NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 (*actualizate*)
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
(actualizate la data de 27 august 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, următoarele persoane, denumite în continuare persoane îndreptăţite:
  a) oricare dintre părinţii fireşti ai copilului/copiilor;
  ----------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  b) oricare dintre soţii cărora li s-a/s-au încredinţat copilul/copiii în vederea adopţiei sau au adoptat copilul/copiii;
  ----------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  c) persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
  d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptaţi;
  e) persoana care a fost numită tutore.
  (2) Persoanele îndreptăţite prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) sau, după caz, în prevederile art. 2 alin. (5) şi (6) ori în prevederile art. 31 alin. (1) şi ale art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;
  b) sunt cetăţeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;
  c) au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;
  d) locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora;
  e) îndeplinesc obligaţia prevăzută la art. 12 alin. (2), respectiv art. 38 din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  (3) În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.
  ----------
  Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.


  Articolul 2

  (1) Drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) -(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (4) şi art. 9 alin. (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă se cuvin pentru fiecare naştere sau, după caz, pentru fiecare situaţie prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (2) Drepturile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă persoanelor îndreptăţite pentru fiecare copil aflat în această situaţie şi se cumulează cu indemnizaţia prevăzută la art. 2 din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Articolul 3

  Abrogat.
  ----------
  Art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.


  Capitolul II

  Concediul şi indemnizaţiile lunare pentru creşterea copilului, precum şi sprijinul lunar
  ----------
  Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.

  Articolul 4

  (1) Concediul şi indemnizaţiile lunare pentru creşterea copilului, prevăzute de ordonanţa de urgenţă, se acordă persoanelor îndreptăţite, dacă acestea au realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, timp de 12 luni în ultimul an anterior datei naşterii copilului sau, după caz, anterior datei la care s-a realizat încredinţarea în vederea adopţiei, s-a încuviinţat adopţia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.
  (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele care au realizat în perioada de referinţă avută în vedere venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.
  (3) Se iau în considerare perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. o)-s) din ordonanţa de urgenţă şi în situaţia în care persoana admisă la cursurile unei alte forme de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, postuniversitar de masterat sau de doctorat, organizat potrivit legii, nu poate începe cursurile din motive medicale, inclusiv starea de graviditate ori maternitate.


  Articolul 4^1

  (1) În aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă care nu a solicitat dreptul la indemnizaţie poate solicita acest drept, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), persoana îndreptăţită care se află în concediu pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.
  (3) În cazul persoanei singure sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, prevederile art. 11 din ordonanţa de urgenţă nu se aplică.
  (4) Pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul la concediul propriu de creştere a copilului de cel puţin o lună, dreptul celuilalt părinte la indemnizaţia pentru creşterea copilului se suspendă în condiţiile art. 16 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
  (5) În situaţia în care persoana îndreptăţită optează potrivit alin. (2) la concediul fără plată, cererea pentru acordarea acestuia se depune şi se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 alin. (3) şi art. 22 din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (5) al art. 4^1 a fost modificat de pct. 5 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în situaţia în care persoana îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie sau acesta este solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an ori cu 6 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
  ----------
  Alin. (6) al art. 4^1 a fost modificat de pct. 5 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (7) Solicitarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzute la alin. (1) se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, în condiţiile prezentelor norme metodologice, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu. În situaţia în care cererea este depusă peste acest termen, persoana îndreptăţită poate solicita dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului până cel târziu în ultima zi a perioadei concediului aprobat.
  ----------
  Alin. (7) al art. 4^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015.
  (7^1) În cazul în care celălalt părinte nu respectă prevederile alin. (7), concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună.
  ----------
  Alin. (7^1) al art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015.
  (8) În situaţia în care persoana îndreptăţită prevăzută la alin. (1) nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, aceasta are obligaţia de a anunţa în scris agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, dacă nu se înregistrează situaţia prevăzută la alin. (6).
  ----------
  Alin. (8) al art. 4^1 a fost modificat de pct. 5 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (9) În situaţia suprapunerii drepturilor de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în condiţiile art. 8, drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplineşte condiţiile de acordare la finalizarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de cel puţin două luni, cuprinsă în perioada totală a concediilor suprapuse şi cumulate.
  (10) În situaţia prevăzută la alin. (9), la stabilirea nivelului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare veniturile realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii celui din urmă copil.
  ----------
  Alin. (10) al art. 4^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015.
  -----------
  Art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Articolul 5

  (1) În aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanţa de urgenţă, cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi frecventate atât la unităţi de învăţământ de stat, cât şi particulare, autorizate sau acreditate, în condiţiile legii, în ţară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
  (2) În vederea includerii în calculul celor 12 luni a situaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanţa de urgenţă, persoana îndreptăţită face dovada că a frecventat, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar sau postuniversitar, organizate potrivit legii, doar pentru perioadele care sunt asimilate în vederea deschiderii dreptului la indemnizaţie pentru creşterea copilului sau, după caz, la stimulentul lunar.
  ----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015.


  Articolul 6

  (1) Drepturile reprezentând indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 11, art. 31 alin. (1) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, şi, după caz, de actele doveditoare prevăzute la alin. (4)-(7), care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă
  ----------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  (2) În cazul în care nu a fost întocmit actul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de copia legalizată a actului constatator al naşterii. Pentru copiii cetăţeni străini sau români născuţi în străinătate, cererea va fi însoţită de certificatul sau extrasul de naştere tradus în limba română şi legalizat.
  (3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligaţia să depună la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţia teritorială, copia certificatului de naştere al copilului, în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 6 luni de la naşterea copilului sau 12 luni de la înregistrarea naşterii la autorităţile române competente, în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul copiilor cetăţeni români născuţi în străinătate.
  ----------
  Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.
  (4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul se prezintă în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul şi sunt, după caz, următoarele:
  a) certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere;
  b) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
  c) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
  d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
  e) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
  f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
  g) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.
  (5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum şi nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, după caz, următoarele:
  a) dovada eliberată de angajator sau de entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri supuse impozitului, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior naşterii copilului venituri din salarii, sau, după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului;
  b) dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau, după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului, precum şi copia deciziei de impunere, eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole;
  c) dovada eliberată de organele competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;
  d) dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaţilor unici, privind veniturile realizate de aceştia;
  e) adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de angajator sau, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate ori de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă;
  f) dovada eliberată de autorităţile competente, de angajatori sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului;
  g) copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste perioadele în care au fost realizate activităţi profesionale şi care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulamentul nr. 883/2004 şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi veniturile aferente acestor activităţi, inclusiv cele provenite din perioadele de şomaj şi concedii medicale. Aceste prevederi se aplică şi persoanelor care au realizat activităţi salariale ori independente în statele care aplică prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora, care se deplasează în cadrul Comunităţii, pentru situaţiile prevăzute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.
  (6) Actele doveditoare privind atestarea situaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă şi, după caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autorităţile competente, sunt următoarele:
  a) dovada eliberată de instituţia care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate, pentru situaţia prevăzută la lit. k);
  b) dovada eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, pentru situaţiile prevăzute la lit. a), b), c), t);
  c) dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, pentru situaţia prevăzută la lit. d) şi e);
  d) dovada eliberată de angajator pentru situaţiile prevăzute la lit. c), d), f), i), j), u);
  e) dovada eliberată de casa teritorială de asigurări de sănătate, pentru situaţia prevăzută la lit. c);
  f) adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste frecventarea cursurilor fără întrerupere, până la data solicitării acesteia, pentru situaţiile prevăzute la lit. m)-s);
  g) diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior, pentru situaţiile prevăzute la lit. t) şi v);
  h) livretul militar, certificatul sau orice altă dovadă eliberată, după caz, de centrul militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptăţită sau de structurile militare ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în care sunt precizate cu exactitate perioadele şi natura situaţiei respective, pentru situaţia prevăzută la lit. l).
  i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de învăţământ, recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către instituţiile de învăţământ abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare, pentru situaţia prevăzută la lit. m).
  (7) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanţa de urgenţă, persoana îndreptăţită prezintă dovada eliberată de angajator, din care să reiasă că aceasta s-a aflat în perioada de maximum 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe perioadă determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată la acelaşi angajator, considerate contracte succesive, conform art. 80 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
  (8) În cazurile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. g) şi h) din ordonanţa de urgenţă, nu este necesar ca persoana îndreptăţită să prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situaţii, drepturile respective fiind acordate de agenţiile teritoriale.
  (9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 31 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă sunt, după caz, următoarele:
  -----------
  Partea introductivă a alin. (9) al art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  a) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă nu beneficiază de indemnizaţie sau de stimulent;
  b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei îndreptăţite din care să reiasă că se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
  c) certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;
  c^1) certificatul de încadrare în grad de handicap a persoanei îndreptăţite;
  -----------
  Lit. c^1) a alin. (9) al art. 6 a fost introdusă de pct. 7 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  d) adeverinţa eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;
  e) alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, la solicitarea agenţiilor teritoriale.
  (10) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi, componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate de autorităţile române sau, după caz, cu documentele eliberate de autorităţile române, precum şi cu alte documente prevăzute la alin. (4).


  Articolul 7

  (1) Concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 6 şi 11 din ordonanţa de urgenţă, se acordă pe bază de cerere aprobată de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana îndreptăţită.
  ----------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (2) În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri din activităţi independente sau agricole şi care nu lucrează în baza unuicontract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activităţii pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în situaţia solicitării drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (2^1) În situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015.
  (3) Persoanele care frecventează cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat şi de doctorat beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului sau de drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă indiferent dacă întrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap.
  -----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Articolul 8

  (1) În cazul în care persoana îndreptăţită, beneficiară a concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie, până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, naşte în această perioadă unul sau mai mulţi copii ori se produce o nouă situaţie dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, aceasta, la finalizarea concediului sau, după caz, a dreptului la stimulentul de inserţie, acordat pentru copilul anterior, optează, pe baza unei noi cereri, pentru unul dintre drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv art. 7 din ordonanţa de urgenţă. Pentru continuitatea acordării drepturilor, cererea trebuie să fie depusă cu 60 de zile înaintea împlinirii de către copilul anterior a vârstei de 1, 2 sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, sau în termen de maximum 30 de zile de la această dată. În cazul în care se depăşeşte acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii.
  (1^1) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă persoana îndreptăţită nu a îndeplinit pentru copilul născut anterior condiţiile de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulentului lunar sau stimulentului de inserţie, însă le îndeplineşte pentru acest din urmă copil, părintele/persoana îndreptăţită care a beneficiat de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului sau, după caz, de stimulentul lunar/stimulentul de inserţie poate opta pentru încetarea drepturilor menţionate acordate pentru copilul anterior, celălalt părinte/cealaltă persoană îndreptăţită având posibilitatea de a solicita drepturile pentru acest din urmă copil.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 9 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se acordă indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în cuantumul primit anterior, prin utilizarea în calcul a indicatorului social de referinţă, denumit în continuare ISR, după cum urmează:
  a) nu mai mult de 6,8 ISR în cazul în care persoana optează pentru concediu şi indemnizaţia prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă;
  b) nu mai mult de 2,4 ISR în cazul în care persoana optează pentru concediu şi indemnizaţia prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă
  ----------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  (3) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă cele 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sunt constituite şi din perioade în care persoana a realizat venituri supuse impozitului, atunci indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate în această perioadă, inclusiv pe baza celor realizate în perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) şi a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015.
  (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), dacă din calcul rezultă un cuantum al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizaţiei primit anterior naşterii celui din urmă copil, atunci se acordă indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului primită anterior, cu respectarea prevederilor alin. (2).
  (5) Abrogat.
  ----------
  Alin. (5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (6) În situaţia în care unul dintre părinţi se află în concediul de maternitate prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţiile lunare prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3) din ordonanţa de urgenţă se pot acorda doar după terminarea concediului de maternitate şi nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului.
  -----------
  Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  (7) Abrogat.
  ----------
  Alin. (7) al art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (8) Abrogat.
  ----------
  Alin. (8) al art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (9) Abrogat.
  ----------
  Alin. (9) al art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.


  Articolul 9

  (1) În situaţia în care, după alegerea opţiunii de concediu de către persoana îndreptăţită, copilul/copiii este/sunt încadrat/încadraţi în grad de handicap, dreptul prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată. Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
  (2) În situaţia în care, după împlinirea vârstei de un an sau 2 ani, copilul, respectiv unul sau mai mulţi dintre copiii rezultaţi din sarcini multiple, este încadrat într-un grad de handicap, dreptul prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată. Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
  (3) În situaţia în care unul dintre copiii rezultaţi în urma unei sarcini multiple este încadrat într-un grad de handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, pentru acesta se continuă concediul şi plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. În cazul în care sunt încadraţi în grad de handicap mai mulţi copii rezultaţi în urma unei sarcini multiple, pe lângă indemnizaţia pentru creşterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se va acorda şi suma prevăzută la art. 5 din ordonanţa de urgenţă, în raport cu numărul copiilor.
  ----------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Articolul 9^1

  (1) În perioada concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, persoana îndreptăţită poate realiza venituri supuse impozitului până la nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi, cu condiţia menţinerii întreruperii/suspendării uneia dintre activităţile care au stat la baza stabilirii dreptului la indemnizaţie.
  (2) Persoanele care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului în baza prevederilor art. 2 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă şi care nu pot prezenta dovada suspendării activităţii pot realiza venituri supuse impozitului cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.
  (3) În situaţia în care persoanele îndreptăţite solicită succesiv dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, limita de venituri prevăzută la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă se aplică fiecăruia dintre aceştia.
  ----------
  Art. 9^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015.


  Articolul 9^2

  (1) Pe perioada concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, fiecare dintre persoanele îndreptăţite poate realiza venituri supuse impozitului în baza art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.
  (2) În aplicarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, veniturile pot fi realizate, după cum urmează:
  a) în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului şi 31 decembrie a aceluiaşi an calendaristic, pentru oricare opţiune de concediu a persoanei îndreptăţite;
  b) în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic şi data încetării dreptului la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, pentru oricare opţiune de concediu a persoanei îndreptăţite;
  c) în perioada cuprinsă între data stabilirii şi data încetării dreptului la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, în situaţia în care această perioadă este cuprinsă în acelaşi an calendaristic, în cazul concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 1 an;
  d) în perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a aceluiaşi an calendaristic, în cazul concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
  e) în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului şi data suspendării acestuia în vederea acordării stimulentului de inserţie, indiferent de opţiunea de concediu a persoanei îndreptăţite, cu respectarea perioadelor prevăzute la lit. a)-d).
  (3) Agenţiile teritoriale au obligaţia de a verifica respectarea de către persoana îndreptăţită a limitei de venituri prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, în termen de 6 luni de la încheierea fiecărui an calendaristic din perioada concediului pentru creşterea copilului, precum şi de la încetarea dreptului la concediu şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, conform legii.
  ----------
  Art. 9^2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015.


  Capitolul III Concediul fără plată pentru creşterea copilului


  Articolul 10

  Persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă pot beneficia, după împlinirea de către copil, cu excepţia copilului cu handicap, a vârstei de un an, de concediul fără plată prevăzut la art. 6 din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Articolul 11

  Concediul fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzut la art. 6 din ordonanţa de urgenţă se acordă de către angajator pe bază de cerere, însoţită de copia livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului şi, după caz, de actele doveditoare privind situaţia juridică a copilului faţă de persoana îndreptăţită.
  ----------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.


  Capitolul IV Stimulentul de inserţie


  Articolul 12

  (1) Stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă lunar persoanelor îndreptăţite care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului, după cum urmează:
  a) înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă;
  b) după împlinirea de către copil a vârstei de un an, în situaţia prevăzută la art. 2 alin (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (2) Acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.
  (3) Dacă persoana îndreptăţită care a optat pentru concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, în perioada în care beneficiază de stimulentul de inserţie, solicită acordarea concediului fără plată prevăzut la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, nu mai beneficiază de stimulentul de inserţie la reluarea realizării de venituri supuse impozitului.
  ----------
  Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (4) În situaţia prevăzută la art. 4^1 alin. (1) şi (2), dacă solicitarea concediului de cel puţin o lună se produce în ultima lună înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, stimulentul de inserţie se acordă începând cu împlinirea de către copil a vârstei de un an persoanei îndreptăţite care a solicitat iniţial dreptul, dacă aceasta realizează venituri profesionale, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1).
  -----------
  Alin. (4) al art. 12 a fost introdus de pct. 13 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  (5) În situaţia prevăzută la art. 4^1 alin. (1) şi (2), dacă solicitarea concediului de cel puţin o lună se produce în ultima lună înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, stimulentul de inserţie nu se mai acordă.
  ----------
  Alin. (5) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (6) În cazul în care persoana îndreptăţită care a solicitat concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă realizează venituri profesionale înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, stimulentul de inserţie se va acorda numai după împlinirea de către copil a vârstei de un an.
  ----------
  Alin. (6) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (7) În situaţia în care unul dintre părinţi se află în plata stimulentului de inserţie acordat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi celălalt părinte se află într-o situaţie de natură a genera un nou concediu pentru creşterea copilului, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copilul anterior a vârstei de 2 ani.
  ----------
  Alin. (7) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (7^1) Pe perioada în care unul dintre părinţi solicită concediul prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, celălalt părinte nu poate beneficia de stimulentul de inserţie.
  ----------
  Alin. (7^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015.
  (8) În situaţia în care unul dintre părinţi se află în plata stimulentului de inserţie acordat în condiţiile alin. (1) lit. b) şi celălalt părinte se află într-o situaţie de natură a genera un nou concediu pentru creşterea copilului, plata stimulentului de inserţie se suspendă şi se acordă indemnizaţia pentru creşterea copilului, cu respectarea prevederilor art. 8, majorată cu suma prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (8) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (9) În situaţia realizării de venituri nete în condiţiile art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, persoana îndreptăţită nu poate solicita stimulentul de inserţie.
  ----------
  Alin. (9) al art. 12 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015.


  Articolul 13

  (1) Stimulentul de inserţie se acordă pe bază de cerere, semnată de persoana îndreptăţită, însoţită de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de alte documente eliberate de autorităţile competente ori de declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului.
  (2) În situaţia stabilirii dreptului la stimulentul de inserţie pentru persoana care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cererea de acordare va fi însoţită numai de documentele prevăzute la alin. (1).
  ----------
  Alin. (2) al art. 13 a fost introdus de pct. 11 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (3) În situaţia stabilirii dreptului la stimulentul de inserţie pentru persoana care deşi are dreptul nu solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, cererea este însoţită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevăzute la art. 6.

  Cap. V
  Abrogat.
  ----------
  Cap. V a fost abrogat de pct. 14 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.

  Articolul 14

  Abrogat.
  ---------
  Art. 14 a fost abrogat de pct. 14 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Articolul 15

  Abrogat.
  ---------
  Art. 15 a fost abrogat de pct. 14 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Articolul 16

  Abrogat.
  ---------
  Art. 16 a fost abrogat de pct. 14 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Capitolul VI

  Stabilirea şi plata indemnizaţiilor lunare pentru creşterea copilului, a stimulentului de inserţie şi a sprijinului lunar
  ----------
  Titlul cap. VI a fost modificat de pct. 15 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.

  Articolul 17

  Drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă pot fi solicitate de către persoana îndreptăţită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură.


  Articolul 18

  (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 11, art. 31 alin. (1) şi (2) şi la art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se completează de către persoanele îndreptăţite, reprezentanţii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.
  ---------
  Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  (2) Majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se acordă de la data naşterii copilului, la solicitarea scrisă a persoanei îndreptăţite, însoţită de copia certificatului de naştere al copilului, depusă la primărie sau la agenţia teritorială în a cărei rază domiciliază, nu mai târziu de data la care primul copil împlineşte vârsta legală de încetare a concediului.
  ----------
  Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (3) Pentru situaţia prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. a), adeverinţa se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.
  (4) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, părintele supravieţuitor trebuie să depună cererea în termen de 60 de zile de la data decesului înregistrat în certificatul constatator de deces, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (4) al art. 18 a fost introdus de pct. 17 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  (5) În cazul în care părintele supravieţuitor doreşte schimbarea opţiunii de acordare a dreptului, acesta depune cererea însoţită de documentele justificative care să ateste îndeplinirea condiţiilor de acordare.
  ----------
  Alin. (5) al art. 18 a fost introdus de pct. 17 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Articolul 19

  (1) Cererile prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2), însoţite de documentele justificative depuse de persoanele îndreptăţite la primăria unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, se transmit de către primar agenţiei teritoriale pe bază de borderou, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. Modelul de borderou este prevăzut în anexa nr. 3.
  ----------
  Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 18 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  (2) Primăriile au obligaţia să verifice documentaţia depusă de solicitanţi şi să transmită agenţiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat.
  (3) Cererile prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2) sunt certificate, prin semnătură şi ştampilă, de către primar sau, după caz, de către persoana împuternicită de acesta.


  Articolul 20

  (1) Solicitarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 11, art. 31 alin. (1) şi (2) şi la art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se soluţionează prin decizie scrisă emisă de directorul executiv al agenţiei teritoriale, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 19 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poştă.
  (3) Datele cuprinse în cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, însoţită de actele doveditoare, sunt supuse confidenţialităţii. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la concediu şi indemnizaţie lunară, stimulent de inserţie sau alocaţie de stat pentru copii şi al întocmirii unor situaţii statistice.
  (4) Deciziile prevăzute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie.
  -----------
  Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.


  Articolul 21

  (1) La stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare toate veniturile realizate de persoana îndreptăţită, obţinute în condiţiile art. 3 din ordonanţa de urgenţă, precum şi veniturile aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) din ordonanţa de urgenţă.
  (1^1) În cazul în care apare o nouă situaţie de natură a genera un nou drept, la stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare veniturile conform alin. (1), precum şi cele realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 21 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015.
  (2) Cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se calculează prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1).
  ----------
  Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (3) Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 20 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  (4) În situaţia în care cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, fără venituri aferente acestora, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de 600 lei. Dacă persoana realizează venituri o perioadă de câteva luni în interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor realizate în aceste luni, împărţită la 12.
  ----------
  Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 20 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  (5) Dacă din calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului potrivit prevederilor alin. (2) rezultă un cuantum mai mic de 1,2 ISR, se acordă 1,2 ISR.
  -----------
  Alin. (5) al art. 21 a fost modificat de pct. 20 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Articolul 22

  (1) În situaţia persoanelor care realizează venituri din activităţi independente sau agricole, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se recalculează în baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate în perioada pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în vederea plăţii anticipate a impozitului sau, după caz, pentru care s-a completat declaraţia pe propria răspundere.
  (2) Dovada prevăzută la alin. (1) se transmite de către persoana beneficiară la agenţia teritorială, în termen de 30 de zile de la comunicare.
  (3) Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mare al indemnizaţiei pentru creşterea copilului faţă de cel stabilit iniţial, diferenţa de cuantum se acordă pentru toată perioada de la data stabilirii dreptului.
  (4) Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mic al indemnizaţiei pentru creşterea copilului faţă de cel stabilit iniţial, diferenţa de cuantum, stabilită de la data acordării, se recuperează de la beneficiar.
  (5) În vederea verificării veniturilor din activităţi independente sau agricole, agenţia teritorială poate solicita direcţiei generale a finanţelor publice din judeţ, respectiv municipiul Bucureşti situaţia privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizaţiei prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (5) al art. 22 a fost introdus de pct. 14 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (6) În situaţia în care persoana beneficiară nu transmite în termenul prevăzut la alin. (2) dovada prevăzută la alin. (1), pe baza situaţiei transmise de direcţia generală a finanţelor publice, agenţia teritorială este îndreptăţită să modifice cuantumul indemnizaţiei.
  ----------
  Alin. (6) al art. 22 a fost introdus de pct. 14 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.


  Articolul 23

  (1) Dreptul reprezentând indemnizaţia pentru creşterea copilului se cuvine după cum urmează:
  a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului, indiferent de persoana îndreptăţită care solicită dreptul, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
  b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
  c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
  d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) şi c);
  e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul stimulentului de inserţie nu mai realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi solicită revenirea în concediul pentru creşterea copilului, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.
  (2) Indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă de la datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru creşterea copilului ori a încetat realizarea de venituri supuse impozitului.
  (3) Drepturile prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă cu respectarea termenelor prevăzute la art. 35 din ordonanţa de urgenţă.
  -----------
  Alin. (3) al art. 23 a fost introdus de pct. 21 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Articolul 24

  Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:
  a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
  b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă;
  ----------
  Lit. b) a art. 24 a fost modificată de pct. 15 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
  d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) şi c);
  e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.


  Articolul 25

  Pe perioada acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului, plata pensiei de invaliditate şi a venitului de completare, acordate potrivit legii, nu se suspendă.


  Articolul 26

  (1) Plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, a stimulentului de inserţie şi a drepturilor prevăzute la art. 31 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale.
  ----------
  Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 16 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi al stimulentului aferent fracţiunilor de lună se stabileşte proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.


  Articolul 27

  Plata drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se efectuează lunar, prin mandat poştal, la domiciliul persoanei îndreptăţite, al reprezentantului legal sau al mandatarului acestora ori, la cererea acestora, în cont deschis la o unitate bancară.


  Articolul 28

  (1) Agenţiile teritoriale solicită Agenţiei creditele bugetare corespunzătoare drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni.
  (2) Agenţia solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale creditele bugetare prevăzute la alin. (1), centralizate la nivelul întregii ţări, până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni.


  Articolul 29

  (1) În aplicarea prevederilor art. 16 şi 17 din ordonanţa de urgenţă, autorităţile competente au obligaţia de a transmite agenţiilor teritoriale lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate în situaţii de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, precum şi data la care acestea s-au produs, inclusiv pentru cele prevăzute la art. 36 şi 37 din ordonanţa de urgenţă.
  -----------
  Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 23 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
  a) primăria, pentru situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. g), precum şi la art. 17 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, precum şi pentru orice modificări cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit de către beneficiari, de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă;
  b) direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, pentru situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-d) şi f) din ordonanţa de urgenţă;
  c) inspectoratul judeţean de poliţie, pentru situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. e) din ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 30

  (1) În cazul în care 3 luni consecutiv se înregistrează mandate poştale returnate, plata drepturilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă se suspendă, urmând ca agenţia teritorială să verifice cauzele care au condus la această situaţie.
  (2) După verificarea prevăzută la alin. (1), plata drepturilor se reia, inclusiv cu plata drepturilor restante, din oficiu, în situaţia în care se constată că nu este culpa persoanei îndreptăţite sau, după caz, la cererea persoanei îndreptăţite, dacă sunt menţinute condiţiile de acordare.


  Articolul 31

  În cazul în care persoana beneficiară de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă îşi schimbă domiciliul ori, după caz, reşedinţa în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, agenţia teritorială plătitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligaţia de a transfera cererea şi actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoţite de situaţia privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor şi sumele restante, agenţiei teritoriale în a cărei rază beneficiarul şi-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, reşedinţa.
  ----------
  Art. 31 a fost modificat de pct. 17 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.


  Articolul 32

  (1) Suspendarea plăţii/Încetarea drepturilor/ Reluarea plăţii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se face prin decizie scrisă a directorului executiv al agenţiei teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare. Modelele deciziilor se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei.
  ----------
  Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 18 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (2) În situaţia în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului pe venit, are obligaţia de a comunica aceasta în condiţiile art. 19 din ordonanţa de urgenţă. Pentru respectarea prevederilor art. 19 din ordonanţa de urgenţă, angajatorul are obligaţia de a comunica agenţiei teritoriale faptul că persoana îndreptăţită şi-a reluat activitatea în termen de 5 zile de la această dată.
  (3) În situaţia în care persoana îndreptăţită nu respectă obligaţia prevăzută la art. 19 din ordonanţa de urgenţă şi după verificarea prevăzută la art. 9^2 alin. (3), agenţia teritorială stabileşte că au fost realizate venituri peste limita prevăzută la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, indemnizaţia pentru creşterea copilului se consideră a fi acordată necuvenit şi se recuperează în condiţiile art. 24 din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (3) al art. 32 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015.
  -----------
  Art. 32 a fost modificat de pct. 25 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Capitolul VII Dispoziţii finale


  Articolul 33

  (1) În vederea asigurării în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a persoanelor beneficiare de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă, agenţiile teritoriale au obligaţia de a vira lunar caselor de asigurări de sănătate teritoriale contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare.
  ----------
  Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 26 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.
  (2) Agenţiile teritoriale transmit Agenţiei, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele beneficiare.
  (3) Agenţia solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale creditele bugetare prevăzute la alin. (2) centralizate la nivelul întregii ţări până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni.


  Articolul 34

  (1) Persoanele îndreptăţite care se află în concediul fără plată prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă au obligaţia să comunice în scris agenţiei teritoriale această opţiune, pentru a se putea plăti contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art. 33 alin. (1).
  (2) Comunicarea va fi însoţită în mod obligatoriu de adeverinţa de la angajator că persoana se află în concediu fără plată sau, după caz, de declaraţia pe propria răspundere că nu realizează venituri supuse impozitului, precum şi de orice alte documente solicitate de agenţia teritorială.
  (3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra nivelului minim al indemnizaţiei de 1,2 ISR. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează începând cu luna transmiterii comunicării.
  ----------
  Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015.
  (4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care nu comunică datele menţionate, plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi efectuată până la comunicare.


  Articolul 35

  Pentru persoanele prevăzute la art. 33 şi 34, agenţiile teritoriale au obligaţia lunar să vireze contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi să depună până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Modalitatea de depunere a declaraţiei este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".


  Articolul 36

  (1) Perioada în care se beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, precum şi în sistemul asigurărilor sociale de şomaj.
  (2) În vederea înregistrării în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de şomaj a perioadelor asimilate prevăzute la alin. (1), agenţiile teritoriale au obligaţia de a depune lunar la casa teritorială de pensii, precum şi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, în termenul şi în condiţiile stabilite de lege, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
  (3) În situaţia prevăzută la art. 17, reprezentantul legal al persoanei îndreptăţite lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile este doar primitorul drepturilor, acestuia nefiindu-i aplicabile prevederile alin. (1) şi (2), respectiv ale art. 21 şi 22 din ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 37

  Persoanele care doresc să schimbe modalitatea de plată pentru care au optat iniţial au obligaţia să comunice în scris această nouă opţiune de plată agenţiei teritoriale. Agenţia teritorială va solicita beneficiarului documentele justificative necesare pentru noua opţiune.


  Articolul 38

  (1) Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională beneficiază de concediu şi de indemnizaţie pentru creşterea copilului acordate prin aceste instituţii.
  (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal.
  (3) În situaţia în care în perioada concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei aferente raportul de muncă sau de serviciu al persoanelor prevăzute la alin. (1) încetează, plata indemnizaţiei se asigură, prin agenţiile teritoriale, până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an sau, după caz, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.
  (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au obligaţia să transmită agenţiilor teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază persoana beneficiară cererea şi documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului.
  (5) Instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au obligaţia să transmită trimestrial Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale situaţia privind numărul de beneficiari şi sumele plătite cu acest titlu.
  ----------
  Alin. (5) al art. 38 a fost introdus de pct. 19 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (6) Situaţia prevăzută la alin. (5) se va trimite până la data de 15 a lunii următoare celei în care s-a încheiat trimestrul.
  ----------
  Alin. (6) al art. 38 a fost introdus de pct. 19 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.


  Articolul 38^1

  (1) Pentru menţinerea dreptului la indemnizaţie, stimulent de inserţie sau a celor prevăzute la art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă, în condiţiile art. 38 din ordonanţa de urgenţă, beneficiarii cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au îndatorirea să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Codului fiscal.
  ----------
  Alin. (1) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 20 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (2) Obligaţiile legale prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a)-c) din Codul fiscal şi se datorează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti.
  (2^1) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele singure care au în îngrijire şi în creştere copii şi care beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2, 7, 31 şi 32 din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 38^1 a fost introdus de pct. 21 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (2^2) În situaţia în care se constată că obligaţia prevăzută la alin. (1) nu a fost îndeplinită în termenul prevăzut la art. 38 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, acordarea indemnizaţiei se prelungeşte cu încă două luni, urmând ca după acest termen plata să fie suspendată în condiţiile art. 38 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.
  ----------
  Alin. (2^2) al art. 38^1 a fost introdus de pct. 21 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.
  (3) În situaţia în care în perioada de suspendare prevăzută la art. 38 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă dreptul încetează în condiţiile art. 16 alin. (1) şi art. 17 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, iar persoana îndreptăţită aduce în această perioadă dovada prin care se confirmă plata obligaţiilor legale faţă de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsă între data suspendării drepturilor şi data încetării acordării acestora.
  (4) Beneficiarii de indemnizaţie sau stimulent de inserţie care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea în care s-au stabilit drepturile au obligaţia ca, până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, să prezinte la autoritatea publică locală unde s-a stabilit dreptul copia certificatului de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, prin care se face dovada achitării obligaţiilor legale către bugetele locale pentru anul anterior.
  (5) Modelul tabelului centralizator prevăzut la art. 38 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, cuprinzând beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 2, 7, art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă, se stabileşte prin decizie a directorului general al Agenţiei şi se comunică atât agenţiilor teritoriale, cât şi primarilor.
  ------------
  Art. 38^1 a fost introdus de pct. 27 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Articolul 38^2

  Drepturile stabilite în condiţiile art. 12-14 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, se menţin până la stabilirea prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale a drepturilor prevăzute de art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai târziu de 31 martie 2012.
  -----------
  Art. 38^2 a fost introdus de pct. 27 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Articolul 38^3

  Prevederile art. 18 alin. (4) şi (5) şi art. 38^1 se aplică în mod corespunzător în situaţia stabilirii drepturilor la indemnizaţia pentru creşterea copilului, respectiv la stimulentul lunar, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
  -----------
  Art. 38^3 a fost introdus de pct. 27 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Articolul 38^4

  În situaţia în care drepturile de alocaţie de stat pentru copii se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv de stimulent de inserţie, se va utiliza formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1.
  -----------
  Art. 38^4 a fost introdus de pct. 27 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.


  Articolul 39

  În aplicarea prezentelor norme metodologice, precum şi pentru reglementarea unor situaţii care pot să apară pe parcursul aplicării în acelaşi timp a prevederilor ordonanţei de urgenţă, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale poate emite instrucţiuni sau precizări, în limitele legii, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.


  Articolul 40

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa 1

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ [Stema] MINISTERUL MUNCII, AGENŢIA NAŢIONALĂ │
  │ României FAMILIEI ŞI PENTRU PLĂŢI ŞI │
  │ PROTECŢIEI SOCIALE INSPECŢIE SOCIALĂ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────┐
  │CERTIFICARE PRIMAR│ CERERE
  │ (L.S.) │ pentru
  │ │ acordarea indemnizaţiei de creştere a
  └──────────────────┘ copilului/stimulentului de inserţie/
                                 indemnizaţiei lunare/ sprijinului
                              lunar şi alocaţiei de stat pentru copii

                               Doamnă/Domnule director al A.J.P.I.S.

      Subsemnatul
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI │
  │ ------------------------------------- │
  │ Nume │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Prenume │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Cetăţenie [] Română sau [] (ţara) ................... │
  │ │
  │ CNP Act identitate*) Seria Nr │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ eliberat de la data de │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (z z l l a a) │
  │┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│
  ││*) Pentru cetăţenii români: │*)Pentru cetăţenii străini ││
  ││BI - buletin de identitate │sau apatrizi: ││
  ││CI - carte de identitate │PST - permis de şedere temporară ││
  ││P - paşaport │PSTL - permis de şedere pe termen lung││
  ││CIP - carte de identitate provizorie │DI - document de identitate ││
  ││ │CR - carte de rezidenţă ││
  ││ │CRP - carte de rezidenţă permanentă ││
  │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘│
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ A2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI: │
  │ --------------------------------------------------------- │
  │ Strada │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Nr. Bl. Sc. Apart. Sector │
  │ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ │
  │ Localitatea Judeţ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ A3. SOLICITANTUL ARE REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită) ÎN AFARA ROMÂNIEI:│
  │ ---------------------------------------------------------------------------- │
  │ [] NU [] DA, în localitatea _____________________ ţara ___________ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ A4. ADRESA DE REŞEDINŢĂ SAU CORESPONDENTĂ A SOLICITANTULUI: │
  │ ---------------------------------------------------------- │
  │ Strada │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Nr. Bl. Sc. Apart. Sector │
  │ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ │
  │ Localitatea Judeţ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ A5. DATE DE CONTACT: Telefon │
  │ ------------------- └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Mobil Fax │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ E-mail │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ A6. STAREA CIVILĂ A SOLICITANTULUI: [] Căsătorit(ă) [] Divorţat(ă) │
  │ ---------------------------------- │
  │ [] Despărţit în fapt [] Necăsătorit(ă) [] Văduv(ă) [] Uniune │
  │ consensuală │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ A7. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A SOLICITANTULUI/ PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │
  │ ------------------------------------------------------------- │
  │ [] Fără studii [] Generale [] Medii [] Superioare │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ A8. DACĂ SOLICITANTUL ESTE PERSOANĂ CU DIZABILITATE: │
  │ --------------------------------------------------- │
  │ [] NU [] DA (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/ │
  │ extras de cont/decizie/adeverinţă, etc.) │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ B. ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE, SOLICITANTUL POATE FI: │
  │ --------------------------------------------------------------- │
  │ [] Persoană îndreptăţită │
  │ [] Reprezentant legal al persoanei îndreptăţite │
  │ [] Mandatar al persoanei îndreptăţite │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Pentru

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ C1. DATE PERSONALE ALE PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE*) │
  │ ----------------------------------------------- │
  │ Nume │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Prenume │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Cetăţenie [] Română sau [] (ţara) ................... │
  │ │
  │ CNP Act identitate*) Seria Nr │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ eliberat de la data de │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (z z l l a a) │
  │┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│
  ││*) Pentru cetăţenii români: │*)Pentru cetăţenii străini ││
  ││BI - buletin de identitate │sau apatrizi: ││
  ││CI - carte de identitate │PST - permis de şedere temporară ││
  ││P - paşaport │PSTL - permis de şedere pe termen lung││
  ││CIP - carte de identitate provizorie │DI - document de identitate ││
  ││ │CR - carte de rezidenţă ││
  ││ │CRP - carte de rezidenţă permanentă ││
  │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘│
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ C2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE ALE PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE*): │
  │ ------------------------------------------------------------------- │
  │ Strada │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Nr. Bl. Sc. Apart. Sector │
  │ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ │
  │ Localitatea Judeţ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ C3. PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ ARE REŞEDINŢA ÎN AFARA ROMÂNIEI*): │
  │ ----------------------------------------------------------- │
  │ [] NU [] DA, în localitatea _____________________ ţara ___________ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ C4. ADRESA DE REŞEDINŢĂ SAU CORESPONDENŢĂ ALE PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE*): │
  │ --------------------------------------------------------------------- │
  │ Strada │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Nr. Bl. Sc. Apart. Sector │
  │ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ │
  │ Localitatea Judeţ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ C5. DATE DE CONTACT*): Telefon │
  │ ------------------- └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Mobil Fax │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ E-mail │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ C6. STAREA CIVILĂ*): [] Căsătorit(ă) [] Divorţat(ă) │
  │ ------------------- │
  │ [] Despărţit în fapt [] Necăsătorit(ă) [] Văduv(ă) [] Uniune │
  │ consensuală │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ C7. SITUAŢIA ŞCOLARĂ*): │
  │ --------------------- │
  │ [] Fără studii [] Generale [] Medii [] Superioare │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ C8. DACĂ ESTE PERSOANĂ CU DIZABILITATE*): │
  │ --------------------------------------- │
  │ [] NU [] DA (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/ │
  │ extras de cont/decizie/adeverinţă, etc.) │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ D1. SITUAŢIA PROFESIONALĂ A SOLICITANTULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │
  │ ----------------------------------------------------------------- │
  │ [] Elev*) [] Student*) [] Lucrător agricol*) [] Independent*) │
  │ │
  │ [] Salariat*) [] Şomer*) [] Lucrător []) Pensionar*) │
  │ ocazional │
  │ [] Fără loc de [] Casnic(ă) [] Altele ............................... │
  │ de muncă │
  │ │
  │ *) Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, │
  │ organe competente │
  │ │
  │ D2. DACĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI? [] NU [] DA │
  │ ------------------------------------ │
  │ D3. DACĂ A LUCRAT ÎN ULTIMELE 12 LUNI, ANTERIOR DATEI NAŞTERII COPILULUI*)? │
  │ -------------------------------------------------------------------------- │
  │ ┌ [] în România în perioada │
  │ [] NU [] DA < └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ └ [] în UE sau în perioada │
  │ SEE, Elveţia └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ │
  │*) se ataşează adeverinţă de la angajator (cu specificarea CUI pentru România)│
  │ │
  │ D4. DACĂ A FOST ÎN ULTIMELE 12 LUNI ÎNTR-UNA DIN PERIOADELE ASIMILATE │
  │ --------------------------------------------------------------------- │
  │ [] NU [] DA - se va menţiona în perioada │
  │ CODUL perioadei └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ asimilate conf. în perioada │
  │ Anexei 1 └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ în perioada │
  │ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      *) Se completează doar în situaţia în care solicitantul nu este persoană
         îndreptăţită

    Vă rog să aprobaţi acordarea următoarelor drepturi:

    [] Indemnizaţia de creştere a copilului până la vârsta de:
    [] UN AN [] DOI ANI [] TREI ANI (copil cu dizabilitate)
    [] Stimulent de inserţie
    [] Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului cu vârsta între
       3-7 ani (copil cu dizabilitate)
    [] Sprijin lunar pentru îngrijire copil 0 - 3(2) ANI
    [] Sprijin lunar pentru îngrijire copil 3(2) - 7 ANI
    [] Alocaţia de stat pentru copii

    E. PENTRU COPII:
    ---------------
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 1. Nume şi prenume └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ ───────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ CNP Act identitate*) Seria Nr │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ Pentru copilul sus menţionat, persoana îndreptăţită are calitatea de: │
  │ [] Părinte [] Persoană care are în încredinţare copil │
  │ [] Tutore [] Persoană care are copilul în plasament │
  │ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament în regim de │
  │ urgenţă │
  │ Copilul este persoană cu handicap: │
  │ [] Nu [] Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare│
  │ în gradul de handicap) │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 2. Nume şi prenume └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ ───────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ CNP Act identitate*) Seria Nr │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ Pentru copilul sus menţionat, persoana îndreptăţită are calitatea de: │
  │ [] Părinte [] Persoană care are în încredinţare copil │
  │ [] Tutore [] Persoană care are copilul în plasament │
  │ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament în regim de │
  │ urgenţă │
  │ Copilul este persoană cu handicap: │
  │ [] Nu [] Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare│
  │ în gradul de handicap) │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 3. Nume şi prenume └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ ───────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ CNP Act identitate*) Seria Nr │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ Pentru copilul sus menţionat, persoana îndreptăţită are calitatea de: │
  │ [] Părinte [] Persoană care are în încredinţare copil │
  │ [] Tutore [] Persoană care are copilul în plasament │
  │ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament în regim de │
  │ urgenţă │
  │ Copilul este persoană cu handicap: │
  │ [] Nu [] Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare│
  │ în gradul de handicap) │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 2. Nume şi prenume └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ ───────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ CNP Act identitate*) Seria Nr │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ Pentru copilul sus menţionat, persoana îndreptăţită are calitatea de: │
  │ [] Părinte [] Persoană care are în încredinţare copil │
  │ [] Tutore [] Persoană care are copilul în plasament │
  │ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament în regim de │
  │ urgenţă │
  │ Copilul este persoană cu handicap: │
  │ [] Nu [] Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare│
  │ în gradul de handicap) │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
   │*) Pentru cetăţenii români: │*)Pentru cetăţenii străini │
   │CN - certificat de naştere │sau apatrizi: │
   │BI - Buletin de identitate │CN - certificat de naştere │
   │CI - carte de identitate │PST - permis de şedere temporară │
   │P - paşaport │PSTL - permis de şedere pe termen lung│
   │CIP - carte de identitate provizorie │DI - document de identitate │
   │ │CR - carte de rezidenţă │
   │ │CRP - carte de rezidenţă permanentă │
   └─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

    F1. ALŢI COPII AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE
    ------------------------------------
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 1. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Cod numeric personal │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr. │
  │ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Pentru copilul sus menţionat, solicitantul are calitatea de: │
  │ [] Părinte natural [] Persoană care are în încredinţare copil în vederea │
  │ [] Tutore adopţiei │
  │ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament │
  │ [] Persoană care are copilul în plasament în regim de │
  │ urgenţă │
  │ Copilul este persoană cu dezabilitate: │
  │ [] Nu [] Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare) │
  │ │
  │ Pentru acest copil părinţii au beneficiat de drepturi prevăzute de │
  │ OUG nr. 148/2005 şi OUG nr. 111/2010: │
  │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ [] Nu [] Da, mama în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  │ [] Da, tata în perioada ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 2. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Cod numeric personal │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr. │
  │ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Pentru copilul sus menţionat, solicitantul are calitatea de: │
  │ [] Părinte natural [] Persoană care are în încredinţare copil în vederea │
  │ [] Tutore adopţiei │
  │ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament │
  │ [] Persoană care are copilul în plasament în regim de │
  │ urgenţă │
  │ Copilul este persoană cu dezabilitate: │
  │ [] Nu [] Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare) │
  │ │
  │ Pentru acest copil părinţii au beneficiat de drepturi prevăzute de │
  │ OUG nr. 148/2005 şi OUG nr. 111/2010: │
  │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ [] Nu [] Da, mama în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  │ [] Da, tata în perioada ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 3. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Cod numeric personal │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr. │
  │ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Pentru copilul sus menţionat, solicitantul are calitatea de: │
  │ [] Părinte natural [] Persoană care are în încredinţare copil în vederea │
  │ [] Tutore adopţiei │
  │ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament │
  │ [] Persoană care are copilul în plasament în regim de │
  │ urgenţă │
  │ Copilul este persoană cu dezabilitate: │
  │ [] Nu [] Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare) │
  │ │
  │ Pentru acest copil părinţii au beneficiat de drepturi prevăzute de │
  │ OUG nr. 148/2005 şi OUG nr. 111/2010: │
  │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ [] Nu [] Da, mama în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  │ [] Da, tata în perioada ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 4. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Cod numeric personal │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr. │
  │ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Pentru copilul sus menţionat, solicitantul are calitatea de: │
  │ [] Părinte natural [] Persoană care are în încredinţare copil în vederea │
  │ [] Tutore adopţiei │
  │ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament │
  │ [] Persoană care are copilul în plasament în regim de │
  │ urgenţă │
  │ Copilul este persoană cu dezabilitate: │
  │ [] Nu [] Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare) │
  │ │
  │ Pentru acest copil părinţii au beneficiat de drepturi prevăzute de │
  │ OUG nr. 148/2005 şi OUG nr. 111/2010: │
  │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ [] Nu [] Da, mama în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  │ [] Da, tata în perioada ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
   │*) Pentru cetăţenii români: │*)Pentru cetăţenii străini │
   │CN - certificat de naştere │sau apatrizi: │
   │BI - Buletin de identitate │CN - certificat de naştere │
   │CI - carte de identitate │PST - permis de şedere temporară │
   │P - paşaport │PSTL - permis de şedere pe termen lung│
   │CIP - carte de identitate provizorie │DI - document de identitate │
   │ │CR - carte de rezidenţă │
   │ │CRP - carte de rezidenţă permanentă │
   └─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

    F2. ALŢI COPII AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE
    ------------------------------------
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 5. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Cod numeric personal │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr. │
  │ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Pentru copilul sus menţionat, solicitantul are calitatea de: │
  │ [] Părinte natural [] Persoană care are în încredinţare copil în vederea │
  │ [] Tutore adopţiei │
  │ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament │
  │ [] Persoană care are copilul în plasament în regim de │
  │ urgenţă │
  │ Copilul este persoană cu dezabilitate: │
  │ [] Nu [] Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare) │
  │ │
  │ Pentru acest copil părinţii au beneficiat de drepturi prevăzute de │
  │ OUG nr. 148/2005 şi OUG nr. 111/2010: │
  │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ [] Nu [] Da, mama în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  │ [] Da, tata în perioada ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 6. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Cod numeric personal │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr. │
  │ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Pentru copilul sus menţionat, solicitantul are calitatea de: │
  │ [] Părinte natural [] Persoană care are în încredinţare copil în vederea │
  │ [] Tutore adopţiei │
  │ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament │
  │ [] Persoană care are copilul în plasament în regim de │
  │ urgenţă │
  │ Copilul este persoană cu dezabilitate: │
  │ [] Nu [] Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare) │
  │ │
  │ Pentru acest copil părinţii au beneficiat de drepturi prevăzute de │
  │ OUG nr. 148/2005 şi OUG nr. 111/2010: │
  │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ [] Nu [] Da, mama în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  │ [] Da, tata în perioada ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 7. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Cod numeric personal │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr. │
  │ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Pentru copilul sus menţionat, solicitantul are calitatea de: │
  │ [] Părinte natural [] Persoană care are în încredinţare copil în vederea │
  │ [] Tutore adopţiei │
  │ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament │
  │ [] Persoană care are copilul în plasament în regim de │
  │ urgenţă │
  │ Copilul este persoană cu dezabilitate: │
  │ [] Nu [] Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare) │
  │ │
  │ Pentru acest copil părinţii au beneficiat de drepturi prevăzute de │
  │ OUG nr. 148/2005 şi OUG nr. 111/2010: │
  │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ [] Nu [] Da, mama în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  │ [] Da, tata în perioada ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 8. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Cod numeric personal │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr. │
  │ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Pentru copilul sus menţionat, solicitantul are calitatea de: │
  │ [] Părinte natural [] Persoană care are în încredinţare copil în vederea │
  │ [] Tutore adopţiei │
  │ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament │
  │ [] Persoană care are copilul în plasament în regim de │
  │ urgenţă │
  │ Copilul este persoană cu dezabilitate: │
  │ [] Nu [] Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare) │
  │ │
  │ Pentru acest copil părinţii au beneficiat de drepturi prevăzute de │
  │ OUG nr. 148/2005 şi OUG nr. 111/2010: │
  │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ [] Nu [] Da, mama în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  │ [] Da, tata în perioada ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
   │*) Pentru cetăţenii români: │*)Pentru cetăţenii străini │
   │CN - certificat de naştere │sau apatrizi: │
   │BI - Buletin de identitate │CN - certificat de naştere │
   │CI - carte de identitate │PST - permis de şedere temporară │
   │P - paşaport │PSTL - permis de şedere pe termen lung│
   │CIP - carte de identitate provizorie │DI - document de identitate │
   │ │CR - carte de rezidenţă │
   │ │CRP - carte de rezidenţă permanentă │
   └─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ G. MODALITATEA DE PLATĂ │
  │ ----------------------- │
  │ [] Mandat poştal │
  │ │
  │ Nume titular │
  │ cont └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ │
  │ [] În cont Număr cont │
  │ bancar bancar └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ │
  │ Deschis la │
  │ banca └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ │
  │ [] Altele ............................................................ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ H. PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ │
  │ ----------------------- │
  │ [] A beneficiat de indemnizaţia de maternitate/în perioada │
  │ │
  │ de la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ până la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  │ │
  │ [] A beneficiat de indemnizaţia de creştere a copilului în perioada │
  │ │
  │ de la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ până la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  │ │
  │ [] A beneficiat de stimulent lunar/de inserţie în perioada │
  │ │
  │ de la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ până la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  │ │
  │ [] A beneficiat de indemnizaţia lunară în perioada │
  │ │
  │ de la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ până la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  │ │
  │ [] A beneficiat de sprijin lunar în perioada │
  │ │
  │ de la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ până la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  │ │
  │ [] Nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate/indemnizaţia de creştere a │
  │ copilului/stimulent lunar/de inserţie/indemnizaţia lunară/sprijin lunar │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ I. PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ │
  │ ------------------------ │
  │[] Este asistent personal [] Nu este asistent personal │
  │ │
  │[] Beneficiază de indemnizaţia [] Nu beneficiază de indemnizaţia │
  │ prevăzută la art. 42 din prevăzută la art. 42 din Legea nr. 448/ │
  │ Legea nr. 448/2006 2006 │
  │ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    J. Persoana îndreptăţită se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi
    locuieşte împreună cu acesta, copilul nefiind încredinţat sau dat în
    plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu
    public.

    K. Cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii,
    respectiv faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui
    organ sau unei instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare, declar pe
    proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.

             Data Semnătura solicitantului
         _____________ ___________________________

  DECLARAŢIE
  A CELUILALT PĂRINTE (SOŢ/SOŢIE AL/A PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE)
      Subsemnatul(a),
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI │
  │ ------------------------------------- │
  │ Nume │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Prenume │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Cetăţenie [] Română sau [] (ţara) ............................ │
  │ │
  │ CNP Act identitate*) Seria Nr │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │
  │ │
  │ eliberat de la data de │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (z z l l a a) │
  │┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│
  ││*) Pentru cetăţenii români │*)Pentru cetăţenii străini ││
  ││BI - buletin de identitate │sau apatrizi: ││
  ││CI - carte de identitate │PST - permis de şedere temporară ││
  ││P - paşaport │PSTL - permis de şedere pe termen lung││
  ││CIP - carte de identitate provizorie │DI - document de identitate ││
  ││ │CR - carte de rezidenţă ││
  ││ │CRP - carte de rezidenţă permanentă ││
  │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘│
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ A2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI: │
  │ ---------------------------------------------------------- │
  │ Strada │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Nr. Bl. Sc. Apart. Sector │
  │ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ │
  │ Localitatea Judeţ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ A3. ADRESA DE REŞEDINŢĂ SAU CORESPONDENŢĂ A SOLICITANTULUI: │
  │ ---------------------------------------------------------- │
  │ Strada │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Nr. Bl. Sc. Apart. Sector │
  │ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ │
  │ Localitatea Judeţ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ A4. DATE DE CONTACT: Telefon │
  │ -------------------- └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Mobil Fax │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ E-mail │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Declar următoarele:

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ A. AM REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită) ÎN AFARA ROMÂNIEI: [] NU [] DA │
  │ --------------------------------------------------------------- │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ B. LUCREAZ ÎN AFARA ROMÂNIEI: [] NU [] DA │
  │ ---------------------------- │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ C. AM LUCRAT ÎN ULTIMELE 12 LUNI, ANTERIOR DATEI NAŞTERII COPILULUI │
  │ ------------------------------------------------------------------- │
  │ ┌ [] în România în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ [] NU [] DA < │
  │ └ [] în UE sau în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ SEE, Elveţia (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  │ │
  │ D. AM FOST ÎN ULTIMELE 12 LUNI ÎNTR-UNA DIN PERIOADELE ASIMILATE │
  │ ---------------------------------------------------------------- │
  │ [] NU [] DA - se va menţiona în perioada │
  │ CODUL perioadei └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ asimilate conf. în perioada │
  │ Anexei 1 └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ în perioada │
  │ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ în perioada │
  │ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ E. BENEFICIEZ DE INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI/STIMULENT │
  │ (LUNAR/DE INSERŢIE) [] NU [] DA │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii,
    respectiv faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui
    organ sau unei instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare, declar pe
    proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.

            Data Semnătura
           __________ ____________


  Anexa - PERIOADE ASIMILATE

  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
  │ Perioade asimilate: │ Cod │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au │ 01 │
  │realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, │ │
  │în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care │ │
  │reglementează concedierile colective │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de │ 02 │
  │muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea acordării │ │
  │indemnizaţiei de şomaj │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de │ 03 │
  │sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvermilui nr. 158/2005 │ │
  │privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, │ │
  │aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu │ │
  │modificările şi completările ulterioare │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea │ 04 │
  │îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru │ │
  │situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli │ │
  │profesionale în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru │ │
  │accidente de muncă şi boli profesionale, republicată │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii │ 05 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din │ 06 │
  │iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru │ │
  │motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │au beneficiat de concediu şi indemnizaţia lunară pentru creşterea │ 07 │
  │copilului │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea │ 08 │
  │copilului cu handicap │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului │ 09 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe │ 10 │
  │durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată │ │
  │determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 - Codul │ │
  │Muncii, cu modificările şi completărilă ulterioare │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în │ 11 │
  │străinătate │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, │ 12 │
  │a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului │ 13 │
  │preuniversitar sau, după caz, universitar la nivelul studiilor │ │
  │universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului │ │
  │postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în │ │
  │ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul │ │
  │Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei │ │
  │de întrerupere a cursurilor din motive medicale │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei │ 14 │
  │naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ │ 15 │
  │preuniversitar şi începerea în acelaşi an calendaristic a unei alte │ │
  │forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit │ │
  │legii, frecventate fără întrerupere │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale │ 16 │
  │învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii şi începerea │ │
  │învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ │ 17 │
  │universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă│ │
  │şi începerea în acelaşi an calendaristic a unei alte forme de învăţământ│ │
  │universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără │ │
  │întrerupere │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ │ 18 │
  │universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master,│ │
  │precum şi ale învăţămâtului postuniversitar la nivel de masterat, │ │
  │cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte │ │
  │forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de │ │
  │licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, │ │
  │frecventate fără întrerupere │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ │ 19 │
  │postuniversitar, cursuri de zi şi începerea în acelaşi an calendaristic │ │
  │a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, │ │
  │organizare potrivit legii, frecventate fără întrerupere │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor │ 20 │
  │învăţământulul obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de│ │
  │zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor │ │
  │universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de │ │
  │masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, │ │
  │în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculată │ │
  │începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de │ 21 │
  │formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau │ │
  │la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
  │se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale │ 22 │
  │învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de │ │
  │liceniţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat │ │
  │după absolvire │ │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘

  ------------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 225 din 27 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 2 aprilie 2012, conform modificării aduse de alin. (2) al art. unic din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  la normele metodologice
      Denumire angajator/instituţie ____________________
      Sediu angajator/instituţie _______________________
      Nr. O.R.C. _______________________________________
      Cod CUI __________________________________________
      Telefon/fax ______________________________________

                                     ADEVERINŢĂ*)
                                nr. ......./ ...........

      Se adevereşte prin prezenta că
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │[] Dl. [] Dna. │
  │ Nume │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Numele înainte de căsătorie │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Prenume │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ CNP Cetăţenie │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Română [] UE [] Non UE [] │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ cu domiciliul în: │
  │ Strada │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Nr. Bl. Sc. Apart. Sector │
  │ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ │
  │ Localitatea │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Judeţ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ având în instituţia noastră calitatea de **): │
  │ │
  │ --------------------------------------------------------------------------- │
  │ de la data de │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ (z z l l a a) │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

      I. Referitor la îndeplinirea condiţiilor de acordare a comcediului şi
  indemnizaţiei pentru creşterea copilului:

      - a beneficiat de indemnizaţie de maternitate └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
        în perioada (z z l l a a) (z z l l a a)

      - cele 42 de zile din concediul de lăuzie se └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
        împlinesc în data de: (z z l l a a)

      - a beneficiat de indemnizaţie pentru └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
        creşterea copilului în perioada: (z z l l a a) (z z l l a a)

      Se aprobă concediul pentru creşterea copilului └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
      începând cu data de: (z z l l a a)

  --------
  *) Se va completa de către fiecare angajator/instituţie care atestă una din situaţiile în care persoana s-a aflat la un moment dat în interiorul celor 12 luni.
  **) Se va trece calitatea persoanei. De ex. salariat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată, şomer, pensionar de invaliditate etc.
  II. Referitor la veniturile realizate în ultimele 12 luni anterior datei naşterii copilului:
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────────────────┬────┬────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬───────┐
  │NR. │ │ │ │NR. ZILE│NR. ZILE│NR. ZILE│ NR. ZILE │ VENIT │
  │CRT.│ │LUNA│ANUL│ LUCRATE│CONCEDIU│CONCEDIU│ CONCEDIU │ NET │
  │ │ │ │ │ │MEDICAL │ ODIHNĂ │FĂRĂ PLATĂ│REALIZAT
  │ │ │ │ │ │ │ │ ABSENŢE │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │NEMOTIVATE│ │
  ├────┼─────────────────────────┼────┼────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─┬─┬─┬─┤
  │ 1 │luna naşterii copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼────┼────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┤
  │ 2 │luna anterioară lunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │naşterii copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼────┼────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┤
  │ 3 │luna a 2-a anterioară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lunii naşterii copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼────┼────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┤
  │ 4 │luna a 3-a anterioară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lunii naşterii copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼────┼────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┤
  │ 5 │luna a 4-a anterioară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lunii naşterii copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼────┼────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┤
  │ 6 │luna a 5-a anterioară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lunii naşterii copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼────┼────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┤
  │ 7 │luna a 6-a anterioară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lunii naşterii copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼────┼────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┤
  │ 8 │luna a 7-a anterioară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lunii naşterii copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼────┼────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┤
  │ 9 │luna a 8-a anterioară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lunii naşterii copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼────┼────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┤
  │ 10 │luna a 9-a anterioară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lunii naşterii copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼────┼────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┤
  │ 11 │luna a 10-a anterioară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lunii naşterii copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼────┼────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┤
  │ 12 │luna a 11-a anterioară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lunii naşterii copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────────┴────┴────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴─┴─┴─┴─┘

  Cunoscând prevederile din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.
  ................................
  (Numele/prenumele, semnătura şi
  ştampila reprezentantului legal)


  Anexa 3

  la normele metodologice
  Primăria .....................
  Judeţul ......................
  BORDEROU
  privind solicitările de acordare a
  indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului
  de inserţie şi alocaţiei de stat pentru copii
  ┌────┬───────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────┐
  │Nr. │ │ │ │ Nr. de înregistrare │
  │crt.│ Numele şi prenumele │ CNP │ Adresa │ la primărie │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  └────┴───────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────────────────┘

                      ................................
                        (Numele/prenumele, semnătura şi
                        ştampila reprezentantului legal)

  -------