ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 28 august 2003
pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 9 septembrie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Alineatul (8) al articolului 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 27 iunie 2001, se modifica şi va avea următorul conţinut:
  "(8) Recursul se judeca în termen de 30 de zile de la înregistrarea sa de către tribunalul în a cărui circumscripţie se afla judecătoria a carei hotărâre este atacată. Hotărârea pronunţată în recurs este definitivă şi irevocabilă."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul justiţiei,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 28 august 2003.
  Nr. 76.
  ---------