HOTĂRÂRE nr. 940 din 19 august 2009
privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia fostului proprietar, respectiv trecerea unor construcţii, ce fac parte din acelaşi imobil, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil, înregistrat la poziţia cu numărul M.F.P. 102.059, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a retrocedării acesteia către persoana îndreptăţită, în condiţiile legii.


  Articolul 2

  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situate în municipiului Câmpina, judeţul Prahova, str. Vasile Alecsandri nr. 4, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora.


  Articolul 4

  După scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,
  Dan Nica
  p. Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,
  Gheorghe Răzvan Murgeanu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 19 august 2009.
  Nr. 940.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale părţii din imobil, aflat în administrarea Ministerului
  Administraţiei şi Internelor, care se scade din inventarul
  domeniului public al statului, ca urmare a
  retrocedării acesteia către fostul proprietar
  ┌─────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────┐
  │ Adresa │ Persoana │ │ Numărul de │
  │ imobilului │ juridică de la │ Caracteristicile tehnice │identificare │
  │ │ care se scade │ ale construcţiei │al imobilului │
  │ │ │ │atribuit de │
  │ │ │ │ M.E.F. │
  ├─────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
  │Municipiul │Ministerul │Clădirea 01 - pavilion adminis- │ 102.059 │
  │Câmpina, │Administraţiei │trativ │ (parţial) │
  │judeţul │şi Internelor │Suprafaţa construită = 485,11 mp│ │
  │Prahova, │ │Valoarea de inventar = │ │
  │str. Vasile │ │16.141,20 lei │ │
  │Alexandri │ ├────────────────────────────────┤ │
  │nr. 4 │ │Clădirea 02 - pavilion adminis- │ │
  │ │ │trativ │ │
  │ │ │Suprafaţa construită = 280,51 mp│ │
  │ │ │Valoarea de inventar = │ │
  │ │ │9.592,10 lei │ │
  │ │ ├────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Teren │ │
  │ │ │Suprafaţă = 6.517,80 mp │ │
  │ │ │Valoarea de inventar = │ │
  │ │ │514.841,02 lei │ │
  └─────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────┘


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale construcţiilor care se transmit din domeniul public
  al statului în domeniul privat al acestuia şi administrarea
  Ministerului Administraţiei şi Internelor, în
  vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării
  ┌───┬────────────┬──────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┐
  │Nr.│ Locul unde │ Persoana │ │ Numărul de │
  │crt│ este situat│ juridică ce │ Caracteristicile tehnice │identificare │
  │ │ imobilul │ administrează│ ale construcţiei │al imobilului│
  │ │ │ imobilul │ │atribuit de │
  │ │ │ │ │ M.F.P. │
  ├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
  │ │Municipiul │Ministerul │Clădirea 03 - WC uscat │ 102.059 │
  │ 1.│Câmpina, │Administraţiei│Suprafaţa construită = 9 mp │ (parţial) │
  │ │judeţul │şi Internelor │Suprafaţa desfăşurată = 9 mp │ │
  │ │Prahova, │ │Valoarea de inventar = │ │
  │ │str. Vasile │ │2.197,80 lei │ │
  ├───┤Alexandri │ ├────────────────────────────────┤ │
  │ 2.│nr. 4 │ │Clădirea 02 - Bordei carburanţi │ │
  │ │ │ │Suprafaţa construită = 28 mp │ │
  │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 28 mp │ │
  │ │ │ │Valoarea de inventar= 462,90 lei│ │
  ├───┤ │ ├────────────────────────────────┤ │
  │ 3.│ │ │Clădirea 05 - Depozit (Baracă │ │
  │ │ │ │metalică) │ │
  │ │ │ │Suprafaţa construită = 310 mp │ │
  │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 310 mp │ │
  │ │ │ │Valoarea de inventar = │ │
  │ │ │ │4.268,40 lei │ │
  ├───┤ │ ├────────────────────────────────┤ │
  │ 4.│ │ │Clădirea 06 - Padoc porci │ │
  │ │ │ │Suprafaţa construită = 142 mp │ │
  │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 142 mp │ │
  │ │ │ │Valoarea de inventar = │ │
  │ │ │ │17.967,64 lei │ │
  ├───┤ │ ├────────────────────────────────┤ │
  │ 5.│ │ │Clădirea 07 - Depozit materiale │ │
  │ │ │ │Suprafaţa construită = 39 mp │ │
  │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 39 mp │ │
  │ │ │ │Valoarea de inventar = │ │
  │ │ │ │10.722,60 lei │ │
  ├───┤ │ ├────────────────────────────────┤ │
  │ 6.│ │ │Clădirea 08 - Depozit (Baracă │ │
  │ │ │ │metalică) │ │
  │ │ │ │Suprafaţa construită = 51 mp │ │
  │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 51 mp │ │
  │ │ │ │Valoarea de inventar = │ │
  │ │ │ │1.030,80 lei │ │
  └───┴────────────┴──────────────┴────────────────────────────────┴─────────────┘

  -------