ORDIN nr. 24 din 30 martie 2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informațiile secrete de serviciu și informațiile de interes public
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 2 aprilie 2010
  Văzând Referatul de aprobare nr. 48 din 18 iunie 2009,
  având în vedere prevederile Legii nr. 182/2002 privind informațiile clasificate, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerație prevederile Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu,
  în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia,
  președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Lista cuprinzând informațiile secrete de serviciu, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Lista cuprinzând informațiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă Lista cuprinzând informațiile de interes public comunicate la cerere, prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Proiectul raportului periodic de activitate al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează anual, până la sfârșitul lunii februarie, de către Serviciul comunicare, IT și relații cu mass-media, în colaborare cu toate structurile Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.


  Articolul 5

  În scopul aplicării unitare a prevederilor art. 6 și 7 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, toate compartimentele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor vor transmite Serviciului comunicare, IT și relații cu mass-media, după caz:
  a) răspunsul la solicitarea informației de interes public, în termen de:
  1. 5 zile de la înregistrarea la registratura Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor; și2. cel mult 25 de zile de la înregistrarea la registratura Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în cazul unor informații complexe;
  b) refuzul comunicării informațiilor solicitate, cu motivația corespunzătoare, în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii la registratura Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.


  Articolul 6

  Monitorizarea îndeplinirii dispozițiilor prezentului ordin revine secretarului general al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și șefului Serviciului comunicare, IT și relații cu mass-media.


  Articolul 7

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 8

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 37/2005 privind informațiile de interes public și secretele de serviciu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 7 martie 2005, cu modificările ulterioare.


  Articolul 9

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Marian Zlotea

  București, 30 martie 2010.
  Nr. 24.

  Anexa nr. 1

  LISTA
  cuprinzând informațiile secrete de serviciu
  1. Corespondență referitoare la domeniile de competență ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, a cărei divulgare este de natură să producă prejudicii instituției și unităților din subordinea acesteia (termen de clasificare - 5 ani)2. Corespondență inițiată în cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pe baza integrării, coroborării, prelucrării sau procesării informațiilor clasificate secrete de serviciu comunicate de către instituțiile sau autoritățile publice sau celelalte persoane juridice de drept public sau privat, a cărei divulgare este de natură să producă prejudicii instituției și unităților din subordinea acesteia (termen de clasificare - 5 ani)3. Extrase din documente clasificate secret de serviciu, a căror divulgare este de natură să producă prejudicii (termen de clasificare - 5 ani)4. Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (termen de clasificare - 5 ani)5. Suporturile de memorie externă utilizate în sistemul destinat preluării, prelucrării, stocării și transmiterii de date și informații clasificate secrete de serviciu (termen de clasificare - 5 ani)6. Lista cu parole, coduri și chei de criptare a sistemului electronic de prelucrare, stocare și transmitere a informațiilor clasificate secret de serviciu (termen de clasificare - 5 ani)7. Planurile de securitate ale proprietarului/operatorului/administratorului deținător de infrastructură critică națională/europeană, a căror divulgare este de natură să producă prejudicii instituției și emitenților (termen de clasificare - 5 ani)8. Corespondență referitoare la Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, a cărei divulgare este de natură să producă prejudicii instituției ori persoanelor juridice de drept public sau privat (termen de clasificare - 5 ani)9. Corespondență, rapoarte, informări cu privire la activitatea de protecție a infrastructurilor critice naționale/europene, a căror divulgare este de natură să producă prejudicii instituției ori persoanelor juridice de drept public sau privat (termen de clasificare - 5 ani)10. Fișe de incident privind infrastructurile critice naționale (termen de clasificare - 5 ani)11. Propunerile de revizuire și reevaluare a listei infrastructurilor critice naționale desemnate corespunzător sectoarelor aflate în responsabilitatea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (termen de clasificare - 5 ani)12. Documentația de securitate a sistemului informatic și de comunicații destinat procesării, stocării și transmiterii informațiilor clasificate (termen de clasificare - 5 ani)13. Componente ale infrastructurii informatice și de comunicații destinate procesării, stocării și/sau transmiterii informațiilor clasificate secrete de serviciu (termen de clasificare - 5 ani)14. Delegațiile emise persoanelor care sunt delegate la nivelul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor să execute transportul, predarea și primirea corespondenței clasificate (termen de clasificare - 5 ani)15. Adrese de includere în sistemul de colectare și transport al corespondenței clasificate (termen de clasificare - 5 ani)
  (la 07-11-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 123 din 17 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 07 noiembrie 2019 )


  Anexe nr. 2

  LISTA
  cuprinzând informațiile de interes public comunicate din oficiu1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice4. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil6. Programele și strategiile proprii7. Lista cuprinzând documentele de interes public8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii9. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate


  Anexe nr. 3

  LISTA
  cuprinzând informațiile de interes public comunicate la cerere1. Ordine interne și instrucțiuni ale președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor2. Deconturi despăgubiri3. Autorizația veterinară de funcționare4. Ordonanța de suspendare temporară a activității5. Ordonanța privind anularea autorizației de funcționare a unității6. Certificate veterinare de sănătate7. Certificate de abilitare8. Abrogat.
  (la 04-11-2011, Pct. 8 al anexei 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 1 noiembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 4 noiembrie 2011. )
  9. Abrogat.
  (la 04-11-2011, Pct. 9 al anexei 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 1 noiembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 4 noiembrie 2011. )
  10. Abrogat.
  (la 04-11-2011, Pct. 10 al anexei 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 1 noiembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 4 noiembrie 2011. )
  11. Situația efectivelor de animale12. Situația privind mortalitatea la animale pe cauze13. Raport de notificare internațională a bolilor14. Situația focarelor de rabie15. Situația târgurilor de animale16. Situația ecarisării teritoriului17. Situația focarelor de TBC și LEB18. Situația mastitelor19. Situația supravegherii pestei porcine clasice la mistreți20. Situația privind recoltarea SRM21. Situația fabricilor de nutrețuri combinate22. rezultatele controalelor efectuate de autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și măsurile dispuse ca urmare a acestor controale.
  (la 04-11-2011, Pct. 22 al anexei 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 1 noiembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 4 noiembrie 2011. )
  23. Notele de serviciu cu caracter intern24. Registrul de intrare-ieșire a corespondenței25. Registrul de înregistrare a autorizațiilor veterinare26. Registrul de inventariere a bunurilor27. Înscrisurile din dosarele în care Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor este parte: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de exercitare a unor căi de atac, note de ședință, concluzii scrise și orice alte înscrisuri depuse ca probe, documente care, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, trebuie comunicate atât instanței de judecată, cât și părților în proces28. Registrul de tranzit29. Abrogat.
  (la 07-11-2019, Punctul 29 din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 123 din 17 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 07 noiembrie 2019 )
  30. Situația epizootiilor31. Planul cifric32. Situația planului cifric33. Monitorizarea acțiunilor din planul cifric34. rezultatele analizelor de laborator.
  (la 07-11-2019, Punctul 34 din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 123 din 17 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 07 noiembrie 2019 )
  35. Catagrafii, registrul de autorizare a unităților36. Registre și evidențe specifice activității de frontieră37. Registrul de consultații38. Documente sau înscrisuri referitoare la autorizarea unităților supravegheate sanitar veterinar
  -------