ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 22 septembrie 2006  Până la data aderării României la Uniunea Europeană, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pregăteşte structura instituţională pentru gestionarea fondurilor europene pentru agricultură, iar de la data aderării va fi responsabilă de derularea şi gestionarea acestor fonduri.
  Având în vedere că pentru asigurarea unui management performant este imperios necesar să fie delegate unele atribuţii directorilor sucursalelor judeţene pentru realizarea operaţiunilor financiar-contabile necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a acestora şi pentru evitarea apariţiei unor blocaje în activitatea administrativă curentă,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "(2) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator secundar de credite şi poate delega această calitate înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop."
  2. După alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Prin actul de delegare, directorul general al Agenţiei va preciza limitele şi condiţiile delegării."
  3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Agenţiei şi sucursalelor judeţene ale acesteia se face potrivit legii."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  -------------
  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 septembrie 2006.
  Nr. 71.
  --------