ANEXE din 23 decembrie 2015la NORMA nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 bis din 30 decembrie 2015 Notă
  Conținute de NORMA nr. 28 din 23 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 978 din 30 decembrie 2015.


  Anexa nr. 1

  CERERE DE APROBARE*1)

  *1) Se va completa și se va transmite de către părțile implicate în transfer
  Subsemnatul/subsemnații ............................... în calitate de membru/membrii ai conducerii asigurătorului/asigurătorilor .........., solicit/solicităm aprobarea, conform proiectului prezentat, a fuziunii/divizării acestora, precum și autorizarea asigurătorilor/reasigurătorilor*2) preconizați să rezulte în urma fuziunii/divizării.
  *2) Reasigurătorii rezultați în urma divizării, se supun prevederilor Legii nr. 237/2015, Partea I, și completează în consecință documentația în vederea autorizării

  În susținerea cererii mele/noastre anexez/anexăm documentația*3) prevăzută la art. 11 lit. b) -1) din Norma nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național.
  *3) Documentația atașată prezentei declarații se îndosariază și este însoțită de un opis

  De asemenea, anexez/anexăm și următoarele informații de natură să susțină viabilitatea proiectului prezentat*4), în conformitate cu art. 11 lit. m și n) din norma mai sus menționată:
  *4) Se va completa dacă este cazul și va fi îndosariată inclusă în opis1. .........................2. .........................3. .........................
  etc.

  Adresa de contact ........................................

  ...................
  (data)

  ..........................
  (semnătura și ștampila)


  Anexa nr. 2

  Situația portofoliului asigurătorului cedent

  Numărul poliței

  Numele contractantului și beneficiarului

  Clasa de asigurare

  Riscurile asigurate

  Momentul începerii răspunderii asigurătorului cedent

  Momentul încetării răspunderii asigurătorului cedent

  Prima de asigurare (lei)

  Suma asigurată (lei)

  Rezerva de primă (lei)


  Anexa nr. 3

  Marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă
  și fondul de siguranță pentru asigurările generale

  Macheta nr. 1 - Marja de solvabilitate disponibilă

  X = Maija de solvabilitate disponibilă totală = X1 + Z1 + Z2 + Z3 + A9 + A10

  A1 = Capitalul social subscris și vărsat sau fondul de rezervă liber vărsat

  A2 = Toate rezervele asigurătorului, altele decât rezervele tehnice, și anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve

  A3 = Profitul net rezultat după deducerea dividendelor care trebuie plătite sau, după caz, pierderea înregistrată de asigurător

  A4 = Rezultatul reportat

  A5.1 = Valoarea acțiunilor proprii deținute direct de asigurător

  A5.2 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la alți asigurători

  A5.3 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la reasigurători

  A5.4 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la holdinguri de asigurare

  A5.5 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la instituții de credit și instituții financiare definite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007

  A5.6 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la firme de investiții definite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007

  A5.7 = Valoarea instrumentelor menționate la art. 31 alin. (3) lit. c) pct. (i) din norme

  A5.8 = Valoarea creanțelor și instrumentelor menționate la art. 31 alin. (3) lit. c) pct. (ii) din norme

  ANC = active necorporale

  XI = Marja de solvabilitate disponibilă = A1 + A2 +/- A3 +/-A4 - A5.1 - A5.2 - A5.3 - A5.4 - A5.5 - A5.6 - A5.7 - A5.8 - ANC

  A61 = Acțiuni preferențiale cumulative și/sau datorii subordonate

  Z = min. (X1 ;Y)

  Z1 = min (A6; 0,5 * Z)

  A72 = Titluri de valoare cu durată nedeterminată și alte titluri de valoare, inclusiv acțiunipreferențiale neincluse în A6

  Z2 = min (A7; 0,5 * Z)

  A83 = Capitalul social nevărsat sau fondul de rezervă liber nevărsat, după caz

  Z3 = min (0,5 * A8; 0,5 * Z)

  A94 = Valoarea calculată în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5) lit. b) din norme

  A10 = Rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor, în măsura în care aceste rezerve nu au o natură excepțională

  *1) Cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (4) lit. a) din prezenta normă.
  *2) Cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (4) lit. b) din prezenta normă.
  *3) Cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (5) lit. a) din prezenta normă.
  *4) Cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (5) lit. b) din prezenta normă.

  Macheta nr. 2 - Marja de solvabilitate minimă

  Y = Marja de solvabilitate minimă la data raportării = max (Y3;Y5)

  Y3 = Maija de solvabilitate minimă = max (Y1;Y2)

  Y4 = Marja de solvabilitate minimă raportată la sfârșitul exercițiului financiar precedent

  el = Raportul dintre valoarea rezervelor nete de daune avizate și neavizate înregistrată la sfârșitul perioadei de raportare și valoarea rezervelor nete de daune avizate și neavizate înregistrată la începutul exercițiului financiar curent

  e = min (1;e1)

  Y5 = e * Y4

  Metoda 1 - metoda primelor

  B1 = Valoarea totală a primelor brute subscrise sau a contribuțiilor din asigurări directe

  B2 = Valoarea primelor subscrise aferente acceptărilor în reasigurare

  B3 = Valoarea primelor brute sau contribuțiilor anulate

  B41 = Valoarea totală a impozitelor și taxelor aferente primelor

  B5 = Variația rezervei de prime brute

  B6 = B1+B2-B3-B4

  B7 = B6-B5

  B8 = max (B6;B7)

  b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete în ultimele 3 exerciții financiare și valoarea daunelor brute în ultimele 3 exerciții financiare

  b = max (0,5;bl)

  = Y1 = Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda primelor = = b * B8

  *1) Valoarea impozitelor și taxelor va cuprinde valoarea taxei de funcționare, contribuția la Fondul de garantare

  Metoda 2 - metoda daunelor

  C1^2 = Valoarea daunelor brute plătite aferente activității de asigurări directe din perioada de referință

  C2^2 = Valoarea daunelor brute plătite aferente acceptărilor în reasigurare din perioada de referință

  C3 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate și neavizate constituite la sfârșitul perioadei de raportare, atât pentru activitățile directe, cât și pentru acceptările în reasigurare

  C4^2 = Valoarea daunelor recuperate de la terți prin subrogarea în drepturile asiguraților din perioada de referință

  C5^3 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate și neavizate constituite la începutul celei de-a treizeci și cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare, atât pentru asigurările directe cât și pentru acceptările în reasigurare, în cazul în care perioada de referință este de 36 de luni

  C6 = C1 + C2 + C3 - C4 - C5

  c = Coeficient variabil a cărui valoare este 1/n, unde n este perioada de referință exprimată în ani

  C7 = echivalentul în lei a 42,9 milioane euro

  b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete în ultimele 3 exerciții financiare și valoarea daunelor brute în ultimele 3 exerciții financiare

  b = max (0,5;b1)

  Y2^1 = Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda daunelor = b * [min (c*C6;C7) * 0,26 + max (c*C6 - C7;0) * 0,23]

  *1) Pentru asigurările de sănătate practicate pe o bază tehnică similară celei pentru asigurarea de deces, dacă sunt respectate condițiile enunțate la art. 34 alin. (6), se va considera doar o treime din valoarea obținută cu ajutorul formulei de calcul.
  *2) Dacă un asigurător practică unul sau mai multe riscuri: furtună, grindină sau îngheț, perioada de referință va corespunde ultimelor 84 de luni calendaristice anterioare datei raportării.
  *3) Dacă perioada de referință este de 84 de luni se va scădea valoarea rezervelor brute de daune constituite la începutul celei de-a optzeci și treia luni calendaristice anterioare lunii de raportare.

  Macheta nr. 3 - Fondul de siguranță

  FS1 = Y/3

  FS2 = Echivalentul în lei al valorii minime a fondului de siguranță

  FS = Fondul de siguranță = max (FS1;FS2)


  Anexa nr. 4

  Marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă
  și fondul de siguranță pentru asigurările de viață

  Macheta nr. 1 - Marja de solvabilitate disponibilă

  X = Marja de solvabilitate disponibilă totală = X1 + Z1+ Z2 + A8 + A9 + Z3

  A1 = Capitalul social subscris și vărsat sau fondul de rezervă liber vărsat

  A2 = Toate rezervele societății, altele decât rezervele tehnice, și anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve

  A3 = Profitul net rezultat după deducerea dividendelor care trebuie plătite sau, după caz, pierderea înregistrată de asigurător

  A4 = Rezultatul reportat

  A5.1 = Valoarea acțiunilor proprii deținute direct de asigurător

  A5.2 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la alți asigurători

  A5.3 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la reasigurători

  A5.4 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la holdinguri de asigurare

  A5.5 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la instituții de credit și instituții financiare definite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007

  A5.6 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la firme de investiții definite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007

  A5.7 = Valoarea instrumentelor menționate la art. 31 alin. (3) lit. c) pct. (i) din norme

  A5.8 = Valoarea creanțelor și instrumentelor menționate la art. 31 alin. (3) lit. c) pct. (ii) din norme

  ANC = active necorporale

  X1 = Marja de solvabilitate disponibilă = A1 + A2 +/-A3 +/-A4 - A5.1 - A5.2 - A5.3 - A5.4 - A5.5 - A5.6 - A5.7 - A5.8 - ANC

  A6^1 = Acțiuni preferențiale cumulative și/sau datorii subordonate

  Z = min (X1; Y)

  Z1 = min (A6; 0,5 * Z)

  A7^2 = Titluri de valoare cu durată nedeterminată și alte titluri de valoare, inclusiv acțiuni preferențiale neincluse în A6

  Z2 = min (A7; 0,5 * Z)

  A8 = Valoarea calculată în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5) lit. b) din norme

  A9 = Rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor, în măsura în care aceste rezerve nu au o natură excepțională

  A10^3 = Capitalul social nevărsat sau fondul de rezervă liber nevărsat, după caz

  Z3 = min (0,5 * A10; 0,5 * Z)

  *1) Cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (4) lit. a) din prezenta normă;
  *2) Cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (4) lit. b) din prezenta normă;
  *3) Cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (5) lit. a) din prezenta normă;

  Macheta nr. 2 - Marja de solvabilitate minimă

  Y = Marja de solvabilitate minimă = M+N+Q+T

  M = Marja de solvabilitate minimă pentru tipuri de asigurări de viață prevăzute la art. 2 alin. (6) pct. (i) și (ii) din Legea nr. 237/2015, altele decât asigurările legate de fonduri de investiții = R1+R2

  B1 = Rezervele matematice brute

  b1 = Raportul dintre rezervele matematice nete și rezervele matematice brute, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar

  b = max (0,85; b1)

  R1 = 0,04*b*B1

  Ba^1 = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de peste 5 ani

  Bb^1 = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată între 3 ani si 5 ani inclusiv

  Bc^1 = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de până la 3 ani inclusiv

  c1 = Raportul dintre suma la risc netă și suma la risc brută, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar, doar pentru polițele care au suma la risc pozitivă

  c = max (0,5; c1)

  R2 = c*(Ba*0,003+Bb*0,0015+Bc*0,001)

  N^2 = Marja de solvabilitate minimă pentru tipuri de asigurări de viață suplimentare prevăzute la art. 2 alin. (6) lit. a) pct. (iii) din Legea nr. 237/2015

  Q = Maija de solvabilitate minimă pentru tipurile de asigurări de viață legate de fonduri de investiții, prevăzute la clasa C3 din anexa nr. 1, secțiunea C din Legea nr. 237/2015 = S1+S2 + S3 + S4

  D1 = Rezervele tehnice pentru cazurile în care asigurătorul își asumă riscul de investiții

  e1 = Raportul dintre rezervele tehnice nete și rezervele tehnice brute, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar

  e = max (0,85; e1)

  S1 =0,04*e*D1

  D2 = Rezervele tehnice pentru cazurile în care asigurătorul nu își asumă riscul de investiții, dar alocația pentru acoperirea cheltuielilor de administrare este fixată pe o perioadă mai mare de 5 ani

  eb1 = Raportul dintre rezervele tehnice nete și rezervele tehnice brute, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar, dacă asigurătorul nu își asumă riscul de investiții și alocația pentru acoperirea cheltuielilor de administrare este fixată pe o perioadă mai mare de 5 ani

  eb = max (0,85; eb1)

  S2 = 0,01*eb*D2

  D3 = Cheltuielile de administrare nete corespunzătoare activității în cauză din ultimul exercițiu financiar, dacă asigurătorul nu își asumă riscul de investiții și alocația pentru acoperirea cheltuielilor de administrare nu este fixată pe o perioadă mai mare de 5 ani

  S3 = 0,25*D3

  Da^1 = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de peste 5 ani

  Db^1 = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată între 3 ani si 5 ani inclusiv

  Dc^1 = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de până la 3 ani inclusiv

  f1 = Raportul dintre suma la risc netă și suma la risc brută, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar

  f = max (0,5; f1)

  S4 = f*(Da*0,003+Db*0,0015+Dc*0,001)

  T^2 = Marja de solvabilitate minimă pentru clasele de asigurări A1 și A2 prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015

  *1) În calculul sumei la risc se va considera indemnizația de asigurare aferentă riscului de deces.
  *2) Asigurătorul care practică cel puțin unul dintre tipurile de asigurări prevăzute art. 2 alin. (6) lit. a) pct. iii) și/sau clasele A1 și/sau A2 prevăzute în anexa nr. 1 din Legea nr. 237/2015 calculează marja de solvabilitate minimă pentru aceste tipuri de asigurări în conformitate cu prevederile aplicabile activității de asigurări generale din prezenta normă și transmit A.S.F. raportarea prevăzută în anexa nr. 3 din prezenta normă.

  Macheta nr. 3 - Fondul de siguranță

  FS1 = Y/3

  FS2 = Echivalentul în lei al valorii minime a fondului de siguranță

  FS = Fondul de siguranță = max (FS1;FS2)


  Anexa nr. 5

  Relația utilizată pentru determinarea părții din rezerva de daune neavizate aferentă
  contractelor cedate în reasigurare, admisă să acopere rezervele tehnice brute

  IBNR cedat admis pe clasă de asigurare*1) = IBNR cedat total pe clasă de asigurare*2) x [RNBS cedat admis pe clasă de asigurare*3) / RNBS cedat total pe clasă de asigurare*4)],
  *1) IBNR cedat admis pe clasă de asigurare - partea din rezervele de daune neavizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, reprezentând activ admis să acopere rezervele tehnice brute, pe clasă de asigurare;
  *2) IBNR cedat total pe clasă de asigurare - valoarea totală a părții din rezervele de daune neavizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, pe clasă de asigurare;
  *3) RNBS cedat admis pe clasă de asigurare - partea din rezervele de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, reprezentând activ admis să acopere rezervele tehnice brute cu respectarea limitelor prevăzute în prezenta normă, pe clasă de asigurare;
  *4) RBNS cedat total pe clasă de asigurare - valoarea totală a părții din rezervele de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, pe clasă de asigurare.


  Anexa nr. 6

  Veniturile rezultate din plasamentele aferente activelor admise
  să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurări generale și de viață
  - Raportare anuală -
  la data de: ..............

  Lei

  Nr. crt.

  Denumire indicator

  Valoare

  1.

  Venituri din dobânzi

  2.

  Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit fix

  3.

  Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit variabil

  4.

  Venituri din chirii

  5.

  Alte venituri

  Total venituri (rând 1 la rând 5)


  Anexa nr. 7

  Angajații și persoanele cu contract de mandat
  - Raportare anuală -
  la data de: ..............

  Nr. crt.

  Specificație

  U.M.

  Cu carte de muncă pe perioadă nedeterminată

  Cu carnet de muncă pe perioadă determinată

  Cu contract de mandat^1

  1.

  Număr total de persoane, din care:

  nr.

  - în conducerea executivă

  nr.

  - în conducerea operativă

  nr.

  2.

  Salariul brut mediu lunar/angajat

  lei

  *1) Conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată.


  Anexa nr. 8

  Rezultatul tehnic determinat pe fiecare clasă de asigurări generale
  - Raportare anuală -
  la data de: ............

  Lei

  Nr. crt.

  Indicatori

  Valoare

  1.

  Prime nete subscrise^1

  2.

  Variația rezervei de prime nete de reasigurare

  3.

  Comisioane primite de la societăți^2

  4.

  Venituri din recuperări și regrese nete de reasigurare

  5.

  Total venituri = (1)-(2)+(3)+(4)

  6.

  Indemnizații nete plătite

  7.

  Variația rezervei de daună avizată și neavizată netă de reasigurare

  8.

  Total cheltuieli cu daunele întâmplate = (6)+(7)

  9.

  Cheltuieli de achiziție^3

  10.

  Cheltuieli de administrare

  11.

  Alte cheltuieli

  12.

  Total cheltuieli = (8)+(9)+(10)+(ll)

  13.

  Rezultat (excedent/deficit) tehnic = (5)-(12)

  14.

  Rata daunei, netă de reasigurare = [(8)-(4)]/[(1)-(2)]

  15.

  Rata daunei combinată, netă de reasigurare = [(12)-(3)-(4)]/[(1)-(2)]

  *1) Prime nete subscrise = primele brute subscrise (diminuate cu primele anulate) - primele brute subscrise cedate.
  *2) Influențate cu variația cheltuielilor de achiziție reportate cedate.
  *3) Influențate cu variația cheltuielilor de achiziție reportate brute.


  Anexa nr. 9

  Situația daunelor plătite și a rezervelor de daune avizate pe fiecare clasă de asigurări generale,
  în funcție de anul de apariție a evenimentului asigurat
  - Raportare anuală -
  la data de: ................
  Daune brute plătite

  Lei

  Perioada

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  T1

  d(1,0)

  d(1,1)

  d(1,2)

  d(1,3)

  d(1,4)

  d(1,5)

  T2

  d(2,0)

  d(2,1)

  d(2,2)

  d(2,3)

  d(2,4)

  T3

  d(3,0)

  d(3,1)

  d(3,2)

  d(3,3)

  T4

  d(4,0)

  d(4,1)

  d(4,2)

  T5

  d(5,0)

  d(5,1)

  T6

  d(6,0)

  Rezerve de daune avizate brute

  Lei

  Perioada

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  T1

  R(1,0)

  R(1,1)

  R(1,2)

  R(1,3)

  R(1,4)

  R(1,5)

  T2

  R(2,0)

  R(2,1)

  R(2,2)

  R(2,3)

  R(2,4)

  T3

  R(3,0)

  R(3,1)

  R(3,2)

  R(3,3)

  T4

  R(4,0)

  R(4,1)

  R(4,2)

  T5

  R(5,0)

  R(5,1)

  T6

  R(6,0)

  Explicații:1. T1, T2, ..., T6 - reprezintă ultimele 6 perioade anuale anterioare datei raportării (T1 cel mai vechi an).2. d(i,j) (i = 1, 2, ..., 6; j = 0, 2, ..., 5; și i+j <= 6) - reprezintă valorile daunelor brute plătite în perioada Ti+j și aferente evenimentelor asigurate întâmplate în perioada Ti, fără a fi influențate cu valoarea recuperărilor și regreselor.3. R(i,j) (i = 1, 2, ..., 6; j = 0, 2, ..., 5; și i+j <= 6) - reprezintă valorile rezervelor de daune avizate brute aflate în sold la sfârșitul perioadei Ti+j și aferente evenimentelor asigurate întâmplate în perioada Ti, fără a fi influențate cu valoarea recuperărilor și regreselor.


  Anexa nr. 10

  Evoluția și structura capitalului social
  - Raportare semestrială/anuală -
  la data de: .............

  Lei

  Nr. crt.

  Date informative

  Soldul inițial (la începutul exercițiului financiar)

  Majorări efectuate în perioada de raportare

  Diminuări efectuate în perioada de raportare

  Sold final (la sfârșitul perioadei de raportare)

  I.

  Capital social subscris - total, din care:

  1.

  - în numerar

  - investitor străin -valoare

  cota de participare (%)/investitor străin

  2.

  - în natură

  - investitor străin -valoare

  cota de participare (%)/investitor străin

  II.

  Capital social vărsat -total, din care:

  1.

  - în numerar

  - investitor străin -valoare

  cota de participare (%)/investitor străin

  2.

  - în natură

  - investitor străin -valoare cota de participare (%)/investitor străin


  Anexa nr. 11

  Tranzacțiile intragrup
  - Raportare trimestrială/semestrială/anuală -
  la data de: ..............

  Macheta nr. 1

  Lei

  Nr. crt.

  Tipul tranzacției

  împrumuturi

  Primite de asigurător

  Acordate de asigurător

  Denumirea societății

  Sold la începutul exercițiului financiar

  Mișcări

  Sold la sfârșitul perioadei de raportare

  Denumirea societății

  Sold la începutul exercițiului financiar

  Mișcări

  Sold la sfârșitul perioadei de raportare

  Intrări

  Ieșiri

  Intrări

  Ieșiri

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  1.

  2.

  3.

  Macheta nr. 2

  Lei

  Nr. crt.

  Denumirea tranzacției

  Garanții și tranzacții extrabilanțiere^1

  Denumirea părții contractante din cadrul grupului

  Numărul și data documentului

  Perioada de exercitare

  Sold la începutul exercițiului financiar

  Mișcări

  Sold la sfârșitul perioadei de raportare

  Intrări

  Ieșiri

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.

  2.

  3.

  *1) Informații preluate din conturile extrabilanțiere de angajamente și titluri primite sau acordate, așa cum sunt prevăzute în notele la situațiile financiare anuale/raportările contabile semestriale.

  Macheta nr. 3

  Lei

  Elemente eligibile pentru marja de solvabilitate

  Nr. crt.

  Denumirea elementului

  Sold la începutul exercițiului financiar

  Mișcări

  Sold la sfârșitul perioadei de raportare

  Intrări

  Ieșiri

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  2.

  3.

  Macheta nr. 4

  Lei

  Investiții în cadrul grupului

  Nr. crt.

  Denumirea societății la care s-a investit

  Tipul investiției

  Sold la începutul exercițiului financiar

  Mișcări

  Sold la sfârșitul perioadei de raportare

  Intrări

  Ieșiri

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  2.

  3.

  Macheta nr. 5

  Lei

  Cedări în reasigurare

  Nr. crt.

  Denumirea societății la care s-a cedat în reasigurare

  Prime brute subscrise cedate în reasigurare în perioada de raportare

  Prime brute plătite pentru cedările în reasigurare în perioada de raportare

  Comisioane încasate pentru primele cedate în reasigurare în perioada de raportare

  Indemnizații primite pentru cedările în reasigurare în perioada de raportare

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  2.

  3.

  Macheta nr. 6

  Lei

  Nr. crt.

  Primiri în reasigurare

  Denumirea societății de la care s-a primit în reasigurare

  Prime brute subscrise din primiri în reasigurare în perioada de raportare

  Prime brute încasate din primiri în reasigurare în perioada de raportare

  Comisioane plătite pentru primele primite în reasigurare în perioada de raportare

  Indemnizații plătite pentru primirile în reasigurare în perioada de raportare

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  2.

  3.


  Anexa nr. 12

  Tranzacțiile efectuate pentru activitatea de asigurări generale
  - Raportare trimestrială -
  la data de: .............

  Lei

  Nr. crt.

  Indicatori

  Clasa A1^1

  Clasa A2^1

  Clasa A3^1

  Clasa A4^1

  Clasa A5^1

  Clasa A6^1

  Clasa A7^1

  Clasa A8^1

  Clasa A9^1

  Clasa A16^1

  Clasa A17^1

  Clasa A18^1*

  Total

  1.

  Număr de contracte în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare -buc.

  2.

  Număr de contracte noi și care nu au fost anulate, încheiate în perioada de raportare - buc.

  3.

  Număr de daune avizate și nelichidate la sfârșitul perioadei de raportare - buc.

  4.

  Număr de daune avizate și nelichidate în perioada de raportare - buc.

  5.

  Număr de dosare de daună lichidate și plătite parțial în perioada de raportare - buc

  6.

  Prime brute subscrise^2) - total, din care:

  7.

  a) din asigurări directe

  8.

  b) din primiri în reasigurare

  9.

  Prime brute câștigate^3) - total, din care:

  10.

  a) din asigurări directe

  11.

  b) din primiri în reasigurare

  12.

  Prime brute subscrise anulate

  13.

  Prime brute subscrise^2 cedate în reasigurare - total, din care:

  14.

  a) din asigurări directe

  15.

  b) din primiri în reasigurare

  16.

  Prime nete de reasigurare subscrise - total, din care:

  17.

  a) din asigurări directe

  18.

  b) din primiri în reasigurare

  19.

  Prime nete de reasigurare câștigate^4 - total, din care:

  20.

  a) din asigurări directe

  21.

  b) din primiri în reasigurare

  22.

  Prime brute încasate - total, din care:

  23.

  a) din asigurări directe

  24.

  b) din primiri în reasigurare

  25.

  Prime brute subscrise^2 intermediate de brokeri

  26.

  Venituri din comisioane pentru primele cedate în reasigurare

  27.

  Cheltuieli cu comisioanele aferente primirilor în reasigurare

  28.

  Indemnizații brute plătite^5 - total, din care:

  29.

  a) pentru asigurări directe

  30.

  b) pentru primiri în reasigurare

  31.

  Indemnizații brute plătite^5 - total, din care:

  32.

  a) aferente daunelor întâmplate în anii anteriori

  33.

  - avizate în anii anteriori

  34.

  - avizate în anul de raportare

  35.

  b) aferente daunelor întâmplate în anul de raportare

  36.

  - pentru contractele aflate în vigoare la sfârșitul exercițiului financiar precedent

  37.

  - pentru contractele noi încheiate în anul de raportare

  38.

  Indemnizații nete plătite - total, din care:

  39.

  a) pentru asigurări directe

  40.

  b) pentru primiri în reasigurare

  41.

  Cheltuieli de achiziție și administrare - total a)+b):

  42.

  a) cheltuieli de achiziție - total, din care:

  43.

  - cheltuieli cu comisioanele din activitatea de asigurare

  44.

  - cheltuieli cu reclamă și publicitate

  45.

  b) cheltuieli de administrare

  46.

  Venituri din recuperări și regrese nete de reasigurare

  47.

  Venituri din recuperări și regrese -valoare brută

  48.

  Sume asigurate aferente contractelor în vigoare, la sfârșitul perioadei de raportare

  49.

  Sume asigurate aferente contractelor noi și care nu au fost anulate, încheiate în perioada de raportare

  *1) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea A din Legea nr. 237/2015
  *2) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
  *3) Primele brute subscrise câștigate se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu variația rezervei brute de primă.
  *4) Se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu primele cedate în reasigurare și cu variația rezervei nete de primă.
  *5) Indemnizațiile nu vor fi diminuate cu recuperări și regrese.
  *) conform particularităților prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 237/2015


  Anexa nr. 13

  Tranzacțiile efectuate pentru activitatea de asigurări de viață
  - Raportare trimestrială -
  la data de: ..............

  Lei

  Nr. crt.

  Indicatori

  Clasa Cl^1

  Clasa C2^1

  Clasa C3^1

  Clasa C4^1

  Clasa C5^1

  Clasa C6^1

  Clasa C7^1

  Clasa A1^2

  Clasa A2^2

  Total

  1.

  Număr de contracte în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare - buc.

  2.

  Număr de contracte noi și care nu au fost anulate, încheiate în perioada de raportare - buc.

  3.

  Număr de daune avizate și nelichidate la sfârșitul perioadei de raportare - buc.

  4.

  Număr de daune avizate și nelichidate în perioada de raportare - buc.

  5.

  Număr de dosare de daună lichidate și plătite parțial în perioada de raportare - buc

  6.

  Prime brute subscrise^3 - total, din care:

  7.

  a) din asigurări directe

  8.

  b) din primiri în reasigurare

  9.

  Prime brute câștigate^4 - total, din care:

  10.

  a) din asigurări directe

  11.

  b) din primiri în reasigurare

  12.

  Prime brute subscrise anulate

  13.

  Prime brute subscrise^3 cedate în reasigurare - total, din care:

  14.

  a) din asigurări directe

  15.

  b) din primiri în reasigurare

  16.

  Prime nete de reasigurare subscrise - total, din care:

  17.

  a) din asigurări directe

  18.

  b) din primiri în reasigurare

  19.

  Prime nete de reasigurare câștigate^5 - total, din care:

  20.

  a) din asigurări directe

  21.

  b) din primiri în reasigurare

  22.

  Prime brute încasate - total, din care:

  23.

  a) din asigurări directe

  24.

  b) din primiri în reasigurare

  25.

  Venituri din comisioane pentru primele cedate în reasigurare

  26.

  Cheltuieli cu comisioanele aferente primirilor în reasigurare

  27.

  Indemnizații brute plătite (fără maturități) - total, din care:

  28.

  a) din asigurări directe

  29.

  b) din primiri în reasigurare

  30.

  Indemnizații brute plătite (fără maturități) - total, din care:

  31.

  a) aferente evenimentelor asigurate survenite în anii anteriori

  32.

  b) aferente evenimentelor asigurate survenite în anul de raportare

  33.

  Indemnizații nete plătite - total, din care:

  34.

  a) aferente evenimentelor asigurate survenite în anii anteriori

  35.

  b) aferente evenimentelor asigurate survenite în anul de raportare

  36.

  Sume datorate pentru răscumpărări totale

  37.

  Sume plătite pentru răscumpărări totale

  38.

  Sume datorate pentru răscumpărări parțiale

  39.

  Sume plătite pentru răscumpărări parțiale

  40.

  Sume datorate pentru maturități

  41.

  Sume plătite pentru maturități

  42.

  Cheltuieli de achiziție și administrare - total a)+b):

  43.

  a) cheltuieli de achiziție - total, din care:

  44.

  - cheltuieli cu comisioanele din activitatea de asigurare

  45.

  - cheltuieli cu reclama și publicitatea

  46.

  b) cheltuieli de administrare

  *1) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea C din Legea nr. 237/2015
  *2) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea A din Legea nr. 237/2015
  *3) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
  *4) Primele brute subscrise câștigate se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu variația rezervei brute de primă.
  *5) Se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu primele cedate în reasigurare și cu variația rezervei nete de primă.


  Anexa nr. 14

  Obligațiile asumate pentru activitatea de asigurări generale
  - Raportare trimestrială -
  la data de: ..............

  Lei

  Nr. crt.

  Indicatori

  Clasa A1^1

  Clasa A2^1

  Clasa A3^1

  Clasa A4^1

  clasa A5^1

  Clasa A6^1

  Clasa A7^1

  Clasa A8^1

  Clasa A9^1

  Clasa A16^1

  Clasa A17^1

  Clasa A18^1*

  Total

  1.

  Total rezerve tehnice aferente asigurărilor generale, din care:

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  2.

  Total valoare brută

  3.

  Total valoare netă

  4.

  Rezerva de prime

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  5.

  Valoare brută

  6.

  Valoare netă

  7.

  Rezerva de daune avizate

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  8.

  Valoare brută, din care:

  9.

  a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori

  10.

  - avizate în anii anteriori

  11.

  - avizate în anul de raportare

  12.

  b) aferentă daunelor întâmplate în anul de raportare

  13.

  - pentru contractele aflate în vigoare la sfârșitul exercițiului financiar precedent

  14.

  - pentru contractele aflate în vigoare la sfârșitul exercițiului financiar precedent

  15.

  Valoare netă

  16.

  a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori

  17.

  b) aferentă daunelor întâmplate în anul de raportare

  18.

  Rezerva de daune neavizate

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  19.

  Valoare brută

  20.

  a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori

  21.

  b) aferentă daunelor întâmplate în anul de raportare

  22.

  Valoare netă

  23.

  a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori

  24.

  b) aferentă daunelor întâmplate în anul de raportare

  25.

  Rezerva pentru riscuri neexpirate

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  26.

  Valoare brută

  27.

  Valoare netă

  28.

  Rezerva de catastrofă

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  29.

  Valoare brută

  30.

  Valoare netă

  31.

  Rezerva de beneficii și risturnuri

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  32.

  Valoare brută

  33.

  Valoare netă

  34.

  Alte rezerve tehnice (cumulat)

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  35.

  Valoare brută

  36.

  Valoare netă

  *1) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea A din Legea nr. 237/2015
  *) conform particularităților prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 237/2015


  Anexa nr. 15

  Obligațiile asumate pentru activitatea de asigurări de viață
  - Raportare trimestrială -
  la data de: .........

  Lei

  Nr. crt.

  Obligații asumate

  Clasa C1^1

  Clasa C2^1

  Clasa C3^1

  Clasa C4^1

  Clasa C5^1

  Clasa C6^1

  Clasa C7^1

  Clasa A1^2

  Clasa A2^2

  Total

  1.

  Rezerve tehnice aferente asigurărilor de viață

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  2.

  Valoare brută

  3.

  Valoare netă

  4.

  Rezerva matematică

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  5.

  Valoare brută

  6.

  Valoare netă

  7.

  Rezerva pentru beneficii și risturnuri

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  8.

  Valoare brută

  9.

  Valoare netă

  10.

  Rezerva de prime

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  11.

  Valoare brută

  12.

  Valoare netă

  13.

  Rezerva de daune avizate

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  14.

  Valoare brută

  15.

  Valoare netă

  16.

  Rezerva de daune neavizate

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  17.

  Valoare brută

  18.

  Valoare netă

  19.

  Rezerva pentru riscuri neexpirate

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  20.

  Valoare brută

  21.

  Valoare netă

  22.

  Alte rezerve (cumulat)

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  23.

  Valoare brută

  24.

  Valoare netă

  25.

  Sume asigurate aferente contractelor care acoperă riscul de deces și nu garantează o valoare de răscumpărare

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  26.

  Valoare brută

  27.

  Valoare netă

  28.

  Sume asigurate aferente contractelor care acoperă riscul de deces și garantează o valoare de răscumpărare

  29.

  Valoare brută

  30.

  Valoare netă

  31.

  Sume asigurate aferente contractelor care acoperă riscul de supraviețuire

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  32.

  Valoare brută

  33.

  Valoare netă

  34.

  Valoarea de răscumpărare aferentă contractelor de asigurare care acoperă riscul de deces și garantează o valoare de răscumpărare

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  35.

  Valoare brută

  36.

  Valoare netă

  37.

  Valoarea de răscumpărare aferentă contractelor de asigurare care nu acoperă riscul de deces și garantează o valoare de răscumpărare

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  38.

  Valoare brută

  39.

  Valoare netă

  *1) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea C din Legea nr. 237/2015
  *2) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea A din Legea nr. 237/2015


  Anexa nr. 16

  Activele admise și explicații privind acoperirea rezervelor tehnice brute
  - Activitatea de asigurări generale
  - Raportare trimestrială -
  la data de: ...............

  Lei

  Total rezerve tehnice brute

  Nr. crt.

  Denumirea activelor

  Valoarea activelor conform evidențelor contabile^1

  Valoarea de piață a activelor la data raportării^1

  Valoarea activelor deținute de asigurător și admise să acopere rezervele conform normelor^2

  1

  2

  3

  4

  1.

  Titluri de stat și bonuri de tezaur emise de statele membre

  2.

  Titluri emise de autorități ale administrației publice locale

  3.

  Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată

  4.

  Acțiuni și alte participații cu randament variabil asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată

  5.

  Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții

  6.

  Depozite și conturi curente la instituții de credit

  7.

  Terenuri, construcții în proprietatea asigurătorului

  8.

  Creanțe de la asigurați și intermediari, rezultând din operațiuni de asigurare directe și acceptări în reasigurare

  9.

  Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare

  10.

  Dobânzi de încasat aferente activelor admise să acopere rezervele tehnice brute

  11.

  Cheltuieli de achiziție reportate

  12.

  Disponibilități în casierie

  TOTAL:

  *1) Vor fi menționate activele investite în țară și în străinătate.
  *2) Activele localizate în afara teritoriului statelor membre nu vor fi admise să acopere rezervele tehnice brute.
  Explicații privind activele care acoperă rezervele tehnice brute pentru activitatea de asigurări generale
  A. Total titluri de stat și bonuri de tezaur (în lei și valută)

  Lei

  Denumirea instituției de credit

  Valoarea titlurilor de stat și a bonurilor de tezaur

  Valoarea de piață la data raportării

  Dobânzi de încasat

  1

  2

  3

  4

  Total titluri de stat

  A.1. Titluri de stat și bonuri de tezaur (în lei)

  Lei

  Denumirea instituției de credit

  Denumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționează

  Data achiziției

  Data scadenței

  Valoarea conform evidențelor contabile

  Valoarea de piață1 la data raportării

  Dobânzi de încasat

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Total titluri de stat

  X

  X

  X

  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată.
  În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.
  A.2. Titluri de stat și bonuri de tezaur (în valută)

  Lei

  Denumirea instituției de credit

  Denumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționează

  Data achiziției

  Data scadenței

  Valoarea conform evidențelor contabile

  Valoarea de piață1 la data raportării

  Dobânzi de încasat

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Total titluri de stat

  X

  X

  X

  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată.
  În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.
  Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
  B. Obligațiuni emise de autorități ale administrației publice locale

  Lei

  Denumirea administrației publice

  Denumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționează

  Data achiziției

  Data scadenței

  Valoarea conform evidențelor contabile

  Valoarea de piață1 la data raportării

  Dobânzi de încasat

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Total

  X

  X

  X

  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru obligațiunile emise de autorități ale administrației publice locale care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată.
  În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.
  C. Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată

  Lei

  Denumirea emitentului

  Denumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționează

  Data achiziției

  Data scadenței

  Valoarea conform evidențelor contabile

  Valoarea de piață1 la data raportării

  Dobânzi de încasat

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Total

  X

  X

  X

  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru obligațiunile corporatiste care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată.
  În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.
  D. Acțiuni și alte participații cu randament variabil asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată

  Lei

  Denumirea emitentului

  Denumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționează

  Număr de acțiuni achiziționate

  Valoarea conform evidențelor contabile

  Valoarea de piață la data raportării

  1

  2

  3

  4

  5

  Total

  X

  E. Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții

  Lei

  Denumirea fondului

  Număr de unități de fond achiziționate

  Valoarea conform evidențelor contabile

  Valoarea de piață^1 la data raportării

  1

  2

  3

  4

  Total

  F. Depozite, conturi curente la instituții de credit și disponibilități în casierie

  Lei

  Instituția de credit

  Valoarea depozitelor*) la data raportării

  Disponibilități în conturi curente și casierie*)

  Total depozite, conturi curente și casierie

  Dobânzi de încasat

  1

  2

  3

  4

  5

  Total

  *1) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
  G. Terenuri, construcții în proprietatea asigurătorului (libere de sarcini)

  Lei

  Date de identificare a terenului sau construcției (adresă)

  Data dobândirii

  Valoarea achiziției

  Valoarea conform evidențelor contabile1

  Valoarea de piață la data raportării

  Durata asigurării (luni)

  Suma asigurată

  Numele asigurătorului sau reasiguratorului în cazul autoasigurării

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Total

  X

  X

  X

  H. Raportare privind Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare - valoare totală și valoare raportată ca activ admis să acopere rezervele tehnice brute, la data de .............

  Lei

  Rating acordat de

  Nr. crt.

  Denumire asigurător/ reasigurător către care s-a cedat riscul

  Sediul social (țara)

  Autoritatea care a autorizat și supraveghează asigurătorul/ reasiguratorul

  Asigurătorul/ reasiguratorul este licențiat ca societate captivă^1 (4)

  Agenția de rating

  Statul de înregistrare a agenției

  Rating acordat

  Tip rating^2

  Partea din rezervele tehnice cedate^3 (cu excepția IBNR cedat)

  IBNR cedat^4

  Partea din rezervele tehnice cedate -total

  Partea din rezervele tehnice cedate (cu excepția IBNR cedat), raportată ca activ admis

  IBNR cedat, raportat ca activ admis

  Partea din rezervele tehnice cedate, raportată ca activ admis - total

  (1)

  (2)

  (3)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11) = (9) + (10)

  (12)

  (13)

  (14) = (12) + (13)

  1

  X

  X

  X

  X

  2

  X

  X

  X

  X

  Total

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  *1) se va completa cu Da sau Nu, după caz.
  *2) ca de exemplu: rating de credit, rating de risc de contrapartida, stabilitate financiara etc. Dacă asigurătorul/reasiguratorul are mai multe ratinguri, se va specifica un singur rating.
  *3) partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare.
  *4) partea din rezervele tehnice de daune neavizate aferente contractelor cedate în reasigurare.
  ^1 Construcțiile la valoarea rămasă.
  I. Raportare privind Partea din rezervele tehnice de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, pe clase de asigurări generale, la data de ..........

  Rating acordat de

  Nr. crt.

  Denumire asigurător/reasigurător către care s-a cedat riscul

  Sediul social (țara)

  Autoritatea care a autorizat și supraveghează asigurătorul/ reasiguratorul

  Asigurătorul/ reasiguratorul este licențiat ca societate captivă^1

  Agenția de rating

  Statul de înregistrare a agenției

  Rating acordat

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  1

  2

  Total

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Clase de asigurări generale

  Tip rating^2

  A1

  A2

  A3

  A4

  A5

  A6

  A7

  A8

  A9

  A16

  A17

  A18*

  Total

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  (19)

  (20)

  (27) = suma de la (9) la (20)

  X

  *1) se va completa cu Da sau Nu, după caz.
  *2) ca de exemplu: rating de credit, rating de risc de contrapartidă, stabilitate financiară etc. Dacă asigurătorul/reasiguratorul are mai multe ratinguri, se va specifica un singur rating.
  *) conform particularităților prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 237/2015
  J. Raportare privind Partea din rezervele tehnice de daune neavizate aferentă contractelor cedate în reasigurare - valoare totală și valoare raportată ca activ admis să acopere rezervele tehnice brute, pe clase de asigurări generale, la data de ..........

  Nr. crt.

  Indicatori

  A1

  A2

  A3

  A4

  A5

  A6

  A7

  A8

  A9

  A16

  A17

  A18*

  Total

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (20) = suma de la (2) la (13)

  1.

  Partea din rezervele tehnice de daune avizate cedate^1

  2.

  Partea din rezervele tehnice de daune avizate cedate1, raportată ca activ admis

  3.

  IBNR cedat^2

  4.

  IBNR cedat^2, raportat ca activ admis

  *1) Partea din rezervele tehnice de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare.
  *2) Partea din rezervele tehnice de daune neavizate aferente contractelor cedate în reasigurare.
  *) conform particularităților prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 237/2015


  Anexa nr. 17

  Activele admise și acoperirea rezervelor
  - activitatea de asigurări de viață
  - Raportare trimestrială -

  Macheta nr. 1
  Active admise și explicații privind acoperirea rezervelor tehnice
  brute la data de: ............

  Lei

  Total rezerve tehnice brute

  Nr. crt.

  Denumirea activelor

  Valoarea activelor conform evidențelor contabile^1

  Valoarea de piață a activelor la data raportării^1

  Valoarea activelor deținute de asigurător și admise să acopere rezervele conform normelor^2

  1

  2

  3

  4

  1.

  Titluri de stat și bonuri de tezaur emise de statele membre

  2.

  Titluri emise de autorități ale administrației publice locale

  3.

  Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată

  4.

  Acțiuni și alte participații cu randament variabil, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată

  5.

  Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții

  6.

  Depozite și conturi curente la instituții de credit

  7.

  Terenuri, construcții în proprietatea asigurătorului

  8.

  Creanțe de la asigurați și intermediari, rezultând din operațiuni de asigurare directe și acceptări în reasigurare

  9.

  Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare

  10.

  Dobânzi de încasat aferente activelor admise să acopere rezervele tehnice brute

  11.

  Cheltuieli de achiziție reportate

  12.

  Disponibilități în casierie

  TOTAL:

  *1) Vor fi menționate activele investite în țară și în străinătate.
  *2) Activele localizate în afara teritoriului statelor membre nu vor fi admise să acopere rezervele tehnice brute.

  Macheta nr. 2
  Active admise să acopere rezervele tehnice
  brute [cu excepția clasei C3*3)]
  la data de: ..........

  *3) Clasa este menționată în anexa nr. 1, secțiunea C din Legea nr. 237/2015

  Lei

  Total rezerve tehnice brute

  Nr. crt.

  Denumirea activelor

  Valoarea activelor conform evidențelor contabile^1

  Valoarea de piață a activelor la data raportării^1

  Valoarea activelor deținute de asigurător și admise să acopere rezervele conform normelor^2

  1

  2

  3

  4

  1.

  Titluri de stat și bonuri de tezaur emise de statele membre

  2.

  Titluri emise de autorități ale administrației publice locale

  3.

  Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată

  4.

  Acțiuni și alte participații cu randament variabil, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată

  5.

  Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții

  6.

  Depozite și conturi curente la instituții de credit

  7.

  Terenuri, construcții în proprietatea asigurătorului

  8.

  Creanțe de la asigurați și intermediari, rezultând din operațiuni de asigurare directe și acceptări în reasigurare

  9.

  Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare

  10.

  Dobânzi de încasat aferente activelor admise să acopere rezervele tehnice brute

  11.

  Cheltuieli de achiziție reportate

  12.

  Disponibilități în casierie

  TOTAL:

  *1) Vor fi menționate activele investite în țară și în străinătate.
  *2) Activele localizate în afara teritoriului statelor membre nu vor fi admise să acopere rezervele tehnice brute.

  Macheta nr. 3
  Active admise să acopere rezervele tehnice brute
  (aferente clasei C3*3) - U.L.) la data de: ...........

  Lei

  Valoare rezervă matematică brută

  Nr. crt.

  Denumirea activelor

  Valoarea activelor conform evidențelor contabile^1

  Valoarea de piață a activelor la data raportării^1

  Valoarea activelor deținute de asigurător și admise să acopere rezervele conform normelor^2

  1

  2

  3

  4

  1.

  Titluri de stat și bonuri de tezaur emise de statele membre

  2.

  Titluri emise de autorități ale administrației publice locale

  3.

  Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată

  4.

  Acțiuni și alte participații cu randament variabil, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată

  5.

  Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții

  6.

  Depozite și conturi curente la instituții de credit

  7.

  Terenuri, construcții în proprietatea asigurătorului

  8.

  Creanțe de la asigurați și intermediari, rezultând din operațiuni de asigurare directe și acceptări în reasigurare

  9.

  Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare

  10.

  Dobânzi de încasat aferente activelor admise să acopere rezervele tehnice brute

  11.

  Cheltuieli de achiziție reportate

  12.

  Disponibilități în casierie

  TOTAL:

  *1) Vor fi menționate activele investite în țară și în străinătate.
  *2) Activele localizate în afara teritoriului statelor membre nu vor fi admise să acopere rezervele tehnice brute.
  *3) Clasa este menționată în anexa nr. 1, secțiunea C din Legea nr. 237/2015
  Explicații privind activele care acoperă rezervele tehnice brute cu evidențierea
  distinctă a acestora pe Unit Linked și asigurări tradiționale
  A. Total titluri de stat și bonuri de tezaur (lei și valută)

  Lei

  Denumirea instituției de credit

  Valoarea titlurilor de stat și a bonurilor de tezaur

  Valoarea de piață la data raportării

  Dobânzi de încasat

  Unit Linked/asigurări tradiționale

  1

  2

  3

  4

  5

  Total titluri de stat

  A.1. Titluri de stat și bonuri de tezaur (în lei)

  Lei

  Denumirea instituției de credit

  Denumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționează

  Data achiziției

  Data scadenței

  Valoarea conform evidențelor contabile

  Valoarea de piață^1 la data raportării

  Dobânzi de încasat

  Unit Linked/ asigurări tradiționale

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Total titluri de stat

  X

  X

  X

  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată.
  În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.
  A.2. Titluri de stat și bonuri de tezaur (în valută)

  Lei

  Denumirea instituției de credit

  Denumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționează

  Data achiziției

  Data scadenței

  Valoarea conform evidențelor contabile

  Valoarea de piață^1 la data raportării

  Dobânzi de încasat

  Unit Linked/Asigurări Tradiționale

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Total titluri de stat

  X

  X

  X

  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată.
  În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.
  Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
  B. Obligațiuni emise de autorități ale administrației publice locale

  Lei

  Denumirea administrației publice locale

  Denumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționează

  Data achiziției

  Data scadenței

  Valoarea conform evidențelor contabile

  Valoarea de piață^1 la data raportării

  Dobânzi de încasat

  Unit Linked/asigurări tradiționale

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Total

  X

  X

  X

  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru obligațiunile emise de autorități ale administrației publice locale care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată.
  În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.
  C. Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată

  Lei

  Denumirea emitentului

  Denumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționează

  Data achiziției

  Data scadenței

  Valoarea conform evidențelor contabile

  Valoarea de piață^1 la data raportării

  Dobânzi de încasat

  Unit Linked/asigurări tradiționale

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Total

  X

  X

  X

  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru obligațiunile corporatiste care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată.
  În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.
  D. Acțiuni și alte participații cu randament variabil, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață

  Lei

  Denumirea emitentului

  Denumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționează

  Număr de acțiuni achiziționate

  Valoarea conform evidențelor contabile

  Valoarea de piață la data raportării

  Unit Linked/asigurări tradiționale

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Total

  X

  E. Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții

  Lei

  Denumirea fondului

  Număr de unități de fond achiziționate

  Valoarea conform evidențelor contabile

  Valoarea de piață la data raportării

  Unit Linked/asigurări tradiționale

  1

  2

  3

  4

  5

  Total

  F. Depozite, conturi curente la instituții de credit și disponibilități în casierie

  Lei

  Instituția de credit

  Valoarea depozitelor^1 la data raportării

  Disponibilități în conturi curente și casierie^1

  Total depozite, conturi curente și casierie

  Dobânzi de încasat

  Unit Linked/ asigurări tradiționale

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Total

  *1) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
  G. Terenuri, construcții în proprietatea asigurătorului (libere de sarcini)

  Lei

  Date de identificare a terenului sau construcției (adresă)

  Data dobândirii

  Valoarea achiziției

  Valoarea conform evidențelor contabile^1

  Valoarea de piață

  Durata asigurării (luni)

  Suma asigurată

  Numele asigurătorului sau reasiguratorului în cazul autoasigurării

  Unit Linket/ asigurări tradiționale

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Total

  X

  X

  X

  *1) Construcțiile la valoarea rămasă.
  H. Raportare privind Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare - valoare totală și valoare raportată ca activ admis să acopere rezervele tehnice brute, la data de ..........

  Nr. crt.

  Denumire asigurător/ reasigurător către care s-a cedat riscul

  Sediul social (țara)

  Autoritatea care a autorizat și supraveghează asigurătorul/ reasiguratorul

  Asigurătorul/ reasiguratorul este licențiat ca societate captivă^1

  Rating acordat de

  Partea din rezervele tehnice cedate3 (cu excepția IBNR cedat)

  IBNR cedat^4

  Partea din rezervele tehnice cedate - total

  Partea din rezervele tehnice cedate (cu excepția IBNR cedat), raportată ca activ admis

  IBNR cedat, raportat ca activ admis

  Partea din rezervele tehnice cedate, raportată ca activ admis -total

  Agenția de rating

  Statul de înregistrare a agenției

  Rating acordat

  Tip rating^2

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11) = (9)+ (10)

  (12)

  (13)

  (14) = (12)+ (13)

  1

  X

  X

  X

  X

  2

  X

  X

  X

  X

  Total

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  *1) se va completa cu Da sau Nu, după caz.
  *2) ca de exemplu: rating de credit, rating de risc de contrapartida, stabilitate financiara etc. Dacă asigurătorul/reasiguratorul are mai multe ratinguri, se va specifica un singur rating.
  *3) partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare.
  *4) partea din rezervele tehnice de daune neavizate aferente contractelor cedate în reasigurare.
  I. Raportare privind Partea din rezervele tehnice de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, pe clase de asigurări de viață, la data de ..........

  Nr. crt.

  Denumire asigurător/ reasigurător către care s-a cedat riscul

  Sediul social (tara)

  Autoritatea care a autorizat și supraveghează asigurătorul/ reasigurătorul

  Asigurătorul/ reasiguratorul este licențiat ca societate captivă^1

  Rating acordat de

  Clase de asigurări de viață

  Agenția de rating

  Statul de înregistrare a agenției

  Rating acordat

  Tip rating^2

  C1

  C2

  C3

  C4

  C5

  C6

  C7

  A1

  A2

  Total

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (15) = suma de la (9) la (17)

  1

  2

  Total

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  *1) se va completa cu Da sau Nu, după caz
  *2) ca de exemplu: rating de credit, rating de risc de contrapartidă, stabilitate financiară etc. Dacă asigurătorul/reasiguratorul are mai multe ratinguri, se va specifica un singur rating.
  J. Raportare privind Partea din rezervele tehnice de daune neavizate aferentă contractelor cedate în reasigurare - valoare totală și valoare raportată ca activ admis să acopere rezervele

  Nr. crt.

  Indicatori

  Clase de asigurări de viață

  C1

  C2

  C3

  C4

  C5

  C6

  C7

  A1

  A2

  Total

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (V)

  (8)

  (9)

  (10)

  (8) = suma de la (2) la (10)

  1.

  Partea din rezervele tehnice de daune avizate cedate^1

  2.

  Partea din rezervele tehnice de daune avizate cedate^1, raportată ca activ admis

  3.

  IBNR cedat^2

  4.

  IBNR cedat^2, raportat ca activ admis

  *1) Partea din rezervele tehnice de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare.
  *2) Partea din rezervele tehnice de daune neavizate aferente contractelor cedate în reasigurare.


  Anexa nr. 18

  Situația primelor brute subscrise de asigurători
  pe categorii de contractanți persoane fizice și juridice
  - Raportare trimestrială -
  la data de: .............

  Lei

  Nr. crt.

  Clasa de Asigurări

  Prime brute subscrise^3 pe categorii de contractanți

  Asigurări de viață

  Asigurări generale

  persoane fizice

  societăți comerciale nefinanciare

  bănci și cooperative de credit

  alți intermediari financiari

  instituții guverna mentale

  altele

  persoane fizice

  societăți comerciale nefinanciare

  bănci și cooperative de credit

  alți intermediari financiari

  instituții guvernamentale

  altele

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  TOTAL

  1.

  Clasa A1^1

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  2.

  Clasa A2^1

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  3.

  Clasa A3^1

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  4.

  Clasa A4^1

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  5.

  Clasa A5^1

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  6.

  Clasa A6^1

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  7.

  Clasa A7^1

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  8.

  Clasa A8^1

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  9.

  Clasa A9^1

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  10.

  Clasa A16^1

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  11.

  Clasa A17^1

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  12.

  Clasa A18^1*

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  13.

  Clasa C1^2

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  14.

  Clasa C2^2

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  15.

  Clasa C3^2

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  16.

  Clasa C4^2

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  17.

  Clasa C5^2

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  18.

  Clasa C6^2

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  19.

  Clasa C7^2

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  17.

  Clasa A1^1

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  18.

  Clasa A2^1.

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  *1) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea A din Legea nr. 237/2015
  *2) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea C din Legea nr. 237/2015
  *3) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate
  *) conform particularităților prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 237/2015


  Anexa nr. 19

  Indicatorii privind activitatea aferentă asigurărilor agricole
  - Raportare trimestrială -
  la data de: ............

  Lei

  Nr. crt.

  Indicatori

  Asigurări agricole, din care:

  culturi agricole

  asigurarea animalelor

  1.

  Număr de contracte în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare - buc.

  2.

  Număr de contracte încheiate în perioada de raportare - buc.

  3.

  Prime brute subscrise^1 - total, din care:

  4.

  a) asigurări directe

  5.

  b) primiri în reasigurare

  6.

  Prime brute subscrise cedate în reasigurare - total, din care:

  7.

  a) asigurări directe

  8.

  b) primiri în reasigurare

  9.

  Rezerva de daune avizate și neavizate - total, din care:

  10.

  a) aferente anilor anteriori

  11.

  b) pentru anul de raportare

  12.

  Indemnizații brute plătite^2 - total, din care:

  13.

  a) pentru asigurări directe

  14.

  b) pentru primiri în reasigurare

  15.

  Subvenții primite de la autoritățile statului

  *1) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
  *2) Indemnizațiile nu vor fi diminuate cu recuperări și regrese.


  Anexa nr. 20

  Activele financiare deținute asigurător
  - Raportare trimestrială -
  la data de: ............

  Lei

  Denumirea elementului de activ

  Nr. rd. bilanț

  Sold la:

  Începutul exercițiului financiar

  Sfârșitul perioadei de raportare

  A

  B

  1

  2

  Plasamente deținute la societățile afiliate și sub forma de interese de participare și alte plasamente în imobilizări financiare

  1. Titluri de participare deținute la societăți afiliate (261-29611-29621)

  11

  2. Titluri de creanță și împrumuturi acordate societăților afiliate (26711+26721+26731+26741-29615-29625)

  12

  3. Participări la societățile în care există interese de participare (263-29613-29623)

  13

  4. Titluri de creanță și împrumuturi acordate societăților în care există interese de participare (26713+26723+26733+26743-29617-29627)

  14

  5. Alte plasamente în imobilizări financiare (265+26712+26714+26722+26724+26732+26734+26742+26744-29614-29616-29619-29624-29626-29629)

  15

  TOTAL (rd. 11 la 15)

  16

  Alte plasamente financiare

  1. Acțiuni, alte titluri cu venit variabil și unități la fondurile comune de plasament (2711+2712+273-29711 -29713-29721 -29723)

  17

  2. Obligațiuni și alte titluri cu venit fix (2721+2722-29712-29722)

  18

  3. Părți în fonduri comune de investiții (274-29714-29724)

  19

  4. Împrumuturi ipotecare (26715+26725-29631)

  20

  5. Alte împrumuturi (26716+26726-29632)

  21

  6. Depozite la instituțiile de credit (26717+26727+26737+26747-29641-29651)

  22

  7. Alte plasamente financiare (278-29718-29728)

  23

  TOTAL (rd. 17 la 23)

  24

  Depozite la societăți cedente (268-29642-29652)

  25

  Plasamente aferente asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată contractanților (241-294)

  26

  Casa și conturi la bănci (543+544+547+548+551+552)

  60


  Anexa nr. 21

  Primirile în reasigurare, pentru activitatea de asigurări generale și de viață
  - Raportare trimestrială -
  la data de: ...........

  Lei

  Nr. crt.

  Denumirea asigurătorului de la care au fost primite riscuri

  Tip contract

  Clasele de asigurare pentru care s-au primit riscuri

  Prime brute subscrise din primiri în reasigurare în perioada de raportare^1

  Cheltuieli cu comisioanele pentru primirile în reasigurare în perioada de raportare

  Indemnizații brute plătite pentru primirile în reasigurare în perioada de raportare

  Rezervele tehnice brute provenite din primirea în reasigurare în perioada de raportare^2

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1.

  2.

  3.

  4.

  Total

  X

  X

  *1) în cazul activității de asigurări generale
  *2) în cazul activității de asigurări de viață


  Anexa nr. 22

  Cedările în reasigurare, pentru activitatea de asigurări generale și de viață
  - Raportare trimestrială -
  la data de: ..........

  Lei

  Nr. crt.

  Denumirea societății căreia i-au fost cedate riscurile

  Ratingul stabilit de către agențiile de rating pentru societate

  Sediul social al societății (țara)

  Ponderea participării societății în capitalul social al asigurătorului (%)

  Tip contract

  Clasele de asigurare pentru care s-au cedat riscuri

  Primele brute subscrise^1 cedate în reasigurare în perioada de raportare

  Venituri înregistrate de la societate în perioada de raportare:

  din comisioane de reasigurare

  din indemnizații recuperate

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1.

  2.

  3.

  4.

  Total

  X

  X

  X

  X

  X

  *1) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.


  Anexa nr. 23

  Acoperirea riscurilor de catastrofe naturale
  - Raportare trimestrială -

  Macheta nr. 1
  Situația primelor brute subscrise aferente contractelor de
  asigurare care acoperă riscuri de catastrofe naturale,
  a rezervei de catastrofă constituite, a nivelului
  reținerii proprii și a acumulării răspunderilor asumate
  la data de: ............

  Lei

  Nr. crt.

  Clase de asigurare

  Prime brute subscrise^1 pentru contractele care acoperă riscuri de catastrofe naturale

  Rezerva brută de catastrofă

  Nivelul reținerii proprii^2 a asigurătorului pentru contractele care acoperă riscuri de catastrofe (la sfârșitul perioadei de raportare)

  Acumularea răspunderilor asumate prin contracte de asigurare care acoperă riscuri de catastrofe (la sfârșitul perioadei de raportare)

  În perioada de raportare (trimestru)

  Cumulat de la începutul exercițiului financiar

  Constituită pentru primele subscrise în perioada de raportare (evidențiate în coloana 2)

  Constituită pentru primele subscrise cumulat de la începutul exercițiului financiar (evidențiate în coloana 3)

  Soldul rezervei brute de catastrofa la sfârșitul perioadei de raportare

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.

  2.

  Total

  *1) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
  *2) Se va anexa modul de calcul al reținerii proprii a asigurătorului pentru contractele care acoperă riscuri de catastrofe naturale. Nivelul reținerii proprii se determină ca o estimare cumulată pentru contractele care acoperă riscuri de catastrofe naturale și pentru care asigurătorul răspunde.
  Pentru calculul echivalentului în lei al nivelului reținerii proprii și al acumulării răspunderilor asumate se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

  Macheta nr. 2
  Situația contractelor de reasigurare care
  includ acoperirea riscurilor de catastrofe naturale
  la data de: ..............

  Nr. crt.

  Clase de asigurare care fac obiectul contractelor de reasigurare

  Tip contract

  Capacitatea contractului de reasigurare
  - EUR -

  Prioritatea contractului de reasigurare
  - EUR -

  Răspunderea societății care acceptă în reasigurare
  - EUR -

  Prime cedate în reasigurare
  - EUR -

  Valoarea indemnizațiilor brute plătite de asigurător
  - EUR -

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1.

  2.

  Total

  X

  X

  X

  Macheta nr. 3
  Acumularea maximă aferentă contractelor de
  asigurare care acoperă riscuri de catastrofe naturale)
  la data de: .............

  Nr. crt.

  Clase de asigurare

  Agregat sume asigurate pentru contracte de asigurare în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare
  - EUR -

  din care:

  Sume asigurate cedate în reasigurare^1
  - EUR -

  Sume asigurate în reținerea asigurătorului
  - EUR -

  1

  2

  3

  4=2-3

  1.

  2.

  Total

  *1) Vor fi luate în calcul numai contractele de reasigurare proporțională.

  Macheta nr. 4
  Expunerea maximă - Dauna maximă posibilă aferentă
  contractelor de asigurare care acoperă riscuri
  de catastrofe naturale
  la data de: ..........

  Nr. crt.

  Clase de asigurare

  Dauna maximă posibilă aferentă contractelor în vigoare
  - EUR -

  Dauna maximă posibilă în sarcina societăților
  - EUR -

  Dauna maximă posibilă (netă) în sarcina asigurătorului
  - EUR -

  1

  2

  3

  4

  1.

  2.

  Total


  Anexa nr. 24

  Repartizarea primelor brute subscrise*1) pe județe
  pentru asigurări generale și asigurări de viață
  - Raportare trimestrială -
  la data de: .............

  *1) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
  Macheta nr. 1 - Asigurări generale

  Lei

  Nr. crt.

  Județ

  Clasa A1^2

  Clasa A2^2

  Clasa A3^2

  Clasa A4^2

  clasa A5^2

  Clasa A6^2

  Clasa A7^2

  Clasa A8^2

  Clasa A9^2

  Clasa A16^2

  Clasa A17^2

  Clasa A182*

  Total

  1.

  ALBA

  2.

  ARAD

  3.

  ARGEȘ

  4.

  BACĂU

  5.

  BIHOR

  6.

  BISTRIȚA-NĂSĂUD

  7.

  BOTOȘANI

  8.

  BRĂILA

  9.

  BRAȘOV

  10.

  BUCUREȘTI

  11.

  BUZĂU

  12.

  CĂLĂRAȘI

  13.

  CARAȘ-SEVERIN

  14.

  CLUJ

  15.

  CONSTANȚA

  16.

  COVASNA

  17.

  DÂMBOVIȚA

  18.

  DOLJ

  19.

  GALAȚI

  20.

  GIURGIU

  21.

  GORJ

  22.

  HARGHITA

  23.

  HUNEDOARA

  24.

  IALOMIȚA

  25.

  IAȘI

  26.

  ILFOV

  27.

  MARAMUREȘ

  28.

  MEHEDINȚI

  29.

  MUREȘ

  30.

  NEAMȚ

  31.

  OLT

  32.

  PRAHOVA

  33.

  SĂLAJ

  34.

  SATU MARE

  35.

  SIBIU

  36.

  SUCEAVA

  37.

  TELEORMAN

  38.

  TIMIȘ

  39.

  TULCEA

  40.

  VÂLCEA

  41.

  VASLUI

  42.

  VRANCEA

  *2) Clasele sunt menționate în Legea nr. 237/2015, anexa nr. 1, secțiunea A.
  *) conform particularităților prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 237/2015

  Macheta nr. 2 - Asigurări de viață

  Lei

  Nr. crt.

  Județ

  Clasa C1^1

  Clasa C2^1

  Clasa C3^1

  Clasa C4^1

  Clasa C5^1

  Clasa C6^1

  Clasa C7^1

  Clasa A1^2

  Clasa A2^2

  Total

  1.

  ALBA

  2.

  ARAD

  3.

  ARGEȘ

  4.

  BACĂU

  5.

  BIHOR

  6.

  BISTRIȚA-NĂSĂUD

  7.

  BOTOȘANI

  8.

  BRĂILA

  9.

  BRAȘOV

  10.

  BUCUREȘTI

  11.

  BUZĂU

  12.

  CĂLĂRAȘI

  13.

  CARAȘ-SEVERIN

  14.

  CLUJ

  15.

  CONSTANȚA

  16.

  COVASNA

  17.

  DÂMBOVIȚA

  18.

  DOLJ

  19.

  GALAȚI

  20.

  GIURGIU

  21.

  GORJ

  22.

  HARGHITA

  23.

  HUNEDOARA

  24.

  IALOMIȚA

  25.

  IAȘI

  26.

  ILFOV

  27.

  MARAMUREȘ

  28.

  MEHEDINȚI

  29.

  MUREȘ

  30.

  NEAMȚ

  31.

  OLT

  32.

  PRAHOVA

  33.

  SĂLAJ

  34.

  SATU MARE

  35.

  SIBIU

  36.

  SUCEAVA

  37.

  TELEORMAN

  38.

  TIMIȘ

  39.

  TULCEA

  40.

  VÂLCEA

  41.

  VASLUI

  42.

  VRANCEA

  *1) Clasele sunt menționate în Legea nr. 237/2015, anexa nr. 1, secțiunea C.
  *2) Clasele sunt menționate în Legea nr. 237/2015, anexa nr. 1, secțiunea A.


  Anexa nr. 25

  Situația și indicatorii privind activitatea
  aferentă asigurărilor facultative de locuințe
  - Raportare trimestrială-

  Nr. crt.

  Județ

  Număr de contracte în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare - buc.

  Număr de contracte încheiate în perioada de raportare -buc.

  Prime brute subscrise^1) -total, din care:

  a) asigurări directe

  b) primiri în reasigurare

  Prime brute subscise cedate în reasigurare -total, din care:

  a) asigurări directe

  b) primiri în reasigurare

  Rezerva de daune avizate și neavizate -total, din care:

  a) aferente anilor anteriori

  b) pentru anul de raportare

  Indemnizații brute plătite^2)- total, din care:

  a) pentru asigurări directe

  b) pentru primiri în reasigurare

  Subvenții primite de la autoritățile statului

  1

  ALBA
  2

  ARAD
  3

  ARGEȘ
  4

  BACĂU
  5

  BIHOR
  6

  BISTRIȚA-NĂSĂUD
  7

  BOTOȘANI
  8

  BRĂILA
  9

  BRAȘOV
  10

  BUCUREȘTI
  11

  BUZĂU
  12

  CĂLĂRAȘI
  13

  CARAȘ-SEVERIN
  14

  CLUJ
  15

  CONSTANȚA
  16

  COVASNA
  17

  DÂMBOVIȚA
  18

  DOLJ
  19

  GALAȚI
  20

  GIURGIU
  21

  GORJ
  22

  HARGHITA
  23

  HUNEDOARA
  24

  IALOMIȚA
  25

  IAȘI
  26

  ILFOV