HOTĂRÂRE nr. 822 din 15 noiembrie 2017privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" din domeniul privat în domeniul public al statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 16 noiembrie 2017
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  La anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», și a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării“ la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare, numărul curent 499 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Poz.
  HG

  Denumirea imobilului și adresa

  Teren aferent rămas (mp)

  499

  629

  Teren intravilan (lot 2) situat în bd. Constantin Prezan nr. 2A, sectorul 1, București

  266


  Articolul II

  Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3 „Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»“, după numărul curent 55^1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 55^2, cu următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Denumirea imobilului și adresa

  Teren
  - mp -

  55^2

  Construcție și teren aferent intravilan (lot 1), situate în bd. Constantin Prezan nr. 2A, sectorul 1, București

  1.542
  2. La anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»“, numărul curent 629 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Denumirea imobilului și adresa

  Teren aferent rămas
  - mp -

  Temei
  legal

  629

  Teren intravilan (lot 2) situat în bd. Constantin Prezan
  nr. 2A, sectorul 1, București

  266

  O.U.G.
  nr. 32/2002


  Articolul IV

  Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa

  București, 15 noiembrie 2017.
  Nr. 822.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome
  „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“,
  având C.U.I. 2351555, care trece din domeniul privat în domeniul public al statului


  Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului

  Codul de clasificație

  Anul și actul dobândirii

  Adresa

  Vecinătăți

  Elemente-cadru de descriere tehnică ale bunului, conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  Valoarea - lei -

  Nr. MFP

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Imobil

  8.29.08

  Ordonanța
  de urgență a Guvernului nr. 32/2002

  București,
  bd. Constantin Prezan nr. 2A, sectorul 1

  Nord - bd. Constantin Prezan
  Sud - alee carosabilă Est -
  bd. Constantin Prezan nr. 2A, lot 2 și 4
  Vest -
  bd. Constantin Prezan nr. 2A, lot 2 și 4

  Nr. CF 263081
  Nr. cadastral 263080, compus din teren în suprafață de 1.542 mp, având categoria de folosință curți construcții, și construcția edificată pe acesta
  C1 - Clădire birouri
  S + P + mezanin + 1E + M, cu o suprafață construită desfășurată de 1.175 mp și o suprafață construită la sol de 345 mp, formată la subsol din: sală, cameră, coridor, wc, sas, coridor, sas, centrală termică, spațiu depozitare, cu o suprafață utilă de 154,63 mp + casa scării de 7,81 mp, rezultând o suprafață totală de 162,44 mp și o suprafață construită de 215 mp, la parter din: cameră, sas, gr. sanitar, gr. sanitar, cameră, debara, sas, gr. sanitar, culoar, sufragerie, sas, sas, gr. sanitar, sas, bucătărie, oficiu, cămară, cameră, cu o suprafață utilă de 216,65 mp + casa scării de 7,81 mp + casa scării de 1,14 mp + casa scării de 3,92 mp + casa scării de 9,22 mp + terasă închisă de 10,20 mp + terasă închisă de 64,70 mp + loggie de 10,75 mp, rezultând o suprafață totală de 325,39 mp și o suprafață construită de 345 mp; la mezanin din: gr. sanitar, sas, cămară, coridor, dormitor, dormitor, cu o suprafață utilă de 33,02 mp + casa scării de 7,81 mp + casa scării de 0,81 mp, rezultând o suprafață totală de 41,64 mp și o suprafață construită de 277 mp, la etaj 1 din: cameră, cameră, cameră, cameră, grup sanitar, cu o suprafață utilă de 199,72 mp + casa scării de 1,02 mp + casa scării de 1,54 mp + casa scării de 1,43 mp + casa scării de 11,50 mp, rezultând o suprafață totală de 215,21 mp și o suprafață construită de 265 mp și la mansardă din: cameră, hol, cu o suprafață utilă de 53,18 mp + casa scării de 1,89 mp, rezultând o suprafață totală de 55,07 mp și o suprafață construită de 73 mp

  Valoarea construcției = 1.076.521,58 lei Valoarea terenului = 3.877.294,39 lei

  Se va atribui.

  -----