ORDIN nr. 6.125 din 20 decembrie 2016
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2017  În conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,
  având în vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate,
  în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superior şi instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activităţi de învăţământ superior, potrivit legii.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3098/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, se abrogă.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Bucureşti, 20 decembrie 2016.
  Nr. 6.125.

  Anexă

  METODOLOGIE 20/12/2016