HOTĂRÂRE nr. 342 din 4 iunie 2013
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexa nr. 1 "Norme de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile" la Hotărârea Guvernului nr. 974/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "e)fântânilor publice de apă potabilă pentru folosinţă publică sau comercială."
  2. La articolul 2, literele e), j) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "e) autorizaţia sanitară cu derogare este documentul eliberat de autoritatea teritorială de sănătate publică, prin care se acordă producătorului sau distribuitorului de apă potabilă autorizarea sanitară de funcţionare pe perioada unei derogări, potrivit prevederilor art. 9 şi 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată;
  ...............................................................
  j) inspecţia sanitară este definită la art. 1 lit. a) din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, cu modificările şi completările ulterioare;
  ...............................................................
  n) supravegherea sanitară constă în autorizarea şi evaluarea sistemelor de producţie/distribuţie a apei potabile, precum şi controlul de laborator al calităţii apei potabile;"
  3. La articolul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
  "f^1) apa potabilă îmbuteliată este definită la art. 2 pct. 1 şi 2 din anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă."
  4. La articolul 2, după litera p) se introduc două noi litere, literele r) şi s), cu următorul cuprins:
  "r) fântâna publică de apă potabilă este construcţia amplasată pe domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale, sub forma unui puţ săpat sau forat până la nivelul unei rezerve de apă, care serveşte la alimentarea cu apă a populaţiei şi care este destinată băutului, preparării hranei ori pentru alte scopuri casnice; finanţarea monitorizării calităţii apei potabile distribuite prin fântâna publică se asigură în condiţiile legii de către autorităţile publice locale, urmând ca aceasta să suporte costurile aferente reactivilor, să asigurare conformarea la parametrii de calitate şi avertizarea în cazul neconformării la parametrii de calitate pentru fântâna publică;
  s) fântâna individuală de apă potabilă este construcţia amplasată pe proprietatea privată a unei persoane fizice, sub forma unui puţ săpat sau forat până la nivelul unei rezerve de apă, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, deservind una sau mai multe gospodării."
  5. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor de apă potabilă la ieşirea din cisternă este decisă de autoritatea de sănătate publică teritorială, în funcţie de următoarele elemente de risc: capacitatea cisternei, populaţia aprovizionată, tehnologia de tratare a apei."
  6. La articolul 13 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  "f) parametrii bacterii coliforme, E. Coli sau enterococi nu au depăşit valoarea maximă admisă."
  7. La articolul 13, alineatul (3) se abrogă.
  8. La articolul 13, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile în cazul monitorizării parametrilor bacterii coliforme, E. Coli şi enterococi, dacă:"
  9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Monitorizarea calităţii apei potabile potrivit prevederilor Legii nr. 458/2002, republicată, şi ale prezentei hotărâri se realizează numai de către laboratoare înregistrate la Ministerul Sănătăţii potrivit procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 764/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Ministerul Sănătăţii postează pe site-ul propriu lista laboratoarelor înregistrate la acest minister pentru prelevarea şi analizarea probelor de apă potabilă, în vederea realizării programului de monitorizare a calităţii apei potabile, şi o actualizează cu ocazia fiecărei noi înregistrări."
  10. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Laboratoarele prevăzute la art. 15 alin. (1) trebuie să transmită rezultatele analizelor în maximum 10 zile calendaristice de la aflarea acestora, atât autorităţii teritoriale de sănătate publică, cât şi producătorului de apă; transmiterea acestora se face de îndată, în cazul în care rezultatele analizelor indică un nivel mare de neconformare la parametrii de calitate ai apei potabile."
  11. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) Producătorul/Distribuitorul de apă suportă costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă potabilă pentru monitorizarea de control şi de audit, costurile pentru monitorizarea realizată de laboratoarele direcţiilor de sănătate publică fiind conform tarifelor şi modalităţilor de plată stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 208/2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică."
  12. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) În cadrul monitorizării de audit a apei potabile, autoritatea de sănătate publică teritorială poate analiza, prin laboratoarele Institutului Naţional de Sănătate Publică, acei parametri pentru care nu are capacitate de analiză proprie."
  13. La articolul 20, alineatul (6) se abrogă.
  14. La articolul 22, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) În cazul în care distribuţia apei potabile se face din cisternă, probele de apă vor fi prelevate în punctul de curgere a apei din cisternă.
  ..............................................................
  (4) Un sistem de aprovizionare cu apă provenind din surse de suprafaţă şi subterane va fi considerat un sistem numai cu sursă de suprafaţă, pentru aplicarea specificaţiilor referitoare la parametrii aluminiu, Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducătoare, fier şi mangan, cu controlul în apa subterană, de către autorităţile competente în domeniul gospodăririi apelor împreună cu utilizatorii de apă, a parametrilor fier şi mangan, în situaţia în care există depăşiri datorate fondului natural."
  15. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) În situaţia prevăzută la alin (2), în cazul în care la 48 de ore de la reluarea distribuţiei nu se constată neconformităţi ale parametrilor de calitate ai apei potabile, se reia programul de monitorizare stabilit în baza tabelelor nr. 1-8 din anexa la prezentele norme."
  16. La articolul 26, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Producătorul/Distribuitorul de apă potabilă trebuie să informeze de îndată autoritatea teritorială de sănătate publică şi primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale despre neconformităţile constatate, precum şi despre planul măsurilor de remediere necesare. Termenele propuse de producător trebuie evaluate de autoritatea de sănătate publică teritorială astfel încât să nu determine apariţia unui risc pentru sănătatea populaţiei aprovizionate cu apă potabilă.
  ...............................................................
  (4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul producătorilor/distribuitorilor de apă care deţin autorizaţie sanitară cu derogare."
  17. La articolul 26, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
  "(9) Pe domeniul public nu poate fi utilizată distribuţia de apă pentru consum uman din instalaţii individuale prevăzute cu rezervoare."
  18. La articolul 39, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Folosirea şi introducerea de substanţe chimice/ amestecuri, produse, materiale, echipamente în contact cu apa potabilă trebuie avizate/notificate conform Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 275/2012."
  19. La articolul 40, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(9) Produsele întrebuinţate la curăţarea şi dezinfecţia rezervoarelor de înmagazinare şi a sistemelor de distribuţie a apei potabile, inclusiv condiţiile şi modul lor de utilizare, trebuie să fie avizate/autorizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României."
  20. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 48. - Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc şi publică anual pe site-ul autorităţii, potrivit prevederilor art. 13 alin. (8) din Legea nr. 458/2002, republicată, raportul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:
  a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 mc/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane;
  b) informaţiile minime care trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1) şi art. 10 alin. (4) din Legea nr. 458/2002, republicată;
  c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv."
  21. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 49. - Producătorul de apă potabilă distribuită prin sistem public asigură îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (6) din Legea nr. 458/2002, republicată, de informare a consumatorilor asupra calităţii apei potabile furnizate, prin postarea pe site-ul propriu a datelor privind parametrii de calitate şi gradul de conformare, actualizate în funcţie de calendarul de monitorizare, precum şi prin înştiinţarea publicului privind adresa, numărul de telefon şi programul biroului la care aceste date pot fi consultate."
  22. La articolul 50, alineatele (1), (2), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 50. - (1) Fântânile publice şi izvoarele vor fi monitorizate de către autoritatea teritorială de sănătate publică cel puţin o dată pe an pentru verificarea conformării la parametrii: bacterii coliforme, E. Coli, enterococi, turbiditate, duritate, oxidabilitate, amoniac, nitraţi, nitriţi, pesticide şi orice alt parametru considerat necesar a fi investigat de către autoritatea teritorială de sănătate publică.
  (2) La evaluarea şi inspecţia sanitară a fântânilor publice şi a izvoarelor se utilizează fişa de evaluare nr. 3, prevăzută în anexa la prezentele norme.
  ..............................................................
  (6) Primăria va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea calităţii apei, dispuse, în condiţiile legii, de personalul specializat din cadrul autorităţii teritoriale de sănătate publică, împuternicit de Ministerul Sănătăţii, în situaţia în care valorile pentru parametrii E. coli, enterococi, bacterii coliforme sunt mai mari decât cele prevăzute în Legea nr. 458/2002, republicată.
  (7) Populaţia va fi informată asupra calităţii apei prin postarea pe site-ul autorităţii teritoriale de sănătate publică a raportului judeţean privind calitatea apei potabile, întocmit potrivit art. 13 alin. (8) din Legea nr. 458/2002, republicată, iar primăria va asigura avertizarea populaţiei prin afişarea, la loc vizibil şi protejat, a înscrierilor «apa este bună de băut» sau «apa nu este bună de băut» sau «apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copiii mici», după caz."
  23. La articolul 50, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Autorităţile administraţiei publice locale vor identifica şi vor întocmi, în condiţiile legii, o evidenţă a tuturor surselor de apă destinată consumului uman, cum sunt fântâni publice, fântânile individuale declarate de către cetăţenii care le deţin în proprietate, izvoare, captări locale - drenuri, foraje, precum şi alte asemenea surse de apă destinate consumului uman, ce aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale respective, şi o vor actualiza anual; această evidenţă va fi adusă la cunoştinţa autorităţii teritoriale de sănătate publică în vederea întocmirii planului de monitorizare a calităţii apei potabile."
  24. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 51^1. - Calitatea apei din unităţile de procesare, depozitare şi comercializare a produselor alimentare se analizează cu frecvenţa prevăzută în tabelele nr. 7 şi 8 din anexa la prezentele norme, calculată în funcţie de volumul de apă folosit în unităţile respective."
  25. În anexa la norme, tabelul nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Tabelul nr. 1. Monitorizarea de control a calităţii apei potabile la ieşirea din staţia de tratare şi numărul de probe de prelevat anual
  *Font 9*

  ┌───────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐
  │ Parametri de analizat │ Volum mediu │ Nr. redus de │Nr. standard de│
  │ │de apă produs │ probe de │ probe de │
  │ │ în mc/zi │prelevat/an │prelevat/an │
  ├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │1. E.coli │ < 20│ 2│ 4 │
  │2. Enterococi ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │3. Clor rezidual total şi liber*1) │ 20-1.999│ 2│ 4 │
  │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ │ 2.000-5.999│ 18│ 36│
  │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ │ 6.000-11.999│ 90│ 180│
  │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ │ >12.000│ 104│ 208│
  │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │4. Bacterii coliforme │ < 20│ - │ 1│
  │5. Număr de colonii la 22 grade C ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ şi 37 grade C (interpretarea se │ 20-99│ 2│ 4│
  │ face în raport cu datele/ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ rezultatele istorice) │ 100-399│ 2│ 4│
  │6. Clostridium perfringens ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ (inclusiv sporii)*2) │ 400-999│ 3│ 6│
  │7. Amoniu ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │8. Aluminiu*3) │ 1.000-2.999│ 4│ 8│
  │9. Conductivitate ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │10. Cloruri │ 3.000-5.999│ 8│ 12│
  │11. Culoare ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │12. Duritate totală (valoarea se │ 6.000-19.999│ 18│ 36│
  │ aplică în cazul în care se ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ foloseşte un procedeu de │ 20.000-29.999│ 45│ 90│
  │ dedurizare) ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │13. Fier total*4) │ 30.000-39.999│ 52│ 104│
  │14. Gust ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │15. Mangan*5) │ 40.000-49.999│ 78│ 156│
  │16. Miros ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │17. Nitraţi │ 50.000-59.999│ 104│ 208│
  │18. Nitriţi ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │19. Oxidabilitate*6) (sau carbon │ 60.000-99.999│ 130│ 260│
  │ organic total pentru care ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ interpretarea se face în raport│100.000-125.000│260 + 1 probă │520 +1 probă │
  │ cu datele/rezultatele istorice)│ │pentru fiecare│pentru fiecare │
  │20. pH │ │25.000 mc/zi │25.000 mc/zi de│
  │21. Sodiu │ │de volum │volum │
  │22. Sulfuri şi hidrogen sulfurat │ │suplimentar │suplimentar" │
  │23. Sulfaţi ├───────────────┤ │ │
  │24. Turbiditate │ > 125.000│ │ │
  └───────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┘

  26. În anexa la norme, nota *2) din subsolul tabelului nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "*2) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din prezentele norme."
  27. În anexa la norme, tabelul nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Tabelul nr. 2. Monitorizarea de audit a calităţii apei potabile la ieşirea din staţia de tratare şi numărul de probe de prelevat anual
  ┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┐
  │ Parametri de analizat │Volum mediu de apă│Nr. de probe de│
  │ │produs în mc/zi │prelevat/an │
  ├───────────────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤
  │1. E. coli │ < 20│ 4│
  │ ├──────────────────┼───────────────┤
  │ │ 20-1.999│ 27│
  │ ├──────────────────┼───────────────┤
  │2. Enterococi │ 2.000-5.999│ 52│
  │ ├──────────────────┼───────────────┤
  │ │ 6.000-19.999│ 104│
  │ ├──────────────────┼───────────────┤
  │3. Clor rezidual total şi liber*1) │ >20.000│ 183│
  │4. Bacterii coliforme ├──────────────────┼───────────────┤
  │5. Număr de colonii la 22 grade C şi 37 │ <20│ 1│
  │ grade C (interpretarea se face în raport├──────────────────┼───────────────┤
  │ cu datele/rezultatele istorice) │ 20-99│ 1│
  │6. Clostridium perfringens (inclusiv ├──────────────────┼───────────────┤
  │ sporii)*2) │ 100-399│ 1│
  │7. Acrilamidă*3) ├──────────────────┼───────────────┤
  │8. Aluminiu*4) │ 400-999│ 2│
  │9. Amoniu ├──────────────────┼───────────────┤
  │10. Arsen │ 1.000-2.999│ 3│
  │11. Benzen ├──────────────────┼───────────────┤
  │12. Bor │ 3.000-5.999│ 4│
  │13. Bromaţi*5) ├──────────────────┼───────────────┤
  │14. Cianuri libere şi totale │ 6.000-19.999│ 5│
  │15. Dicloretan ├──────────────────┼───────────────┤
  │16. Duritate totală (valoarea se aplică în │ 20.000-29.999│ 6│
  │ cazul în care se foloseşte un procedeu ├──────────────────┼───────────────┤
  │ de dedurizare) │ 30.000-39.999│ 8│
  │17. Fier total*6) ├──────────────────┼───────────────┤
  │18. Fluor │ 40.000-49.999│ 12│
  │19. Mangan*7) ├──────────────────┼───────────────┤
  │20. Mercur │ 50.000-59.999│ 12│
  │21. Nitraţi ├──────────────────┼───────────────┤
  │22. Seleniu │ 60.000-99.999│ 12│
  │23. Sodiu ├──────────────────┼───────────────┤
  │24. Stibiu │ 100.000-125.000│12 + 1 probă │
  │25. Pesticide*8) ├──────────────────┤pentru fiecare │
  │26. Tetracloretenă şi tricloretenă │ >125.000│25.000 mc/zi │
  │27. Trihalometani/THM*9) │ │de volum │
  │ │ │suplimentar" │
  └───────────────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┘

  28. În anexa la norme, nota *2) din subsolul tabelului nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "*2) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din norme."
  29. În anexa la norme, tabelul nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Tabelul nr. 3. Monitorizarea de control a calităţii apei potabile la consumator şi numărul de probe de prelevat anual
  *Font 9*

  ┌───────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────┐
  │ Parametri de analizat │Nr. de populaţie│Nr. redus de │Nr. standard de│
  │ │ din zona de │ probe de │ probe de │
  │ │ distribuţie │prelevat/an │ prelevat/an │
  ├───────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │1. E.coli │ <100│ - │ 2 │
  │2. Enterococi ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │3. Bacterii coliforme │ >/= 100│ - │ 8 la fiecare │
  │4. Clor rezidual total şi liber*1) │ │ │5.000 de │
  │ │ │ │locuitori │
  ├───────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │5. Aluminiu*2) │ <100│ 1│ 2│
  │6. Amoniu ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │7. Clostridium perfringens │ 100-499│ 1│ 2│
  │ (inclusiv sporii)*2^1) ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │8. Conductivitate │ 500-1.999│ 2│ 4│
  │9. Duritate totală (valoarea se ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ aplică în cazul în care se │ 2.000-4.999│ 3│ 6│
  │ foloseşte un procedeu de ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ dedurizare) │ 5.000-14.999│ 5│ 10│
  │10. Fier total*3) ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │11. Gust │ 15.000-29.999│ 10│ 24│
  │12. Miros ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │13. Nitraţi │ 30.000-99.999│ 20│ 48│
  │14. Nitriţi ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │15. Oxidabilitate*4) (sau carbon │ 100.000-149.999│ 40│ 90│
  │ organic total pentru care ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ interpretarea se face în raport│ 150.000-199.999│ 56│ 104│
  │ cu datele/rezultatele istorice)├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │16. pH │ 200.000-299.999│ 104│ 156│
  │17. Turbiditate ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ │ 300.000-499.999│ 130│ 208│
  │ ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ │ > 500.000│208 + 1 probă │390 + 2 probe │
  │ │ │pentru fiecare│pentru fiecare │
  │ │ │5.000 de │5.000 locuitori│
  │ │ │locuitori │suplimentari" │
  │ │ │suplimentari │ │
  └───────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────┘

  30. În anexa la norme, după nota *2) din subsolul tabelului nr. 3 se introduce o nouă notă, nota *2^1), cu următorul cuprins:
  "*2^1) monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din norme."
  31. În anexa la norme, tabelul nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Tabelul nr. 4. Monitorizarea de audit a calităţii apei potabile la consumator şi numărul de probe de prelevat anual
  ┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┐
  │ Parametri de analizat │Nr. de populaţie │Nr. de probe │
  │ │ din zona de │de prelevat/an │
  │ │ distribuţie │ │
  ├───────────────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤
  │1. E. coli │ <100│ 2│
  │2. Enterococi ├──────────────────┼───────────────┤
  │3. Bacterii coliforme │ >/= 100│6 probe pentru │
  │4. Clor rezidual liber şi total*1) │ │fiecare 5.000 │
  │ │ │de locuitori │
  ├───────────────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤
  │5. Număr de colonii la 22 grade C şi 37 │ <100│ 1│
  │ grade C (interpretarea se face în raport├──────────────────┼───────────────┤
  │ cu datele/rezultatele istorice) │ 100-499│ 1│
  │6. Clostridium perfringens (inclusiv ├──────────────────┼───────────────┤
  │ sporii)*1^1) │ 500-1.999│ 1│
  │7. Acrilamidă*2) ├──────────────────┼───────────────┤
  │8. Arsen │ 2.000-4.999│ 1│
  │9. Benzen ├──────────────────┼───────────────┤
  │10. Benz (a) piren │ 5.000-14.999│ 2│
  │11. Bor ├──────────────────┼───────────────┤
  │12. Bromaţi*3) │ 15.000-29.999│ 3│
  │13. Cadmiu ├──────────────────┼───────────────┤
  │14. Cianuri libere şi totale │ 30.000-99.999│ 4│
  │15. Clorură de vinil ├──────────────────┼───────────────┤
  │16. Crom │ 100.000-149.999│ 5│
  │17. Cupru ├──────────────────┼───────────────┤
  │18. Dicloretan │ 150.000-199.999│ 6│
  │19. Duritate totală*4) ├──────────────────┼───────────────┤
  │20. Epiclorhidrină │ 200.000-299.999│ 8│
  │21. Fier ├──────────────────┼───────────────┤
  │22. Fluor │ 300.000-499.999│10 + 1 probă │
  │23. Hidrocarburi policiclice aromatice ├──────────────────┤suplimentară │
  │24. Mercur │ > 500.000│pentru fiecare │
  │25. Nichel │ │100.000 de │
  │26. Nitraţi │ │locuitori" │
  │27. Nitriţi │ │ │
  │28. Pesticide*5) │ │ │
  │29. Plumb │ │ │
  │30. Seleniu │ │ │
  │31. Stibiu │ │ │
  │32. Tetracloretenă şi tricloretenă │ │ │
  │33. Trihalometani/THM*6) │ │ │
  └───────────────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┘

  32. În anexa la norme, după nota *1) din subsolul tabelului nr. 4 se introduce o nouă notă, nota *1^1), cu următorul cuprins:
  "*1^1) monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din norme."
  33. În anexa la norme, tabelul nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Tabelul nr. 5. Monitorizarea de control a calităţii apei îmbuteliate în sticle sau alte recipiente şi a gheţii pentru consum uman fabricate din apă potabilă şi numărul de probe de prelevat anual
  *Font 9*

  ┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
  │ Parametri de analizat │Volumul de apă │Nr. de probe de │Nr. de probe de │
  │ │îmbuteliat zilnic │prelevat înainte │prelevat după │
  │ │(exprimat ca medie│de îmbuteliere/an│îmbuteliere/an │
  │ │anuală) │ │ │
  ├───────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
  │1. E. coli │ </= 10 │ 1│ 1│
  │2. Enterococi ├──────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
  │3. Pseudomonas aeruginosa │ 10 - </= 60 │ 6│ 6│
  │4. Nr. de colonii la 22 grade C şi ├──────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
  │ la 37 grade C │ >60 │ 1 pentru fiecare│1 pentru fiecare│
  │5. Bacterii coliforme │ │10 mc îmbuteliaţi│10 mc │
  │6. Culoare │ │ │îmbuteliaţi" │
  │7. Conductivitate │ │ │ │
  │8. Gust │ │ │ │
  │9. Miros │ │ │ │
  │10. pH │ │ │ │
  │11. Turbiditate │ │ │ │
  │12. Aluminiu │ │ │ │
  │13. Amoniu │ │ │ │
  │14. Duritate totală │ │ │ │
  │15. Fier total │ │ │ │
  │16. Nitraţi │ │ │ │
  │17. Nitriţi │ │ │ │
  │18. Oxidabilitate │ │ │ │
  └───────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴────────────────┘

  34. În anexa la norme, tabelul nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Tabelul nr. 6. Monitorizarea de audit a calităţii apei îmbuteliate în sticle sau alte recipiente şi a gheţii pentru consum uman fabricate din apă potabilă şi numărul de probe de prelevat anual
  *Font 8*

  ┌───────────────────────────┬──────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
  │Parametri de analizat │Volum de apă │Nr. de probe de │Nr. de probe de │Nr. de probe de │
  │ │îmbuteliat zilnic │ prelevat din │prelevat înainte │prelevat după │
  │ │(exprimat ca medie│ sursă/an │de îmbuteliere/an│ îmbuteliere/an │
  │ │anuală) │ │ │ │
  ├───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
  │1. Nr. de colonii la 22 │ </= 10 │ │ │ 1 │
  │ grade C şi la 37 grade C├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
  │2. Bacterii coliforme │ </= 60 │ │ │ 1 │
  │3. Pseudomonas aeruginosa ├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
  │4. E. Coli │ >60 │1 pentru fiecare│1 pentru fiecare │1 pentru fiecare│
  │5. Enterococi │ │200 mc │100 mc │100 mc │
  │6. Acrilamidă │ │îmbuteliaţi │îmbuteliaţi │îmbuteliaţi" │
  │7. Aluminiu │ │ │ │ │
  │8. Arsen │ │ │ │ │
  │9. Benzen │ │ │ │ │
  │10. Benzo (a) piren │ │ │ │ │
  │11. Bor │ │ │ │ │
  │12. Bromaţi │ │ │ │ │
  │13. Cadmiu │ │ │ │ │
  │14. Cianuri │ │ │ │ │
  │15. Cloruri │ │ │ │ │
  │16. Clorură de vinil │ │ │ │ │
  │17. Crom │ │ │ │ │
  │18. Cupru │ │ │ │ │
  │19. Duritate totală │ │ │ │ │
  │20. Epiclorhidrină │ │ │ │ │
  │21. Fier total │ │ │ │ │
  │22. Fluor │ │ │ │ │
  │23. Hidrocarburi │ │ │ │ │
  │ policiclice aromatice │ │ │ │ │
  │24. Mangan │ │ │ │ │
  │25. Mercur │ │ │ │ │
  │26. Niraţi │ │ │ │ │
  │27. Nichel │ │ │ │ │
  │28. Pesticide │ │ │ │ │
  │29. Plumb │ │ │ │ │
  │30. Seleniu │ │ │ │ │
  │31. Sodiu │ │ │ │ │
  │32. Stibiu │ │ │ │ │
  │33. Trihalometani │ │ │ │ │
  │34. Tetracloretenă şi │ │ │ │ │
  │ tricloretenă │ │ │ │ │
  │35. Tritiu │ │ │ │ │
  │36. Activitate alfa globală│ │ │ │ │
  │37. Activitate beta globală│ │ │ │ │
  └───────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┘

  35. În anexa la norme, titlul coloanei a doua din tabelul nr. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Volumul de apă consumat/produs zilnic în metri cubi (exprimat ca medie anuală)"
  36. În anexa la norme, punctul 5 din prima coloană a tabelului nr. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "5. Clostridium perfringens (inclusiv sporii)*1"
  37. În anexa la norme, nota *1) din subsolul tabelului nr. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "*1) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din norme."
  38. În anexa la norme, titlul coloanei a doua din tabelul nr. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Volumul de apă consumat/produs zilnic în metri cubi (exprimat ca medie anuală)"
  39. În anexa la norme, punctul 4 din prima coloană a tabelului nr. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "4. Clostridium perfringens (inclusiv sporii)*1"
  40. În anexa la norme, nota *1) din subsolul tabelului nr. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "*1) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din norme."
  41. În anexa la norme, titlul fişei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Fişa nr. 1 de evaluare/inspecţie sanitară"
  42. În anexa la norme, punctul I din fişa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "I. Informaţii generale
  1. Data evaluării/controlului ................................
  2. Obiectivul .......... .......... ........... .............
  (sursă) (captare) (staţie (distribuţie)
  de tratare)
  3. Efectuată de .................. ..............................
  (numele persoanei) (Direcţia de sănătate publică)
  4. Numele producătorului şi adresa ..............................
  5. Şeful staţiei de tratare .....................................
  6. Anul punerii în funcţiune ....................................
  7. Zona de aprovizionare ...... Populaţia deservită .............
  8. Capacitatea staţiei de tratare: proiectată ......... actuală ...........
  9. Posibilitatea de asigurare a rezervei de apă pentru 12 ore în caz de avarie ....
  10. Zona de protecţie: Împrejmuită DA I_I NU I_I
  Împrejmuită şi păzită DA I_I NU I_I"
  43. În anexa la norme, la punctul VIII din fişa nr. 1, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:
  "5^1. Consumul de substanţă clorigenă/zi ................................"
  44. În anexa la norme, punctul XI din fişa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "XI. Controlul înregistrărilor/documentelor:
  1. Consumul de reactivi .......................................................
  2. Documente justificative ale procurării dezinfectantelor/ Autorizaţii/Avize .............
  3. Avize/Notificări pentru substanţele/materialele/ echipamentele care vin în contact cu apa ...............
  4. Testele utilizate pentru controlul procesului de tratare ................
  5. Examinarea bacteriologică ...............................................
  6. Clorul rezidual .........................................................
  7. Planul de management al riscului ........................................
  8. Certificatul de înregistrare la MS al laboratorului cu care se efectuează monitorizarea de control, în termen de valabilitate ................................"
  45. În anexa la norme, după punctul XI din fişa nr. 1 se introduce un nou punct, punctul XI^1, cu următorul cuprins:
  "XI^1. Controlul monitorizării:
  1. Monitorizarea de control:
  a) respectarea frecvenţei de monitorizare ...............................
  b) respectarea parametrilor de analizat .................................
  c) respectarea punctelor de recoltă .....................................
  2. Monitorizarea de audit:
  a) respectarea frecvenţei de monitorizare ...............................
  b) respectarea parametrilor de analizat .................................
  c) respectarea punctelor de recoltă ...................................."
  46. În anexa la norme, punctul XIII din fişa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "XIII. Personal
  1. Nr. angajaţilor. .............. ............
  (permanenţi) (temporari)
  2. Nivelul de pregătire al şefului staţiei de tratare a apei şi a operatorului-şef .......
  3. Vechimea în staţia de tratare .......................................
  4. Vechimea în serviciile de tratare a apei ............................
  5. Fişele de aptitudine/Examenele medicale periodice ale personalului conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, ....................
  6. Certificatele privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările şi completările ulterioare, ..................................."
  47. În anexa la norme, la punctul XIV din fişa nr. 1, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2. De la consumatori ................................................."
  48. În anexa la norme, punctul XVIII din fişa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "XVIII. Au fost soluţionate problemele identificate la evaluarea/controlul precedent?".
  49. În anexa la norme, titlul fişei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Fişa nr. 2 de evaluare/inspecţie sanitară"
  50. În anexa la norme, la punctul I din fişa nr. 2, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1. Informaţii generale: Direcţia de sănătate publică ...............
  Localitatea ................................"
  51. În anexa la norme, după punctul II din fişa nr. 2 se introduce un nou punct, punctul II^1, cu următorul cuprins:
  "II^1. Controlul înregistrărilor/documentelor:
  1. Avize/Notificări pentru substanţele/materialele/ echipamentele care vin în contact cu apa ................
  2. Clorul rezidual ...................................................................
  3. Monitorizarea de control:
  a) respectarea frecvenţei de monitorizare ............................
  b) respectarea parametrilor de analizat ..............................
  c) respectarea punctelor de recoltă ..................................
  4. Monitorizarea de audit:
  a) respectarea frecvenţei de monitorizare ............................
  b) respectarea parametrilor de analizat ..............................
  c) respectarea punctelor de recoltă ................................."
  52. În anexa la norme, fişa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Fişa nr. 3 de evaluare/inspecţie sanitară
  Fântâna publică
  I. Informaţii generale: Direcţia de sănătate publică .................
  Numele evaluatorului .........................
  Localitatea ..................................
  II. Informaţii fântână:
  1. Număr consumatori .................................................
  2. Adâncime ..........................................................
  III. Informaţii pentru evaluarea riscului Risc
  1. Există surse de poluare
  (latrină/grajd/depozit de gunoi/coteţe) I_I Da/I_I Nu
  2. Distanţa dintre sursa de poluare şi fântână
  de cel puţin 10 m I_I Da/I_I Nu
  3. Pereţii fântânii amenajaţi pentru a preveni
  orice contaminare exterioară I_I Da/I_I Nu
  4. Pereţii fântânii prevăzuţi cu ghizduri
  cu înălţimea de 70-100 cm deasupra
  solului şi 60 cm sub nivelul acestuia I_I Da/I_I Nu
  5. Este fântâna protejată cu capac? I_I Da/I_I Nu
  6. Este fântâna dotată cu acoperiş? I_I Da/I_I Nu
  7. Este dotată cu găleată proprie/pompă/
  hidrofor? I_I Da/I_I Nu
  8. Există perimetru de protecţie amenajat
  în pantă, cimentat sau pavat I_I Da/I_I Nu
  Scorul riscului de contaminare:
  6-8 = foarte mare
  4-5 = mare
  2-3 = mediu
  0-1 = mic
  IV. Rezultate şi recomandări:
  Au fost identificate următoarele puncte cu risc: ............. (nr. 1-8)
  Măsuri de remediere ....................................................
  Semnătura medicului/asistentului igienist/inspectorului sanitar ......."


  Articolul II

  Anexa nr. 2 "Procedura de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile" la Hotărârea Guvernului nr. 974/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare este obligatorie pentru fiecare sistem de producţie/distribuţie a apei potabile.
  (2) Utilizarea în scopul consumului public a unei ape preluate dintr-o sursă aflată în mediul natural se autorizează sanitar de către autoritatea teritorială de sănătate publică.
  (3) Nu este supusă autorizării sanitare utilizarea apei preluate dintr-un mediu natural pentru consumul personal al unei gospodării."
  2. La articolul 2 alineatul (2), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate şi cantitate, pe o perioadă de cel puţin un an, inclusiv buletine de analiză a apei brute;
  .......................................................................
  d) planul de management al riscului şi studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare;"
  3. La articolul 3, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Dosarele pentru autorizarea sanitară se transmit pentru evaluare Institutului Naţional de Sănătate Publică în următoarele situaţii:"
  4. La articolul 7 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "g) avizul sanitar/notificarea pentru recipientele de îmbuteliere care se încadrează în categoria materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, conform Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 275/2012;"
  5. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate îmbutelierea apei de masă trebuie să notifice apa potabilă îmbuteliată Ministerului Sănătăţii conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă."
  6. După articolul 12 se introduc două noi articole, articolele 13 şi 14, cu următorul cuprins:
  "Art. 13. - Autorizaţia sanitară de funcţionare emisă pentru activităţile specificate la art. 1 se vizează anual, conform Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 14. - Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru producerea şi distribuţia apei potabile poate fi retrasă de către autoritatea teritorială de sănătate publică în următoarele cazuri:
  a) dacă nu s-au respectat condiţiile impuse în autorizaţia sanitară de funcţionare;
  b) dacă lucrările, construcţiile şi instalaţiile producătorului/distribuitorului de apă potabilă nu prezintă siguranţă în exploatare, atât cu privire la integritatea structurilor, cât şi la eficienţa tehnologiilor de tratare adoptate;
  c) în cazul nerespectării parametrilor de calitate ai apei potabile şi/sau a calendarului din programul de monitorizare a calităţii apei potabile, dacă se constată aceste abateri într-un interval de 6 luni de la eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare sau vizei anuale."


  Articolul III

  În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, cu modificările ulterioare, sintagma "streptococi fecali" se înlocuieşte cu termenul "enterococi".


  Articolul IV

  Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ──────────────────
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlăţean
  Ministrul mediului şi
  schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  Ministrul delegat pentru ape,
  păduri şi piscicultură,
  Lucia Ana Varga
  Bucureşti, 4 iunie 2013.
  Nr. 342.
  ________