ORDIN nr. 3.903 din 16 aprilie 2019privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Samariteanul" din comuna Baia de Criș
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 15 mai 2019
  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene,
  având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,
  ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.197/2011*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie Asociației Creștine de Caritate „Samariteanul“ din municipiul Arad pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Samariteanul“ din localitatea Baia de Criș,
  *) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.197/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 4 din 20.06.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 27 aprilie 2017 - 15 iunie 2018,
  în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Samariteanul“, cu sediul în comuna Baia de Criș, Strada Gării nr. 2, județul Hunedoara, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, program „normal“, cod de identificare fiscală 37137962, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Samariteanul“ din comuna Baia de Criș, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2019-2020.


  Articolul 3

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Samariteanul“ din comuna Baia de Criș are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2023-2024.


  Articolul 4

  Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița „Samariteanul“ din comuna Baia de Criș.


  Articolul 5

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Samariteanul“ din comuna Baia de Criș este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.


  Articolul 6

  Asociația Creștină de Caritate „Samariteanul“ din municipiul Arad, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița „Samariteanul“ din comuna Baia de Criș, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu

  București, 16 aprilie 2019.
  Nr. 3.903.

  ANEXĂ

  Județul Hunedoara
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/datăDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivel de învățământ/ Nivel de calificareProfilul/ DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învățământCapacitatea maximă de școlarizare/unitate de învățământ*
  1Grădinița „Samariteanul“8/7.05.2018Asociația Creștină de Caritate „Samariteanul“Comuna Baia de Criș, Str. Gării nr. 2, tel.: 0254/682461, gsamariteanulbai adecris@yahoo.comPreșcolar
   

   

   
  RomânăPNo formațiune de studiu într-un schimb

  * Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

  -----