ACT CONSTITUTIV din 29 noiembrie 2018al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 5 decembrie 2018 Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 933 din 29 noiembrie 2018 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.032 din 5 decembrie 2018.


  Capitolul I Dispoziții introductive

  Articolul 1

  Denumirea(1) Denumirea societății este Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.(2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile și în alte acte emanând de la Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. se menționează denumirea acesteia, urmată de cuvintele „societate pe acțiuni“ sau de inițialele S.A., capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit situațiilor financiare anuale, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.


  Articolul 2

  Forma juridică
  Societatea Națională „Casa Română de Comerț UNIREA“ - S.A. este persoană juridică română cu capital integral de stat, de interes național, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.


  Articolul 3

  Sediul(1) Sediul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este în municipiul București, sectorul 1, bulevardul Mărăști nr. 61, camera 326.(2) Sediul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.(3) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. va putea înființa filiale, sucursale și subunități fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.


  Articolul 4

  Durata
  Durata Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.


  Capitolul II Scopul și obiectul de activitate

  Articolul 5

  Scopul(1) Scopul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. îl constituie, în principal, organizarea și desfășurarea comerțului cu ridicata și cu amănuntul, în depozite și magazine specializate, piețe și târguri, cu mărfuri agricole: cereale, legume-fructe, carne, lactate, ouă și altele asemenea, precum și operațiuni de import-export cu această categorie de mărfuri.(2) În acest scop, Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. organizează rețele proprii de achiziție, procesare primară și industrială, precum și centre logistice, rețele de vânzare în țară și în străinătate.


  Articolul 6

  Obiectul de activitate principal
  Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. are ca obiect principal de activitate activitatea prevăzută la cod CAEN 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat.


  Articolul 7

  Obiectul de activitate secundar
  Obiectul de activitate secundar se detaliază în anexa care face parte integrantă din prezentul act constitutiv.


  Capitolul III Capitalul social, acțiunile

  Articolul 8

  Capitalul social(1) Capitalul social inițial al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este de 100.000 de lei și este format din aport în numerar.(2) Capitalul social vărsat, la data constituirii, este format din aport în numerar în cuantum de 30.000 lei. Diferența de aport în numerar se varsă în termen de maximum 12 luni de la înregistrarea societății.(3) Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative, în număr de 10.000, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.(4) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor societății sunt exercitate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care deține un număr de 10 000 de acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.


  Articolul 9

  Reducerea sau majorarea capitalului social
  Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 10

  Acțiunile(1) Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 10.000. Acțiunile Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. sunt nominative și cuprind toate elementele prevăzute de lege.(2) Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi membri ai consiliului de administrație.(3) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul acesteia.


  Articolul 11

  Obligațiuni
  Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 12

  Drepturi și obligații decurgând din acțiuni(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la repartizarea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în actul constitutiv.(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.(3) Obligațiunile Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.(4) Patrimoniul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.


  Articolul 13

  Cesionarea acțiunilor(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.(2) Cesionarea parțială sau totală a acțiunilor este interzisă.


  Articolul 14

  Pierderea acțiunilor(1) În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație. Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.(2) După 6 luni, acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.


  Capitolul IV Adunarea generală a acționarilor

  Articolul 15
  (1) Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice.(2) Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este constituită din doi membri, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numiți și revocați prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Participarea reprezentanților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cadrul adunării generale a acționarilor se face în baza mandatului scris emis de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, în concordanță cu ordinea de zi anunțată.(4) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.(5) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:
  a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.;
  b) aprobă structura organizatorică a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
  c) numește 3 cenzori și 3 cenzori supleanți, dintre care cel puțin unul trebuie să fie expert contabil autorizat sau contabil autorizat;
  d) numește consiliul de administrație conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, îl descarcă de gestiune și îl revocă;
  e) stabilește nivelul indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație, precum și indemnizațiile cenzorilor, conform prevederilor legale în vigoare;
  f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate;
  g) aprobă situațiile financiare anuale, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;
  h) aprobă repartizarea profitului conform legii;
  i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor acestora, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii și actului constitutiv;
  j) analizează periodic rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și la dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
  k) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de aceștia Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.;
  l) hotărăște cu privire la ipotecarea, gajarea și închirierea unor active care nu fac parte din domeniul public;
  m) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.;
  n) încheie contractul de mandat cu membrii consiliului de administrație.
  (6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște:
  a) schimbarea formei juridice a societății;
  b) mutarea sediului societății;
  c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
  d) majorarea capitalului social;
  e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni, în condițiile legii;
  f) asocierea, fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, precum și înființarea prin asocierea acesteia cu terți de noi societăți;
  g) dizolvarea societății;
  h) conversia unei categorii de obligațiuni în alte categorii;
  i) emisiunea de obligațiuni.


  Articolul 16

  Convocarea adunării generale a acționarilor(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație.(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare anuale pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.(3) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație.(4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul acesteia.(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.


  Articolul 17

  Organizarea adunării generale a acționarilor(1) În ziua și la ora menționate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa lui, de cel desemnat de acesta.(2) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea ședinței.(3) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor este semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.(4) Procesul-verbal este înseriat într-un registru sigilat și parafat.(5) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.(6) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor și/sau ai salariaților care nu sunt membri de sindicat.


  Articolul 18

  Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.(2) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru, și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(3) Hotărârile nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute la alin. (2).(4) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.


  Capitolul V Consiliul de administrație

  Articolul 19

  Organizare(1) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani. Primii membri ai consiliului de administrație sunt numiți prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru o perioadă de 2 ani.(3) Conducerea executivă a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este asigurată de un director general și de 3 directori care administrează activitatea în scopul realizării obiectivelor stabilite de consiliul de administrație și participă la ședințele acestuia fără drept de vot.(4) Componența consiliului de administrație se stabilește în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori a cel puțin 3 membri.(6) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar, în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de președinte. (7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau în unanimitate.(8) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.(9) Procesul-verbal se semnează de către toți membrii prezenți ai consiliului de administrație.(10) Pe baza procesului-verbal se redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte și se remite directorului general al societății.(11) Consiliul de administrație poate apela la experți externi pentru soluționarea anumitor probleme.(12) În relațiile cu terții, Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este reprezentată de către directorul general, care semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație.(13) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.(14) Membrii consiliului de administrație sunt reeligibili pentru cel mult încă un mandat.


  Articolul 20

  Atribuțiile consiliului de administrație
  Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:
  a) aprobă propriul regulament de organizare și funcționare;
  b) numește și revocă directorii Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.;
  c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor;
  d) deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori ai Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia, numindu-l pe unul dintre ei director general;
  e) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorilor din conducerea executivă a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.;
  f) supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. și situațiile financiare pe anul precedent, conform prevederilor legale în vigoare;
  g) avizează proiectul programului de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli în vederea prezentării acestora adunării generale a acționarilor;
  h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;
  i) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.


  Capitolul VI Gestiunea

  Articolul 21

  Cenzorii(1) Gestiunea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori numiți de către adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.(2) Unul dintre cenzori este în mod obligatoriu reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.(3) Adunarea generală numește de asemenea 3 cenzori supleanți care îi vor înlocui, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cenzorii titulari.(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:
  a) în cursul exercițiului financiar verifică modul de administrare a mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație despre neregulile constatate;
  b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarierii, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație în legătură cu conturile Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., cu situațiile financiare anuale, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
  c) la lichidarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. controlează operațiunile de lichidare;
  d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.
  (6) Cenzorii au următoarele obligații:
  a) să facă în fiecare lună și inopinat inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;
  b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare.
  (7) Cenzorii se întrunesc la sediul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale sau ale actului constitutiv.(9) Atribuțiile cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în domeniu.(10) Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(12) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.(13) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul devenit vacant, până la prima întrunire a adunării generale a acționarilor.(14) În cazul în care nu mai rămâne în funcție niciun cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.(15) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acționarilor.


  Capitolul VII Activitatea

  Articolul 22

  Finanțarea activității proprii
  Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, venituri proprii, sume alocate de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile, credite bancare și alte surse financiare legale.


  Articolul 23

  Exercițiul financiar(1) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. (2) Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.


  Articolul 24

  Personalul(1) Directorul general are competența generală de încadrare și eliberare din funcție a personalului Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.(3) Drepturile și obligațiile personalului Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. se stabilesc de către consiliul de administrație prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară ale acesteia.(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal ale salariaților se stabilesc pe baza unei grile de salarizare aprobate de consiliul de administrație.


  Articolul 25

  Amortizarea mijloacelor fixe
  Consiliul de administrație stabilește, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modul de amortizare a mijloacelor fixe.


  Articolul 26

  Evidența contabilă și situațiile financiare anuale(1) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare anuale conform reglementărilor contabile aplicabile.(2) Situațiile financiare anuale vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.


  Articolul 27

  Calculul și repartizarea profitului(1) Profitul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Profitul rămas după plata impozitului este repartizat conform hotărârilor adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.(2) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.(5) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.


  Articolul 28

  Registrele
  Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. ține registrele prevăzute de lege.


  Articolul 29

  Dizolvarea(1) Următoarele situații duc la dizolvarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.:
  a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
  b) declararea nulității societății;
  c) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea acesteia;
  d) falimentul;
  e) când capitalul social se micșorează sub minimul legal;
  f) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.
  (2) Dizolvarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.


  Articolul 30

  Litigii
  Litigiile de orice fel apărute între Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.


  ANEXĂ

  la actul constitutiv
  Coduri CAEN (obiect de activitate auxiliar)

  0111

  Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

  0112

  Cultivarea orezului

  0113

  Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

  0114

  Cultivarea trestiei de zahăr

  0115

  Cultivarea tutunului

  0116

  Cultivarea plantelor pentru fibre textile

  0119

  Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

  0121

  Cultivarea strugurilor

  0122

  Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale

  0123

  Cultivarea fructelor citrice

  0124

  Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase

  0125

  Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

  0126

  Cultivarea fructelor oleaginoase

  0127

  Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

  0128

  Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

  0129

  Cultivarea altor plante permanente

  0130

  Cultivarea plantelor pentru înmulțire

  0141

  Creșterea bovinelor de lapte

  0142

  Creșterea altor bovine

  0143

  Creșterea cailor și a altor cabaline

  0145

  Creșterea ovinelor și caprinelor

  0146

  Creșterea porcinelor

  0147

  Creșterea păsărilor

  0149

  Creșterea altor animale

  0150

  Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

  0161

  Activități auxiliare pentru producția vegetală

  0162

  Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

  0163

  Activități după recoltare

  0164

  Pregătirea semințelor

  0210

  Silvicultură și alte activități forestiere

  0230

  Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

  0311

  Pescuitul maritim

  0312

  Pescuitul în ape dulci

  0321

  Acvacultura maritimă

  0322

  Acvacultura în ape dulci

  1011

  Prelucrarea și conservarea cărnii

  1012

  Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

  1013

  Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

  1020

  Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

  1031

  Prelucrarea și conservarea cartofilor

  1032

  Fabricarea sucurilor de fructe și legume

  1039

  Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

  1041

  Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

  1042

  Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare

  1051

  Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

  1052

  Fabricarea înghețatei

  1061

  Fabricarea produselor de morărit

  1062

  Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

  1071

  Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

  1072

  Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

  1073

  Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare

  1081

  Fabricarea zahărului

  1082

  Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

  1083

  Prelucrarea ceaiului și cafelei

  1084

  Fabricarea condimentelor și ingredientelor

  1085

  Fabricarea de mâncăruri preparate

  1086

  Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

  1089

  Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

  1091

  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

  1092

  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

  1101

  Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

  1102

  Fabricarea vinurilor din struguri

  1103

  Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe

  1104

  Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare

  1107

  Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

  1310

  Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

  2120

  Fabricarea preparatelor farmaceutice

  3832

  Recuperarea materialelor reciclabile sortate

  4611

  Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

  4612

  Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

  4613

  Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

  4616

  Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

  4617

  Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

  4619

  Intermedieri în comerțul cu produse diverse

  4621

  Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

  4622

  Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

  4623

  Comerț cu ridicata al animalelor vii

  4624

  Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate

  4631

  Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

  4632

  Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

  4633

  Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

  4634

  Comerț cu ridicata al băuturilor

  4635

  Comerț cu ridicata al produselor din tutun

  4636

  Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

  4637

  Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

  4638

  Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște

  4639

  Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

  4641

  Comerț cu ridicata al produselor textile

  4642

  Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

  4644

  Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere

  4645

  Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

  4646

  Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

  4649

  Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

  4661

  Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor

  4669

  Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

  4673

  Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

  4675

  Comerț cu ridicata al produselor chimice

  4676

  Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

  4677

  Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

  4690

  Comerț cu ridicata nespecializat

  4711

  Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

  4719

  Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

  4721

  Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

  4722

  Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

  4723

  Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

  4724

  Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

  4725

  Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

  4726

  Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

  4729

  Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

  4751

  Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

  4753

  Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

  4759

  Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

  4771

  Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

  4772

  Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate

  4773

  Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

  4776

  Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate

  4778

  Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

  4781

  Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

  4782

  Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

  4789

  Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

  4791

  Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

  4799

  Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

  5210

  Depozitări

  5224

  Manipulări

  5610

  Restaurante

  5621

  Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

  5629

  Alte servicii de alimentație n.c.a.

  5630

  Baruri și alte activități de servire a băuturilor

  6419

  Alte activități de intermedieri monetare

  6420

  Activități ale holdingurilor

  6430

  Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

  6492

  Alte activități de creditare

  6499

  Alte intermedieri financiare n.c.a.

  6611

  Administrarea piețelor financiare

  6612

  Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

  6619

  Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

  6630

  Activități de administrare a fondurilor

  6810

  Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

  6820

  Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

  6831

  Agenții imobiliare

  7010

  Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

  7021

  Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

  7022

  Activități de consultanță pentru afaceri și management

  7120

  Activități de testări și analize tehnice

  7211

  Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

  7219

  Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

  7311

  Activități ale agențiilor de publicitate

  7312

  Servicii de reprezentare media

  7320

  Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

  7410

  Activități de design specializat

  7490

  Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

  7500

  Activități veterinare

  7711

  Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

  7712

  Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

  7729

  Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

  7731

  Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

  7732

  Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

  7740

  Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

  7810

  Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

  7820

  Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

  783

  Servicii de furnizare și management al forței de muncă

  7830

  Servicii de furnizare și management al forței de muncă

  8110

  Activități de servicii suport combinate

  8121

  Activități generale de curățenie a clădirilor

  8130

  Activități de întreținere peisagistică

  8211

  Activități combinate de secretariat

  8230

  Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

  8292

  Activități de ambalare

  8559

  Alte forme de învățământ n.c.a.

  9321

  Bâlciuri și parcuri de distracții

  9329

  Alte activități recreative și distractive n.c.a.

  ----