LEGE nr. 254 din 29 aprilie 2002 - (*actualizată*)
privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
(actualizată până la data de 06 ianuarie 2003*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • -------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 mai 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 06 ianuarie 2003, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 18 decembrie 2002.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Societăţile comerciale cu capital integral sau parţial de stat ce urmează să fie supuse privatizării, potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligaţiilor restante:
  a) scutirea de la plata obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, creanţe proprii ale instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, precum şi cele datorate fondurilor speciale;
  b) scutirea de la plata obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2001 către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe şi alte venituri;
  c) scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, aferente obligaţiilor bugetare restante prevăzute la lit. a) şi b), care se înscriu în certificatele de obligaţii bugetare, actualizate şi nestinse la data transferului dreptului de proprietate;
  d) sumele reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, care fac obiectul înlesnirilor la plata, prevăzute la lit. a) şi b), sunt cele restante la data de 31 decembrie 2001 şi nestinse la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) De la prevederile alin. (1) lit. a) fac excepţie obligaţiile bugetare restante ale societăţilor comerciale, datorate Fondului pentru asigurări sociale de sănătate şi fondului constituit din sumele provenite din plata redeventei datorate Agenţiei Domeniilor Statului, pentru care se acordă următoarele înlesniri:
  a) eşalonarea la plata a obligaţiilor bugetare restante, reprezentând contribuţia la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate, pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, cuprinsă în perioada de reesalonare;
  b) scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, care se înscriu în certificatele de obligaţii bugetare, actualizate şi nestinse la data transferului dreptului de proprietate.
  (3) De la prevederile alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) sunt exceptate obligaţiile bugetare restante, reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia angajaţilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi contribuţia de 7% a angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, taxa pe valoarea adăugată suspendată în vama, impozitul pe venitul din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursa, care vor fi eşalonate la plata pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni cuprinsă în perioada de eşalonare.
  (3^1) Înlesnirile la plata prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se vor aproba prin ordin comun al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al creditorilor bugetari, după data transferului dreptului de proprietate.
  (4) Societăţile comerciale privatizate conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999*) privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa şi ale Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de eşalonarea la plata pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni cuprinsă în perioada de eşalonare, a obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2001, cu excepţia sumelor provenite din plata redeventei şi de scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel aferente acestor obligaţii.
  -------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002.
  Litera d) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002.
  Litera b) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002.
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002.
  Alin. (3^1) al art. 1 a fost ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002.
  Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002.
  -------------
  NOTĂ:
  Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002 prevede:
  "Înlesnirile la plata prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (4) ale art. 1 din Legea nr. 254/2002 îşi pierd valabilitatea în situaţia în care societatea comercială nu îşi achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenta obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere aferente, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal."
  Art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002 prevede:
  "Majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, scutite la plata potrivit art. 1 alin. (4) din Legea nr. 254/2002, se calculează la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
  *) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 a fost abrogată de Legea nr. 268/2001.


  Articolul 2

  (1) Societăţile comerciale care beneficiază de prevederile prezentei legi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
  (2) Sumele care fac obiectul înlesnirilor potrivit alin. (1), (2), (3) şi (4) ale art. 1 sunt cele stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate conform prevederilor legale în vigoare, la cererea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, pe baza actelor de control, de către organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru bugetele locale, precum şi în notificările prevăzute la art. 4^2 emise de instituţia publică implicata în procesul de privatizare.
  (3) Prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aproba normele privind înregistrarea atât în contabilitatea agenţilor economici, cat şi în evidentele titularilor de creanţe bugetare a operaţiunilor de stingere a obligaţiilor bugetare.
  -------------
  Alin. (1) şi (2) ale art. 2 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002.


  Articolul 3

  (1) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (4) ale art. 1 atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga suma neplatita şi obligaţia de plată a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate.
  (2) Pentru sumele reprezentând obligaţii bugetare eşalonate la plata se datorează şi se calculează majorări conform prevederilor legale, plata acestora efectuandu-se împreună cu rata respectiva. Pe perioada de graţie acordată la eşalonare majorările datorate conform legii se achită lunar.
  -------------
  Art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002.


  Articolul 4

  Înlesnirile acordate conform prevederilor prezentei legi se anulează şi în cazul nerespectării contractului de privatizare.
  -------------
  Art. 4 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002.


  Articolul 4^1

  (1) Obligaţiile pentru care se acordă scutiri la plata se amana la plata până la data ultimului termen de plată a obligaţiilor bugetare pentru care s-a aprobat eşalonarea la plata. Scutirea la plata se acordă în situaţia în care se constata respectarea de către societatea comercială a condiţiilor şi termenelor în care s-au acordat înlesnirile potrivit prevederilor prezentei legi.
  (2) Obligaţiile bugetare amânate la plata se vor reflecta în contabilitatea societăţilor comerciale respective într-un cont de ordine şi evidenta potrivit normelor elaborate în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3).
  (3) Veniturile realizate în urma regularizării contabile a înlesnirilor prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (4) ale art. 1 nu se impozitează în condiţiile în care cheltuielile care au fost influentate cu obligaţiile bugetare scutite la plata nu au fost deductibile fiscal.
  (4) Sumele stabilite potrivit alin. (3) se utilizează ca surse proprii de finanţare.
  -------------
  Art. 4^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002.


  Articolul 4^2

  Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu completările ulterioare, Agenţia Domeniilor Statului este mandatata sa notifice Consiliului Concurentei, în numele Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi autorităţilor administraţiei publice locale, ajutoarele de stat acordate de aceste instituţii, printr-un singur formular de notificare.
  -------------
  Art. 4^2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002.


  Articolul 5

  Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU


  Anexă

            LISTA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE CARE URMEAZĂ A FI PRIVATIZATE
  ┌────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Nr. │Jud│ Denumire │ Localitatea │
  │crt │ │ │ │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 1│AB │AGRA ALBA │ALBA IULIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 2│AB │AGROINDUSTRIALA │PETRESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 3│AB │APOLLON │GALDA DE JOS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 4│AB │BLASIUS │BALJ │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 5│AB │HORTICOLA OIEJDEA │GALDA DE JOS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 6│AB │MURESUL │LUNCA MURESULUI│
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 7│AB │SUINPROD │GALDA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 8│AB │TRANSILVANIA │AIUD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 9│AG │A.I.A.S.C. │VULPESTI+G157 │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 10│AG │AGROIZV │IZVORU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 11│AG │AGROMIXT LEORDENI │COSTESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 12│AG │AGROPIT │STEFANESTI │
  ├────├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 13│AG │AGROSTAR │COSTESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 14│AG │AGROTIM │CURTEA DE ARGES│
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 15│AG │CERES │PITESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 16│AG │FRUCTIS │CÂMPULUNG │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 17│AG │HORTICOM │ROCIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 18│AG │MERISANI AGROCOM │MERISANI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 19│AG │PITSER │PITESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 20│AG │TOPOLOG AGROPROD │TIGVENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 21│AG │VALAHIA │TOPOLOVENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 22│AR │AGRICOLĂ │CURTICI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 23│AR │AGROINDUSTRIALA │INEU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 24│AR │AGROINDUSTRIALA │NADLAC │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 25│AR │AGROINDUSTRIALA │HORIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 26│AR │AGROINDUSTRIALA │SAGU │
  ├────├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 27│AR │AGROINDUSTRIALA │PECICA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 28│AR │AGROINDUSTRIALA ARCER │CERMENI │
  ├────├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 29│AR │AGROINDUSTRIALA ARNO │ARAD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 30│AR │AGROINDUSTRIALA CRISCOM │CHISINEU CRIS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 31│AR │AGROINDUSTRIALA LEGUMICOLA │PECICA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 32│AR │AGROINDUSTRIALA SEMROM │SEMLAC │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 33│AR │AGROINDUSTRIALA UTVINIS │ZIMANDUL-NOU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 34│AR │AGROINDUSTRIALA ZOOLACT │SEMLAC │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 35│AR │AGROZOOTEHNICA (COMB AGROIND.) GEALA │ARAD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 36│AR │ALFAR │ARAD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 37│AR │ARLEFRUCT │ARAD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 38│AR │CARNE │ARAD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 39│AR │COMFRUCT │LIPOVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 40│AR │DARIMEX AGROPRODEX │IRATOS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 41│AR │HORTICOLA │INEU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 42│AR │HORTICOLA │NADLAC │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 43│AR │HORTICOLA │HORIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 44│AR │IZVORIN │ARAD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 45│AR │PASTORALA │ARAD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 46│AR │PISCICOLĂ │ARAD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 47│AR │VITIVINICOLĂ BARATCA │PAULIS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 48│B │HORTICOLA │BUCUREŞTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 49│B │MILSER │BUCUREŞTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 50│B │SERICAROM │BUCUREŞTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 51│BC │AGRIBAC ITESTI │BERESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 52│BC │AGRO PROD │PARINCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 53│BC │AGRO ZOOTEHNICA │HORGESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 54│BC │AGRO-FRUCT │DOJA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 55│BC │AGROINDUSTRIALA │VULTURENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 56│BC │AGROINDUSTRIALA TRAIAN │SECUIENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 57│BC │AGRO-VEG │ARDEOANI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 58│BC │AGRO-ZOOT │SANDULENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 59│BC │ALIUM │HORGESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 60│BC │AREAL │VULTURENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 61│BC │MALUS │HORGESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 62│BC │MULTIPROD │SASCUT │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 63│BC │POMICOLA │VULTURENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 64│BC │SELBAC │BACAU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 65│BC │SERON │ONESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 66│BC │TRITCUM │RACACIUNI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 67│BH │AGROIND CAUACEU │BIHARIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 68│BH │AGROINDUSTRIALA CRISANA │TINCA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 69│BH │AGROINDUSTRIALA INAND │CEFA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 70│BH │AGROINDUSTRIALA ŞASE CEFA │CEFA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 71│BH │AGROPROD │VÂNĂTORI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 72│BH │AVINTUL │ORADEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 73│BH │BIZOOFRUCT │BIHARIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 74│BH │DEALUL NOU │SACUENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 75│BH │GOLDFRUCT URVIND │URVIND │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 76│BH │HORTICOLA │BALC │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 77│BH │HORTICOLA │SALARD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 78│BH │LUGAFRUCT │URVIND │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 79│BH │MARGA │MARGHITA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 80│BH │ORSER │ORADEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 81│BH │OVIPERS PRODCOM │ORADEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 82│BH │POMUR │URVIND │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 83│BH │PRO-ACVA CEFA │CEFA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 84│BH │SCAZ │SALONTA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 85│BH │SCAZ │AVRAMIANCU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 86│BH │VALPRODCOM │VALEA LUI MIHAI│
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 87│BN │AGROINDUSTRIALA │DUMITRA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 88│BN │AGROINDUSTRIALA │BISTRITA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 89│BN │AGROINDUSTRIALA │JELNA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 90│BN │AGROINDUSTRIALA │LECHINTA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 91│BN │FRULEG │BISTRITA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 92│BN │ZOOHORTICOLA │TEACA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 93│BR │AGROINDUSTRIALA │FAUREI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 94│BR │AGROINDUSTRIALA │DEDULESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 95│BR │AGROMAX │MAXINENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 96│BR │AGROMEXI │ROMANU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 97│BR │AGROSIL SILISTEA │SILISTEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 98│BR │AGROZOOTEHNICA │TICHILESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 99│BR │CERES │BRĂILA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 100│BR │CEZOMIV │MIRCEA VODA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 101│BR │COMAGRIM │DUDESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 102│BR │DROPIA │INSURATEI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 103│BR │IMB (INSULA MARE A BRAILEI) │BRĂILA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 104│BR │OREMIXT LATINU │LATINU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 105│BR │OREZUL │GROPENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 106│BR │ORIZICOLA │BALDOVINESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 107│BR │PERLA BARAGANULUI │GALBENU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 108│BR │PRODAZUR │URLEASCA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 109│BR │SEMBRA │BRĂILA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 110│BR │VERMATTA │BRĂILA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 111│BT │AGRICOLĂ BOTOSANI │BOTOSANI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 112│BT │AGRICOLĂ SENDRICENI │SENDRICENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 113│BT │AGROJIM │DINGENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 114│BT │AGROSAV │SAVENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 115│BT │AGROSEM SOCRUJENI │GORBANESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 116│BT │AGROZINDAL │ALBESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 117│BT │BRAIPOR │BRAIESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 118│BT │COZINDA │SOCRUJENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 119│BT │EMAGROCOM CĂTĂMĂRĂSTI │MIHAI EMINESCU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 120│BT │INDAGRO │BOTOSANI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 121│BT │SENDORA SENDRICENI │DOROHOI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 122│BT │STANCA │STANCA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 123│BT │SUINPROD │BUCECEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 124│BT │TICBO │BOTOSANI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 125│BV │AGROINDUSTRIALA │PREJMER │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 126│BV │AGROINDUSTRIALA │RUPEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 127│BV │AGROINDUSTRIALA │HOMOROD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 128│BV │AGROMIXT │FAGARAS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 129│BV │AVICOLA CODLEA │BRAŞOV │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 130│BV │ROMPESCO │BRAŞOV │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 131│BZ │AGROHORTI │RM SARAT │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 132│BZ │AMBLAC │BUZAU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 133│BZ │CARBUZ (a preluat CF de Agroindustriala Cerbul) │BUZAU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 134│BZ │LEGUMPROD │BUZAU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 135│BZ │PISCICOLĂ │AMARA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 136│BZ │PISCICOLĂ │BOLDU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 137│BZ │PISCICOLĂ │MIHAILESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 138│BZ │PISCICOLĂ │ROSETTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 139│BZ │PISCICOLĂ AMARU │AMARU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 140│BZ │PISCICOLĂ LUCIU │LUCIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 141│BZ │ROMAGRIBUZ │CIUBIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 142│BZ │ROMAGRIBUZ │VALEA- │
  │ │ │ │RIMNICULUI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 143│BZ │ROVINSAH │SAHATENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 144│BZ │SEMPAJ │BUZAU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 145│BZ │SERE-SOLARII │BUZAU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 146│BZ │SERIBUZ │BUZAU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 147│BZ │SUINPROD │VERGULEASA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 148│BZ │SUINPROD │BUZAU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 149│BZ │TOMAVIT │BUZAU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 150│BZ │VERSEM │BUZAU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 151│CJ │AGRAP │APAHIDA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 152│CJ │AGRICOLĂ │GHERLA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 153│CJ │AGROCOM CLUJ │CLUJ-NAPOCA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 154│CJ │AGROINDUSTRIALA CLUJ │CLUJ-NAPOCA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 155│CJ │AGROINDUSTRIALA POIANA │TURDA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 156│CJ │CIMPIASER │CIMPIA-TURZII │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 157│CJ │LEGUME FRUCTE │CLUJ-NAPOCA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 158│CJ │NUTREX │CLUJ-NAPOCA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 159│CJ │PISCICOLĂ │CLUJ-NAPOCA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 160│CJ │ROMCONS │DEJ │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 161│CJ │SEMROM TRANSILVANIA │CLUJ │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 162│CJ │ZOOFRUCT BACIU │CLUJ-NAPOCA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 163│CL │AGRICOLĂ CIULNITA │DRAGALINA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 164│CL │AGROINDUSTRIALA │CALARASI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 165│CL │AGROINDUSTRIALA │FUNDENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 166│CL │AGROINDUSTRIALA │SARULESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 167│CL │AGROMIXT │CALARASI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 168│CL │AGROZOOTEHNICA GRADISTEA │BORCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 169│CL │AGROZOOTEHNICA MIRCEA VODA │CALARASI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 170│CL │AGROZOOTEHNICA PIETROIU │BORCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 171│CL │DAPHNES │OLTENITA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 172│CL │HORTICOLA │LEHLIUGARA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 173│CL │HORTICOLA │CUZA VODA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 174│CL │INTEGRATĂ COMSUIN │MODELU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 175│CL │LEFRUCT │CALARASI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 176│CL │LEGUROM JEGALIA │DICHISENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 177│CL │OLRIZ │OLTENITA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 178│CL │PISCICOLĂ │CALARASI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 179│CL │PISCICOLĂ │OLTENITA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 180│CS │AGROBER │BERZOVIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 181│CS │AGROGRAD │GRADINARI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 182│CS │AGROPRODUCT CARAS SEVERIN │RESITA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 183│CS │AGRORACER │RACASDIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 184│CS │COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CARAS │BERZOVIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 185│CT │ADCERVIL │ADAMCLISI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 186│CT │AGILOQ AGIGEA │AGIGEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 187│CT │AGRO-HOLDING │CONSTANTA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 188│CT │AGROIND TOUR │CONSTANTA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 189│CT │AGROPIT │DELENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 190│CT │AGROVICHRT │TIRGUSOR │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 191│CT │BALCAN │NICOLAE │
  │ │ │ │BALCESCU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 192│CT │BANCOT │BANEASA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 193│CT │CARSOR │HÎRŞOVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 194│CT │CELLAM │AMZACEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 195│CT │CERES │M.KOGALNICEANU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 196│CT │CERES │MANGALIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 197│CT │CERLIN │COGEALAC │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 198│CT │COLINA │SARAIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 199│CT │CRUCIDAVA │CRUCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 200│CT │FRUVILLEG │MANGALIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 201│CT │FRUVISAT │MIRCEA VODA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 202│CT │HORTICOLA POIANA │OVIDIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 203│CT │MUNCA │OVIDIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 204│CT │NAZARCEA │OVIDIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 205│CT │OLIMPUS │MANGALIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 206│CT │OVIDIU │OVIDIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 207│CT │OVIS-PALAS │CONSTANTA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 208│CT │PESCO │PESTERA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 209│CT │PESTOM │CONSTANTA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 210│CT │POMICOLA VALUL TRAIAN │CONSTANTA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 211│CT │PRODSEM │CONSTANTA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 212│CT │PROSPER │CONSTANTA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 213│CT │SEMLACT │SACELE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 214│CT │SOLIANA │INDEPENDENTA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 215│CT │STELACER STEJARU │CIOCIRLIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 216│CT │STUPINA │CRUCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 217│CT │VIFRUCER │CERNAVODA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 218│CT │VULTAGRA │VULTURU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 219│CV │AGRO-COMPLEX │ANGHELUS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 220│CV │AGROMIXT │CATALINA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 221│CV │HORTICOM │SF.GHEORGHE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 222│CV │SOL-LACT │OZUN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 223│DB │AGRICOLĂ PRODAS DAMBOVITA │RAZVAD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 224│DB │AGRINCOR │CORNATELU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 225│DB │AGROINDUSTRIALA │TIRGOVISTE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 226│DB │AGROINDUSTRIALA GAESTI │DRAGODANA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 227│DB │AVICOLA │CREVEDIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 228│DB │BOMBYX COM │TIRGOVISTE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 229│DB │CREIAS │CREVEDIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 230│DB │FRUCTAL │I.LCARAGIALE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 231│DB │HORTEX │LUCIENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 232│DB │OMNIA │PUCIOASA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 233│DB │PAJIŞTI │TIRGOVISTE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 234│DB │PIPCO │PUCIOASA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 235│DB │PISCICULTORUL │TIRGOVISTE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 236│DB │SAGRICOM │ULMI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 237│DB │SERATOM │TIRGOVISTE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 238│DB │SOLEX │BALENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 239│DJ │AGRICOLĂ │DABULENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 240│DJ │AGRICOLĂ │LEU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 241│DJ │AGRICOLĂ │BAILESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 242│DJ │AGRO-CELACTIS │RAST │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 243│DJ │AGROFRUCT │MOTATEI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 244│DJ │AGROIND │MACESU DE JOS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 245│DJ │AGROIND │BRABOVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 246│DJ │AGROIND │GIUBEGA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 247│DJ │AGROIND │CRAIOVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 248│DJ │AGROIND SAVINI PISCU SADOVEI │SADOVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 249│DJ │AGROIND SERVICE │CRAIOVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 250│DJ │AGROINDUSTRIALA DUNARENI │GOICEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 251│DJ │AGROPROD │GOIESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 252│DJ │AGROZOOTEHNICA PLOPSOR │SALCUTA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 253│DJ │AVICOLA │CRAIOVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 254│DJ │CRASERE CRAIOVA │ALMAJ │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 255│DJ │EXPOM VIRVOR │VIRVORU DE JOS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 256│DJ │HORTICOLA │DABULENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 257│DJ │HORTICOLA │CRAIOVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 258│DJ │HORTICOLA BOURENI │AFUMATI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 259│DJ │HORTIPROD │BREASTA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 260│DJ │INDUSTRIAL CONSERV │CALAFAT │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 261│DJ │LEFRUCT │BAILESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 262│DJ │LEGUMICOLA │URZICUTA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 263│DJ │LOTUS │CRAIOVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 264│DJ │NAVODARUL │CALAFAT │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 265│DJ │PISCICOLĂ │DUNARENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 266│DJ │VITAFRUCT │CRAIOVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 267│GJ │AGRO │TG JIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 268│GJ │AGROINDUSTRIALA │BALESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 269│GJ │CERES │TG JIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 270│GJ │COMBIA │TG CARBUNESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 271│GJ │TURCENI │TURCENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 272│GJ │ZOOPOMICOLA │BUMBESTI PITIC │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 273│GL │AGROGAL │GALAŢI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 274│GL │AGROINDUSTRIALA DEALUL BUJORULUI │TG.BUJOR │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 275│GL │AGROVIN │IVESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 276│GL │BRATES-PRUT │FRUMUSITA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 277│GL │HORINCEA │BERESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 278│GL │HORTIGAL │GALAŢI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 279│GL │MALINA SMIRDAN │GALAŢI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 280│GL │NICORVIN │TECUCI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 281│GL │PESCOGAL │GALAŢI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 282│GL │RARES │FOLTESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 283│GR │AGRICOLĂ │GIURGIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 284│GR │AGRO │PRUNDU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 285│GR │AGROHORTICOLA │UZUNU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 286│GR │AGROINDUSTRIALA │GOGOSARI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 287│GR │AGROINDUSTRIALA │MAHIRU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 288│GR │AGROINDUSTRIALA │CLEJANI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 289│GR │AGROLIMEX │BOLINTIN VALE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 290│GR │AGROMIXT │TOPORU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 291│GR │AGROZOOTEHNICA │VEDEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 292│GR │FRUCTONIL │GIURGIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 293│GR │PAJIŞTI VLASIA │GIURGIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 294│GR │PISCICOLĂ │GIURGIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 295│GR │SUINPROD │OINACU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 296│HD │AGROMICIA VETEL │MINTIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 297│HD │CERESAGRA │DEVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 298│HD │CLC AGRICOLĂ │BRETEA ROMÂNĂ │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 299│HD │POMICOLA │AUREL VLAICU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 300│HD │SOLARIS SINTANDREI │SINTANDREI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 301│HD │SUINPROD │ORASTIE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 302│HD │VITICOLĂ │SOIMUS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 303│HR │AGROCRIS CRISTURU │CRISTURU │
  │ │ │ │SECUIESC │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 304│HR │AGROFRUCT │COBATESTI- │
  │ │ │ │SIMIONESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 305│HR │AGROPISC │SANPAUL │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 306│HR │AGROPRODCOM │LAZAREA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 307│HR │AGROPRODCOM │MIERCUREA-CIUC │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 308│HR │AGROPRODCOM │ODORHEIU- │
  │ │ │ │SECUIESC │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 309│IF │AGROINDCOM │CHITILA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 310│IF │AGROINDUSTRIALA │PANTELIMON │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 311│IF │AGROPOL │POPESTI- │
  │ │ │ │LEORDENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 312│IF │AVICOLA │VOLUNTARI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 313│IF │CILEZO │CIOROGIRLA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 314│IF │LEOSER │BUCUREŞTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 315│IF │PISCICOLĂ ILFOV │BALOTESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 316│IF │ROMSUINTEST │PERIS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 317│IF │SAIC │BRAGADIRU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 318│IF │SEMTEST │BALOTESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 319│IF │SUINPROD │POPESTI- │
  │ │ │ │LEORDENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 320│ÎL │AGRICOLĂ │SLOBOZIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 321│ÎL │AGROINDUSTRIALA │BALACIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 322│ÎL │AGROINDUSTRIALA │BORDUSANI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 323│ÎL │AGROZOOTEHNICA │VLADENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 324│ÎL │AGROZOOTEHNICA │STELNICA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 325│ÎL │CERES │BORANESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 326│ÎL │CONSULTING │SLOBOZIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 327│ÎL │IALPESCO IALOMITA │SLOBOZIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 328│ÎL │LEGUROM │URZICENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 329│ÎL │OREZICOLA │GIURGENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 330│ÎL │VITIPOMICOLA │FETESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 331│IS │ACVARES │IAŞI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 332│IS │AGRICOLĂ │TIRGU FRUMOS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 333│IS │AGROCOM │STRUNGA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 334│IS │AGROINDUSTRIALA BUCIUM │IAŞI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 335│IS │AGROINDUSTRIALA SAZPIC (AGRICOLĂ) │MIROSLAVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 336│IS │AGROMIXT │REDIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 337│IS │COTNARI (ROVINCO) │COTNARI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 338│IS │IAŞI NORD │POPRICANI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 339│IS │PESCARIS │IAŞI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 340│IS │PODGORIA COPOU │IAŞI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 341│IS │SELEFERIASI │IAŞI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 342│IS │VINIFRUCT COPOU │IAŞI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 343│MH │AGROFRUCT │PRUNISOR │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 344│MH │AGROINDUSTRIALA │DOBRA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 345│MH │AGROINDUSTRIALA │CORCOVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 346│MH │AGROINDUSTRIALA STIRMINA BALOTESTI │DR.TR.SEVERIN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 347│MH │AGROMIXT │TIMNA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 348│MH │AVICOLA │SIMIAN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 349│MH │CEREROM │GIRLA MARE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 350│MH │HORTICOLA │SIMIAN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 351│MH │HORTIINDUSTRIALA DEALUL VIILOR │DR.TR SEVERIN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 352│MH │HORTIMEX │DR.TR.SEVERIN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 353│MH │PISCICOLĂ │DR.TR.SEVERIN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 354│MH │ROBACHUS │ROGOVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 355│MH │SUINPROD │IZVORUL BIRZII │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 356│MH │ZORILE │BURILA MARE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 357│MM │AGRICOLĂ │SATU LUNG │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 358│MM │AGROINDUSTRIALA │BAIA MARE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 359│MM │AGROINDUSTRIALA TIRGU LAPUS │TIRGU LAPUS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 360│MM │POMFRUCT │BAIA MARE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 361│MM │SCIPOMAR │BAIA MARE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 362│MM │SIGMALEF │SIGHETU │
  │ │ │ │MARMATIEI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 363│MS │AGROCONS MURES │TIRGU MURES │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 364│MS │AGROINDUSTRIALA │SIGHISOARA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 365│MS │AGROINDUSTRIALA │REGHIN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 366│MS │AGROINDUSTRIALA │AGATARI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 367│MS │AGROINDUSTRIALA │ALBESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 368│MS │AGROINDUSTRIALA │BATOS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 369│MS │AGROINDUSTRIALA │SINCRAIU DE │
  │ │ │ │MURES │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 370│MS │AGROINDUSTRIALA │CRISTESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 371│MS │AGROINDUSTRIALA │IERNUT │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 372│MS │AGROMIXT │ZAGAR │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 373│MS │AGROZOOVITICOLA SEUCA │GANESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 374│MS │AVICOLA TG.MURES │UNGHENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 375│MS │PISCICOLĂ ZAU │ZAU DE CÎMPIE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 376│MS │S.C.P.A.B. (ANIMALE DE BLANA) │TIRGU MURES │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 377│MS │ZAMUR ZAU COM │ZAU DE CAMPIE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 378│NT │AGRIBAS │ICUSESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 379│NT │AGROCOM │BALANESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 380│NT │AGROCOMPLEX │BOZIENI CUCI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 381│NT │AVICOLA │PIATRA NEAMT │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 382│NT │FASTROM │ROMAN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 383│NT │PISCICOLĂ │PIATRA NEAMT │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 384│NT │ROMFLAX │GIROV │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 385│OT │AGROIND │PIATRA OLT │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 386│OT │AGROIND │CURTISOARA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 387│OT │AGROIND │SLATINA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 388│OT │AGROPROD │CORBU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 389│OT │ALCOR │CORABIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 390│OT │AVICOLA │IANCA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 391│OT │BOIANU │DRAGANESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 392│OT │BRIAS │BREBENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 393│OT │CORIAS │CORABIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 394│OT │FRUCTUS ROMANATI │CARACAL │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 395│OT │HORTICOLA │STUDINA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 396│OT │HORTIINDUSTRIALA │STOENESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 397│OT │LEGUME FRUCTE │SLATINA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 398│OT │POIANA │RADOMIRESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 399│OT │POTAS │POTELU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 400│OT │ROVIFRUCT(ROMVINFRUCT) │IANCU JIANU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 401│OT │STUDIAS │STUDINA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 402│OT │SUINPROD │CARACAL │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 403│PH │AGROINDUSTRIALA CERES │PLOIESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 404│PH │AGROS │Boldesti- │
  │ │ │ │Scaieni │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 405│PH │CIORANI │Ciorani │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 406│PH │COMPORSA │PLOIESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 407│PH │CONSERVE │Valenii de │
  │ │ │ │Munte │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 408│PH │PISCICOLĂ │FULGA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 409│PH │POMICOLA │Baicoi │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 410│PH │POMICOLA │Mehedinta │
  │ │ │ │Prahova │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 411│PH │PREST-PAJ-SEM │PLOIESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 412│PH │PRODPOM PRAHOVA │Magurele │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 413│PH │ROVIT │Valea │
  │ │ │ │Calugareasca │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 414│PH │SEPRA │Barcanesti │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 415│PH │SERPLO │PLOIESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 416│PH │VIDELMAR │Urlati │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 417│SB │AGRICOLĂ │DUMBRAVENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 418│SB │AGRIMEX │SURA MICA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 419│SB │AGROBAZN │BAZNA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 420│SB │AGROCOM │SIBIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 421│SB │AGROINDUSTRIALA AURORA │AGNITA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 422│SB │AGROMIXTA │DEALUL OCNEI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 423│SB │AGROVIMED │MEDIAS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 424│SB │AGROZOO-NOCRICH │ │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 425│SB │DUSER │DUMBRAVENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 426│SB │HAPOMEX │SLIMNIC │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 427│SB │HARTIBACIU RUJA │AGNITA │
  │ │ │ │SAT RUJA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 428│SB │LEGUMICOLA │MEDIAS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 429│SB │PISCICOLĂ │SIBIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 430│SB │VITICOLĂ AXENTE SEVER │AXENTE SEVER │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 431│SJ │AGROMIXT │ZALAU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 432│SJ │MESES │ZALAU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 433│SM │AGRICOLĂ │CIG │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 434│SM │AGRIPOM │SĂI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 435│SM │AGROLAZURI │LAZURI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 436│SM │AGROZOOCOM │DECEBAL │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 437│SM │AGROZOOHORTICOLA │HALMEU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 438│SM │AGROZOOTEHNICA │ARDUD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 439│SM │AGROZOOTEHNICA │CAREI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 440│SM │AGROZOOTEHNICA AUREL VLAICU │SATU MARE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 441│SM │HORTICOLA │CULCIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 442│SM │OVIS MOFTIN │MOFTINU MIC │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 443│SM │PISCICOLĂ │SATU MARE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 444│SM │POMICOLA │HOMOROD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 445│SM │POMICOLA │CEHAL │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 446│SM │POMICOLA │JOLTA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 447│SM │SAMLEF │SATU MARE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 448│SM │SATMAREANA │SATU MARE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 449│SV │AGROINDUSTRIALA │RADAUTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 450│SV │BOGDANIA │RADAUTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 451│SV │LEGUME FRUCTE │SUCEAVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 452│SV │PISCICOLĂ │FALTICENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 453│SV │POMIFAL │FALTICENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 454│SV │PRODINCOM │SUCEAVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 455│SV │SUINCARN │ │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 456│SV │SUINPROD │SUCEAVA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 457│SV │ZOOAGR0IND │FALTICENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 458│TL │AGROINDUSTRIALA │MACIN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 459│TL │AGROINDUSTRIALA │NUFARU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 460│TL │AGROINDUSTRIALA DEALU │TULCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 461│TL │AGROINDUSTRIALA PIATRA │OSTROV │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 462│TL │AGROZOOTEHNICA │TRAIAN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 463│TL │AGROZOOTEHNICA │CASIMCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 464│TL │AGROZOOTEHNICA │TULCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 465│TL │AGROZOOTEHNICA │M.KOGALNICEANU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 466│TL │AGROZOOTEHNICA AVINTUL BAIA │BAIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 467│TL │AGROZOOTEHNICA DEALU │BEIDAUD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 468│TL │AGROZOOTEHNICA DINOGETIA │VACARENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 469│TL │AGROZOOTEHNICA FAGARASUL NOU │TOPOLOG │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 470│TL │AGROZOOTEHNICA SPICUL │RAHMANU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 471│TL │DALLCO DUNAREA │TULCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 472│TL │HORTICOLA │ZEBIL │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 473│TL │LEGUME FRUCTE │TULCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 474│TL │PISCICOLĂ │MACIN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 475│TL │PISCICOLĂ │ISACCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 476│TL │PISCICOLĂ │MILA 23 │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 477│TL │PISCICOLĂ │MURIGHIOL │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 478│TL │PISCICOLĂ │CHILIA VECHE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 479│TL │PISCICOLĂ │JURILOVCA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 480│TL │PISCICOLĂ │SULINA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 481│TL │PISCICOLĂ │TULCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 482│TL │PISCICOLĂ │SF. GHEORGHE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 483│TL │OREZICOLA │SMIRDAN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 484│TL │TRIUMF │TULCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 485│TL │VINIFICAŢIE ŞI BĂUTURI │TULCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 486│TL │ZORILE AGROZOOTEHNICA │LUNCA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 487│TM │AGRICOLĂ PADURENI │SAG │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 488│TM │AGRIND IOHTIM │IONEL │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 489│TM │AGROIMEX │Carpinis │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 490│TM │AGROIND │Peciu Nou │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 491│TM │AGROIND │DUDESTII VECHI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 492│TM │AGROIND │Honorici │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 493│TM │AGROIND │Bara │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 494│TM │AGROIND │Fadimac │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 495│TM │AGROIND AGROGIARM │Giarmata │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 496│TM │AGROIND AGRO VEST │Sag │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 497│TM │AGROIND BANATER CENTRUM │Balint │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 498│TM │AGROIND CARTIM │Carani │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 499│TM │AGROIND CETIM │Cenei │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 500│TM │AGROIND DETIM │Deta │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 501│TM │AGROIND FATIM │Faget │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 502│TM │AGROIND GRABTIM │Grabati │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 503│TM │AGROIND IONATIM │Periam │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 504│TM │AGROIND IOSITIM │Iosifalau │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 505│TM │AGROIND KM.6 │Timişoara │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 506│TM │AGROIND LVETIM │Livezile │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 507│TM │AGROIND NIZOLIV │Nichisoara │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 508│TM │AGROIND ORBAN │Banloc │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 509│TM │AGROIND OVEG │Fibis │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 510│TM │AGROIND RECATIM │RECAS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 511│TM │AGROIND SCALF │Lovrin │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 512│TM │AGROIND SELECT │Liebling │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 513│TM │AGROIND SIMM-POLL │Liebling │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 514│TM │AGROIND SOCGAT │Gataia │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 515│TM │AGROIND SPICUL │Ciacova │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 516│TM │AGROIND TIMBUSIL │Buzias │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 517│TM │AGROIND TIMCLO │Clopodia │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 518│TM │AGROIND TIMJAM │Jamu Mare │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 519│TM │AGROIND TORMACTIM │Tormac │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 520│TM │AGROIND TURISM AGRAR │Lugoj │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 521│TM │AGROIND VOITIM │Voiteni │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 522│TM │AGROINDUSTRIALA 1 DECEMBRIE │PERIAM │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 523│TM │AGROINDUSTRIALA TIMAS │MASLOC │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 524│TM │AGROTIM │TIMIŞOARA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 525│TM │BOMBIX │Lugoj │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 526│TM │COMTIM HOLDING │Timişoara │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 527│TM │FLORATIM │TIMIŞOARA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 528│TM │FOLEA │Liebling │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 529│TM │FRUCTIM │Periam │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 530│TM │OVITIM │Saravale │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 531│TM │PERIATIM │Periam │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 532│TM │PESCOTIM │Timişoara │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 533│TM │RECASEM │RECAS │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 534│TM │SERITIM │TIMIŞOARA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 535│TM │TEREVIN │Teremia │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 536│TR │AGROINDUSTRIALA │TURNU MAGURELE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 537│TR │AGROMIXT │TRAIAN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 538│TR │AGROPROD │TELEORMAN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 539│TR │AGROTURRIS │TURNU MAGURELE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 540│TR │AGROVITIS │TELEORMAN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 541│TR │AGROZOOTEHNICA │BLEJESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 542│TR │AGROZOOTEHNICA MAVRODIN │MAVRODIN │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 543│TR │AGROZOOTEHNICA SCHELA │TRIVALE MOŞTENI│
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 544│TR │BUSCO │BRINCENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 545│TR │CARLA PRODIMPEX │ │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 546│TR │CONSERVTURRIS │TURNU MAGURELE │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 547│TR │DANUBIUS │ZIMNICEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 548│TR │HORTICOLA │PETROSANI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 549│TR │ORIZICOLA VINATORI │LISA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 550│TR │VIN COM TURRIS IMPEX │ │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 551│TR │VITICOLĂ │ZIMNICEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 552│VL │AGROINDCOM │RM.VALCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 553│VL │AGROINDUSTRIALA │HOREZU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 554│VL │AGROZOOTEHNICA │DRAGASANI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 555│VL │HORTICOLA │BALCESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 556│VL │HORTICOLA │BABENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 557│VL │SERE VALCEA │RM VALCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 558│VL │VITICOLĂ │DRAGASANI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 559│VL │ZOOTEHNICA │RM.VALCEA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 560│VN │AGROINDUSTRIALA │MARASESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 561│VN │AGROMIXT │FOCSANI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 562│VN │LEGUME FRUCTE │ADJUD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 563│VN │PISCICOLĂ MILCOV │FOCSANI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 564│VN │VINICOLĂ │FOCSANI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 565│VS │AGRISEM │FALCIU │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 566│VS │AGROIND │LAZA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 567│VS │AGROMIXT │OLTENESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 568│VS │AGRO-OVINEX │VETRISOAIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 569│VS │AGROPROD VITIS │IVANESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 570│VS │AGROZOOTEHNICA │TODIRESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 571│VS │AVICOLA │VASLUI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 572│VS │CYPRINUS │VASLUI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 573│VS │HORTICOLA │VETRISOAIA │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 574│VS │HORTICOLA │PUIESTI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 575│VS │POMICOLA │BIRLAD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 576│VS │PRODAGRO │ZORLENI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 577│VS │PRODINCOM │VASLUI │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 578│VS │SERE-SOLARII │BIRLAD │
  ├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 579│VS │VITACONS │HUSI │
  └────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

  ________