LEGEA nr. 16 din 8 martie 2021bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 9 martie 2021 Notă
  Art. 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 98 din 7 septembrie 2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 859 din 8 septembrie 2021, prevede:
  ”Articolul 9
  Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021:
  a) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 3.391,2 milioane lei;
  b) pentru anul 2021, plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 172,2 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.263,7 milioane lei;
  c) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 367,1 milioane lei.”

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Secţiunea 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021

  Articolul 1

  Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2021 veniturile pe capitole și subcapitole, iar cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2021.


  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

  Articolul 2
  (1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/03.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.


  Articolul 3
  (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 90.079.743 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 90.079.743 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 283.325 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 140.395 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 142.930 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/03 și 6/03.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat, cu detalierea pe fișele programelor, este prevăzută în anexa nr. 5/03.
  Notă
  Art. 2 și 3, precum și anexa nr. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 98 din 7 septembrie 2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 859 din 8 septembrie 2021, prevăd:
  Articolul 2
  Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 3
  (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 1.000 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 3.320.398 mii lei și diminuarea subvențiilor de la bugetul de stat cu suma de 3.319.398 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 3.000 mii lei la credite de angajament și 1.000 mii lei la credite bugetare.
  (2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 28.293 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 1.000 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 29.293 mii lei.

  Anexa nr. 1

  MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2021
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagraf
  Grupa/
  Titlu
  ArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000103  VENITURI - TOTAL29.293
  000203I. VENITURI CURENTE3.348.691
  200003B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI3.348.691
  2003CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR19.963
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori-8.699
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori25.000
  09Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru accidente de muncă și boli profesionale3.662
  2103CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR3.328.728
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați2.349.507
  04Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare-36.749
  07Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)-269.391
  09Contribuții de la persoane care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional1
  10Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, plătite de angajatori40
  11Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii46.320
  12Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică23.796
  13Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală-3.949
  28Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă6.176
  47Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor1.012.754
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice200.223
  300003C1. VENITURI DIN PROPRIETATE-392
  3103VENITURI DIN DOBÂNZI-392
  05Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat-23
  06Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale-369
  330003C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII392
  3603DIVERSE VENITURI392
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive-1.449
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite1.841
  410003IV. SUBVENȚII-3.319.398
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -3.319.398
  4203SUBVEȚII DE LA BUGETUL DE STAT-3.319.398
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat-3.319.398
  490301Venituri sistem public de pensii1.000
  490302Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale28.293
  5000TOTAL GENERAL
  I.Credite de angajament2.000
  II.Credite bugetare
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament
  II.Credite bugetare
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament5.000
  II.Credite bugetare5.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-5.000
  II.Credite bugetare-5.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament2.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament2.000
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I.Credite de angajament2.000
  II.Credite bugetare
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament
  II.Credite bugetare
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament5.000
  II.Credite bugetare5.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-5.000
  II.Credite bugetare-5.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament2.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament2.000
  680003Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I.Credite de angajament2.000
  II.Credite bugetare
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament
  II.Credite bugetare
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament5.000
  II.Credite bugetare5.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-5.000
  II.Credite bugetare-5.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament2.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament2.000
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament3.000
  II.Credite bugetare1.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament1.000
  II.Credite bugetare1.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament5.000
  II.Credite bugetare5.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-4.000
  II.Credite bugetare-4.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament2.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament2.000
  6903ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I.Credite de angajament-1.000
  II.Credite bugetare-1.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-1.000
  II.Credite bugetare-1.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-1.000
  II.Credite bugetare-1.000
  9903EXCEDENT/DEFICIT29.293
  990310Excedent/Deficit sistem public de pensii
  990311Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale29.293


  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021

  Articolul 4
  (1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/04.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.


  Articolul 5
  (1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 3.375.525 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 3.375.525 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 1.303.196 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 110.340 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 1.192.856 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/04 și 6/04.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj, cu detalierea pe fișele programelor, este prevăzută în anexa nr. 5/04.(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04.
  Notă
  Art. 4 și 5, precum și anexa nr. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 98 din 7 septembrie 2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 859 din 8 septembrie 2021, prevăd:
  Articolul 4
  Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  Articolul 5
  (1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 371.500 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 175.561 mii lei și majorarea subvențiilor de la bugetul de stat cu suma de 547.061 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 371.500 mii lei la credite de angajament și credite bugetare.
  (2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 124.810 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 54.000 mii lei la credite de angajament și credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 70.810 mii lei.

  Anexa nr. 2

  MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj pe anul 2021

  - mii lei -

  Capitol

  Subcapitol

  Paragraf

  Grupa/
  Titlu

  Articol

  Alineat

  Denumire indicator

  Influențe

  A

  B

  1

  0001

  04

  VENITURI - TOTAL

  496.310

  0002

  04

  I.VENITURI CURENTE

  162.249

  2000

  04

  B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI

  162.249

  2004


  CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR

  159.538


  02

  Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori

  3.579


  10

  Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru șomaj

  31.149


  11

  Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

  124.810

  2104


  CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR

  2.711


  02

  Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de asigurați

  2.711

  4100

  04

  IV.SUBVENȚII

  547.061

  4200

  04

  SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  547.061

  4204


  SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

  547.061


  25

  Subvenții primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj

  547.061

  4804


  SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  -213.000


  02

  Fondul Social European (FSE)

  -213.000

  4904

  01

  Venituri sistem asigurări pentru șomaj

  371.500

  4904

  02

  Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale

  124.810

  5000

  TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament

  425.500

  II. Credite bugetare

  425.500

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  425.500

  II. Credite bugetare

  425.500
  20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament

  -2.000  II. Credite bugetare

  -2.000
  30  TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament

  -1.500  II. Credite bugetare

  -1.500
  51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament

  25.000  II. Credite bugetare

  25.000
  57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament

  600.000  II. Credite bugetare

  600.000
  58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament

  -250.000  II. Credite bugetare

  -250.000
  59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament

  54.000  II. Credite bugetare

  54.000

  5004


  BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament

  425.500  II. Credite bugetare

  425.500
  01  CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament

  425.500  II. Credite bugetare

  425.500
  20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament

  -2.000  II. Credite bugetare

  -2.000
  30  TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament

  -1.500  II. Credite bugetare

  -1.500
  51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament

  25.000  II. Credite bugetare

  25.000
  57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament

  600.000  II. Credite bugetare

  600.000

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  -250.000

  II. Credite bugetare

  -250.000
  59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament

  54.000  II. Credite bugetare

  54.000

  6400

  04

  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament

  325.500  II. Credite bugetare

  325.500
  01  CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament

  325.500  II. Credite bugetare

  325.500
  20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament

  -2.000  II. Credite bugetare

  -2.000
  30  TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament

  -1.500  II. Credite bugetare

  -1.500
  51  TITLUL VI TRANSFERRURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament

  25.000  II. Credite bugetare

  25.000
  57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament

  250.000  II. Credite bugetare

  250.000
  59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament

  54.000  II. Credite bugetare

  54.000

  6404


  CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
  I. Credite de angajament

  54.000  II. Credite bugetare

  54.000
  01  CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament

  54.000  II. Credite bugetare

  54.000
  59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament

  54.000  II. Credite bugetare

  54.000

  6804


  ASIGURĂRI ȘI ASITENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament

  271.500  II. Credite bugetare

  271.500
  01  CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament

  271.500  II. Credite bugetare

  271.500
  20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament

  -2.000  II. Credite bugetare

  -2.000
  30  TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament

  -1.500  II. Credite bugetare

  -1.500
  51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament

  25.000  II. Credite bugetare

  25.000
  57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament

  250.000  II. Credite bugetare

  250.000

  8000

  04

  Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
  I. Credite de angajament

  100.000  II. Credite bugetare

  100.000

  8004


  ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament

  100.000  II. Credite bugetare

  100.000
  01  CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament

  100.000  II. Credite bugetare

  100.000
  57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament

  350.000  II. Credite bugetare

  350.000
  58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament

  -250.000  II. Credite bugetare

  -250.000

  8904

  01

  Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
  I. Credite de angajament

  371.500  II. Credite bugetare

  371.500

  8904

  02

  Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale
  I. Credite de angajament

  54.000  II. Credite bugetare

  54.000

  9904


  EXCEDENT/DEFICIT

  70.810

  9904

  10

  Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj


  9904

  11

  Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale

  70.810


  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

  Secţiunea 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi

  Articolul 6
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2021, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene postaderare.(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).


  Articolul 7

  Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.


  Articolul 8

  Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.


  Articolul 9

  Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ al capitolului 69.03 „Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale“, al capitolului 68.04 „Asigurări și asistență socială“ și al capitolului 80.04 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“ la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.


  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

  Articolul 10
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2021 se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2021 se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor noi cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor creditele de angajament și creditele bugetare potrivit alin. (2) și (3) necesare implementării proiectelor noi, să majoreze creditele bugetare și creditele de angajament aferente estimărilor pentru anii 2022-2024 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.


  Articolul 11
  (1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/ decizia/ordinul de finanțare.(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2021 se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 dinLegea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 12
  (1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/ facilității/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.


  Articolul 13
  (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite de angajament și credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2021, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Se interzice instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(4) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ nu pot fi diminuate.(5) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1) și (2), precum și modificările și virările prevăzute la art. 10 alin. (2)-(4) se efectuează de către ordonatorul principal de credite și se comunică Ministerului Finanțelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul asigurărilor sociale de stat și/sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, modificate în mod corespunzător.(6) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.


  Articolul 14
  (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2021, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/ acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 4/03 și nr. 4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 15

  Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 este de 5.380 lei.


  Articolul 16

  Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:
  a) asiguratului sau pensionarului, la 5.380 lei;
  b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.690 lei.


  Articolul 17

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2021, cota contribuției pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, este 17% din contribuția asiguratorie pentru muncă reglementată la art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 18
  (1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite.(2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.(3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienților prevăzuți la alin. (1) și (2) se suportă din bugetul din care se finanțează drepturile respective.


  Articolul 19

  Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.


  Articolul 20

  Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției „C - Alte cheltuieli de investiții“ în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.


  Articolul 21
  (1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă limită maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 dinLegea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2021 și să comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze creditele bugetare aprobate la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ și titlul 20 „Bunuri și servicii“ la nivel de articol și alineat, potrivit clasificației bugetare.(4) Ordonatorul principal de credite are obligația să transmită Ministerului Finanțelor detalierea prevăzută la alin. (3) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2021, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (4) și (5), Ministerul Finanțelor este autorizat să nu aprobe cererile de deschideri de credite transmise de ordonatorul principal de credite, cu excepția cererilor pentru achitarea drepturilor salariale și a drepturilor de asistență socială.


  Articolul 22

  Anexele nr. 1/03-6/03*) și nr. 1/04-7/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.
  *) Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04 sunt reproduse în facsimil.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 8 martie 2021.
  Nr. 16.

  ANEXA nr. 1/03

  MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri
  pe anii 2021-2024

  - mii lei -

  Capitol

  Subcapitol

  Paragraf

  Grupa/ Titlu

  Articol

  Alineat

  Denumire indicator

  Program 2021

  Estimări 2022

  Estimări 2023

  Estimări 2024

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  0001

  03

  VENITURI - TOTAL

  90.363.068

  95.029.707

  102.120.500

  107.320.168

  0002

  03

  I. VENITURI CURENTE

  73.596.921

  79.694.204

  87.104.237

  93.948.912

  2000

  03

  B.CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI

  73.504.857

  79.599.746

  87.007.418

  93.849.768

  2003

  CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR

  713.840

  789.485

  813.139

  833.877

  01

  Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori

  444.649

  461.451

  480.532

  500.324


  04

  Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori

  130.000

  180.559

  175.655

  167.152

  09

  Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale

  139.191

  147.475

  156.952

  166.401

  2103

  CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR

  72.791.017

  78.810.261

  86.194.279

  93.015.891

  01

  Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați

  77.514.093

  83.975.210

  91.867.897

  99.219.992

  04

  Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare

  229.937

  240.744

  252.781

  265.168

  07

  Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)

  -9.754.182

  -10.616.610

  -11.607.516

  -12.640.141


  11

  Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii

  30.358

  33.042

  36.126

  39.340

  13

  Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

  19.230

  20.134

  21.140

  22.176

  28

  Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă

  29.189

  30.560

  32.088

  33.661

  47

  Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor

  4.414.602

  4.804.925

  5.253.395

  5.720.746

  48

  Contribuții de asigurări aferente declarației unice

  307.790

  322.256

  338.368

  354.949

  2900

  03

  C.VENITURI NEFISCALE

  92.064

  94.458

  96.819

  99.144

  3000

  03

  C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

  14.187

  14.854

  15.597

  16.361

  3103

  VENITURI DIN DOBÂNZI

  14.187

  14.854

  15.597

  16.361

  05

  Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat

  53

  56

  59

  62

  06

  Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale

  14.134

  14.798

  15.538

  16.299

  3300

  03

  C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

  77.877

  79.604

  81.222

  82.783

  3303

  VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI

  37.123

  37.998

  38.951

  38.958

  08

  Venituri din prestări de servicii

  125

  130

  137

  144

  11

  Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă

  36.998

  37.868

  38.814

  38.814

  3603

  DIVERSE VENITURI

  40.754

  41.606

  42.271

  43.825

  01

  Venituri din aplicarea prescripției extinctive

  12.554

  13.144

  13.801

  14.478

  03

  Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite

  8.310

  8.701

  9.136

  9.584

  50

  Alte venituri

  19.890

  19.761

  19.334

  19.763

  4100

  03

  IV.SUBVENȚII

  16.766.147

  15.335.503

  15.016.263

  13.371.256

  4200

  03

  SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  16.766.147

  15.335.503

  15.016.263

  13.371.256

  4203

  SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

  16.766.147

  15.335.503

  15.016.263

  13.371.256

  24

  Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat

  16.766.147

  15.335.503

  15.016.263

  13.371.256

  4903

  01

  Venituri sistem public de pensii

  90.079.743

  94.686.875

  101.772.355

  106.970.316

  4903

  02

  Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale

  283.325

  342.832

  348.145

  349.852

  08

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI

  789

  4808

  SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  789

  15

  Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

  789

  5000

  TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament

  90.220.927

  94.832.887

  101.923.116

  107.126.055

  II. Credite bugetare

  90.220.927

  94.832.887

  101.923.116

  107.126.055

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  90.210.927

  94.827.837

  101.918.066

  107.121.005

  II. Credite bugetare

  90.210.927

  94.827.837

  101.918.066

  107.121.005

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  362.100

  362.100

  363.911

  365.730

  II. Credite bugetare

  362.100

  362.100

  363.911

  365.730

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  580.884

  585.800

  585.799

  585.800

  II. Credite bugetare

  580.884

  585.800

  585.799

  585.800

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  12.222

  12.491

  12.492

  12.491

  II. Credite bugetare

  12.222

  12.491

  12.492

  12.491

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  12

  12

  12

  12

  II. Credite bugetare

  12

  12

  12

  12

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  200

  187

  187

  187

  II. Credite bugetare

  200

  187

  187

  187

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  89.241.718

  93.858.000

  100.953.451

  106.154.571

  II. Credite bugetare

  89.241.718

  93.858.000

  100.953.451

  106.154.571

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  11.189

  7.033

  II. Credite bugetare

  11.189

  7.033

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  2.602

  2.214

  2.214

  2.214

  II. Credite bugetare

  2.602

  2.214

  2.214

  2.214

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  II. Credite bugetare

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  II. Credite bugetare

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  5003

  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

  I. Credite de angajament

  90.220.138

  94.832.887

  101.923.116

  107.126.055

  II. Credite bugetare

  90.220.138

  94.832.887

  101.923.116

  107.126.055

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  90.210.138

  94.827.837

  101.918.066

  107.121.005

  II. Credite bugetare

  90.210.138

  94.827.837

  101.918.066

  107.121.005

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  362.100

  362.100

  363.911

  365.730

  II. Credite bugetare

  362.100

  362.100

  363.911

  365.730

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  580.884

  585.800

  585.799

  585.800

  II. Credite bugetare

  580.884

  585.800

  585.799

  585.800

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  12.222

  12.491

  12.492

  12.491

  II. Credite bugetare

  12.222

  12.491

  12.492

  12.491

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  12

  12

  12

  12

  II. Credite bugetare

  12

  12

  12

  12

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  200

  187

  187

  187

  II. Credite bugetare

  200

  187

  187

  187

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  89.241.718

  93.858.000

  100.953.451

  106.154.571

  II. Credite bugetare

  89.241.718

  93.858.000

  100.953.451

  106.154.571

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  10.400

  7.033

  II. Credite bugetare

  10.400

  7.033

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  2.602

  2.214

  2.214

  2.214

  II. Credite bugetare

  2.602

  2.214

  2.214

  2.214

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  II. Credite bugetare

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  II. Credite bugetare

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  6800

  03

  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

  I. Credite de angajament

  90.220.138

  94.832.887

  101.923.116

  107.126.055

  II. Credite bugetare

  90.220.138

  94.832.887

  101.923.116

  107.126.055

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  90.210.138

  94.827.837

  101.918.066

  107.121.005

  II. Credite bugetare

  90.210.138

  94.827.837

  101.918.066

  107.121.005

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  362.100

  362.100

  363.911

  365.730

  II. Credite bugetare

  362.100

  362.100

  363.911

  365.730

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  580.884

  585.800

  585.799

  585.800

  II. Credite bugetare

  580.884

  585.800

  585.799

  585.800

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  12.222

  12.491

  12.492

  12.491

  II. Credite bugetare

  12.222

  12.491

  12.492

  12.491

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  12

  12

  12

  12

  II. Credite bugetare

  12

  12

  12

  12

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  200

  187

  187

  187

  II. Credite bugetare

  200

  187

  187

  187

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  89.241.718

  93.858.000

  100.953.451

  106.154.571

  II. Credite bugetare

  89.241.718

  93.858.000

  100.953.451

  106.154.571

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  10.400

  7.033

  II. Credite bugetare

  10.400

  7.033

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  2.602

  2.214

  2.214

  2.214

  II. Credite bugetare

  2.602

  2.214

  2.214

  2.214

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  II. Credite bugetare

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  II. Credite bugetare

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  6803

  ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  90.079.743

  94.686.875

  101.772.355

  106.970.316

  II. Credite bugetare

  90.079.743

  94.686.875

  101.772.355

  106.970.316

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  90.069.843

  94.681.925

  101.767.405

  106.965.366

  II. Credite bugetare

  90.069.843

  94.681.925

  101.767.405

  106.965.366

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  349.055

  348.690

  350.099

  351.503

  II. Credite bugetare

  349.055

  348.690

  350.099

  351.503

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  578.199

  583.279

  583.247

  583.214

  II. Credite bugetare

  578.199

  583.279

  583.247

  583.214

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  12.217

  12.486

  12.487

  12.486

  II. Credite bugetare

  12.217

  12.486

  12.487

  12.486

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  200

  187

  187

  187

  II. Credite bugetare

  200

  187

  187

  187

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  89.117.363

  93.728.256

  100.819.391

  106.015.982

  II. Credite bugetare

  89.117.363

  93.728.256

  100.819.391

  106.015.982

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  10.400

  7.033

  II. Credite bugetare

  10.400

  7.033

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  2.409

  1.994

  1.994

  1.994

  II. Credite bugetare

  2.409

  1.994

  1.994

  1.994

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  9.900

  4.950

  4.950

  4.950

  II. Credite bugetare

  9.900

  4.950

  4.950

  4.950

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  9.900

  4.950

  4.950

  4.950

  II. Credite bugetare

  9.900

  4.950

  4.950

  4.950

  6903

  ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

  I. Credite de angajament

  140.395

  146.012

  150.761

  155.739

  II. Credite bugetare

  140.395

  146.012

  150.761

  155.739

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  140.295

  145.912

  150.661

  155.639

  II. Credite bugetare

  140.295

  145.912

  150.661

  155.639

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  13.045

  13.410

  13.812

  14.227

  II. Credite bugetare

  13.045

  13.410

  13.812

  14.227

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  2.685

  2.521

  2.552

  2.586

  II. Credite bugetare

  2.685

  2.521

  2.552

  2.586

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  5

  5

  5

  5

  II. Credite bugetare

  5

  5

  5

  5

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  12

  12

  12

  12

  II. Credite bugetare

  12

  12

  12

  12

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  124.355

  129.744

  134.060

  138.589

  II. Credite bugetare

  124.355

  129.744

  134.060

  138.589

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  193

  220

  220

  220

  II. Credite bugetare

  193

  220

  220

  220

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  100

  100

  100

  100

  II. Credite bugetare

  100

  100

  100

  100

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  100

  100

  100

  100

  II. Credite bugetare

  100

  100

  100

  100

  9903

  EXCEDENT/DEFICIT

  142.930

  196.820

  197.384

  194.113

  9903

  10

  Excedent/Deficit sistem public de pensii

  9903

  11

  Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale

  142.930

  196.820

  197.384

  194.113

  5008

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  I. Credite de angajament

  789

  II. Credite bugetare

  789

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  789

  II. Credite bugetare

  789

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  789

  II. Credite bugetare

  789

  6808

  ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  789

  II. Credite bugetare

  789

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  789

  II. Credite bugetare

  789

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  789

  II. Credite bugetare

  789


  ANEXA nr. 2/03

  MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alienate
  pe anii 2021-2024
  (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)

  -mii lei-

  Capitol

  Subcapitol

  Paragraf

  Grupa/ Titlu

  Articol

  Alineat

  Denumire indicator

  Program 2021

  Estimări 2022

  Estimări 2023

  Estimări 2024

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5003

  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

  I. Credite de angajament

  90.220.138

  94.832.887

  101.923.116

  107.126.055

  II. Credite bugetare

  90.220.138

  94.832.887

  101.923.116

  107.126.055

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  90.210.138

  94.827.837

  101.918.066

  107.121.005

  II. Credite bugetare

  90.210.138

  94.827.837

  101.918.066

  107.121.005

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  362.100

  362.100

  363.911

  365.730

  II. Credite bugetare

  362.100

  362.100

  363.911

  365.730
  20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  I. Credite de angajament

  580.884

  585.800

  585.799

  585.800  II. Credite bugetare

  580.884

  585.800

  585.799

  585.800
  30  TITLUL III DOBÂNZI  I. Credite de angajament

  12.222

  12.491

  12.492

  12.491  II. Credite bugetare

  12.222

  12.491

  12.492

  12.491

  03


  Alte dobânzi  II. Credite bugetare

  12.222

  02

  Dobânda datorată trezoreriei statului  II. Credite bugetare

  12.222
  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  12

  12

  12

  12

  II. Credite bugetare

  12

  12

  12

  12

  01

  Transferuri curente

  II. Credite bugetare

  12

  21

  Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională

  II. Credite bugetare

  11

  44

  Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională

  II. Credite bugetare

  1

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  200

  187

  187

  187

  II. Credite bugetare

  200

  187

  187

  187

  02

  B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)

  II. Credite bugetare

  200

  01

  Contribuții și cotizații la organisme internaționale

  II. Credite bugetare

  200

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  89.241.718

  93.858.000

  100.953.451

  106.154.571

  II. Credite bugetare

  89.241.718

  93.858.000

  100.953.451

  106.154.571

  01

  Asigurări sociale

  II. Credite bugetare

  87.555.048

  02

  Ajutoare sociale

  II. Credite bugetare

  1.686.670

  01

  Ajutoare sociale în numerar

  II. Credite bugetare

  1.471.010

  02

  Ajutoare sociale în natură

  II. Credite bugetare

  215.660

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  10.400

  7.033

  II. Credite bugetare

  10.400

  7.033

  02


  Programe din Fondul Social European (FSE)  II. Credite bugetare

  8.730

  01

  Finanțare națională  II. Credite bugetare

  1.398

  02

  Finanțare externă nerambursabilă  II. Credite bugetare

  7.332
  15

  Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020

  II. Credite bugetare

  1.670

  01

  Finanțarea națională

  II. Credite bugetare

  527

  02

  Finanțare externă nerambursabilă

  II. Credite bugetare

  789

  03

  Cheltuieli neeligibile

  II. Credite bugetare

  354

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  2.602

  2.214

  2.214

  2.214

  II. Credite bugetare

  2.602

  2.214

  2.214

  2.214

  17

  Despăgubiri civile

  II. Credite bugetare

  776

  40

  Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

  II. Credite bugetare

  1.826

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  II. Credite bugetare

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  II. Credite bugetare

  10.000

  5.050

  5.000

  5.050

  01

  Active fixe

  II. Credite bugetare

  9.500

  02

  Mașini, echipamente și mijloace de transport

  II. Credite bugetare

  6.475

  03

  Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

  II. Credite bugetare

  525

  30

  Alte active fixe

  II. Credite bugetare

  2.500

  03

  Reparații capitale aferente activelor fixe

  II. Credite bugetare

  500

  6800

  03

  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

  I. Credite de angajament

  90.220.138

  94.832.887

  101.923.116

  107.126.055

  II. Credite bugetare

  90.220.138

  94.832.887

  101.923.116

  107.126.055

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  90.210.138

  94.827.837

  101.918.066

  107.121.005

  II. Credite bugetare

  90.210.138

  94.827.837

  101.918.066

  107.121.005

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  362.100

  362.100

  363.911

  365.730

  II. Credite bugetare

  362.100

  362.100

  363.911

  365.730

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  580.884

  585.800

  585.799

  580.800

  II. Credite bugetare

  580.884

  585.800

  585.799

  580.800

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  12.222

  12.491

  12.492

  12.491

  II. Credite bugetare

  12.222

  12.491

  12.492

  12.491

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  12

  12

  12

  12

  II. Credite bugetare

  12

  12

  12

  12

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  200

  187

  187

  187

  II. Credite bugetare

  200

  187

  187

  187

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  89.241.718

  93.858.000

  100.953.451

  106.154.571

  II. Credite bugetare

  89.241.718

  93.858.000

  100.953.451

  106.154.571

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  10.400

  7.033

  II. Credite bugetare

  10.400

  7.033

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  2.602

  2.214

  2.214

  2.214

  II. Credite bugetare

  2.602

  2.214

  2.214

  2.214

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  II. Credite bugetare

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  II. Credite bugetare

  10.000

  5.050

  5.050

  5.050

  6803

  ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  90.079.743

  94.686.875

  101.772.355

  106.970.316

  II. Credite bugetare

  90.079.743

  94.686.875

  101.772.355

  106.970.316

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  90.069.843

  94.681.925

  101.767.405

  106.965.366

  II. Credite bugetare

  90.069.843

  94.681.925

  101.767.405

  106.965.366

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  349.055

  348.690

  350.099

  351.503

  II. Credite bugetare

  349.055

  348.690

  350.099

  351.503

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  578.199

  583.279

  583.247

  583.214

  II. Credite bugetare

  578.199

  583.279

  583.247

  583.214

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  12.217

  12.486

  12.487

  12.486

  II. Credite bugetare

  12.217

  12.486

  12.487

  12.486

  03

  Alte dobânzi

  II. Credite bugetare

  12.217

  02

  Dobânda datorată trezoreriei statului

  II. Credite bugetare

  12.217

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  200

  187

  187

  187

  II. Credite bugetare

  200

  187

  187

  187

  02

  B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)

  II. Credite bugetare

  200

  01

  Contribuții și cotizații la organisme internaționale

  II. Credite bugetare

  200

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  89.117.363

  93.728.256

  100.819.391

  106.015.982

  II. Credite bugetare

  89.117.363

  93.728.256

  100.819.391

  106.015.982

  01

  Asigurări sociale

  II. Credite bugetare

  87.472.863

  02

  Ajutoare sociale

  II. Credite bugetare

  1.644.500

  01

  Ajutoare sociale în numerar

  II. Credite bugetare

  1.444.500

  02

  Ajutoare sociale în natură

  II. Credite bugetare

  200.000

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  10.400

  7.033

  II. Credite bugetare

  10.400

  7.033

  02


  Programe din Fondul Social European (FSE)  II. Credite bugetare

  8.730

  01

  Finanțare națională  II. Credite bugetare

  1.398

  02

  Finanțarea externă nerambursabilă  II. Credite bugetare

  7.332
  15

  Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020

  II. Credite bugetare

  1.670

  01

  Finanțarea națională

  II. Credite bugetare

  527

  02

  Finanțare externă nerambursabilă

  II. Credite bugetare

  789

  03

  Cheltuieli neeligibile

  II. Credite bugetare

  354

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  2.409

  1.994

  1.994

  1.994

  II. Credite bugetare

  2.409

  1.994

  1.994

  1.994

  17

  Despăgubiri civile

  II. Credite bugetare

  700

  40

  Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

  II. Credite bugetare

  1.709

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  9.900

  4.950

  4.950

  4.950

  II. Credite bugetare

  9.900

  4.950

  4.950

  4.950

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  9.900

  4.950

  4.950

  4.950

  II. Credite bugetare

  9.900

  4.950

  4.950

  4.950

  01

  Active fixe

  II. Credite bugetare

  9.400

  02

  Mașini, echipamente și mijloace de transport

  II. Credite bugetare

  6.400

  03

  Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

  II. Credite bugetare

  500

  30

  Alte active fixe

  II. Credite bugetare

  2.500

  03

  Reparații capitale aferente activelor fixe

  II. Credite bugetare

  500

  03

  Pensii și ajutoare pentru bătrânețe

  II. Credite bugetare

  87.472.863

  04

  Asistență acordată persoanelor în vârstă

  II. Credite bugetare

  200.000

  09

  Ajutoare pentru urmași

  II. Credite bugetare

  1.444.500

  15

  Prevenirea excluderii sociale

  II. Credite bugetare

  200

  50

  Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale

  II. Credite bugetare

  200

  50

  Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

  II. Credite bugetare

  962.180

  02

  Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor

  II. Credite bugetare

  518.199

  03

  Alte cheltuieli de administrare fond

  II. Credite bugetare

  443.981

  6903

  ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

  I. Credite de angajament

  140.395

  146.012

  150.761

  155.739

  II. Credite bugetare

  140.395

  146.012

  150.761

  155.739

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  140.295

  145.912

  150.661

  155.639

  II. Credite bugetare

  140.295

  145.912

  150.661

  155.639

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  13.045

  13.410

  13.812

  14.227

  II. Credite bugetare

  13.045

  13.410

  13.812

  14.227

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  2.685

  2.521

  2.552

  2.586

  II. Credite bugetare

  2.685

  2.521

  2.552

  2.586

  30