ORDIN nr. 1.546/938/2020privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.546 din 7 septembrie 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 938 din 2 septembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 7 septembrie 2020
  Având în vedere:– Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. NT 7.794 din 7.09.2020 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 3.500 din 3.09.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 2 iulie 2020, se modifică după cum urmează: 1. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. În anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverinței de la plătitor, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevăzute în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului, precum și în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  3. În anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Urgențe medico-chirurgicale/Boli infectocontagioase din grupa A/Boli infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării: medicii care eliberează certificate de concediu medical vor semna și vor aplica parafa numai pentru bolile infectocontagioase și urgențele medico-chirurgicale și vor completa numărul corespunzător din lista de urgențe medico-chirurgicale și boli infectocontagioase din grupa A, aprobată prin hotărâre a Guvernului, sau numărul corespunzător din lista bolilor infectocontagioase pentru care s-a dispus măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului.4. În anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:6. Cod indemnizație: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va înscrie codul corespunzător al indemnizației de asigurări sociale de sănătate/codul corespunzător al indemnizației de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale (1-15), în cifre și litere, conform specificațiilor de pe verso-ul certificatului de concediu medical.
  Se completează cu cod 08 - Sarcină și lăuzie - numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu și pentru alte afecțiuni apărute până în luna a 7-a de sarcină sau, după caz, luna a 6-a de sarcină, pentru persoanele cu handicap care se codifică corespunzător cauzei incapacității temporare de muncă.
  Se completează cu cod 15 - Risc maternal - în cazul acordării concediului de risc maternal, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Se completează cu cod 51 - Boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării - numai în cazul certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii.
  În cazul completării codului 07 - Carantină, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Observații» de pe verso-ul formularului numărul documentului eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv ale municipiului București, și durata perioadei de carantină.
  În cazul completării codului 10 - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru -, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Avizul medicului expert» numărul și data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menționa și numele, prenumele și codul de parafă al medicului expert care a avizat.
  În cazul completării codului 11 - trecerea temporară în alt loc de muncă, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării
  capacității de muncă pentru persoana asigurată la accidente de muncă și boli profesionale, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Avizul medicului expert» numărul și data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menționa și numele, prenumele și codul de parafă al medicului expert care a avizat.
  5. În anexa nr. 2, la articolul 12 punctul 7, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) în cazul indemnizației pentru carantină se bifează atât rubrica «Prevenire», cât și rubrica «100%


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan


  ANEXĂ*)

  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.092/745/2020)
  *) Anexa este reprodusă în facsimil.

  Modelul unic de certificat medical

  ----