LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta lege reglementează:
  a) reorganizarea unor autorități și instituții publice;
  b) măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar;
  c) condițiile exercitării cumulului pensiei din sistemul public de pensii și sistemele neintegrate sistemului public cu veniturile salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activități profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau pe baza actului de numire în funcție, în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar;
  d) măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, al societăților comerciale la care statul sau unitățile administrativteritoriale au calitatea de acționar unic ori majoritar, precum și al filialelor acestora;
  e) măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial.


  Articolul 2

  Măsurile instituite de prezenta lege au caracter excepțional și urmăresc reducerea efectelor crizei economice și îndeplinirea obligațiilor ce rezultă din Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, încheiat la București și Bruxelles la data de 23 iunie 2009, și din Acordul stand-by încheiat între România și Fondul Monetar Internațional.


  Capitolul II Măsuri de reorganizare a unor autorități și instituții publice

  Articolul 3

  Reorganizarea se realizează prin una dintre următoarele modalități:
  a) desființarea autorității sau instituției publice, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea activității acesteia de către o altă autoritate sau instituție publică existentă;
  b) desființarea autorității sau instituției publice, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea activității acesteia de către un compartiment nou-înființat în cadrul altor autorități sau instituții publice;
  c) desființarea autorităților sau instituțiilor publice, ca urmare a comasării prin fuziune, și constituirea unei noi persoane juridice;
  d) desființarea unei autorități sau instituții publice, ca urmare a divizării, și preluarea activității acesteia de către două sau mai multe entități existente ori care iau astfel ființă;
  e) reducerea de posturi din cadrul autorităților sau instituțiilor publice;
  f) schimbarea regimului de finanțare a unor autorități sau instituții publice, prin virarea veniturilor încasate la bugetul de stat și finanțarea cheltuielilor de la bugetul de stat.


  Articolul 4
  (1) Autoritățile și instituțiile publice înființate prin lege, ordonanță de urgență a Guvernului sau ordonanță a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum și modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Autoritățile și instituțiile publice înființate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum și modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 5
  (1) Înființarea, organizarea și funcționarea, atribuțiile structurilor sau, după caz, ale entităților rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului.(2) Desființarea, realizată prin prezenta lege, a autorităților sau instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înființarea noii entități rezultate din reorganizare.(3) Desființarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 2 se va realiza prin hotărârea Guvernului de înființare a noii entități rezultate din reorganizare.(4) În situația în care, prin reorganizare, autoritatea sau instituția publică se desființează și activitățile sunt preluate de o autoritate ori instituție publică existentă, actul normativ privind organizarea și funcționarea acesteia din urmă se modifică în mod corespunzător.(5) Actele normative prevăzute la alin. (1)-(4) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa și situația patrimoniului autorităților și instituțiilor publice reorganizate, precum și, după caz, a entităților aflate în subordinea acestora.


  Articolul 6
  (1) Personalul autorităților și instituțiilor publice care se desființează în urma reorganizării se preia de autoritățile și instituțiile publice la care trece activitatea acestora.(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptați polițiștii din cadrul structurii înființate în Inspectoratul General al Poliției Române, ca urmare a reorganizării Agenției Naționale Antidrog, potrivit dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor.(3) Personalul instituțiilor desființate va fi încadrat în limita posturilor aprobate pentru instituția care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul autorității sau instituției publice.(4) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții din instituția care îl preia, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.(5) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei legi, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte și a prevederilor legale privind protecția socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorității ori instituției publice și reprezentanții salariaților sau, după caz, ai sindicatelor, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4).(6) În absența criteriilor stabilite potrivit alin. (5), la aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă sau, după caz, de serviciu, se vor avea în vedere următoarele criterii minimale:
  a) dacă sunt îndeplinite condițiile de pensionare, prevăzute de lege;
  b) calificativul obținut la ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale, realizată în condițiile legii;
  c) existența unor sancțiuni disciplinare, aplicate în condițiile legii;
  d) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreținere;
  e) dacă măsura ar afecta 2 soți care lucrează în aceeași unitate, desfacerea contractului de muncă sau, după caz, a raportului de serviciu al soțului care are venitul cel mai mic;
  f) măsura să afecteze în ultimul rând familiile monoparentale care au în îngrijire copii, întreținătorii de familie, precum și salariații bărbați sau femei care au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;
  g) alte criterii stabilite de legi speciale, dacă este cazul.


  Articolul 7
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile obținute de autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, care sunt reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2, se fac venit la bugetul de stat.(2) Disponibilitățile în lei și în valută ale autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Restituirile de sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se efectuează de la bugetul de stat conform procedurii de restituire prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) În situația autorităților prevăzute la alin. (1), reorganizate în cadrul aceluiași ordonator principal de credite, se abilitează Ministerul Finanțelor Publice să îi suplimenteze în mod corespunzător bugetul la propunerea acestuia.


  Articolul 8
  (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, sumele aferente subvențiilor primite și neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi se virează integral la bugetul de stat de către autoritățile și instituțiile publice reorganizate, fără a se mai regulariza cu bugetul de stat la sfârșitul anului.(2) Cu creditele bugetare neutilizate, aferente instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul de stat, care se reorganizează în subordinea sau în structura altor ordonatori de credite, se suplimentează bugetul ordonatorului principal de credite care preia finanțarea acestora.(3) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificări în volumul și în structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor provenite din credite externe, după caz, precum și modificări în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, în baza protocoalelor de predare-preluare, modificări ce decurg din aplicarea măsurilor de reorganizare a autorităților și instituțiilor publice prevăzute de prezenta lege.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (3) și să le introducă în bugetele lor și în anexele la acestea.(5) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 și cuprind creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.(6) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanțarea autorităților și instituțiilor publice reorganizate se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite care preiau activitatea și personalul acestora, în limita creditelor bugetare deschise și repartizate.


  Articolul 9

  Până la data de 31 decembrie 2009, Trezoreria Statului transferă într-un cont distinct de venituri bugetare sumele achitate în conturile de disponibilități deschise pe numele instituțiilor și autorităților care se reorganizează în condițiile prevăzute de prezenta lege.


  Capitolul III Măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar

  Articolul 10
  (1) În vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de situația de criză economică, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare, au obligația de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre următoarele măsuri:
  a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare;
  b) să reducă programul de lucru;
  c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) și b);
  d) altă măsură cu efect echivalent.
  (2) Cu respectarea prevederilor alin. (1), autoritățile și instituțiile publice au obligația de a-și organiza activitatea astfel încât să asigure continuitatea serviciilor de interes public.(3) Modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se stabilește cu acordul salariatului, după consultarea organizațiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanților salariaților.(4) În lipsa acordului sau în cazul în care, ca urmare a opțiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul și numărul de zile libere, precum și reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituției publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună, iar diminuarea salariului să nu depășească nivelul prevăzut la alin. (1).(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevăzute la alin. (1) în zilele de sărbătoare legală.(6) Zilele libere sau, după caz, reducerea programului de lucru prevăzute la alin. (1) și la alin. (3)-(5) nu afectează durata concediului de odihnă anual și sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv în specialitate, efectivă. Salariatul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale.(7) Pentru personalul militar din instituțiile din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) se aplică pentru un număr de până la 14 zile calendaristice.


  Articolul 11

  Prin derogare de la prevederile art. 119 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite acordate până la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal în cursul anului 2009, și până la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentară prestată în anul 2010.


  Articolul 12

  De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 8 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația lunară a președintelui Comisiei Naționale de Prognoză.


  Articolul 13

  De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația secretarului de stat, în lunile în care au loc ședințe ale comisiei. Indemnizația se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.


  Articolul 14

  De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația secretarului de stat.


  Articolul 15

  De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 13 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului București.


  Articolul 16

  Prima de care beneficiază angajații la plecarea în concediu, aferentă anului 2009, poate fi plătită de ordonatorii de credite ai autorităților și instituțiilor publice până la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitată.


  Capitolul IV Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare

  Articolul 17
  (1) Beneficiarii dreptului la pensie aparținând atât sistemului public de pensii, cât și sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:
  a) la data intrării în vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi;
  b) după data intrării în vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.


  Articolul 18
  (1) Pensionarii prevăzuți la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfășoară activități profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcție au obligația ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, să își exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.(2) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligația ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situației de cumul, să își exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.


  Articolul 19
  (1) În situația persoanelor care beneficiază, prin cumul, de pensie/pensii stabilită/stabilite atât în sistemul public cât și/sau în sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are în vedere venitul cumulat din acestea.(2) Dacă nivelul pensiilor nete cumulate se situează sub nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcție, potrivit legii, în cadrul entităților prevăzute la art. 17 alin. (1).(3) În cazul în care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana are obligația de a-și exprima opțiunea, în scris, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, cu privire la menținerea în plată a pensiei față de cuantumul căreia, potrivit art. 17, este permis cumulul.(4) Prevederile alin. (3) se aplică și persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea având obligația de a-și exprima opțiunea în termen de 15 zile de la data survenirii situației de imposibilitate a exercitării cumulului.


  Articolul 20

  Neîndeplinirea obligației privind exprimarea opțiunii în termenul prevăzut la art. 18 și la art. 19 alin. (3) și (4) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcție, precum și a raporturilor de serviciu.


  Articolul 21

  În cazul în care opțiunea este exprimată în termenul prevăzut la art. 18 și la art. 19 alin. (3) și (4), plata pensiei/pensiilor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opțiunea pentru continuarea activității.


  Articolul 22

  Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripție.


  Articolul 23
  (1) Angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare constatării cazurilor prevăzute la art. 18 și la art. 19 alin. (3) și (4).(2) Încălcarea de către angajator a prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.


  Articolul 24

  Contravențiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 25

  Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător și beneficiarilor de pensie de serviciu stabilită prin legi speciale.


  Articolul 26

  În aplicarea prevederilor cap. IV, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale elaborează instrucțiuni până la data intrării în vigoare a acestuia, respectiv în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Capitolul V Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici

  Articolul 27
  (1) Anual, prin legea bugetului de stat, se stabilesc și obiectivele de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, precum și ale filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.(2) Reprezentanții statului, respectiv ai autorităților administrativ-teritoriale sunt mandatați să pună în aplicare politica salarială stabilită potrivit alin. (1) în cadrul organelor de administrare și de conducere ale operatorilor economici.


  Articolul 28
  (1) Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcționează sau în al căror portofoliu se află, în termen de 10 zile de la aprobarea bugetului de stat, potrivit legii.(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) constituie cauză de diminuare a remunerației directorului operatorului economic, în condițiile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, sau, după caz, constituie cauză de reziliere a contractului de mandat, potrivit clauzelor stipulate în acesta.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică operatorilor economici cu capital majoritar de stat sau aparținând unităților administrativteritoriale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată.


  Articolul 29
  (1) Organele administrației publice centrale sau, după caz, locale care au în subordine, coordonare, sub autoritate sau în portofoliu operatori economici au obligația ca, în termen de 5 zile de la primirea bugetelor de venituri și cheltuieli, să elaboreze documentația necesară aprobării, în condițiile legii, a acestora.(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) de către funcționarul desemnat să elaboreze documentația necesară aprobării constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit legii.


  Articolul 30

  Contractele colective de muncă se negociază, în condițiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, în limitele și în condițiile stabilite prin bugete.


  Articolul 31

  Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică societăților financiar-bancare și de asigurări și Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.


  Capitolul VI Măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial

  Articolul 32

  După articolul 19^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 19^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 19^2

  Scutirea de impozit a profitului reinvestit(1) Profitul investit în producția și/sau achiziția de echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, folosite în scopul obținerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezintă soldul contului de profit și pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiției. Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.(3) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, în aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil înregistrat începând cu data de 1 octombrie 2009 și investit în activele menționate la alin. (1) produse și/sau achiziționate după aceeași dată.(4) Pentru contribuabilii care au obligația de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situația în care se efectuează investiții în trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.(5) În cazul contribuabililor prevăzuți la art. 103 care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 107^1, pentru aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil cumulat de la începutul anului investit în activele menționate la alin. (1), produse și/sau achiziționate începând cu trimestrul în care aceștia au devenit plătitori de impozit pe profit. Pentru anul 2009 profitul contabil luat în considerare la aplicarea facilității este cel înregistrat după data de 1 octombrie 2009.(6) Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizată cu prioritate pentru constituirea rezervelor până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar. În cazul în care la sfârșitul exercițiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat să repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.(7) Pentru activele prevăzute la alin. (1) care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru lucrările realizate efectiv, în baza unor situații parțiale de lucrări, pentru investițiile puse în funcțiune parțial în anul respectiv.(8) Prevederile alin. (1) se aplică pentru activele considerate noi, în sensul că nu au fost anterior utilizate.(9) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de funcționare, stabilită potrivit Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. În cazul nerespectării acestei condiții, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se stabilesc majorări de întârziere, de la data aplicării facilității, potrivit legii. Nu intră sub incidența acestor prevederi activele transferate în cadrul operațiunilor de reorganizare în cazul în care societatea beneficiară preia rezerva aferentă profitului scutit, asumându-și astfel drepturile și obligațiile societății cedente, precum și activele înstrăinate în cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.(10) În cazul în care, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1), impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligați la plata impozitului minim în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).(11) Contribuabilii care aplică prevederile prezentului articol nu pot beneficia de prevederile art. 26^1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.(12) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 și ale art. 24 alin. (5), valoarea fiscală, respectiv valoarea de intrare a activelor prevăzute la alin. (1) se determină prin scăderea din valoarea de producție și/sau de achiziție a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevăzută la alin. (1).(13) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.


  Capitolul VII Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole

  Articolul 33
  (1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Obiectivul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor și autoutilitarelor ușoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice și juridice române.
  2. La articolul 3, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
  g) proprietar:1. orice persoană fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, precum și moștenitorii săi;2. orice persoană juridică română, care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;
  3. La articolul 3, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:i) primă de casare - parte din prețul de achiziție a unui autovehicul nou, suportată prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;
  j) tichet valoric - document a cărui valoare nominală reprezintă echivalentul primei de casare.
  4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Poate beneficia de tichete valorice în cuantum de 3.800 lei fiecare proprietarul definit la art. 3 lit. g), care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  a) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere și tichetul valoric;
  b) a radiat autovehiculul uzat.
  (2) În situația în care proprietarul prevăzut la art. 3 lit. g) dorește să achiziționeze un autovehicul nou, acesta se înscrie la un producător validat.(3) În varianta prevăzută la alin. (2) valoarea nominală a tichetelor se scade din prețul de achiziție al autovehiculului nou.
  5. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunii se realizează de personal împuternicit din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10

  Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 228.000 mii lei.
  7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:

  Articolul 13

  Modelul, procedura de confecționare, eliberare și valabilitatea tichetelor valorice se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice.
  (2) Persoanele înscrise în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național la data intrării în vigoare a prezentei legi și care nu au obținut certificatele de distrugere beneficiază de tichete valorice în condițiile prevăzute de aceasta.(3) Instrucțiunile privind modalitățile de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 34

  La articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Metodologia de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național destinat persoanelor juridice se stabilește prin ghidul de finanțare aferent programului, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al ministrului mediului, cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului pentru Mediu parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat.


  Articolul 35

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu și se gestionează de Administrația Fondului pentru Mediu.(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonanțe de urgență se finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului.
  2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum și autovehiculele special modificate în scopul preluării și transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. La articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) autovehicule speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la și de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică aplicabile mașinilor mobile nerutiere.
  4. La articolul 3, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Excepția prevăzută la alin. (2) lit. b) se aplică numai pentru achiziționarea unui singur autovehicul în decurs de 5 ani și atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.(4) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului. Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcționa în regim automat nu intră în categoria celor exceptate de la plata taxei.


  Articolul 36
  (1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli;
  c) analizează, selectează și finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;
  2. La articolul 5, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Comitetul de avizare are următoarea componență:
  a) 2 reprezentanți din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului, împuterniciți prin ordin al ministrului;
  b) un reprezentant al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, împuternicit prin decizie a președintelui;
  c) 3 reprezentanți ai structurilor asociative ale administrației publice locale;
  d) câte un reprezentant din cadrul autorității publice centrale pentru finanțe, autorității publice centrale pentru economie, autorității publice centrale pentru transporturi, autorității publice centrale pentru dezvoltare regională, lucrări publice și locuințe, autorității publice centrale pentru sănătate publică, autorității publice centrale pentru agricultură, păduri și dezvoltare rurală, autorității publice centrale pentru întreprinderi mici și mijlocii, autorității publice centrale pentru administrație și interne, împuterniciți prin ordin al ministrului de resort;
  e) un reprezentant al confederației patronale din domeniul proiectului supus avizării, desemnat de aceasta;
  f) un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale din domeniul protecției mediului, desemnat de acestea;
  g) președintele Administrației Fondului.

  ................................................................................................(3) Comitetul de avizare analizează și aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finanțate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director.
  3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Comitetul director are următoarele atribuții:
  a) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului;
  b) avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selecționate pentru a fi finanțate din Fondul pentru mediu;
  c) aprobă situațiile financiare și conturile de execuție trimestriale și anuale, pe care le înaintează autorității publice centrale pentru protecția mediului;
  d) urmărește constituirea și gestionarea Fondului pentru mediu;
  e) urmărește implementarea proiectelor finanțate;
  f) aprobă raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale;
  g) avizează ghidurile de finanțare aferente fiecărui program și proiect pentru protecția mediului.
  4. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susținerea și realizarea proiectelor prioritare pentru protecția mediului.(2) Categoriile de proiecte eligibile pentru finanțare vizează îmbunătățirea performanței de mediu privind:
  a) prevenirea poluării;
  b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului;
  c) reducerea nivelurilor de zgomot;
  d) utilizarea de tehnologii curate;
  e) gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, și închiderea depozitelor de deșeuri;
  f) protecția resurselor de apă, stațiilor de tratare, stațiilor de epurare pentru comunități locale;
  g) gospodărirea integrată a zonei costiere;
  h) conservarea biodiversității;
  i) administrarea ariilor naturale protejate;
  j) educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului;
  k) creșterea producției de energie din surse regenerabile;
  l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  m) reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor;
  n) împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condițiile legii, a terenurilor din fondul forestier național afectate de calamități naturale;
  o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
  p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului;
  q) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;
  r) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;
  s) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului;
  ș) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, solară, biomasă, hidro;
  t) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;
  ț) proiecte de realizare a pistelor pentru bicicliști;
  u) Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate;
  v) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepția celor reglementate prin legi speciale;
  x) reducerea riscului la fenomene hidrometeorologice periculoase, lucrări pentru elaborarea hărților de risc pentru bazine sau subbazine hidrografice;
  y) înlocuirea acoperișurilor din azbest.
  (3) Proiectele din categoriile prevăzute la alin. (2) aprobate în Comitetul de avizare sunt finanțate din Fondul pentru mediu prin una dintre următoarele modalități:
  a) susținerea financiară a proiectelor prin finanțare sau cofinanțare nerambursabilă;
  b) cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri comunitare și/sau alte fonduri internaționale.
  (4) Se acordă susținere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unități administrativ-teritoriale, instituții publice, unități și instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, composesorate, operatori economici, inclusiv ocoale silvice.(5) Analiza, selectarea, finanțarea, urmărirea și controlul implementării proiectelor se fac în conformitate cu prevederile ghidurilor de finanțare și ale actelor normative date în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. o) și p).(6) Categoriile de lucrări care se pot finanța conform prevederilor alin. (2) lit. o) și p), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.(7) Pentru achiziționarea lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. p) și a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice referitoare la situațiile de forță majoră.(8) Finanțarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finanțare anuale sau multianuale.(9) Contractele de finanțare, împreună cu actele prin care se constituie garanții ale rambursării finanțării, constituie titluri executorii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.(10) Finanțarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, și legislației comunitare în domeniu.(11) Ajutoarele de stat individuale și schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligația notificării, cât și cele supuse obligației de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administrației Fondului.(12) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului.(13) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeași destinație.
  5. Articolul 13^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13^1
  (1) Din sumele provenind din Fondul pentru mediu se finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, prevăzute la art. 13 alin. (2).(2) Beneficiari ai programelor și proiectelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. n) și q)-x) pot fi persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (4), pentru proiectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. n), s), v) și y) beneficiari pot fi și persoanele fizice și asociațiile de proprietari, iar pentru proiectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. q), u) și v) beneficiari pot fi și persoanele fizice.(3) Metodologia de finanțare și categoriile de beneficiari pentru programele și proiectele pentru protecția mediului, prevăzute la art. 13 alin. (2), se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului și se aprobă prin ordin al ministrului mediului.(4) Prevederile art. 13 alin. (8)-(13) și ale art. 14 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
  (2) Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, se modifică în mod corespunzător, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol.


  Articolul 37

  Se instituie Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate, denumit în continuare Program, în condițiile stabilite prin prezentul capitol.


  Articolul 38

  Obiectivul prezentului capitol îl reprezintă diminuarea poluării prin scoaterea din uz a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate vechi, cu perioadă de exploatare depășită, precum și creșterea productivității activității din agricultură.


  Articolul 39

  În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:1. Autoritate - Administrația Fondului pentru Mediu;2. tractor - vehicul cu motor, cu roți sau șenile, având cel puțin două axe, a cărui funcție principală rezultă din puterea sa de tracțiune și care este conceput pentru a tracta, împinge, purta sau acționa diverse utilaje și mașini interschimbabile utilizate în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări ori tractării remorcilor;3. tractor uzat - orice tractor, cu o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;4. tractor nou - tractorul care nu a fost niciodată înmatriculat/înregistrat și care nu a fost utilizat potrivit destinației acestuia;5. mașină agricolă autopropulsată - vehicul cu motor, având cel puțin două axe, destinat din fabricație utilizării în agricultură;6. mașină agricolă autopropulsată uzată - orice mașină agricolă autopropulsată, cu o vechime de cel puțin 10 ani de la anul fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;7. mașină agricolă autopropulsată nouă - mașină agricolă autopropulsată care nu a fost niciodată înregistrată și care nu a fost utilizată potrivit destinației acesteia;8. proprietar:
  a) orice persoană fizică cu domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate un tractor uzat sau o mașină agricolă autopropulsată uzată, înmatriculată/înregistrată pe numele său, precum și moștenitorii acestuia;
  b) orice persoană juridică română care deține în proprietate un tractor uzat sau o mașină agricolă autopropulsată uzată înregistrată pe numele său;
  9. primă de casare - parte din prețul de achiziție al unui tractor nou sau al unei mașini agricole autopropulsate noi, suportată prin modalitate nerambursabilă de către Autoritate, din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui tractor uzat sau a unei mașini agricole autopropulsate uzate;10. producător - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare și/sau mașini agricole autopropulsate noi sau distribuitor autorizat al acestora;11. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.


  Articolul 40

  Orice persoană juridică, producător, importator sau distribuitor autorizat de tractoare, care dorește înscrierea în Programul prevăzut la art. 37, depune la Autoritate o documentație care va fi asimilată proiectelor de mediu, în sensul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 41
  (1) Autoritatea analizează documentația depusă și, prin structurile sale de decizie, aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare.(2) Autoritatea face publică lista producătorilor validați prin publicarea acesteia pe pagina de internet proprie.


  Articolul 42
  (1) Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca acesta să depășească:
  a) pentru persoana fizică 50% din prețul de achiziție al tractorului nou sau al mașinii agricole autopropulsate noi;
  b) pentru persoana juridică 40% din prețul de achiziție fără TVA al tractorului nou sau al mașinii agricole autopropulsate noi.
  (2) Poate beneficia de prima de casare orice proprietar al unui tractor uzat sau al unei mașini agricole autopropulsate uzate, care întrunește cumulativ următoarele condiții:
  a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziționarea unui tractor nou sau a unei mașini agricole autopropulsate noi;
  b) a predat tractorul uzat sau mașina agricolă autopropulsată uzată spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere;
  c) a radiat tractorul uzat sau mașina agricolă autopropulsată uzată;
  d) achiziționează un tractor nou sau o mașină agricolă autopropulsată nouă de la producătorul validat la care s-a înscris.


  Articolul 43

  Suma prevăzută la art. 42 se va scădea din prețul de achiziție al unui tractor nou sau al unei mașini agricole autopropulsate noi.


  Articolul 44
  (1) Se interzic omologarea pentru circulație și reînmatricularea sau, după caz, reînregistrarea ori folosirea ulterioară a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate uzate, predate spre casare conform prevederilor art. 42, sau reutilizarea caroseriei, a șasiului ori a motorului acestora.(2) Comercializarea ulterioară a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate uzate sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a șasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizați, prevăzuți la art. 42 alin. (2) lit. b), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se realizează de personalul împuternicit din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.


  Articolul 45

  Contravențiilor prevăzute la art. 44 alin. (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 46

  Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului capitol se alocă anual din Fondul pentru mediu fonduri în limita sumei aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului.


  Articolul 47

  Metodologia de finanțare și categoriile de beneficiari pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent programului, care se elaborează de Administrația Fondului și se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Capitolul VIII Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar

  Articolul 48
  (1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se alocă fondurile necesare garantării finanțărilor, acordate potrivit legii, de către instituțiile finanțatoare fermierilor și procesatorilor de produse agricole pentru finanțarea capitalului de lucru.(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, conform prevederilor alin. (1), alocă fondurile necesare fondurilor de garantare. Alocarea fondurilor se face în raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior.(3) Acordarea fondurilor se efectuează în baza convențiilor încheiate între Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și fondurile de garantare.(4) În înțelesul prezentului capitol, prin fond de garantare se înțelege instituția financiară nebancară care are în obiectul de activitate emiterea de garanții și asumarea de angajamente de garantare, înscrisă în registrele Băncii Naționale a României, conform legii.


  Articolul 49

  Fondurile alocate și dobânzile aferente acestora se evidențiază distinct în înregistrările contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate, așa cum sunt definite de reglementările contabile ale Băncii Naționale a României.


  Articolul 50

  Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare și/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, conform art. 48, reîntregește suma alocată fondurilor de garantare în vederea garantării finanțărilor pentru fermieri și procesatori de produse agricole.


  Articolul 51

  Fondurile alocate și dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:
  a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori;
  b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanțiile acordate pe seama acestor sume, prin plata valorii garanției, în cazul contractelor de garantare executate de instituțiile finanțatoare pentru împrumutații care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de credit.


  Articolul 52
  (1) Beneficiarii garanțiilor acordate de fondurile de garantare, în calitate de fermieri sau procesatori de produse agricole, sunt:
  a) societăți comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;
  c) persoane fizice autorizate și asociații de fermieri, constituite conform legii.
  (2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv să aibă mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care să nu depășească echivalentul în lei a 50 milioane euro sau un rezultat anual al bilanțului contabil care să nu depășească echivalentul în lei a 43 milioane euro. Calculul cifrei de afaceri și al numărului de salariați se face ținându-se cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea (CE) din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din 20 mai 2003.


  Articolul 53

  Fondurile de garantare acordă garanții beneficiarilor prevăzuți la art. 52, care îndeplinesc condițiile prevăzute în Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, denumită în continuare Comunicarea Comisiei, respectiv:
  a) beneficiarii nu se află în dificultate financiară conform definiției "firmei în dificultate" menționată în secțiunea 2.1 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244, 01/10/2004;
  b) garanția este legată de o tranzacție financiară specifică, respectiv finanțarea acordată de o instituție finanțatoare, de o sumă maximă fixată și o durată limitată;
  c) garanția acoperă maximum 80% din valoarea finanțării acordate de către instituțiile finanțatoare. În acest sens, fondurile de garantare au în vedere următoarele aspecte:– atunci când valoarea finanțării scade în timp, suma garantată trebuie să descrească în mod proporțional, astfel încât, în orice moment, garanția să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanțării;– pierderile trebuie suportate proporțional și în același mod de către instituțiile finanțatoare și de către fondurile de garantare;
  d) beneficiarul plătește anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de instituția finanțatoare în funcție de suma efectiv garantată.


  Articolul 54

  Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei și datorate de instituțiile finanțatoare pentru garanțiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuți la art. 52 sunt venituri ale fondurilor de garantare.


  Articolul 55

  În situația în care plățile efectuate de fondurile de garantare, ca urmare a executării de către instituțiile finanțatoare a contractelor de garantare, depășesc nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare și al dobânzilor acumulate, diferența se acoperă din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.


  Articolul 56

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Guvernul adoptă, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentului capitol.


  Capitolul IX Dispoziții finale

  Articolul 57

  De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii și denumiri se înlocuiesc după cum urmează:
  a) sintagmele "Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor" și "Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor" se înlocuiesc cu sintagma "Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date";
  b) sintagma "Institutul Național de Administrație" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională a Funcționarilor Publici";
  c) sintagmele "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" și "Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale" se înlocuiesc cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale";
  d) sintagma "directorul general al Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "directorul Arhivelor Naționale";
  e) sintagma "directorii direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "șefii serviciilor județene ale Arhivelor Naționale";
  f) sintagma "direcțiile județene ale Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "serviciile județene ale Arhivelor Naționale", respectiv sintagma "Direcția Municipiului București a Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale";
  g) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, termenul "Inspectorat" se înlocuiește cu termenul "Direcția";
  h) în cuprinsul Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, termenul "Oficiu" se înlocuiește cu sintagma "Administrația Națională";
  i) sintagma "Oficiul Național al Monumentelor Istorice" și sintagma "Institutul Național al Monumentelor Istorice" se înlocuiesc cu sintagma "Institutul Național al Patrimoniului";
  j) la art. 17 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu completările ulterioare, sintagma "Institutul de Memorie Culturală" se înlocuiește cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";
  k) sintagma "Centrul European de Cultură Sinaia" se înlocuiește cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";
  l) sintagma "Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene" și sintagma "Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii" se înlocuiesc cu sintagma "Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii";
  m) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea și monitorizarea activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 9 mai 2005, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Agenția Nucleară" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive";
  n) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, sintagma "Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive";
  o) sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar" se înlocuiește cu sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București";
  p) în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Mediului";
  q) în cuprinsul Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, sintagmele "Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri" și "Oficiul Național al Viei și Vinului" se înlocuiesc cu sintagma "Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole";
  r) în cuprinsul Legii calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Autoritatea Hipică Națională" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie";
  s) sintagma "Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială" se înlocuiește cu sintagma "Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială";
  ș) sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului" se înlocuiește cu sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc";
  t) sintagma "Agenția Română pentru Investiții Străine" se înlocuiește cu sintagma "Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine".


  Articolul 58

  Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, se înființează prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, denumită în continuare Administrația Națională.
  2. La articolul 46, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La nivelul județului și al municipiului București, atribuțiile în acest domeniu sunt îndeplinite prin intermediul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, fără personalitate juridică, care sprijină autoritățile administrației publice locale, potrivit legii, în vederea mobilizării operatorilor economici și a instituțiilor publice.


  Articolul 59

  Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului și se administrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care se înființează prin hotărâre a Guvernului în subordinea Ministerului Administrației și Internelor.
  Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator de credite.
  2. La articolul 1^1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
  "f) stoc intangibil - cantitatea de produs din cadrul stocului rezervă de stat asimilată rezervelor de mobilizare pe timp de pace;".3. La articolul 3, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum și nivelurile acestora se stabilesc de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.
  4. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11

  Numărul unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, înființarea, desființarea, reorganizarea, precum și amplasarea acestora se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.
  5. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13

  Organizarea, funcționarea și administrarea rezervelor de stat în condițiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.


  Articolul 60

  Alineatul 1 al articolului 3 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
  Administrarea, supravegherea și protecția specială a Fondului Arhivistic Național al României se realizează de către Arhivele Naționale, care se înființează prin hotărâre a Guvernului, la nivel de direcție, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor.


  Articolul 61

  Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Directorul general este ordonator de credite și reprezintă Agenția Națională pe plan intern și internațional. În îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților, directorul general emite ordine cu caracter individual și normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.2. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Activitatea Agenției Naționale și a unităților subordonate este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. Agenția Națională poate beneficia de programe cu finanțare internațională.(2) Toate încasările Agenției Naționale și ale unităților subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agenția Națională și unitățile subordonate încasează sume din:
  a) servicii prestate;
  b) tarife stabilite conform actelor normative;
  c) închirieri de spații și aparatură;
  d) alte sume încasate în condițiile legii.
  3. La articolul 8, alineatele (10)-(12) se abrogă.


  Articolul 62

  Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) Activitatea A.N.R.S.C. este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanțare internațională. Tarifele percepute pentru acordarea licențelor, tarifele percepute pentru eliberarea autorizațiilor, tarifele pentru consultanță și prestări de servicii acordate la cerere, contribuții ale operatorilor de servicii de utilități publice aflați în sfera sa de reglementare și orice alte sume încasate în condițiile legii se fac venit la bugetul de stat.
  2. La articolul 15, alineatele (3) și (4) se abrogă.3. La articolul 16, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În exercitarea prerogativelor sale, președintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine și decizii.


  Articolul 63

  Alineatele (1)-(3) ale articolului 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  Articolul 13
  (1) În domeniul administrației publice, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și Arhivele Naționale.(2) Structurile de ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor. Aceste structuri au în compunere unități centrale de specialitate, care, după caz, în funcție de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcții generale, direcții, servicii, mari unități, unități și/sau subunități operative, de instrucție, medicale și de învățământ, precum și de asigurare a acțiunilor și suport logistic.(3) Managementul integrat în domeniul ordinii și siguranței publice se realizează de Departamentul ordine și siguranță publică. Departamentul ordine și siguranță publică este structură operațională fără personalitate juridică și este format din următoarele componente de ordine și siguranță publică subordonate ministerului: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine și siguranță publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.


  Articolul 64
  (1) Legea nr. 181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Se înființează Agenția Națională a Zonei Montane, denumită în continuare Agenția, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, finanțată integral de la bugetul de stat.(2) Agenția preia în structura sa Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați, denumit în continuare CEFIDEC.(3) Personalul aferent preluat conform alin. (2) se consideră preluat/transferat în interesul serviciului.(4) Agenția are sediul central în municipiul Alba Iulia, județul Alba.
  2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Județele cu zonă montană sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
  3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Structura organizatorică, statul de funcții, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.(2) Numărul de posturi pentru Agenție se stabilește din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.
  4. Articolul 6 se abrogă.5. La articolul 7, alineatele (2) și (3) se abrogă.6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8

  Personalul din cadrul Agenției va urma cursuri de perfecționare în specialitate.
  7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Conducerea Agenției se asigură de către un director general, numit de ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în condițiile legii.(2) În exercitarea funcției, directorul general al Agenției emite decizii și instrucțiuni.(3) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator secundar de credite.
  8. Articolul 10 se abrogă.9. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.10. Articolul 12 se abrogă.11. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.12. Articolul 14 se abrogă.(2) Agenția preia patrimoniul, posturile, drepturile și îndatoririle Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați, potrivit prevederilor Legii nr. 181/2007, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 65
  (1) Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 25
  (1) Se înființează Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naționale.(2) Organizarea și funcționarea, precum și stabilirea numărului maxim de posturi ale Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.(3) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor este condus de un director, numit prin ordin al ministrului apărării naționale, în conformitate cu dispozițiile legale.(4) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcții și structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului apărării naționale.(5) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor întocmește proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apărării Naționale.(6) Finanțarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.
  2. La articolul 26, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  "e) propune Ministerului Apărării Naționale inițierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înființarea, modificarea, precum și pentru construirea mormintelor și operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;".(2) Pentru anul 2009, bugetul aferent Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se preia de către Ministerul Apărării Naționale de la Secretariatul General al Guvernului, prin protocol de predare-preluare.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat și în volumul, structura și anexele bugetelor Ministerului Apărării Naționale și Secretariatului General al Guvernului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.(4) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și cuprinde prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanțarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 66

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
  "g) Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, denumit în continuare Oficiu - entitate aflată în subordinea Ministerului Economiei, având ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență pentru executarea operațiunilor compensatorii;".2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Oficiul este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.
  3. La articolul 8, alineatele (1^1), (1^4) și (1^5) se abrogă.


  Articolul 67

  Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat. Subvențiile de la bugetul de stat vor fi acordate începând cu data de 1 ianuarie 2013.


  Articolul 68

  La data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se abrogă:
  a) art. 11, 12, 14, 15, 17 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  b) art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 520/2004, cu completările ulterioare;
  c) Ordonanța Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  d) art. 1^2 alin. 1, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare;
  e) art. 4 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003;
  f) art. 4 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 136/2007;
  g) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2008, cu modificările ulterioare;
  h) art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;
  i) art. 59-61 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;
  j) Hotărârea Guvernului nr. 486/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 31 mai 2002;
  k) art. 682, art. 683 alin. (1), (6)-(8), art. 684-687, art. 688 alin. (1) teza a 2-a și alin. (3), art. 689, 690 și art. 692 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
  l) teza întâi a alin. (2) al art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005;
  m) art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  n) art. 8-11, art. 11^1 și art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare;
  o) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare;
  p) art. 4 alin. (2) și (3) din Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009;
  q) art. 5 și anexele nr. 2 și 3 din Legea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
  r) Ordonanța Guvernului nr. 5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, aprobată prin Legea nr. 265/2009;
  s) Legea nr. 390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare;
  ș) art. 2 alin. (1) lit. c), e) și j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare;
  t) art. 27 și 53 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare;
  ț) art. 21 lit. c), liniuța a patra din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;
  u) orice dispoziție contrară prevederilor prezentei legi.


  Articolul 69

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 70
  (1) Dispozițiile cap. IV și V intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prevederile art. 37-47 din cap. VII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, dată la care se abrogă Legea nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.

  Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 15 septembrie 2009.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  București, 5 noiembrie 2009.
  Nr. 329.

  Anexa nr. 1

  LISTA
  instituțiilor și autorităților publice înființate prin lege,
  ordonanță de urgență a Guvernului și ordonanță a Guvernului,
  supuse reorganizării

  Nr.
  crt.
   
   
   

   
     Autoritatea   
    coordonatoare  
   
   

     Instituția supusă  
  reorganizării/sursa  
      de finanțare      
   
   

      Actul normativ       
       de înființare       
        în vigoare         
   
   

       Modalitatea de      
        reorganizare       
   
   
   

     Structura/entitatea   
      rezultată/sursa de   
     finanțare/ministerul  
       sau autoritatea     
         coordonatoare     

  Obser-
  vații/
  Redu- 
  cere de
  posturi

    1

            2      

            3           

              4            

               5           

                6          

      7 

    1.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În subordinea    
  Guvernului și în 
  coordonarea      
  primului-ministru,
  printr-un        
  consilier de stat
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Română pentru 
  Investiții Străine    
  Finanțată integral de 
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Secretariatului       
  General al Guvernului 
   
   
   
   
   
   

  Legea nr. 390/2002 privind
  înființarea, organizarea 
  și funcționarea Agenției 
  Române pentru Investiții 
  Străine, cu modificările 
  și completările ulterioare
   
   
   
   
   
   
   

  Desființare, ca urmare a 
  comasării prin fuziune,  
  cu Centrul Român pentru  
  Promovarea Comerțului și 
  constituirea unei noi    
  persoane juridice        
  (poziția 6, anexa nr. 2) 
   
   
   
   
   
   

  Centrul Român pentru     
  Promovarea Comerțului și 
  Investițiilor Străine, în
  subordinea Ministerului  
  Întreprinderilor Mici și 
  Mijlocii, Comerțului și  
  Mediului de Afaceri      
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Întreprinderilor Mici și 
  Mijlocii, Comerțului și  
  Mediului de Afaceri      

     10 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    2.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În coordonarea   
  primului-ministru,
  printr-un        
  consilier de stat
  Instituție       
  autonomă         
   
   
   
   
   
   

  Agenția de Compensare 
  pentru Achiziții de   
  Tehnică Specială      
  Finanțată integral din
  venituri proprii      
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 189/2002  
  privind operațiunile     
  compensatorii referitoare
  la contractele de        
  achiziții pentru nevoi   
  de apărare, ordine publică
  și siguranță națională,  
  aprobată cu modificări   
  prin Legea nr. 354/2004, 
  cu modificările și       
  completările ulterioare  

  Desființarea și preluarea
  activității de către     
  oficiul nou-înființat, cu
  personalitate juridică, în
  subordinea Ministerului  
  Economiei                
  Schimbarea regimului de  
  finanțare                
   
   
   
   

  Oficiul de Compensare    
  pentru Achiziții de      
  Tehnică Specială, în     
  subordinea Ministerului  
  Economiei                
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Economiei                
   
   
   

     10 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    3.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În subordinea    
  Guvernului și    
  coordonarea      
  primului-ministru,
  printr-un        
  consilier de stat
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Autoritatea pentru    
  Valorificarea Activelor
  Statului Finanțată    
  Finanțată integral din
  venituri proprii      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 23/2004   
  privind stabilirea unor  
  măsuri de reorganizare   
  a Autorității pentru     
  Valorificarea Activelor  
  Bancare prin comasarea   
  prin absorbție cu        
  Autoritatea pentru       
  Privatizare și           
  Administrarea Participa- 
  țiilor Statului, aprobată
  cu completări prin Legea 
  nr. 360/2004, cu modifi- 
  cările și completările   
  ulterioare               

  Reducere de posturi      
  Schimbarea regimului     
  de finanțare             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Autoritatea pentru       
  Valorificarea Activelor  
  Statului                 
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Secretariatului  
  General al Guvernului    
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     88 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    4.
   
   
   
   
   
   
   
   

  În subordinea    
  Guvernului și    
  coordonarea      
  primului-ministru,
  printr-un        
  consilier de stat
   
   
   

  Agenția Națională     
  pentru Resurse Minerale
  Finanțată integral de 
  la bugetul de stat    
   
   
   
   
   

  Legea petrolului nr.     
  238/2004, cu modificările
  și completările ulterioare
   
   
   
   
   
   

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională pentru 
  Resurse Minerale, în     
  coordonarea primului-    
  ministru, printr-un      
  consilier de stat        
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Secretariatului  
  General al Guvernului    

      8 
   
   
   
   
   
   
   
   

    5.
   
   
   
   
   
   
   

  În subordinea    
  Guvernului și    
  coordonarea      
  primului-ministru,
  printr-un        
  consilier de stat
   
   

  Inspectoratul de Stat 
  în Construcții        
  Finanțat integral din 
  venituri proprii      
   
   
   
   

  Ordonanța Guvernului     
  nr. 63/2001 privind      
  înființarea Inspectora-  
  tului de Stat în         
  Construcții - I.S.C.,    
  aprobată cu modificări   
  prin Legea nr. 707/2001, 
  cu modificările ulterioare

  Reducere de posturi      
  Schimbarea regimului     
  de finanțare             
   
   
   
   
   

  Inspectoratul de Stat în 
  Construcții              
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Secretariatului  
  General al Guvernului    
   
   

     50 
   
   
   
   
   
   
   

    6.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În subordinea    
  Guvernului și    
  coordonarea      
  primului-ministru,
  printr-un        
  consilier de stat
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția pentru Stra-  
  tegii Guvernamentale  
  Finanțată integral de 
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul Secretari-
  atului General al     
  Guvernului            
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 64/2003   
  pentru stabilirea unor   
  măsuri privind înființarea
  organizarea, reorganizarea
  sau funcționarea unor    
  structuri din cadrul     
  aparatului de lucru al   
  Guvernului,a ministerelor,
  a altor organe de        
  specialitate ale         
  administrației publice   
  centrale și a unor       
  instituții publice,      
  aprobată cu modificări   
  prin Legea nr. 194/2004, 
  cu modificările și       
  completările ulterioare  

  Desființarea instituției 
  publice și preluarea     
  activității de un        
  departament din cadrul   
  Secretariatului General  
  al Guvernului            
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Departament în cadrul    
  Secretariatului General  
  al Guvernului            
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Secretariatului  
  General al Guvernului    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    21  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    7.
   
   
   
   
   
   
   

  În subordinea    
  Guvernului și    
  coordonarea      
  primului-ministru,
  printr-un        
  consilier de stat
   
   

  Agenția Națională     
  Anti-Doping           
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții  
  acordate de la bugetul
  de stat               
   
   

  Legea nr. 227/2006 privind
  prevenirea și combaterea 
  dopajului în sport,      
  republicată în Monitorul 
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 485 din    
  14 iulie 2009            
   

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională        
  Anti-Doping              
  Finanțată din venituri   
  proprii și subvenții     
  acordate de la bugetul   
  de stat, prin bugetul    
  Secretariatului General  
  al Guvernului            

     17 
   
   
   
   
   
   
   

    8.
   
   
   
   
   
   
   
   

  În subordinea    
  Guvernului și    
  coordonarea      
  primului-ministru
   
   
   
   
   

  Autoritatea Națională 
  Sanitară Veterinară și
  pentru Siguranța      
  Alimentelor           
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții  
  acordate de la bugetul
  de stat               
   

  Ordonanța Guvernului     
  nr. 42/2004 privind      
  organizarea activității  
  sanitar-veterinare și    
  pentru siguranța alimen- 
  telor, aprobată prin Legea
  nr. 215/2004, cu         
  modificările și comple-  
  tările ulterioare        

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   

  Autoritatea Națională    
  Sanitară Veterinară și   
  pentru Siguranța         
  Alimentelor              
  Finanțată din venituri   
  proprii și subvenții     
  acordate de la bugetul   
  de stat                  
   

    920 
   
   
   
   
   
   
   
   

    9.
   
   
   
   
   
   

  Aparatul de lucru
  al primului-     
  ministru         
   
   
   
   

  Agenția Națională     
  pentru Romi           
  Finanțată integral de 
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Secretariatului       
  General al Guvernului 

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 78/2004   
  pentru înființarea       
  Agenției Naționale       
  pentru Romi, aprobată    
  cu modificări prin Legea 
  nr. 7/2005               

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională        
  pentru Romi              
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Secretariatului  
  General al Guvernului    
   

      8 
   
   
   
   
   
   

  10.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Instituție publică
  autonomă de      
  interes național,
  în coordonarea   
  directă a viceprim
  -ministrului     
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Autoritatea Națională 
  de Reglementare în    
  Domeniul Energiei- ANRE
  Finanțată integral din
  venituri proprii      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Legea energiei electrice 
  nr. 13/2007, cu          
  modificările și          
  completările ulterioare, 
  Legea gazelor            
  nr. 351/2004, cu         
  modificările ulterioare  
  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 221/2008  
  pentru stabilirea unor   
  măsuri de reorganizare   
  în cadrul administrației 
  publice centrale,        
  aprobată prin Legea      
  nr. 186/2009             

  Preia Agenția Română     
  pentru Conservarea       
  Energiei din cadrul      
  Ministerului Economiei   
  Schimbarea regimului     
  de finanțare             
  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   

  Autoritatea Națională de 
  Reglementare în Domeniul 
  Energiei - ANRE          
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Secretariatului  
  General al Guvernului    
   
   
   
   
   
   
   
   

     97 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  11.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În subordinea    
  Guvernului și    
  coordonarea      
  primului-ministru,
  printr-un        
  consilier de stat
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Comisia Națională     
  pentru Controlul      
  Activităților Nucleare
  Finanțată integral din
  venituri proprii      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Legea nr. 111/1996 privind
  desfășurarea în siguranță,
  reglementarea, autorizarea
  și controlul activităților
  nucleare, republicată în 
  Monitorul Oficial al     
  României, Partea I, nr.  
  552 din 27 iunie 2006    
  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 17/2009   
  privind desființarea     
  Cancelariei Primului-    
  Ministru și stabilirea   
  unor măsuri pentru       
  reorganizarea aparatului 
  de lucru al Guvernului   

  Reducere de posturi      
  Schimbarea regimului     
  de finanțare             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Comisia Națională pentru 
  Controlul Activităților  
  Nucleare                 
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Secretariatului  
  General al Guvernului    
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     34 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  12.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Finanțelor Publice
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Comisia Națională de  
  Prognoză              
  Finanțată integral de 
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Ministerului          
  Finanțelor Publice    
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța Guvernului nr. 
  22/2007 privind          
  organizarea și           
  funcționarea Comisiei    
  Naționale de Prognoză,   
  aprobată cu modificări   
  prin Legea nr. 212/2007, 
  cu modificările și       
  completările ulterioare  
  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 29/2007   
  privind unele măsuri de  
  reorganizare a           
  Ministerului Economiei și
  Finanțelor, aprobată prin
  Legea nr. 59/2008        

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Comisia Națională de     
  Prognoză                 
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Finanțelor Publice       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     15 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  13.
   
   
   
   
   
   

  În subordinea    
  Guvernului și    
  coordonarea      
  Secretariatului  
  General al       
  Guvernului       
   

  Oficiul Român pentru  
  Adopții               
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin 
  bugetul Secretariatului
  General al Guvernului 
   

  Legea nr. 274/2004       
  privind înființarea,     
  organizarea și           
  funcționarea Oficiului   
  Român pentru Adopții,    
  cu modificările și       
  completările ulterioare  

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   

  Oficiul Român pentru     
  Adopții                  
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Secretariatului  
  General al Guvernului    
   

      6 
   
   
   
   
   
   

  14.
   
   
   
   
   
   
   

  În subordinea    
  Guvernului și    
  coordonarea      
  Secretariatului  
  General al       
  Guvernului       
   
   

  Oficiul Național pentru
  Cultul Eroilor        
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin 
  bugetul Secretariatului
  General al Guvernului 
   
   

  Legea nr. 379/2003 privind
  regimul mormintelor și   
  operelor comemorative de 
  război, cu modificările  
  ulterioare               
   
   
   

  Desființarea instituției 
  publice și preluarea     
  activității în cadrul unui
  oficiu cu personalitate  
  juridică, în subordinea  
  Ministerului Apărării    
  Naționale                
   

  Oficiul Național pentru  
  Cultul Eroilor, în       
  subordinea Ministerului  
  Apărării Naționale       
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Apărării Naționale       

     12 
   
   
   
   
   
   
   

  15.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Transporturilor  
  și Infrastructurii
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Centrul Național de   
  Calificare și Instruire
  Feroviară - CENAFER   
  Finanțat integral din 
  venituri proprii      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța Guvernului     
  nr. 58/2004 privind      
  înființarea Centrului    
  Național de Calificare și
  Instruire Feroviară -    
  CENAFER, aprobată cu     
  modificări și completări 
  prin Legea nr. 408/2004  
  Hotărârea Guvernului     
  nr. 1.663/2004 privind   
  organizarea și           
  funcționarea Centrului   
  Național de Calificare și
  Instruire Feroviară -    
  CENAFER (în aplicarea    
  art. 11 din Ordonanța    
  Guvernului nr. 58/2004   
  privind înființarea      
  Centrului Național de    
  Calificare și Instruire  
  Feroviară - CENAFER)     

  Reducere de posturi      
  Schimbarea regimului     
  de finanțare             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Centrul Național de      
  Calificare și Instruire  
  Feroviară - CENAFER      
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Transporturilor și       
  Infrastructurii          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     22 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  16.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Transporturilor și
  Infrastructurii  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția de Sănătate   
  Publică a Ministerului
  Transporturilor și    
  Infrastructurii       
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții  
  de la bugetul de stat 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 64/2003   
  pentru stabilirea unor   
  măsuri privind           
  înființarea, organizarea,
  reorganizarea sau        
  funcționarea unor        
  structuri din cadrul     
  aparatului de lucru al   
  Guvernului, a ministerelor
  a altor organe de        
  specialitate ale         
  administrației publice   
  centrale și a unor       
  instituții publice,      
  aprobată cu modificări   
  prin Legea nr. 194/2004, 
  cu modificările ulterioare
  [art. 14 alin. (2)]      

  Se propune:              
  - desființarea prin      
  divizare;                
  - preluarea activității  
  sanitar-veterinare de    
  către Autoritatea        
  Națională Sanitară       
  Veterinară și pentru     
  Siguranța Animalelor;    
  - preluarea activității  
  de medicină preventivă,  
  avizare și autorizare    
  sanitară și inspecția    
  sanitară de stat, de     
  către Ministerul         
  Transporturilor și       
  Infrastructurii          
   
   

  Nu rezultă entitate nouă 
  Entitățile absorbante    
  sunt Autoritatea         
  Națională Sanitară       
  Veterinară și pentru     
  Siguranța Alimentelor și 
  Ministerul Transporturilor
  și Infrastructurii       
  Autoritatea Națională    
  Sanitară Veterinară și   
  pentru Siguranța         
  Animalelor - finanțată   
  din venituri proprii și  
  subvenții acordate de la 
  bugetul de stat          
  Ministerul Transporturilor
  și Infrastructurii -     
  finanțat integral de la  
  bugetul de stat          

    212 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  17.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Afacerilor Externe
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională de  
  Control al Exporturilor
  Finanțată integral de 
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Ministerului          
  Afacerilor Externe    
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 129/2006  
  privind regimul de control
  al exporturilor de       
  produse și tehnologii cu 
  dublă utilizare, aprobată
  cu modificări și         
  completări prin Legea    
  nr. 136/2007             

  Desființarea instituției 
  publice și preluarea     
  activității de către o   
  direcție generală, în    
  cadrul Ministerului      
  Afacerilor Externe       
   
   
   

  Direcție generală în     
  cadrul Ministerului      
  Afacerilor Externe       
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Afacerilor Externe       
   
   

     25 
   
   
   
   
   
   
   
   

  18.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Afacerilor Externe
   
   
   
   
   
   
   

  Institutul "Eudoxiu   
  Hurmuzachi" pentru    
  Românii de Pretutindeni
  Finanțat din venituri 
  proprii și subvenții  
  acordate de la bugetul
  de stat, prin bugetul 
  Ministerului Afacerilor
  Externe               

  Legea nr. 299/2007       
  privind sprijinul acordat
  românilor de             
  pretutindeni, republicată
  în Monitorul Oficial al  
  României, Partea I, nr.  
  261 din 22 aprilie 2009  
   
   

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   

  Institutul "Eudoxiu      
  Hurmuzachi" pentru       
  Românii de Pretutindeni  
  Finanțat din venituri    
  proprii și subvenții     
  acordate de la bugetul   
  de stat, prin bugetul    
  Ministerului Afacerilor  
  Externe                  

     19 
   
   
   
   
   
   
   
   

  19.
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Justiției și     
  Libertăților     
  Cetățenești      
   
   
   
   

  Oficiul Național al   
  Registrului Comerțului
  Finanțat din venituri 
  proprii               
   
   
   
   

  Legea nr. 26/1990        
  privind registrul        
  comerțului, republicată  
  în Monitorul Oficial al  
  României, Partea I,      
  nr. 49 din 4 februarie   
  1998, cu modificările și 
  completările ulterioare  

  Reducere de posturi      
  Schimbarea regimului     
  de finanțare             
   
   
   
   
   

  Oficiul Național al      
  Registrului Comerțului   
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Justiției și Libertăților
  Cetățenești              
   

    513 
   
   
   
   
   
   
   

  20.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Comunicațiilor   
  și Societății    
  Informaționale   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul            
  Comunicațiilor și     
  Societății            
  Informaționale        
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 221/2008  
  pentru stabilirea unor   
  măsuri de reorganizare   
  în cadrul administrației 
  publice centrale,        
  aprobată prin Legea      
  nr. 186/2009, cu         
  modificările ulterioare  
  (numărul de posturi este 
  stabilit prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 12/2009   
  privind organizarea și   
  funcționarea Ministerului
  Comunicațiilor și        
  Societății Informaționale,
  cu modificările și       
  completările ulterioare) 

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Comunicațiilor
  și Societății            
  Informaționale           
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     58 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  21.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Comunicațiilor   
  și Societății    
  Informaționale   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția pentru        
  Serviciile Societății 
  Informaționale        
  Finanțată din venituri
  proprii               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 73/2007   
  privind organizarea și   
  funcționarea Agenției    
  pentru Serviciile        
  Societății Informaționale,
  aprobată cu modificări și
  completări prin Legea    
  nr. 125/2008, cu         
  modificările ulterioare  
   
   
   
   
   
   
   

  Desființare, ca urmare a 
  divizării: o parte din   
  activitate va fi preluată
  de către Centrul Național
  de Management pentru     
  Societatea Informațională,
  iar o altă parte de      
  Centrul Național "România
  Digitală" (două persoane 
  juridice nou-înființate) 
  Schimbarea regimului     
  de finanțare             
   
   
   
   
   

  Centrul Național de      
  Management pentru        
  Societatea Informațională
  și Centrul Național      
  "România Digitală",      
  instituții cu            
  personalitate juridică a 
  căror înființare se      
  dorește în subordinea    
  Ministerului             
  Comunicațiilor și        
  Societății Informaționale
  Finanțate integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Comunicațiilor și        
  Societății Informaționale

    200 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  22.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Întreprinderilor 
  Mici și Mijlocii,
  Comerțului și    
  Mediului de      
  Afaceri          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul            
  Întreprinderilor      
  Mici și Mijlocii,     
  Comerțului și Mediului
  de Afaceri            
  Finanțat integral de  
  la bugetul de stat    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 221/2008  
  pentru stabilirea unor   
  măsuri de reorganizare   
  în cadrul administrației 
  publice centrale,        
  aprobată prin Legea      
  nr. 186/2009, cu         
  modificările ulterioare, 
  (numărul de posturi este 
  stabilit prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 4/2009    
  privind organizarea și   
  funcționarea Ministerului
  Întreprinderilor Mici și 
  Mijlocii, Comerțului și  
  Mediului de Afaceri)     

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Întreprinde-  
  rilor Mici și Mijlocii,  
  Comerțului și Mediului   
  de Afaceri               
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     10 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  23.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Întreprinderilor 
  Mici și Mijlocii,
  Comerțului și    
  Mediului de      
  Afaceri          
   
   
   
   
   
   

  Autoritatea Națională 
  pentru Protecția      
  Consumatorilor        
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul Ministeru-
  lui Întreprinderilor  
  Mici și Mijlocii,     
  Comerțului și Mediului
  de Afaceri            
   

  Ordonanța Guvernului     
  nr. 21/1992 privind      
  protecția consumatorilor,
  republicată, cu          
  modificările și          
  completările ulterioare  
   
   
   
   
   
   

  Reducere de posturi      
  Schimbarea regimului de  
  finanțare                
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Autoritatea Națională    
  pentru Protecția         
  Consumatorilor           
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Întreprinderilor Mici și 
  Mijlocii, Comerțului și  
  Mediului de Afaceri      
   
   
   

     40 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  24.
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Întreprinderilor 
  Mici și Mijlocii,
  Comerțului și    
  Mediului de      
  Afaceri          

  Oficiul de Stat pentru
  Invenții și Mărci     
  Finanțat integral din 
  venituri proprii      
   
   

  Legea nr. 64/1991        
  privind brevetele de     
  invenție, republicată în 
  Monitorul Oficial al     
  României, Partea I, nr.  
  541 din 8 august 2007    

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   

  Oficiul de Stat pentru   
  Invenții și Mărci        
  Finanțat integral din    
  venituri proprii         
   
   

     63 
   
   
   
   
   

  25.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Educației,       
  Cercetării și    
  Inovării         
   
   
   
   
   

  Ministerul Educației, 
  Cercetării și Inovării
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat       
   
   
   
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 221/2008  
  pentru stabilirea unor   
  măsuri de reorganizare   
  în cadrul administrației 
  publice centrale,        
  aprobată prin Legea      
  nr. 186/2009, cu         
  modificările ulterioare  

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Educației,    
  Cercetării și Inovării   
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat          
   
   
   
   
   

     40 
   
   
   
   
   
   
   
   

  26.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Educației,       
  Cercetării și    
  Inovării         
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția de Credite    
  pentru Studenții din  
  Instituțiile de       
  Învățământ Superior de
  Stat și Particular    
  Acreditate            
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Ministerului          
  Educației, Cercetării 
  și Inovării           

  Ordonanța Guvernului     
  nr. 5/2009 privind       
  înființarea Agenției de  
  Credite pentru Studenții 
  din Instituțiile de      
  Învățământ Superior de   
  Stat și Particular       
  Acreditate, aprobată prin
  Legea nr. 265/2009       
   
   
   
   

  Desființare, ca urmare a 
  comasării prin fuziune   
  cu Centrul Național      
  pentru Burse de Studii   
  în Străinătate și        
  înființarea Agenției de  
  Credite și Burse de      
  Studii                   
   
   
   
   
   

  Agenția de Credite și    
  Burse de Studii          
  Finanțată din venituri   
  proprii și subvenții de la
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Educației, Cercetării și 
  Inovării                 
   
   
   
   
   

     10 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  27.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Educației,       
  Cercetării și    
  Inovării         
   
   
   
   
   
   

  Agenția Română de     
  Asigurare a Calității 
  în Învățământul       
  Preuniversitar        
  Finanțată integral din
  venituri proprii      
   
   
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 75/2005   
  privind asigurarea       
  calității educației,     
  aprobată cu modificări și
  completări prin Legea    
  nr. 87/2006, cu          
  modificările ulterioare  
   
   

  Reducere de posturi      
  Schimbarea regimului     
  de finanțare             
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Română de        
  Asigurare a Calității în 
  Învățământul             
  Preuniversitar           
  Finanțată din venituri   
  proprii și subvenții de la
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Educației, Cercetării și 
  Inovării                 

     10 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  28.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Educației,       
  Cercetării și    
  Inovării         
   
   
   
   
   
   
   

  Autoritatea Națională 
  pentru Cercetare      
  Științifică           
  Finanțată integral de 
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Ministerului Educației,
  Cercetării și Inovării
   
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 11/2004   
  privind stabilirea unor  
  măsuri de reorganizare   
  în cadrul administrației 
  publice centrale,        
  aprobată cu modificări și
  completări prin Legea    
  nr. 228/2004, cu         
  modificările și          
  completările ulterioare  

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Autoritatea Națională    
  pentru Cercetare         
  Științifică              
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Educației, Cercetării și 
  Inovării                 
   
   
   

     15 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  29.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Tineretului și   
  Sportului        
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Tineretului
  și Sportului          
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat       
   
   
   
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 221/2008  
  pentru stabilirea unor   
  măsuri de reorganizare   
  în cadrul administrației 
  publice centrale,        
  aprobată prin Legea      
  nr. 186/2009, cu         
  modificările ulterioare  

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Tineretului și
  Sportului                
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat          
   
   
   
   
   

    139 
   
   
   
   
   
   
   
   

  30.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Tineretului și   
  Sportului        
   
   
   
   
   
   

  Institutul Național de
  Cercetare pentru Sport
  Finanțat din venituri 
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Ministerului          
  Tineretului și        
  Sportului             

  Legea educației fizice și
  sportului nr. 69/2000, cu
  modificările și          
  completările ulterioare  
   
   
   
   
   

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   

  Institutul Național de   
  Cercetare pentru Sport   
  Finanțat din venituri    
  proprii și subvenții de la
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Tineretului și Sportului 
   
   

     27 
   
   
   
   
   
   
   
   

  31.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Mediului         
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională     
  pentru Arii Naturale  
  Protejate             
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Ministerului          
  Mediului              

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 57/2007   
  privind regimul ariilor  
  naturale protejate,      
  conservarea habitatelor  
  naturale, a florei și    
  faunei sălbatice, cu     
  modificările și          
  completările ulterioare  

  Desființarea și preluarea
  activității de către un  
  compartiment nou-înființat
  în cadrul Ministerului   
  Mediului                 
   
   
   
   

  Direcție în cadrul       
  Ministerului Mediului    
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Mediului                 
   
   
   

     85 
   
   
   
   
   
   
   
   

  32.
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Economiei        
   
   
   
   
   

  Agenția Română pentru 
  Conservarea Energiei  
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat    
   
   

  Ordonanța Guvernului     
  nr. 22/2008 privind      
  eficiența energetică și  
  promovarea utilizării la 
  consumatorii finali a    
  surselor regenerabile de 
  energie                  

  Desființare prin         
  comasare - absorbție     
  și preluarea activității 
  de către Autoritatea     
  Națională de Reglementare
  în Domeniul Energiei -   
  ANRE                     

  Autoritatea Națională de 
  Reglementare în          
  Domeniul Energiei - ANRE 
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Secretariatului  
  General al Guvernului    

     18 
   
   
   
   
   
   

  33.
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Economiei        
   
   
   
   
   
   

  Agenția Nucleară      
  Finanțată integral de 
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Ministerului Economiei
   
   
   

  Ordonanța Guvernului     
  nr. 7/2003 privind       
  promovarea, dezvoltarea  
  și monitorizarea         
  activităților nucleare,  
  republicată, cu          
  modificările și          
  completările ulterioare  

  Desființare, ca urmare a 
  comasării prin fuziune   
  cu Agenția Națională     
  pentru Deșeuri Radioactive
  Schimbarea regimului     
  de finanțare             
   
   

  Agenția Nucleară și      
  pentru Deșeuri Radioactive
  Finanțată din venituri   
  proprii și subvenții de la
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Economiei                
   

     12 
   
   
   
   
   
   
   

  34.
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Economiei        
   
   
   
   
   

  Agenția Națională     
  pentru Deșeuri        
  Radioactive           
  Finanțată integral din
  venituri proprii      
   
   

  Ordonanța Guvernului     
  nr. 11/2003 privind      
  gospodărirea în          
  siguranță a deșeurilor   
  radioactive, republicată 
   
   

  Desființare, ca urmare a 
  comasării prin fuziune   
  cu Agenția Nucleară      
  Schimbarea regimului     
  de finanțare             
   
   

  Agenția Nucleară și      
  pentru Deșeuri Radioactive
  Finanțată din venituri   
  proprii și subvenții de la
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Economiei                

      2 
   
   
   
   
   
   

  35.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Economiei        
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Română pentru 
  Dezvoltarea Durabilă a
  Zonelor Industriale   
  Finanțată integral de 
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Ministerului          
  Economiei             
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 14/2009   
  privind înființarea      
  Agenției Române pentru   
  Dezvoltarea Durabilă a   
  Zonelor Industriale -    
  ARDDZI, aprobată cu      
  modificări prin Legea    
  nr. 214/2009             

  Reducerea numărului de   
  posturi                  
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Română pentru    
  Dezvoltarea Durabilă a   
  Zonelor Industriale      
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Economiei                
   
   

     20 
   
   
   
   
   
   
   
   

  36.
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Economiei        
   
   
   
   
   
   

  Oficiul Participațiilor
  Statului și Privati-  
  zării în Industrie    
  Finanțat integral din 
  venituri proprii      
   
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 88/2001   
  privind înființarea      
  Oficiului Participațiilor
  Statului și Privatizării 
  în Industrie, aprobată cu
  modificări prin Legea    
  nr. 552/2001             

  Reducerea numărului de   
  posturi                  
  Schimbarea regimului     
  de finanțare             
   
   
   
   

  Oficiul Participațiilor  
  Statului și Privatizării 
  în Industrie             
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Economiei                
   

     25 
   
   
   
   
   
   
   

  37.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Administrației   
  și Internelor    
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Administrația Națională
  a Rezervelor de Stat  
  Finanțată integral de 
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Ministerului          
  Administrației și     
  Internelor            
   
   
   
   

  Legea nr. 82/1992        
  privind rezervele de stat,
  republicată, cu          
  modificările și          
  completările ulterioare  
   
   
   
   
   
   
   

  Desființare, prin        
  comasare cu Oficiul      
  Central de Stat pentru   
  Probleme Speciale, și    
  înființarea unei entități
  noi, Administrația       
  Națională a Rezervelor   
  de Stat și Probleme      
  Speciale, care va prelua 
  activitatea celor două   
  instituții supuse        
  reorganizării            

  Administrația Națională  
  a Rezervelor de Stat și  
  Probleme Speciale        
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Administrației și        
  Internelor               
   
   
   
   

     40 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  38.
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Administrației   
  și Internelor    
   
   
   
   
   

  Oficiul Central de    
  Stat pentru Probleme  
  Speciale              
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin 
  bugetul Ministerului  
  Administrației și     
  Internelor            

  Legea nr. 477/2003       
  privind pregătirea       
  economiei naționale      
  și a teritoriului pentru 
  apărare                  
   
   
   

  Desființare, prin        
  comasare cu Administrația
  Națională a Rezervelor de
  Stat, și preluarea       
  activității de către     
  Administrația Națională  
  a Rezervelor de Stat și  
  Probleme Speciale        

  Administrația Națională  
  a Rezervelor de Stat și  
  Probleme Speciale        
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Administrației și        
  Internelor               

     65 
   
   
   
   
   
   
   

  39.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Administrației   
  și Internelor    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Inspectoratul Național
  pentru Evidența       
  Persoanelor           
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin 
  bugetul Ministerului  
  Administrației și     
  Internelor            
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța Guvernului     
  nr. 84/2001 privind      
  înființarea, organizarea 
  și funcționarea servici- 
  ilor publice comunitare  
  de evidență a persoanelor,
  aprobată cu modificări   
  și completări prin Legea 
  nr. 372/2002, cu         
  modificările și          
  completările ulterioare  
   
   
   
   

  Desființare, ca urmare a 
  comasării prin fuziune   
  cu Centrul Național de   
  Administrare a Bazelor   
  de Date privind Evidența 
  Persoanelor, și          
  constituirea unei noi    
  persoane juridice, în    
  subordinea Ministerului  
  Administrației și        
  Internelor - Direcția    
  pentru Evidența          
  Persoanelor și           
  Administrarea Bazelor    
  de Date                  

  Direcția pentru Evidența 
  Persoanelor și           
  Administrarea Bazelor    
  de Date                  
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Administrației și        
  Internelor               
   
   
   
   
   
   

     21 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  40.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Administrației   
  și Internelor    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Centrul Național de   
  Administrare a Bazelor
  de Date privind       
  Evidența Persoanelor  
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin 
  bugetul Ministerului  
  Administrației și     
  Internelor            
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 50/2004   
  pentru modificarea și    
  completarea unor acte    
  normative în vederea     
  stabilirii cadrului      
  organizatoric și         
  funcțional corespunzător 
  desfășurării activităților
  de eliberare și evidență 
  a cărților de identitate,
  actelor de stare civilă, 
  pașapoartelor simple,    
  permiselor de conducere și
  certificatelor de        
  înmatriculare a          
  vehiculelor, aprobată cu 
  modificări și completări 
  prin Legea nr. 520/2004, 
  cu completările          
  ulterioare,              

  Desființare, ca urmare a 
  comasării prin fuziune   
  cu Inspectoratul         
  Național pentru Evidența 
  Persoanelor, și          
  constituirea unei noi    
  persoane juridice, în    
  subordinea Ministerului  
  Administrației și        
  Internelor - Direcția    
  pentru Evidența          
  Persoanelor și           
  Administrarea Bazelor    
  de Date                  
   
   
   
   
   
   
   

  Direcția pentru Evidența 
  Persoanelor și           
  Administrarea Bazelor    
  de Date                  
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Administrației și        
  Internelor               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     60 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  41.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Administrației   
  și Internelor    
   
   
   
   
   
   

  Institutul Național de
  Administrație (INA)   
  Finanțat din venituri 
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Ministerului          
  Administrației și     
  Internelor            

  Ordonanța Guvernului     
  nr. 81/2001 privind      
  înființarea și organizarea
  Institutului Național de 
  Administrație, aprobată  
  cu modificări prin Legea 
  nr. 106/2002, cu         
  modificările și          
  completările ulterioare  

  Desființare prin         
  comasare prin absorbție  
  și preluarea activității 
  de către o direcție nouă 
  în cadrul Agenției       
  Naționale a Funcționarilor
  Publici (ANFP)           
   
   

  Direcție nou-înființată în
  cadrul Agenției Naționale
  a Funcționarilor Publici 
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Administrației și        
  Internelor               
   

     18 
  (apa- 
  ratul 
  cen-  
  tral) 
   
   
   
   

  42.
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Administrației   
  și Internelor    
   
   
   
   
   

  Agenția Națională de  
  Cadastru și Publicitate
  Imobiliară (ANCPI)    
  Finanțată integral din
  venituri proprii      
   
   
   

  Legea cadastrului și a   
  publicității imobiliare  
  nr. 7/1996, republicată, 
  cu modificările ulterioare
   
   
   
   

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională de     
  Cadastru și Publicitate  
  Imobiliară (ANCPI)       
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Administrației și        
  Internelor               

    252 
  Insti-
  tuția 
  își   
  păs-  
  trează
  denu- 
  mirea 

  43.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Administrației   
  și Internelor    
   
   
   
   
   
   

  Autoritatea Națională 
  de Reglementare pentru
  Serviciile Comunitare 
  de Utilități Publice  
  Finanțată integral din
  venituri proprii      
   
   
   

  Legea serviciilor        
  comunitare de utilități  
  publice nr. 51/2006,     
  publicată în Monitorul   
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 254 din    
  21 martie 2006, cu       
  modificările și          
  completările ulterioare  

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   

  Autoritatea Națională de 
  Reglementare pentru      
  Serviciile Comunitare de 
  Utilități Publice        
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Administrației și        
  Internelor               

     63 
  Insti-
  tuția 
  își   
  păs-  
  trează
  denu- 
  mirea 
   

  44.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Administrației   
  și Internelor    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Arhivele Naționale    
  Finanțată integral    
  de la bugetul de stat,
  prin bugetul          
  Ministerului          
  Administrației și     
  Internelor            
   
   
   
   
   
   
   
   

  Legea Arhivelor Naționale
  nr. 16/1996, publicată   
  în Monitorul Oficial al  
  României, Partea I, nr.  
  71 din 9 aprilie 1996, cu
  modificările și          
  completările ulterioare  
   
   
   
   
   
   
   
   

  Reducere de posturi      
  Reorganizarea            
  aparatului central al    
  Arhivelor Naționale la   
  nivel de direcție cu     
  personalitate juridică în
  subordinea Ministerului  
  Administrației și        
  Internelor               
  Reorganizarea direcțiilor
  județene ale Arhivelor   
  Naționale și a Direcției 
  Municipiului București a 
  Arhivelor Naționale la   
  nivel de servicii        

  Arhivele Naționale       
  Finanțată integral       
  de la bugetul de stat,   
  prin bugetul Ministerului
  Administrației și        
  Internelor               
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    548 
  Insti-
  tuția 
  își   
  păs-  
  trează
  denu- 
  mirea 
   
   
   
   
   
   
   

  45.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Administrației   
  și Internelor    
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională a   
  Funcționarilor Publici
  (ANFP)                
  Finanțată integral de 
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Ministerului          
  Administrației și     
  Internelor            

  Legea nr. 188/1999       
  privind statutul         
  funcționarilor publici,  
  republicată în Monitorul 
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 365 din    
  29 mai 2007, cu          
  modificările și          
  completările ulterioare  

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională a      
  Funcționarilor Publici   
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Administrației și        
  Internelor               
   
   

     20 
   
   
   
   
   
   
   
   

  46.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Administrației   
  și Internelor    
  Coordonarea      
  metodologică a   
  Institutului     
  Național de      
  Administrație    
   
   
   
   
   

  Centrele regionale de 
  formare continuă      
  pentru administrația  
  publică locală        
  Finanțate din venituri
  proprii               
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța Guvernului     
  nr. 81/2001 privind      
  înființarea și organizarea
  Institutului Național de 
  Administrație, publicată 
  în Monitorul Oficial al  
  României, Partea I,      
  nr. 542 din 1 septembrie 
  2001, aprobată cu        
  modificări prin Legea    
  nr. 106/2002, cu         
  modificările și          
  completările ulterioare  

  Desființare și preluarea 
  activității de către     
  instituții nou-înființate
  în subordinea Agenției   
  Naționale a              
  Funcționarilor Publici   
  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   

  Centrele regionale de    
  formare continuă pentru  
  administrația publică    
  locală se înființează în 
  subordinea Agenției      
  Naționale a              
  Funcționarilor Publici   
  Finanțate integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Administrației și        
  Internelor               
   

     38 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  47.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Muncii,
  Familiei și      
  Protecției Sociale
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională     
  pentru Egalitatea de  
  Șanse între Femei și  
  Bărbați (ANES)        
  Finanțată integral din
  bugetul de stat, prin 
  bugetul Ministerului  
  Muncii, Familiei și   
  Protecției Sociale    

  Legea nr. 202/2002       
  privind egalitatea de    
  șanse și de tratament    
  între femei și bărbați,  
  republicată în Monitorul 
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 150 din    
  1 martie 2007            
   

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională        
  pentru Egalitatea de     
  Șanse între Femei și     
  Bărbați (ANES)           
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Muncii, Familiei și      
  Protecției Sociale       

     26 
   
   
   
   
   
   
   
   

  48.
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Muncii,
  Familiei și      
  Protecției Sociale
   
   
   
   
   

  Agenția Națională     
  pentru Prestații      
  Sociale               
  Finanțată integral din
  bugetul de stat, prin 
  bugetul Ministerului  
  Muncii, Familiei și   
  Protecției Sociale    

  Art. 30 din Legea        
  nr. 47/2006 privind      
  sistemul național de     
  asistență socială,       
  publicată în Monitorul   
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 239 din    
  16 martie 2006           

  Reducere de posturi      
  Preia activitatea        
  Direcției de muncă și    
  protecție socială        
   
   
   
   

  Agenția Națională        
  pentru Prestații Sociale 
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Muncii, Familiei și      
  Protecției Sociale       
   

    201 
   
   
   
   
   
   
   

  49.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Muncii,
  Familiei și      
  Protecției Sociale
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională pen-
  tru Protecția Familiei
  Finanțată integral de 
  la bugetul de stat,prin
  bugetul Ministerului  
  Muncii, Familiei și   
  Protecției Sociale    
   
   

  Legea nr. 217/2003       
  pentru prevenirea și     
  combaterea violenței în  
  familie, publicată în    
  Monitorul Oficial al     
  României, Partea I,      
  nr. 367 din 29 mai 2003, 
  cu modificările și       
  completările ulterioare  

  Desființare, ca urmare a 
  comasării cu Autoritatea 
  Națională pentru         
  Protecția Drepturilor    
  Copilului, cu constituirea
  unei noi persoane        
  juridice                 
   
   

  Autoritatea Națională    
  pentru Protecția Familiei
  și a Drepturilor Copilului
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Muncii, Familiei și      
  Protecției Sociale       
   

      7 
   
   
   
   
   
   
   
   

  50.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Muncii,
  Familiei și      
  Protecției Sociale
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Autoritatea Națională 
  pentru Protecția      
  Drepturilor Copilului 
  Finanțată integral de 
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Ministerului Muncii,  
  Familiei și Protecției
  Sociale               
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 12/2001   
  privind înființarea      
  Autorității Naționale    
  pentru Protecția         
  Drepturilor Copilului,   
  publicată în Monitorul   
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 63 din     
  6 februarie 2001,        
  aprobată cu modificări   
  prin Legea nr. 252/2001, 
  cu modificările          
  ulterioare               
   
   

  Desființare ca urmare a  
  comasării cu Agenția     
  Națională pentru         
  Protecția Familiei       
  Activitatea Centrului-   
  pilot de asistență și    
  protecție a victimelor   
  violenței în familie și  
  cea a Centrului de       
  Informare și Consultanță 
  pentru Familie vor fi    
  preluate de Autoritatea  
  Națională pentru         
  Protecția Familiei       
  și a Drepturilor         
  Copilului, nou-înființată.

  Autoritatea Națională    
  pentru Protecția Familiei
  și a Drepturilor         
  Copilului                
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Muncii, Familiei și      
  Protecției Sociale       
   
   
   
   
   
   
   

     13 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  51.
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Muncii,
  Familiei și      
  Protecției Sociale
   
   
   
   

  Inspecția Muncii      
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul Ministeru-
  lui Muncii, Familiei și
  Protecției Sociale    

  Legea nr. 108/1999 pentru
  înființarea și organizarea
  Inspecției Muncii,       
  republicată în Monitorul 
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 740 din    
  10 octombrie 2002        

  Reducere de posturi      
  Preia Inspecția socială  
   
   
   
   
   

  Inspecția Muncii         
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Muncii, Familiei și      
  Protecției Sociale       
   

     400
   
   
   
   
   
   

  52.
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Muncii,
  Familiei și      
  Protecției Sociale
   
   
   
   

  Inspecția socială     
  Finanțată integral de 
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Ministerului Muncii,  
  Familiei și Protecției
  Sociale               

  Art. 29 din Legea nr.    
  47/2006 privind sistemul 
  național de asistență    
  socială, publicată în    
  Monitorul Oficial al     
  României, Partea I, nr.  
  239 din 16 martie 2006   

  Desființare, ca urmare a 
  comasării prin absorbție,
  și preluarea activității 
  de către Inspecția Muncii
   
   
   

  Inspecția Muncii         
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Muncii, Familiei și      
  Protecției Sociale       
   

      80
   
   
   
   
   
   

  53.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Muncii,
  Familiei și      
  Protecției Sociale
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Autoritatea Națională 
  pentru Persoanele cu  
  Handicap              
  Finanțată integral de 
  la bugetul de stat,   
  prin bugetul          
  Ministerului Muncii,  
  Familiei și Protecției
  Sociale               
   
   
   
   
   

  Ordonanța Guvernului nr. 
  14/2003 privind înființa-
  rea, organizarea și      
  funcționarea Autorității 
  Naționale pentru Persoa- 
  nele cu Handicap,        
  publicată în Monitorul   
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 63 din 1   
  februarie 2003, aprobată 
  cu modificări și         
  completări prin Legea nr.
  239/2003, cu modificările
  și completările ulterioare

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Autoritatea Națională    
  pentru Persoanele cu     
  Handicap                 
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Muncii, Familiei și      
  Protecției Sociale       
   
   
   
   
   
   

      21
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  54.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Sănătății        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Sănătății  
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Art. 15 din Ordonanța de 
  urgență a Guvernului nr. 
  221/2008 pentru stabilirea
  unor măsuri de           
  reorganizare în cadrul   
  administrației publice   
  centrale, publicată în   
  Monitorul Oficial al     
  României, Partea I, nr.  
  882 din 24 decembrie 2008,
  aprobată prin Legea nr.  
  186/2009, cu modificările
  și completările ulterioare

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Sănătății     
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

      29
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  55.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Sănătății        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Școala Națională de   
  Sănătate Publică și   
  Management Sanitar    
  București             
  Finanțată din venituri
  proprii               
   
   
   
   
   
   
   
   

  Art. 682 din Legea nr.   
  95/2006 privind reforma în
  domeniul sănătății,      
  publicată în Monitorul   
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 372 din 28 
  aprilie 2006, cu modifică-
  rile și completările     
  ulterioare, ca efect al  
  reorganizării Institutului
  Național de Cercetare-   
  Dezvoltare în Sănătate   
  București, care s-a      
  desființat               

  Desființare, ca urmare a 
  comasării prin fuziune cu
  Centrul Național de      
  Perfecționare în Domeniul
  Sanitar București, și    
  constituirea unei noi    
  persoane juridice        
   
   
   
   
   
   
   

  Școala Națională de      
  Sănătate Publică,        
  Management și Perfec-    
  ționare în Domeniul      
  Sanitar București        
  Persoană juridică în     
  subordinea Universității 
  de Medicină și Farmacie  
  "Carol Davila" și în     
  coordonarea Ministerului 
  Sănătății                
  Finanțată integral din   
  venituri proprii         
   

       7
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  56.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Sănătății        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională a   
  Medicamentului        
  București             
  Finanțată din venituri
  proprii               
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Art. 1 din Ordonanța     
  Guvernului nr. 125/1998  
  privind înființarea,     
  organizarea și           
  funcționarea Agenției    
  Naționale a Medicamentului
  publicată în Monitorul   
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 329 din 31 
  august 1998, aprobată cu 
  modificări și completări 
  prin Legea nr. 594/2002, 
  cu modificările și       
  completările ulterioare  

  Reducere de posturi      
  Schimbarea regimului de  
  finanțare                
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională a      
  Medicamentului București,
  în subordinea Ministerului
  Sănătății                
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Sănătății                
   
   
   
   
   
   

     151
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  57.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Sănătății        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Oficiul Tehnic de     
  Dispozitive Medicale, 
  din subordinea        
  Ministerului Sănătății
  Finanțat din venituri 
  proprii               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Art. 6 din Legea nr.     
  176/2000 privind         
  dispozitivele medicale,  
  republicată în Monitorul 
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 79 din     
  24 ianuarie 2005         
  Hotărârea Guvernului     
  nr. 2.281/2004 pentru    
  aprobarea Regulamentului 
  de organizare și         
  funcționare a Oficiului  
  Tehnic de Dispozitive    
  Medicale [art. 6 alin. (3)
  din Legea nr. 176/2000,  
  republicată]             

  Reducere de posturi      
  Schimbarea regimului de  
  finanțare                
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Oficiul Tehnic de        
  Dispozitive Medicale, în 
  subordinea Ministerului  
  Sănătății                
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Sănătății                
   
   
   
   
   
   
   
   

      29
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  58.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Dezvoltării      
  Regionale și     
  Locuinței        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Centrul Național pentru
  Reducerea Riscului    
  Seismic               
  Finanțat din venituri 
  proprii și subvenții  
  acordate de la bugetul
  de stat               
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța Guvernului nr. 
  54/2002 privind          
  înființarea Centrului    
  Național pentru Reducerea
  Riscului Seismic,        
  publicată în Monitorul   
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 633 din 27 
  august 2002, aprobată cu 
  modificări prin Legea    
  nr. 614/2002             
   
   
   

  Denumirea "Centrul       
  Național pentru Reducerea
  Riscului Seismic" se     
  înlocuiește cu denumirea 
  "Centrul Național de     
  Cercetare-Dezvoltare     
  pentru Protecția         
  Construcțiilor la Acțiuni
  Seismice și Alunecări de 
  Teren - CNRRS"           
  Reducere de posturi      
   
   
   

  Centrul Național de      
  Cercetare-Dezvoltare     
  pentru Protecția         
  Construcțiilor la Acțiuni
  Seismice și Alunecări de 
  Teren - CNRRS (denumire  
  nouă, fără a deveni      
  entitate nouă)           
  Finanțat din venituri    
  proprii și subvenții     
  acordate de la bugetul   
  de stat, prin bugetul    
  Ministerului Dezvoltării 
  Regionale și Locuinței   

      14
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  59.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Dezvoltării      
  Regionale și     
  Locuinței        
   
   
   
   
   

  Agenția Națională     
  pentru Locuințe       
  Finanțată din venituri
  proprii               
   
   
   
   
   

  Legea nr. 152/1998 privind
  înființarea Agenției     
  Naționale pentru Locuințe,
  publicată în Monitorul   
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 265 din    
  16 iulie 1998, cu        
  modificările și          
  completările ulterioare  

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională pentru 
  Locuințe                 
  Finanțată din venituri   
  proprii                  
   
   
   
   
   

      33
   
   
   
   
   
   
   
   

  60.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Agriculturii,    
  Pădurilor și     
  Dezvoltării Rurale
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Agricultu- 
  rii, Pădurilor și     
  Dezvoltării Rurale    
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat       
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța de urgență a   
  Guvernului nr. 221/2008  
  pentru stabilirea unor   
  măsuri de reorganizare   
  în cadrul administrației 
  publice centrale,        
  publicată în Monitorul   
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 882 din 24 
  decembrie 2008, aprobată 
  prin Legea nr. 186/2009, 
  cu modificările ulterioare

  Reducere de posturi      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul Agriculturii, 
  Pădurilor și Dezvoltării 
  Rurale                   
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat          
   
   
   
   
   
   
   

     136
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  61.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Agriculturii,    
  Pădurilor și     
  Dezvoltării Rurale
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Domeniilor    
  Statului              
  Finanțată integral din
  venituri proprii      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Legea nr. 268/2001 privind
  privatizarea societăților
  comerciale ce dețin în   
  administrare terenuri    
  proprietate publică și   
  privată a statului cu    
  destinație agricolă și   
  înființarea Agenției     
  Domeniilor Statului,     
  publicată în Monitorul   
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 299 din    
  7 iunie 2001, cu         
  modificările și          
  completările ulterioare  

  Reducere de posturi      
  Schimbarea regimului de  
  finanțare                
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Domeniilor       
  Statului                 
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Agriculturii, Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale       
   
   
   
   
   
   
   
   

      94
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  62.
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Agriculturii,    
  Pădurilor și     
  Dezvoltării Rurale
   
   
   
   

  Centrul de Formare și 
  Inovație pentru       
  Dezvoltare în Carpați 
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin 
  bugetul Ministerului  
  Agriculturii, Pădurilor
  și Dezvoltării Rurale 

  Legea muntelui nr.       
  347/2004, republicată în 
  Monitorul Oficial al     
  României, Partea I, nr.  
  448 din 30 iunie 2009    
   
   
   

  Desființare, ca urmare a 
  comasării prin absorbție,
  și preluarea atribuțiilor
  de către Agenția Națională
  a Zonei Montane          
   
   
   

  Agenția Națională a Zonei
  Montane                  
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Agriculturii, Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale       
   

       0
   
   
   
   
   
   
   

  63.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Agriculturii,    
  Pădurilor și     
  Dezvoltării Rurale
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională de  
  Consultanță Agricolă  
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat    
   
   
   
   
   
   

  Ordonanța Guvernului     
  nr. 22/2005 privind      
  reorganizarea activității
  de consultanță agricolă, 
  publicată în Monitorul   
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 102 din    
  31 ianuarie 2005,        
  aprobată cu modificări   
  prin Legea nr. 77/2005,  
  cu modificările ulterioare

  Oficiile județene de     
  consultanță agricolă se  
  transformă în camere     
  agricole                 
   
   
   
   
   
   
   

  Camerele agricole,       
  instituții publice       
  descentralizate          
  Finanțate din venituri   
  proprii și subvenții de la
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Agriculturii, Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale       
   
   

    1092
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  64.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Agriculturii,    
  Pădurilor și     
  Dezvoltării Rurale
   
   
   
   
   

  Autoritatea Hipică    
  Națională             
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat    
   
   
   
   

  Legea calului nr. 389/2005
  publicată în Monitorul   
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 9 din 5    
  ianuarie 2006, cu modifi-
  cările și completările   
  ulterioare               
   
   

  Desființare, prin        
  preluarea atribuțiilor de
  către Agenția Națională  
  pentru Ameliorare și     
  Reproducție în Zootehnie 
  "Prof. dr. G.K.          
  Constantinescu"          
  Schimbarea regimului de  
  finanțare                

  Agenția Națională pentru 
  Ameliorare și Reproducție
  în Zootehnie "Prof. dr.  
  G.K. Constantinescu"     
  Finanțată integral de la 
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Agriculturii, Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale       

       0
   
   
   
   
   
   
   
   

  65.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ministerul       
  Agriculturii,    
  Pădurilor și     
  Dezvoltării Rurale
   
   
   
   
   
   
   
   

  Laboratorul Central   
  pentru Calitatea      
  Semințelor și a       
  Materialului Săditor  
  Finanțat din venituri 
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat    
   
   
   
   
   

  Legea nr. 266/2002 privind
  producerea, prelucrarea, 
  controlul și certificarea
  calității, comercializarea
  semințelor și a          
  materialului săditor,    
  precum și înregistrarea  
  soiurilor de plante,     
  publicată în Monitorul   
  Oficial al României,     
  Partea I, nr. 343 din    
  23 mai 2002              

  Preia Banca de Resurse   
  Genetice Vegetale Suceava,
  care se desființează.    
  Schimbarea regimului de  
  finanțare                
   
   
   
   
   
   
   

  Laboratorul Central pentru
  Calitatea Semințelor și a
  Materialului Săditor     
  Finanțat integral de la  
  bugetul de stat, prin    
  bugetul Ministerului     
  Agriculturii, Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale       
   
   
   
   

       0