ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57. din 28 iunie 2018pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 4 iulie 2018
  Având în vedere faptul că asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă a colectivităților locale arondate, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, se realizează prin intermediul centrelor de permanență de medici de familie împreună cu asistenți medicali, care își exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
  ținând cont de faptul că finanțarea asigurării continuității serviciilor în asistența medicală primară se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, prin transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, iar, potrivit execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate la această dată, creditele bugetare și de angajament aprobate pentru anul 2018 sunt utilizate în procent de 97%, diferența rămasă neutilizată reprezentând reținerea de 10% conform art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare,
  având în vedere faptul că neadoptarea unor măsuri imediate pentru reglementarea centrelor de permanență, prin ordonanță de urgență, ar genera disfuncționalități majore cu efecte negative asupra bunei desfășurări a continuității asistenței medicale, dar și asupra stării de sănătate a populației,
  pentru a asigura accesul pacienților la servicii de asistență medicală primară indiferent de oră și de zonă, în special în mediul rural prin intermediul centrelor de permanență, componentă de bază a sistemului sanitar românesc, care garantează dreptul constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății,
  având în vedere că asigurarea continuității asistenței medicale primare este o datorie a statului și un drept al cetățeanului, iar prin neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență poate fi afectată funcționarea în regim de lucru continuu a intervenției medicale de urgență la nivelul centrelor de permanență,
  este necesară identificarea unor soluții pentru asigurarea continuității în finanțarea serviciilor medicale din asistența medicală primară realizate prin centrele de permanență, până la proxima rectificare bugetară și pentru funcționarea în condiții optime a acestora,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1

  Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, atât la credite de angajament cu suma de 25.095 mii lei, cât și la credite bugetare cu suma de 25.095 mii lei de la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“, pentru asigurarea continuității acordării asistenței medicale primare prin centrele de permanență și decontării acesteia, care se asigură potrivit legii de la bugetul de stat.


  Articolul 2
  (1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Sănătății, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit art. 2.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2018, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit art. 2, la partea de venituri poziția „Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătății“, la partea de cheltuieli capitolul 66.05 „Sănătate, bunuri și servicii“, atât la credite bugetare, cât și la credite de angajament.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 28 iunie 2018.
  Nr. 57.
  ----