ORDONANTA nr. 16 din 29 ianuarie 1998
privind Statutul personalului vamal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 30 ianuarie 1998  Având în vedere dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,
  în temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Titlul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prevederile prezentului statut se aplică personalului vamal din sistemul instituţional al autorităţii vamale.


  Articolul 2

  Prezenta ordonanţă reglementează:
  a) funcţiile, competentele, responsabilităţile, drepturile şi îndatoririle specifice personalului vamal de execuţie şi de conducere;
  b) condiţiile şi modalităţile de ocupare a posturilor şi funcţiilor de execuţie şi de conducere, precum şi condiţiile şi modalităţile de eliberare din aceste posturi şi funcţii şi de încetare a activităţii;
  c) sistemul de perfecţionare şi de evaluare a personalului vamal;
  d) criteriile de salarizare, de acordare a sporurilor, a premiilor şi a altor drepturi pentru personalul vamal, precum şi de aplicare a sancţiunilor; timpul de muncă.


  Articolul 3

  Din personalul vamal pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege şi de prezentul statut, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei.


  Articolul 4

  Nu pot avea calitatea de personal vamal următoarele categorii de persoane:
  a) care nu au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
  b) care au antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  c) care fac parte din partide politice;
  d) ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute din motive imputabile lor.


  Titlul II Direcţia Generală a Vamilor şi direcţiile regionale vamale

  Funcţii şi condiţii pentru ocuparea acestora

  Secţiunea 1 Funcţii de execuţie, grade şi trepte profesionale


  Articolul 5

  Funcţiile de execuţie pe grade profesionale sunt:
  a) expert vamal;
  b) inspector vamal;
  c) referent de specialitate;
  d) referent.


  Articolul 6

  Funcţiile de execuţie pe trepte profesionale sunt cele de referent.


  Articolul 7

  Ierarhizarea funcţiilor de execuţie pe grade şi pe trepte profesionale este cea prevăzută în anexele nr. 1 şi 2.


  Articolul 8

  Funcţiile, nivelul de salarizare şi condiţiile de ocupare a acestora, pentru alt personal decât cel căruia i se aplică prevederile prezentului statut, sunt cele stabilite prin reglementările legale în vigoare pentru personalul din unităţile bugetare.


  Secţiunea a 2-a Condiţii de studii pentru ocuparea funcţiilor de execuţie


  Articolul 9

  (1) Pentru ocuparea funcţiilor de execuţie de specialitate în grade profesionale şi în trepte profesionale se cer a fi îndeplinite următoarele condiţii de studii:
  a) pentru funcţia în gradul profesional de expert vamal, inspector vamal, referent de specialitate, prevăzută cu studii superioare, se cere absolvirea cu examen şi diploma de licenţă sau diploma echivalenta a unei instituţii de învăţământ superior;
  b) pentru funcţia de referent, prevăzută cu studii superioare de scurta durata, se cere absolvirea cu examen şi diploma a unei instituţii de învăţământ superior de scurta durata;
  c) pentru funcţia de referent, prevăzută cu studii medii, se cere absolvirea cu examen şi diploma de bacalaureat a învăţământului mediu liceal.
  (2) Nivelul studiilor este cel prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.


  Secţiunea a 3-a Funcţii de conducere


  Articolul 10

  Funcţiile de conducere în Direcţia Generală a Vamilor sunt:
  a) director general;
  b) director general adjunct;
  c) director;
  d) director adjunct;
  e) şef serviciu;
  f) şef birou.


  Articolul 11

  Funcţiile de conducere în direcţia regionala vamală sunt:
  a) director;
  b) director adjunct;
  c) şef serviciu;
  d) şef birou.


  Articolul 12

  (1) Funcţiile de conducere care implica aplicarea nemijlocită a legislaţiei vamale din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor şi din cadrul direcţiilor regionale vamale vor fi ocupate de personalul vamal care deţine funcţia de expert vamal.
  (2) Ocuparea altor funcţii de conducere decât cele prevăzute la alin. 1 se poate face şi de personalul vamal care nu deţine funcţia de expert.


  Titlul III Funcţia de expert vamal


  Articolul 13

  Personalul vamal încadrat în structura autorităţii vamale poate ocupa, prin concurs, funcţia de expert vamal, dacă are o vechime în activitatea vamală de 3 ani, în cazul celor cu studii superioare, şi de 5 ani, în cazul celor care au absolvit Şcoala Vamală.


  Articolul 14

  (1) Concursul pentru ocuparea funcţiei de expert vamal se organizează la nivel naţional, în funcţie de necesarul de personal vamal cu înaltă pregătire profesională în cadrul autorităţii vamale, dar nu mai mult de 10% din numărul total al personalului vamal.
  (2) În vederea desfăşurării concursului, tematica şi perioada de înscriere se vor comunică direcţiilor regionale vamale şi birourilor vamale cu 60 de zile înainte de data sustinerii concursului.


  Articolul 15

  (1) Funcţia de expert vamal se dobândeşte în urma sustinerii concursului naţional.
  (2) În urma dobândirii calităţii de expert vamal, funcţia deţinută anterior se transforma în funcţia de expert vamal, cu modificarea corespunzătoare a statului de funcţii.
  (3) Funcţia de expert vamal se înfiinţează în orice unitate din cadrul autorităţii vamale unde va fi încadrat personalul vamal care a dobândit, ulterior, aceasta calitate.


  Articolul 16

  (1) La nivelul Direcţiei Generale a Vamilor se constituie Consiliul de onoare şi disciplina al autorităţii vamale, cu rol consultativ, pe lângă conducerea Direcţiei Generale a Vamilor, care se alege prin vot, de către experţii vamali, pe o perioadă de 2 ani.
  (2) Consiliul de onoare şi disciplina al autorităţii vamale este format din 9 membri, dintre care 3 sunt desemnaţi de sindicat.
  (3) Structura şi normele tehnice de lucru ale Consiliului de onoare şi disciplina al autorităţii vamale se elaborează de acesta şi se aproba prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor.


  Articolul 17

  Consiliul de onoare şi disciplina al autorităţii vamale îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) elaborează şi supune aprobării conducerii Direcţiei Generale a Vamilor procedurile şi normele tehnice de concurs privind promovarea în funcţia de expert vamal a personalului din cadrul autorităţii vamale;
  b) emite avize privind desfăşurarea activităţii vamale, la solicitarea conducerii Direcţiei Generale a Vamilor;
  c) analizează contestaţiile împotriva sancţiunilor disciplinare aplicate în cazul săvârşirii abaterilor de la disciplina muncii şi înaintează directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor propuneri privind modul de soluţionare a acestora;
  d) analizează, la solicitarea organelor în drept, corectitudinea modului de întocmire a documentelor vamale de către personalul vamal.


  Titlul IV Birourile vamale

  Funcţii şi condiţii pentru ocuparea acestora

  Secţiunea 1 Funcţii de execuţie din birourile vamale


  Articolul 18

  Funcţiile de execuţie din birourile vamale se clasifica, în raport cu specificul activităţii, în funcţii de categoria A şi funcţii de categoria B.


  Articolul 19

  Funcţiile de execuţie de categoria A sunt:
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale:
  ---------------------------------------------
  - expert vamal;
  - inspector vamal;
  - controlor vamal;
  - agent vamal.
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale:
  ----------------------------------------------
  - controlor vamal.


  Articolul 20

  Funcţiile de execuţie de categoria B sunt:
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale:
  ---------------------------------------------
  - inspector pentru datoria vamală;
  - controlor pentru datoria vamală.
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale:
  ----------------------------------------------
  - controlor pentru datoria vamală.


  Articolul 21

  Ierarhizarea funcţiilor de execuţie pe grade şi trepte profesionale pentru birourile vamale este cea prevăzută în anexa nr. 3.


  Secţiunea a 2-a Condiţii de studii pentru ocuparea funcţiilor de execuţie în birourile vamale


  Articolul 22

  (1) Pentru ocuparea funcţiilor de execuţie din categoria A se cer a fi îndeplinite următoarele condiţii de studii:
  a) pentru funcţiile pe grade profesionale, de expert vamal, inspector vamal, absolvirea cu examen şi diploma de licenţă sau diploma echivalenta a unei instituţii de învăţământ superior sau a Şcolii Vamale;
  b) pentru funcţiile pe grade profesionale de inspector vamal, controlor vamal şi agent vamal, absolvirea Şcolii Vamale sau absolvirea cu examen şi diploma a unei instituţii de învăţământ superior de scurta durata;
  c) pentru funcţiile pe trepte profesionale de controlor vamal, absolvirea cu examen şi diploma de bacalaureat a învăţământului mediu liceal.
  (2) Pentru funcţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se recruteaza personal din rândul absolvenţilor Şcolii Vamale sau al absolvenţilor cu examen de licenţă sau diploma echivalenta ai învăţământului superior economic, juridic, tehnic şi universitar (în specialitatile: matematica, fizica, chimie şi filologie).


  Articolul 23

  Pentru ocuparea funcţiilor de execuţie din categoria B se cer a fi îndeplinite următoarele condiţii de studii:
  a) pentru funcţiile pe grade profesionale de inspector pentru datoria vamală, absolvirea cu examen de licenţă sau diploma echivalenta a unei instituţii de învăţământ superior economic;
  b) pentru funcţiile pe grade profesionale de inspector pentru datoria vamală şi controlor pentru datoria vamală, absolvirea Şcolii Vamale sau absolvirea cu examen şi diploma a unei instituţii de învăţământ superior economic de scurta durata;
  c) pentru funcţiile pe trepte profesionale de controlor pentru datoria vamală, absolvirea cu examen şi diploma a învăţământului postliceal economic, absolvirea cu examen şi diploma de bacalaureat a învăţământului mediu liceal economic sau a învăţământului mediu liceal cu alt profil decât cel economic, dacă au absolvit un curs în specialitatea finanţe-contabilitate.


  Articolul 24

  Funcţiile de conducere din birourile vamale sunt:
  a) şef birou vamal;
  b) şef adjunct birou vamal;
  c) şef tura sau şef sector.


  Secţiunea a 3-a Condiţii pentru ocuparea funcţiilor de conducere din birourile vamale


  Articolul 25

  (1) Funcţiile de şef birou vamal şi şef adjunct birou vamal pot fi ocupate de persoanele care deţin funcţia de expert vamal.
  (2) În cazul în care nu exista experţi vamali pentru ocuparea funcţiilor prevăzute la alin. (1), acestea pot fi ocupate de inspectori vamali principali sau de inspectori vamali, după caz.
  (3) Funcţia de şef tura şi de şef sector poate fi ocupată numai de persoanele încadrate în activitatea vamală.


  Titlul V Desfăşurarea activităţii profesionale

  Angajarea, avansarea, salarizarea şi pregătirea profesională a personalului vamal

  Secţiunea 1 Angajarea personalului vamal


  Articolul 26

  Angajarea personalului vamal în structura autorităţii vamale se face prin examen din rândul absolvenţilor Şcolii Vamale, precum şi prin concurs din rândul unor persoane cu activitate în alt domeniu, în condiţiile prevăzute de prezentul statut.


  Articolul 27

  În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
  a) să fie numai cetăţean român, cu domiciliul stabil în România;
  b) sa îndeplinească condiţiile de studii şi de vechime în specialitate, corespunzătoare cerinţelor posturilor scoase la concurs;
  c) bărbaţii să aibă stagiul militar satisfăcut;
  d) sa îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiilor de gestionar şi de personal asimilat acestuia.


  Articolul 28

  Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post în structura autorităţii vamale cuprinde obligatoriu următoarele:
  a) cerere-tip de înscriere;
  b) copii legalizate de pe diploma de licenţă sau de pe diploma echivalenta în cazul absolvenţilor învăţământului superior, diploma în cazul absolvenţilor învăţământului superior de scurta durata, diploma în cazul absolvenţilor învăţământului postliceal economic şi de pe diploma de bacalaureat în cazul absolvenţilor învăţământului mediu liceal;
  c) carnetul de muncă sau copia de pe acesta, dacă este cazul;
  d) curriculum vitae şi recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la instituţia de învăţământ, pentru absolvenţii care se angajează pentru prima data;
  e) fişa de examen medical;
  f) certificat de cazier judiciar.


  Articolul 29

  Componenta comisiilor de concurs este următoarea:
  a) pentru funcţiile de execuţie:
  - un director general adjunct sau un director desemnat de directorul general - preşedinte
  - şeful serviciului, compartimentului de muncă - membru
  - 1-2 experţi sau inspectori în specialitatea postului - membri
  b) pentru funcţii de conducere:
  - directorul general sau un director general adjunct - preşedinte
  - 1-2 directori - membri
  - 2 experţi sau inspectori în specialitatea postului - membri.


  Articolul 30

  Ocuparea funcţiilor de conducere se face prin concurs din rândul personalului încadrat în activitatea vamală pe grade profesionale, cu excepţia funcţiei de şef tura sau de şef sector, care poate fi ocupată şi de personalul încadrat în activitatea vamală pe trepte profesionale.


  Articolul 31

  (1) Numirile în funcţiile de director general adjunct, director şi director adjunct, pentru aparatul propriu, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor.
  (2) Pentru celelalte funcţii de conducere din aparatul propriu şi din unităţile din subordinea Direcţiei Generale a Vamilor, numirile se fac prin decizie a directorului general al acesteia.


  Articolul 32

  Posturile declarate vacante se anunta cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului, prin publicare în presa şi afişare la sediul unităţii vamale care organizează concursul.


  Articolul 33

  Organizarea, evaluarea, validarea, precum şi finalizarea rezultatelor concursului se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor.


  Articolul 34

  (1) Contestaţiile privind rezultatele concursului se adresează Direcţiei Generale a Vamilor în termen de 5 zile de la comunicarea acestora.
  (2) Contestaţiile se soluţionează prin recorectarea lucrărilor în cauza de către o alta comisie, stabilită de directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor. Din aceasta comisie nu pot face parte persoanele care au efectuat prima corectare.
  (3) Soluţionarea contestaţiilor se face prin "admis" sau "respins". Candidaţii admişi în urma contestaţiei pot fi încadraţi în posturile vacante sau în posturile care devin ulterior vacante, în interval de 6 luni de la admiterea contestaţiei.
  (4) Hotărârea comisiei prevăzute la alin. (2) este definitivă şi se comunică contestatorului în termen de 5 zile de la depunerea contestaţiei.


  Articolul 35

  (1) Candidaţii declaraţi admişi la concurs au obligaţia să se prezinte la post în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării rezultatelor.
  (2) În cazul neprezentarii în termenul prevăzut la alin. (1), postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane, declarata admisă la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.


  Articolul 36

  Angajarea personalului vamal se realizează prin încheierea unui contract individual de muncă cu Direcţia Generală a Vamilor, conform legislaţiei muncii în vigoare. Contractul individual de muncă se încheie în forma scrisă şi cuprinde clauze privind obligaţiile şi drepturile părţilor contractante, precum şi alte clauze stabilite prin prezentul statut, şi va ţine seama de dispoziţiile contractului colectiv de muncă, încheiat în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 37

  Încetarea raporturilor de muncă dintre autoritatea vamală şi personalul angajat se face potrivit prevederilor prezentului statut şi legislaţiei muncii în vigoare.


  Articolul 38

  (1) Competentele şi responsabilităţile personalului vamal sunt stabilite, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii vamale, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor.
  (2) Locul specific de muncă este stabilit de şeful imediat ierarhic şi se aproba de conducătorul fiecărei unităţi din structura autorităţii vamale.


  Articolul 39

  Autoritatea vamală nu angajează personal prin cumul de funcţii.


  Secţiunea a 2-a Avansarea în funcţii de conducere şi de execuţie


  Articolul 40

  (1) Avansarea personalului vamal în funcţii, grade sau trepte profesionale se face prin concurs sau examen, în raport cu competenţa profesională şi cu rezultatele obţinute în activitate.
  (2) În cadrul autorităţii vamale se instituie Comisia de avansari, desemnată prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor, cu consultarea sindicatului. Normele tehnice de lucru se stabilesc de către aceasta comisie şi se aproba prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor.


  Articolul 41

  (1) Vechimea minima în grad sau în treapta profesională pentru avansarea în gradul sau în treapta imediat superioară a personalului vamal din cadrul autorităţii vamale este de cel puţin 2 ani.
  (2) În mod excepţional, pentru personalul cu pregătire profesională deosebită, directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor poate aproba nominal o reducere a vechimii minime prevăzute în alineatul precedent.
  (3) Avansarea în grad sau treapta profesională, precum şi angajarea personalului vamal în cadrul autorităţii vamale se fac în toate cazurile la gradatia 1.


  Articolul 42

  Personalul încadrat pe funcţie ca debutant efectuează un stagiu, în aceasta funcţie, pe termen de un an.


  Articolul 43

  Personalul vamal debutant susţine, la expirarea stagiului de un an, un examen pentru titularizare pe post. În caz de nepromovare, examenul poate fi repetat după o perioadă de 3 luni. Nepromovarea a doua asemenea examene atrage încetarea calităţii de persoana încadrată în autoritatea vamală.


  Articolul 44

  (1) Pentru ocuparea funcţiilor în grade şi în trepte profesionale se vor organiza examene, cu prioritate pentru personalul angajat al autorităţii vamale care are dreptul la avansari, şi, în mod excepţional, concursuri pentru persoane din afară structurii autorităţii vamale.
  (2) Perioada de stagiu nu se aplică în cazul persoanelor cu vechime în specialitate de minimum un an şi care au fost angajate prin concurs, întrucât se considera ca au efectuat stagiatura în funcţii de specialitate, în cadrul unor activităţi cu acelaşi profil.


  Articolul 45

  Absolvenţii de învăţământ superior de lungă sau de scurta durata, care, la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite, erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradatia 1 a gradului profesional corespunzător studiilor şi vechimii în specialitate sau, acolo unde este cazul, la un grad şi la o gradatie la care se asigura o creştere cu până la 0,100 a coeficientului de ierarhizare.


  Articolul 46

  (1) Trecerea personalului în gradatia imediat superioară se poate face anual, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează persoana respectiva, cu aprobarea conducătorului instituţiei, avându-se în vedere calităţile personale concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bine" sau "bine" în anul precedent.
  (2) Vechimea necesară pentru trecerea personalului vamal în gradatia imediat superioară este de 2 ani.
  (3) În mod excepţional, vechimea prevăzută la alin. (2) poate fi redusă până la 6 luni, cu aprobarea nominală a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor.


  Articolul 47

  La avansarea în funcţiile de conducere se au în vedere următoarele elemente:
  - recomandarea conducătorului ierarhic;
  - pregătirea profesională;
  - calităţile de organizator şi de conducător al unor activităţi;
  - rezultatele la concursurile sau la testele profesionale, precum şi calificativele obţinute în ultimii 2 ani de activitate;
  - capacitatea luării unor decizii;
  - calităţile personale în asigurarea unui climat corespunzător de muncă.


  Secţiunea a 3-a Mobilitatea personalului


  Articolul 48

  (1) Personalul vamal poate fi delegat sau detaşat de conducerea autorităţii vamale sa îndeplinească anumite activităţi în afară locului sau de muncă.
  (2) Delegarea se poate face pe o perioadă de până la 120 de zile pe an, iar detasarea, pe o perioadă de până la 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora, în raport cu necesităţile autorităţii vamale şi cu acordul persoanei delegate sau detasate.


  Articolul 49

  (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca, personalul vamal îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul, avute anterior.
  (2) Când detasarea sau trecerea temporară în alta munca se face într-o funcţie la care este stabilit un salariu mai mare, personalul vamal detaşat sau trecut temporar într-o alta munca are dreptul la acest salariu, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 50

  (1) Personalul vamal delegat sau detaşat într-o alta activitate, precum şi cel a cărui activitate se desfăşoară în cadrul unor deplasări periodice sau permanente au dreptul la plata cheltuielilor de transport şi de cazare, precum şi la o indemnizaţie, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.


  Articolul 51

  Personalul vamal numit temporar într-o funcţie de conducere vacanta sau în locul unei persoane cu funcţie de conducere, care lipseşte temporar din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, primeşte, pe lângă salariul de baza al funcţiei, al gradului sau al treptei profesionale în care este încadrat, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preia. Numirile temporare pe posturile de conducere vacante se asigura din cadrul personalului care deţine funcţia de expert sau o funcţie imediat inferioară acesteia şi se pot face pentru o perioadă de cel mult 3 luni, în cadrul căreia se vor organiza concursuri pentru ocuparea acestor posturi.


  Articolul 52

  (1) La cerere, personalul vamal poate trece într-un alt loc de muncă în cadrul autorităţii vamale, în următoarele cazuri:
  a) prin examen, organizat în vederea promovării personalului vamal în funcţii, grade sau trepte profesionale;
  b) fără examen, în situaţiile stabilite de directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor, cu consultarea sindicatului.
  (2) Trecerea personalului, la cerere, într-un alt loc de muncă, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), nu conferă acestuia dreptul la acoperirea cheltuielilor implicate de aceasta operaţiune.


  Articolul 53

  (1) Trecerea personalului vamal într-un alt loc de muncă se face în baza unor tabele anuale, aprobate de directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor. Cererile pot fi depuse anual, în perioada 15 iunie - 15 septembrie şi vor avea anexate documente justificative.
  (2) În mod excepţional pot fi depuse cereri şi în afară perioadei prevăzute la alin. (1), dacă survine un eveniment deosebit şi imprevizibil în situaţia familială sau profesională a persoanei angajate. Cererile depuse în afară acestei perioade nu conferă dreptul unei prioritati la mutare.


  Articolul 54

  Criteriile şi punctajul necesare stabilirii prioritatilor la trecerea într-un alt loc de muncă a personalului, la cerere, se stabilesc prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor, cu respectarea contractului colectiv de muncă, încheiat în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 55

  Trecerea într-un alt loc de muncă a personalului vamal se face prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor şi în ordinea poziţiilor stabilite în tabelul general ce va fi comunicat la nivelul structurii autorităţii vamale.


  Articolul 56

  Personalul vamal de conducere al unui birou vamal, transferat în interesul serviciului la un birou vamal situat în alta localitate, are dreptul la plata indemnizaţiei de mutare, conform legii, şi la o locuinta de serviciu asigurata de consiliul local sau de autoritatea vamală.


  Articolul 57

  În situaţia încetării raporturilor de muncă cu autoritatea vamală, din motive neimputabile acestuia, expertul vamal îşi poate desfăşura activitatea în calitatea de expert vamal autorizat la un comisionar în vama, potrivit reglementărilor legale în vigoare.


  Secţiunea a 4-a Timpul de muncă


  Articolul 58

  Programul de lucru al personalului vamal se stabileşte prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 59

  În birourile vamale în care procesul de muncă se desfăşoară în program de tura, pentru munca prestată în timpul nopţii se plăteşte un spor la sariul de baza, potrivit reglementărilor în vigoare. Se considera munca în timpul nopţii aceea care se prestează în intervalul cuprins între orele 22,00-6,00, cu posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu o ora în minus sau în plus faţă de aceste limite.


  Articolul 60

  (1) În cursul programului de lucru se poate acorda o pauza pentru masa de cel puţin 1/2 ora, care nu se include în durata timpului de muncă.
  (2) Acordarea pauzei de masa nu trebuie să afecteze desfăşurarea normală a activităţii autorităţii vamale.


  Secţiunea a 5-a Salarizarea personalului vamal


  Articolul 61

  (1) Salarizarea personalului vamal se stabileşte diferenţiat, în raport cu funcţia îndeplinită, cu vechimea în funcţia de specialitate sau în funcţii asimilate acesteia, cu locul şi condiţiile specifice în care se desfăşoară activitatea.
  (2) Salariile personalului vamal cuprind:
  - salariul de baza, care se stabileşte în raport cu răspunderea şi complexitatea acesteia, precum şi cu nivelul de pregătire profesională necesar funcţiei ocupate;
  - sporuri la salariul de baza: spor pentru vechimea în munca; spor pentru condiţii deosebite în care se desfăşoară activitatea; spor pentru stabilitate în cadrul autorităţii vamale; spor pentru munca sistematic desfăşurată peste programul normal de lucru; spor pentru munca în timpul nopţii; spor pentru activitatea desfăşurată în punctele de control pentru trecerea frontierei; spor pentru portarma;
  - premii pentru rezultate deosebite obţinute în activitate.


  Articolul 62

  (1) Salariile de baza pentru personalul de execuţie din cadrul autorităţii vamale sunt cele stabilite conform coeficienţilor de ierarhizare, diferenţiate pe funcţii, grade şi trepte profesionale, stabilite pe 1-4 gradatii.
  (2) Salariile de baza pentru personalul vamal de conducere sunt cele corespunzătoare funcţiilor de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradatiei deţinute, la care se adauga o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de baza.
  (3) Indemnizaţiile de conducere sunt diferenţiate în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite în cadrul autorităţii vamale şi se calculează procentual din salariul de baza.
  (4) Salariul de baza corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,000 este de 520.200 lei lunar brut şi se va majoră conform indexarilor ce vor fi stabilite după data de 1 ianuarie 1998.
  (5) Salariul de baza pentru fiecare funcţie din cadrul autorităţii vamale se determina de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe baza coeficienţilor de ierarhizare stabiliţi potrivit anexelor nr. 1-3 la prezentul statut şi a salariului prevăzut la alin. (4) şi se rotunjeste din 100 în 100 lei în favoarea salariaţilor.
  (6) Valoarea în suma bruta, corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,000, se poate majoră anual prin legea bugetului de stat, ţinând seama de evoluţia economiei naţionale şi a salariilor din celelalte sectoare de activitate.
  (7) Coeficientul de ierarhizare pentru funcţiile de execuţie şi mărimea indemnizaţiilor de conducere sunt prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezentul statut.


  Articolul 63

  (1) Orele prestate de personalul vamal de execuţie, peste durata normală a timpului de lucru, se compensează cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau, la cererea salariatului, prin plata unui spor calculat la salariul de baza astfel:
  a) 50% din salariul de baza brut pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
  b) 100% din salariul de baza brut pentru orele următoare şi pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbătoare legală şi în celelalte zile în care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, nu se lucrează.
  (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi plătită potrivit alin. (1), numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic superior, fără a se depăşi 120 de ore anual. În cazuri deosebite, directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, fără a se depăşi 360 de ore anual.
  (3) Personalul vamal, care, prin natura atribuţiilor de serviciu, prestează, în mod sistematic, activităţi peste durata normală a timpului de lucru sau desfăşoară sistematic activităţi în zilele nelucrătoare şi căruia nu i se poate acorda timp liber corespunzător, primeşte, în raport cu depăşirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), un spor de 30% calculat la salariul de baza brut. Categoriile de salariaţi şi condiţiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor.


  Articolul 64

  (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, personalul vamal poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de până la 15%, aplicat la salariul de baza.
  (2) Personalul vamal care beneficiază de salariul de merit se stabileşte o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de un an de la angajare.
  (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii al instituţiei, din care două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie.


  Articolul 65

  (1) Personalul vamal beneficiază de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
       
    Tranşe de vechime în muncăCote la salariul de bază
    între 3 şi 5 ani5%
    de la 5 la 10 ani10%
    de la 10 la 15 ani15%
    de la 15 la 20 de ani20%
    peste 20 de ani25%.


  (2) Sporul corespunzător vechimii în munca se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca prevăzută la transa respectiva.
  (3) La stabilirea sporului de vechime în munca se vor lua în considerare perioadele lucrate şi înscrise în carnetul de muncă.


  Articolul 66

  Pentru personalul vamal care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei se atribuie un spor de frontieră de 20%, calculat la salariul de baza.


  Articolul 67

  (1) Pentru personalul vamal care îşi desfăşoară activitatea în locuri cu condiţii deosebite se atribuie un spor de 15%, calculat la salariul de baza.
  (2) De sporul prevăzut la alin. (1) poate beneficia personalul vamal care îşi exercită activitatea de control vamal la: cala de mărfuri a navelor şi aeronavelor, compartimentele de mărfuri şi bagaje ale mijloacelor de transport auto şi de cale ferată, precum şi în mesagerii la coletele poştale şi la bagajele introduse sau scoase din ţara.


  Articolul 68

  Personalului vamal cu activitate mai mare de 5 ani în cadrul autorităţii vamale i se acordă un spor de stabilitate la salariul de baza, după cum urmează:
       
    între 5 ani - 10 ani3%
    între 10 ani - 15 ani5%
    între 15 ani - 20 de ani7%
    peste 20 de ani10%.


  Articolul 69

  Pentru premierea în cursul anului a personalului vamal se constituie un fond de premiere lunar, prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea desfăşurată. Sumele neconsumate din acest fond vor fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.


  Articolul 70

  (1) Pentru activitatea profesională, personalul vamal beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual de până la un salariu de baza, realizat în ultima luna a anului pentru care se face plata, proporţional cu timpul efectiv lucrat din programul normal de lucru.
  (2) Conducerea autorităţii vamale poate diminua sau anula premiul anual, în cazul salariaţilor care, în cursul anului, au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare ori au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.


  Articolul 71

  (1) Direcţia Generală a Vamilor constituie un fond de stimulente, astfel:
  a) prin aplicarea unui coeficient de până la 35% la valoarea penalitatilor şi amenzilor aplicate, rămase definitive şi încasate, a sumelor în lei şi în valută confiscate, rămase definitive şi încasate, cat şi la valoarea bunurilor şi mărfurilor devenite proprietatea statului în unităţile vamale şi valorificate;
  b) prin reţinerea unui coeficient de până la 5% la valoarea veniturilor suplimentare încasate şi rămase definitive ca urmare a controalelor efectuate, venituri depistate peste nivelul veniturilor declarate şi al obligaţiilor asumate de plătitori faţă de bugetul de stat şi de bugetul Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei;
  c) prin aplicarea unui coeficient de până la 5% la valoarea veniturilor încasate la bugetele prevăzute la lit. b), ca urmare a executării creanţelor bugetare conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Nivelurile de constituire pentru fiecare sursa şi condiţiile de utilizare a fondului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Secţiunea a 6-a Perfecţionarea personalului vamal


  Articolul 72

  Perfecţionarea personalului vamal se realizează în raport cu exigenţele activităţii vamale, ale armonizării legislaţiei vamale cu acordurile şi convenţiile internaţionale, precum şi în funcţie de cerinţele posturilor pe care diferitele categorii de personal le ocupa.


  Articolul 73

  Activitatea de perfecţionare a personalului vamal este coordonata de Direcţia Generală a Vamilor şi se realizează prin Şcoala Vamală şi birourile de învăţământ din direcţiile regionale vamale, în formele şi în conformitate cu programele de perfecţionare elaborate de Direcţia Generală a Vamilor cu avizul Ministerului Finanţelor.


  Articolul 74

  (1) Personalul vamal participa, o dată la 2 ani, la un program general de perfecţionare.
  (2) Perfecţionarea personalului vamal se poate organiza şi desfăşura în timpul sau în afară serviciului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.


  Articolul 75

  Absolvenţii Şcolii Vamale, care, în următorii 5 ani de la angajare, au încetat raporturile de muncă cu Direcţia Generală a Vamilor sau cărora li s-au desfăcut contractele individuale de muncă din motive imputabile lor, vor restitui cheltuielile de şcolarizare proporţional cu perioada nelucrata.


  Articolul 76

  (1) La solicitarea agenţilor economici, a instituţiilor publice sau a instituţiilor de pregătire profesională private, personalul din cadrul autorităţii vamale poate participa la formarea profesională a personalului acestora, pe linia legislaţiei vamale, prin cursuri sau seminarii de specialitate.
  (2) Participarea personalului din cadrul autorităţii vamale la acţiunile de formare profesională poate avea loc în timpul serviciului sau în afară lui, cu respectarea condiţiei prevăzute la alin. 1.
  (3) Modalităţile de participare şi formare profesională la acţiunile solicitate, precum şi condiţiile de plată şi de virare a contravalorii prestaţiei efectuate vor fi stabilite prin norme tehnice aprobate de directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor. Sumele rezultate vor fi încasate de autoritatea vamală şi utilizate în regim extrabugetar.


  Articolul 77

  Personalul vamal poate fi trimis în străinătate pentru studii, schimb de experienta şi alte activităţi similare, de către autoritatea vamală, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.


  Titlul VI Drepturi, îndatoriri şi răspunderea disciplinară


  Capitolul 1


  Secţiunea 1 Drepturile personalului vamal


  Articolul 78

  Personalul vamal are dreptul la un salariu de baza corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale, potrivit pregătirii profesionale şi, după caz, la indemnizaţia de conducere, precum şi la sporuri, premii şi alte drepturi băneşti, stabilite potrivit legii.


  Articolul 79

  Personalul vamal are dreptul de a fi avansat în funcţie, grad sau treapta profesională, precum şi în gradatii, potrivit condiţiilor de studii şi vechime în specialitate, stabilite prin prezentul statut.


  Articolul 80

  Personalul vamal are dreptul la protecţia legii, a societăţii civile şi a autorităţii vamale, în cazul:
  a) insultelor, calomniilor, amenintarilor directe sau indirecte, loviturilor sau al oricăror acte de violenta în care poate fi victima în exercitarea funcţiei;
  b) desfăşurării de anchete sau cercetări cu caracter administrativ sau penal, atunci când acestea sunt generate de acte sau fapte produse sau săvârşite în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, din cauze neimputabile lor.


  Articolul 81

  Personalul vamal are dreptul de a sesiza ierarhic cazurile de influentare exercitate asupra lui cu privire la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, de persoane sau structuri din interiorul sau din afară autorităţii vamale.


  Articolul 82

  La decesul unui salariat în activitate, Direcţia Generală a Vamilor acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar în cuantum de 5 salarii medii nete pe sistemul vamal.


  Articolul 83

  Copiii personalului vamal decedat în timpul şi din cauza serviciului pot fi angajaţi în cadrul autorităţii vamale, pe baza unui test profesional, cu respectarea condiţiilor referitoare la vârsta, studii absolvite şi vechime în specialitate.


  Articolul 84

  Dreptul la concediu, durata şi categoriile de concediu care se acordă personalului vamal sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare.


  Secţiunea a 2-a Drepturi sindicale


  Articolul 85

  Personalul vamal poate crea, în condiţiile legii, organizaţii sindicale, poate adera la acestea şi poate fi ales în organele de conducere ale acestora.


  Articolul 86

  Organizaţiile sindicale îşi determina liber structura şi vor informa conducerea autorităţii vamale despre toate modificările intervenite în aceasta.


  Articolul 87

  Reuniunile organizaţiilor sindicale se desfăşoară în afară programului de lucru. Organizaţiile sindicale reprezentative pot organiza în timpul orelor de serviciu o reuniune lunară de informare. Durata acestei reuniuni nu poate depăşi o ora. În mod excepţional, limita maxima de 3 ore pe trimestru poate fi cumulată într-o singura luna. Cumulul poate fi autorizat de directorul direcţiei regionale vamale în raza căreia se desfăşoară reuniunea.


  Articolul 88

  Personalul autorităţii vamale de la toate nivelurile are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din prezentul statut, precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă.


  Articolul 89

  Spaţiile aflate în proprietatea autorităţii vamale, cu caracter cultural, sportiv şi de servire a mesei (cantine, bufete şi altele asemănătoare), pot fi folosite de către organizaţia sindicala, cu acordul autorităţii vamale.


  Articolul 90

  Personalul vamal are dreptul la formele de protest prevăzute de lege.


  Capitolul 2 Îndatoririle personalului vamal


  Articolul 91

  (1) Personalul vamal are următoarele îndatoriri:
  a) să fie loial autorităţii vamale şi sa manifeste probitate profesională, corectitudine şi conştiinciozitate în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;
  b) să-şi perfecţioneze activitatea profesională;
  c) sa nu primească, sa nu solicite şi sa nu accepte pentru sine sau pentru alte persoane, în calitatea sa oficială, cadouri, împrumuturi sau orice alte valori sau servicii de la persoane cu care se afla în relaţii de serviciu;
  d) sa nu primească cereri, a căror rezolvare nu este de competenţa sa ori nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici, sau sa nu intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri;
  e) să respecte jurământul vamal şi să se conformeze dispoziţiilor sefilor ierarhici, cu excepţia cazurilor când acestea sunt contrare legii;
  f) sa nu exercite, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ, sa nu participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale sau civile, care, prin natura activităţii lor, îi poate compromite independenta profesională. Personalul implicat prin acte oficiale, total sau parţial, în astfel de activităţi, inclusiv de administrare sub supraveghere vamală, este obligat sa renunţe în termen de 6 luni de la data angajării sau de la data dobândirii acestei calităţi. În caz contrar, va fi declarat incompatibil cu exercitarea funcţiei în cadrul autorităţii vamale şi se va proceda la desfacerea contractului individual de muncă;
  g) sa păstreze secretul operaţiunilor vamale, comerciale şi financiare, precum şi al materialelor şi informaţiilor cu caracter vamal;
  h) sa declare, potrivit legii, averea, la angajare. Declaraţia se face în scris, pe propria răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi pe cele ale copiilor aflaţi în întreţinere.
  Pe perioada activităţii în cadrul autorităţii vamale, personalul vamal este obligat sa declare bunurile mobile sau imobile dobândite, a căror valoare depăşeşte cuantumul a 20 de salarii medii brute pe economie, în termen de 45 de zile de la dobândire. Declaraţiile privind averea sunt confidenţiale şi se depun la Direcţia Generală a Vamilor;
  i) să aibă o conduita corecta, sa nu abuzeze de calitatea sa oficială şi sa nu compromita, prin activitatea sa publică sau privată, prestigiul funcţiei sau al autorităţii vamale;
  j) să fie respectuos faţă de personalul ierarhic superior, faţă de colegi şi de personalul din subordine;
  k) în timpul serviciului să-şi decline numele şi să se adreseze în mod reverentios persoanelor din afară instituţiei, cu care se afla în relaţii de serviciu. Este interzis fumatul în timpul controlului vamal;
  l) sa anunţe conducătorul ierarhic superior cu privire la lipsa de la domiciliu, precum şi locul unde se afla, în cazul personalului vamal al Direcţiei de supraveghere şi control vamal din cadrul autorităţii vamale;
  m) sa poarte uniforma în timpul serviciului, semn de recunoaştere, indispensabil, a personalului vamal; efectele şi accesoriile uniformei să fie curate, ingrijite şi purtate în mod corespunzător.
  (2) Regulamentul privind portul uniformei de serviciu, condiţiile de acordare a acesteia, modelul, durata de folosire şi însemnele distinctive sunt prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul statut.


  Capitolul 3 Măsuri de protecţie acordate salariaţilor în cazul reorganizării activităţii


  Articolul 92

  În cazul reorganizării activităţii, care determina desfacerea contractelor individuale de muncă pentru personalul vamal, autoritatea vamală are obligaţia întreprinderii următoarelor acţiuni:
  a) sa identifice posibilităţile de redistribuire a personalului vamal în cadrul structurii autorităţii vamale;
  b) în condiţiile organizării unor cursuri de calificare sau de recalificare profesională, sa includă persoanele cărora ar urma sa li se desfaca contractele individuale de muncă.


  Articolul 93

  Autoritatea vamală are obligaţia de a face publică, prin afişare la Direcţia Generală a Vamilor şi la unităţile din subordine vizate, lista cu posturile reduse, cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea procedurilor privind reorganizarea activităţii.


  Articolul 94

  În cazul reorganizării activităţii, măsurile de desfacere a contractelor individuale de muncă se vor aplica, în ordine:
  a) personalului vamal care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare;
  b) persoanelor care optează sa plece din unitate pe motivul reorganizării activităţii;
  c) persoanelor care au obţinut calificativul "slab" 2 ani consecutiv.


  Articolul 95

  (1) În cazul reorganizării activităţii se procedează la o evaluare obiectivă, luându-se în considerare următoarele criterii, care trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ:
  - nivelul studiilor;
  - rezultatele obţinute în activitate;
  - vechimea în specialitate.
  (2) În situaţia în care rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare se vor lua în calcul, în ordine, următoarele criterii social-umanitare:
  - soţ/sotie cu domiciliul în localitate;
  - numărul copiilor aflaţi în întreţinere;
  - unic intretinator de familie;
  - starea de sănătate.
  (3) Dacă măsura reorganizării afectează ambii soţi, se va desface contractul individual de muncă numai unuia dintre ei, de comun acord cu aceştia şi prin exprimarea acordului scris al soţilor în cauza.


  Articolul 96

  Personalul vamal poate solicita trecerea în compartimente din structura autorităţii vamale în care exista posturi vacante şi care nu sunt supuse reorganizării activităţii.


  Articolul 97

  Contestaţiile personalului vamal afectat de măsurile de reorganizare a activităţii, conform prevederilor art. 94 şi 95, se adresează, în termen de 10 zile de la comunicarea măsurii, Consiliului de onoare şi disciplina al autorităţii vamale, care va analiza şi soluţiona contestaţiile în termen de 5 zile.


  Capitolul 4 Răspunderea disciplinară şi materială a personalului vamal


  Articolul 98

  Constituie abateri disciplinare, altele decât cele care sunt considerate infracţiuni, următoarele fapte:
  a) încălcarea îndatoririlor prevăzute în prezentul statut;
  b) refuzul nejustificat sau neglijenţa manifestată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
  c) absentele nemotivate de la serviciu;
  d) orice alta fapta a personalului, prin care acesta se abate de la îndeplinirea îndatoririlor.


  Articolul 99

  Sancţiunile disciplinare care se aplică personalului angajat, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
  a) observatie scrisă;
  b) avertisment;
  c) radierea din tabelul de premiere anuală;
  d) diminuarea salariului de baza sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere cu 5-15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
  e) retrogradarea în funcţie pe timp de 1-6 luni;
  f) eliberarea din funcţia de conducere;
  g) excluderea din activitate pe o perioadă de 1-6 luni;
  h) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.


  Articolul 100

  (1) Sancţiunea disciplinară se aplică numai după cercetarea administrativă prealabilă a faptei, sesizată în scris, audierea obligatorie a persoanei în cauza şi verificarea susţinerilor făcute de aceasta în apărare.
  (2) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de gravitatea abaterii disciplinare, de împrejurările în care a fost săvârşită fapta şi de activitatea desfăşurată anterior.


  Articolul 101

  (1) Personalul vamal sancţionat potrivit art. 99 lit. g) nu beneficiază de drepturile salariale, contractul individual de muncă fiind suspendat pe perioada aplicării sancţiunii.
  (2) Perioada excluderii nu este luată în calcul pentru avansarea în funcţie, grad sau treapta profesională, precum şi pentru stabilirea drepturilor la pensie.


  Articolul 102

  Contractul individual de muncă al personalului vamal se desface disciplinar în următoarele cazuri:
  a) săvârşirea unei abateri grave sau săvârşirea repetată a abaterilor disciplinare;
  b) încălcarea cu vinovăţie, în mod repetat, a îndatoririlor prevăzute în prezentul statut;
  c) părăsirea nejustificată a locului de muncă mai mult de 5 zile consecutiv.


  Articolul 103

  Sancţiunea disciplinară se aplică de către cel în drept sa ia această măsură, în cel mult 30 de zile de la luarea la cunoştinţa despre abaterea săvârşită, dar nu mai târziu de 6 luni de la data comiterii faptei, şi se comunică celui în cauza prin decizie scrisă.


  Articolul 104

  (1) Persoanele sancţionate disciplinar nu pot ocupa funcţii de conducere în cadrul autorităţii vamale, timp de 2 ani de la data aplicării sancţiunii.
  (2) Personalul vamal eliberat din funcţii de conducere, ca urmare a săvârşirii unor abateri disciplinare, poate avansa în aceste funcţii după 2 ani de la data punerii în aplicare a măsurii de sancţionare.


  Articolul 105

  Aplicarea sancţiunilor disciplinare se face potrivit competentelor stabilite prin decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor.


  Articolul 106

  Împotriva sancţiunilor disciplinare, prevăzute la art. 99 lit. a)-g), se face contestaţie, în scris, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de onoare şi disciplina al autorităţii vamale.


  Articolul 107

  (1) Contestaţia înaintată Consiliului de onoare şi disciplina al autorităţii vamale se analizează în termen de 15 zile de la primire, în prezenta persoanei sancţionate.
  (2) În urma analizarii contestaţiei, Consiliul de onoare şi disciplina al autorităţii vamale propune directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor anularea sau menţinerea sancţiunii contestate.


  Articolul 108

  Răspunderea materială a personalului vamal se stabileşte potrivit prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 109

  În cazul săvârşirii unor fapte deosebit de grave, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, pentru care autoritatea vamală a formulat sesizare penală împotriva unui salariat sau acesta a fost trimis în judecata pentru fapte penale, incompatibile cu funcţia deţinută, directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor dispune prin decizie suspendarea din funcţie.


  Articolul 110

  În cazul constatării nevinovăţiei salariatului, acesta primeşte toate drepturile de care a fost lipsit ca urmare a sanctionarii sau suspendării lui din funcţie.


  Articolul 111

  Răspunderea disciplinară şi materială nu exclude răspunderea penală pentru fapta săvârşită, dacă aceasta întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.


  Titlul VII Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 112

  Conducerea autorităţii vamale va proceda la trecerea personalului vamal pe noile funcţii, grade şi trepte profesionale, precum şi pe gradatii, potrivit prevederilor prezentului statut, astfel ca noul salariu de baza sa nu fie inferior celui avut la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1998.


  Articolul 113

  Persoanele care ocupa funcţii de conducere în direcţiile regionale vamale şi în birourile vamale la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe vor putea fi numite cu delegaţie pe aceleaşi funcţii de conducere, păstrând indemnizaţia de conducere aferentă funcţiei ocupate, până la dobândirea calităţii de expert vamal şi organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere.


  Articolul 114

  (1) La data intrării în vigoare a prezentului statut, directorii generali adjuncţi şi directorii din Direcţia Generală a Vamilor dobândesc calitatea de expert vamal.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi experţilor gradul I şi I A, precum şi inspectorilor gradul I şi I A cu o vechime minima de 5 ani în activitatea vamală, din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor.
  (3) Personalul vamal care a dobândit calitatea de expert vamal constituie Corpul experţilor vamali ai autorităţii vamale.


  Articolul 115

  Prin derogare de la prevederile art. 13 din prezentul statut, în cursul anului 1998 este permisă participarea la concurs, pentru dobândirea calităţii de expert vamal, a personalului vamal cu studii superioare şi vechime minima de 5 ani în specialitate.


  Articolul 116

  În măsura în care unele drepturi sau îndatoriri ale personalului vamal nu sunt reglementate prin prezentul statut, acesta se completează cu cele prevăzute prin alte dispoziţii legale în vigoare.


  Articolul 117

  (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul statut.
  (2) În condiţiile art. 113 din prezentul statut, anexa nr. III/1 (cap. III pct. 2 poz. 2.2) la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, se înlocuieşte cu cap. II al anexei nr. 1 la statut.
  (3) Pe aceeaşi dată, anexa nr. V/7 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul statut, cu excepţia prevederilor de la pct. 1 din nota la anexa respectiva, care se aplică în continuare personalului de alta specialitate decât cel vamal.


  Articolul 118

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată orice alte dispoziţii contrare se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul finanţelor,
  Valentin Lazea,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu


  Anexa 1

                   DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR
  Coeficienţi de ierarhizare pentru activitatea de specialitate

                  CAP. I - APARATUL CENTRAL

                     A. Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crtFuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
               
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale          
                 
    1.Expert vamalS3,3003,3503,4003,500
    2.Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IAS2,8002,8502,9002,950
    3.Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IS2,6002,6502,7002,750
    4.Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IIS2,4002,4502,5002,550
    5.Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IIIS2,2002,2502,3002,350
    6.Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IVS2,0002,0502,1002,150
    7.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS1,950      
    8.Referent gradul ISSD2,2502,3002,3502,400
    9.Referent gradul IISSD2,0502,1002,1502,200
    10.Referent gradul IIISSD1,8501,9001,9502,000
    11.Referent debutantSSD1,800      
               
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale          
                 
    12.Referent IAM2,1002,1502,2002,250
    13.Referent IM1,9001,9502,0002,050
    14.Referent IIM1,7001,7501,8001,850
    15.Referent IIIM1,5001,5501,6001,650
    16.Referent IVM1,3001,3501,4001,450
    17.Referent debutantM1,250    

                   B. Funcţii de conducere
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază (%)
    1.Director general55
    2.Director general adjunct50
    3.Director50
    4.Director adjunct40
    5.Şef serviciu30
    6.Şef birou25

       CAP. II - DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR - DIRECŢIA DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL
                 VAMAL, DIRECŢIA DE SUPRAVEGHERE PENTRU ZONELE VAMALE SPECIALE

                     A. Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crtFuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale          
    1.Expert vamalS3,9504,0254,1004,200
    2.Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IAS3,3503,4003,4503,550
    3.Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IS3,1503,2003,2503,300
    4.Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IIS2,9002,9503,0003,050
    5.Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IIIS2,6502,7002,7502,800
    6.Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IVS2,4002,4502,5002,550
    7.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS2,350      
    8.Referent gradul ISSD2,7502,8002,8502,900
    9.Referent gradul IISSD2,5002,5502,6002,650
    10.Referent gradul IIISSD2,2502,3002,3502,400
    11.Referent debutantSSD2,200      
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale          
    12.Referent IAM2,6002,6502,7002,750
    13.Referent IM2,3502,4002,4502,500
    14.Referent IIM2,1502,2002,2502,300
    15.Referent IIIM1,9502,0002,0502,100
    16.Referent IVM1,7501,8001,8501,900
    17.Referent debutantM1,700    

                   B. Funcţii de conducere
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază (%)
    1.Director general adjunct50
    2.Director50
    3.Director adjunct40
    4.Şef serviciu30
    5.Şef birou25


      NOTĂ:
      În valoarea coeficientului de ierarhizare prevăzut la art. 62 alin. (4) sunt incluse şi salariile de baza mai mari, acordate conform prevederilor art. 33 alin. 2 din Legea nr. 40/1991, republicată.  Anexa 2

                     DIRECŢIA REGIONALA VAMALĂ
  Coeficienţi de ierarhizare pentru activitatea de specialitate

                     A. Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crtFuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale          
    1.Expert vamalS2,9003,0003,1003,200
    2.Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IAS2,4002,4502,5002,550
    3.Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IS2,2002,2502,3002,350
    4.Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IIS1,9502,0002,1002,150
    5.Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IIIS1,7501,8001,8501,900
    6.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS1,700      
    7.Referent gradul ISSD1,9001,9502,0002,100
    8.Referent gradul IISSD1,7001,7501,8001,850
    9.Referent gradul IIISSD1,5501,5751,6001,650
    10.Referent debutantSSD1,500      
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale          
    11.Referent IAM1,7001,7501,8001,850
    12.Referent IM1,5501,5751,6001,650
    13.Referent IIM1,4001,4251,4501,500
    14.Referent IIIM1,2001,2501,3001,350
    15.Referent debutantM1,150    

                   B. Funcţii de conducere
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază (%)
    1.Director50
    2.Director adjunct40
    3.Şef serviciu30
    4.Şef birou25


      NOTĂ:
      1. În valoarea coeficientului de ierarhizare prevăzut la art. 62 alin. (4) sunt incluse şi salariile de baza mai mari, acordate conform prevederilor pct. 1 din nota de la anexa nr. III/2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată.
      2. Prevederile de la pct. 1 din nota de la anexa nr. III/2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, se aplică în continuare personalului încadrat în direcţiile regionale vamale, altul decât personalul vamal.


  Anexa 3

                      BIROURI VAMALE
  Coeficienţi de ierarhizare pentru activitatea de specialitate

                A. Funcţii de execuţie de categoria A
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale          
    1.Expert vamalS sau Şc. Vam.2,6002,7002,8002,900
    2.Inspector vamal principalS sau Şc. Vam.2,1001,1502,2002,250
    3.Inspector vamal gradul IS sau Şc. Vam.1,9001,9502,0002,050
    4.Inspector vamal gradul IIS sau Şc. Vam.1,7001,7501,8001,850
    5.Inspector vamal gradul IIIS sau Şc. Vam.1,5001,5501,6001,650
    6.Inspector vamal debutantS sau Şc. Vam.1,450      
    7.Inspector vamalŞc. Vam. sau SSD1,7251,8001,8751,950
    8.Controlor vamal gradul IŞc. Vam. sau SSD1,5001,5501,6001,650
    9.Controlor vamal gradul IIŞc. Vam. sau SSD1,3001,3501,4001,450
    10.Agent vamal debutantŞc. Vam. sau SSD1,250      
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale          
    11.Controlor vamal IM1,5501,6001,6501,700
    12.Controlor vamal IIM1,4001,4251,4501,500
    13.Controlor vamal IIIM1,2001,2501,3001,350
    14.Controlor vamal debutantM1,000    

                   B. Funcţii de execuţie de categoria B
                 
    Nr. crtFuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale          
    1.Inspector pentru datoria vamală principalS2,1002,1502,2002,250
    2.Inspector pentru datoria vamală gradul IS1,9001,9502,0002,050
    3.Inspector pentru datoria vamală gradul IIS1,7001,7501,8001,850
    4.Inspector pentru datoria vamală gradul IIIS1,5001,5501,6001,650
    5.Inspector pentru datoria vamală debutantS1,450      
    6.Inspector pentru datoria vamalăŞc. Vam. sau SSD1,7251,8001,8751,950
    7.Controlor pentru datoria vamală gradul IŞc. Vam. sau SSD1,5001,5501,6001,650
    8.Controlor pentru datoria vamală gradul IIŞc. Vam. sau SSD1,3001,3501,4001,450
    9.Controlor pentru datoria vamală debutantŞc. Vam. sau SSD1,250      
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale          
    10.Controlor pentru datoria vamală IM1,5501,6001,6501,700
    11.Controlor pentru datoria vamală IIM1,4001,4251,4501,500
    12.Controlor pentru datoria vamală IIIM1,2001,2501,3001,350
    13.Controlor pentru datoria vamală debutantM1,000    

                   C. Funcţii de conducere
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază (%)
    1.Şef birou vamal30
    2.Şef adjunct birou vamal25
    3.Şef tură, şef sector20


      NOTĂ:
      În valoarea coeficientului de ierarhizare prevăzut la art. 62 alin. (4) sunt incluse şi salariile de baza mai mari, acordate conform prevederilor pct. 1 din nota de la anexa nr. V/7 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată.  Anexa 4


                      REGULAMENT
  pentru portul uniformei de serviciu, condiţiile de acordare a acesteia, descrierea, durata de folosinţă şi însemnele distinctive pentru personalul autorităţii vamale

      Personalul angajat al autorităţii vamale are dreptul la uniforma de serviciu şi însemne distinctive, pe care le va purta în timpul executării serviciului.
      Uniforma poate fi purtata şi în timpul deplasarilor efectuate în interes de serviciu, la festivitatile şi manifestările oficiale, precum şi în orice alte ocazii, din dispoziţia conducerii Direcţiei Generale a Vamilor, respectiv a direcţiilor regionale vamale.
      Este interzisă purtarea uniformei în locuri şi în condiţii care ar putea prejudicia prestigiul instituţiei vamale şi al statului român.
      De asemenea, este interzisă scoaterea din ţara a uniformei de serviciu, cu excepţia cazurilor când aceasta scoatere este aprobată în mod expres de conducerea Direcţiei Generale a Vamilor.
      Uniforma de serviciu şi însemnele distinctive se acordă gratuit pentru personalul angajat al autorităţii vamale.
      Direcţia Generală a Vamilor şi unităţile subordonate sunt obligate sa ţină evidenta acordării uniformei de serviciu şi a însemnelor distinctive pentru personalul vamal angajat.
      Evidenta acordării uniformei de serviciu şi a însemnelor distinctive se tine, în ani calendaristici, de la data angajării şi nu în fracţiuni formate din zile, săptămâni, luni.
      La data intrării în vigoare a statutului, noua uniforma de serviciu şi însemnele distinctive se considera neacordate pentru întregul personal vamal angajat, primul an de evidenta fiind 1998. Noua uniforma de serviciu se va acorda lucrătorilor autorităţii vamale treptat, în limita posibilităţilor financiare şi concomitent cu epuizarea stocurilor de materiale şi echipament achiziţionate pentru vechea uniforma.
      În cazul pensionării pentru limita de vărsată, cat şi în cazul pensionării pe caz de boala, uniforma de serviciu acordată nu se restituie şi nu se datorează diferenţe de valoare pentru aceasta, calculate de la anul perioadei normate a componentelor până la anul emiterii deciziei de pensionare.
      În cazul în care survine decesul unui angajat din sistemul vamal, uniforma de serviciu nu se restituie şi nu se datorează diferenţe de valoare pentru aceasta calculate de la anul perioadei normate a componentelor până la anul decesului.
      În perioada suspendării din funcţie, uniforma de serviciu nu se acordă, iar perioada suspendării din funcţie nu se include în calculul perioadei normate de folosinţă a componentelor uniformei de serviciu.
      Măsura desfacerii contractului de muncă atrage după sine restituirea contravalorii componentelor uniformei de serviciu, calculată pentru întreaga perioadă normata de utilizare, indiferent de anul în care se aplică această măsură.
      În cazul transferului sau demisiei din sistemul vamal, se restituie contravaloarea componentelor uniformei de serviciu, acordate de la anul ultimei perioade normate de folosinţă până la anul transferului sau demisiei.
      Schimbarea componentelor uniformei de serviciu, în funcţie de condiţiile meteorologice sau de alte aspecte, se face prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor şi este obligatorie pentru întregul personal angajat în sistemul vamal.
      Orice alte restrictii sau elemente legate de portul uniformei de serviciu se aproba de către directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor, prin reglementările de ordine interioară.
      Personalul vamal este obligat sa întreţină uniforma de serviciu în stare corespunzătoare, sa o folosească în mod îngrijit şi să respecte cu stricteţe ţinuta impusa de portul acesteia.
      În cazul deteriorării uniformei de serviciu, pierderii sau al distrugerii din cauze obiective, se va distribui o noua uniforma înainte de expirarea duratei normate de folosinţă.
      În cazul deteriorării uniformei de serviciu din cauze subiective (utilizare defectuoasă, neglijenţa etc.), se eliberează o alta uniforma cu plata integrală a valorii acesteia.
      Este interzisă modificarea uniformei de serviciu sau purtarea ei cu alte articole de îmbrăcăminte sau încălţăminte care nu sunt cuprinse în prezentul regulament.
      Direcţia Generală a Vamilor are obligaţia sa verifice respectarea prevederilor prezentului regulament de către întregul personal angajat în sistemul vamal şi sa ia măsuri pentru sancţionarea abaterilor potrivit legii.


                      DESCRIEREA
  uniformei de serviciu şi a însemnelor distinctive

      A. Uniforma de serviciu
      Uniforma de serviciu pentru personalul vamal este de culoare gri-verzui.

      1. Vestonul
      Vestonul are modelul prezentat în plansa I. Se confectioneaza din stofa, adaptată în varianta de vara şi în varianta de iarna, fiind croit drept, puţin cambrat în talie, cu slit în spate.
      Modelul pentru bărbaţi are aplicate pe partea din faţa doua randuri de nasturi, respectiv opt, câte patru pe rând, din care se inchid trei. Modelul pentru femei are aplicati trei nasturi într-un singur rând, care se inchid - plansa II.
      Atât la modelul pentru bărbaţi, cat şi la cel pentru femei, pe partea din faţa, lateral, în ambele părţi ale vestonului, sunt prevăzute doua buzunare ascunse, cu clapeta, la nivelul ultimului rând de nasturi, la bărbaţi, şi la cel al ultimului nasture, la femei.
      De asemenea, atât la vestonul pentru femei, cat şi la cel pentru bărbaţi este prevăzut un buzunar în partea superioară, stanga sus.
      Nasturii vestonului sunt confectionati din material argintiu, uşor bombati, având imprimat în relief însemnul "Mercur".
      Vestonul are epoleti care se prind la partea dinspre gat cu acelaşi tip de nasturi.

      2. Pantalonul
      Pantalonul - planşele I şi II - se confectioneaza în varianta iarna-vara, din acelaşi material ca şi vestonul şi are croiala dreapta, fără manseta.
      Lungimea ajunge până la partea superioară a tocului incaltamintei, iar lăţimea variaza între 210 şi 270 mm, în raport cu talia.
      Pantalonul este prevăzut cu doua buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis prin clapeta cu nasture de format mic.
      Modelul pantalonului este similar pentru bărbaţi şi femei, iar culoarea este ca cea a vestonului.

      3. Fusta
      Fusta - plansa II - se confectioneaza pentru femei, pentru variantele vara-iarna.
      Croiala este dreapta, largimea se stabileşte în raport cu talia, iar lungimea este de cel puţin 50 mm sub rotula genunchiului.
      Vestonul, împreună cu pantalonul, la bărbaţi, se poarta numai cu camasa şi cravata. În mod similar, şi la femei, în variantele sacou-pantalon sau sacou-fusta. Culoarea este cea a vestonului.

      4. Camasa cu maneca lungă
      Camasa cu maneca lungă - plansa III - este de culoare gri şi este croita drept, având un singur buzunar exterior în partea superioară, pe piept, în stanga. Manecile sunt prevăzute cu mansete, care se inchid cu nasturi de format mic, confectionati din plastic.
      Camasa cu maneca lungă se poarta numai cu cravata şi cu veston, fiind confectionata din tercot. În ocazii speciale, camasa va avea culoarea alba, fiind purtata cu eghilet, montat pe partea superioară, stanga, a pieptului vestonului.

      5. Camasa-bluza
      Camasa-bluza are culoarea gri, este confectionata din tercot, închisă la gat şi încheiată cu şase nasturi de format mic, din plastic - plansa IV.
      Maneca este scurta, terminată cu manseta, iar pe umar bluza are epoleti.
      Camasa-bluza are în partea superioară doua buzunare cu clape, care se inchid cu câte un nasture de format mic. Se poarta cu cravata sau descheiata la gat, cu partea inferioară introdusă în pantalon sau în fusta, după caz.

      6. Bluzonul
      Bluzonul pentru primavara-vara este confectionat din material impermeabil şi are maneci detasabile - plansa V.
      După caz, la partea inferioară are ataşată o bandă reflectorizanta, necesară identificarii pe timp de noapte.
      În partea inferioară are doua buzunare ascunse, cu banderola exterioară.
      Bluzonul are gluga detasabila şi însemnele distinctive specificului vamal, fiind de culoarea vestonului.

      7. Scurta
      Scurta pentru toamna-iarna este confectionata din material impermeabil, croita drept, tip 3/4 şi are gluga şi slavuta detasabile - plansa VI.
      Gulerul este realizat din tesatura sintetică sau din blana sintetică, iar la partea inferioară a manecilor sunt prevăzute, după caz, banderole reflectorizante pentru identificarea pe timp de noapte.
      Banderole similare sunt ataşate şi la limita inferioară a scurtei.
      Scurta are doua buzunare ascunse, pe ambele părţi, în faţa, în extrema superioară, închise cu clapete cu capse.
      La partea inferioară are doua buzunare, tot în faţa, în stanga şi în dreapta, cu burduf şi clape închise cu capse.
      Scurta are însemnele distinctive vamale, având culoarea vestonului.

      8. Combinezon/salopeta
      Combinezonul este confectionat din material impermeabil impregnat - plansa VII.
      Are gluga detasabila şi este prevăzut cu banderole reflectorizante în partea inferioară a pantalonului şi în partea inferioară a manecilor, în vederea identificarii pe timp de noapte.
      Are patru buzunare cu burduf, doua în partea superioară şi doua în partea inferioară, la limita bazinului, prevăzute cu clape închise cu capse.
      După caz, în funcţie de specificul activităţii vamale, se confectioneaza salopeta, care se realizează după modelul combinezonului sau este formată din bluza şi pantalon.
      Combinezonul sau salopeta poarta însemnele distinctive vamale, având culoarea vestonului.

      9. Mantaua pentru ploaie
      Mantaua de ploaie pentru bărbaţi şi mantaua de ploaie pentru femei sunt confectionate din material impermeabil, după modelele din planşele VIII şi IX.
      Mantaua pentru bărbaţi este croita drept, are dunga şi banderole reflectorizante la partea inferioară a manecilor. Este prevăzută cu doua buzunare ascunse, croite oblic în partea din faţa, la nivelul limitei inferioare a manecilor, având însemnele distinctive vamale şi culoarea vestonului.
      Mantaua pentru femei este croita evazat în partea inferioară, are gluga şi doua buzunare ascunse, oblice, în faţa, la nivelul limitei inferioare a manecilor.
      Are însemnele distinctive vamale şi banderola reflectorizanta la partea inferioară a manecilor, având culoarea vestonului.

      10. Cravata
      Cravata este de culoarea vestonului, confectionata din fire sintetice şi are la circa 30 cm de capatul lat semnul "Mercur", cu dimensiunile 20/15 mm.

      11. Sapca, boneta, cascheta simpla
      a) Sapca - plansa X - are aceeaşi culoare cu vestonul.
      Calota sepcii este de forma ovala, cu o lungime totală de 250 mm, iar distanta dintre aceasta şi banda de sustinere este de 50 mm imprejurul sepcii. În faţa, unde calota este susţinută interior cu un arc de oţel pentru evitarea deformarii, distanta până la vârful acesteia este de 100 mm.
      Pe banda de sustinere, pe partea exterioară, este aplicată o bandă de tesatura intaritoare cu lăţimea de 50 mm şi grosimea de 2 mm, având culoarea vestonului.
      Cozorocul este de culoare neagra, de forma ovala şi se fixează la sapca într-un unghi de 45 grade faţă de banda sepcii.
      Lateral, în stanga şi în dreapta sepcii, pe banda de sustinere exterioară, la imbinarea acesteia cu cozorocul, se fixează doi nasturi din metal alb, uşor bombati, având imprimata stema României, în relief.
      Nasturii au un diametru de 15 mm şi sunt legaţi peste partea superioară de imbinare a benzii de sustinere cu cozorocul printr-un snur impletit dublu, de culoare alba.
      Emblema se monteaza pe locul dintre marginea superioară a cozorocului şi extrema din faţa a calotei.
      b) Boneta - plansa X - are culoarea vestonului şi o înălţime de 100 mm, precum şi doua pliuri laterale pe toată lungimea. Pe partea din faţa, central, se aplică emblema.
      c) Cascheta simpla - plansa X bis - are aceeaşi culoare cu sapca şi boneta.
      Are o înălţime de 140 mm, cozorocul fiind confectionat din acelaşi material cu cascheta, dar având incorporat carton intaritor.

      12. Pantofii, cizmele, bocancii, ghetele
      Pantofii pentru bărbaţi sunt confectionati din piele de culoare neagra.
      Ghetele pentru bărbaţi sunt confectionate din piele de culoare neagra şi sunt imblanite sau captusite.
      Pantofii şi cizmele pentru femei sunt confectionate din piele de neagra. Acestea din urma sunt imblanite.
      Bocancii pentru bărbaţi şi femei sunt confectionati din piele neagra şi se poarta numai în sectoarele de control vamal fizic.

      13. Fularul
      Fularul este confectionat din tesatura de lana sau tip lana, de culoarea vestonului.
      Fularul subtire este confectionat din tesatura tip mătase şi are culoarea vestonului.

      14. Puloverul
      Puloverul cu maneca lungă are anchior şi este confectionat din lana sau tesatura tip lana, în culoarea vestonului.
      Puloverul fără maneca este confectionat din tesatura de lana sau tip lana şi are culoarea vestonului.

      15. Manusile
      Manusile sunt confectionate din piele şi au culoarea neagra.

      16. Geanta
      Geanta destinată păstrării documentelor are culoarea neagra şi este confectionata din piele sau din inlocuitori sintetici.

      17. Cureaua
      Cureaua este confectionata din piele şi are culoarea neagra.

      B. Însemnele distinctive

      1. Emblema pentru maneca
      Are forma ovala şi dimensiunile 105 mm/90 mm - plansa XI - şi este confectionata din fibre poliesterice. Fondul este negru, cu margine galbena, în latime de 4 mm. În partea superioară este redata stema României, în culorile oficiale. Deasupra acesteia apare, pe fondul alb al unui drapel, inscripţia "ROMÂNIA", în culoare albastra.
      În partea inferioară a emblemei apare inscripţia "VAMA", scrisă în alb, iar dedesubt, simbolul "Mercur", inscripţionat în albastru, bleu, roşu şi galben. Marginea de jos a ovalului este prezentată în fald de drapel, cu fond alb, pe care sunt scrise cuvintele "DOUANE" şi "CUSTOMS".
      Emblema se aplică pe ambele maneci ale vestonului, bluzonului, scurtei, combinezonului, salopetei şi mantalelor, la 100 mm de limita superioară a manecii, respectiv la nivelul umarului.

      2. Însemnul pentru piept
      Are forma de scut, cu dimensiunile de 60 mm/80 mm - plansa XII - cu fond negru şi margine galbena de 4 mm. În partea superioară este înscris cuvântul "VAMA", în culoare galbena, iar la marginea inferioară, "ROMÂNIA", tot în culoare galbena.
      În centrul insemnului este inscripţionată stema României în culorile oficiale.
      Este confectionat din metal inoxidabil, emailat, pentru veston şi camasi, iar pentru bluzon, scurta, combinezon, salopeta şi mantale, din fibre poliesterice.

      3. Însemnul pentru epolet
      Are forma dreptunghiulara, cu dimensiunile de 80 mm/45 mm - plansa XIII. Fondul este negru şi are margine galbena, cu o latime de 4 mm.
      În partea superioară este inscripţionat cuvântul "VAMA", în culoare galbena.
      În centru apare simbolul "Mercur", tot în culoare galbena.
      Este confectionat din fibre poliesterice întărite cu plastic şi se ataşează pe epoletii camasii-bluza.

      4. Însemnul pentru elementele de identificare
      Are dimensiunile 100 mm/15 mm şi este confectionat din metal inoxidabil, emailat, având fondul argintiu.
      În partea superioară apar, după caz, numele vămii, al direcţiei regionale vamale sau al Direcţiei Generale a Vamilor, iar în partea inferioară, funcţia lucrătorului.
      Inscriptionarea se face în următoarele culori:
      - albastru - pentru Direcţia Generală a Vamilor;
      - roşu - pentru direcţia regionala vamală;
      - negru - pentru unităţile vamale.

      5. Emblema pentru sapca şi boneta
      Are dimensiunile 100 mm/70 mm şi reprezintă stema României în culorile oficiale şi este confectionata din metal inoxidabil, emailat - plansa XIV.

      6. Însemnul pentru revere
      Este confectionat din metal inoxidabil, emailat şi cuprinde cuvântul "VAMA", în culoare argintie - plansa XIV.
      Se fixează pe gulerul vestonului, pe ambele părţi, la nivelul umarului şi la o distanta de 30 mm de marginea gulerului.

      7. Eghiletul
      Are culoarea alba şi este confectionat din snur impletit, după modelul din plansa XV. Are lungimea de 450 mm şi se poarta în ocazii speciale, montat pe epoletul stang al vestonului şi pe nasturele buzunarului stang superior al pieptului acestuia.


      ARTICOLELE
  din care se compune uniforma de serviciu şi durata de uzura maxima
             
    Nr. crt.Denumirea articoluluiBucăţi (perechi)Durata de folosire (ani)
    1.Scurtă pentru toamnă-iarnă13
    2.Bluzon pentru primăvară-vară12
    3.Costum de iarnă pentru bărbaţi    
      veston12
      pantalon2  
    4.Costum de vară pentru bărbaţi    
      veston1  
      pantalon22
    5.Costum de vară pentru femei    
      fustă21
      pantalon1  
    6.Costum de iarnă pentru femei    
      fustă21
      pantalon1  
    7.Cămaşă101
    8.Cămaşă, bluză81
    9.Şapcă11
    10.Bonetă11
    11.Cravată21
    12.Curea21
    13.Pantofi pentru bărbaţi11
    14.Pantofi pentru femei11
    15.Ghete pentru bărbaţi12
    16.Cizme pentru femei12
    17.Bocanci12*)
    18.Caschetă simplă12**)
    19.Manta de ploaie pentru bărbaţi13
    20.Manta de ploaie pentru femei13
    21.Combinezon/salopetă12***)
    22.Fular din lână12
    23.Fular subţire12
    24.Geantă13
    25.Mănuşi12
    26.Însemne:    
      pentru mânecă81
      pentru şapcă11
      pentru bonetă11
      pentru piept31
      petliţe (vamă)22
      identificare11
      epolet62
      eghilet12

  *), **), ***) - Se acorda numai pentru lucrătorii nominalizaţi să execute controlul vamal al automarfarelor, trenurilor etc.
  Lista acestora este propusă de şefii unităţilor vamale şi de directorii direcţiilor regionale vamale şi este aprobată de conducerea Direcţiei Generale a Vamilor.
  PLANŞA I
  INSEMN REVER
  -------------