ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 13 iunie 2002 (*actualizată*)
privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
(actualizată până la data de 29 iulie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 27 iunie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 29 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.337 din 27 noiembrie 2002 abrogată de art. 16 din HOTĂRÂREA nr. 744 din 3 iulie 2003; LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 24 februarie 2005; LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Conform pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenta, cu excepţia art. 8 alin. (1) şi (3), art. 9, art. 13 alin. (4), art. 45 lit. a), art. 46 alin. (1) pct. 21 şi 22, precum şi a art. 66 lit. c), d) şi e), sintagma "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" se înlocuieşte cu abrevierea "IGCTI".
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop:
  a) stabilirea cadrului general de reglementare a activităţilor privind reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice prin definirea atribuţiilor şi obiectivelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, denumita în continuare ANRC, în domeniul comunicaţiilor electronice, a regimului autorizării acestor activităţi, precum şi a regulilor specifice care guvernează concurenta pe piaţa reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
  --------------
  Litera a) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  b) stabilirea obiectivelor şi atribuţiilor ANRC în domeniul serviciilor poştale;
  c) înfiinţarea ANRC ca organ al administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale.


  Articolul 2

  (1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel:
  a) furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispoziţie a unei reţele de comunicaţii electronice;
  b) furnizor de reţele de comunicaţii electronice - o persoană a carei activitate consta, în tot sau în parte, în furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice;
  c) utilizator final - orice utilizator, cu excepţia celor care furnizează reţele publice de comunicaţii sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
  d) consumator - orice persoană fizica, utilizator sau solicitant, în alte scopuri decât cele ale activităţii sale comerciale sau profesionale, al unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului;
  e) interferenta perturbatoare - o interferenta care influenţează negativ funcţionarea unui serviciu de radionavigatie ori a altor servicii cu rol de siguranţă sau care în orice alt mod afectează grav, obstructioneaza ori întrerupe repetat un serviciu de comunicaţii electronice care utilizează frecvente radioelectrice şi operează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
  --------------
  Litera e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  (2) În cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora, denumita în continuare Ordonanţa privind accesul, şi la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, denumita în continuare Ordonanţa privind serviciile poştale.


  Articolul 3

  -----------
  Alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.
  (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în cazul furnizarii pentru nevoi proprii a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice de către instituţiile din cadrul Sistemului naţional de apărare, care se realizează pe baza reglementărilor speciale aplicabile acestor instituţii.
  (3) Interconectarea reţelelor de comunicaţii electronice aparţinând instituţiilor din cadrul Sistemului naţional de apărare cu reţelele publice de comunicaţii se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei privind accesul.


  Capitolul II Autorizarea furnizarii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice


  Articolul 4

  (1) Furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice este libera şi se face în condiţiile regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.
  (2) Cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii orice persoană care intenţionează sa furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice are obligaţia sa transmită ANRC o notificare cu privire la aceasta intenţie, în scopul realizării unei evidente oficiale a furnizorilor. Notificarea se va realiza în mod obligatoriu în forma prevăzută la alin. (3).
  (3) ANRC stabileşte şi actualizează formularul-tip al notificării, cuprinzând informaţiile pe care orice persoană care intenţionează sa furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice are obligaţia să le comunice pentru a beneficia de autorizaţia generală. Aceste informaţii sunt grupate în următoarele categorii:
  a) date necesare identificarii furnizorului şi comunicării eficiente cu acesta;
  b) descrierea tipurilor de reţele sau de servicii pe care persoana în cauza intenţionează să le furnizeze;
  c) data estimativă a începerii activităţii.
  (4) Persoana care a realizat notificarea în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) este autorizata sa furnizeze tipurile de reţele sau de servicii pe care le-a indicat în notificare, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în autorizaţia generală care se elaborează, se actualizează, se modifica şi se revoca în condiţiile art. 5.
  --------------
  Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  (5) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (3) trebuie să fie notificată ANRC în termen de 10 zile.
  (6) Persoanele cărora li s-a retras dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice nu mai pot beneficia de autorizaţia generală pentru acelaşi tip de reţea sau de serviciu, pe o perioadă de 5 ani de la retragerea dreptului.
  (7) Persoanele care intenţionează sa furnizeze exclusiv pentru nevoi proprii reţele sau servicii de comunicaţii electronice nu au obligaţia transmiterii notificării. Drepturile şi obligaţiile prevăzute în autorizaţia generală li se aplică în mod corespunzător.
  -------------
  Alin. (7) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.


  Articolul 5

  (1) ANRC elaborează şi actualizează autorizaţia generală pentru tipurile de reţele şi de servicii, prin care stabileşte condiţiile în care acestea pot fi furnizate, determinând astfel drepturile şi obligaţiile care revin furnizorilor fiecărui tip de reţea sau de serviciu.
  (2) Condiţiile stabilite potrivit alin. (1) vor fi obiectiv justificate în raport cu tipul de reţea sau de serviciu în cauza, nediscriminatorii, proporţionale şi transparente. Ele pot viza:
  a) contribuţii financiare pentru susţinerea serviciului universal;
  b) plata tarifului de monitorizare anual;
  c) interoperabilitatea serviciilor şi interconectarea reţelelor;
  d) disponibilitatea resurselor de numerotatie pentru utilizatorii finali, inclusiv condiţii impuse în temeiul legislaţiei speciale privind serviciul universal;
  e) cerinţe privind protecţia mediului, planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, precum şi cerinţe şi condiţii legate de acordarea dreptului de acces pe proprietăţi, colocare şi utilizarea partajata a resurselor, inclusiv, dacă este cazul, garanţiile de ordin financiar sau tehnic necesare pentru a asigura executarea corespunzătoare a lucrărilor de infrastructura;
  f) obligaţii privind retransmisia serviciilor de programe prin reţelele de comunicaţii electronice, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind audiovizualul;
  g) prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private;
  h) protecţia consumatorilor;
  i) restrictii privind transmiterea conţinutului ilegal şi vatamator, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul comerţului electronic şi al audiovizualului;
  j) informaţii care trebuie furnizate în temeiul art. 4 alin. (3) şi al art. 51;
  k) interceptarea legală a comunicaţiilor, inclusiv suportarea de către furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice a costurilor aferente, şi asigurarea confidenţialităţii prin sisteme proprii, acreditate în condiţiile actelor normative în vigoare;
  l) furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice pe durata situaţiilor generate de producerea unei calamitati naturale ori a unui sinistru deosebit de grav;
  m) măsuri privind limitarea expunerii populaţiei la efectele campurilor electromagnetice generate de reţelele de comunicaţii electronice, în condiţiile legii;
  n) obligaţii privind acordarea accesului, altele decât cele prevăzute la art. 5, 6 şi 8 din Ordonanţa privind accesul sau în legislaţia specială privind serviciul universal;
  o) menţinerea integrităţii reţelelor publice de comunicaţii, inclusiv prin condiţii care să împiedice producerea interferentelor perturbatoare între reţelele sau serviciile de comunicaţii electronice;
  p) asigurarea securităţii reţelelor publice de comunicaţii împotriva accesului neautorizat;
  q) condiţii de utilizare a frecventelor radioelectrice a căror utilizare este supusă doar regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2);
  r) măsuri destinate asigurării respectării standardelor sau specificatiilor tehnice;
  s) criteriile şi procedurile pentru impunerea obligaţiilor prevăzute la art. 5, 6 şi 8 din Ordonanţa privind accesul sau în legislaţia specială privind serviciul universal.
  (3) ANRC modifica autorizaţia generală, cu respectarea principiilor obiectivitatii şi proportionalitatii, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 şi numai în următoarele situaţii:
  a) aceasta decizie este necesară pentru respectarea obligaţiilor care decurg dintr-un acord internaţional la care România este parte;
  b) circumstanţele în care autorizaţia generală a fost emisă s-au modificat.
  --------------
  Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  (4) ANRC revoca autorizaţia generală, cu respectarea principiilor obiectivitatii şi proportionalitatii, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 şi numai în următoarele situaţii:
  a) aceasta decizie este necesară pentru respectarea obligaţiilor care decurg dintr-un acord internaţional la care România este parte;
  b) în vederea protejării interesului public, atunci când circumstanţele în care autorizaţia generală a fost emisă s-au modificat.
  -------------
  Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.


  Articolul 6

  (1) Persoanele autorizate în condiţiile art. 4 sa furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi, în condiţiile prevăzute în cap. IV.
  (2) Persoanele autorizate în condiţiile art. 4 sa furnizeze reţele publice de comunicaţii sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului beneficiază şi de următoarele drepturi:
  a) dreptul de a negocia şi de a încheia acorduri de acces sau de interconectare cu orice alţi furnizori autorizaţi de reţele publice de comunicaţii sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în condiţiile Ordonanţei privind accesul;
  b) dreptul de a fi desemnat pentru furnizarea oricăror componente ale serviciului universal pe întregul teritoriu naţional sau în zone ale acestuia, în condiţiile legii.
  (3) La cerere sau din oficiu ANRC va elibera în cel mult 7 zile un certificat-tip prin care se atesta ca persoana respectiva a trimis o notificare în condiţiile art. 4 şi în care se prezintă condiţiile în care aceasta persoana beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi şi de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.


  Capitolul III Regimul juridic al spectrului de frecvente radioelectrice şi al resurselor de numerotatie


  Articolul 7

  (1) Frecventele radioelectrice şi resursele de numerotatie sunt resurse limitate, aflate în proprietatea publică a statului.
  (2) Administrarea şi gestionarea frecventelor radioelectrice şi a resurselor de numerotatie se realizează pe baza principiilor obiectivitatii, transparenţei, nediscriminarii şi proportionalitatii.


  Articolul 8

  (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, denumit în continuare ministerul de specialitate, adopta Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecventa.
  (2) Ministerul de specialitate asigura, în condiţiile legii, administrarea şi coordonarea la nivel naţional a gestionării frecventelor radioelectrice în conformitate cu Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecventa şi cu acordurile internaţionale la care România este parte.
  (3) Ministerul de specialitate poate interzice pe o perioadă limitată utilizarea parţială sau totală a unei benzi de frecventa ori a unei anumite frecvente de către persoane fizice sau juridice, la cererea motivată a autorităţilor publice competente, în cazul în care siguranţa naţionala, ordinea publică sau apărarea naţionala impune această măsură.
  (4) Autorităţile publice competente în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale au dreptul sa utilizeze benzile de frecventa alocate, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor speciale conferite de lege.
  (5) În cazul necesităţii schimbării destinaţiei unor benzi de frecventa cu alocare guvernamentală, utilizate în scopul apărării naţionale de către Ministerul Apărării Naţionale, se vor compensa costurile achiziţionării echipamentelor necesare utilizării noilor frecvente. Modul de compensare a acestor costuri se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
  -------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.


  Articolul 9

  Activitatea ministerului de specialitate privind administrarea şi coordonarea gestionării spectrului de frecvente radioelectrice este asistată de Comisia interdepartamentala de radiocomunicatii, organism consultativ al ministerului de specialitate, care este înfiinţată, se organizează şi funcţionează prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 10

  (1) Autorităţile abilitate sa gestioneze benzile de frecventa radioelectrice sunt următoarele:
  a) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, denumit în continuare IGCTI, pentru frecventele din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentala;
  b) instituţiile competente în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru frecventele din benzile cu alocare guvernamentală.
  (2) IGCTI atribuie spre utilizare, în mod individual, prin asignare, frecventele radioelectrice din benzile prevăzute în Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecventa şi tine permanent evidenta utilizării acestora, în conformitate cu procedura stabilită de către IGCTI.
  --------------
  Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  (3) Autorităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a asigura schimbul reciproc de informaţii referitoare la asignarile de frecvente efectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002
  privind protecţia informaţiilor clasificate. Sub coordonarea IGCTI acestea colaborează în vederea identificarii şi localizarii emisiilor neautorizate şi a interferentelor perturbatoare, în scopul asigurării protecţiei radioelectrice a tuturor serviciilor de comunicaţii electronice care utilizează frecvente radioelectrice.
  --------------
  Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  -------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.


  Articolul 11

  (1) ANRC adopta Planul naţional de numerotatie.
  (2) ANRC asigura, în condiţiile legii, administrarea şi gestionarea la nivel naţional a resurselor de numerotatie, în conformitate cu Planul naţional de numerotatie şi cu acordurile internaţionale la care România este parte.
  -------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.


  Articolul 12

  (1) ANRC asigura punerea la dispoziţie de resurse de numerotatie adecvate pentru toţi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
  (2) Gestionarea resurselor de numerotatie trebuie să respecte principiul tratamentului egal acordat tuturor furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
  (3) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cărora li s-au alocat blocuri de numere, sunt obligaţi să aplice principiul nediscriminarii şi transparenţei faţă de alţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice, în privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor.
  -------------
  Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.


  Articolul 13

  (1) Utilizarea frecventelor radioelectrice şi a resurselor de numerotatie este permisă numai după obţinerea unei licenţe acordate, conform legii, în condiţii care să asigure exploatarea lor eficienta.
  -------------
  Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  (2) IGCTI poate desemna anumite categorii de frecvente a căror utilizare este libera, supusă regimului de autorizare generală în ceea ce priveşte accesul şi condiţiile de utilizare, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi în special atunci când riscul producerii interferentelor perturbatoare este redus.
  --------------
  Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  (3) Acolo unde este cazul, acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radioelectrice trebuie să respecte procedura şi condiţiile armonizate la nivel european, cu respectarea prevederilor acordurilor internaţionale la care România este parte.
  (4) În cazul frecventelor radioelectrice necesare pentru nevoile proprii ale instituţiilor din cadrul Sistemului naţional de apărare, utilizarea acestora se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obţinerea unei licenţe, pe baza alocării efectuate de ministerul de specialitate, prin Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecventa, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
  a) respectarea cerinţelor tehnice şi operationale necesare pentru evitarea interferentelor perturbatoare şi pentru limitarea expunerii populaţiei la efectele campurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinţe sunt diferite faţă de cele incluse în autorizaţia generală;
  b) respectarea obligaţiilor care decurg din acorduri internaţionale privind utilizarea frecventelor.
  -------------
  Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.


  Articolul 14

  (1) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice este actul administrativ prin care IGCTI acorda unui furnizor autorizat în condiţiile art. 4 dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvente radioelectrice în scopul furnizarii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici şi pentru o perioadă limitată.
  --------------
  Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  (2) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice stabileşte condiţiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste condiţii trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu tipul de reţea sau de serviciu în cauza, nediscriminatorii, proporţionale şi transparente. Ele pot viza:
  a) desemnarea tipului de reţea sau de serviciu ori a tehnologiei pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a frecventelor, inclusiv, dacă este cazul, utilizarea exclusiva a unei frecvente pentru transmiterea unui anumit conţinut sau pentru retransmiterea anumitor servicii de programe;
  b) utilizarea efectivă, raţională şi eficienta a frecventelor, inclusiv, dacă este cazul, cerinţe de acoperire a teritoriului;
  c) cerinţe tehnice şi operationale necesare pentru evitarea interferentelor perturbatoare şi pentru limitarea expunerii populaţiei la efectele campurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinţe sunt diferite faţă de cele incluse în autorizaţia generală;
  d) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării Tabelului naţional de alocare a benzilor de frecventa;
  -------------
  Litera d) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 11 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  e) cedarea licenţei;
  f) tariful de utilizare a spectrului, stabilit în conformitate cu prevederile art. 19;
  g) orice obligaţii asumate de furnizorul în cauza în cursul unei proceduri de selecţie competitivă sau comparativa;
  h) obligaţii care decurg din acorduri internaţionale privind utilizarea frecventelor.


  Articolul 15

  (1) Acordarea licenţelor de utilizare a frecventelor radioelectrice se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii, în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri în acest sens, cu excepţia acelor licenţe care se acordă printr-o procedură de selecţie competitivă sau comparativa, pentru care termenul este de cel mult 8 luni.
  (2) Termenele prevăzute la alin. (1) pot fi modificate de IGCTI, dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord internaţional referitor la utilizarea spectrului de frecvente radioelectrice sau a poziţiilor orbitale, la care România este parte.
  --------------
  Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".


  Articolul 16

  (1) Numărul de licenţe de utilizare a frecventelor radioelectrice ce urmează să fie acordate nu poate fi limitat decât atunci când acest lucru este necesar pentru a se asigura utilizarea eficienta a spectrului de frecvente radioelectrice.
  (2) Limitarea numărului de licenţe de utilizare a frecventelor radioelectrice ce urmează să fie acordate se poate face numai cu respectarea următoarelor condiţii:
  a) luarea în considerare, de către IGCTI, a necesităţii ca măsura sa aducă utilizatorilor maximum de beneficii şi sa faciliteze dezvoltarea concurentei;
  --------------
  Litera a) a alin. (2) al art. 16 a fost modificată de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  b) acordarea de către IGCTI tuturor părţilor interesate, inclusiv utilizatorilor şi consumatorilor, a oportunităţii de a-şi exprima opiniile referitoare la decizia de limitare.
  --------------
  Litera b) a alin. (2) al art. 16 a fost modificată de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  --------------
  Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  (2^1) IGCTI va publică decizia de limitare a numărului de licenţe, însoţită de motivatia corespunzătoare.
  --------------
  Alin. (2^1) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  (2^2) După stabilirea procedurii de acordare a licenţelor respective IGCTI va lansa invitaţia de depunere a cererilor, în conformitate cu procedura stabilită.
  --------------
  Alin. (2^2) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  (3) IGCTI va analiza decizia de limitare a numărului de licenţe anual sau în urma primirii unei cereri motivate din partea unei persoane interesate, pentru a determina dacă aceasta limitare mai este justificată.
  --------------
  Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  (4) În cazul în care IGCTI considera ca noi frecvente radioelectrice întrunesc condiţiile necesare în vederea acordării, are obligaţia sa aducă la cunoştinţa publicului acest lucru şi sa lanseze invitaţia de depunere a cererilor.
  --------------
  Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  (5) Acordarea licenţelor al căror număr a fost limitat se face numai pe baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale.


  Articolul 17

  (1) Licenta de utilizare a resurselor de numerotaţie este actul administrativ prin care ANRC acorda unui furnizor autorizat în condiţiile art. 4 dreptul de a utiliza anumite numere în scopul furnizarii de servicii de comunicaţii electronice, pentru o perioadă limitată.
  (2) Licenta de utilizare a resurselor de numerotatie stabileşte condiţiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste condiţii trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu serviciul în cauza, nediscriminatorii, proporţionale şi transparente. Ele pot viza:
  a) desemnarea serviciului pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie, inclusiv orice cerinţe legate de furnizarea acelui serviciu;
  b) utilizarea efectivă, raţională şi eficienta a resurselor de numerotatie;
  c) cerinţe privind portabilitatea numerelor;
  d) obligaţii referitoare la serviciile privind registrele publice de abonati;
  e) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării Planului naţional de numerotatie;
  --------------
  Litera e) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  f) cedarea licenţei;
  g) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilit în conformitate cu prevederile art. 19;
  h) orice obligaţii asumate de furnizorul în cauza în cursul unei proceduri de selecţie competitive sau comparative;
  i) obligaţii care decurg din acorduri internaţionale privind utilizarea resurselor de numerotatie.


  Articolul 18

  (1) Acordarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotatie se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii, în cel mult 3 săptămâni de la primirea unei cereri în acest sens, cu excepţia acelor licenţe care se acordă printr-o procedură de selecţie competitivă sau comparativa, pentru care termenul este de cel mult 6 săptămâni.
  (2) ANRC va acorda licenţe de utilizare a resurselor de numerotatie ori de câte ori primeşte o cerere justificată în acest sens, luând în considerare natura serviciului în cauza, necesitatea obţinerii resurselor de numerotatie respective, poziţia pe piaţa a solicitantului şi asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor naţionale de numerotatie.
  (3) După consultarea părţilor interesate, în condiţiile legii, ANRC poate decide acordarea anumitor categorii de numere, a căror valoare economică este deosebită, prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativa.


  Articolul 19

  (1) Titularul licenţei de utilizare a frecventelor radioelectrice are obligaţia sa achite anual către IGCTI un tarif de utilizare a spectrului, stabilit de IGCTI.
  --------------
  Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  (2) ANRC poate impune titularilor licenţelor de utilizare a resurselor de numerotatie plata unui tarif de utilizare a acestor resurse.
  (3) Tarifele prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să asigure utilizarea optima a frecventelor radioelectrice şi a resurselor de numerotatie şi să fie obiectiv justificate, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale cu scopul pentru care sunt destinate.


  Articolul 20

  (1) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice şi licenta de utilizare a resurselor de numerotatie pot fi cedate către un terţ, autorizat în condiţiile art. 4, numai cu acordul prealabil al IGCTI, respectiv al ANRC, şi numai cu asumarea tuturor obligaţiilor decurgând din acestea, precum şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în licenţe cu privire la cedarea acestora.
  --------------
  Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  (2) Orice acord având ca obiect cedarea licenţei, încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (1), este nul de drept.
  (3) Cedarea licenţei nu trebuie să aibă ca efect restrangerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei şi, în cazurile în care utilizarea frecventelor este armonizata la nivelul Uniunii Europene, nu trebuie să conducă la schimbarea destinaţiei de folosinţă a frecventelor care fac obiectul licenţei într-un mod care să contravină acestei utilizări armonizate.
  (4) Cedarea licenţei se aduce la cunoştinţa publicului prin grija IGCTI, respectiv a ANRC.
  --------------
  Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".


  Articolul 21

  Procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecventelor radioelectrice şi a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotatie se stabileşte prin regulament, aprobat prin ordin al conducătorului IGCTI, respectiv prin decizie a preşedintelui ANRC.
  --------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".


  Capitolul IV Dreptul de acces pe proprietăţi


  Articolul 22

  Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi potrivit art. 4 pot, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sa instaleze, sa întreţină, sa înlocuiască sau sa mute orice elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv suporturile şi celelalte facilităţi necesare pentru susţinerea acestora, precum şi punctele terminale utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică sau privată, după caz.


  Articolul 23

  (1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi potrivit art. 4 beneficiază de dreptul de a instala, de a întreţine, de a înlocui şi de a muta orice elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, numai în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  a) exerciţiul acestui drept este compatibil cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate imobilele în cauza;
  b) efectuarea lucrărilor în cauza nu este de natura să contravină cerinţelor specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza;
  c) condiţiile de exercitare a acestui drept s-au stabilit prin acordul părţilor sau, în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească.
  (2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice autorizaţi potrivit art. 4 beneficiază de dreptul de a efectua lucrările prevăzute la art. 22 pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată, numai în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  a) imobilele în cauza nu ar fi afectate sau ar fi afectate într-o măsura nesemnificativa prin efectuarea acestor lucrări sau, dacă un alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice autorizat potrivit art. 4 a efectuat deja lucrări de natura celor prevăzute la art. 22 pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza, exerciţiul dreptului de folosinţă asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrangere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări;
  b) efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22 nu este de natura să contravină cerinţelor specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza;
  c) condiţiile de exercitare a acestui drept s-au stabilit prin acordul părţilor sau, în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească.


  Articolul 24

  Lucrările prevăzute la art. 22 se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:
  a) amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor;
  b) proiectarea şi amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi în zonele de protecţie aeroportuara şi de protecţie a navigaţiei;
  c) condiţiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare şi a stalpilor pentru instalaţii în zona drumurilor;
  d) calitatea în construcţii;
  e) protecţia igienei şi a sănătăţii publice;
  f) protecţia mediului;
  g) protecţia muncii.


  Articolul 25

  (1) ANRC poate impune unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice, care efectuează lucrări din categoria celor prevăzute la art. 22 asupra unui imobil aflat în proprietate publică sau privată, obligaţia de a permite unui alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice autorizat potrivit art. 4 sa utilizeze suporturile şi celelalte facilităţi destinate sustinerii elementelor reţelelor, instalate, construite sau amenajate de primul furnizor, în vederea efectuării lucrărilor prevăzute la art. 22, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
  a) nu sunt întrunite cerinţele necesare pentru ca al doilea furnizor să poată beneficia de dreptul prevăzut la art. 23 sau utilizarea unor facilităţi similare instalate, construite sau amenajate de al doilea furnizor în exercitarea în mod individual a dreptului prevăzut la art. 23 ar presupune cheltuieli disproportionate faţă de utilizarea partajata a facilităţilor în condiţiile prezentului articol;
  b) lucrările prevăzute la art. 22 pot fi efectuate de către cel de-al doilea furnizor prin utilizarea acestor facilităţi în condiţii cel puţin la fel de avantajoase ca şi cele care pot fi asigurate prin utilizarea altor facilităţi similare instalate, construite sau amenajate de acest al doilea furnizor;
  c) utilizarea partajata a facilităţilor nu afectează din punct de vedere tehnic şi nu face mai oneroasa efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22 de către primul furnizor sau desfăşurarea activităţilor acestuia legate de furnizarea reţelelor de comunicaţii electronice;
  d) utilizarea partajata a facilităţilor nu necesita executarea unor lucrări suplimentare majore de instalare, construire sau amenajare.
  (2) În cazul în care impune unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice obligaţia prevăzută la alin. (1), ANRC stabileşte şi condiţiile în care se realizează utilizarea partajata a facilităţilor.


  Articolul 26

  (1) Titularii dreptului instituit în condiţiile art. 23 îşi pot exercita dreptul numai după încheierea unui contract în forma autentică cu titularul dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept. În cazul imobilelor proprietate publică aflate în administrare, contractul se încheie cu titularul dreptului de administrare.
  (2) Condiţiile stabilite prin contractul încheiat cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelor proprietate publică trebuie să fie nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii. Contractul astfel încheiat se publică prin grija titularului dreptului de proprietate sau de administrare. O copie de pe contract va fi remisă ANRC, care are obligaţia de a o pune la dispoziţie oricărei persoane interesate.
  (3) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol trebuie să prevadă cel puţin:
  a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează să fie folosite şi condiţiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 are acces la imobil, în vederea instalării sau întreţinerii facilităţilor respective;
  --------------
  Litera a) a alin. (3) al art. 26 a fost modificată de pct. 16 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  b) condiţiile în care proprietarul sau deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la elementele reţelelor de comunicaţii electronice ori buna lor întreţinere sau care ar necesita mutarea acestora.
  (4) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol trebuie să prevadă obligaţia titularului dreptului instituit în condiţiile art. 23 de a plati titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului respectiv un preţ reprezentând contravaloarea folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor. În cazul imobilelor proprietate publică, preţul se stabileşte cu respectarea următoarelor principii:
  a) să fie nediscriminatoriu între furnizorii de reţele publice de comunicaţii, să fie justificat şi proporţional cu afectarea imobilului respectiv;
  b) sa acopere doar prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22, precum şi prin existenta şi funcţionarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice care fac obiectul acestor lucrări.
  (5) În cazul în care Guvernul stabileşte obligaţia de plată a unor sume, cu titlu de tarife sau de taxe de utilizare ori cu orice alt titlu, pentru ocuparea şi folosinţă anumitor imobile aflate în proprietate publică, precum drumurile, podurile, pasajele, viaductele, tunelurile, suporturile şi celelalte facilităţi destinate sustinerii elementelor reţelelor şi altele asemenea, titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 datorează numai aceste sume ca preţ al contractului.
  --------------
  Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  (6) Orice clauza contrară prevederilor alin. (5) este nulă de drept.
  (7) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, precum şi titularului dreptului de concesiune, de închiriere şi deţinătorului cu orice alt titlu.


  Articolul 27

  (1) În situaţia în care contractul prevăzut la art. 26 nu se poate încheia în termen de 4 luni de la data la care solicitantul a înaintat titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului cererea privind începerea negocierilor, solicitantul se poate adresa instanţei competente.
  (2) În cazul în care cererea este gasita intemeiata, instanţa poate pronunţa o hotărâre care tine loc de contract între părţi.
  (3) În cazul în care dreptul instituit în condiţiile art. 23 se exercită asupra unui imobil proprietate publică, hotărârea se face publică prin grija titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului. O copie de pe hotărâre va fi remisă ANRC, care are obligaţia de a o pune la dispoziţie oricărei persoane interesate.
  (4) Hotărârii judecătoreşti care tine loc de contract între părţi, în conformitate cu prevederile alin. (2), îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 26 alin. (7).


  Articolul 28

  (1) Persoanele împuternicite de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, autorizaţi potrivit art. 4, să efectueze lucrările prevăzute la art. 22 sau sa desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică sau privată, după caz, numai în măsura în care accesul este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauza, cu acordul titularului dreptului de folosinţă sau, în lipsa acordului acestuia, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau de administrare.
  (2) Titularul dreptului de folosinţă şi titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul în care acesta se realizează în condiţiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 27.
  (3) În lipsa acordului accesul poate fi autorizat prin hotărâre judecătorească. În caz de urgenta instanţa poate dispune accesul pe cale de ordonanţa preşedinţială.
  (4) În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenta pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamitati naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii impuse de asigurarea siguranţei naţionale ori a ordinii publice, persoanele împuternicite potrivit alin. (1) au drept de acces fără acordul titularului dreptului de folosinţă sau al titularului dreptului de proprietate sau de administrare, pe bază de ordonanţa preşedinţială. Cererea de ordonanţa preşedinţială se judeca de urgenta în camera de consiliu, citarea părţilor nefiind obligatorie.


  Articolul 29

  (1) Dreptul instituit în condiţiile art. 23 nu afectează existenta dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra facilităţilor utilizate partajat sau asupra elementelor reţelelor de comunicaţii electronice.
  (2) Exercitarea dreptului instituit în condiţiile art. 23 nu va cauza schimbarea destinaţiei imobilului respectiv, va afecta cat mai puţin utilizarea acestuia de către titularul dreptului de folosinţă, va schimba cat mai puţin posibil aspectul exterior al proprietăţii şi nu va periclita sănătatea sau integritatea fizica a persoanelor.


  Articolul 30

  Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 poate solicita proprietarului sau, după caz, titularului dreptului de administrare taierea, în condiţiile legii, a arborilor sau arbustilor, precum şi a ramurilor ori radacinilor care ingreuneaza sau ar ingreuna efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22. Aceste operaţiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului şi cu acordarea unei despăgubiri în condiţiile art. 26 alin. (4) lit. b).
  --------------
  Art. 30 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.


  Articolul 31

  (1) Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 are obligaţia sa reaseze elementele reţelelor de comunicaţii electronice, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuiala proprie, când aceasta reasezare este necesară pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către proprietar sau, după caz, de către titularul dreptului de administrare, în condiţiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 27.
  (2) Când reasezarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât proprietarul sau, după caz, titularul dreptului de administrare, cheltuielile vor fi suportate de acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 26 nu s-a convenit altfel.
  --------------
  Art. 31 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.


  Capitolul V Reguli aplicabile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa


  Articolul 32

  (1) ANRC în colaborare cu Consiliul Concurentei elaborează şi actualizează:
  a) Regulamentul privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice;
  b) Regulamentul privind efectuarea analizelor de piaţa şi determinarea puterii semnificative pe piaţa.
  (2) Regulamentul privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice identifica acele pieţe de produse şi servicii ale căror caracteristici pot justifica impunerea de către ANRC a unor obligaţii specifice furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa.
  (3) Regulamentul privind efectuarea analizelor de piaţa şi determinarea puterii semnificative pe piaţa conţine regulile pe baza cărora ANRC efectuează analiza pieţelor identificate potrivit Regulamentului privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice şi determina dacă un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice are putere semnificativă pe o anumită piaţa. Regulamentul privind efectuarea analizelor de piaţa şi determinarea puterii semnificative pe piaţa conţine şi criteriile pe baza cărora ANRC determina dacă doi sau mai mulţi furnizori de reţele ori de servicii de comunicaţii electronice se bucura în comun de putere semnificativă pe o anumită piaţa.
  (4) Prevederile regulamentelor prevăzute la alin. (1) vor respecta principiile instituite prin Legea concurentei nr. 21/1996 şi prin regulamentele emise în aplicarea acesteia.


  Articolul 33

  (1) Un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice este considerat ca având putere semnificativă pe o anumită piaţa dacă, individual sau împreună cu alţi asemenea furnizori, se bucura pe piaţa respectiva de o poziţie echivalenta unei poziţii dominante.
  (2) Prin poziţie dominantă pe o anumită piaţa se înţelege situaţia în care un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice este capabil, într-o măsura apreciabila, să se comporte independent faţă de concurenţi, clienţi şi consumatori.
  (3) Între concurenţi se includ şi concurentii potenţiali, adică acele persoane care, în circumstanţele economice date, au capacitatea de a intra pe piaţa în cauza cu servicii pe care le furnizează pe alte arii geografice sau prin adaptarea rapida a tehnologiei de care dispun, în condiţii acceptabile de eficienta.
  (4) Dacă pe o piaţa exista un singur furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, se prezuma ca acesta are putere semnificativă pe piaţa respectiva.
  (5) Dacă un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice are putere semnificativă pe o anumită piaţa, el poate fi considerat a avea putere semnificativă şi pe o piaţa aflată în strânsă legătură cu cea dintâi, cu condiţia ca legăturile dintre cele doua pieţe să permită ca puterea de piaţa deţinută pe una dintre pieţe să fie utilizata pe cealaltă piaţa, determinând astfel o creştere a puterii de piaţa a furnizorului.


  Articolul 34

  (1) Acolo unde legea cere ca impunerea, menţinerea, modificarea sau retragerea unor obligaţii să se efectueze în urma unei analize de piaţa realizate în condiţiile legii, ANRC va stabili dacă pe piaţa relevanta exista concurenta efectivă, pe baza analizei de piaţa realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piaţa şi determinarea puterii semnificative pe piaţa. În efectuarea acestei analize de piaţa ANRC va colabora, atunci când este cazul, cu Consiliul Concurentei.
  (2) Dacă pe baza analizei de piaţa astfel realizate ANRC stabileşte ca pe piaţa relevanta respectiva exista concurenta efectivă, ea nu va impune nici una dintre obligaţiile menţionate la alin. (1) sau le va retrage în cazul în care acestea exista. Cu cel puţin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligaţii impuse unui furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ANRC trebuie să aducă aceasta intenţie la cunoştinţa persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei măsuri, pentru a le permite să se adapteze la noile condiţii.
  --------------
  Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  (3) Dacă pe baza analizei de piaţa astfel realizate ANRC stabileşte ca pe piaţa relevanta respectiva nu exista concurenta efectivă, ea va identifica, aplicând prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piaţa şi determinarea puterii semnificative pe piaţa, furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care au, potrivit art. 33, putere semnificativă pe piaţa şi va putea impune acestora, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligaţiile menţionate la alin. (1) sau va menţine ori va modifica aceste obligaţii, acolo unde acestea exista deja.
  --------------
  Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  (4) Măsurile prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurii prevăzute la art. 50.


  Capitolul VI Promovarea concurentei şi soluţionarea litigiilor dintre furnizori


  Articolul 35

  (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru prestarea serviciilor în alte sectoare ale economiei, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, au următoarele obligaţii:
  a) de a tine contabilitatea în mod distinct pentru activităţile asociate cu furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, în acelaşi mod în care acest lucru s-ar realiza dacă aceste activităţi ar fi desfăşurate de entităţi cu personalitate juridică distinctă, astfel încât să fie identificate, cu baza de calcul şi metodologiile de atribuire aplicate, toate elementele care contribuie la formarea costurilor şi a veniturilor legate de activităţile asociate cu furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, inclusiv o prezentare detaliată a activelor imobilizate şi a cheltuielilor structurale;
  b) de a realiza o separare structurală pentru activităţile asociate cu furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice.
  (2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică furnizorilor a căror cifra de afaceri anuală, rezultată din activităţile legate de furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice în România sau în statele membre ale Uniunii Europene, este mai mica de 50 milioane euro.
  (3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care nu sunt supuşi cerinţelor dreptului societăţilor comerciale şi care nu îndeplinesc criteriile aplicabile întreprinderilor mici şi mijlocii stabilite prin regulile contabile armonizate cu cerinţele legislaţiei Uniunii Europene, au obligaţia să îşi elaboreze situaţiile financiare, să le supună spre aprobare unui auditor financiar independent, în condiţiile legii, şi să le publice. Aceasta cerinţa se aplică şi contabilităţii distincte realizate în condiţiile alin. (1) lit. a).


  Articolul 36

  (1) În situaţia apariţiei unui litigiu între furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori între furnizorii de servicii poştale, în legătură cu obligaţiile impuse acestora în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă sau al legislaţiei speciale, partea interesată va sesiza ANRC în vederea soluţionării litigiului. Litigiul se va soluţiona printr-o decizie emisă de preşedintele ANRC, în termen de 4 luni de la data sesizării, în afară situaţiilor excepţionale, în care un termen mai lung este necesar pentru buna soluţionare a cazului.
  --------------
  Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  (2) Decizia se comunică părţilor o dată cu expunerea motivelor pe care se întemeiază şi se publică pe pagina de Internet a ANRC, cu respectarea prevederilor legale referitoare la păstrarea confidenţialităţii.
  (3) În situaţia în care părţile provin din România şi dintr-un alt stat, ANRC va colabora cu autorităţile similare din celălalt stat în vederea soluţionării litigiului.
  (4) Decizia emisă de preşedintele ANRC, în condiţiile prezentului articol, constituie act administrativ jurisdicţional, putând fi atacată în contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (7).
  --------------
  Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  (5) Procedura de soluţionare a litigiilor prevăzute de prezentul articol se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANRC, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  --------------
  Alin. (5) al art. 36 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.


  Capitolul VII Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii


  Articolul 37

  Se înfiinţează Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri extrabugetare, care are rolul de a pune în aplicare politica naţionala în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale.


  Articolul 38

  (1) Conducerea ANRC este asigurata de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, numiţi de primul-ministru pentru o perioadă de 5 ani.
  ----------------
  Alin. (2) al art. 38 a fost abrogat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 2 martie 2005.
  ----------------
  *) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a fost abrogată de art. 31 din LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.
  (3) Preşedintele reprezintă ANRC în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţara şi din străinătate.
  (4) Preşedintele ANRC este ordonator de credite.
  (5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii.
  (6) Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (7) Deciziile, inclusiv cele adoptate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa privind accesul, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la publicare sau de la comunicare, după caz, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.


  Articolul 39

  (1) În activitatea sa ANRC are obligaţia de a-şi exercită atribuţiile în mod transparent şi impartial şi de a-şi menţine independenta operationala şi financiară faţă de:
  a) furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice;
  b) producătorii ori reprezentanţii autorizaţi ai producătorilor de echipamente destinate furnizarii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, importatorii ori distribuitorii de asemenea echipamente;
  c) furnizorii de servicii poştale.
  (2) Salariaţii ANRC, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele acesteia, nu pot deţine acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale, al audiovizualului sau în orice alte domenii care se afla în competenţa ANRC şi nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăţi.


  Articolul 40

  (1) ANRC are sediul central în municipiul Bucureşti şi oficii teritoriale în fiecare municipiu reşedinţa de judeţ şi în fiecare sector al municipiului Bucureşti.
  (2) Structura organizatorică a ANRC se aproba de către preşedinte.


  Articolul 41

  (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANRC se asigura integral din următoarele surse:
  a) tariful de monitorizare datorat, în conformitate cu prevederile cap. VIII^1, pentru activitatea de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, desfăşurată de ANRC;
  b) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, datorat în condiţiile prevederilor art. 19 alin. (2);
  c) alte venituri ce se pot realiza de ANRC, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.
  Potrivit art. III din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, modificarea acestui articol intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005.
  (2) ANRC poate accepta donaţii, legate şi sponsorizări, în condiţiile legii.
  (3) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia ANRC şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.


  Articolul 42

  (1) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al ANRC se elaborează de către aceasta şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârşitul exerciţiului bugetar ca diferenţa între veniturile încasate şi cheltuielile efectuate, se reportează în anul următor şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.


  Articolul 43

  (1) Personalul ANRC este angajat pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorică.
  (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului ANRC se stabilesc prin fişa postului, semnată de şeful ierarhic şi de titular, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANRC.
  (3) Angajarea, avansarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al ANRC se aproba prin decizie a preşedintelui, în condiţiile legii.
  (4) Salarizarea personalului ANRC, inclusiv a preşedintelui şi a vicepreşedintelui acesteia, se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare.


  Capitolul VIII

  Funcţiile, obiectivele şi atribuţiile ANRC
  --------------
  Titlul Cap. VIII a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.

  Articolul 44

  În vederea îndeplinirii rolului sau, astfel cum este definit la art. 37, ANRC îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;
  b) de administrare şi de gestionare a resurselor, prin care planifica, aloca, urmăreşte şi evalueaza utilizarea acestora pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniu;
  c) de alocare a resurselor de numerotatie pentru servicii de comunicaţii electronice, prin elaborarea Planului naţional de numerotatie şi a planurilor de perspectiva în acest sens;
  --------------
  Litera c) a art. 44 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  d) de gestionare a resurselor de numerotatie la nivel naţional, în vederea utilizării rationale şi eficiente a acestora;
  e) de elaborare şi adoptare de norme tehnice, de iniţiere de standarde naţionale, de propunere spre adoptare a standardelor internaţionale ca standarde naţionale şi de adoptare de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor, în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor de numerotatie;
  f) de reglementare a activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale şi al resurselor de numerotatie, prin adoptarea şi implementarea de decizii cu caracter normativ şi individual, precum şi de proceduri functionale, operationale şi financiare prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire şi control al respectării acestora;
  g) de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, precum şi de comunicare cu acestea;
  h) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă şi cu cetăţenii, precum şi cu furnizorii de reţele şi de servicii în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;
  i) de arbitru şi organ de decizie în soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de reţele şi de servicii în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, în scopul asigurării liberei concurente şi al protecţiei intereselor utilizatorilor pe pieţele acestor servicii.


  Articolul 45

  Obiectivele activităţii ANRC sunt următoarele:
  a) punerea în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, astfel cum sunt definite de ministerul de specialitate;
  b) promovarea concurentei în toate sectoarele pieţelor de comunicaţii electronice şi servicii poştale;
  c) promovarea transparenţei faţă de utilizatori, prin informarea corespunzătoare a acestora de către furnizorii de reţele şi de servicii de pe pieţele de comunicaţii electronice şi servicii poştale, inclusiv cu privire la tarife şi la celelalte condiţii de utilizare a serviciilor;
  d) asigurarea condiţiilor de exercitare a dreptului cetăţenilor României de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de legislaţia specială în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;
  e) protecţia drepturilor şi a intereselor utilizatorilor cu privire la serviciile şi reţelele de comunicaţii electronice, precum şi cu privire la serviciile poştale, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii să obţină un maxim de beneficii în condiţiile unei pieţe concurentiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor;
  f) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap şi ale celor cu nevoi sociale speciale;
  g) protecţia drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viaţa privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sectoarele de comunicaţii electronice şi servicii poştale;
  h) încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructura şi promovarea inovatiei în sectoarele de comunicaţii electronice şi servicii poştale;
  i) promovarea integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii;
  j) promovarea convergentei media şi a neutralitatii tehnologice;
  k) promovarea diversitatii lingvistice şi culturale, precum şi a pluralismului media.


  Articolul 46

  (1) Pentru atingerea obiectivelor definite la art. 45 ANRC are următoarele atribuţii:
  1. elaborarea şi actualizarea autorizaţiilor generale;
  2. monitorizarea şi controlul respectării obligaţiilor impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice prin autorizaţiile generale;
  -----------
  Punctul 2 al alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  3. promovarea şi sprijinirea armonizării la nivel european a utilizării resurselor de numerotatie, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;
  4. adoptarea Planului naţional de numerotatie şi a oricăror modificări ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de siguranţă naţionala;
  -----------
  Punctul 4 al alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  5. gestionarea la nivel naţional a resurselor de numerotatie;
  6. acordarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilirea şi încasarea tarifelor pentru emiterea licenţelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanta cu costurile administrative aferente emiterii acestora;
  7. emiterea reglementărilor privind modul de utilizare a resurselor de numerotatie;
  8. identificarea pieţelor relevante în sectorul comunicaţiilor electronice şi elaborarea metodologiei pentru efectuarea analizelor de piaţa, prin elaborarea şi actualizarea regulamentelor prevăzute la art. 32;
  9. efectuarea analizelor de piaţa în situaţiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;
  10. desemnarea furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa;
  11. impunerea în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa a obligaţiilor prevăzute la art. 9-14 din Ordonanţa privind accesul;
  12. gestionarea mecanismelor de finanţare a obligaţiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislaţia specială;
  13. controlul îndeplinirii obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislaţiei speciale;
  14. atribuţiile care revin autorităţii de reglementare în temeiul prevederilor Legii nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicatiilor;
  15. atribuţiile care revin autorităţii de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002
  privind serviciile poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002;
  -----------
  Punctul 15 al alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  16. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;
  17. elaborarea şi adoptarea de norme tehnice, iniţierea de standarde naţionale în acord cu cerinţele naţionale şi cu standardele internaţionale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internaţionale ca standarde naţionale şi adoptarea de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor pe întregul teritoriu naţional, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor de numerotatie;
  18. asigurarea reprezentării în instituţii şi în organizaţii internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, sustinand în cadrul acestora politica şi strategia naţionala în domeniu;
  19. colaborarea cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, dezvoltarea şi stimularea relaţiilor cu acestea; cooperarea cu autorităţi de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare şi schimb de informaţii;
  20. aplicarea acordurilor internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;
  21. colaborarea cu ministerul de specialitate în toate domeniile în care expertiza ANRC este necesară sau utila;
  22. înaintarea către ministerul de specialitate de propuneri privind cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltării sectoarelor de comunicaţii electronice şi servicii poştale;
  23. prognozarea, planificarea şi programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul sau de competenţa;
  24. coordonarea derulării programelor de asistenţa financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, care vizează capacitatea instituţională a ANRC;
  25. elaborarea şi publicarea de rapoarte, studii, analize şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, în special pentru evaluarea necesităţii şi oportunităţii emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea şi controlul implementarii politicilor şi reglementărilor, precum şi al conducerii programelor şi proiectelor, organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promotionale de imagine, informare şi de constientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţa, expertiza, asistenţa tehnica şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
  26. urmărirea şi controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;
  27. alte atribuţii acordate prin dispoziţii legale speciale.
  (2) ANRC poate încheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităţi specifice, necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1).


  Capitolul VIII^1

  Tariful de monitorizare
  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:
  Cap. VIII^1 a fost introdus de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. Potrivit art. III teza finala din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, prevederile art. 48^1-48^4 se aplică de la data de 31 decembrie 2005.

  Articolul 48^1

  (1) Persoanele care, la data de 31 decembrie a unui anumit an, au calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau furnizor de servicii poştale sunt obligate la plata către ANRC a unui tarif de monitorizare anual pentru anul următor, calculat ca un procent din cifra de afaceri a fiecărui furnizor.
  (2) Procentul prevăzut la alin. (1) se determina anual, fără a depăşi 0,5%, ca raport între:
  a) cheltuielile estimate pe anul în curs, prevăzute în bugetul aprobat potrivit art. 42, din care se scad veniturile estimate a se realiza din alte surse, prevăzute în bugetul aprobat; şi
  b) cifra de afaceri cumulată a persoanelor prevăzute la alin. (1).
  (3) Cifra de afaceri este cea prevăzută în situaţiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare estimativ.
  (4) Pentru persoanele care nu furnizează reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori servicii poştale de-a lungul unui an calendaristic întreg, cifra de afaceri se calculează proporţional cu numărul de zile în care au beneficiat de dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori servicii poştale.
  --------------
  Art. 48^1 a fost introdus de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.
  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:
  Articolul 48^1 intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005.


  Articolul 48^2

  (1) Cuantumul tarifului de monitorizare datorat pentru un an se determina estimativ la data de 15 iulie a anului respectiv, în raport cu cifrele de afaceri pe anul anterior.
  (2) Odată cu determinarea tarifului de monitorizare estimativ pentru anul în curs, ANRC va regulariza sumele datorate cu titlu de tarif de monitorizare pentru anul încheiat, stabilind tariful de monitorizare definitiv, în raport cu cifrele de afaceri realizate în cursul anului încheiat de persoanele obligate la plata tarifului de monitorizare pentru acel an, prevăzute la art. 48^1 alin. (1). Pentru persoanele care nu au transmis ANRC situaţiile financiare anuale conţinând cifrele de afaceri necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare definitiv, acesta se va calcula în funcţie de cifrele de afaceri aferente anului anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare.
  --------------
  Art. 48^2 a fost introdus de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.
  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:
  Articolul 48^2 intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005.


  Articolul 48^3

  (1) Obligaţia de plată a tarifului de monitorizare se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANRC, care se comunică fiecărui furnizor.
  (2) Tariful de monitorizare estimativ se achită în doua transe egale, prima în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, iar cea de-a doua până la data de 31 decembrie a anului respectiv.
  (3) Diferenţa dintre tariful de monitorizare definitiv şi tariful de monitorizare estimativ se achită sau se restituie, după caz, conform procedurii prevăzute la art. 48^5.
  (4) Tariful de monitorizare şi tariful de utilizare a resurselor de numerotatie constituie creanţe bugetare, aplicându-li-se în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003
  privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  --------------
  Art. 48^3 a fost introdus de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.
  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:
  Articolul 48^3 intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005.


  Articolul 48^4

  (1) Persoanele prevăzute la art. 48^1 alin. (1) au obligaţia de a transmite ANRC situaţiile financiare anuale, conţinând cifrele de afaceri necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare estimativ sau definitiv, după caz, în termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
  (2) Persoanele prevăzute la art. 48^1 alin. (1) pot solicita, în vederea aplicării prevederilor art. 48^1 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), luarea în consideraţie a veniturilor rezultate din furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori din furnizarea de servicii poştale, în locul cifrei de afaceri prevăzute la art. 48^1 alin. (3).
  (3) În vederea aplicării prevederilor alin. (2), persoanele prevăzute la art. 48^1 alin. (1) sunt obligate sa ţină contabilitatea în mod distinct în ceea ce priveşte veniturile obţinute din activităţile de furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori, după caz, de furnizare de servicii poştale, în acelaşi mod în care acest lucru s-ar realiza dacă aceste activităţi ar fi desfăşurate de entităţi cu personalitate juridică distinctă. Certificarea veniturilor se va realiza în condiţiile stabilite de ANRC, de către un auditor independent autorizat conform legii.
  (4) Prevederile art. 48^1 alin. (4) se aplică în mod corespunzător veniturilor din activităţi de furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori de furnizare de servicii poştale, determinate potrivit alin. (2) şi (3).
  --------------
  Art. 48^4 a fost introdus de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.
  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:
  Articolul 48^4 intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005.


  Articolul 48^5

  Procedura de aplicare a prevederilor art. 48^1-48^4 se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANRC.
  --------------
  Art. 48^5 a fost introdus de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.


  Capitolul IX Consultare, transparenta şi informare


  Articolul 49

  (1) ANRC are obligaţia de a crea, de a menţine, de a dezvolta şi de a actualiza permanent o pagina de Internet proprie, prin intermediul căreia să se asigure informarea publicului cu privire la:
  a) organizarea, funcţionarea, obiectivele şi atribuţiile ANRC, precum şi atribuţiile fiecărei structuri interne a ANRC;
  b) datele necesare pentru a asigura comunicarea eficienta cu structurile interne ale ANRC;
  c) legislaţia naţionala şi internationala aplicabilă în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;
  d) deciziile emise de preşedintele ANRC care privesc furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice, precum şi furnizorii de servicii poştale;
  e) căile legale de atac împotriva deciziilor preşedintelui ANRC;
  f) documentele a căror publicare este obligatorie în cadrul consultărilor lansate în condiţiile art. 50;
  g) bugetul de venituri şi cheltuieli al ANRC;
  h) autorităţile cu atribuţii similare din alte state;
  i) orice alte informaţii utile informării publicului, care au legătură cu activitatea ANRC.
  (2) ANRC va depune toate diligenţele necesare pentru a asigura ca informaţiile publicate pe pagina de Internet proprie sunt disponibile şi în cel puţin o limbă de circulaţie internationala.


  Articolul 50

  (1) ANRC are obligaţia de a respecta procedura de consultare stabilită prin prezentul articol ori de câte ori intenţionează sa adopte măsuri de natura sa producă un impact semnificativ pe piaţa relevanta, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă ori a legislaţiei speciale în domeniul comunicaţiilor electronice sau al serviciilor poştale.
  (2) ANRC are obligaţia de a publică textul supus consultării pe pagina de Internet proprie, precizând totodată şi: data publicării documentului, data la care expira termenul de depunere a observaţiilor şi data estimativă la care intenţionează sa adopte măsura care face obiectul consultării. Toate persoanele interesate care au solicitat înscrierea adresei lor de posta electronică pe lista de corespondenta special constituită a ANRC vor fi informate cu privire la lansarea consultării cel mai târziu la data publicării documentului.
  (3) Din momentul în care textul supus consultării este publicat pe pagina de Internet, ANRC va acorda un termen de cel puţin 30 de zile pentru depunerea de observaţii, în scris, de către orice persoană interesată. În situaţiile în care măsurile trebuie adoptate în regim de urgenta, acest termen poate fi mai scurt de 30 de zile, însă nu mai scurt de 10 zile.
  (4) Măsura supusă consultării nu poate fi adoptată înainte de expirarea unui termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a observaţiilor. Cel mai târziu la data publicării pe pagina de Internet a deciziei prin care se adoptă măsura ANRC are obligaţia de a publică şi un material de sinteza a observaţiilor primite, care va preciza şi poziţia sa faţă de aceste observaţii.


  Capitolul X Supraveghere şi control


  Articolul 51

  (1) ANRC şi MCTI au dreptul să solicite furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori furnizorilor de servicii poştale informaţiile necesare în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă sau de legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice ori al serviciilor poştale.
  (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate de ANRC şi MCTI, în special în următoarele scopuri:
  a) verificarea respectării obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice ori al serviciilor poştale sau impuse de ANRC şi MCTI în conformitate cu aceste dispoziţii;
  b) stabilirea tarifului de monitorizare anual, în conformitate cu prevederile cap. VIII^1;
  c) stabilirea contribuţiilor pentru finanţarea serviciilor din sfera serviciului universal;
  d) desemnarea furnizorilor de serviciu universal şi impunerea în sarcina acestora a obligaţiilor prevăzute în legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice sau al serviciilor poştale;
  e) identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice, realizarea analizelor de piaţa şi identificarea furnizorilor cu putere semnificativă, în conformitate cu prevederile cap. V;
  f) impunerea în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa a obligaţiilor prevăzute de legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice;
  g) acordarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotatie şi verificarea respectării obligaţiilor prevăzute în acestea;
  h) soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, dintre furnizorii de servicii poştale, dintre utilizatori şi furnizorii de servicii poştale, precum şi dintre utilizatorii finali şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice;
  i) realizarea de statistici clar definite, necesare exercitării atribuţiilor ANRC şi MCTI, acordând în acest sens un termen de minimum 30 de zile pentru colectarea datelor;
  j) elaborarea de rapoarte, studii, analize şi altele asemenea, în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, pentru evaluarea necesităţii şi oportunităţii emiterii de noi reglementări şi pentru evaluarea şi controlul implementarii reglementărilor în vigoare;
  k) publicarea unor situaţii comparative privind calitatea şi tarifele serviciilor, în vederea maximizării beneficiilor utilizatorilor finali.
  (3) În exercitarea atribuţiilor sale, IGCTI are dreptul să solicite furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice informaţiile necesare în vederea verificării respectării obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice ori impuse de IGCTI în conformitate cu aceste dispoziţii.
  (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) vor fi solicitate în scris şi motivat, iar cantitatea şi natura acestora trebuie să fie proporţionale cu scopul pentru care au fost solicitate.
  (5) Furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a pune la dispoziţie informaţiile, altele decât cele solicitate la alin. (2) lit. i), în termenul şi în condiţiile indicate de ANRC şi MCTI sau IGCTI, după caz.
  --------------
  Art. 51 a fost modificat de pct. 6 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.


  Articolul 52

  ANRC cooperează cu autorităţi de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale din străinătate, inclusiv pe baza unor acorduri de colaborare şi schimb de informaţii, în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă şi al legislaţiei speciale în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, precum şi pentru a facilita exercitarea de către aceste autorităţi a atribuţiilor ce le revin în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile.


  Articolul 53

  (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale legislaţiei speciale în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, precum şi al respectării obligaţiilor impuse prin autorizaţia generală şi prin licenţe, cu excepţia controlului îndeplinirii obligaţiilor privind utilizarea frecventelor radioelectrice, revine ANRC, care acţionează prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop.
  (2) Controlul îndeplinirii obligaţiilor privind utilizarea frecventelor radioelectrice revine IGCTI, care acţionează prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop şi potrivit procedurii stabilite prin prevederile legale care reglementează activitatea acestei instituţii, acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel.


  Articolul 54

  (1) În exercitarea atribuţiilor de control personalul împuternicit în acest scop al ANRC şi al IGCTI are dreptul să solicite furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, precum şi furnizorilor de servicii poştale orice informaţii care îi sunt necesare, menţionând temeiul legal şi scopul solicitării, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii sa îi fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută la art. 56 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonanţă de urgenţă sau la art. 60 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa privind serviciile poştale.
  (2) Personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC şi al IGCTI are dreptul să solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale ori alte acte; de asemenea, poate să facă inspecţii, inclusiv inopinate, la orice instalaţii, incinte, terenuri sau infrastructuri utilizate de furnizor în activitatea sa, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi sa primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări.
  (3) De asemenea, personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC şi al IGCTI are dreptul să efectueze perchezitii, pe baza autorizării judiciare acordate prin ordonanţa preşedinţială de către preşedintele tribunalului judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti, în a cărui circumscripţie sunt situate locurile de controlat, ori de către un judecător delegat de acesta. Cererea de ordonanţa preşedinţială trebuie să cuprindă toate informaţiile de natura să justifice percheziţia şi se judeca fără citarea părţilor, în termen de cel mult 3 zile.
  (4) Percheziţia şi actele pe care le cuprinde se efectuează sub autoritatea şi sub controlul judecătorului care le-a autorizat, el desemnând unul sau mai mulţi ofiţeri de poliţie judiciară însărcinaţi sa asiste la aceste operaţiuni şi sa îl informeze asupra derulării lor. Dacă unele acte trebuie efectuate în afară circumscripţiei tribunalului, preşedintele emitent al ordonanţei dispune comisie rogatorie pentru exercitarea controlului de către preşedintele tribunalului în a cărui circumscripţie trebuie efectuate respectivele acte. Judecătorul poate inspecta locurile supuse intervenţiei, putând decide în orice moment suspendarea sau încetarea percheziţiei.
  (5) Oricare ar fi împrejurările, percheziţia nu poate începe înainte de ora 6,00 sau după ora 20,00 şi trebuie efectuată în prezenta ocupantului locului, iar în lipsa acestuia, în prezenta unui reprezentant, a unui membru al familiei sau a unui vecin, având capacitate deplina de exerciţiu; numai personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC şi al IGCTI, ocupantul locului sau reprezentantul sau şi ofiţerii de poliţie judiciară pot lua cunoştinţa de piese şi documente înaintea ridicării acestora.
  (6) Inventarele şi aplicarea sigiliilor se fac conform dispoziţiilor Codului de procedura penală; originalele procesului-verbal şi ale inventarului sunt transmise judecătorului care a ordonat percheziţia, iar piesele şi documentele care nu mai sunt utile stabilirii adevărului vor fi restituite ocupantului locului.
  (7) Ordonanţa poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti. Recursul nu este suspensiv de executare.
  (8) Preşedintele ANRC sau, după caz, directorul general al IGCTI este informat fără întârziere despre începerea percheziţiei şi despre operaţiunile efectuate.


  Capitolul XI Regim sanctionator


  Articolul 55

  (1) Următoarele fapte constituie contravenţii:
  a) furnizarea reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice de către o persoană care nu este autorizata în condiţiile art. 4 pentru acel tip de activitate ori pe perioada în care dreptul de furnizare a reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice a fost suspendat sau retras;
  b) nerespectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia generală, în condiţiile art. 5;
  c) utilizarea frecventelor radioelectrice fără obţinerea licenţei de utilizare necesare, potrivit prevederilor cap. III;
  d) utilizarea resurselor de numerotatie fără obţinerea licenţei de utilizare necesare, potrivit prevederilor cap. III;
  e) nerespectarea condiţiilor prevăzute în licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice, acordate în condiţiile cap. III;
  f) nerespectarea condiţiilor prevăzute în licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, acordate în condiţiile cap. III;
  g) nerespectarea obligaţiei impuse de ANRC în temeiul art. 25 alin. (1) sau a condiţiilor stabilite de aceasta în temeiul art. 25 alin. (2);
  h) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 35;
  h^1) nedepunerea situaţiilor financiare anuale la ANRC, în termenul prevăzut la art. 48^4 alin. (1);
  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:
  Litera h^1) a alin. (1) al art. 55 a fost introdusă de pct. 7 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.
  Aceasta completare se aplică începând cu data de 31 decembrie 2005.
  i) nerespectarea reglementărilor sau a normelor tehnice adoptate pe baza prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţioneaza cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societăţile comerciale cu o cifra de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri.
  -----------
  Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  (3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei.


  Articolul 56

  (1) ANRC sau IGCTI, după caz, poate obliga furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice la plata unor amenzi administrative în cuantum de până la 300.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată şi data de la care acestea se calculează, pentru a-i determina:
  a) sa furnizeze în mod complet şi corect informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 51 ori ale art. 54 alin. (1);
  --------------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 56 a fost modificată de pct. 8 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.
  b) să se supună controlului prevăzut la art. 53 şi 54;
  c) să se conformeze măsurilor dispuse de ANRC în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Valoarea maxima a amenzii administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei.
  (3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi ale unor alte acte normative, sumele rezultate din încasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia ANRC sau a IGCTI, după caz, şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.


  Articolul 57

  (1) Pentru neplata la termen a tarifului de monitorizare stabilit de ANRC potrivit art. 47 şi 48 sau a tarifului de utilizare a spectrului ori a tarifului de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilite potrivit art. 19, se aplică penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, calculate în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile majorărilor de întârziere pentru creanţele bugetare.
  (2) Dacă în termen de 90 de zile de la data scadentei furnizorul nu achită tariful şi penalităţile datorate, ANRC sau IGCTI, după caz, îi poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza reţele ori servicii de comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale sau licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice ori a resurselor de numerotatie.
  --------------
  Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".


  Articolul 58

  (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d) şi f)-h^1) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (1).
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:
  Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 9 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. Potrivit art. III din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, modificarea acestui alineat intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005.
  (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c) şi e) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (2).
  (3) Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. i) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (1) sau (2), după caz.
  (4) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d) şi f)-h^1) se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către preşedintele ANRC.
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:
  Alin. (4) al art. 58 a fost modificat de pct. 9 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. Potrivit art. III din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, modificarea acestui alineat intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005.
  (5) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c) şi e) se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către directorul general al IGCTI.
  (6) Sancţiunea pentru fapta prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. i) se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către preşedintele ANRC sau de către directorul general al IGCTI, după caz.
  (7) Amenzile administrative prevăzute la art. 56 se aplică de către preşedintele ANRC sau de către directorul general al IGCTI, după caz.
  (8) Sancţiunile prevăzute la art. 57 se aplică de către preşedintele ANRC sau de către conducătorul IGCTI.
  --------------
  Alin. (8) al art. 58 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  (9) Actul prin care se aplică sancţiunile prevăzute la art. 56 şi 57 constituie titlu executoriu, fără vreo alta formalitate.
  (10) În măsura în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 55 li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia prevederilor art. 28.


  Articolul 59

  (1) În cazul descoperirii nerespectării de către un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice a unei obligaţii prevăzute în autorizaţii sau în licenţe, în prezenta ordonanţă de urgenţă sau în legislaţia specială în domeniul comunicaţiilor electronice, ANRC sau IGCTI, după caz, va transmite furnizorului în cauza o notificare prin care îi va aduce la cunoştinţa intenţia aplicării sancţiunii prevăzute de lege şi îi va acorda un termen de cel puţin 30 de zile pentru a justifica sau pentru a remedia încălcarea săvârşită.
  (2) Termenul de 30 de zile poate fi redus în următoarele cazuri:
  a) cu acordul furnizorului;
  b) în cazul în care furnizorul a mai încălcat una sau mai multe dintre obligaţiile prevăzute la alin. (1);
  c) în cazul în care nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) aduce grave prejudicii interesului public.
  (3) În cazul în care furnizorul nu remediaza încălcarea în termenul prevăzut la alin. (1) sau (2), iar justificarea prezentată nu este satisfăcătoare, ANRC sau IGCTI, după caz, va aplica sancţiunea corespunzătoare şi va dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării obligaţiei incalcate. Măsurile trebuie să fie proporţionale cu scopul urmărit şi vor prevedea o perioadă rezonabila în care furnizorul trebuie să se conformeze acestora.
  (4) În cazul unor încălcări grave şi repetate, dacă furnizorul în cauza nu s-a conformat măsurilor dispuse în conformitate cu prevederile alin. (3):
  a) ANRC poate suspenda sau retrage furnizorului în cauza dreptul de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale sau licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, după caz;
  b) IGCTI poate suspenda ori retrage furnizorului în cauza licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice.
  --------------
  Litera b) a alin. (4) al art. 59 a fost modificată de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".
  (5) La propunerea motivată a autorităţilor competente, prin care se arata ca încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) de către un furnizor prezintă un pericol grav şi iminent pentru siguranţa naţionala, ordinea publică, sănătatea publică sau pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor ori ameninta sa creeze probleme grave de natura economică sau operationala altor furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori utilizatorilor, ANRC sau IGCTI, după caz, poate lua măsuri urgente cu caracter provizoriu de inlaturare a pericolului, care pot fi ulterior confirmate. Furnizorului în cauza trebuie să i se acorde posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere, în condiţii rezonabile, şi de a propune soluţii pentru remedierea situaţiei create.


  Articolul 60

  Orice persoană care utilizează sau divulga, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, documente sau informaţii cu caracter de secret profesional, primite ori de care a luat cunoştinţa în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată şi la repararea prejudiciului cauzat.


  Capitolul XII Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 61

  (1) Până la data de 31 decembrie 2002 Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" S.A. beneficiază de:
  a) dreptul exclusiv de a furniza, contra cost, servicii de telefonie vocala fixa destinate publicului, servicii de telegrafie şi telex, locale, interurbane şi internaţionale;
  b) dreptul exclusiv de a furniza linii de cablu închiriate, în vederea asigurării capacităţii de transmisie între punctele terminale ale reţelei fixe operate de Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. pe baza licenţei acordate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare.
  (2) Până la aceeaşi dată Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. beneficiază de dreptul exclusiv de a furniza linii de radio închiriate cu capacitate mai mare de 2 MBits/s.


  Articolul 62

  (1) Licentele şi autorizaţiile eliberate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea până la data de 31 decembrie 2002, cu excepţia cazurilor în care actele respective prevăd un termen mai scurt.
  (2) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), titularii de licenţe şi de autorizaţii sunt obligaţi sa transmită ANRC notificarea prevăzută la art. 4, în vederea continuării activităţii pe baza autorizaţiei generale. La data efectuării notificării licenta sau autorizaţia îşi încetează valabilitatea, cu excepţia prevederilor referitoare la drepturile de utilizare a frecventelor radioelectrice şi a resurselor de numerotatie.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 62 a fost abrogat de pct. 2 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004.
  (4) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), ANRC va emite licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, în condiţiile cap. III, furnizorilor de reţele şi de servicii care au beneficiat de drepturi de utilizare a acestor resurse în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare.


  Articolul 62^1

  (1) Până la data de 31 decembrie 2005, IGCTI va analiza şi va revizui toate prevederile care se referă la drepturi de utilizare a frecventelor şi la obligaţiile conexe acestora din cadrul licenţelor, autorizaţiilor şi acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996
  , cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei secundare asociate pentru a asigura respectarea prevederilor cap. III din prezenta ordonanţă de urgenţă, ale Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvente şi ale reglementărilor în vigoare elaborate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Dreptul de utilizare a frecventelor radioelectrice şi obligaţiile conexe acestuia, inclusiv plata tarifului de utilizare a spectrului, se exercită, respectiv sunt asumate, în baza prevederilor menţionate la alin. (1) şi rămân valabile până la momentul revizuirii, cu excepţia situaţiilor în care titularii acestora renunţa prin solicitare scrisă la drepturile respective sau nu depun solicitarile de revizuire a drepturilor de utilizare a frecventelor în termenele stipulate în procedura de emitere a licenţelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, prevăzută la art. 21.
  (3) Prin revizuirea licenţelor, autorizaţiilor şi acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii nr. 74/1996
  se conferă titularului un nou drept de utilizare a frecventelor radioelectrice, însoţit de obligaţiile aferente, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
  (4) În cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 19 alin. (1), art. 67 şi a art. 69 alin. (1), sintagma "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei" se înlocuieşte cu abrevierea "IGCTI".
  ---------------
  Art. 62^1 a fost introdus de pct. 3 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004.


  Articolul 63

  În scopul finanţării activităţii pe primele 12 luni de funcţionare, ANRC va beneficia de un credit din partea IGCTI, în valoare de 4.000.000 euro, pe termen de 5 ani, cu perioada de graţie de 1 an de la data încheierii contractului, fără dobânda, plătibil în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii. Celelalte condiţii se vor stabili prin contract, care se va încheia în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 64

  Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot asigura, contra cost, spaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii oficiilor teritoriale ale ANRC.


  Articolul 65

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 66

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă:
  a) articolul 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - Autoritatea de reglementare în sensul prezentei ordonanţe este Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii.";
  b) punctul 10 al articolului 2 din Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 14 decembrie 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "10. autoritatea de reglementare - Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii";
  c) alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002
  privind serviciile poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  <<(2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonanţe atribuţiile autorităţii de reglementare sunt îndeplinite de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii.>>
  -----------
  Litera c) a art. 66 a fost modificată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.
  d) Hotărârea Guvernului nr. 20/2001*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  ------------
  *) Conform art. 16 din HOTĂRÂREA nr. 1.337 din 27 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 6 decembrie 2002, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001.
  e) În tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002
  denumirea <<Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii>> se înlocuieşte cu denumirea <<Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei.>>
  -----------
  Litera e) a art. 66 a fost introdusă de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.


  Articolul 67

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 37-40, art. 42, 43, 63 şi 64, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) În termenul prevăzut la alin. (1) Guvernul va adopta o hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANRC.
  (3) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) ANRC va angaja personalul necesar în scopul exercitării efective şi depline a atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (4) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atribuţiile prevăzute în sarcina ANRC prin prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi îndeplinite în continuare de autorităţile competente, potrivit reglementărilor în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  p. Ministrul comunicaţiilor şi
  tehnologiei informatiei,
  Ion Smeeianu,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  p. Ministrul apărării naţionale,
  George Cristian Maior
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ──────────────────