HOTĂRÂRE nr. 899 din 10 iunie 2004
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 5 iulie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 54 pct. 1 lit. e) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, precum şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 23 aprilie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  "(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi igiena produselor ambalate, cerinţelor de transport şi prevederilor privind gestionarea deşeurilor periculoase."
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri toate ambalajele introduse pe piaţa, indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice, comerciale, în gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare."
  3. După alineatul (1) al articolului 5 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Este interzisă obstructionarea introducerii pe piaţa a ambalajelor care îndeplinesc cerinţele prevăzute în anexa nr. 2."
  4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Se considera ca sunt respectate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2 dacă ambalajele sunt conforme cu:
  a) standardele române sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde europene armonizate;
  b) standardele române, pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.
  (2) Lista cuprinzând standardele române care adopta standarde europene armonizate prevăzute la alin. (1) lit. a) se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista se actualizează periodic.
  (3) Asociaţia de Standardizare din România va comunică Comisiei Europene textul standardelor române, prevăzute la alin. (1) lit. b), care răspund cerinţelor specificate în prezentul articol."
  5. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 6^1. - (1) Ministerul Economiei şi Comerţului notifica Comisiei Europene proiectele de reglementări prin care intenţionează sa adopte instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hotărâri, cu excepţia celor de natura fiscală, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinării conformitatii lor cu prevederile comunitare.
  (2) Obligaţia de notificare se aplică şi specificatiilor tehnice aferente măsurilor de natura fiscală care încurajează conformarea cu specificaţiile tehnice respective."
  6. După alineatul (3) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Alte excepţii de la prevederile alin. (1), care transpun derogări stabilite de Uniunea Europeană, se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului."
  7. Alineatele (2)-(5) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:
  "(2) Agenţii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi sa ia măsurile necesare în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare.
  (3) Agenţii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi sa organizeze un sistem pentru colectare, în vederea reutilizarii multiple a ambalajelor, prin agenţii economici care comercializează aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.
  (4) Agenţii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să asigure o distribuţie optima în teritoriu şi o capacitate corespunzătoare a centrelor specializate de colectare conform prevederilor alin. (3), astfel încât acestea să poată prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile.
  (5) Agenţii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi sa informeze consumatorii asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării reutilizarii multiple."
  8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Agenţii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi sa marcheze/sa inscriptioneze pe ambalaj/eticheta sintagma «ambalaj reutilizabil»."
  9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Agenţii economici care introduc pe piaţa produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi sa informeze comercianţii şi/sau consumatorii despre încetarea reutilizarii unui anumit tip de ambalaj şi să asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării acestora."
  10. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Agenţii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi sa primească ambalajele reutilizabile la schimb sau sa ramburseze cumpărătorului valoarea ambalajului restituit, plătită de acesta la achiziţionarea produsului ambalat."
  11. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Obiectivele naţionale privind valorificarea şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje, ce vor fi atinse până la 31 decembrie 2006, sunt următoarele:
  a) valorificarea unui procent de minimum 50% din greutatea deşeurilor de ambalaje;
  b) reciclarea unui procent de minimum 25% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaj, cu un procent minim de 15% din greutatea fiecărui tip de material de ambalaj."
  12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Pentru atingerea obiectivelor naţionale, agenţii economici au responsabilitatea atingerii obiectivelor anuale prevăzute în anexa nr. 4, după cum urmează:
  a) agenţii economici care introduc pe piaţa produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare şi tertiare ce ambaleaza produsele lor în momentul introducerii pe piaţa;
  b) agenţii economici care ambaleaza produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare şi tertiare pe care le introduc pe piaţa;
  c) agenţii economici care introduc pe piaţa ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piaţa.
  (2) Obiectivele de valorificare, respectiv de reciclare a deşeurilor de ambalaje, se pot realiza prin una dintre următoarele modalităţi:
  a) individual;
  b) prin transferarea acestei responsabilităţi către o persoană juridică autorizata în acest scop de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.
  (3) Procedura şi criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului.
  (4) Valorificarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizate încât sa nu introducă bariere în calea comerţului."
  13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Agenţii economici care introduc pe piaţa ambalaje, agenţii economici prevăzuţi la art. 14 alin. (1), autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale, precum şi agenţii economici care preiau deşeurile de ambalaje în vederea valorificării, respectiv reciclarii, au obligaţia sa furnizeze anual Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor informaţii privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.
  (2) În situaţia prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. b), obligaţia furnizarii informaţiilor revine persoanei juridice autorizate.
  (3) La solicitarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, agenţii economici, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale trebuie să dovedească, prin documente, corectitudinea datelor raportate."
  14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Procedura de raportare, tipul datelor şi informaţiilor privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 5 alin. (1), se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor."
  15. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale asigura colectarea selectiva a deşeurilor de ambalaje de la populaţie, prin:
  a) servicii publice de salubrizare, conform legislaţiei în vigoare;
  b) spaţii amenajate şi dotate, prin amplasarea de containere adecvate.
  (2) Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale asigura organizarea valorificării cantităţilor de deşeuri de ambalaje colectate selectiv conform alin. (1)."
  16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Deţinătorii de deşeuri de ambalaje, instituţii publice, asociaţii, fundaţii şi persoane fizice, au următoarele obligaţii:
  a) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containere diferite, inscriptionate în mod corespunzător, amplasate special de către autorităţile administraţiei publice locale; sau
  b) sa predea deşeurile de ambalaje la agenţii economici specializaţi.
  (2) Agenţii economici deţinători de deşeuri de ambalaje au obligaţia să asigure valorificarea şi, respectiv, reciclarea acestora prin mijloace proprii sau prin predare către agenţi economici specializaţi."
  17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi agenţii economici care introduc pe piaţa produse ambalate au obligaţia sa promoveze campanii de informare şi educare în domeniul gestionării ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje."
  18. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor publică informări privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje şi transmite informaţii celorlalte autorităţi competente, la cerere, precum şi organismelor internaţionale interesate, conform prevederilor anexei nr. 5."
  19. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Ministerul Economiei şi Comerţului propune programe de cercetare având ca obiect fabricarea şi compozitia ambalajului, caracterul reutilizabil al ambalajului şi caracterul valorificabil al acestuia."
  20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - Prevederile anexelor nr. 1-5 se actualizează prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi ministrului economiei şi comerţului, în funcţie de obligaţiile ce revin României prin adoptarea acquisului comunitar, respectiv de perioadele de tranzitie negociate."
  21. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
  a) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice, respectiv cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru instituţii publice, asociaţii şi fundaţii;
  b) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (5), art. 10 şi 11, cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
  c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi (3) şi art. 18 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei;
  d) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), cu amendă de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei;
  e) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei;
  f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1) şi art. 17 alin. (1), cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei;
  g) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1), cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei."
  22. Alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoane împuternicite în acest scop, din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru art. 15, de către personalul împuternicit, la nivel teritorial al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Autorităţii Naţionale de Control - pentru art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (1) şi art. 18 alin. (1) şi (2) şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - pentru art. 5, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), (3) şi (5), art. 10, art. 11 şi art. 12 alin. (1)."
  23. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 27^1. - Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţionala Directiva Parlamentului şi Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, completată prin Decizia nr. 97/138/CE ."
  24. Anexele nr. 1 şi 4 se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  25. Anexa nr. 5 se completează în subsol, astfel:
  "Tabelul 2 se completează optional."
  26. În cuprinsul hotărârii, termenul recuperare se înlocuieşte cu termenul valorificare.


  Articolul II

  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 6 alin. (3) şi a art. 6^1 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, care intră în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.
  (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, agenţii economici care au încheiat contracte de transfer de responsabilitate, în baza Hotărârii Guvernului nr. 349/2002, au obligaţia sa ia măsurile necesare pentru conformarea cu prevederile art. 14 alin. (2) din aceeaşi hotărâre.
  (3) Ordinul prevăzut la art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 va fi emis în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (4) Ordinul prevăzut la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 va fi emis în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministru de stat,
  ministrul economiei şi comerţului,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul mediului
  şi gospodăririi apelor,
  Florin Stadiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Ilie Ştefan,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 iunie 2004.
  Nr. 899.


  Anexa 1
  ────────
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2002)
  ────────────────────────────────────────────────────
  SEMNIFICATIA TERMENILOR SPECIFICI
  1. Semnificatia termenilor:
  a) acord voluntar - acord oficial încheiat între autorităţile publice competente şi reprezentanţii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condiţiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta hotărâre;
  b) agenţi economici - referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje şi produse ambalate, importatorii, comercianţii şi distribuitorii;
  c) ambalaj - orice produs, indiferent de materialul din care este confectionat ori de natura acestuia, destinat reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării bunurilor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Produsul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj;
  d) ambalaj primar - ambalaj de vânzare - ambalaj conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator în punctul de achiziţie;
  e) ambalaj secundar - ambalaj grupat-supraambalaj ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;
  f) ambalaj tertiar - ambalaj de transport - ambalaj conceput pentru a usura manipularea şi transportul unui număr de unităţi de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
  g) ambalaj reutilizabil - un ambalaj refolosit pentru acelaşi scop, a cărui returnare de către consumator ori comerciant este asigurata de plată unei sume-sistem depozit, prin reachizitionare sau altfel;
  h) ambalaj de desfacere - ambalaj primar sau tertiar, ca de exemplu pungi din plastic ori carton pentru transportul cumparaturilor, pungi pentru cadouri, pahare şi tavi de unica folosinţă, farfurii din plastic, carton de unica folosinţă sau alte recipiente necesare, care sunt în mod obişnuit umplute/utilizate în punctul ori zona de deservire;
  i) colectare selectiva - colectarea deşeurilor de ambalaje pe tipuri de materiale şi/sau sortimente de materiale;
  j) deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definitiei de deseu, exclusiv deşeurile de producţie, din anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001;
  k) gestionarea deşeurilor de ambalaj - gestionarea deşeurilor asa cum este definită în anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001;
  l) prevenire - reducerea cantităţii şi nocivitatii pentru mediu a materialelor şi substanţelor utilizate în ambalaje şi deşeuri de ambalaje, precum şi a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje în cadrul procesului de producţie, comercializare, distribuţie, utilizare şi eliminare, mai ales prin dezvoltarea de produse şi tehnologii curate;
  m) reciclarea deşeurilor de ambalaje - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul iniţial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organică, dar exclude recuperarea de energie;
  n) reciclare organică - tratarea aeroba (compostare) sau anaeroba (biometanizare), în condiţii controlate utilizându-se microorganisme, a părţilor biodegradabile ale deşeurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea în depozite nu poate fi considerată reciclare organică;
  o) reutilizarea ambalajelor - orice operaţie prin care un ambalaj care a fost conceput şi creat, pentru a putea îndeplini în cursul ciclului sau de viaţa un număr minim de rotatii, este reutilizat într-un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgandu-se sau nu la produse auxiliare existente pe piaţa care permit reumplerea ambalajului însuşi; un asemenea ambalaj reutilizat va deveni deseu de ambalaj atunci când nu va mai putea fi reutilizat;
  p) valorificare - orice operaţie aplicabilă deşeurilor de ambalaje, prevăzută în anexa nr. II B la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001;
  q) valorificare energetica - utilizarea deşeurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directa, cu sau fără alte deşeuri, dar cu recuperare de căldură.
  2. Termenii definiţi la pct. 1 se completează cu termenii definiţi în anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, şi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.


  Anexa 2
  ────────
  (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2002)
  ───────────────────────────────────────────────────
  ETAPIZAREA
  obiectivelor de valorificare şi, respectiv, reciclare pentru
  agenţii economici prevăzuţi la art. 14 alin. (1) din
  hotărâre, pe perioada 2004-2006
  Anul Valorificare*) (%) Reciclare**) (%)
  2004 15 12
  2005 30 20
  2006***) 50 25

  _____________ Notă *) Procentul minim din greutatea deşeurilor de ambalaje. Notă **) Procentul minim din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje. Notă ***) Cu un procent minim de reciclare de 15% din greutatea fiecărui tip de material de ambalaj.
  NOTĂ: Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
  _______________