ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 29 iunie 2000pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiesti din România, respectiv a anexei la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1

  Anexa la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiesti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 21 mai 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 140/1997, cu modificările ulterioare, se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.


  Articolul 2

  Datele cuprinse la pozițiile 17, 19, 22, 33, 34 și 35din anexa la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, se modifica în conformitate cu datele cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

  p. PRIM-MINISTRU,
  MIRCEA CIUMARA
  Contrasemnează:
  p. Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru
  pentru minorități naționale,
  Klaus Fabritius
  p. Ministrul funcției publice,
  Marian Parjol,
  secretar de stat


  Anexa nr. 1

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                Titularul                      Actul
                                actual al   Desti-    Folo-   în baza
  Nr.    Adresa      Actul de   dreptului   natia     sinta   căruia
  crt. imobilului  proprietate     de      inițială  actuala a intrat   Observații
                                 propri-                    în propri-
                                  etate                       etatea
                                                             statului
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. București,  Proces-verbal   Statul    Teatrul  Teatrul   Fără   Se restituie
     str. Iuliu  nr. 28.575/1940  român    Evreiesc  Evreiesc  titlu  terenul im-
     Barasch      al Comisiunii                      de Stat           preuna cu
     nr. 15       pentru                                             construcțiile
     (fosta str.  înființarea                                           aferente
     Biserica     cărților
     Udricani     funciare  
     nr. 15)      în București

   2. București,  Proces-verbal   Statul  Locuințe  Sediu    Decretul Se restituie 
     str. Matei  nr. 29.076/1940  român             firme       nr.   terenul im-
     Basarab      al Comisiunii                              112/1989  preuna cu
     nr. 50-52    pentru                                      anexa  construcțiile
     (fosta str.  înființarea                                 nr 10     aferente
     Ghenadie     cărților                                    poziția
     Petrescu     funciare                                     80
     nr. 58-60)   în București

   3. București,  Proces-verbal   Statul  Locuințe  Locuințe Decre-   Se restituie 
      str.        nr. 730/1940    român              și ate-  tul-    terenul im-
     Franceza     al Comisiunii                      lier    lege nr.  preuna cu
     nr. 18 și    pentru                                     842/1941  construc-
     str. Filitti înființarea                                Decre-     tiile
     nr. 13       cărților                                    tul-      aferente
     (fosta       funciare                                   lege nr.
     str. Carol   în București                               111/1951
     nr. 18)

   4. Cluj-       Extras C.F.     Statul  Sinagoga  Gradi-  Proces-   Se restituie
      Napoca,     nr. 18.214,     român             nita de  verbal    terenul în
     Str. Ote-    nr. topo.                         copii   nr.16.829/  suprafața
     lului         11.222                           con-     2.300 și  de 462 stp.
     nr. 3                                          struita  cererea
     județul                                        pe tere- Grupului
     Cluj                                           nul și-  de între-
                                                    nagogii  prinderi
                                                    demolate de gos-
                                                             podarie
                                                             comunală

   5. Petrova,     Extras C.F.    Statul    Baie     Magazin   Fără   Se restituie
      Str.         nr. 167,       român    rituala  construit  titlu  terenul în
     Principala    nr. topo.                 și     în locul           suprafața
     nr. 415,      284, 285                sinagoga sinagogii          de 102+49
      județul                                        și baii             stp. 
     Maramures                                       rituale                   
                                                     demolate

   6. Harlau,      Număr          Statul    Baie     Locuințe  Fără   Se restituie
     str. Petru   inventar        român    rituala   și maga-  titlu  terenul im-
     Rares        005-2512                           zin               preuna cu
     nr. 56                                                            construc-
     județul                                                             tiile
     Iași                                                               aferente
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa nr. 2

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                Titularul                      Actul
                                actual al   Desti-    Folo-   în baza
  Nr.    Adresa      Actul de   dreptului   natia     sinta   căruia
  crt. imobilului  proprietate     de      inițială  actuala imobilul   Observații
                                 propri-                     a intrat
                                  etate                      în propri-
                                                               etatea
                                                              statului
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  17. Satu Mare  Extras C.F.     Statul    Convict   Grupul   Decretul
     str. Mihai  nr. 977          român    româno-   Școlar   nr. 176/1948
     Eminescu    transcris în              catolic   "Unio"
     nr. 5,      C.F. nr.
     județul     13.235, nr.
      Satu       topo, 500/3,
      Mare       501, 502, 503

  19. Oradea,    Extras C.F.     Statul    Spitalul  Direcția     Încheierea
     str.        nr. 1.607,       român    Mizeri-   judeteana    nr. 917/1962
     Republicii  nr. topo.                 cordian    sanitară    Încheierea
     nr. 33 -    584/1, 586,                                     nr. 3354/1967
     Str.        587, 588/1,                                             
     Snagovului  589
     nr. 2,
     județul
     Bihor

  22. Zalau,     Extras C.F.     Statul    Casa de   Casa de   Lege
     str.        nr. 3.056,       român    cultura   cultura   nr. 10/1948
     Republicii  3.539, nr.                refor-    orașe-    Încheierea
     nr. 15,     topo. 421/a/1,            mata      neasca    nr. 78/1967
     județul     422/a, tran-
     Salaj       scris în C.F.
                 nr. 1

  33. Galați,      Legea         Statul    Complex   Restau-   Decretul
     str.        nr. 83/1932      român    comercial rant și   nr. 303/1948
     Domnească   (Monitorul                și cultu- cinemato-       
     nr. 25, 31    Oficial                 ral al     graf                  
    (fosta Str.  nr. 89/1932)              comuni-   
     Domnească                             tatii
    nr. 29a-29b)                           elene
     județul
      Galați

  34. Nadlac,    Extras C.F.     Statul    Școala    Liceul    Decretul
      județul    nr. 3.187,       român    Slovacă   slovac    nr. 176/1948   
      Arad       8.984, nr.                a bise-   aflat în
                 topo. 832                  ricii    adminis-
                                           evan-     trarea
                                           ghelice   Ministe-
                                           slovace   rului
                                                     Educației
                                                     Naționale
  35. Se elimină
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -----------