exercită profesia cu titlu permanent în unul dintre aceste state pot profesa în România şi în mod temporar sau ocazional. În această situaţie, expertul criminalist este exceptat de la procedura de înscriere în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi.
  (6) În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert criminalist, solicitantul prevăzut la alin. (5) se află la prima aplicaţie în România sau dacă intervine o modificare substanţială a situaţiei sale, acesta va înainta Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti o declaraţie privind serviciile pe care le va presta, însoţită de următoarele documente:
  a) dovada cetăţeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;
  b) atestatul de cunoaştere a limbii române;
  c) dovada calificării profesionale;
  d) un atestat care să confirme faptul că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European în scopul desfăşurării de astfel de activităţi şi că nu îi este interzis să practice profesia, chiar şi cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului;
  e) dovada că a desfăşurat o activitate specifică profesiei de expert criminalist timp de cel puţin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit.
  (7) Declaraţia prevăzută la alin. (6) poate fi înaintată prin orice mijloace şi se reînnoieşte anual, dacă solicitantul intenţionează să exercite, în mod temporar sau ocazional, profesia de expert criminalist în România.
  (8) În cazul în care este necesară verificarea documentelor depuse în vederea autorizării, aceasta se poate realiza şi prin Sistemul de informare în cadrul pieţei interne, în condiţiile legii.
  -----------
  Alin. (8) al art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.
  (9) Înscrierea expertului criminalist prevăzut la alin. (3) în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti, respectiv luarea în evidenţă a expertului criminalist prevăzut la alin. (5) se fac în cel mult 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale.
  -----------
  Alin. (9) al art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.
  (10) Termenul prevăzut la alin. (9) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.
  -----------
  Alin. (10) al art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.
  (11) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi cetăţenilor aparţinând Confederaţiei Elveţiene.
  -----------
  Alin. (11) al art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.
  -----------
  Art. 4^1 a fost introdus de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 37 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009.


  Articolul 4^2

  (1) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege sau cererea formulată de acesta nu este însoţită de actele doveditoare, Ministerul Justiţiei comunică persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.
  (2) Decizia de refuz, respectiv de retragere a autorizaţiei de expert criminalist poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă potrivit legii.
  -----------
  Art. 4^2 a fost introdus de pct. 5 al art. IV din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.


  Articolul 5

  (1) Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 este înscrisă, la cerere, în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi.
  (2) Experţii criminalişti autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul institutelor şi laboratoarelor publice sunt înscrişi în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi.
  (3) Calitatea de expert criminalist autorizat şi specialitatea se dovedesc cu legitimaţia de expert eliberată de Ministerul Justiţiei.
  ------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.


  Articolul 6

  Persoanele care au avut calitatea de expert criminalist oficial minimum 4 ani pot fi incluse, la cerere, fără examen, în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalisti autorizaţi.


  Articolul 7

  (1) Experţii autorizaţi, numiţi de organele judiciare, la cererea părţilor, participa personal la efectuarea expertizelor prin observaţii cu privire la obiectul expertizei, modificarea sau completarea acestuia, verificarea şi completarea materialului necesar pentru efectuarea expertizei, precum şi prin obiecţii la raportul de expertiza, adresate organului judiciar.
  ------------
  Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.
  (3) Experţii autorizaţi, numiţi de organele judiciare, la cererea părţilor şi recomandaţi de acestea au dreptul sa ia cunoştinţa de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.


  Articolul 8

  (1) Partea din proces care solicită să participe la efectuarea expertizei judiciare şi un expert criminalist autorizat recomandat de ea va achita acestuia un onorariu stabilit de comun acord, adus la cunoştinţă, în scris, organului judiciar care numeşte expertul.
  (2) Cuantumul maxim al onorariilor ce pot fi solicitate şi încasate pentru efectuarea expertizelor criminalistice este stabilit prin ordin al ministrului justiţiei.
  (3) Sumele provenind din impozitele încasate din onorariile experţilor criminalişti autorizaţi constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, având destinaţia prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare.
  ------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.


  Articolul 9

  (1) Pierderea calităţii de expert criminalist autorizat poate interveni în următoarele cazuri:
  a) la cerere, prin renunţare făcuta în scris, depusa la Ministerul Justiţiei;
  b) prin deces;
  c) când persoana nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi e);
  d) în urma condamnării definitive pentru comiterea unei infracţiuni săvârşite în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau a unei alte infracţiuni săvârşite cu intenţie.
  ------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.
  (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) numele expertului criminalist autorizat se radiază din Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalisti autorizaţi.


  Articolul 10

  (1) Experţii criminalişti autorizaţi îşi desfăşoară activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice judiciare în cadrul institutelor sau laboratoarelor publice de specialitate ori în cadrul laboratoarelor private de expertize criminalistice, în condiţiile prevăzute de lege privind autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice.
  (2) Experţii criminalişti autorizaţi pot să îşi exercite activitatea şi individual sau în societăţi civile profesionale, constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate participarea la efectuarea expertizelor criminalistice, în condiţiile legii.
  ------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.


  Articolul 11

  (1) În scopul apărării drepturilor şi intereselor lor experţii criminalisti autorizaţi se pot constitui în asociaţii profesionale, în condiţiile legii.
  ------------
  Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.


  Articolul 11^1

  Experţii criminalişti autorizaţi potrivit prezentei ordonanţe au obligaţia să notifice Ministerului Justiţiei, în termen de 30 de zile, orice schimbare a datelor comunicate la momentul dobândirii calităţii.
  -----------
  Art. 11^1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 128 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, care modifică pct. 6 al art. IV din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.


  Articolul 12

  Coordonarea activităţii de autorizare şi de evidenta a experţilor criminalisti autorizaţi se realizează în cadrul Ministerului Justiţiei, prin compartimentul de specialitate, care are următoarele atribuţii:
  a) organizarea examenului în scopul dobândirii calităţii de expert criminalist autorizat;
  b) ţinerea evidentei experţilor criminalisti autorizaţi;
  c) întocmirea şi revizuirea periodică a Tabelului nominal cuprinzând experţii criminalisti autorizaţi;
  d) eliberarea legitimatiilor de expert criminalist autorizat;
  e) constatarea pierderii calităţii de expert criminalist autorizat.


  Articolul 12^1

  În ceea ce priveşte procedurile şi formalităţile de autorizare, precum şi exercitarea profesiei de expert criminalist, prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009
  privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.
  -----------
  Art. 12^1 a fost introdus de pct. 7 al art. IV din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.


  Articolul 12^2

  Experţii criminalişti autorizaţi au obligaţia de a respecta regulile Codului deontologic, care se aprobă prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului administraţiei şi internelor.
  ------------
  Art. 12^2 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.


  Articolul 13

  Hotărârea Guvernului nr. 65/1997*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  ------------


  Articolul 14

  (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe va fi aprobat prin ordin al ministrului justiţiei Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de expert criminalist autorizat.
  -------------
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ──────────────
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Flavius Balas,
  secretar de stat
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexă

  REGULAMENT
  privind autorizarea laboratoarelor
  private de expertize criminalistice

  Capitolul I

  Dispoziţii generale

  Articolul 1

  (1) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice reprezintă componenta asigurării unui sistem al calităţii în efectuarea expertizelor criminalistice judiciare, prin care sunt recunoscute oficial capacitatea şi competenţa tehnico-ştiinţifică a acestora de a efectua expertize criminalistice la solicitarea organelor judiciare.
  (2) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se face de către o comisie formată din experţi criminalişti din cadrul instituţiilor publice şi asociaţiilor profesionale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea sau, după caz, ai căror membri sunt.
  (3) Comisia este alcătuită din 2 reprezentanţi ai instituţiilor publice în care îşi desfăşoară activitatea experţi criminalişti, 2 reprezentanţi având calitatea de experţi criminalişti din cadrul asociaţiilor profesionale ale experţilor criminalişti şi un reprezentant al mediului academic desemnat de Academia Română.
  (4) Organizarea şi funcţionarea comisiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 2

  (1) Prezentul regulament se aplică laboratoarelor private de expertize criminalistice constituite individual, ca persoană fizică autorizată, sau constituite prin asociere, ca societate civilă profesională cu răspundere limitată şi personalitate juridică.
  (2) Laboratorul privat de expertize criminalistice are drept obiect de activitate efectuarea expertizelor criminalistice.


  Articolul 3

  Rapoartele de expertiză criminalistică efectuate de laboratoarele private de expertize criminalistice sunt valabile în condiţiile în care:
  a) laboratorul este autorizat şi autorizaţia este valabilă;
  b) sunt efectuate pentru specialităţile de expertize criminalistice pentru care există autorizare;
  c) sunt efectuate de un expert criminalist autorizat.


  Capitolul II

  Condiţii de autorizare a laboratoarelor private de expertize criminalistice

  Articolul 4

  Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice constă în:
  a) evaluarea capacităţii tehnice a laboratorului, necesară pentru a efectua expertize pe anumite specialităţi criminalistice;
  b) verificarea îndeplinirii condiţiilor legale privind autorizarea şi competenţa experţilor criminalişti ai laboratorului, pentru a putea efectua expertize criminalistice pe anumite specialităţi;
  c) verificarea îndeplinirii cerinţelor privind asigurarea respectării circuitului documentelor, arhivarea şi păstrarea acestora.


  Articolul 5

  Evaluarea laboratorului se realizează pentru specialităţile de expertiză criminalistică ce vor putea fi efectuate în cadrul acestuia, prevăzute de lege.


  Articolul 6

  (1) În cadrul laboratoarelor private îşi pot exercita profesia şi experţi criminalişti autorizaţi colaboratori, în baza unui contract de colaborare, sau experţi criminalişti autorizaţi şi salarizaţi în baza unui contract de salarizare, potrivit prevederilor legale.
  (2) În cadrul laboratoarelor private se poate angaja personal de specialitate, precum şi personal auxiliar corespunzător, necesar pentru desfăşurarea activităţii.
  (3) Laboratoarele private de expertize criminalistice se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma "societate civilă de experţi criminalişti autorizaţi".


  Articolul 7

  (1) Poate fi autorizat ca laborator privat de expertize criminalistice orice laborator cu sediul în România, constituit de experţi criminalişti autorizaţi, care funcţionează sub această formă şi îndeplineşte condiţiile de autorizare.
  (2) Laboratoarele private de expertize criminalistice se autorizează, la solicitarea acestora, pe specialităţi de expertiză criminalistică, pentru care, pe baza unei evaluări specifice, dovedesc că dispun cel puţin de condiţiile logistice şi de competenţa prevăzute de Procedura privind evaluarea laboratoarelor private de expertize criminalistice în vederea autorizării.
  (3) Laboratoarele de expertize criminalistice acreditate de un organism de acreditare recunoscut într-un stat membru al Uniunii Europene să efectueze activităţi de încercări pentru anumite specialităţi criminalistice se autorizează fără altă evaluare pentru specialităţile de expertiză criminalistică înscrise în certificatul de acreditare şi solicitate pentru autorizare, în condiţiile prevăzute la art. 9 lit. a).
  (4) Laboratoarele private de expertize criminalistice trebuie să îndeplinească în mod permanent cerinţele şi condiţiile care au stat la baza autorizării.


  Capitolul III

  Procedura de autorizare a activităţii de expertiză criminalistică în laboratoare private

  Articolul 8

  (1) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se realizează de către comisia prevăzută la art. 1 alin. (2), care se organizează la nivel naţional.
  (2) Comisia de autorizare îşi desfăşoară activitatea pe baza unui set unic de documente cuprinzând:
  a) regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de autorizare, stabilit prin hotărâre a Guvernului;
  b) proceduri privind evaluarea laboratoarelor, precum şi supravegherea celor autorizate, stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Componenţa comisiei de autorizare şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia se aprobă prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului administraţiei şi internelor.
  (4) Documentele prevăzute la alin. (2) se elaborează de Ministerul Justiţiei prin structurile de specialitate.


  Articolul 9

  Procedura de autorizare a laboratoarelor private de expertize criminalistice cuprinde, în principal, următoarele etape:
  a) depunerea cererii cuprinzând specialităţile de expertiză criminalistică pentru care se solicită autorizarea, însoţită de un chestionar de informare şi autoevaluare completat de laboratorul solicitant, la comisia de autorizare;
  b) analizarea de către comisia de autorizare a informaţiilor privind laboratorul solicitant, furnizate de acesta prin chestionarul de informare şi autoevaluare;
  c) evaluarea la faţa locului de către comisia de autorizare şi întocmirea raportului de evaluare;
  d) analizarea de către comisia de autorizare a dosarului laboratorului solicitant şi stabilirea concluziilor cu privire la îndeplinirea criteriilor de autorizare de către acesta;
  e) întocmirea şi eliberarea certificatului de autorizare;
  f) supravegherea laboratoarelor private autorizate prin verificări la intervale specificate şi întocmirea rapoartelor de supraveghere;
  g) analizarea de către comisia de autorizare a situaţiei laboratoarelor autorizate, pe baza rapoartelor de supraveghere, a programelor de acţiuni corective, a eventualelor sesizări şi reclamaţii şi a altor informaţii relevante pe care le deţine, şi stabilirea concluziilor cu privire la menţinerea sau modificarea, după caz, a statutului autorizării - suspendare, limitare sau retragere.


  Articolul 10

  (1) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se finalizează printr-un certificat de autorizare, cu o durată de valabilitate de 5 ani.
  (2) Pe durata de valabilitate a autorizării, laboratoarele private de expertize criminalistice sunt supuse supravegherii permanente prin verificări pe baza cărora autorizarea poate fi menţinută sau, după caz, suspendată, limitată ori retrasă, potrivit procedurii de autorizare.


  Articolul 11

  Ministerul Justiţiei întocmeşte şi actualizează lista laboratoarelor private de expertize criminalistice şi a specialităţilor pentru care au fost autorizate, pe care o publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi o afişează pe pagina de internet a instituţiei.


  Capitolul IV

  Atribuţii şi obligaţii

  Articolul 12

  Laboratoarele private de expertize criminalistice autorizate, care fac obiectul prezentului regulament, au următoarele obligaţii:
  a) să furnizeze toate datele şi informaţiile cerute pentru autorizare;
  b) să faciliteze şi să asigure condiţiile necesare pentru verificarea la faţa locului de către comisia de autorizare a condiţiilor de competenţă tehnică obligatorii pentru autorizare;
  c) să achite, la termenele stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare, taxele prevăzute pentru autorizare şi supraveghere;
  d) să menţină permanent condiţiile de competenţă tehnică pe baza cărora au fost autorizate;
  e) să îşi desfăşoare activitatea în limitele autorizării, potrivit certificatului de autorizare;
  f) să informeze de îndată comisia de autorizare despre orice schimbări survenite privind condiţiile avute în vedere la acordarea autorizării.


  Capitolul V

  Dispoziţii tranzitorii şi finale

  Articolul 13

  Cheltuielile ocazionate de autorizarea şi supravegherea laboratoarelor private de expertize criminalistice se suportă de laboratoarele solicitante.
  -------------
  Regulamentul prevăzut în anexa a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011, având conţinutul anexei din acelaşi act normativ.
  ────────────