ORDIN nr. 4.106 din 10 iunie 2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
  În temeiul art. 217 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,
  ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Membrii Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, sunt personalități de prestigiu academic și științific, cultural și moral, recunoscute pe plan național/internațional, numite prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice pentru un mandat de maximum 4 ani.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă componența nominală a Consiliului general și a comisiilor de specialitate ale CNATDCU pentru mandatul 2016-2020.(2) Componența comisiilor de contestații se aprobă separat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.


  Articolul 3
  (1) Comisiile de specialitate ale CNATDCU și domeniile arondate sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Componența nominală a Consiliului general al CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Componența nominală a comisiilor de specialitate ale CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 7 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.


  Articolul 5

  Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și instituțiile de învățământ superior, Academia Română, institutele și centrele de cercetare din subordinea Academiei Române și institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Adrian Curaj

  București, 10 iunie 2016.
  Nr. 4.106.

  Anexa nr. 1

  Comisii de specialitate și domeniile arondate

  Domeniul fundamental

  Comisia de specialitate

  Domeniile arondate

  MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Matematică

  Matematică

  Informatică

  Informatică

  Fizică

  Fizică

  Chimie

  Chimie

  Științele pământului
   
   
   
   

  Geologie

  Geografie

  Știința mediului

  ȘTIINȚE INGINEREȘTI
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Inginerie civilă și management

  Inginerie civilă și instalații

  Ingineria materialelor

  Ingineria materialelor

  Inginerie chimică, inginerie medicală,
  știința materialelor și nanomateriale

  Inginerie chimică
   

  Inginerie electrică

  Inginerie electrică

  Inginerie energetică

  Inginerie energetică

  Electronică, telecomunicații și
  nanotehnologie

  Inginerie electronică, telecomunicații
  și tehnologii informaționale

  Inginerie geologică, inginerie
  geodezică, mine, petrol și gaze
   
   

  Inginerie geologică

  Inginerie geodezică
  Mine, petrol și gaze

  Inginerie aerospațială, autovehicule și
  transporturi
   
   
   

  Inginerie aerospațială

  Ingineria autovehiculelor

  Ingineria transporturilor

  Ingineria resurselor vegetale și
  animale
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Inginerie forestieră

  Ingineria produselor alimentare

  Biotehnologii

  Agronomie

  Horticultură

  Silvicultură

  Zootehnie

  Inginerie și management în agricultură
  și dezvoltare rurală

  Calculatoare, tehnologia informației și
  ingineria sistemelor
   

  Calculatoare și tehnologia informației

  Ingineria sistemelor

  Inginerie industrială și management
   
   

  Inginerie industrială

  Inginerie și management

  Inginerie mecanică, mecatronică și
  robotică
   
   
   
   
   
   
   
   

  Inginerie mecanică

  Mecatronică și robotică

  Inginerie navală și navigație

  Inginerie genistică, inginerie de
  armament, rachete și muniții

  Arhitectură navală

  Ingineria mediului

  Ingineria mediului

  ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘI BIOMEDICALE
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Biologie și biochimie
   
   

  Biologie

  Biochimie

  Medicină

  Medicină

  Medicină veterinară

  Medicină veterinară

  Medicină dentară

  Medicină dentară

  Farmacie

  Farmacie

  ȘTIINȚE SOCIALE
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Științe juridice

  Drept

  Sociologie, științe politice și
  administrative
   
   
   
   
   
   
   
   

  Sociologie

  Științe politice

  Relații internaționale și studii
  europene

  Științe administrative

  Științe ale comunicării

  Științe militare, informații și ordine
  publică
   
   
   

  Științe militare

  Informații și securitate națională

  Ordine publică și siguranță națională

  Științe economice și administrarea
  afacerilor
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Economie

  Administrarea afacerilor

  Finanțe

  Contabilitate

  Cibernetică și statistică

  Economie și afaceri internaționale

  Informatică economică

  Management

  Marketing

  Psihologie, științe ale educației,
  educație fizică și sport
   
   
   

  Psihologie

  Științe ale educației

  Știința sportului și educației fizice

  ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Filologie

  Filologie

  Filosofie

  Filosofie

  Istorie și studii culturale
   
   

  Istorie

  Studii culturale

  Teologie

  Teologie

  Arhitectură și urbanism
   
   

  Arhitectură

  Urbanism

  Arte vizuale
   
   

  Arte vizuale

  Istoria și teoria artei

  Artele spectacolului
   
   
   
   

  Teatru și artele spectacolului

  Cinematografie și media

  Muzică


  Anexa nr. 2

  Componența nominală a Consiliului general

  Nr.
  crt.

  Numele și prenumele

  Instituția

  1.

  Andrieș Adrian

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din
  București

  2.

  Deleanu Călin

  Centrul de Chimie Organică «Costin D. Nenițescu» din București

  3.

  Angheni Smaranda

  Universitatea "Titu Maiorescu" din București

  4.

  Banabic Dorel

  Academia Română

  5.

  Baumgarten Alexander

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  6.

  Rusu Eugen

  Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați

  7.

  Roș Viorel

  Universitatea «Nicolae Titulescu» din București

  8.

  Berinde Vasile

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  9.

  Brusanowski Paul Lucian

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  10.

  Bucur Alexandru

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din
  București

  11.

  Abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  12.

  Chiriac Constantin

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  13.

  Chiru Anghel

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  14.

  Crețan Remus

  Universitatea de Vest din Timișoara

  15.

  Bârgăoanu Alina

  Școala Națională de Studii Politice și Administrative
  din București

  16.

  Cornea Călina Petruța

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
  Veterinară din București

  17.

  Demetrescu Silvelia
  Ruxandra

  Universitatea Națională de Arte din București

  18.

  Dimian Mihai

  Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava

  19.

  Dumitrache Ioan

  Academia Română

  20.

  Mesaroș Claudiu

  Universitatea de Vest din Timișoara

  21.

  Pintilie Lucian

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
  Materialelor - INCDFM Măgurele

  22.

  Florea Adina Magda

  Universitatea Politehnica din București

  23.

  Țopa Vasile

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  24.

  Gavrilaș Mihai

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  25.

  Ghitta Ovidiu

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  26.

  Beuran Mircea

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București

  27.

  Gavrilescu Maria

  Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași

  28.

  Iovu Horia

  Universitatea Politehnica din București

  29.

  Moiceanu Marian

  Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din
  București

  30.

  Morariu Sorin

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara

  31.

  Neda Ion

  Technische Universitat Braunschweig

  32.

  Roman Mihai Daniel

  Academia de Studii Economice din București

  33.

  Neuner Iohan

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  34.

  Abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  35.

  Fetecău Cătălin

  Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați

  36.

  Crăciun Ioan

  Universitatea Națională de Apărare «Carol I» din
  București

  37.

  Reisz Robert Doron

  Universitatea de Vest din Timișoara

  38.

  Sandu-Dediu Valentina

  Universitatea Națională de Muzică din București

  39.

  Sava Florin Alin

  Universitatea de Vest din Timișoara

  40.

  Sima Anca Volumnia

  Institutul de Biologie și Patologie Celulară "Nicolae
  Simionescu"

  41.

  Șerban Viorel-Aurel

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  42.

  Abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  43.

  Pop Horia-Florin

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  44.

  Văcăreanu Radu

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  45.

  Abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  46.

  Zafiu Rodica

  Universitatea din București

  47.

  Voicu Victor

  Academia Română

  48.

  Pop Ioan-Aurel

  Academia Română

  49.

  Sinescu Ioanel

  Academia Română

  50.

  Simion Eugen

  Academia Română

  51.

  Surdu Alexandru

  Academia Română

  52.

  Theodorescu Răzvan

  Academia Română

  53.

  Zamfir Nicolae

  Academia Română

  54.

  Sumedrea Dorin Ioan

  Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură
  Pitești Mărăcineni

  55.

  Csaba Roth

  Institutul de Cercetări Nucleare RATEN ICN Mioveni

  (la 10-10-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.127 din 24 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 octombrie 2018 )


  Anexa nr. 3

  Componența nominală a comisiilor de specialitate

  Nr.
  crt.

  Numele și prenumele

  Instituția

  0

  1

  2

  Matematică și științe ale naturii

  1. Matematică

  1.

  Abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  2.

  Zălinescu Constantin -
  vicepreședinte

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  3.

  Abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  4.

  Beltita Daniel

  Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București

  5.

  Dăscălescu Sorin

  Universitatea din București

  6.

  Gologan Radu-Nicolae

  Universitatea Politehnica din București

  7.

  Abrogat de pct. 17 al art. I din ORDIN nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.

  8.

  Abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  9.

  Timotin Dan

  Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București

  10.

  Tudor Ciprian

  Universite de Lille 1

  11.

  Abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  12.

  Marin Liviu

  Universitatea din București

  13.

  Chițescu Ion

  Universitatea din Pitești

  14.

  Durea Marius

  Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași

  15.

  Postolache Mihai

  Universitatea Politehnica din București

  16.

  Abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  17.

  Breaz Simion-Sorin

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  18.

  Petrușel Adrian

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  19.

  Covei Dragoș-Pătru

  Academia de Studii Economice din București

  20.

  Joița Maria

  Universitatea Politehnica din București

  21.

  Groșan Teodor Silviu

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  22.

  Berinde Vasile - președinte

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  23.

  Crăciun Eduard-Marius

  Universitatea «Ovidius» din Constanța

  2. Informatică

  1.

  Abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  2.

  Mitrana Victor

  Universitatea din București

  3.

  Cristea Dan

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  4.

  Czibula Gabriela

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  5.

  Ipate Florentin

  Universitatea din București

  6.

  Păun Paul Andrei - vicepreședinte

  Universitatea din București

  7.

  Pop Horia-Florin - președinte

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  8.

  Abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  9.

  Abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  10.

  Barbu Tudor

  Academia Română - Filiala Iași

  3. Fizică

  1.

  Enăchescu Cristian -
  vicepreședinte

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  2.

  Pintilie Lucian -
  președinte

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
  Fizica Materialelor - INCDFM Măgurele

  3.

  Antohe Stefan

  Universitatea din București

  4.

  Aștilean Simion

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  5.

  Beu Titus

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  6.

  Abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  7.

  Abrogat de pct. 23 al art. I din ORDIN nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.

  8.

  Abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  9.

  Dragoman Daniela

  Universitatea din București

  10.

  Lupu Nicoleta

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică
  Tehnică - IFT din Iași

  11.

  Marcu Loredana Gabriela

  Universitatea din Oradea

  12.

  Mardare Diana Mihaela

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  13.

  Pop Viorel

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  14.

  Abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  15.

  Vizman Daniel

  Universitatea de Vest din Timișoara

  16.

  Abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  17.

  Pușcaș Niculae

  Universitatea Politehnica din București

  18.

  Leontie Liviu

  Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași

  19.

  Cristea Mihail

  Universitatea Politehnica din București

  20.

  Stan Cristina

  Universitatea Politehnica din București

  4. Chimie

  1.

  Abrogat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  2.

  Deleanu Călin - președinte

  Centrul de Chimie Organică «Costin D. Nenițescu» din București

  3.

  Carp Oana

  Institutul de Chimie Fizică "Ilie G. Murgulescu" din
  București

  4.

  Dăneț Andrei Florin - vicepreședinte

  Universitatea din București

  5.

  Grosu Ion

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  6.

  Harabagiu Valeria

  Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din
  Iași

  7.

  Abrogat de pct. 25 al art. I din ORDIN nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.

  8.

  Mangalagiu Ionel

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  9.

  Medvedovici Andrei
  Valentin

  Universitatea din București

  10.

  Pârvulescu Vasile

  Universitatea din București

  11.

  Putz Mihai Viorel

  Universitatea de Vest din Timișoara

  12.

  Sârbu Costel

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  13.

  Silaghi-Dumitrescu Radu

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  14.

  Abrogat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  15.

  Pinteală Mariana

  Institutul de Chimie Macromoleculară «Petru Poni» din
  Iași

  16.

  Spătaru Nicolae

  Institutul de Chimie Fizică «Ilie Murgulescu» din
  București

  17.

  Hurduc Nicolae

  Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași

  18.

  Marin Luminița

  Institutul de Chimie Macromoleculară «Petru Poni» - Iași

  5. Științele pământului

  1.

  Codrea Vlad

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  2.

  Popa Mihai Emilian -
  vicepreședinte

  Universitatea din București

  3.

  Armaș Iuliana

  Universitatea din București

  4.

  Cheval Sorin

  Universitatea din București

  5.

  Abrogat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  6.

  Drăguț Lucian

  Universitatea de Vest din Timișoara

  7.

  Abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 6.136 din 21 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017.

  8.

  Iancu Ovidiu Gabriel

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  9.

  Ionescu Corina

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  10.

  Ioniță Ion

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  11.

  Abrogat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  12.

  Lazăr Iuliana

  Universitatea din București

  13.

  Miclăuș Genoveva Crina

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  14.

  Romanescu Gheorghe

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  15.

  Rozylowicz Laurențiu

  Universitatea din București

  16.

  Baciu Călin

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  17.

  Ilieș Alexandru

  Universitatea din Oradea

  18.

  Rîșnoveanu Geta

  Universitatea din București

  19.

  Crețan Remus - președinte

  Universitatea de Vest din Timișoara

  20.

  Manea Marina

  Universidad Nacional Autonoma de Mexico

  21.

  Boengiu Sandu

  Universitatea din Craiova

  22.

  Sirodoev Igor

  Universitatea «Ovidius» din Constanța

  Științe inginerești

  6. Inginerie civilă și management

  1.

  Văcăreanu Radu -
  președinte

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  2.

  Dan Daniel -
  vicepreședinte

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  3.

  Barbuta Marinela

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  4.

  Budescu Mihai

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  5.

  Chiorean Cosmin Gruia

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  6.

  Ciutină Liviu Adrian

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  7.

  Grecea Daniel

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  8.

  Abrogat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  9.

  Năstase Ilinca

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  10.

  Nedelcu Mihai

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  11.

  Stoian Valeriu

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  12.

  Țăranu Nicolae

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  13.

  Ungureanu Daniel-Viorel

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  14.

  Aldea Alexandru Octavian

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  15.

  Batali Loretta

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  16.

  Abrogat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  17.

  Luca Oana

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  18.

  Omer Ichinur

  Universitatea «Ovidius» din Constanța

  19.

  Abrogat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  20.

  Stătescu Florian

  Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași

  21.

  Abrogat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  22.

  Georgescu Andrei-Mugur

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  23.

  Lungu Irina

  Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași

  24.

  Moga Ligia Mihaela

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  25.

  Croitoru Cristiana Verona

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  7. Ingineria materialelor

  1.

  Șerban Viorel-Aurel -
  președinte

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  2.

  Petrișor Traian -
  vicepreședinte

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  3.

  Abrogat.

   

  4.

  Benea Lidia

  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

  5.

  Bujoreanu
  Leandru-Gheorghe

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  6.

  Chicinas Ionel

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  7.

  Abrogat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  8.

  Duța Capră Anca

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  9.

  Ion Rodica Mariana

  Universitatea "Valahia" din Târgoviște

  10.

  Miculescu Florin

  Universitatea Politehnica din București

  11.

  Munteanu Corneliu

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  12.

  Predescu Cristian

  Universitatea Politehnica din București

  13.

  Vizureanu Petrică

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  14.

  Mitelea Ion

  Universitatea Politehnica Timișoara

  15.

  Tierean Mircea Horia

  Universitatea «Transilvania» din Brașov

  16.

  Ripoșan Iulian

  Universitatea Politehnica din București

  17.

  Bejinariu Costică

  Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași

  8. Inginerie chimică, inginerie medicală, știința materialelor și nanomateriale

  1.

  Iovu Horia - președinte

  Universitatea Politehnica din București

  2.

  Ciuparu Dragoș -
  vicepreședinte

  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

  3.

  Bîldea Costin Sorin

  Universitatea Politehnica din București

  4.

  Cașcaval Dan

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  5.

  Cazacu Maria

  Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din
  Iași

  6.

  Cormos Călin-Cristian

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  7.

  Galaction Anca Irina

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa"
  din Iași

  8.

  Ianculescu Adelina-Carmen

  Universitatea Politehnica din București

  9.

  Abrogat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  10.

  Rău Ileana

  Universitatea Politehnica din București

  11.

  Abrogat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  12.

  Ilea Petru

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  13.

  Pode Rodica

  Universitatea Politehnica Timișoara

  9. Inginerie electrică

  1.

  Abrogat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  2.

  Munteanu Călin

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  3.

  Ciobanu Romeo Cristian

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  4.

  Grigorescu Sorin Dan -
  vicepreședinte

  Universitatea Politehnica din București

  5.

  Ioniță Valentin

  Universitatea Politehnica din București

  6.

  Leuca Teodor

  Universitatea din Oradea

  7.

  Mușuroi Sorin

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  8.

  Szabo Lorand

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  9.

  Țopa Vasile - președinte

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  10.

  Abrogat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  11.

  Abrogat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  12.

  Ciuprina Florin

  Universitatea Politehnica din București

  13.

  Dincă Cristian

  Universitatea Politehnica din București

  14.

  Enache Sorin

  Universitatea din Craiova

  10. Inginerie energetică

  1.

  Gavrilaș Mihai -
  președinte

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  2.

  Kilyeni Stefan -
  vicepreședinte

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  3.

  Georgescu Sanda-Carmen

  Universitatea Politehnica din București

  4.

  Necula Horia

  Universitatea Politehnica din București

  5.

  Popescu Luminița Georgeta

  Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu

  6.

  Sajin Tudor

  Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

  7.

  Abrogat de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  8.

  Bulac Constantin

  Universitatea Politehnica din București

  9.

  Felea Ioan

  Universitatea din Oradea

  10.

  Istrate Dumitru-Marcel

  Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași

  11. Electronică, telecomunicații și nanotehnologie

  1.

  Dogaru Radu

  Universitatea Politehnica din București

  2.

  Dimian Mihai - președinte

  Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

  3.

  Albu Felix

  Universitatea "Valahia" din Târgoviște

  4.

  Abrogat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  5.

  Coltuc Dinu

  Universitatea "Valahia" din Târgoviște

  6.

  Dragoman Mircea

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
  Microtehnologie - IMT din București

  7.

  Muller Alexandru

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
  Microtehnologie - IMT din București

  8.

  Neculoiu Dan

  Universitatea Politehnica din București

  9.

  Rusu Corneliu

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  10.

  Teodorescu Horia-Nicolai

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  11.

  Vertan Constantin - vicepreședinte

  Universitatea Politehnica din București

  12.

  De Sabata Aldo

  Universitatea Politehnica Timișoara

  13.

  Tărniceriu Daniela

  Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași

  14.

  Brezeanu Gheorghe

  Universitatea Politehnica din București

  15.

  Giurgiu Mircea

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  16.

  Abrogat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  17.

  Vasiu Radu

  Universitatea Politehnica Timișoara

  12. Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze

  1.

  Neuner Iohan - președinte

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  2.

  Dinu Florinel -
  vicepreședinte

  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

  3.

  Grecea Carmen

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  4.

  Onose Dumitru

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  5.

  Radu Sorin Mihai

  Universitatea din Petroșani

  6.

  Scrădeanu Daniel

  Universitatea din București

  7.

  Popescu Cosmin Alin

  Universitatea Politehnica din București
  a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timișoara

  13. Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi

  1.

  Chiru Anghel - președinte

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  2.

  Stoica Adrian-Mihail -
  vicepreședinte

  Universitatea Politehnica din București

  3.

  Clenci Adrian

  Universitatea din Pitești

  4.

  Lungu Romulus

  Universitatea din Craiova

  5.

  Mazilu Traian

  Universitatea Politehnica din București

  6.

  Tabacu Ștefan

  Universitatea din Pitești

  7.

  Chelaru Teodor-Viorel

  Universitatea Politehnica din București

  8.

  Cizmas Paul

  Universitatea Texas A&M, SUA

  9.

  Cofaru Corneliu

  Universitatea «Transilvania» din Brașov

  10.

  Rusu Liliana Celia

  Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați

  11.

  Abrogat de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  12.

  Dragu Vasile

  Universitatea Politehnica din București

  14. Ingineria resurselor vegetale și animale

  1.

  Cornea Călina Petruța -
  președinte

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
  Veterinară din București

  2.

  Bahrim Gabriela Elena -
  vicepreședinte

  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

  3.

  Abrudan Ioan Vasile

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  4.

  Badea Nicolae Ovidiu

  Academia Română

  5.

  Botau Dorica

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara

  6.

  Cosmulescu Sina Niculina

  Universitatea din Craiova

  7.

  Curtu Alexandru Lucian

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  8.

  Dinu Toma Adrian

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
  Veterinară din București

  9.

  Abrogat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.

  10.

  Jurcoane Stefana

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
  Veterinară din București

  11.

  Mireșan Vioara

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  din Cluj-Napoca

  12.

  Mitre Viorel

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  din Cluj-Napoca

  13.

  Muste Sevastița

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  din Cluj-Napoca

  14.

  Popa Daniela Valentina

  Universitatea din Craiova

  15.

  Socaciu Carmen

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  din Cluj-Napoca

  16.

  Teodorescu Răzvan

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
  Veterinară din București

  17.

  Vidican Roxana

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  din Cluj-Napoca

  18.

  Vîntu Vasile

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

  19.

  Stanciu Silvius

  Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați

  20.

  Bouriaud Laura

  Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava

  21.

  Bucur Daniel

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  «Ion Ionescu de la Brad» din Iași

  22.

  Drăgotoiu Dumitru

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
  Veterinară din București

  23.

  Mihalache Mircea

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
  Veterinară din București

  24.

  Rusu Teodor

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  din Cluj-Napoca

  25.

  Oroian Mircea-Adrian

  Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava

  26.

  Imbrea Florin

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timișoara

  15. Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor

  1.

  Florea Adina Magda -
  președinte

  Universitatea Politehnica din București

  2.

  Muntean Traian -
  vicepreședinte

  Universite Aix-Marseille

  3.

  Borangiu Theodor

  Universitatea Politehnica din București

  4.

  Ciocârlie Horia

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  5.

  Filipescu Adrian

  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

  6.

  Manta Vasile

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  7.

  Miclea Liviu Cristian

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  8.

  Nedevschi Sergiu

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  9.

  Oară Cristian

  Universitatea Politehnica din București

  10.

  Paraschiv Nicolae

  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

  11.

  Pastravanu Octavian

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  12.

  Patriciu Victor-Valeriu

  Academia Tehnică Militară din București

  13.

  Popa Mircea

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  14.

  Popescu Dumitru

  Universitatea Politehnica din București

  15.

  Precup Radu-Emil

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  16.

  Răsvan Vladimir

  Universitatea din Craiova

  17.

  Țăpuș Nicolae

  Universitatea Politehnica din București

  18.

  Trăușan-Matu Ștefan

  Universitatea Politehnica din București

  19.

  Vințan Lucian Nicolae

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  20.

  Andreescu Gheorghe-Daniel

  Universitatea Politehnica Timișoara

  21.

  Gorgan Dorian

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  16. Inginerie industrială și management

  1.

  Popescu Sorin Gabriel -

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  2.

  Abrogat de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  3.

  Ancău Mircea

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  4.

  Berce Petru

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  5.

  Drăghici Anca

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  6.

  Fetecău Cătălin -
  președinte

  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

  7.

  Horodincă Mihăiță

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  8.

  Militaru Gheorghe

  Universitatea Politehnica din București

  9.

  Oancea Gheorghe

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  10.

  Oprean Constantin

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  11.

  Racz Sever Gabriel

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  12.

  Repanovici Angela

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  13.

  Scutelnicu Elena

  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

  14.

  Doicin Cristian-Vasile - vicepreședinte

  Universitatea Politehnica din București

  15.

  Loghin Maria-Carmen

  Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași

  16.

  Bâlc Nicolae

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  17.

  Drăghici George Emilian

  Universitatea Politehnica Timișoara

  18.

  Ene Antoaneta

  Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați

  19.

  Ciupan Cornel

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  20.

  Lile Ramona

  Universitatea «Aurel Vlaicu» din Arad

  21.

  Dobrea Răzvan Cătălin

  Academia de Studii Economice din București

  22.

  Purcărea Anca Alexandra

  Universitatea Politehnica din București“

  17. Inginerie mecanică, mecatronică și robotică

  1.

  Bălan Corneliu

  Universitatea Politehnica din București

  2.

  Rusu Eugen - președinte

  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

  3.

  Alexandru Cătălin

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  4.

  Biriș Sorin-Ștefan

  Universitatea Politehnica din București

  5.

  Bizdoacă Nicu George

  Universitatea din Craiova

  6.

  Bordeașu Ilare

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  7.

  Abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  8.

  Abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  9.

  Condurache Daniel

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  10.

  Constantinescu Dan Mihai

  Universitatea Politehnica din București

  11.

  Doroftei Ioan

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  12.

  Abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  13.

  Gillich Gilbert-Rainer

  Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița

  14.

  Hadăr Anton

  Universitatea Politehnica din București

  15.

  Abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  16.

  Huminic Gabriela

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  17.

  Lelea Dorin

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  18.

  Abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  19.

  Abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  20.

  Pîslă Doina Liana

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  21.

  Susan-Resiga Romeo Florin

  Universitatea Politehnica din Timișoara

  22.

  Tarniță Daniela

  Universitatea din Craiova

  23.

  Abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  24.

  Vlase Sorin

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  25.

  Voicu Gheorghe -
  vicepreședinte

  Universitatea Politehnica din București

  26.

  Buzbuchi Nicolae

  Universitatea Maritimă din Constanța

  27.

  Dumitrașcu Gheorghe

  Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași

  28.

  Rizescu Ciprian Ion

  Universitatea Politehnica din București

  29.

  Ripeanu Răzvan George

  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

  30.

  Munteanu Ligia

  Institutul de Mecanica Solidelor

  18. Ingineria mediului

  1.

  Ion Alina Catrinel

  Universitatea Politehnica din București

  2.

  Gavrilescu Maria -
  președinte

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  3.

  Copolovici Lucian

  Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

  4.

  Gabor Alida Iulia -
  vicepreședinte

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  5.

  Iordan Alexandra Raluca

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  6.

  Volf Irina

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  7.

  Sandu Ion

  Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași

  8.

  Murariu Gabriel

  Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați

  9.

  Ozunu Alexandru

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  Științe biologice și biomedicale

  19. Biologie și biochimie

  1.

  Sima Anca Volumnia -
  președinte

  Institutul de Biologie și Patologie Celulară "Nicolae
  Simionescu" din București

  2.

  Nichita Norica Beatrice -
  vicepreședinte

  Institutul de Biochimie din București

  3.

  Cogălniceanu Dan

  Universitatea "Ovidius" din Constanța

  4.

  Costache Marieta

  Universitatea din București

  5.

  Pap Peter Laszlo

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  6.

  Petrescu Andrei-Jose

  Institutul de Biochimie din București

  7.

  Radu Mihai

  University of Verona

  8.

  Sicora Cosmin Ionel

  Centrul de Cercetări Biologice Jibou

  9.

  Sîrbu Ioan-Ovidiu

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din
  Timișoara

  10.

  Zamfir Medana

  Institutul de Biologie din București

  11.

  Babeș Alexandru

  Universitatea din București

  12.

  Ștefănuț Sorin

  Institutul de Biologie din București

  13.

  Pușcaș Mihai

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  14.

  Copolovici Dana

  Universitatea «Aurel Vlaicu» din Arad

  15.

  Tănase Cătălin

  Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași

  20. Medicină

  1.

  Abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 6.136 din 21 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017.

  2.

  Vasilescu Cătălin

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din
  București

  3.

  Badiu Corin

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din
  București

  4.

  Băicuș Cristian Răsvan

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din
  București

  5.

  Bild Walther

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa"
  din Iași

  6.

  Căruntu Irina-Draga

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa"
  din Iași

  7.

  Ciurea Tudorel

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

  8.

  Fodor Daniela

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu"
  din Cluj-Napoca

  9.

  Gheonea Dan Ionuț

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

  10.

  Gherghiceanu Mihaela

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul
  Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" -
  INCDDPSB din București

  11.

  Grigoriu Bogdan Dragoș

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa"
  din Iași

  12.

  Jinga Viorel

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din
  București

  13.

  Marian Cătălin

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din
  București

  14.

  Păunescu Virgil

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din
  Timișoara

  15.

  Popescu Bogdan Ovidiu

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din
  București

  16.

  Popescu Irinel

  Universitatea "Titu Maiorescu" din București

  17.

  Săftoiu Adrian

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

  18.

  Seicean Andrada

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu"
  din Cluj-Napoca

  19.

  Stanciu Carol

  Academia Română - Filiala Iași

  20.

  Abrogat.

   

  21.

  Trifan Anca

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa"
  din Iași

  22.

  Covic Adrian

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași

  23.

  Gurzu Simona

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

  24.

  Hinescu Mihail-Eugen

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București

  25.

  Ionac Mihai

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Victor Babeș» din
  Timișoara

  26.

  Buzoianu Anca Dana

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu»
  din Cluj-Napoca

  27.

  Pârvu Alina Elena

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu»
  din Cluj-Napoca

  28.

  Achimaș-Cadariu Patriciu-Andrei - vicepreședinte

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca

  29.

  Beuran Mircea - președinte

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București

  30.

  Rogozea Liliana Marcela

  Universitatea «Transilvania» din Brașov

  31.

  Clichici Simona Valeria

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca

  32.

  Osiac Eugen

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

  33.

  Filip Gabriela Adriana

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca

  21. Medicină veterinară

  1.

  Morariu Sorin -
  președinte

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara

  2.

  Miron Liviu Dan -
  vicepreședinte

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

  3.

  Cătoi Cornel

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  din Cluj-Napoca

  4.

  Gherman Călin

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  din Cluj-Napoca

  5.

  Groza Ioan Ștefan

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  din Cluj-Napoca

  6.

  Herman Viorel

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara

  7.

  Mitrea Ioan Liviu

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
  Veterinară din București

  8.

  Predoi Gabriel

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
  Veterinară din București

  9.

  Spînu Marina

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  din Cluj-Napoca

  10.

  Solcan Gheorghe

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  «Ion Ionescu de la Brad» din Iași

  11.

  Abrogat de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  12.

  Dărăbuș Gheorghe

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timișoara

  22. Medicină dentară

  1.

  Bucur Alexandru -
  președinte

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din
  București

  2.

  Băciuț Mihaela -
  vicepreședinte

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu"
  din Cluj-Napoca

  3.

  Forna Norina

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa"
  din Iași

  4.

  Greabu Maria

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din
  București

  5.

  Negruțiu Meda-Lavinia

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din
  Timișoara

  6.

  Roman Alexandra Livia

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu"
  din Cluj-Napoca

  7.

  Sinescu Cosmin

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din
  Timișoara

  8.

  Ionescu Ecaterina

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din
  București

  9.

  Popescu Eugenia

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa»
  din Iași

  23. Farmacie

  1.

  Andrieș Adrian -
  președinte

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din
  București

  2.

  Loghin Felicia -
  vicepreședinte

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu"
  din Cluj-Napoca

  3.

  Dehelean Cristina Adriana

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din
  Timișoara

  4.

  Dinu Pîrvu Cristina Elena

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din
  București

  5.

  Hăncianu Monica

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa"
  din Iași

  6.

  Mircioiu Constantin

  Academia de Științe Medicale din București

  7.

  Muntean Daniela-Lucia

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

  8.

  Oprean Radu

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu"
  din Cluj-Napoca

  9.

  Profire Lenuța

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa"
  din Iași

  10.

  Neamțu Johny

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

  11.

  Margina Denisa

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila»
  din București

  Științe sociale

  24. Științe juridice

  1.

  Bob Mircea Dan

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  2.

  Guțan Bianca Andrada -
  vicepreședinte

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  3.

  Catană Radu Nicolae

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  4.

  Cercel Sevastian

  Universitatea din Craiova

  5.

  Dănișor Dan Claudiu

  Universitatea din Craiova

  6.

  Deaconu Ștefan

  Universitatea din București

  7.

  Trăilescu Anton

  Universitatea de Vest din Timișoara

  8.

  Roș Viorel - președinte

  Universitatea «Nicolae Titulescu» din București

  9.

  Tănăsescu Elena-Simina

  Universitatea din București

  10.

  Costea Ioana Maria

  Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași

  11.

  Jugastru Călina Felicia

  Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu

  12.

  Răducanu Ruxandra

  Universitatea din Craiova

  13.

  Bălan Emil

  Școala Națională de Studii Politice și Administrative
  din București

  14.

  Boroi Alexandru

  Universitatea «Titu Maiorescu» din București

  15.

  Angheni Smaranda

  Universitatea «Titu Maiorescu» din București

  16.

  Bădescu Mihai

  Academia de Studii Economice din București

  17.

  Bercea Lucian

  Universitatea de Vest din Timișoara

  25. Sociologie, științe politice și administrative

  1.

  Cojocaru Ștefan

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  2.

  Coman Mihai

  Universitatea din București

  3.

  Andreescu Liviu

  Universitatea din București

  4.

  Băluță Ionela

  Universitatea din București

  5.

  Bârgăoanu Alina -
  președinte

  Școala Națională de Studii Politice și Administrative din
  București

  6.

  Buzducea Doru

  Universitatea din București

  7.

  Cace Sorin

  Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București

  8.

  Durnescu Ioan

  Universitatea din București

  9.

  Gheorghiu Mihai Dinu

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  10.

  Hatos Adrian

  Universitatea din Oradea

  11.

  Ivan Adrian-Liviu -
  vicepreședinte

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  12.

  Abrogat de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  13.

  Matei Ani

  Școala Națională de Studii Politice și Administrative din
  București

  14.

  Neamțu Bogdana

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  15.

  Onofrei Mihaela

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  16.

  Abrogat de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  17.

  Reisz Robert Doron

  Universitatea de Vest din Timișoara

  18.

  Rusu Horațiu

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  19.

  Abrogat de pct. 69 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.

  20.

  Voicu Bogdan

  Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București

  21.

  Ivan Ruxandra

  Universitatea din București

  22.

  Pârvu Camil

  Universitatea din București

  23.

  Stoica Cătălin

  Școala Națională de Studii Politice și Administrative
  București

  24.

  Bălaș (Balaban) Delia
  Cristina

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  25.

  Lazăr Dan Tudor

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  26.

  Stan Lavinia

  St. Francis Xavier University - Canada

  27.

  Cmeciu Camelia

  Universitatea din București

  28.

  Horga Ioan

  Universitatea din Oradea

  29.

  Runcan Patricia-Luciana

  Universitatea de Vest din Timișoara

  30.

  Abrogat de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  31.

  Pânzaru Ciprian

  Universitatea de Vest din Timișoara

  32.

  Radu Raluca-Nicoleta

  Universitatea din București

  33.

  Buzea Carmen

  Universitatea «Transilvania» din Brașov

  34.

  Sandu Ștefan Antonio

  Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava

  35.

  Seceleanu Andra

  Universitatea «Andrei Șaguna» din Constanța“

  26. Științe militare, informații și ordine publică

  1.

  Abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 6.136 din 21 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017.

  2.

  Crăciun Ioan -
  președinte

  Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din
  București

  3.

  Chiru Irena

  Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" din
  București

  4.

  Ciupercă Ella Magdalena

  Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" din
  București

  5.

  Dumitru Daniel

  Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din
  București

  6.

  Minculete Gheorghe

  Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din
  București

  7.

  Abrogat de pct. 71 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.

  8.

  Iacob Adrian -
  vicepreședinte

  Academia de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» din București

  9.

  Lesenciuc Adrian

  Academia Forțelor Aeriene «Henri Coandă» din Brașov

  10.

  Martin Iulian

  Universitatea Națională de Apărare «Carol I» din
  București

  11.

  Pînzariu Sorin

  Universitatea Națională de Apărare «Carol I» din
  București

  12.

  Popescu Gheorghe

  Academia de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» din București

  13.

  Turcu Dănuț

  Universitatea Națională de Apărare «Carol I» din
  București

  27. Științe economice și administrarea afacerilor

  1.

  Abrogat de pct. 73 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.

  2.

  Abrogat de pct. 73 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.

  3.

  Airinei Dinu

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  4.

  Andrieș Alin Marius

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  5.

  Bunget Ovidiu Constantin

  Universitatea de Vest din Timișoara

  6.

  Abrogat de pct. 73 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.

  7.

  Deaconu Adela

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  8.

  Feleagă Liliana

  Academia de Studii Economice din București

  9.

  Grigorescu Adriana

  Școala Națională de Studii Politice și Administrative din
  București

  10.

  Herteliu Claudiu

  Academia de Studii Economice din București

  11.

  Horobet Alexandra

  Academia de Studii Economice din București

  12.

  Lazăr Dorina

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  13.

  Lungu Ion

  Academia de Studii Economice din București

  14.

  Abrogat de pct. 73 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.

  15.

  Nistoreanu Puiu

  Academia de Studii Economice din București

  16.

  Abrogat de pct. 73 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.

  17.

  Pascariu Gabriela Carmen

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  18.

  Prelipcean Gabriela

  Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

  19.

  Roman Mihai Daniel -
  președinte

  Academia de Studii Economice din București

  20.

  Silaghi Gheorghe Cosmin

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  21.

  Suciu Marta-Christina

  Academia de Studii Economice din București

  22.

  Abrogat de pct. 73 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.

  23.

  Țigu Gabriela

  Academia de Studii Economice din București

  24.

  Vasile Valentina

  Institutul de Economie Națională din București

  25.

  Zaharia Răzvan

  Academia de Studii Economice din București

  26.

  Dumitrescu Dalina

  Academia de Studii Economice din București

  27.

  Paraschiv Dorel Mihai

  Academia de Studii Economice din București

  28.

  Popescu Gheorghe

  Universitatea «Dimitrie Cantemir» din București

  29.

  Anghel Laurențiu-Dan

  Academia de Studii Economice din București

  30.

  Brezeanu Petre

  Academia de Studii Economice din București

  31.

  Dobrin Cosmin

  Academia de Studii Economice din București

  32.

  Negrușa Adina

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  33.

  Barna Flavia -
  vicepreședinte

  Universitatea de Vest din Timișoara

  34.

  Micu Adrian

  Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați

  35.

  Păun Mihaela Marinela

  Universitatea din București

  36.

  Pintilescu Carmen

  Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași

  37.

  Siminică Marian Ilie

  Universitatea din Craiova

  38.

  Cocriș Vasile

  Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași

  39.

  Tiron Tudor Adriana

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  28. Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport

  1.

  Sava Florin Alin -
  președinte

  Universitatea de Vest din Timișoara

  2.

  Crețu Carmen Mihaela -
  vicepreședinte

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  3.

  Bocoș-Bintintan
  Mușata-Dacia

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  4.

  Abrogat de pct. 54 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  5.

  Ciolan Lucian Ion

  Universitatea din București

  6.

  Enoiu Răzvan Sandu

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  7.

  Grigore Vasilica

  Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din
  București

  8.

  Grosu Emilia Florina

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  9.

  Iliescu Dragoș

  Universitatea din București

  10.

  Marinescu Gheorghe

  Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din
  București

  11.

  Pânișoară Ion-Ovidiu

  Universitatea din București

  12.

  Szentagotai-Tătar Aurora

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  13.

  Turliuc Maria Nicoleta

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  14.

  Vasilescu Maria Mirela

  Universitatea din Craiova

  15.

  Visu-Petra Laura

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  16.

  Teodorescu Silvia Violeta

  Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din
  București

  17.

  Gherguț Alois

  Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași

  18.

  Bădău Dana

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

  Științe umaniste și arte

  29. Filologie

  1.

  Zafiu Rodica - președinte

  Universitatea din București

  2.

  Gafton Alexandru -
  vicepreședinte

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  3.

  Avram Andrei

  Universitatea din București

  4.

  Bârlea Gheorghe Petre

  Universitatea "Ovidius" din Constanța

  5.

  Beno Attila

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  6.

  Franga Liviu

  Universitatea din București

  7.

  Gheorghe Dana Mihaela

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  8.

  Mihăilă Ileana

  Universitatea din București

  9.

  Panea Nicu

  Universitatea din Craiova

  10.

  Percec Dana-Andreea

  Universitatea de Vest din Timișoara

  11.

  Terian-Dan Andrei

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  12.

  Corbea-Hoișie Andrei

  Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași

  13.

  Antofi Simona

  Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați

  14.

  Câmpan Diana

  Universitatea «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia

  15.

  Dragomirescu Adina

  Institutul de Lingvistică «Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti» din București

  30. Filosofie

  1.

  Abrogat de pct. 57 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.

  2.

  Rațiu Dan Eugen -
  vicepreședinte

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  3.

  Baumgarten Alexander

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  4.

  Clitan Gheorghe

  Universitatea de Vest din Timișoara

  5.

  Mesaroș Claudiu - președinte

  Universitatea de Vest din Timișoara

  6.

  Stoenescu Constantin

  Universitatea din București

  7.

  Veress Carol

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  8.

  Boboc Alexandru

  Academia Română

  9.

  Surdu Alexandru

  Academia Română

  10.

  Huzum Eugen

  Academia Română - Filiala Iași

  31. Istorie și studii culturale

  1.

  Ghitta Ovidiu -
  președinte

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  2.

  Gligor Mihai -
  vicepreședinte

  Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

  3.

  Bîrliba Lucrețiu

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  4.

  Bolovan Ioan

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  5.

  Bucur Maria

  Indiana University

  6.

  Ceaușu Mihai-Ștefan

  Academia Română - Filiala Iași

  7.

  Drace-Francis Alex

  University of Amsterdam

  8.

  Găzdac Cristian

  Academia Română - Filiala Cluj-Napoca

  9.

  Luca Cristian

  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

  10.

  Panaite Viorel

  Universitatea din București

  11.

  Platon Alexandru-Florin

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  12.

  Rubel Alexander

  Academia Română - Filiala Iași

  13.

  Vlad Laurențiu

  Universitatea din București

  14.

  Leuștean Lucian

  Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași

  15.

  Mitu Sorin

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  16.

  Radu Sorin

  Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu

  17.

  Sigmirean Cornel

  Universitatea «Petru Maior» din Târgu Mureș

  18.

  Timotin Andrei

  Institutul de Studii Sud-Est Europene din București

  19.

  Nicoară Toader

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  32. Teologie

  1.

  Brusanowski Paul Lucian -
  președinte

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  2.

  Pasztori-Kupan Istvan -
  vicepreședinte

  Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

  3.

  Achimescu Nicolae

  Universitatea din București

  4.

  Barta Cristian

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  5.

  Buda Daniel

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  6.

  Bunaciu Otniel Ioan

  Universitatea din București

  7.

  Chifăr Nicolae

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  8.

  Fieger Michael

  Theologische Hochschule Chur

  9.

  Iloaie Ștefan

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  10.

  Sava Viorel

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  11.

  Stan Nicolae Răzvan

  Universitatea din Craiova

  12.

  Turcescu Lucian

  Concordia University

  13.

  Vanca Dumitru Adrian

  Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

  14.

  Zamfir Emilia Corina

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  15.

  Adorjáni Zoltán

  Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

  16.

  Benga Daniel

  Universitatea din București

  17.

  Dancă Wilhelm

  Universitatea din București

  18.

  Chirilă Ioan

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  19.

  Munteanu Daniel

  Universitatea «Valahia» din Târgoviște

  20.

  Himcinschi Mihai

  Universitatea «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia

  21.

  Simuț Corneliu

  Universitatea «Emanuel» din Oradea

  33. Arhitectură și urbanism

  1.

  Moiceanu Marian -
  președinte

  Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din
  București

  2.

  Matei Adriana -
  vicepreședinte

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  3.

  Bica Smaranda Maria

  Universitatea Politehnica Timișoara

  4.

  Crișan Rodica

  Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din
  București

  5.

  Eftenie Mariana

  Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din
  București

  6.

  Ioan Augustin

  Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din
  București

  7.

  Petrișor Alexandru-Ionuț

  Universitatea de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu» din
  București

  34. Arte vizuale

  1.

  Demetrescu Silvelia
  Ruxandra - președinte

  Universitatea Națională de Arte din București

  2.

  Simionescu Atena-Elena -
  vicepreședinte

  Universitatea Națională de Arte "George Enescu" din Iași

  3.

  Ciupală Alin

  Universitatea din București

  4.

  Gheorghiu Dragoș

  Universitatea Națională de Arte din București

  5.

  Velescu Cristian-Robert

  Universitatea Națională de Arte din București

  6.

  Sbârciu Ioan

  Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

  7.

  Țurcanu-Caruțiu Daniela

  Universitatea «Ovidius» din Constanța

  35. Artele spectacolului

  1.

  Chiriac Constantin -
  președinte

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  2.

  Banciu Gabriel -
  vicepreședinte

  Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

  3.

  Bălăiță Aurelian

  Universitatea Națională de Arte «George Enescu» din Iași

  4.

  Boureanu Alexandru

  Universitatea din Craiova

  5.

  Crișan Sorin Ion

  Universitatea de Arte din Târgu Mureș

  6.

  Roșca Lucian Emil

  Universitatea de Arte din Târgu Mureș

  7.

  Sandu-Dediu Valentina

  Universitatea Națională de Muzică din București

  8.

  Gheorghiță Nicolae

  Universitatea Națională de Muzică din București

  9.

  Ringler-Pascu Eleonora

  Universitatea de Vest din Timișoara

  (la 10-10-2018, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 5.127 din 24 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 octombrie 2018 )