INSTRUCȚIUNE nr. 2 din 21 decembrie 2018privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2019
  Având în vedere: – art. 221, 222 și 236 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 235-243 și art. 253 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;– art. 164 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 158 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;– art. 97 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;– sesizările primite de la numeroase autorități contractante/operatori economici privind incidența, în practică, a unor interpretări diferite asupra unor prevederi ale legislației speciale în materia achizițiilor publice;– necesitatea clarificării înțelesului prevederilor legale redate în continuare cu scopul asigurării unui cadru transparent‚ previzibil și unitar atât pentru participarea operatorilor economici interesați la proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială, cât și pentru asigurarea aplicării de către autoritățile/entitățile contractante pe parcursul executării contractelor a unui tratament unitar pentru aceleași situații de fapt, precum și evitarea unor interpretări care contravin principiilor din materia achizițiilor publice/sectoriale,
  în temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emite următoarea instrucțiune:

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezenta instrucțiune are ca scop stabilirea condițiilor și modalităților de aplicare a prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește modalitatea de ajustare a prețului contractelor de achiziție publică/sectorială.(2) În sensul prezentei instrucțiuni, prin ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială se înțeleg următoarele:
  a) revizuirea, respectiv aplicarea, la contravaloarea prestației efectuate de către contractant în conformitate cu obligațiile contractuale, a unui coeficient de ajustare, indiferent de apariția sau nu a uneia dintre situațiile imprevizibile prevăzute la art. 7;
  b) actualizarea, respectiv aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale prețului contractului, afectate de apariția uneia dintre situațiile imprevizibile prevăzute la art. 7, chiar și în condițiile în care ajustarea prețului nu a fost prevăzută prin documentația de atribuire/contractul de achiziție publică/sectorială.


  Articolul 2

  Revizuirea prețului contractului de achiziție publică/sectorială se realizează în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 236 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 97 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin includerea unor informații în acest sens în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc.


  Articolul 3

  Actualizarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială se bazează pe prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 240 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, prin realizarea unei modificări nesubstanțiale a contractului, respectiv:
  a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, nu ar fi condus la selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau nu ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;
  b) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică/sectorială în favoarea contractantului.


  Capitolul II Revizuirea prețului contractului de achiziție publică/sectorială

  Articolul 4
  (1) În sensul prevederilor art. 2, modul concret de ajustare a prețului contractului de achiziție publică/sectorială și/sau a unor elemente constitutive ale acestui preț trebuie să fie stabilit înainte de inițierea procedurii de atribuire a respectivului contract.(2) În cazul procedurilor în derulare sau în cazul contractelor în derulare, care au avut prevăzută ajustarea prețului contractului în documentația de atribuire (fie prin formula simplă, fie prin formula polinomială, prevăzute la pct. 48.5, respectiv la pct. 48.4 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice), contractantul poate solicita, iar autoritatea contractantă va aproba, înlocuirea formulei de ajustare din contract cu formula de ajustare prevăzută la art. 5, scopul acestei modificări fiind acela de a se reflecta mult mai corect în prețul contractului prețurile reale din piață. Această înlocuire de formulă, odată aprobată, va rămâne valabilă pe toată durata contractului, nefiind acceptată revenirea la formula inițială din contract din momentul schimbării până la finalizarea acestuia.(3) Autoritatea/Entitatea contractantă va preciza atât la nivelul informațiilor din documentația de atribuire, cât și în contractul ce urmează să fie încheiat informații/clauze în acest sens.(4) Lipsa precizărilor prevăzute la alin. (2) determină inaplicabilitatea posibilității de revizuire a prețului contractului de achiziție publică/sectorială.(5) În lipsa precizărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea/entitatea contractantă va putea utiliza actualizarea prețului, conform cap. III, în situații imprevizibile.


  Articolul 5
  (1) În vederea revizuirii prețului contractului de achiziție publică/sectorială autoritatea/entitatea contractantă va introduce, atât în documentația de atribuire, cât și în contract, o formulă de ajustare/revizuire a prețului contractului.(2) În sensul alin. (1), formula de ajustare/revizuire a prețurilor va fi o formulă polinomială de tipul:
  A_n = a_v + n * N + m * M + g * G + f * F + e * E + d * D + c * C + b * B + a * A,
  unde:
  A_n - reprezintă coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract;
  a_v - coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans față de valoarea contractului;
  n - ponderea estimată a cheltuielilor totale cu forța de muncă, inclusiv cheltuielile angajatorului pentru pregătire profesională (costul forței de muncă);
  N - indicele de creștere a salariului minim brut lunar conform ultimei hotărâri de guvern sau indicele de creștere a câștigului salarial mediu brut lunar în ramura CAEN (la 2 cifre) în care se încadrează executantul;
  m - ponderea estimată a costurilor cu materialele de construcție, respectiv cu materialele din minerale nemetalice;
  M - indicele de creștere a prețurilor produselor din minerale nemetalice;
  g - ponderea estimată a produselor achiziționate de la societăți de construcții și a altor materiale;
  G - indicele de creștere a prețului de producție a produselor achiziționate de la societăți de construcții și a altor materiale;
  f - ponderea estimată a costurilor cu produse din metal;
  F - indicele de creștere a prețurilor produselor din metal, publicat de Institutul Național de Statistică;
  e - ponderea estimată a costurilor cu energia electrică, gaze, energia termică și combustibil în total costuri;
  E - indicele de creștere a tarifelor/prețurilor pentru bunurile de natură energetică, prin echivalență cu creșterea prețurilor de producție sau de consum;
  d - ponderea estimată a materiilor prime pentru construcții, respectiv pietriș, nisip și alte produse extrase;
  D - indicele de creștere a prețurilor materiilor prime pentru construcții, respectiv pietriș, nisip și alte produse extrase;
  c - ponderea estimată a cheltuielilor cu produse din lemn;
  C - indicele de creștere a prețului de producție a produselor din lemn;
  b - ponderea cheltuielilor cu amortizarea sau achiziția de utilaje de construcții în total cheltuieli sau în valoarea lucrărilor executate;
  B - indicele producției de echipamente electrice sau, după caz, de mașini, utilaje și echipamente neelectrice;
  a - ponderea altor consumuri;
  A - indicele prețului producției industriale.
  (3) Formula va fi aplicată diferențiat pe: Construcții de clădiri (CAEN 41); Lucrări de geniu civil (CAEN 42) și Lucrări speciale de construcții (CAEN 43). Formula asigură reflectarea tuturor costurilor, suma proporțiilor fiind 100%.(4) Autoritatea/Entitatea contractantă va aplica formula de ajustare/revizuire conform alin. (2) la fiecare aplicație de plată, pe întreaga durată a derulării contractului.(5) Ponderea estimată a fiecărei categorii de cheltuieli în total costuri, precum și indicii de preț utilizați în calcul se determină trimestrial de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză și se publică pe site-ul instituției.(6) În cazul plăților lunare se utilizează ultimele date publicate de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză referitoare la trimestrul precedent, iar în situațiile în care nu s-au efectuat revizuiri pe o perioadă mai mare de timp, se vor utiliza cumulativ coeficienții de ajustare. (7) În cazul unor valori subunitare ale coeficientului de ajustare prețul contractelor nu se va revizui. (8) În situația ajustării prețului contractului, semnarea unui act adițional la contract nu este necesară.


  Capitolul III Actualizarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială

  Articolul 6
  (1) În sensul art. 3, prețul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, apărute oricând pe perioada derulării procedurii de atribuire și/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei, respectiv a încheierii contractului.(2) Actualizarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială va fi realizată odată cu semnarea contractului, dacă este cazul, și ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, indiferent de durata de îndeplinire a contractului.


  Articolul 7
  (1) Prin situație imprevizibilă se înțelege un eveniment care, fără a intra în sfera forței majore, nu putea fi prevăzut în momentul depunerii ofertei, fiind mai presus de controlul părților contractante, care nu se datorează greșelii sau culpei acestora și care are ca efect crearea unei disproporții de prestații între părți, afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea.(2) Vor fi asimilate situațiilor imprevizibile, care determină actualizarea prețului contractului, după caz, și fără a se limita la, cele ce urmează:
  a) modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile publice acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;
  b) modificarea salariului minim aplicabil, toată valoarea manoperei va fi actualizată cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim;
  c) modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziție publică care influențează și impune redimensionarea elementelor ofertate și prețul contractului, cu condiția încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanțiale prevăzute de lege;
  d) creșterea prețurilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili și energie) care influențează prețul ofertei;
  e) diminuarea prețurilor unor materii prime/materiale/alte produse, care influențează prețul ofertei în raport cu prețurile prevăzute în ofertă, considerate prețuri de referință;
  f) situația în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială se prelungește peste durata de valabilitate a ofertei, stabilită inițial prin documentația de atribuire;
  g) situația în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungește peste termenele stabilite inițial în respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei contractantului. Actualizarea, în acest caz, se aplică cu condiția ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese;
  h) intrarea în faliment sau incapacitatea unuia sau mai multor furnizori declarați în ofertă de a mai furniza anumite produse ceea ce duce la obligarea ofertantului de a schimba furnizorul și să îl pună în situația de a înregistra pierderi materiale.


  Articolul 8
  (1) În cazul apariției unei situații de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2), actualizarea aplicată prețului contractului de achiziție publică/sectorială trebuie să evidențieze influența pe care o exercită modificarea în prețul unitar și/sau total ofertat inițial.(2) În cazul în care decontarea într-un contract de achiziție publică/acord-cadru se realizează în baza unor articole comasate, în care prețul unitar include materialele, manopera, utilajul și transportul, actualizarea componentelor prețului se realizează în baza devizelor analitice, pe care le va depune executantul, odată cu solicitarea de actualizare a prețurilor.


  Articolul 9
  (1) În cazul creșterii prețurilor ca urmare a apariției unei situații de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2), coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preț unitar, ca urmare a unei solicitări a contractantului care are obligația de a justifica solicitarea respectivă. Decontarea se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestațiilor efectuate și a prețurilor unitare astfel actualizate.(2) Justificarea prețurilor resurselor materiale se realizează pe baza evoluției prețurilor, tarifelor în activitățile CAEN unde s-au înregistrat creșteri bruște mult peste media din economie sau indicelui de creștere a salariului minim.
  Coeficientul de actualizare se aplică conform formulei:
  C(a) = (In / Io) – An,
  în care:
  C(a) reprezintă coeficientul de actualizare;
  In reprezintă indicele compozit al prețurilor producției industriale cu bază fixă înregistrat în luna n, inclusiv eventuala creștere a salariului minim;
  Io reprezintă indicele compozit al prețurilor producției industriale cu bază fixă înregistrat aferent lunii de referință prevăzute în contract (dacă această dată de referință este prevăzută în contract) sau aferent lunii datei de ofertare (dacă data de referință nu este prevăzută în contract), la prima actualizare sau luna ultimei actualizări, inclusiv eventuala creștere a salariului minim;
  An reprezintă coeficientul de revizuire a prețurilor; An are valoarea 0 (zero) când se realizează doar actualizare.
  (3) Coeficientul de actualizare, precum și indicii compoziți ai prețurilor producției industriale utilizați în calcul se determină de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, pentru activitățile la care Federația Patronatelor Societăților din Construcții a semnalat situații imprevizibile. Coeficientul de actualizare se publică pe site-ul instituției.(4) Se pot utiliza concomitent atât ajustarea prețurilor din contractul de achiziție, cât și actualizarea acestora întrucât în varianta propusă se ia în considerare doar diferența față de evoluția generală a prețurilor.(5) În cazul apariției unei situații de natura celor prevăzute la art. 7, prețul va fi actualizat, fie odată cu semnarea contractului/acordului-cadru de achiziție publică/sectorială, fie ulterior, prin act adițional la acesta.(6) În cazul majorării exagerate a unor prețuri și tarife pentru materiile prime și materialele de construcții, precum și în cazul majorării salariului minim se va calcula un coeficient de actualizare, în situația în care indicii prețurilor producției industriale din activitățile CAEN, din care fac parte produsele și serviciile respective, înregistrează o creștere de peste 5% față de evoluția generală a inflației.


  Articolul 10
  (1) În cazul diminuării prețurilor ca urmare a apariției unei situații de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2), coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preț unitar, solicitarea aplicării respectivului coeficient fiind o obligație a autorității contractante, care are obligația de a justifica solicitarea respectivă. Decontarea se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestațiilor efectuate și a prețurilor unitare astfel actualizate.(2) Justificarea diminuării prețurilor resurselor materiale se realizează pe baza evoluției indicilor prețurilor producției industriale pe total - pe activități publicați de Institutul Național de Statistică. Coeficientul de actualizare se aplică numai dacă este mai mic de 1 și, în cazul în care prețul contractului nu a fost ajustat, se calculează conform formulei:
  C(a) = (In / Io) – An


  Articolul 11

  Actualizarea prețurilor unitare se realizează pentru resursele menționate în „Lista resurselor semnificative“ al căror preț va fi actualizat, listă care devine parte integrantă din contractul de achiziție publică/sectorială. Lista va fi întocmită de executant și reprezintă materialele principale, prezentate în ordine descrescătoare a valorii totale, care însumate reprezintă minimum 50% din valoarea totală a resursei materiale.


  Capitolul IV

  Contracte încheiate ca urmare a finalizării unei proceduri de atribuire inițiate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006

  Articolul 12

  Legislația aplicabilă contractelor de achiziție publică/sectorială încheiate după intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a finalizării unei proceduri de atribuire inițiate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în conformitate cu prevederile art. 236 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 253 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu principiile care guvernează aplicarea legii în timp, consacrate prin art. 15 alin. (2) din Constituția României, republicată, și art. 6 alin. (1) și (5) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.


  Articolul 13
  (1) Încheierea și modificarea contractelor de achiziție publică/sectorială după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a finalizării unor proceduri de atribuire inițiate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, se fac cu respectarea tuturor cerințelor și a condițiilor stabilite în documentațiile de atribuire aferente procedurilor de atribuire respective, documentații care au fost elaborate cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor metodologice de aplicare a acesteia.(2) În sensul prevederilor alin. (1), situațiile juridice născute în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și efectele acestora, inclusiv cele care se produc după intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, sunt supuse prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 14

  În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, contractelor de achiziție publică/sectorială încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a finalizării unor proceduri de atribuire inițiate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, le sunt incidente dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, doar în ceea ce privește actele/acțiunile neefectuate încă și modificările contractuale care vor interveni pe parcursul derulării contractelor.


  Articolul 15
  (1) În cazul unei proceduri de atribuire inițiate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, la care încheierea contractului de achiziție publică/sectorială s-a realizat după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, actualizarea prețului, chiar dacă nu a fost precizată atât în documentația de atribuire, cât și în contractele respective, prin clauze speciale în acest sens, este permisă sub condiția respectării prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) coroborate cu prevederile art. 236 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 240 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 253 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz. Prevederile din cap. III din prezenta instrucțiune se vor aplica în mod corespunzător.(2) În situația descrisă la alin. (1) sunt aplicabile și prevederile art. 164 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 158 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care circumstanțele care determină actualizarea prețului, conform art. 7 din prezenta instrucțiune, survin ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 16

  În cazul unei proceduri de atribuire inițiate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, la care încheierea contractului de achiziție publică/sectorială s-a realizat după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, ajustarea prețului, în situația în care a fost precizată atât în documentația de atribuire, cât și în contractele respective, prin clauze speciale în acest sens, este permisă sub condiția respectării prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) coroborate cu prevederile art. 236 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art. 164 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 236, coroborate cu prevederile art. 253 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art. 158 alin. (2) și (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz. Prevederile cap. II din prezenta instrucțiune se vor aplica în mod corespunzător.


  Articolul 17
  (1) În oricare dintre situațiile prevăzute la art. 15 alin. (1) și la art. 16, prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.(2) În cazurile în care autoritatea/entitatea contractantă aplică ajustarea prețului contractului ca urmare a prelungirii procedurii de atribuire peste perioada preconizată inițial, modalitatea de ajustare poate fi definită după cum urmează:
  a) se verifică dacă durata de aplicare a procedurii de atribuire a fost prelungită peste perioada preconizată din motive ce exclud culpa ofertantului. Perioada preconizată inițial este perioada de valabilitate a ofertei stabilite prin fișa de date, calculată în zile începând cu termenul-limită de depunere a ofertelor. Durata de aplicare a procedurii este perioada calculată în zile între termenul-limită de depunere a ofertelor și semnarea contractului;
  b) se consideră indicele de preț publicat de Institutul Național de Statistică relevant pentru domeniul din care contractul face parte. Valoarea indicelui la expirarea perioadei preconizate inițial se notează V0. Valoarea indicelui la data semnării contractului se notează V1;
  c) prin act adițional se agreează că plățile efectuate în cadrul contractului vor avea ca valoare: valoarea inițială x V1/V0.


  Capitolul V Dispoziții finale

  Articolul 18
  (1) Prevederile prezentei instrucțiuni se aplică procedurilor de atribuire și contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială aflate în derulare la data publicării prezentei instrucțiuni, indiferent de legea care le este aplicabilă, precum și procedurilor de atribuire și contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială ce vor fi încheiate după intrarea acesteia în vigoare.(2) În cazul contractelor încheiate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederile prezenței secțiuni se aplică numai dacă ajustarea nu a fost acordată cu titlu de daune-interese.(3) Autoritățile/Entitățile contractante au obligația de a elabora o notă justificativă în cazul modificării contractelor de achiziție publică/sectorială/acordurilor-cadru în condițiile prezentei instrucțiuni, prin care se va argumenta încadrarea în prevederile legale care reglementează situațiile în care este posibilă efectuarea modificărilor contractuale respective.


  Articolul 19

  Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș

  București, 21 decembrie 2018.
  Nr. 2.
  -----