HOTĂRÂRE nr. 658 din 29 august 2018pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 3 septembrie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  La anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul IV „Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele privind achiziția de bunuri și servicii“, după numărulcurent 2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 3, cu următorul cuprins:


  3. Acțiuni derulate atât în țară, cât și la misiunile diplomatice
  ale României, atât în etapa de pregătire, respectiv până la
  data de 31 decembrie 2018, cât și pe durata exercitării de
  către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene
  în anul 2019, respectiv în primele șase luni
  ale anului 2019.

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii;
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.


  Articolul II

  Prin derogare de la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru tipurile de acțiuni prevăzute la cap. IV nr. crt. 3 din anexa nr. 1 la același act normativ, avansul de până la 30% se acordă fără solicitarea unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 29 august 2018.
  Nr. 658.
  -----