PLAN DE ACŢIUNI din 18 noiembrie 2014
pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei Naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 bis din 8 decembrie 2014


  Notă

  ──────────

  *) Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 18 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014.

  ──────────

  *Font 6*
  ┌───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┐
  │Direcţii strategice│ Indicator │Valoare │Periodi-│a. Responsabile │Perioadă │Buget │Buget │Surse │ Observaţii │
  │ (măsuri) │ │ de │citate │ │ de │total │disponibil │finanţare │ │
  │ │ │referinţă │rapor- │b. Implicate în │implemen-│necesar │estimat │ │ │
  │ │ │ (an) │tare │implementare │tare │2014-2020 │2014-2020 │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │(mii Lei) │(mii Lei) │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤
  │ OG.1. Îmbunătăţirea stării de sănătate şi a femeii şi copilului │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
  │OS 1.1. Îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a mamei şi copilului şi reducerea riscului de deces matern şi │Total buget │
  │infantil │necesar: 742.482,50│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 742.482,50│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 1.1. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Îmbunătăţirea │1. Reglementare │ 0 (2013) │ Anual │a. MS, Institutul│2014-2020│ │ │Buget de stat│Costuri │
  │cadrului de │naţională care │ │ │pentru Ocrotirea │ │ │ │şi venituri │administrative │
  │reglementare │integrează Codul │ │ │Mamei şi │ │ │ │proprii │incluse în │
  │ │Internaţional de │ │ │Copilului "Prof. │ │ │ │ │bugetele curente │
  │ │Marketing al │ │ │Dr. Alfred │ │ │ │ │de personal al MS │
  │ │Substituenţilor de │ │ │Rusescu", │ │ │ │ │ │
  │ │Lapte Matern elaborată │ │ │Institutul Nat. │ │ │ │ │ │
  │ │şi promovată. │ │ │Sănătate Publică │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤b. MS, IOMC, INSP│ │ │ │ │ │
  │ │2. Normative privind │0 (2013) │ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │igiena şcolară │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │actualizate │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Creşterea │1. Suport informatic │0 (2013) │ Anual │a. MS, IOMC, INSP│2014-2020│ 2.670,00│ 2.670,00│Buget de stat│Costuri │
  │capacităţii de │revizuit/elaborat şi │ │ │şi/sau alte │ │ │ │Fonduri │administrative │
  │management, │funcţional │ │ │instituţii │ │ │ │structurale │incluse în bugetele│
  │monitorizare şi ├───────────────────────┼──────────┼────────┤coordonatoare ale│ │ │ │(POCA, POCU) │curente de personal│
  │evaluare a │2. Raport anual │0 (2013) │ Anual │(sub)programe │ │ │ │ │al MS şi autorităţi│
  │programului ├───────────────────────┼──────────┼────────┤naţionale; │ │ │ │ │locale de Sănătate │
  │ │3. Complianţa probe │CVR (2013)│ Anual │Spitalul Clinic │ │ │ │ │ │
  │ │sare la │ │ │Judeţean de │ │ │ │ │ │
  │ │HG nr. 568/2002 │ │ │Urgenţă │ │ │ │ │ │
  │ │(nr. probe testate │ │ │Cluj-Napoca │ │ │ │ │ │
  │ │şi % probe conforme) │ │ │(diagnostic │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤malformaţii) │ │ │ │ │ │
  │ │4. Revizuire şi │0 (2013) │ Anual │b. DSP, medici │ │ │ │ │ │
  │ │actualizare │ │ │de familie, │ │ │ │ │ │
  │ │a actelor normative │ │ │asistenţi │ │ │ │ │ │
  │ │igiena şcolară │ │ │comunitari, │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤cabinete de │ │ │ │ │ │
  │ │5. Evaluarea stării │CVR (2013)│ Anual │medicină de │ │ │ │ │ │
  │ │de nutriţie a copiilor │ │ │familie, unităţi │ │ │ │ │ │
  │ │din ciclul primar │ │ │sanitare cu │ │ │ │ │ │
  │ │prin participarea la │ │ │paturi cu secţii │ │ │ │ │ │
  │ │proiectul COSI - │ │ │de obstetrică, │ │ │ │ │ │
  │ │iniţiativa OMS (raport │ │ │cabinete de │ │ │ │ │ │
  │ │bianual) │ │ │specialitate │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │OB-GIN, alte │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │unităţi sanitare │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │de specialitate │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Îmbunătăţirea │1. Ghiduri clinice │0 (2013) │ Anual │Idem │2014-2020│ 1.602,00│ 1.602,00│Buget de stat│Vezi O.S. 5.2 │
  │cadrului │pentru gravidă şi │ │ │ │ │ │ │şi venituri │Măsură coroborată │
  │metodologic şi │copil │ │ │ │ │ │ │proprii │cu OS 4.1, OS 4.2 │
  │creşterea │actualizate/elaborate │ │ │ │ │ │ │Fonduri │şi │
  │capacităţii tehnice│(nr.) │ │ │ │ │ │ │structurale │ │
  │a furnizorilor de │ │ │ │ │ │ │ │(POCU- │ │
  │servicii │ │ │ │ │ │ │ │formare │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │furnizori) │ │
  │ │2. Furnizori de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │servicii formaţi (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Ghid de evaluare a │0 (2013) │ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │dezvoltării fizice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │stării de sănătate a │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │copiilor şi tinerilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │din unităţile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │d. Asigurarea │1. Maternităţi active │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 720.900,00│ 720.900,00│Buget de stat│Coroborat cu │
  │accesului la │în cadrul iniţiativei │ │ │ │ │ │ │şi venituri │investiţii în │
  │diagnostic precoce,│"Spital Prieten al │ │ │ │ │ │ │proprii (PN) │cadrul O.G.7 │
  │monitorizare │Copilului" (nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │
  │adecvată şi/sau ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │structurale ├───────────────────┤
  │tratament de │2. Copii care │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │(POCU) │4.şi 5. Sursă │
  │calitate │beneficiază de │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │informaţii - │
  │ │administrare │recent an │ │ │ │ │ │ │MS/INSP, INS │
  │ │profilactică a │disponi- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │preparatelor de Fe │bil) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │conform ghidurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Copii care │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │6. IOMC/MS │
  │ │beneficiază de │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │(ancheta) │
  │ │administrare │recent an │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profilactică a │disponi- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │vitaminei D conform │bil) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ghidurilor (nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Decese infantile la │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │domiciliu (%) │18,4% │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │5. Incidenţa │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │sifilisului congenital │10 (2011) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr. cazuri noi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │rata/1000 n.n.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │6. Copii roma care │CVR (2013)│Periodic│ │ │ │ │ │ │
  │ │primesc profilaxie │aprox. 42%│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │antirahitism la 12 │(2010, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │luni (%) │IOMC) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │e. Creşterea │1. Consiliere gravide │CVR (2013 │Periodic│Idem │2014-2020│ 17.310,50│ 17.310,50│Buget de stat│1. Sursa: anchete/ │
  │gradului de │privind alăptarea (%) │sau c.m. │şi │ │ │ │ │şi venituri │studii periodice │
  │informare a │ │recent an │eventual│ │ │ │ │proprii (PN) │(%) Eventual, │
  │populaţiei generale│ │disponi- │anual │ │ │ │ │ │pentru valori │
  │şi ţintirea │ │bil) │ │ │ │ │ │Fonduri │absolute ale │
  │familiilor şi ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │structurale │indicatorului (nr. │
  │copiilor cu risc │2. Campanii naţionale │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │(POCU) │gravide consiliate │
  │crescut │şi locale de informare │ │ │ │ │ │ │ │privind alăptarea) │
  │ │a populaţiei (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │este necesară │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │elaborarea unei │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metodologii unitare│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de raportare în │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │as. medicală │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comunitară/medicina│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de familie/ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │maternităţi │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 1.1. Indicatori │1. Mortalitatea │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│1. Sursa: INS │
  │de rezultat │maternă prin risc │0,055 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │obstetrical (rata la │(2012) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │1000 născuţi vii, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │grupe de vârsta şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │judeţe) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤
  │ │2. Mortalitate │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │2., 3., 4. şi 5. │
  │ │infantilă (rata la │9,0 (2012,│ │ │ │ │ │ │Sursa -INS/ │
  │ │1000 născuţi vii) │INS) │ │ │ │ │ │ │Eurostat, OMS │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤
  │ │3. Mortalitatea │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │6. Analiza │
  │ │perinatală (rata la │6,02 │ │ │ │ │ │ │nepublicată pe bază│
  │ │1000 naşteri) │(2012) │ │ │ │ │ │ │date DRG │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Mortalitatea │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │7. Indicatori │
  │ │neonatală precoce- │3,18 │ │ │ │ │ │ │selectaţi - cf. │
  │ │0-6 zile (rata la │(2012) │ │ │ │ │ │ │metodologie │
  │ │1000 născuţi vii) │ │ │ │ │ │ │ │utilizată în │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │anchetă/e │
  │ │5. Mortalitatea │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │anterioare ale │
  │ │neonatală -0-28 zile │4,8 │ │ │ │ │ │ │ IOMC/UNICEF │
  │ │(rata la 1000 născuţi │(2011) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │vii) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │6. Naşteri prin │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │cezariană (% la 100 │41.2% │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │naşteri cu născuţi │(2011) * │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │vii) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤
  │ │7. Copii alăptaţi la │CVR (2013 │Periodic│ │ │ │ │ │8. Sursa │
  │ │sân (exclusiv sau │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │informaţie: │
  │ │parţial)* (%) │recent an │ │ │ │ │ │ │anchete/studii │
  │ │ │disponi- │ │ │ │ │ │ │- INS, INSP, IOMB, │
  │ │ │bil) │ │ │ │ │ │ │pe baza metodologie│
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │conforma OMS │
  │ │8. Prevalenţa │CVR (2013 │Periodic│ │ │ │ │ │ │
  │ │greutăţii mici pentru │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │talie (%) │recent an │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │disponi- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │bil) 10.4 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2010, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │IOMC) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │OS 1.2. Reducerea numărului de sarcini nedorite, a incidenţei avortului la cerere şi a ratei mortalităţii materne prin │Total buget necesar: 357.104,83│
  │avort │Total buget │
  │ │disponibil: 334.632,92│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 1.2. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Creşterea │1. Aplicaţia InterCON │ 0 (2013) │ Anual │a. MS, Sp. Clinic│2014-2020│ 42.275,00│ 42.275,00│Buget de stat│1. Revizuire soft │
  │capacităţii de │1.0 revizuită, adaptată│ │ │de OB-GIN "Prof. │ │ │ │şi venituri │InterCON/extensie │
  │planificare a │descentralizării şi │ │ │Dr. Panait Sârbu"│ │ │ │proprii │MF în cadru proiect│
  │programului, de │repusă în funcţiune │ │ │sau unitatea │ │ │ │ │privind programele │
  │previzionare a ├───────────────────────┼──────────┼────────┤coordonatoarea │ │ │ │Fonduri │naţionale de │
  │necesarului şi │2. Utilizatori │CVR (2013)│ Anual │sub(program), │ │ │ │structurale │sănătate vezi │
  │monitorizarea │InterCON formaţi (nr.) │ │ │INSP │ │ │ │(POCA) │OS 5.1 şi OG.6 │
  │distribuţiei de ├───────────────────────┼──────────┼────────┤b. DSP, cabinete │ │ │ │ │ │
  │produse │3. Număr de produse │CVR (2013)│ Anual │medicale de │ │ │ │ │4. Sursa - anchete/│
  │contraceptive │contraceptive │ │ │asistenţă │ │ │ │ │studii │
  │gratuite │achiziţionate │ │ │primară, cabinete│ │ │ │ │ │
  │ │de MS, pe tip produse │ │ │de planificare │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤familială, secţii│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │
  │ │4. Studiului sănătăţii │0 (2013) │ Anual │de ginecologie │ │ 445,00│ 445,00│Fonduri │ │
  │ │reproducerii (SSR) │ │ │din unităţi │ │ │ │structurale │ │
  │ │reiterat │ │ │sanitare cu │ │ │ │(POCA) │ │
  │ │ │ │ │paturi asistenţi │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │comunitari │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Asigurarea │1. Număr de │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 22.250,00│ 22.250,00│Buget de stat│1. CYP=Cuplu-Ani de│
  │accesului │beneficiari activi ai │ │ │ │ │ │ │(PN) │Protecţie: valoare │
  │persoanelor │programului de │ │ │ │ │ │ │Fonduri │indicator de │
  │eligibile la │planificare familială │ │ │ │ │ │ │structurale │estimat acf. │
  │produse │(nr. CYP/cuplu-ani │ │ │ │ │ │ │(POCU) │metodologiei │
  │contraceptive │protecţie) │ │ │ │ │ │ │ │RESPOND │
  │distribuite gratuit├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │(http://www.cpc. │
  │ │2. Incidenţa avortului │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │unc.edu/ measure/ │
  │ │la cerere (rate la │ │ │ │ │ │ │ │prh/rh_indicators/ │
  │ │1000 femei şi la │ │ │ │ │ │ │ │specific/fp/cyp) │
  │ │100 naşteri, pe grupe │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de vârstă şi judeţe) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Avorturi la sub 15 │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │ani (rata la 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │pers, pe judeţe) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │
  │ │4. Mortalitate maternă │ │Periodic│ │ │ │ │ │ │
  │ │prin avort (rate la │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │1000 femei şi la 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │născuţi vii, pe grupe │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de vârstă şi judeţe) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Creşterea │1. Număr furnizori de │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 269.662,92│ 269.662,92│Buget de stat│Buget prevăzut │
  │acoperirii │servicii care │ │ │ │ │ │ │Fonduri │pentru formare │
  │teritoriale cu │beneficiază de │ │ │ │ │ │ │structurale │integrată furnizori│
  │furnizori de │formare, pe tipuri de │ │ │ │ │ │ │(POCU) │servicii prin │
  │servicii integrate │furnizori │ │ │ │ │ │ │ │POCU, conform cu │
  │de planificare ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │OS 5.2. │
  │familială/sănătatea│2. Număr de medici │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │Coroborat la vezi │
  │reproducerii │formaţi să distribuie │ │ │ │ │ │ │ │OS 4.1 şi OS 4.2 │
  │(PF/SR) │contraceptive care │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │raportează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │InterCON) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Comunităţi rurale │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │3. Comunitate cu │
  │ │care au acces la │ │ │ │ │ │ │ │acces = cel puţin │
  │ │servicii integrate │ │ │ │ │ │ │ │un medic MG/MF │
  │ │PF/SR (%) │ │ │ │ │ │ │ │format să ofere │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │servicii │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │planificare fam/ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reproducerii │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(PF?SR) │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │d. Creşterea │1. Populaţie informată │CVR (2013 │Periodic│idem │2014-2020│ 22.471,91│ 2.247,19│Fonduri │Vezi buget │
  │gradului de │asupra opţiunilor │sau c.m. │(2016/ │ │ │ │ │Structurale │inclus la OS 1.2.a │
  │conştientizare şi │reproductive (%) │recent an │2017, │ │ │ │ │(POCU) │ │
  │informare a │ │disponi- │2020/ │ │ │ │ │ │1. Sursa:anchete/ │
  │populaţiei privind │ │bil) │2021) │ │ │ │ │ │studii - indicatori│
  │opţiunile │ │ │ │ │ │ │ │ │compatibili cu │
  │reproductive │ │ │ │ │ │ │ │ │Studiul Sănătăţii │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Reproducerii │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 1.2. Indicatori │1. Mortalitate │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│2.şi 3.Sursa - │
  │de rezultat │maternă prin avort │ │ │ │ │ │ │ │anchete │
  │ │(număr decese şi rata │ │ │ │ │ │ │ │populaţionale/ │
  │ │la 1000 născuţi vii - │ │ │ │ │ │ │ │studii, similar │
  │ │total, pe grupe de │ │ │ │ │ │ │ │Studiului Sănătăţii│
  │ │vârstă şi .... │ │ │ │ │ │ │ │Reproducerii 2004 │
  │ │- total │0.015 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(3 cazuri)│ │ │ │ │ │ │* La femei de │
  │ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │vârsta │
  │ │- sub 20 ani │0 (2012) │ │ │ │ │ │ │reproductivă, │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │metode de │
  │ │2. Rata utilizării │CVR (2013 │Periodic│ │ │ │ │ │contracepţie │
  │ │contracepţiei (%) │sau c.m │(2016/ │ │ │ │ │ │modernă (Studiul │
  │ │ │recent an │2017, │ │ │ │ │ │Sănătăţii │
  │ │ │disponi- │2020/ │ │ │ │ │ │Reproducerii 2004) │
  │ │ │bil) │2021) │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │33.9 │ │ │ │ │ │ │** La femei de │
  │ │ │(2004)* │ │ │ │ │ │ │vârsta reproductivă│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Studiul Sănătăţii │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Reproducerii 2004) │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Nevoia │CVR (2013 │Periodic│ │ │ │ │ │ │
  │ │nesatisfăcută de │sau c.m │(2016/ │ │ │ │ │ │ │
  │ │metode moderne de │recent an │2017, │ │ │ │ │ │ │
  │ │contracepţie (%) │disponi- │2020/ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │bil) │2021) │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │39.5% │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2004)** │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤
  │OG.2. Reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin boli transmisibile, a impactului lor la nivel de individ şi societate │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
  │OS 2.1. Întărirea capacităţii sistemului naţional de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare, de alertare │Total buget necesar: 154.686,00│
  │rapidă şi răspuns coordonat │Total buget │
  │ │disponibil: 126.825,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │ OS 2.1. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Asigurarea │1. Personal format (nr.│CVR (2013)│ Anual │a. MS, │2014-2020│ 154.686,00│ 126.825,00│Buget de stat│Coroborat cu │
  │capacităţii de │la nivel regional, │ │ │INSP/CNSCBT │ │ │ │şi venituri │investiţii în │
  │supraveghere a │judeţean şi local) │ │ │şi structurile │ │ │ │proprii │infrastructura │
  │bolilor ├───────────────────────┼──────────┼────────┤regionale; Inst. │ │ │ │Fonduri │laboratoare │
  │transmisibile şi de│2. Studii/anchete/ │CVR (2013)│ Anual │Nat. "Prof. Dr. │ │ │ │structurale │sănătate publică, │
  │gestionare a │rapoarte periodice │ │ │Matei Bals"; │ │ │ │(POCU, POCA, │vezi OG 7 │
  │alertelor naţionale│(nr.) │ │ │Inst. │ │ │ │POR) │ │
  │şi internaţionale │ │ │ │Pneumoftiziologie│ │ │ │ │2. Pentru │
  │la nivel central şi│ │ │ │"Prof. Dr. Marius│ │ │ │ │patologiile │
  │local │ │ │ │Nasta"; │ │ │ │ │transmisibile │
  │ │ │ │ │b. Autorităţi │ │ │ │ │prioritate │
  │ │ │ │ │locale de │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │sănătate, INCD │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │pentru │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Microbiologie şi │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Imunologie │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │"Cantacuzino"; │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │centre regionale │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │HIV/SIDA şi │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │unităţile │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │implicate; │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │dispensare de │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │pneumoftiziolo- │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │gie,; reţeaua de │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │dermato- │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │venerologie, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │cabinete MF, din │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │unităţile de │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │învăţământ, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │unităţi sanitare │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │cu paturi, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │laboratoare │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │"sentinela", etc.│ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 2.1. Indicatori │1. Raport/are │ 1 (2013) │ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│Raport anual INSP │
  │de rezultat │anual/e privind │ │ │ │ │ │ │ │anual pentru o │
  │ │bolile transmisibile │ │ │ │ │ │ │ │serie de boli │
  │ │prioritare │ │ │ │ │ │ │ │transmisibile dar │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │indicatorul se │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │referă │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │disponibilitatea │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raport/rapoarte │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anuale pentru toate│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bolile transmişi- │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bile prioritare │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conform │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SNS 2014-2020 │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │OS 2.2. Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare │Total buget necesar: 1.521.900,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 1.520.787,50│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │ OS 2.2. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Recuperarea │1. Personal format │CVR (2013)│ Anual │a. MS, Inst. │2014-2020│ │ │Buget de stat│Investiţii MS │
  │capacităţii │(nr.) │ │ │Cantacuzino │ │ │ │şi venituri │buget de stat │
  │naţionale de ├───────────────────────┼──────────┼────────┤b. Inst. │ │ │ │proprii │şi venituri proprii│
  │producţie a │2. Doze de vaccin │ 0 (2013) │ Anual │Cantacuzino │ │ │ │ │ │
  │vaccinurilor │produse anual pe plan │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │naţional (nr - pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tipuri de vaccinuri) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Consolidarea/ │1. Proceduri de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, INSP/ │2014-2020│ 1.517.450,00│ 1.517.450,00│Buget de stat│buget actual │
  │dezvoltarea │procurare de vaccinuri │ │ │CNSCBT şi │ │ │ │şi venituri │^ Inclusiv vaccin │
  │capacităţii de │finalizate la timp │ │ │structuri │ │ │ │proprii │BCG, gripal, HV │
  │management şi/sau ├───────────────────────┼──────────┼────────┤regionale, ├─────────┤ │ │ │1. Suplimentar, pot│
  │implementare a │2. Doze de vaccin │CVR (2013)│ Anual │b. INSP, │2014-2020│ │ │3. Fonduri │fi colectaţi │
  │programului de │achiziţionate anual │ │ │autorităţi │ │ │ │Norvegiene │indicatori ce ţin │
  │vaccinare │(nr. pe tipuri │ │ │locale de │ │ │ │-RENV* │de logistică, de │
  │ │de vaccinuri) │ │ │sănătate, │ │ │ │ │timpul nr. │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤cabinete de ├─────────┤ │ │ │incidente │
  │ │3. Registru naţional │Neactuali-│ Anual │medicină de │2014-2015│ │ │ │de "stock-out" │
  │ │de vaccinări │zat (2013)│ │familie şi cele │ │ │ │ │raportate pe lanţul│
  │ │(RENV) actualizat │ │ │din unităţile de │ │ │ │ │de distribuţie, │
  │ │şi funcţional │ │ │învăţământ, │ │ │ │ │pe tipuri de │
  │ │ │ │ │maternităţi, │ │ │ │ │vaccinuri, conform │
  │ │ │ │ │asistenţi │ │ │ │ │cadrului logicsi │
  │ │ │ │ │medicali │ │ │ │ │planului M&E │
  │ │ │ │ │comunitari │ │ │ │ │detaliate specifice│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fiecărui OS │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3. * Sursă │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suplimentară │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fonduri Norvegiene │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru RENV │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(registru │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vaccinări), vezi │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │OS 6.1. pentru suma│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alocată pentru │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dezv. registre, │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inclusiv RENV. │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. Resurse │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suplimentarea vor │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fi necesare în │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul introducerii │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vaccinării HPV la │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fete pentru 90000 │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fete, estimativ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │27 mil EUR │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. Resurse │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suplimentare vor fi│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │necesare în cazul │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │introducerii │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vaccinului │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pneumococic în │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │calendarul naţional│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de vaccinare, │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │estimativ 18 mil │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EUR/an │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Asigurarea │1. Concordanţa datelor │CVR (2013)│ Anual │a. MS, INSP/ │2014-2020│ │ │Buget de stat│Alocări specifice │
  │performanţei │de acoperire vaccinală │12 luni: │ │CNSCBT şi │ │ │ │şi venituri │în buget INSP şi │
  │adecvate a │cu RENV (%) │70% (2012)│ │structurile │ │ │ │proprii │direcţii de │
  │programului │ │24 luni: │ │regionale │ │ │ │ │sănătate publică │
  │naţional de │ │64,7% │ │b. Autorităţi │ │ │ │ │1. Cf. raportări │
  │vaccinare │ │(212) │ │locale de │ │ │ │ │INSP/CNSCBT │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sănătate, ├─────────┤ │ │ │3. Conform │
  │ │2. Judeţe cu acoperire │CVR (2013)│ Anual │cabinete de │2014-2020│ │ │ │raportări │
  │ │vaccinală suboptimală │ │ │medicină de │ │ │ │ │INSP/ CNSCBT, │
  │ │(nr. şi %) │ │ │familie şi cele │ │ │ │ │instituţii │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤din unităţile de ├─────────┤ │ │ │coordonatoare │
  │ │3. Incidenţe RAPI │CVR (2013)│ Anual │învăţământ, │2014-2020│ │ │ │(sub)programe │
  │ │investigate şi │ │ │maternităţi, │ │ │ │ │privind boli │
  │ │confirmate raportate │ │ │asistenţi │ │ │ │ │transmisibile │
  │ │cu promptitudine** │ │ │medicali │ │ │ │ │prioritare, │
  │ │(nr. şi %) │ │ │comunitari │ │ │ │ │INS, OMS │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4. Definiţie cf. │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metodologiei │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţionale RAPI │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(INSP, 2013) │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │d. Creşterea │1. Campanii/intervenţii│CVR (2013)│ Anual │a. INSP , MS │2014-2020│ 4.450,00│ 3.337,50│Buget de stat│Ţinta campanii │
  │gradului de │naţionale sau locale │ │ │b. Autorităţi │ │ │ │şi venituri │naţionale: minim 1 │
  │complianţa a │implementate (nr.) │ │ │locale de │ │ │ │proprii, │la doi ani │
  │populaţiei la ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sănătate, ├─────────┤ │ │Fonduri ├───────────────────┤
  │vaccinare, mai ales│2. Website/ pagină │CVR (2013)│ Anual │cabinete de │2014-2020│ │ │structurale │ │
  │în rândul │web funcţional/ă pt. │ │ │medicină de │ │ │ │(POCA) OMS │ │
  │grupurilor │informarea populaţiei │ │ │familie şi cele │ │ │ │ │ │
  │vulnerabile şi │privind vaccinarea │ │ │din unităţile de │ │ │ │ │ │
  │dezavantajate ├───────────────────────┼──────────┼────────┤învăţământ, ├─────────┤ │ │ ├───────────────────┤
  │ │3. Anchete atitudinale │CVR (2013)│ Anual │maternităţi, │2014-2020│ │ │ │Cel puţin 1 │
  │ │(nr. anchete KAP │ │ │asistenţi │ │ │ │ │anchetă/studiu la │
  │ │părinţi şi/sau │ │ │medicali │ │ │ │ │2 ani │
  │ │furnizori de servicii) │ │ │comunitari │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │ ├───────────────────┤
  │ │4. Copii nevaccinaţi │CVR (2013)│ Anual │ │2014-2020│ │ │ │ │
  │ │conform vârstei din │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │cauza refuzului │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │părinţilor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │neprezentării, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │judeţe şi pe medii (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 2.2. Indicatori │1. Acoperire vaccinală │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│Sursa: INSP/CNSCBT │
  │de rezultat │la copil conform │% la │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │vârstei la 12 şi │12 luni │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │24 luni (%)* │2012): │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │BCG1 97,6 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │HEPB3 92,2│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │DTP4 72,9 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │VPI4 73,4 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Hib4 72,9 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ROR1 77,1 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │% la │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │24 luni │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2012): │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │BCG1 98,5 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │HEPB3 95,9│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │DTP4 91,6 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │VPI4 91,5 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Hib4 91,5 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ROR1 93,8 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │2. Rata nevaccinării la│CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │copii din cauza │% la │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │refuzului părinţilor │12 luni │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(%) │(2012): │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Urban: │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │13,2% │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Rural: │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │12,4% │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │% la │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │24 luni │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2012): │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Urban: │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │37,8% │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Rural: │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │28,2% │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Incidenţă boli ce │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │pot fi prevenite prin │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │vaccinare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │OS 2.3. Reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin TB şi menţinerea unor rate adecvate de depistare şi de succes │Total buget necesar: 1.448.801,46│
  │terapeutic │Total buget │
  │ │disponibil: 1.448.801,46│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │ OS 2.3. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Îmbunătăţirea │1. Plan naţional │ 0 (2013) │2014- │a. MS, Inst. │2014-2016│ 44.500,00│ 44.500,00│Fonduri │2. Fondul Global - │
  │capacităţii de │Strategic de control │ │2015 │Pn-ftiziologie │ │ │ │Norvegiene │sursa de finanţare │
  │management │al Tuberculozei │ │ │"Prof. Dr. │ │ │ │(alocări) │posibil disponibilă│
  │programatic şi │2014-2020 adoptat │ │ │Marius Nasta", │ │ │ │Fondul Global│(8 mill EUR) │
  │intervenţie ├───────────────────────┼──────────┼────────┤CCM ├─────────┤ │ │Fonduri │4. Formare │
  │ │2. Nou Model de │ 0 (2013) │2014- │b. Dispensare de │2014-2020│ │ │structurale │furnizori - │
  │ │finanţare GFATM │ │2015 │Pn-ftiziologie, │ │ │ │(POCU, POCA) │sursa de finanţare │
  │ │accesat │ │ │Laboratoare de │ │ │ │ │POCU (8 mil eur) │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤specialitate, │ │ │ │ │ │
  │ │3. Modul TB/MDR în │ 0 (2013) │ Anual │cabinete de │ │ │ │ │ │
  │ │cadrul sistemului │ │ │medicina de │ │ │ │ │ │
  │ │electronic de │ │ │familie şi din │ │ │ │ │ │
  │ │înregistrare TB │ │ │unităţile de │ │ │ │ │ │
  │ │funcţional │ │ │învăţământ, │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤autorităţi locale│ │ │ │ │ │
  │ │4. Personal format │CVR (2013)│ Anual │de sănătate │ │ │ │ │ │
  │ │TB/MRD-TB (nr. şi %, pe│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tipuri de personal - │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medici, asistenţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medicali, laborator) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Creşterea │1. Reţeaua de │ 0 (2013) │ Anual │Idem │2014-2016│ 982.000,00│ 982.000,00│Buget de stat│2. Include │
  │capacităţii de │laboratoare │ │ │ │ │ │ │şi venituri │diagnostic iniţial │
  │diagnostic de │restructurată conform │ │ │ │ │ │ │proprii │şi monitorizarea │
  │laborator a TB/TB- │indicaţiilor OMS │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │
  │MDR şi asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │Structurale │ │
  │accesului universal│ │ │ │ │ │ │ │(POR, POCU, │ │
  │la diagnostic de │ │ │ │ │ │ │ │POCA) │ │
  │calitate │ │ │ │ │ │ │ │Fond Global │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ ├─────────────┼───────────────────┤
  │ │2. Laboratoare TB/MDR │CVR (2013)│ Anual │ │2014-2020│ │ │Fonduri │4. Inclusiv │
  │ │TB dotate pentru │ │ │ │ │ │ │Norvegiene │registru pacienţi │
  │ │diagnostic rapid │ │ │ │ │ │ │Fonduri │MDR-TB │
  │ │(nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │structurale │Finanţarea │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │(POR) │Norvegiană are │
  │ │3. Ghid Naţional pentru│ 0 (2013) │ Anual │ │2014-2016│ │ │Buget de stat│condiţionalitate │
  │ │Laboratoarele bK şi │ │ │ │ │ │ │şi venituri │preluarea │
  │ │POS elaborate │ │ │ │ │ │ │proprii │finanţării │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │Fonduri │medicamentelor │
  │ │4. Sistem informaţional│ 0 (2013) │ Anual │ │2014-2016│ │ │Norvegiene │la nivel acoperitor│
  │ │TB/MRD TB actualizat │ │ │ │ │ │ │Fond Global │începând cu 2016; │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │ │achiziţie │
  │ │5. Pondere pacienţi │CVR (2013)│ Anual │ │2014-2020│ │ │ │internaţională prin│
  │ │pozitivi în cultură │ │ │ │ │ │ │ │Global Drug │
  │ │cu tratament de linia │ │ │ │ │ │ │ │Facility (2/3 din │
  │ │I monitorizaţi ABG (%) │ │ │ │ │ │ │ │costuri) │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │5. Sursa valoare │
  │ │6. Pacienţi TB testaţi │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │referinţă: CCM │
  │ │HIV (%) │sau cel │ │ │ │ │ │ │Resolution Meeting │
  │ │ │mai recent│ │ │ │ │ │ │to launch the │
  │ │ │an dispo- │ │ │ │ │ │ │Country Dialogue │
  │ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │within the New │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Funding Model of │
  │ │ │53% (2012)│ │ │ │ │ │ │the Global Fund to │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fight AIDS, │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tuberculosis and │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Malaria, 14-15 Mai,│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2014, Bucureşti, │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │România │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Ameliorarea │1. Achiziţie │ 0 (2013) │ Anual │Idem │2014-2020│ 247.420,00│ 247.420,00│Buget de stat│2. Indicator EMPL │
  │condiţiilor de │centralizată a │ │ │ │ │ │ │şi venituri │A3 - REGIO E1 │
  │tratament şi │medicamentelor conform │ │ │ │ │ │ │proprii │ │
  │asigurarea │necesar previzionat │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │accesului universal├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │Fondul Global│ │
  │la tratament anti │2. Deficienţe în │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │- sursa │ │
  │TB │procedura de achiziţie │ │ │ │ │ │ │potenţial │ │
  │ │publică pe TB/MRD │ │ │ │ │ │ │disponibilă │ │
  │ │TB (nr.) │ │ │ │ │ │ │adiţională de│ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │finanţare │ │
  │ │3. Unităţi/secţii │ 0 (2013) │ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │TB/MDR-TB renovate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │modernizate (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │d. Asigurarea unui │1. Plan naţional │ 0 (2013) │ Anual │Idem │2014-2020│ 40.050,00│ 40.050,00│Buget de stat│4. Parte din buget │
  │sistem eficace de │IEC/CSC pentru │ │ │ │ │ │ │şi venituri │proiect finanţare │
  │suport (social, │programul TB elaborat │ │ │ │ │ │ │proprii │Norvegia (OS 2.3.b)│
  │psihologic şi de ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │Fonduri │ │
  │informare) │2. Personal format │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │structurale │ │
  │ │pe teme relevante │ │ │ │ │ │ │(POCA, POCU) │ │
  │ │TB/MDR-TB (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Evenimente publice/ │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │campanii de informare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şi/sau destigmatizare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │implementate (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │e. Îmbunătăţirea │1. Personal medical de │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 134.831,46│ 134.831,46│Fonduri │Parte din buget │
  │controlului │control al infecţiilor │ │ │ │ │ │ │structurale │proiect finanţare │
  │infecţiei TB în │format (nr.) │ │ │ │ │ │ │Fond Global │Norvegia (OS 2.3.b)│
  │unităţile medicale ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │Buget de stat│Fondul Global - │
  │ │2. Incidenţa TB la │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │şi venituri │sursa potenţial │
  │ │personalul din │ │ │ │ │ │ │proprii │disponibilă de │
  │ │reţeaua de specialitate│ │ │ │ │ │ │ │finanţare │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 2.3. Indicatori │1. Incidenţa TB (rata │CVR (2013)│ Anual │n/a │ 2014 │ n/a│ n/a│ n/a│Surse pentru │
  │de rezultat │cazuri noi la 100.000 │94 (2012) │ │ │ │ │ │ │valori de │
  │ │loc.) │ │ │ │ │ │ │ │referinţă: │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │ │- CCM Resolution │
  │ │2. Prevalenţa TB │CVR (2013)│ Anual │ │2014-2020│ │ │ │Meeting to launch │
  │ │(cazuri noi şi recidive│144 (2012)│ │ │ │ │ │ │the Country │
  │ │la 100.000 loc.) │ │ │ │ │ │ │ │Dialogue within │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │the New Funding │
  │ │3. Mortalitate prin TB │CVR (2013)│ Annual │ │ │ │ │ │Model of the Global│
  │ │(decese la 100.000 │5.6 (2012,│ │ │ │ │ │ │Fund to Fight AIDS,│
  │ │loc. │OMS) │ │ │ │ │ │ │Tuberculosis and │
  │ ├───────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │Malaria, 14-15 Mai,│
  │ │4. Rata de depistare │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │2014, Bucureşti, │
  │ │(%) │79% (2012)│ │ │ │ │ │ │România │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │5. Rata de succes │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │- se vor monitoriza│
  │ │terapeutic (%) │86% (2012)│ │ │ │ │ │ │indicatori │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │suplimentari │
  │ │6. Incidenţa TB la │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │conform Planul │
  │ │personalul din reţeaua │ │ │ │ │ │ │ │Strategic naţional │
  │ │de specialitate │ │ │ │ │ │ │ │de Control al TB │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │2015-2020 (în curs │
  │ │6. Pondere MDR-TB (%) │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │de aprobare) │
  │ │ │2.8 (2012)│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │11 (2012) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤
  │ │Adiţional, vor fi monitorizaţi indicatorii aferenţi planului strategic MDR-TB 2014-2020 │
  ├───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
  │OS 2.4. Reducerea incidenţei bolilor transmisibile prioritare - HIV/SIDA şi asigurarea accesului pacienţilor la │Total buget necesar: 264.101,60│
  │tratamente antivirale │Total buget │
  │ │disponibil: 261.876,60│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 2.4. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Îmbunătăţirea │1. Cheltuieli cu │CVR (2013)│ Anual │a. MS şi după │2014-2020│ 1.335,00│ 1.335,00│Buget de stat│1. Cheltuielile cu │
  │politicilor/ │activităţi preventive │ │ │caz Inst. Nat. │ │ │ │şi venituri │activităţile cu │
  │cadrului de │din total fonduri │ │ │Boli Infecţioase │ │ │ │proprii │caracter preventiv │
  │reglementare şi │publice alocate pentru │ │ │"Prof. Dr. Matei │ │ │ │Fonduri │includ: schimb │
  │sprijinirea │HIV/SIDA (% şi suma) │ │ │Bals", │ │ │ │Norvegiene │seringi, │
  │mecanismelor ├───────────────────────┼──────────┼────────┤INSP/CNSCBT │ │ │ │Potenţial │prezervative, │
  │eficace de │2. Comisia naţională │CVR (2013)│ Anual │b. Inst. Nat. │ │ │ │Fond Global │campanii, testare │
  │colaborare şi │multisectorială │ │ │Boli Infecţioase │ │ │ │(GFATM) │HIV; │
  │coordonare │HIV/SIDA reînfiinţată │ │ │"Prof. Dr. Matei │ │ │ │FNUASS │Pentru │
  │intersectorială │şi funcţională │ │ │Bals "Reţeaua de │ │ │ │ │monitorizarea │
  │ │(nr. întâlniri, nr. │ │ │dermatovenero- │ │ │ │ │necesarului real │
  │ │documente elaborate) │ │ │logie, cabinetele│ │ │ │ │de resurse │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤de medicina de │ │ │ │ │financiare se va │
  │ │3. Documente strategice│ 0 (2013) │ Anual │familie, │ │ │ │ │monitoriza şi lua │
  │ │pe domeniul HIV/SIDA, │ │ │laboratoare │ │ │ │ │în calcul │
  │ │ITS revizuite şi │ │ │"sentinela", │ │ │ │ │cheltuiala │
  │ │promovate │ │ │INCDMI │ │ │ │ │efectuată prin │
  │ │ │ │ │"Cantacuzino", │ │ │ │ │programe din surse │
  │ │ │ │ │autorităţi locale│ │ │ │ │externe cu │
  │ │ │ │ │de sănătate. │ │ │ │ │cofinanţare din │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bugetul naţional, │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu raportarea │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │separată (suma şi │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │% din total │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuieli publice │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi private) │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Îmbunătăţirea │1. Aplicaţii │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ 3.782,50│ 3.782,50│Fonduri │Surse suplimentare │
  │capacităţii de │informatice dezvoltate/│ │ │ │ │ │ │Norvegiene │- Fonduri │
  │management │actualizate ce sunt │ │ │ │ │ │ │Fonduri │Norvegiene │
  │programatic şi │funcţionale │ │ │ │ │ │ │Structurale │(registre), vezi │
  │intervenţie ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │(POCU) │OS 6.1 │
  │ │2. Studii, cercetări, │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │anchete efectuate (nr.)│ │ │ │ │ │ │ │1. Furnizori de │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │servicii: medici de│
  │ │3. Furnizori de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │familie, asistenţi,│
  │ │servicii din medicină │ │ │ │ │ │ │ │asistenţi medicali │
  │ │primară formaţi să │ │ │ │ │ │ │ │comunitari, │
  │ │ofere servicii │ │ │ │ │ │ │ │mediatori, │
  │ │integrate de prevenire │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │HIV/ITS (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Întărirea │1. Seringi procurate │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ 34.265,00│ 32.040,00│Buget de stat│1. Pentru mai buna │
  │prevenţiei primare │de MS pentru │ │ │ │ │ │ │şi venituri │monitorizare a │
  │a HIV şi ITS prin │intervenţii de reducere│ │ │ │ │ │ │proprii │necesarului, se au │
  │ţintirea │a riscului (nr., │ │ │ │ │ │ │ │în vedere şi │
  │indivizilor sau a │după sursă) │ │ │ │ │ │ │Fonduri │seringile cumpărate│
  │grupurilor la risc │ │ │ │ │ │ │ │Norvegiene │în programe cu │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ ├─────────────┼─────────────┼─────────────┤finanţare externă │
  │ │2. Persoane testate │CVR (2013)│ Anual │ │ │ 224.719,10│ 224.719,10│Fonduri │şi cofinanţare │
  │ │voluntar şi anonim │ │ │ │ │ │ │structurale │naţională │
  │ │pentru HIV │ │ │ │ │ │ │- POCU │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │Buget de stat│ │
  │ │3. Gravide seropozitive│CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │şi venituri │ │
  │ │care primesc tratament │ │ │ │ │ │ │proprii │ │
  │ │ARV │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Evenimente publice/ │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │Fond Global sursa │
  │ │campanii de informare │ │ │ │ │ │ │ │disponibilă/ │
  │ │şi/sau destigmatizare │ │ │ │ │ │ │ │nerambursabilă │
  │ │implementate (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │pentru finanţare │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │d. Asigurarea │1. Bolnavi testaţi, │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ │ │Buget de stat│2. Definiţie comună│
  │accesului la │pe tipuri de testare │ │ │ │ │ │ │şi venituri │OMS, WB, UNAIDS, │
  │serviciile de │(nr. testaţi, pe tip │ │ │ │ │ │ │proprii │UNICEF │
  │prevenţie │de testare - CD4, │ │ │ │ │ │ │ │2. Sursa valori │
  │secundară, │RNA-HIV1, prin │ │ │ │ │ │ │ │referinţă: UNAIDS, │
  │monitorizare │genotipare) │ │ │ │ │ │ │ │Country Progress │
  │clinico- biologică,├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Report on AIDS │
  │tratament şi │2. Pacienţi eligibili, │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │programele │adulţi şi copii, │99.5% │ │ │ │ │ │ │ │
  │nutriţionale, cf. │care primesc tratament │(2011) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ARV conform ghidurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │e. Minimizarea │1. Tratament ARV │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ │ │Buget de stat│Vezi şi indicatori │
  │riscului biologic │postexpunere la expus │ │ │ │ │ │ │şi venituri │de la OS 2.5.d │
  │ocupaţional la │profesional (nr. şi │ │ │ │ │ │ │proprii │ │
  │personalul din │% persoane) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │sistemul medical şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │instituţiile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │caracter social │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 2.4. Indicatori │1. Tineri (femei şi │CVR (2013 │Periodic│n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│1. Sursa valoare │
  │de rezultat │bărbaţi) de 15-24 ani │sau cel │ │ │ │ │ │ │referinţă: │
  │ │care cunosc │mai recent│ │ │ │ │ │ │2011, Country │
  │ │modalităţile de │an dispo- │ │ │ │ │ │ │Progress Report │
  │ │transmitere HIV (%) │nibil) │ │ │ │ │ │ │on AIDS Minim │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 anchete │
  │ │ │47% (2011)│ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤
  │ │2. Incidenţa HIV (rata │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │2., 3., 4. Sursa │
  │ │la 100.000 locuitori) │ │ │ │ │ │ │ │valoare referinţă: │
  │ │ │adulţi: │ │ │ │ │ │ │Inst. "M.Bals", │
  │ │ │2,51 │ │ │ │ │ │ │Comisia HIV/SIDA │
  │ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │şi INSP (Raport │
  │ │ │copii: │ │ │ │ │ │ │anual HIV/SIDA) │
  │ │ │0,31 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Cazuri noi HIV la │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │copil prin transmitere │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │verticală (nr.) │21 cazuri │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Cazuri noi HIV la │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │UDI (nr.) │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │recent an │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │dispo- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │237 cazuri│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤
  │ │5. Prevalenţa HIV la │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │ 5. Sursa valoare │
  │ │100.000 locuitori │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │ referinţă: 2011, │
  │ │ │recent an │ │ │ │ │ │ │ Country Progress │
  │ │ │dispo- │ │ │ │ │ │ │ Report on AIDS │
  │ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │23.26 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2011) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤
  │ │6. Prevalenţa HIV la │CVR (2013 │Perio- │ │ │ │ │ │ 6. Sursa valoare │
  │ │UDI (%) │sau cel │dic, la │ │ │ │ │ │ referinţă: UNODC │
  │ │ │mai recent│efectu- │ │ │ │ │ │ BSS/UNAIDS, │
  │ │ │an dispo- │are │ │ │ │ │ │ 2011 Country │
  │ │ │nibil) │ancheta │ │ │ │ │ │ Progress Report │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ on AIDS │
  │ │ │1.04% │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2010) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤
  │ │7. Incidenţa sifilis │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ 7. Sursa valoare │
  │ │(rata la 100.000 │ │ │ │ │ │ │ │ referinţă: │
  │ │locuitori) │10.3 │ │ │ │ │ │ │ INSP/CNSCBT - │
  │ │ │(2011) │ │ │ │ │ │ │ Raport anual boli │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ transmisibile │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │OS 2.5. Reducerea incidenţei bolilor transmisibile prioritare: hepatite B şi C - şi asigurarea accesului pacienţilor la│Total buget necesar: 4.812.007,50│
  │tratamente antivirale │Total buget │
  │ │disponibil: 3.347.957,50│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │ OS 2.5. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Implementare │1. Evenimente publice/ │CVR (2013)│ Anual │a. MS, instituţii│2014-2020│ 6.675,00│ 6.675,00│Buget de stat│Vezi OS 2.4 şi │
  │intervenţii │campanii de informare │ │ │responsabile, │ │ │ │şi venituri │O.S 2.2 (vaccinare)│
  │prevenţie primară, │şi/sau destigmatizare │ │ │INSP │ │ │ │proprii │ │
  │integrate cu alte │implementate (nr.) │ │ │b. Furnizori de │ │ │ │Fonduri │ │
  │ITS ├───────────────────────┼──────────┼────────┤servicii │ │ │ │structurale │ │
  │ │2. Persoane testate │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │(POCU) │ │
  │ │voluntar şi anonim │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │pentru HVB şi HVC (nr.)│ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Creşterea │1. Ghiduri clinice │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ 8.232,50│ 8.232,50│FNUASS │107 mil EUR - │
  │rolului şi │elaborate/revizuite │ │ │ │ │ │ │Fonduri │necesar annual │
  │capacităţii │(nr.) │ │ │ │ │ │ │structurale │activităţi dedicate│
  │furnizorilor de │ │ │ │ │ │ │ │(POCU) │formării şi │
  │servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │elaborării │
  │sănătate de prima │ │ │ │ │ │ │ │ │registrului │
  │linie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Asigurarea │1. Pacienţi trataţi │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ 4.792.650,00│ 3.333.050,00│FNUASS │Se finanţează │
  │accesului la │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │prin FNUASS │
  │monitorizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │clinico-biologică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │şi tratament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │antiviral specific │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │d. Minimizarea │1. Personal medical │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ 4.450,00│ │Buget de stat│Vezi OS 2.4.c │
  │riscului biologic │vaccinat anti-HVB (%) │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ │
  │ocupaţional ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │proprii │ │
  │personalului │2. Profilaxie anti-HVB │CVR (2013)│ Anual │ │2014-2020│ │ │ │ │
  │ │postexpunere la expus │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profesional (nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │e. Cunoaşterea │1. Registru privind │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ │ │Fonduri │Vezi 2.4.b - │
  │profilului │hepatita funcţional │ │ │ │ │ │ │Norvegiene │asigurat din Fondul│
  │epidemiologic │ │ │ │ │ │ │ │ │Norvegian cuprins │
  │(registru) al │ │ │ │ │ │ │ │ │la OS 2.4.b │
  │infecţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │HVB - HVC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 2.5. Indicatori │1. Incidenţa HVB │CVT (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│Sursa valori │
  │de rezultat │(rata la 100.000 │ │ │ │ │ │ │ │referinţă: INSP, │
  │ │locuitori) │2.4 (2011)│ │ │ │ │ │ │Raport anual boli │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │transmisibile │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │OS 2.6. Asigurarea necesarului de sânge şi componente sanguine, în condiţii de maximă siguranţă şi cost eficienţă │Total buget necesar: 2.336.188,20│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 2.176.928,20│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 2.6. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Consolidarea │1. Standarde de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, Inst. │2014-2016│ 1.780.000,00│ 1.703.460,00│Buget de stat│Costuri │
  │parametrilor │autorizare a │ │ │Nat. Hematologie │ │ │ │şi venituri │administrative │
  │programatici │instituţiilor din │ │ │Transfuzională │ │ │ │proprii │incluse în bugetul │
  │esenţiali ai │sistemul transfuzional │ │ │"Prof. Dr. C.T. │ │ │ │Fonduri │de personal al │
  │sistemului naţional│conform cerinţelor │ │ │Nicolau" │ │ │ │structurale │MS (elaborare │
  │de transfuzie │comunitare elaborate │ │ │b. Centre │ │ │ │(POCU, POCA, │reglementări) │
  │sanguină │(nr.) │ │ │regionale/ │ │ │ │POC) │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤judeţene de │ │ │ │ │ │
  │ │2. Proceduri pentru │CVR (2013)│ Anual │transfuzie │ │ │ │ │ │
  │ │desfăşurarea inspecţiei│ │ │sanguină │ │ │ │ │ │
  │ │în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │transfuzional │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │elaborate/revizuite │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Inspectori sanitari │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │de stat formaţi (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Sistem informaţional│ 0 (2013) │ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │unic dezvoltat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │funcţional │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │5. Criterii de evaluare│CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │periodică a unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de transfuzie sanguină │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr. documente) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Asigurarea unor │1. Donatori voluntari │ │ Anual │Idem │2014-2020│ 44.450,00│ │Buget de stat│24,8 mil EUR │
  │parametri buni de │de sânge (nr., │ │ │ │ │ │ │şi venituri │necesar pentru │
  │performanţă în │total şi donatori │ │ │ │ │ │ │proprii │donatori şi testare│
  │activitatea de │noi) │ │ │ │ │ │ │ │sânge anual │
  │colectare şi auto- ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │suficienţei │2. Cantitatea de sânge │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │recoltată (litri) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │177433 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Dezvoltarea, │1. Centre de recoltare │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 62.300,00│ 24.030,00│Buget de stat│Vezi OS 7, pct. 1C │
  │modernizarea │şi conservare sânge │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ │
  │infrastructurii de │modernizate/echipate │ │ │ │ │ │ │proprii │1. INS: 41 centre │
  │procesare │(nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │Fonduri │în 2013 │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │structurale │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │d. Creşterea │1. Personal de │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 449.438,20│ 449.438,20│Fonduri │Vezi OS 6.1 │
  │capacităţii │specialitate format │ │ │ │ │ │ │structurale │(formare resurse │
  │tehnnice a resursei│(nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │(POCU) │umane) │
  │umane ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │2. Număr medici de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │familie formaţi în │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │monitorizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │donatorilor de sânge │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Medici prescriptori │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │formaţi privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │legislaţia în vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 2.6. Indicatori │1. Cantitatea de sânge │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│ │
  │de rezultat │şi plasma transfuzată │156906 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(litri) │(2012) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │2. Bolnavi transfuzaţi │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr.) │212906 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤
  │ OG 3. Diminuarea ritmului de creştere a morbidităţii şi mortalităţii prin boli netransmisibile şi reducerea poverii lor în populaţie prin programe │
  │ naţionale, regionale şi locale de sănătate cu caracter preventiv │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
  │OS 3.1. Creşterea eficacităţii şi rolului promovării sănătăţii în reducerea poverii bolii în populaţie în domeniile │Total buget necesar: 310.157,92│
  │prioritare │Total buget │
  │ │disponibil: 310.157,92│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 3.1. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Creşterea │1. Plan multianual │CVR (2013)│ Anual │a. MS, INSP/ │2014-2020│ 27.145,00│ 27.145,00│Fondul │1. Plan intervenţii│
  │capacităţii reţelei│privind promovarea │ │ │CNEPSS, MEN │ │ │ │Norvegian │IEC/CSC prioritare │
  │de promovare a │unui stil de viaţă │ │ │b. Autorităţi │ │ │ │ │ │
  │sănătăţii │sănătos elaborat │ │ │locale de │ │ │ │ │Vezi şi indicator │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sănătate, │ │ │ │ │3 al O.S. 1.1.c. şi│
  │ │2. Personal implicant │CVR (2013)│ Anual │furnizori de │ │ │ │ │indicator 5 la │
  │ │în promovarea sănătăţii│ │ │servicii, ONG-uri│ │ │ │ │O.S. 1.1.d. pentru │
  │ │format (nr., pe │ │ │ │ │ │ │ │indicaţie privind │
  │ │regiuni şi judeţe) │ │ │ │ │ │ │ │resursa umană ce │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │Fonduri │contribuie la │
  │ │3. Parteneriate │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │structurale │capacitatea de │
  │ │instituţionale │ │ │ │ │ │ │(POCU,POCA) │intervenţie la │
  │ │funcţionale (cu media, │ │ │ │ │ │ │OMS │nivel unităţilor de│
  │ │ONG-uri ş.a.) (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │învăţământ pein │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │personale de │
  │ │4. APL-uri cu planuri │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │medicină şcolară │
  │ │intersectoriale de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │prevenţie şi promovare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │a sănătăţii elaborate │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Creşterea │1. Campanii de │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 13.350,00│ 13.350,00│Buget de stat│ │
  │gradului de │informare şi/sau │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ │
  │informare, │destigmatizare │ │ │ │ │ │ │proprii │ │
  │conştientizare şi │implementate (nr.) │ │ │ │ │ │ │(campanii) │ │
  │responsabilizare a ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │Fonduri │ │
  │populaţiei │2. Număr de şcoli │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │Structurale │ │
  │ │şi grădiniţe în care │ │ │ │ │ │ │(POCU,POCA) │ │
  │ │sunt implementate │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │intervenţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │copii şi adolescenţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Număr de beneficiari│CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │intervenţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │copii şi adolescenţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Unităţi educaţionale│CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │acoperite de program de│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │prevenţie primară la │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │copil (% şi nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Creşterea │1. Personal format să │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 269.662,92│ 269.662,92│Fonduri │Sprijinite pe │
  │rolului şi │ofere servicii IEC/CSC │ │ │ │ │ │ │Structurale │investiţiile │
  │capacităţii liniei │pentru populaţia │ │ │ │ │ │ │(POCU) │prevăzute, POCU │
  │întâi de servicii │generală (nr. pe │ │ │ │ │ │ │Buget de stat│vezi OS 4.1 şi │
  │medicale în │tipuri de personal - │ │ │ │ │ │ │şi venituri │OS 4.2 │
  │informare şi │medici, asistenţi, │ │ │ │ │ │ │proprii │ │
  │consiliere │etc) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │2. Personal format să │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │ofere servicii IEC/CSC │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │pentru populaţia Roma │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr. pe tipuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │personal - medici, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistenţi, etc) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 3.1. Indicatori │1. Cheltuieli publice │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│Surse de informaţie│
  │de rezultat │cu prevenţia şi │ │ │ │ │ │ │ │potenţiale: │
  │ │sănătatea publică din │ │ │ │ │ │ │ │Eurostat, INS │
  │ │total cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sănătatea (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤
  │ │2. Prevalenţa │CVR (2013 │Perio- │ │ │ │ │ │INS, Eurostat/EHIS │
  │ │factorilor de risc │sau cel │dic, la │ │ │ │ │ │2. Ancheta EHIS │
  │ │individuali în │mai recent│efectua-│ │ │ │ │ │vizează populaţia │
  │ │populaţie, după vârstă │an dispo- │rea │ │ │ │ │ │de 15 ani şi peste │
  │ │şi sex (%) │nibil) │anchetei│ │ │ │ │ │neinstituţionaliza-│
  │ │- consum regulat de │ │ │ │ │ │ │ │tă │
  │ │tutun │ │Periodi-│ │ │ │ │ │ │
  │ │- consum dăunător de │ │citatea │ │ │ │ │ │ │
  │ │alcool │ │EHIS - │ │ │ │ │ │ │
  │ │- obezitate │ │5 ani │ │ │ │ │ │ │
  │ │- supraponderalitate │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- consum fructe/legume │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- activitate fizică │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤
  │ │3. Rata standardizată a│CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │3. Indicator │
  │ │deceselor prin boli │sau cel │ │ │ │ │ │ │Eurostat, tsdph210 │
  │ │cronice la sub 65 ani │mai recent│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │an dispo- │ │ │ │ │ │ │Indicator de impact│
  │ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │pe termen lung, │
  │ │ │225 (2009)│ │ │ │ │ │ │nespecific │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │activităţii de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │promovarea │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătăţii │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │OS 3.2. Reducerea poverii cancerului în populaţie prin depistarea în faze incipiente de boală şi reducerea pe termen │Total buget necesar: 1.348.350,00│
  │mediu-lung a mortalităţii specifice prin intervenţii de screening organizat │Total buget │
  │ │disponibil: 1.229.090,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 3.2. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Creşterea │1. Planului naţional │CVR (2013)│ Anual │a. MS, │2014-2020│ 13.350,00│ 13.350,00│Fonduri │3. Vezi OS 6.1 │
  │capacităţii de │integrat multianual │ │ │b. MS, Institute │ │ │ │Norvegiene │restul sumei din │
  │planificare şi │de control al │ │ │oncologice, INSP,│ │ │ │ │proiect Fonduri │
  │coordonare în │cancerului include │ │ │Unităţile de │ │ │ │Fonduri │Norvegiene pentru │
  │domeniul │secţiune privind │ │ │management a │ │ │ │structurale │dezv. Registre │
  │controlului │prevenţia primară, │ │ │programului de │ │ │ │POCU*, POC │*conform priorităţi│
  │cancerului, │screening-ul organizat │ │ │screening, │ │ │ │ │investiţii POCU │
  │inclusiv pe │şi registrele de │ │ │registrele │ │ │ │ │alocale │
  │componenta de │cancer │ │ │regionale de │ │ │ │ │intermediară │
  │screening ├───────────────────────┼──────────┼────────┤cancer, furnizori│ │ │ │ │disponibilă │
  │ │2. Grupuri de lucru │CVR (2013)│ Anual │de servicii de │ │ │ │ │servicii de │
  │ │privind screening-ul │ │ │mobilizare şi │ │ │ │ │prevenire, │
  │ │şi registrele de │ │ │screening │ │ │ │ │depistare │
  │ │cancer înfiinţate │ │ │ │ │ │ │ │precoce 70 mil. EUR│
  │ │şi funcţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Raport anual │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │naţional privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │screeningul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │cancer de col uterin │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │elaborat şi publicat │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Registre regionale │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │de cancer funcţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Consolidarea │1. Ghiduri/manuale de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, INSP, │2014-2020│ 1.335.000,00│ 1.215.740,00│Fonduri │Ţinta de acoperire │
  │programului │proceduri privind │ │ │Inst. Oncologie │ │ │ │Norvegiene │este atinsă numai │
  │naţional de │screening revizuite/ │ │ │b. Unităţile de │ │ │ │Buget de stat│dacă 70- 80% din │
  │screening pentru │elaborate │ │ │management a │ │ │ │şi venituri │populaţie feminină │
  │cancer de col ├───────────────────────┼──────────┼────────┤programului de │ │ │ │proprii, │eligibilă trece │
  │uterin │2. Sistem informaţional│ 0 (2013) │ Anual │screening, │ │ │ │Fonduri │prin test în max │
  │ │pentru screening de │ │ │registrele │ │ │ │structurale │5 ani; Finanţarea │
  │ │cancer de col uterin │ │ │regionale de │ │ │ │(POCU, POC) │alocată pentru 2014│
  │ │funcţional │ │ │cancer, institute│ │ │ │ │asigură cca. 1/6 │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤oncologice, INSP,│ │ │ │ │din necesar, │
  │ │3. Testări PAP │CVR (2013)│ Anual │furnizorii de │ │ │ │ │Necesar anual │
  │ │decontate (nr.) │ │ │servicii clinice/│ │ │ │ │estimat este de │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤lab. │ │ │ │ │18 mil EUR pt │
  │ │4. Personal format │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │asigurarea a 800000│
  │ │(nr., pe tipuri de │ │ │ │ │ │ │ │teste. │
  │ │personal) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤ │ ├─────────────┼───────────────────┤
  │c. Implementarea de│1. Beneficiari │CVR (2013)│ Anual │a. MS, instituţii│2014-2018│ │ │Fonduri │Vezi O.S. 7.2. - │
  │proiecte pilot cu │intervenţie pilot │ │ │coordonatoare │(pilota- │ │ │Norvegiene, │investiţii unităţi │
  │baza populaţională │(nr.) │ │ │nominalizate │re) │ │ │Fonduri │mobile de screening│
  │pentru screeningul ├───────────────────────┼──────────┼────────┤conform │ │ │ │Structurale │ │
  │cancerului la sân │2. Raport evaluare şi │CVR (2013)│ │metodologiei │ │ │ │(POCU) │ │
  │şi colorectal (*) │plan/metodologie de │ │ │proiectelor pilot│ │ │ │ │ │
  │ │extindere a programelor│ │ │b. Furnizori de │ │ │ │ │ │
  │ │de screening la nivel │ │ │servicii │ │ │ │ │ │
  │ │naţional │ │ │implicaţi în │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │proiectele pilot │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 3.2. Indicatori │1. Gradul de acoperire │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│1. Indicator JAF │
  │de rezultat │al populaţiei feminine │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │cu screening pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │cancer de col uterin │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤
  │ │2. Rata formelor pre- │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │2. CIN II - │
  │ │canceroase (nr. cazuri │ │ │ │ │ │ │ │displazie moderată,│
  │ │depistate la 1000 femei│ │ │ │ │ │ │ │CIN III - │
  │ │in screening) │ │ │ │ │ │ │ │displazie severă │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │and carcinom in │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │situ, exclusiv │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adenocarcinom in │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │situ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤
  │ │3. Incidenţa cancer de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │3. Rata brută şi │
  │ │col uterin (rata la │ │ │ │ │ │ │ │rata standardizată │
  │ │100.000 femei) │28,9 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2008, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │IARC, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │EUCAN) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤
  │ │4. Mortalitatea prin │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │4. Rata brută şi │
  │ │cancer de col uterin │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │rata standardizată │
  │ │(rata la 100.000 femei)│recent an │ │ │ │ │ │ │Indicator JAF │
  │ │ │dispo- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │13,1 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │decese │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2008, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │IARC, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │EUCAN) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤
  │ │5. Rata de │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │5. Indicator JAF. │
  │ │supravieţuire prin │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │Estimate │
  │ │cancer de col uterin │recent an │ │ │ │ │ │ │populaţionale sunt │
  │ │ │dispo- │ │ │ │ │ │ │disponibile numai │
  │ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │în regiunile unde │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │registrele de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cancer sunt │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │funcţionale şi au │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │peste 5 ani de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │funcţionare │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │OS 3.3. Îmbunătăţirea stării de sănătate mintală a populaţiei │Total buget necesar: 31.595,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 31.595,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 3.3. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Politica în │1. Studii/analize/ │ 0 (2013) │ Anual │a. MS, Centrul │2014-2020│ 4.450,00│ 4.450,00│Buget de stat│Fundamentare │
  │domeniul sănătăţii │cercetări efectuate │ │ │Naţional de │ │ │ │şi venituri │politici şi │
  │mintale │(nr.) │ │ │Sănătate Mintală │ │ │ │proprii │intervenţii │
  │fundamentată pe │ │ │ │şi Lupta Antidrog│ │ │ │Fonduri │specifice(*) │
  │dovezi │ │ │ │b. Centrul │ │ │ │structurale │inclusiv pe grupele│
  │ │ │ │ │Naţional de │ │ │ │(POCA) │de vârsta EUROSTAT │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sănătate Mintală ├─────────┼─────────────┼─────────────┤ ├───────────────────┤
  │ │2. Strategia │ 0 (2013) │Anual, │şi Lupta │2014-2020│ *│ │ │* conform buget │
  │ │intersectorială privind│ │până la │Antidrog, │ │ │ │ │Strategie privind │
  │ │sănătatea mintală │ │îndepli-│instituţii de │ │ │ │ │sănătatea mintală │
  │ │la copil şi adolescent │ │nire │cercetare │ │ │ │ │la copil şi │
  │ │elaborată şi promovată │ │ │ │ │ │ │ │adolescent │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Creşterea │1. Ghiduri clinice, │CVR (2013)│ Anual │a. Centrul │2014-2020│ 22.250,00│ 22.250,00│Buget de stat│Vezi OS 5.2 şi │
  │accesului la şi a │protocoale, standarde │ │ │Naţional de │ │ │ │şi venituri │OS 5.4 │
  │calităţii │adoptate (nr.) │ │ │Sănătate Mintală │ │ │ │proprii │3. Pentru definiţie│
  │serviciilor de ├───────────────────────┼──────────┼────────┤şi Lupta │ │ │ │Fonduri │vezi indicator │
  │sănătate mintală │2. Furnizori de │CVR (2013)│ Anual │Antidrog, MS │ │ │ │structurale │OECD Bugetul nu │
  │ │servicii formaţi, pe │ │ │b. Unităţi │ │ │ │(POCU) │include buget │
  │ │tipuri de furnizori │ │ │sanitare de │ │ │ │ │servicii │
  │ │(nr.) │ │ │specialitate │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤psihiatrie; │ │ │ │ │ │
  │ │3. Paturi de spital │CVR (2013)│ Anual │unităţi sanitare │ │ │ │ │ │
  │ │pentru probleme de │ │ │cu secţii/ │ │ │ │ │ │
  │ │sănătate mintală (rata │ │ │compartimente de │ │ │ │ │ │
  │ │la 1000 persoane) │ │ │psihiatrie şi/sau│ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │centre de │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │sănătate, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │cabinete medici │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │de familie, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │asistenţi │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │medicali │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │comunitari, ONG │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │cu profil de │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │sănătate mintală │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Diversificarea │1. Standarde de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, Centrul │2014-2020│ 2.670,00│ 2.670,00│Fonduri │ │
  │paletei de servicii│servicii comunitare │ │ │Naţional de │ │ │ │Structurale │ │
  │disponibile │de tratament şi │ │ │Sănătate Mintală │ │ │ │(POCU) │ │
  │ │intervenţii │ │ │şi Lupta │ │ │ │ │ │
  │ │specializate elaborate │ │ │Antidrog, │ │ │ │ │ │
  │ │(nr.) │ │ │b. Unităţi │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sanitare de ├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │ │2. Unităţi educaţionale│CVR (2013)│ Anual │specialitate │2014-2020│ │ │Buget de stat│Conform indicato- │
  │ │în care sunt │ │ │psihiatrie; │ │ │ │şi venituri │rilor echivalenţi │
  │ │implementate │ │ │unităţi sanitare │ │ │ │proprii, │Strategia │
  │ │intervenţii adaptate │ │ │cu secţii/ │ │ │ │Bugete locale│intersectorială │
  │ │nevoilor (nr.) │ │ │compartimente de │ │ │ │ │sănătate mintală │
  │ │ │ │ │psihiatrie şi/sau│ │ │ │ │copil şi │
  │ │ │ │ │centre de │ │ │ │ │adolescent) │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sănătate, ├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │ │3. Pacienţi │CVR (2013)│Anual │cabinete medici │2014-2020│ │ │Fonduri │Fonduri │
  │ │dezinstitutionalizaţi │ │ │de familie, │ │ │ │Structurale │structurale, │
  │ │(nr.) │ │ │asistenţi │ │ │ │(POCU) │vezi OS 4.1 şi 4.2 │
  │ │ │ │ │medicali │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │comunitari, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │autorităţi │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │locale, ONG de │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │profil │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │d. Implementarea de│1. Campanii naţionale │CVR (2013)│ Anual │a. După caz: │2014-2020│ 2.225,00│ 2.225,00│Fonduri │Vezi OS 4.1, │
  │intervenţii de │şi locale de promovare │ │ │MS, Centrul │ │ │ │Structurale │asistenţi │
  │IEC/CSC │a sănătăţii mintale │ │ │Naţional de │ │ │ │(POCU) │comunitari formaţi │
  │ │(nr.) │ │ │Sănătate Mintală │ │ │ │ │pentru intervenţii │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤şi Lupta │ │ │ │ │la nivel de │
  │ │2. Campanii împotriva │CVR (2013)│ Anual │Antidrog, MEN, │ │ │ │ │comunitate │
  │ │stigmatizării, │ │ │b. Centrul │ │ │ │ │implementate în │
  │ │discriminării (nr.) │ │ │Naţional de │ │ │ │ │parteneriat cu │
  │ │ │ │ │Sănătate Mintală │ │ │ │ │asistenţii sociali │
  │ │ │ │ │şi Lupta │ │ │ │ │şi medicii de │
  │ │ │ │ │Antidrog, │ │ │ │ │familie │
  │ │ │ │ │instituţii de │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │specialitate ale │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │MS, autorităţi │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │locale de │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │sănătate, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │furnizori de │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │servicii, unităţi│ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │MECTS, ONG-uri, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │INSP/CNEPSS │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │Toxico-dependenţe şi dependenţa de alcool │Total buget necesar: 20.203,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 20.203,00│
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┼─────────────┬───────────────────┤
  │e. Asigurarea │1. Consumatori de │CVR (2013)│ Anual │a. Centrul Nat. │2014-2020│ 17.711,00│ 17.711,00│FNUASS │ │
  │accesului │droguri sub tratament │ │ │de Sănătate │ │ │ │ │ │
  │consumatorilor de │substitutiv (nr.) │ │ │Mintală şi │ │ │ │ │ │
  │droguri la servicii│ │ │ │Lupta │ │ │ │ │ │
  │integrate │ │ │ │Antidrog, MS │ │ │ │ │ │
  │medico-sociale │ │ │ │b. Unităţi │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │sanitare │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │participante în │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │programul │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │naţional, ONG-uri│ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │f. Creşterea │1. Plan strategic │ 0 (2013) │Anual, │a. Ministerul │2015-2017│ 2.225,00│ 2.225,00│Fonduri │ │
  │capacităţii │anti-consum de alcool │ │până la │Sănătăţii/ INSP/ │ │ │ │structurale │ │
  │sistemului de a │elaborat │ │îndepli-│Colegiul │ │ │ │(POCA) │ │
  │aborda problematica│ │ │nire │Medicilor/ │ │ │ │ │ │
  │consumului abuziv ├───────────────────────┼──────────┼────────┤Asociaţii ├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │de alcool │2. Furnizori de │CVR (2013)│ Anual │Profesionale şi │2014-2020│ 267,00│ 267,00│Fonduri │ │
  │ │servicii formaţi în │ │ │de pacienţi │ │ │ │structurale │ │
  │ │consilierea pentru │ │ │b. Furnizori de │ │ │ │(POCA/POCU) │ │
  │ │combatarea consumlui │ │ │servicii │ │ │ │ │ │
  │ │dăunător de alcool │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 3.3. Indicatori │2. Rata recăderi la │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│1. Responsabili: │
  │de rezultat │pacienţii trataţi │ │ │ │ │ │ │ │MS, MEN, MMFPSPV │
  │ │pentru tulburări legate│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de consumul de droguri │ │ │ │ │ │ │ │3. Sursa : INS, │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Eurostat │
  │ │2. Mortalitatea prin │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │Indicator propus în│
  │ │suicid, pe grupe de │sau cel │ │ │ │ │ │ │JAF, soluţie │
  │ │vârstă Eurostat, │mai recent│ │ │ │ │ │ │anterioară │
  │ │la 100.000 loc. │an dispo- │ │ │ │ │ │ │identificării unui │
  │ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │eventual indicator │
  │ │15-19 ani │6,7 │ │ │ │ │ │ │EHIS alternativ │
  │ │50-54 ani │22,6 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │85+ ani │17.7 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2010, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Eurostat) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤
  │ │Pentru O.S.3.3. vor fi avuţi în vedere indicatorii cheie ai strategiilor sectoriale (ex. copii şi adolescenţi) │
  ├───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
  │OS 3.4. Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva riscurilor legate de mediu │Total buget necesar: 11.125,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 11.125,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 3.4. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Corelarea │1. Documente de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, INSP │2014-2020│ │ │Buget de stat│a. Buget INSP şi │
  │cadrului normativ │politică comunitară │ │ │a. Centrele │ │ │ │şi venituri │autorităţi locale │
  │şi a practicilor │privind sănătatea │ │ │Regionale de │ │ │ │proprii │de sănătate │
  │naţionale la │mediului transpuse │ │ │Sănătate publică,│ │ │ │Fonduri │(alocări specifice)│
  │politica comunitară│(nr.) │ │ │autorităţile │ │ │ │Structurale │ │
  │în domeniu ├───────────────────────┼──────────┼────────┤locale de ├─────────┤ │ │(POCA) │ │
  │ │2. Ghiduri/protocoale │CVR (2013)│ Anual │sănătate │2014-2020│ │ │ │ │
  │ │elaborate sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │actualizate (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Întărirea │1. Raport anual privind│CVR (2013)│ Anual │a. INSP/CNMRMC │2014-2020│ 8.900,00│ 8.900,00│Buget de stat│b. Buget INSP şi │
  │capacităţii tehnice│sănătatea în relaţie │ │ │b. INSP/CNMRMC, │ │ │ │şi venituri │autorităţi locale │
  │la nivel naţional │cu mediul elaborat │ │ │Centrele │ │ │ │proprii │Resurse │
  │şi sub-naţional │şi diseminat │ │ │Regionale │ │ │ │Buget de stat│suplimentare din │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤de Sănătate ├─────────┤ │ │şi venituri │fonduri europene │
  │ │2. Laboratoare sănătate│CVR (2013)│ Anual │publică, │2014-2020│ │ │proprii, │pentru investiţii │
  │ │publică modernizate/ │ │ │autorităţile │ │ │ │Fonduri │în lab. de sănătate│
  │ │echipate │ │ │locale de │ │ │ │structurale │publică, cf. │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sănătate, ├─────────┤ │ │Fonduri │OS 7.4.a. │
  │ │3. Personal de │CVR (2013)│ Anual │autorităţile │2014-2020│ │ │Structurale │ │
  │ │specialitate format │ │ │publice locale │ │ │ │(POCA) │ │
  │ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Comunicarea │1. Materiale │CVR (2013)│ Anual │a. INSP/CNMRMC/ │2014-2020│ 2.225,00│ 2.225,00│Buget INSP şi│c. Buget INSP şi │
  │eficace a │informative noi pe │ │ │CNEPSS │ │ │ │autorităţi │autorităţi locale │
  │riscurilor pentru │website-ul INSP pentru │ │ │b. INSP/CNMRMC, │ │ │ │locale de │de sănătate │
  │sănătate către │informarea populaţiei │ │ │Centrele │ │ │ │sănătate │(alocări specifice)│
  │populaţie │privind sănătatea în │ │ │Regionale │ │ │ │(alocări │ │
  │ │relaţie cu mediul (nr.)│ │ │de Sănătate │ │ │ │specifice) │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤Publică │ │ │ │ │ │
  │ │2. Evenimente publice/ │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │Fonduri │2. Inclusiv │
  │ │campanii de informare │ │ │ │ │ │ │Structurale │intervenţii │
  │ │şi/sau destigmatizare │ │ │ │ │ │ │(POCU) │informare/ │
  │ │implementate (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │conştientizare │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autorităţi locale │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe probleme de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 3.4. Indicatori │1. Raport anual privind│CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│ │
  │de rezultat │sănătatea în relaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │cu mediu diseminat │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Incidenţa │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │accidentelor de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │OS 3.5. Asigurarea accesului populaţiei afectate la servicii de diagnostic şi/sau tratament pentru patologii speciale │Total buget necesar: 7.719.356,01│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 7.019.375,45│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │3.5.1. Boli rare │Total buget necesar: 4.783.691,01│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 4.494.441,01│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 3.5.1. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Îmbunătăţirea │1. Cadrului normativ │CVR (2013)│ Anual │a. MS/CNBR, │2014-2020│ 2.247.191,01│ 2.247.191,01│Buget de stat│Costuri │
  │calităţii │privind stabilirea │ │ │Spitalul Clinic │ │ │ │şi venituri │administrative │
  │îngrijirii │centrelor de excelenţă/│ │ │de Psihiatrie │ │ │ │proprii │incluse în bugetul │
  │pacientului cu boli│referinţă în boli │ │ │"Prof. dr. Al. │ │ │ │Fonduri │de personal al MS │
  │rare pe tot │rare definitivat (*) │ │ │Obregia", Inst. │ │ │ │structurale │Surse suplimentare │
  │lanţul de îngrijiri├───────────────────────┼──────────┼────────┤pt. Ocrotirea │ │ │ │(POCU/POCA) │POCU vezi OS 4.1 │
  │ │2. Centre de excelenţă/│CVR (2013)│ Anual │Mamei şi │ │ │ │ │şi OS 4.2 │
  │ │referinţă care │ │ │Copilului "Prof. │ │ │ │ │2. Indicator EUCERD│
  │ │îndeplinesc criteriile │ │ │dr. Alfred │ │ │ │ │3. Indicator EUCERD│
  │ │de calitate recomandate│ │ │Rusescu", s.a. │ │ │ │ │- registre/baze │
  │ │de EUCERD (n.) │ │ │b. Unităţi │ │ │ │ │de date │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sanitare │ │ │ │ │3. Fonduri │
  │ │3. Registre naţionale/ │(CVR) │ Anual │specializate în │ │ │ │Fonduri │Norvegiene pentru │
  │ │regionale pentru │(2013) │ │diagnosticul şi │ │ │ │Norvegiene │registre de boli, │
  │ │boli rare, conforme │ │ │tratamentul │ │ │ │ │inclusiv boli rare │
  │ │cu standardele │ │ │bolilor rare, │ │ │ │ │(ex.hemofilie), │
  │ │ORPHANET)(**) │ │ │medici de familie│ │ │ │ │cuprins la OS │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Plan naţional │ 0 (2013) │ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │privind bolile rare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │aprobat │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Asigurarea │1. Produse medicamen- │ 0 (2013) │ │a. MS/CNBR, │2014-2020│ 2.447.500,00│ 2.158.250,00│FNUASS/Buget │1. Indic. EUCERD │
  │accesului │toase orfane cu │ │ │Spitalul Clinic │ │ │ │de stat şi │ │
  │pacienţilor cu boli│autorizaţie UE de │ │ │de Psihiatrie │ │ │ │venituri │ │
  │rare la terapia │punere pe piaţă │ │ │"Prof. dr. Al. │ │ │ │proprii │ │
  │specifică şi │disponibile pe piaţa │ │ │Obregia", Inst. │ │ │ │(PN MS) │ │
  │alimente cu │naţională (nr.) │ │ │pt. Ocrotirea │ │ │ │ │ │
  │destinaţie medicală│ │ │ │Mamei şi │ │ │ │ │ │
  │specială │ │ │ │Copilului "Prof. │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │dr. Alfred │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Rusescu" şi/sau │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ANMDM, CNAS, s.a.│ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │b. Unităţi │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │sanitare │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │diagnosticul şi │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │tratamentul │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │bolilor rare, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │medici de familie│ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Îmbunătăţirea │1. Protocoale/ghiduri │CVR (2013)│ Anual │a. MS/CNBR, │2014-2020│ 89.000,00│ 89.000,00│Buget de stat│3. indicator EUCERD│
  │cadrului │clinice de practică │ │ │Spitalul Clinic │ │ │ │şi venituri │(ex.participare │
  │metodologic şi a │noi privind patologii/ │ │ │de Psihiatrie │ │ │ │proprii │in E-RARE │
  │competenţelor │grupuri de patologii │ │ │"Prof. dr. Al. │ │ │ │Fonduri │- www.e-rare.eu, │
  │tehnice a │din categoria bolilor │ │ │Obregia", Inst. │ │ │ │structurale │IRDiRC - │
  │specialiştilor │rare elaborate (nr.) │ │ │pt. Ocrotirea │ │ │ │(POCU, POC) │www.irdirc.org │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤Mamei şi │ │ │ │Programe de │etc.) │
  │ │2. Proiecte de │CVR (2013)│ Anual │Copilului "Prof. │ │ │ │Cooperare │Bugetul nu include │
  │ │cercetare │ │ │dr. Alfred │ │ │ │Trans- │valoare pct. 2 │
  │ │transnaţionale │ │ │Rusescu" s.a. │ │ │ │frontalieră │ │
  │ │(europene şi │ │ │b. Unit.sanitare │ │ │ │ │ │
  │ │internaţionale) │ │ │specializate în │ │ │ │ │ │
  │ │în care sunt implicaţi │ │ │dg şi tt boli │ │ │ │ │ │
  │ │specialiştii din │ │ │rare, medici de │ │ │ │ │ │
  │ │instituţiile competente│ │ │familie │ │ │ │ │ │
  │ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 3.4. Indicatori │1. Pacienţi trataţi │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│ │
  │de rezultat │în programul naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de boli rare, pe tipuri│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de afecţiuni (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │3.5.2. Transplant │Total buget necesar: 2.936.114,44│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 2.524.934,44│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 3.5.2. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Alinierea │1. Ghiduri/protocoale │CVR (2013)│ Anual │a. MS, Agenţia │2014-2020│ 449,44│ 449,44│Buget de stat│Costuri │
  │cadrului normativ │elaborate (nr.) │ │ │naţională de │ │ │ │şi venituri │administrative │
  │la prevederile │ │ │ │Transplant │ │ │ │proprii │incluse în bugetul │
  │comunitare şi │ │ │ │b. Unităţile │ │ │ │ │de personal al MS │
  │îmbunătăţirea │ │ │ │sanitare cu │ │ │ │Fonduri │ │
  │cadrului │ │ │ │paturi incluse │ │ │ │Structurale │ │
  │metodologic │ │ │ │în program │ │ │ │(POCA, POCU) │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Promovarea în │1. Donatori testaţi │CVR (2013)│ Anual │a. MS, Agenţia │2014-2020│ 399.165,00│ 399.165,00│Buget de stat│ │
  │rândul populaţiei a│imunologic şi │ │ │naţională de │ │ │ │şi venituri │ │
  │unei atitudini │virusologic, pe tipuri │ │ │Transplant │ │ │ │proprii │ │
  │favorabile donării │de donatori (nr.) │ │ │b. Unităţile │ │ │ │Fonduri │ │
  │de organe, ţesuturi│ │ │ │sanitare cu │ │ │ │structurale │ │
  │şi celule │ │ │ │paturi incluse în│ │ │ │(POCU, POCA) │ │
  │ │ │ │ │program │ │ │ │- campanii │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Consolidarea │1. Receptori testaţi │CVR (2013)│ Anual │a. MS, Agenţia │2014-2020│ 2.314.000,00│ 1.902.820,00│Buget de stat│ │
  │capacităţii reţelei│imunologic şi │ │ │Naţională de │ │ │ │şi venituri │ │
  │naţionale de │virusologic (nr.) │ │ │Transplant │ │ │ │proprii │ │
  │transplant şi ├───────────────────────┼──────────┼────────┤b. Unităţile │ │ │ │Fonduri │ │
  │susţinerea │2. Acţiuni de │CVR (2013)│ Anual │sanitare cu │ │ │ │Structurale │ │
  │activităţilor ANT │coordonare (nr.) │ │ │paturi incluse în│ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤program │ │ │ │ │ │
  │ │3. Bănci regionale de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │sânge înfiinţate (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Bănci pentru │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │transplantul de celule │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şi ţesuturi înfiinţate │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │la nivel naţional (nr.)│ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │d. Dezvoltarea/ │1. Registrului Naţional│CVR (2013)│ Anual │a. MS, Agenţia │2014-2020│ 222.500,00│ 222.500,00│Buget de stat│Costuri │
  │consolidarea │al Donatorilor │ │ │naţională de │ │ │ │şi venituri │administrative │
  │registrelor │Voluntari de Organe │ │ │Transplant │ │ │ │proprii PN │incluse în bugetul │
  │specifice │lansat şi funcţional │ │ │b. RNDVO, RNDVCS,│ │ │ │Fonduri │de personal al │
  │ │(RNDVO) │ │ │unităţile │ │ │ │structurale │unităţilor │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sanitare cu │ │ │ │POC │implementatoare │
  │ │2. Persoane înscrise în│CVR (2013)│ Anual │paturi incluse în│ │ │ │ │vezi OS 6.1. │
  │ │Registrul Naţional al │ │ │program │ │ │ │ │ │
  │ │Donatorilor Voluntari │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de Celule Stem │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Hematopoietice/RNDVCS │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 3.4. Indicatori │1. Transplant la 1 mil.│CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│ │
  │de rezultat │loc, pe tipuri (nr. şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │incidenţa la 1 mil │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │loc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤
  │ OG4: Asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost eficace, în special la grupurile vulnerabile │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
  │OS 4.1. Dezvoltarea serviciilor de asistenţă comunitară, integrate şi comprehensive, destinate în principal populaţiei │Total buget necesar: 353.107,50│
  │din mediul rural şi grupurilor vulnerabile, inclusiv Roma │Total buget │
  │ │disponibil: 353.107,50│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 4.1. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Asigurarea unui │1. Cadru normativ │ 0 (2013) │ Anual │a. MS, MMFPSPV, │2014-2015│ 6.007,50│ 6.007,50│Buget de stat│ │
  │cadru instituţional│servicii de asistenţă │ │ │MDRAP, MEN │ │ │ │şi venituri │ │
  │şi legislativ │comunitară revizuit │ │ │b. INSP, │ │ │ │proprii, │ │
  │favorabil pentru ├───────────────────────┼──────────┼────────┤autorităţi ├─────────┤ │ │Fonduri │ │
  │dezvoltarea │2. Evaluarea/cartarea │ 0 (2013) │ Anual │locale; │2014-2015│ │ │structurale -│ │
  │serviciilor de │nevoilor de servicii │ │ │structuri de │ │ │ │POCA (**) │ │
  │asistenţă │de asistenţă comunitară│ │ │specialitate │ │ │ │ │ │
  │comunitară ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ONGuri, organisme├─────────┤ │ │ │ │
  │ │3. Întâlniri │CVR (2013)│ Anual │profesionale etc.│2014-2015│ │ │ │ │
  │ │intersectoriale/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │documente elaborate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │inclusiv pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │facilitarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dezinstituţionalizării │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Organizarea de │1. Centre comunitare │CVR (2013)│ Anual │a. MS, MMFPSPV, │2014-2020│ 267.000,00│ 267.000,00│Buget de stat│Vezi OS 7.2 │
  │centre comunitare │reabilitate/construite,│ │ │MDRAP, MADR │ │ │ │şi venituri │ │
  │model şi extinderea│dotate şi cu personal │ │ │b. INSP, │ │ │ │proprii - │ │
  │reţelei de servicii│de specialitate angajat│ │ │autorităţi │ │ │ │salarii │ │
  │ │(nr.) │ │ │locale; │ │ │ │asistente │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤structuri de │ │ │ │medicale │ │
  │ │2. Asistenţi medicali │CVR (2013)│ Anual │specialitate │ │ │ │comunitare şi│ │
  │ │comunitari/mediatori │ │ │ONG-uri, │ │ │ │mediatori │ │
  │ │sanitari pentru roma, │ │ │organisme │ │ │ │sanitari │ │
  │ │nou angajaţi (nr, │ │ │profesionale │ │ │ │romi │ │
  │ │din care mediatori │ │ │etc. │ │ │ │Fonduri │ │
  │ │roma) │ │ │ │ │ │ │Norvegiene │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │Programul de │ │
  │ │3. Comunităţi rurale │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │Cooperare │ │
  │ │cu acces la servicii │ │ │ │ │ │ │Elveţiano- │ │
  │ │de asistenţă medicală │ │ │ │ │ │ │Român │ │
  │ │comunitară integrate │ │ │ │ │ │ │UNICEF │ │
  │ │(nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │structurale │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │(POR, POCU, │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Dezvoltarea │1. Instrumente │CVR (2013)│ Anual │a. MS, MMFPSPV, │2014-2020│ 66.750,00│ 66.750,00│Buget de stat│* POCA - proiect │
  │capacităţii │metodologice (ghiduri, │ │ │MDRAP │ │ │ │şi venituri │definire pentru │
  │instituţionale şi │standarde şi/sau │ │ │b. INSP, │ │ │ │proprii │cadru servicii │
  │tehnice a │protocoale de practica │ │ │autorităţi │ │ │ │Programul de │integrate │
  │furnizorilor de │s.a.) elaborate │ │ │locale; │ │ │ │Cooperare │funcţional │
  │servicii comunitare│(nr.) │ │ │structuri de │ │ │ │Elveţiano- │(medicale şi │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤specialitate │ │ │ │Român │sociale) şi POCU │
  │ │2. Curriculum de │CVR (2013)│ Anual │ONG-uri, │ │ │ │Fonduri │- furnizori/costuri│
  │ │pregătire şi formare │ │ │organisme │ │ │ │Norvegiene │operaţionale │
  │ │continuă a │ │ │profesionale etc.│ │ │ │UNICEF │(2015- 2020) │
  │ │asistenţilor, │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │
  │ │medicilor de familie │ │ │ │ │ │ │structurale -│ │
  │ │şi a altor furnizori │ │ │ │ │ │ │POCU, POCA │ │
  │ │de servicii comunitar │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │disponibil │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Personal format şi │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │certificat să furnizeze│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │servicii de asistenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medicală comunitară │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │d. Asigurarea │1. Metodologie de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, MMFPSPV │2014-2020│ 13.350,00│ 13.350,00│Buget de stat│ │
  │sprijinului şi │evaluare a serviciilor │ │ │b. INSP, │ │ │ │şi venituri │ │
  │controlului │comunitare │ │ │autorităţi │ │ │ │proprii │ │
  │metodologic de ├───────────────────────┼──────────┼────────┤locale; │ │ │ │Fonduri │ │
  │către autorităţile │2. Personal autorităţi │CVR (2013)│ Anual │structuri de │ │ │ │europene │ │
  │centrale/regionale │centrale/locale │ │ │specialitate, │ │ │ │(POCA,POCU) │ │
  │de sănătate şi │informat/format (nr.) │ │ │ONG-uri │ │ │ │ │ │
  │din domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 4.1. Indicatori │1. Populaţie rurală │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│Vezi mai sus │
  │de rezultat │acoperită cu servicii │ │ │ │ │ │ │ │indicatori │
  │ │de asistenţă comunitară│ │ │ │ │ │ │ │specifici de │
  │ │(nr. şi %, naţional, │ │ │ │ │ │ │ │eficacitate pe │
  │ │regiune, judeţ) │ │ │ │ │ │ │ │tipuri de patologii│
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │2. Gravide din mediul │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │rural cu acces la de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │servicii de asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │comunitară (naţional, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │regiune, judeţ) (nr. şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │%) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Copii sub 5 ani cu │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │acces la servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistenţă comunitară │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(naţional, regiune, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │judeţ) (nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │OS 4.2: Creşterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor în asistenţa medicală primară │Total buget │
  │ │necesar: 10.910.735,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 10.910.735,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 4.2. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Asigurarea │1. Patologii pentru │0 (2013) │Anual │a. MS │2015-2020│ 5.785,00│ 5.785,00│Buget de stat│Vezi investiţii │
  │continuităţii │care pentru fost │ │ │b. medici de │ │ │ │şi venituri │specifice în │
  │îngrijirilor şi │elaborate metodologii/ │ │ │familie, MADR, │ │ │ │proprii/ │E-sănătate la OS │
  │integrarea cu │proceduri privind │ │ │CNAS, asociaţii │ │ │ │FNUASS │6.4.d. şi alte │
  │serviciile │"parcurs terapeutic" al│ │ │profesionale, │ │ │ │Fonduri │investiţii │
  │comunitare şi cu │pacientului (nr. ) │ │ │ONG-uri │ │ │ │structurale │relevante la OS │
  │asistenţa ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │(POCU, POCA) │6.4. │
  │ambulatorie de │2. Mecanism de │0 (2013) │Anual │ │ │ │ │ │ │
  │specialitate │monitorizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │"parcursului │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │terapeutic" definit │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │ 3. Sistem │0 (2013) │Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │informaţional bazat pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │clasificarea WONCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │adoptat la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medicinei de familie │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Asigurarea │1. Medici de familie/ │CVR (2013)│Anual │a. MS │2016-2020│10.500.000,00│10.500.000,00│Buget de stat│1. Servicii - Buget│
  │distribuţiei │100000 locuitori/judeţ │ │ │b. Autorităţi │ │ │ │şi venituri │FNUASS - Asistenţă │
  │teritoriale │(dezagregat urban- │ │ │locale, CNAS, │ │ │ │proprii/ │medical primară │
  │echitabile a │rural, teritorial) │ │ │medici de │ │ │ │FNUASS │ │
  │serviciilor de │ │ │ │familie, │ │ │ │Bugete locale│ │
  │asistenţă primară │ │ │ │asociaţii │ │ │ │Fonduri │ │
  │ │ │ │ │profesionale, │ │ │ │structurale │ │
  │ │ │ │ │ONG-uri │ │ │ │(POCU, PNDR) │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Dezvoltarea │1. Curricula de │CVR (2013)│Anual │a. MS, CMR │2014-2020│ 400.500,00│ 400.500,00│Buget de stat│ │
  │continuă a │medicină de familie │ │ │b. Medici de │ │ │ │şi venituri │ │
  │cunoştintelor şi │revizuită │ │ │familie, │ │ │ │proprii │ │
  │abilităţilor a ├───────────────────────┼──────────┼────────┤asociaţii │ │ │ │Fonduri │ │
  │furnizorilor din │2. Medici de familie │CVR (2013)│Anual │profesionale, │ │ │ │structurale │ │
  │asistenţa medicală │incluşi în programe EMC│ │ │ONG-uri │ │ │ │(POCU) │ │
  │primară │pe priorităţile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sănătate publică (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Asistenţi medicali │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │incluşi în programe de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │formare continuă (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Practici de │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistenţă medicală │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │primară compliante la │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ghiduri/protocoale │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │d. Consolidarea │1. Standarde, │CVR (2013)│Anual │a. MS, Autorităţi│2014-2020│ 4.450,00│ 4.450,00│Bugete locale│2. Detaliat pe │
  │reţelei de medicină│metodologii, normaţie │ │ │locale │ │ │ │Fonduri │regiuni, judeţe, │
  │şcolară │revizuite sau elaborate│ │ │b.Autorităţi │ │ │ │structurale │medii, etc. │
  │ │(nr.) │ │ │locale, medici de│ │ │ │(POCA) │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤medicină şcolară │ │ │ │ │ │
  │ │2. Medici de medicină │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │şcolară (nr. şi rata la│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │1000 copii) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 4.2. Indicatori │1. Cheltuieli cu │ 6.1% │Anual │ n/a │2016-2020│ n/a │ n/a │ │3. Ţinte de definit│
  │de rezultat │asistenţa primară, │ (2013) │ │ │ │ │ │ │conform │
  │ │pondere din FNUAS (%) │ │ │ │ │ │ │ │metodologiei de │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │audit │
  │ │2. Trimiteri MF pentru │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │consultaţie la │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ambulatorul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │specialitate (rata la │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │100.000 locuitori) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Cabinete MF auditate│CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │în anul de raportare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr. şi %, total, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │regiuni, judeţ) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │OS 4.3. Consolidarea serviciilor ambulatorii de specialitate pentru creşterea ponderii afecţiunilor rezolvate în │Total buget │
  │ambulatorul de specialitate şi reducerea poverii prin spitalizare continuă │necesar: 605.200,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 605.200,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 4.3. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Dezvoltarea │1. Ambulatorii de │CVR (2013)│Anual │a. MS, CJ, APL, │2014-2020│ 551.800,00│ 551.800,00│Banca │1. Vezi OS 7.2 │
  │reţelei de │specialitate │ │ │MDRAP │ │ │ │Mondială │ │
  │ambulatorii de │reabilitate şi sau │ │ │b. Furnizorii de │ │ │ │Fonduri │Bugetul de stat │
  │specialitate │echipate (nr.) │ │ │servicii │ │ │ │structurale │acoperă finanţare │
  │(asistenţă ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ambulatorii │ │ │ │(POR) │şi cofinanţarea │
  │ambulatorie de │2. Număr de medici │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │Buget de stat│necesară │
  │specialitate, │specialişti pe │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ │
  │specialităţi │specialităţi prioritare│ │ │ │ │ │ │proprii │ │
  │paraclinice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │laborator, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │explorări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │funcţionale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Creşterea │1. Personal format în │CVR (2013)│Anual │a. MS │2014-2020│ 53.400,00│ 53.400,00│Fonduri │Bugetul disponibil │
  │capacităţii │conformitate cu │ │ │b. Formatori EMC │ │ │ │structurale │estimat - formare │
  │personalului │ghidurile de practică │ │ │în sănătate; │ │ │ │(POCU) │ │
  │medical de a │şi protocoalele clinice│ │ │Furnizorii de │ │ │ │Buget de stat│ │
  │furniza servicii │(nr.) │ │ │servicii │ │ │ │şi venituri │ │
  │ambulatorii de │ │ │ │ambulatorii │ │ │ │proprii │ │
  │specialitate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │regim integrat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 4.3. Indicatori │1. Cheltuieli cu │ 2.6% │Anual │ n/a │2016-2020│ n/a │ n/a │ │2. Indicatorul │
  │de rezultat │asistenţa ambulatorie │ (2013) │ │ │ │ │ │ │reflectă întregul │
  │ │pentru specialităţi │ │ │ │ │ │ │ │consum/utilizarea │
  │ │clinice, pondere din │ │ │ │ │ │ │ │globală a servicii-│
  │ │FNUAS (număr şi %) │ │ │ │ │ │ │ │lor paraclinice. Se│
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │va asigura │
  │ │2. Cheltuieli cu │ 1,7% │Anual │ │ │ │ │ │raportarea datelor │
  │ │asistenţa ambulatorie │ (2013) │ │ │ │ │ │ │pentru indicatori │
  │ │pentru specialităţi │ │ │ │ │ │ │ │de consum specific │
  │ │paraclinice, pondere │ │ │ │ │ │ │ │nivelului de │
  │ │din FNUAS (număr şi %) │ │ │ │ │ │ │ │îngrijiri │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │(medicină de │
  │ │3. Pondere cazuri │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │familie, ambulator)│
  │ │rezolvate în ambulator │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │contractate anual (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │O.S. 4.4. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţă prin consolidarea sistemului integrat de │Total buget 1.908.160,00│
  │urgenţă şi continuarea dezvoltării acestuia │necesar: │
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 1.908.160,00│
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┼─────────────┬───────────────────┤
  │a. Funcţionarea │1. Autosalvări │CVR (2013)│Anual │a. MS │2014-2020│ 1.869.000,00│ 1.869.000,00│Buget de stat│Vezi investiţii │
  │asistenţei medicale│disponibile (nr.) │ │ │b. Serviciile de │ │ │ │şi venituri │specifice în │
  │de urgenţă în regim├───────────────────────┼──────────┼────────┤ambulanţă, ISU, │ │ │ │proprii, │infrastructură şi │
  │integrat, cu │2. UPU/CPU reabilitate/│CVR (2013)│Anual │SMURD │ │ │ │Fonduri │E- sănătate la │
  │creşterea │modernizate (nr.) │ │ │ │ │ │ │Structurale │OS 6 şi OS 7 │
  │capacităţii de ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │POR* pentru │ │
  │intervenţie │3. Număr de dispecerate│CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │indicator nr.│ │
  │ │integrate │ │ │ │ │ │ │2 s │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Diversificarea │1. Personal care │CVR (2013)│Anual │a. MS │2014-2020│ 39.160,00│ 39.160,00│Buget de stat│ │
  │competenţelor │participă la programe │ │ │b. Serviciile de │ │ │ │şi venituri │ │
  │personalului │de formare şi educaţie │ │ │ambulanţă, ISU, │ │ │ │proprii │ │
  │medical, │continuă de medicina │ │ │SMURD │ │ │ │Programul de │ │
  │paramedical şi │de urgenţă, pe │ │ │ │ │ │ │Cooperare │ │
  │operativ implicat │categorii (nr.) │ │ │ │ │ │ │Elveţiano- │ │
  │în asistenţa de │ │ │ │ │ │ │ │Român │ │
  │urgenţă │ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │structurale │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │(POCU) │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 4.4. Indicatori │1. Timpul mediu de │CVR (2013)│Anual │ n/a │2016-2020│ n/a │ n/a │ │ │
  │de rezultat │răspuns la apelul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │urgenţă, dezagregat │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │teritorial (min.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │2. Pacienti resuscitaţi│CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │cu succes (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │O.S.4.5. Îmbunătăţirea performanţei şi calităţii serviciilor de sănătate prin regionalizarea/concentrarea asistenţei │Total buget │
  │medicale spitaliceşti │necesar: 38.050,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 23.140,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 4.5. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Revizuirea şi │1. Nomenclatorul de │CVR (2013)│Anual │a. MS │1. │ │ │Buget de stat│Buget disponibil - │
  │aprobarea │clasificare a │ │ │b. CNAS, CJ, APL,│2014-2016│ │ │şi venituri │salarii personal │
  │Nomenclatorului de │spitalelor (nivel şi │ │ │Spitale │Alte │ │ │proprii │alocări specifice │
  │clasificare a │categorie de îngrijire)│ │ │ │măsuri │ │ │ │ │
  │spitalelor pe │pe competenţe aprobat │ │ │ │2016-2020│ │ │ │ │
  │competenţe │prin HG │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Asigurarea │1. Standarde de │CVR (2013)│Anual │a. MS │2014-2020│ 20.250,00│ 5.340,00│Banca │3. Analiza privind │
  │eficacităţii şi │management spitalicesc │ │ │b. CNAS, CJ, APL,│ │ │ │Mondială │costurile reale ale│
  │controlul │elaborate │ │ │Spitale │ │ │ │Fonduri │serviciilor │
  │costurilor ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │structurale │spitaliceşti la │
  │pachetului de │2. Număr personal │CVR (2013)│Anual │ │2014-2020│ │ │(POAT, POCA, │nivel de caz │
  │servicii - │format │ │ │ │ │ │ │POCU) │utilizabile pentru │
  │spitalizare ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │ │decontarea │
  │ │3. Raport/studiu │CVR (2013)│Anual │ │2014-2020│ │ │ │serviciilor - │
  │ │costuri DRG finalizat │ │ │ │ │ │ │ │Proiect POAT │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │491, 245.00 lei │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Dezvoltarea │1. Beneficiari │CVR (2013)│ Anual │a. MS │2014-2020│ 17.800,00│ 17.800,00│Buget de stat│2. Ţinta 2020 │
  │capacităţii │spitalizare de zi (nr. │ │ │b. CNAS, CJ, APL,│ │ │ │şi venituri │4,5/100.000 │
  │spitalelor de a │şi indice la 100.000 │ │ │Spital │ │ │ │proprii, │Se monitorizează şi│
  │oferi servicii de │loc) │ │ │ │ │ │ │FNUASS (buget│valori pe regiuni │
  │spitalizare de zi ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │alocat │şi pe judeţe │
  │şi creşterea │2. Paturi spital/din │ Total: │Anual │ │ │ │ │aferent │Bugetul nu include │
  │ponderii acestora │care număr paturi acuţi│din care │ │ │ │ │ │plăţii │bugetul FNUASS - │
  │în oferta de │(rata la 100.000 │ │ │ │ │ │ │serviciilor │plata servicii de │
  │servicii │populaţie, total, pe │ │ │ │ │ │ │de │spitalizare de zi │
  │ │regiuni şi judeţe) │ │ │ │ │ │ │spitalizare │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │de zi) │ │
  │ │3. Pacienţi externaţi │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │din spital pe primele │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │10 cele mai frecvente │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │patologii (număr şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │indice la 100.000 loc) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Personal medical/ │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │specialităţi deficitare│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr. şi rata la/1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │loc, pe specialităţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 4.5. Indicatori │1. Cheltuieli cu │ 37.2% │Anual │ n/a │2016-2020│ n/a │ n/a │ │Indicatori │
  │de rezultat │serviciile medicale în │ (2013) │ │ │ │ │ │ │suplimentari utili │
  │ │unităţi sanitare cu │ │ │ │ │ │ │ │- Rata ocupare │
  │ │paturi, pondere din │ │ │ │ │ │ │ │paturi acuţi - │
  │ │FNUAS (%) │ │ │ │ │ │ │ │MS & HFA database │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │- Durata medie │
  │ │2. Spitalizări │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │spitalizare-OECD │
  │ │evitabile (număr şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │indice la 100.000 loc) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │pe regiune şi judeţe │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Populaţie acoperită │0 (2013) │Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │de spitale regionale de│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │urgenţă (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │OS 4.6. Creşterea accesului la servicii de calitate de reabilitare, paliatie şi de îngrijiri pe termen lung, adaptate │Total buget │
  │fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii │necesar: 77.875,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 77.875,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 4.6. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Dezvoltare plan │1. Plan elaborat sau │ 0 (2013) │Anual │a. MS, MMPSFPV │2014-2016│ 6.675,00│ 6.675,00│Buget de stat│ │
  │naţional pe termen │componenta inclusă în │ │ │b. Autorităţi │ │ │ │şi venituri │ │
  │mediu şi lung │planurile regionale/ │ │ │locale, spitale │ │ │ │proprii, │ │
  │privind asistenţa │naţional de servicii de│ │ │pentru boli │ │ │ │Fonduri │ │
  │medicală de │sănătate │ │ │cronice, centre │ │ │ │structurale │ │
  │reabilitare, │ │ │ │multifuncţionale │ │ │ │- POCA │ │
  │recuperare, │ │ │ │Formatori EMC în │ │ │ │ │ │
  │paliatie şi de │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │
  │îngrijiri pe termen│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │lung │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Implementarea │1. Unităţi reabilitate/│0 (2013) │Anual │a. MS, CNAS, │2016-2020│ 71.200,00│ 71.200,00│Buget de stat│La bugetul │
  │planului naţional │echipate conform │ │ │MMPSFPV │ │ │ │şi venituri │disponibil estimat │
  │privind serviciile │standardelor (nr.) │ │ │b. Autorităţi │ │ │ │proprii │se adaugă suma │
  │de reabilitare, ├───────────────────────┼──────────┼────────┤locale, spitale │ │ │ │ │alocată din FNUASS │
  │recuperare, │2. Personal de │0 (2013) │Anual │pentru boli │ │ │ │Banca │- Îngrijiri │
  │paliatie şi de │îngrijiri pe termen │ │ │cronice, centre │ │ │ │Mondială │medicale la │
  │îngrijiri pe termen│lung format (nr.) │ │ │multifuncţionale │ │ │ │Fonduri │domiciliu/îngrijiri│
  │lung ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │structurale │paliative la │
  │ │3. Furnizori de │0 (2013) │Anual │ │ │ │ │(POCU) │domiciliu: │
  │ │servicii paliative │ │ │ │ │ │ │ │ 372.756,00│
  │ │contractaţi de FNUASS │ │ │ │ │ │ │ │1. Vezi investiţii │
  │ │(nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │în infrastructura │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │la OS 7 │
  │ │4. Populaţie deservită │0 (2013) │Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │cu servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │îngrijiri la domiciliu │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 4.6. Indicatori │1. Cheltuieli cu │0,5 (2013)│Anual │ n/a │2016-2020│ n/a │ n/a │ │2. Health care │
  │de rezultat │îngrijiri la domiciliu,│ │ │ │ │ │ │ │expenditure on │
  │ │pondere din FNUAS (%) │ │ │ │ │ │ │ │long-term care/ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Indicator Eurostat │
  │ │2. Cheltuieli cu │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │[hlth_sha_ltc] │
  │ │îngrijirile pe termen │ 0,69 │ │ │ │ │ │ │3. Definiţie │
  │ │lung (%) PIB │ (2011) │ │ │ │ │ │ │Eurostat (exclude │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │paturi psihiatrie.)│
  │ │3. Paturi pentru │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │Indicator Eurostat │
  │ │îngrijiri cronice/pe │ 75,7 │ │ │ │ │ │ │[hlth_rs_bds] │
  │ │termen lung la 100000 │ (2011) │ │ │ │ │ │ │Valoare de │
  │ │locuitori │ │ │ │ │ │ │ │referinţă │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │disponibilă: 75,7 │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 100.000 în 2011 │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cf. Eurostat │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │OS 4.7. Crearea de reţele de furnizori de asistenţă medicală la nivel local, judeţean şi regional │Total buget │
  │ │necesar: 14.240,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 14.240,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │ Vezi indicatori OG4, OG6 şi OG7 │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Coordonarea │1. Cadru de reglemen- │ 0 (2013) │Anual │a. MS, MMPSFPV │2016-2020│ 8.010,00│ 8.010,00│Fonduri │ │
  │îngrijirilor de │tare privind │CVR (2015)│ │b. DSP, │ │ │ │Structurale │ │
  │sănătate (trasee │implementarea │ │ │Autorităţi locale│ │ │ │(POCA, POCU) │ │
  │optime pentru │procedurilor de │ │ │furnizori de │ │ │ │Buget de stat│ │
  │pacienţi) │"parcurs terapeutic" │ │ │servicii de │ │ │ │şi venituri │ │
  │ │elaborat şi implementat│ │ │sănătate │ │ │ │proprii │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┴──────────┴────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Asigurarea unui │vezi OS 5.1. │a. MS, MDRAP │2016-2020│ 6.230,00│ 6.230,00│Fonduri │ │
  │management │ │b. Autorităţi │ │ │ │Structurale │ │
  │performant a │ │locale, structuri│ │ │ │(POCA, POCU) │ │
  │reţelelor de │ │de specialitate │ │ │ │Buget de stat│ │
  │servicii de │ │la nivel local │ │ │ │şi venituri │ │
  │sănătate la nivel │ │şi regional │ │ │ │proprii, │ │
  │local, judeţean şi │ │ │ │ │ │Bugete locale│ │
  │regional │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤
  │ OG 5: Un sistem de sănătate inclusiv, sustenabil şi predictibil prin implementarea de politici şi programe transversale prioritare │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
  │OS 5.1. Întărirea capacităţii administrative la nivel naţional, regional şi local şi comunicarea schimbării │Total buget │
  │ │necesar: 49.365,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 49.365,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 5.1. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Creşterea │1. Personal central şi │CVR (2013)│ Anual │a. MS, CNAS, │ │ 40.815,00│ 40.815,00│Buget de stat│Vezi investiţii şi │
  │capacităţii de │local format pentru │ │ │INSP şi/sau │ │ │ │şi venituri │indicatori privind │
  │elaborare şi │creşterea capacităţii │ │ │SNSPMPDSB (cf │ │ │ │proprii │E-sănătate incluşi │
  │implementare a │administrative (nr.) │ │ │responsabilităţi)│ │ │ │Fonduri │la OS 6 │
  │politicilor de ├───────────────────────┼──────────┼────────┤b. Instituţii │ │ │ │Structurale │date dezagregate │
  │sănătate şi │2. Personal format │CVR (2014)│ Anual │publice/structuri│ │ │ │(POCA, POAT │geografic, │
  │management │pentru creşterea │ │ │de specialitate │ │ │ │2007-2013*), │categorii şi │
  │performant │capacităţii de │ │ │la nivel central/│ │ │ │PODCA 2007- │caracteristici │
  │ │inspecţie şi control de│ │ │regional/judeţean│2014-2020│ │ │2013**), │beneficiari, │
  │ │stat │ │ │ │ │ │ │Bugete locale│costuri │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │pct 7. Planuri de │
  │ │3. Plan naţional │ │ │ │ │ │ │ │servicii de │
  │ │strategic de control în│ │ │ │ │ │ │ │sănătate elaborate │
  │ │sănătate publică │ │ │ │ │ │ │ │(nr., naţional şi │
  │ │elaborat │ │ │ │ │ │ │ │regionale) - │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │proiect Pregătirea │
  │ │4. Raport anual │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │implementării şi │
  │ │publicat pentru │ │ │ │ │ │ │ │definirea cadrului │
  │ │programele naţionale de│ │ │ │ │ │ │ │de monitorizare şi │
  │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │evaluare a │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Strategiei │
  │ │5. Anchete/studii/ │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │Naţionale de │
  │ │evaluări/ rapoarte │ │ │ │ │ │ │ │Sănătate", cod SMIS│
  │ │elaborate pentru │ │ │ │ │ │ │ │51646, finanţat │
  │ │fundamentare politici │ │ │ │ │ │ │ │prin Programul │
  │ │de sănătate (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │Operaţional │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Asistenţa Tehnică │
  │ │6. Standarde/ │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │2007-2013 - │
  │ │metodologii/mecanisme │ │ │ │ │ │ │ │2.737, 810 lei │
  │ │de reducere cost şi/sau│ │ │ │ │ │ │ │Proiect Buna │
  │ │creştere calitate │ │ │ │ │ │ │ │Guvernare şi │
  │ │elaborate (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │Integritate şi │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Responsabilitate în│
  │ │7. Planuri de servicii │naţional: │ Anual │ │ │ │ │ │Sistemul de │
  │ │de sănătate elaborate │0(2013) │ │ │ │ │ │ │Sănătate Românesc, │
  │ │(nr., naţional şi │regionale:│ │ │ │ │ │ │Cod Smis 25002, │
  │ │regionale) │0(2013) │ │ │ │ │ │ │finanţat prin PODCA│
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │2017-2013 - │
  │ │8. Metodologii/bune │CVR (2014)│ │ │ │ │ │ │11.438, 980 mii lei│
  │ │practici în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │integrităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Campanii de │1. Intervenţii/campanii│CVR (2013)│ Anual │a. MS │ │ 8.550,00│ 8.550,00│Fonduri │ │
  │comunicare a │de informare │ │ │b. Structuri de │ │ │ │Structurale │ │
  │măsurilor de │implementate (nr.) │ │ │specialitate │ │ │ │(POCA) │ │
  │reformă şi a ├───────────────────────┼──────────┼────────┤regionale şi │ │ │ │Buget de stat│ │
  │rezultatelor │2. Asociaţii de │ │ │judeţene, │2014-2020│ │ │şi venituri │ │
  │aşteptate │pacienţi, profesionale │ │ │autorităţi │ │ │ │proprii │ │
  │ │şi alte ONGuri │ │ │locale, asociaţii│ │ │ │Banca │ │
  │ │implicate/consultate în│ │ │de pacienţi, │ │ │ │Mondială │ │
  │ │definirea şi/sau │CVR (2013)│ Anual │asociaţii │ │ │ │ │ │
  │ │implementarea │ │ │profesionale şi │ │ │ │ │ │
  │ │intervenţiilor/ │ │ │ONGuri │ │ │ │ │ │
  │ │campaniilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │informare (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 5.1. Indicatori │1. Pilotarea bugetării │0(2013) │Anual, │ n/a │ │ n/a │ n/a │ n/a │Metodologie 2014, │
  │de rezultat │pe programe finalizată │ │până la │ │ │ │ │ │pilotare 2015 │
  │ │ │ │indepli-│ │2014-2020│ │ │ │ │
  │ │ │ │nire │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤
  │ │2. Populaţie informată │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │Sau indicatori │
  │ │(comunicarea │ │ │ │ │ │ │ │echivalenţi de │
  │ │schimbării) (% şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │evaluare a │
  │ │nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │intervenţiilor de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comunicare a │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │schimbării │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │O.S. 5.2. Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane în sănătate │Total buget │
  │ │necesar: 600.750,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 600.750,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 5.2. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Dezvoltarea │1. Plan multianual │CVR (2013)│ Anual │a. MS, alte │2014-2020│Buget MS (#) │ 22.250,00│Buget de stat│1. Conform │
  │cadrului normativ │privind resursele umane│ │ │intituţii │ │ │ │şi venituri │planurilor │
  │pentru optimizarea │din sectorul de │ │ │subordonate şi │ │ │ │proprii │multianuale de │
  │resurselor umane │sănătate elaborat │ │ │coordonate, │ │ │ │Fonduri │servicii elaborate │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤autorităţi │ │ │ │structurale │2. Indicator de │
  │ │2. Metodologii, │ │ │locale, sindicate│ │ │ │(POCA, POCU) │rezultat al │
  │ │standarde, norme, │ │ │b. CMR, │ │ 22.250,00│ │ │politicii de │
  │ │reglementări privind │CVR (2013)│ Anual │universităţi │ │ │ │ │resurse umane │
  │ │resursele umane │ │ │medicină şi │ │ │ │ │vizând pliate pe │
  │ │elaborate (nr.) │ │ │farmacie, OAMMR │ │ │ │ │nevoia de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │prioritizare a │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţiilor cu │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │caracter preventiv │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la nivel de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comunitate pentru │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │grupurile │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vulnerabile (ex. │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Asigurarea │1. Documente de │CVR(2013) │ Anual │a. MS, alte │ │ 578.500,00│ 578.500,00│Buget de stat│POCU - Formare │
  │formării unui număr│redefinire/reorganizare│ │ │intituţii │ │ │ │şi venituri │personal Axa 4 - │
  │adecvat de │a specializărilor/ │ │ │subordonate şi │ │ │ │proprii │PI 4.3.2 - posibila│
  │categorii de │competenţelor pentru │ │ │coordonate │ │ │ │Fonduri │sursa finanţare │
  │personal cu │medici, asistenţi │ │ │b. CMR, OAMMR, │ │ │ │structurale │130 mil eur │
  │preponderenţă │medicali, alte tipuri │ │ │universităţi │ │ │ │(POCA, POCU) │ │
  │pentru │de persoană (nr.) │ │ │medicină şi │2014-2020│ │ │ │ │
  │specialităţile ├───────────────────────┼──────────┼────────┤farmacie, alte │ │ │ │ │ │
  │clinice │2. Personal medical │CVR (2013)│ Anual │structuri │ │ │ │ │ │
  │ │format (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 5.2. Indicatori │1. Comunităţi rurale │CVR(2013) │ Anual │ n/a │ │ n/a │ n/a │ n/a │2. Pe specialităţi,│
  │de rezultat │fără asistenţă medicală│ │ │ │ │ │ │ │în special cele │
  │ │primară, total, pe │ │ │ │2014-2020│ │ │ │deficitare şi pe │
  │ │regiuni şi judeţe │ │ │ │ │ │ │ │tipuri de furnizori│
  │ │(nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │ │(as. medicali, │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │medici MF/MG, │
  │ │2. Personal medical │CVR(2013) │ Anual │ │ │ │ │ │medicină şcolară, │
  │ │disponibil, pe │ │ │ │ │ │ │ │alţi specialişti şi│
  │ │specialităţi, pe judeţ │ │ │ │ │ │ │ │alt personal tehnic│
  │ │(număr şi indice la │ │ │ │ │ │ │ │esenţial) │
  │ │100.000 loc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │O.S. 5.3 Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor financiare în sănătate, asigurarea │Total buget │
  │controlului costurilor şi a protecţiei financiare a populaţiei │necesar: 53.622,50│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 53.622,50│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 5.3. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Creşterea │1. Cadru normativ │CVR(2013) │ Anual │a. MS şi/sau │ │ │ │Buget de stat│alocări specifice │
  │sustenabilă a │pentru creşterea │ │ │CNAS, MFP, alte │ │ │ │şi venituri │în Buget de stat şi│
  │veniturilor │sustenabilă a │ │ │instituţii │ │ │ │proprii │venituri proprii/ │
  │destinate sănătăţii│veniturilor destinate │ │ │relevante │ │ │ │ │salarii personal │
  │ │sănătăţii (nr. │ │ │b. MS, furnizori │2014-2020│ │ │ │ │
  │ │Documente promovate) │ │ │de servicii, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │CNAS, alte │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │structuri/ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │instituţii │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │coordonate sau │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │coordonate │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Creşterea │2. Cadrul normativ │ 0 (2013) │ Anual │a. MS şi/sau │ │ │ │Buget de stat│ │
  │accesului financiar│pentru pachet minimal │ │ │CNAS, MFP, alte │ │ │ │şi venituri │ │
  │la serviciile de │de servicii de sănătate│ │ │instituţii │ │ │ │proprii, │ │
  │sănătate │elaborat şi/sau │ │ │relevante │ │ │ │FNUASS │ │
  │ │revizuit │ │ │b. MS, furnizori │2014-2020│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │de servicii, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │CNAS, alte │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │structuri │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Revizuirea │1. Conturile naţionale │ 0 (2013) │ Anual │a. MS şi/sau │ │ 53.400,00│ 53.400,00│Buget de stat│Potenţiale surse │
  │sistemului de │de sănătate actualizate│ │ │CNAS, MFP, alte │ │ │ │şi venituri │finanţare │
  │finanţare şi ├───────────────────────┼──────────┼────────┤instituţii │ │ │ │proprii │10 mil eur. - │
  │rambursare a │2. Raport anual │ │ │relevante │ │ │ │Fonduri │fonduri structurale│
  │serviciilor de │cheltuieli cu │ │ │b. MS, furnizori │ │ │ │Structurale │POCU şi POCA │
  │sănătate şi │serviciile de │ │ │de servicii, │ │ │ │(POCA) │ │
  │controlul │sănătate dezagredate │ 0 (2013) │ Anual │CNAS, alte │2014-2020│ │ │ │ │
  │costurilor │pe unităţi │ │ │structuri │ │ │ │ │ │
  │ │administrative şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tipuri de servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │d. Implementarea │1. Sistem de audit cu │ │ │a. MS, CNAS, MFP │ │ │ │ │ │
  │unui control │stimulente şi │ │ │b. Furnizori │ │ │ │ │ │
  │riguros al │penalităţi funcţional │CVR(2013) │ Anual │servicii │ │ │ │ │ │
  │cheltuielilor │2. Furnizori auditaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │publice, odată cu │financiar anual │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │introducerea de │(nr şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │măsuri pentru ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │reducerea plăţilor │3. Intervenţii/campanii│CVR(2013) │ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │privind plăţile │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │oficiale şi plăţile │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │informale (naţionale, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │regionale şi judeţene) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │e. Creşterea │1. Opţiuni de politică │ │ │a. MS, CNAS, MFP │ │ 222,50│ 222,50│Banca │(#) Asistenţă │
  │ponderii │publică privind │ │ │b. Furnizori │ │ │ │Mondială (#) │tehnică │
  │asigurărilor │asigurările private │CVR(2013) │ Anual │publici/ privaţi │ │ │ │Buget de stat│ │
  │suplimentare de │definite │ │ │de servicii, CJAS│2014-2020│ │ │şi venituri │ │
  │sănătate şi │2. Număr de PPP-uri │ │ │Asiguratori │ │ │ │proprii │ │
  │dezvoltarea │ │ │ │privaţi │ │ │ │ │ │
  │parteneriatului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │public-privat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 5.3. Indicatori │1. Pondere neasiguraţi │ 7,9(2013)│ Anual │ n/a │ │ n/a │ n/a │ n/a │2. şi 4. Surse INS │
  │de rezultat │(%) │ │ │ │ │ │ │ │şi EUROSTAT - │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Eurostat │
  │ │2. Cheltuieli totale cu│CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │[hlth_sha_hf], │
  │ │sănătatea (% PIB) │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │Eurostat │
  │ │ │recent an │ │ │ │ │ │ │[hlth_sha_hf] │
  │ │ │disponi- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │bil) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │5 51(2011)│ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │2014-2020│ │ │ │ │
  │ │3. Neasiguraţi │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │beneficiari ai │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │programelor naţionale │recent an │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de sănătate, per │disponi- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │program (nr.) │bil) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │5 51(2011)│ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Cheltuieli private │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │cu sănătatea (% PIB) │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │recent an │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │disponi- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │bil) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │5 51(2011)│ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │5. Persoane cu │CVR(2013) │ CVR │ │ │ │ │ │ │
  │ │asigurări suplimentare │ │ (2013) │ │ │ │ │ │ │
  │ │de sănătate (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │O.S 5.4. Asigurarea şi monitorizarea calităţii serviciilor de sănătate publice şi private │Total buget │
  │ │necesar: 107.974,80│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 107.974,80│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 5.4. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Dezvoltarea şi │1. Metodologii, ghiduri│CVR (2013)│ Anual │a. MS, structuri │ │ 98.540,80│ 98.540,80│Banca │Vezi OS 6.1 - │
  │implementarea de │şi protocoale, │ │ │subordonate sau │ │ │ │Mondială │pentru nomenclator │
  │mecanisme de │proceduri pentru │ │ │coordonate │ │ │ │Fonduri │de dispozitive şi │
  │asigurare a │creşterea calităţii │ │ │relevante │ │ │ │Structurale │materiale medicale │
  │calităţii şi │serviciilor elaborate/ │ │ │b. Structuri de │2014-2020│ │ │(POCU, POCA) │ │
  │acreditarea │reactualizate, │ │ │specialitate │ │ │ │ │ │
  │furnizorilor │inclusiv parcurs │ │ │regionale şi │ │ │ │ │ │
  │ │terapeutic (nr. ). │ │ │judeţene, │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤furnizori de │ │ │ │ │ │
  │ │2. Personal medical │CVR (2013)│ Anual │servicii publici │ │ │ │ │ │
  │ │format pentru aplicarea│ │ │şi privaţi │ │ │ │ │ │
  │ │metodologii, ghiduri şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │protocoale, proceduri │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Furnizori de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │servicii cu sisteme │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │funcţionale de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │management al calităţii│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr. şi % - pe tipuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │furnizori, regiuni, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Rapoarte periodice │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │privind performanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │furnizorilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │servicii (nr. , - date │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dezagregate pe niveluri│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de asistenţă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │categorii de furnizori,│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │alte caracteristici) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │5. Furnizori auditaţi │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │anual (nr. , % ) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Creşterea │1. Studii, anchete, │CVR (2013)│ Anual │a. MS, INSP/ │ │ 9.434,00│ 9.434,00│Buget de stat│Buget de stat şi │
  │gradului de │evaluări privind │ │ │CNSCBT, alte │ │ │ │şi venituri │venituri proprii - │
  │siguranţă a │infecţiile nosocomiale │ │ │structuri │ │ │ │proprii │alocări MS şi INSP │
  │pacientului şi a │(nr. ) │ │ │subordonate sau │ │ │ │Fonduri │1. Anchete, studii,│
  │calităţii ├───────────────────────┼──────────┼────────┤coordonate │ │ │ │Structurale │etc │
  │serviciilor în │2. Plan strategic │ 0(2013) │ Anual, │b. Structuri de │2014-2020│ │ │(POCA, POCU) │ │
  │unităţile sanitare │naţional privind │ │până la │specialitate │ │ │ │ │ │
  │ │infecţiile nosocomiale │ │atingere│regionale şi │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ţintă │judeţene, │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤furnizori de │ │ │ │ │ │
  │ │3. Personal format pe │CVR (2013)│ Anual │servicii │ │ │ │ │ │
  │ │teme de siguranţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │pacientului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │calitatea serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medicale (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Spitale publice şi │CVR (2013)│ CVR │ │ │ │ │ │ │
  │ │private evaluate şi │ │ (2013) │ │ │ │ │ │ │
  │ │acreditate (nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 5.4. Indicatori │1. Incidenţa │CVR (2013 │ Anual │ n/a │ │ n/a │ n/a │ n/a │ │
  │de rezultat │infecţiilor nozocomiale│sau cel │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │cu microorganisme │mai recent│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │multi-rezistente la │an │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │antibiotice │disponi- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │bil) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │2014-2020│ │ │ │ │
  │ │2. Rata infecţii │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │nozocomiale în secţiile│sau cel │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │chirurgie │mai recent│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │an │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │disponi- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │bil) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Cadru de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │reglementare privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │evaluarea tehnologiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medicale îmbunătăţit - │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr. normative/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │documente) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Cadrul de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │reglementare privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │implementarea studiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │clinice pe pacienţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │umani îmbunătăţit │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr. normative/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │documente) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │O.S. 5.5. Dezvoltarea şi implementarea unei politici a medicamentului bazată pe dovezi, care să asigure accesul │Total buget │
  │echitabil şi sustenabil al populaţiei la medicaţie │necesar: 5.340,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 5.340,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 5.5. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Îmbunătăţirea │1. Cadru de │ 0 (2013) │ Anual │a. MS, CNAS, │2014-2020│ * │ │Buget de stat│Resurse │
  │politicii │reglementare privind │ │ │ANMDM │ │ │ │şi venituri │suplimentare pentru│
  │medicamentului │politica medicamentului│ │ │ │ │ │ │proprii (*) │investiţii │
  │ │revizuit (nr acte │ │ │ │ │ │ │Banca │infrastructură │
  │ │normative promovate) │ │ │ │ │ │ │Mondială │control calitate │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │medicament la │
  │ │2. Raport anual privind│CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │OS. 7.4.a., (*) │
  │ │consum de medicamente │ │ │ │ │ │ │ │Cheltuieli de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │personal │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1. Politica │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │medicamentului se │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │referă în principal│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la reglementări │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privind: │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metodologie HTA │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru includerea/ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │excluderea │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │moleculelor din │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lista medicamen- │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │telor decontate în │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sistemul asigu- │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rărilor sociale de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate, revizuire│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │OUG claw back, │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reglementări cost- │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │volum, reglementări│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de partajare a │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riscurilor, │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │revizuire preţuri, │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │etc. │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. Componenta │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3 Banca Mondială │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru creşterea │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │capacităţii în │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul HTA │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Introducerea │1. Campanii privind │CVR (2013)│ Anual │a. MS, CNAS, │ │ 5.340,00│ 5.340,00│Fonduri │ │
  │campaniilor de │siguranţa, calitatea │ │ │ANMDM │ │ │ │structurale │ │
  │conştientizare a │şi/sau costurile │ │ │ │ │ │ │(POCA) │ │
  │consumatorilor │medicamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │implementate (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 5.5. Indicatori │1. Lista de medicamente│0 (2013) │Anual │ n/a │2014-2020│ n/a │ n/a │ n/a │2. Anchete/studii │
  │de rezultat │revizuită │ │ │ │ │ │ │ │periodice │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │2. Pondere cheltuieli │CVR (2013 │Minim: │ │ │ │ │ │ │
  │ │cu generice din total │sau cel │2015, │ │ │ │ │ │ │
  │ │medicamente compensate │mai recent│2017, │ │ │ │ │ │ │
  │ │vândute (%) │an dispo- │2020 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │O.S 5.6. Promovarea cercetării şi inovării în sănătate │Total buget │
  │ │necesar: 213.600,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 213.600,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 5.6. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Dezvoltarea │1. Clustere de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, MEN, │2014-2020│ 213.600,00│ 213.600,00│Fonduri │1. Domenii clinice │
  │capacităţii de │cercetare în sănătate │ │ │Academia Ştiinţe │ │ │ │structurale │precum oncologie, │
  │cercetare la │în domenii clinice │ │ │medicale, │ │ │ │(POC) │boli neurologice, │
  │nivelul sistemului │având ca obiectiv │ │ │b. Universităţi │ │ │ │Buget de stat│etc.) bugetul nu │
  │de sănătate cu │principal sănătatea │ │ │de medicină şi │ │ │ │şi venituri │include valoarea │
  │integrarea rezul- ├───────────────────────┼──────────┼────────┤farmacie, │ │ │ │proprii │proiectelor de │
  │tatelor în practică│2. Proiecte de │CVR (2013)│ Anual │institute de │ │ │ │ │cercetare │
  │ │cercetare noi │ │ │cercetare, │ │ │ │ │ │
  │ │implementate cu │ │ │furnizori de │ │ │ │ │ │
  │ │finanţare europeană │ │ │servicii de │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Dezvoltarea │1. Plan sectorial CD │0 (2013) │ Anual │a. MS, MEN, │2014-2020│ │ │Fonduri │Conform previziuni │
  │cercetării în │coordonat de MS pentru │ │ │Academia Ştiinţe │ │ │ │Norvegiene │bugetare Planul │
  │sănătate publică │implementarea priori- │ │ │medicale, │ │ │ │Fonduri │sectorial Cercetare│
  │şi servicii de │tăţilor de cercetare │ │ │b. Universităţi │ │ │ │structurale │-Dezvoltare ce │
  │sănătate │aplicativă în sănătate │ │ │de medicină şi │ │ │ │(POC) │urmează a fi │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤farmacie, │ │ │ │Buget de stat│elaborat │
  │ │2. Proiecte de │CVR (2013)│ Anual │institute şi │ │ │ │şi venituri │ │
  │ │cercetare fundamentală │ │ │alte organizaţii │ │ │ │proprii │ │
  │ │şi aplicată în sănătate│ │ │de cercetare │ │ │ │ │ │
  │ │publică implementate cu│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │finanţare europeană │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 5.6. Indicatori │1. Aplicaţii │CVR (2013)│ Anual │ n/a │2014-2020│ n/a │ n/a │ n/a │ │
  │de rezultat │transferate în practica│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medicală rezultate din │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │proiectele de cercetare│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │2. Articole acceptate │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │în publicaţii peer- │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │reviewed (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │O.S. 5.7. Colaborare intersectorială pentru o stare de sănătate mai buna a populaţiei, în special a grupurilor │Total buget │
  │vulnerabile │necesar: 48.950,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 48.950,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 5.7. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Dezvoltarea şi │1. Propuneri de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, MEN, │2014-2020│ 40.050,00│ 40.050,00│Fonduri │ │
  │implementarea de │revizuire cadru de │ │ │Ministerul │ │ │ │Norvegiene │ │
  │programe naţionale │reglementare pentru │ │ │Muncii, Ministe- │ │ │ │Buget de stat│ │
  │intersectoriale │includerea HiAP │ │ │rul Muncii, │ │ │ │şi venituri │ │
  │adaptate nevoilor ├───────────────────────┼──────────┼────────┤Familiei, │ │ │ │proprii │ │
  │specifice ale │2. Parteneriate │CVR (2013)│ Anual │Protecţiei │ │ │ │Fonduri │ │
  │grupurilor │intersectoriale │ │ │Sociale şi │ │ │ │structurale │ │
  │vulnerabile de la │dezvoltate (nr. ) │ │ │Persoanelor │ │ │ │(POCU) │ │
  │nivel local ├───────────────────────┼──────────┼────────┤Vârstnice │ │ │ │Programul de │ │
  │ │3. ONG-uri care │CVR (2013)│ Anual │b. Personal │ │ │ │Cooperare │ │
  │ │implementează proiecte │ │ │asistenţă │ │ │ │Romano- │ │
  │ │în domeniul sănătăţii │ │ │comunitară; │ │ │ │Elveţian │ │
  │ │la nivel naţional/ │ │ │autorităţi │ │ │ │ │ │
  │ │comunitar (nr. ) │ │ │regionale şi │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │locale, ONG-uri │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Stimularea │1. APL implicate în │ │ │a. MS/Ministerul │2014-2020│ 8.900,00│ 8.900,00│Bugete │vezi şi buget │
  │cooperării │finanţarea şi │ │ │Muncii, Familiei,│ │ │ │autorităţi │OS 4.1 │
  │instituţiilor │implementarea │ │ │Protecţiei │ │ │ │locale │ │
  │descentralizate la │proiectelor de sănătate│ │ │Sociale şi │ │ │ │Buget de stat│ │
  │nivel regional, │la nivel comunităţii │ │ │Persoanelor │ │ │ │şi venituri │ │
  │judeţean şi local │pentru populaţii │ │ │Vârstnice, APL, │ │ │ │proprii │ │
  │pentru sprijinirea │vulnerabile (nr. ) │ │ │CJ, Guvernul │ │ │ │Fonduri │ │
  │furnizării │ │ │ │României, ANR, │ │ │ │structurale │ │
  │integrate de │ │ │ │Prefecturi, ONG, │ │ │ │(POCA) │ │
  │servicii medico- │ │ │ │MEN etc. │ │ │ │ │ │
  │sociale adresate │ │ │ │b. Funcţie │ │ │ │ │ │
  │populaţiilor │ │ │ │competente, MS, │ │ │ │ │ │
  │vulnerabile │ │ │ │CNAS şi alte │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ministere │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │relevante, ONG, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │DSP, APL, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │furnizori de │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │servicii, ONG │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 5.7. Indicatori │1. Grupuri de lucru │CVR (2013)│ Anual │ n/a │2014-2020│ n/a │ n/a │ n/a │1. Pe orice teme │
  │de rezultat │intersectoriale │ │ │ │ │ │ │ │de sănătate │
  │ │funcţionale (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │întâlniri şi documente │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │elaborate) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │2. Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │implementate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │parteneriat cu ONG-uri │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Persoane vulnerabile│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │beneficiare ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │proiectelor specifice, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │în care de etnie romă │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤
  │ OG 6. Eficientizarea sistemului de sănătate prin accelerarea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor moderne (E-sănătate) │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
  │O.S. 6.1. Dezvoltarea unui sistem informatic integrat în domeniul sănătăţii prin implementarea de soluţii sustenabile │Total buget │
  │de e-sănătate │necesar: 434.987,50│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 412.141,66│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 6.1. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Asigurarea │1. Standarde de │CVR (2013)│ Anual │a. MS,CNAS │2015-2020│ 133.500,00│ 98.790,00│Buget de stat│2. Măsura de │
  │standardizării, │interoperabilitate │ │ │b. structuri de │ │ │ │şi venituri │sprijinire OS 5.4. │
  │integrării şi │elaborate (nr. ) │ │ │specialitate la │ │ │ │proprii │ │
  │interoperabilităţii├───────────────────────┼──────────┼────────┤nivel regional │ │ │ │Fonduri │ │
  │în sistemul │2. Clasificarea ICPC- │0(2013) │ Anual │şi judeţean, │ │ │ │Structurale │ │
  │informatic din │WONCA în medicina │ │ │furnizori de │ │ │ │(POCA, POC) │ │
  │sectorul de │primară implementată │ │ │servicii de │ │ │ │ │ │
  │sănătate ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sănătate │ │ │ │ │ │
  │ │3. Clasificarea CIM10 │0(2013) │ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │(sau ulterioare) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │adoptată în servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ambulatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │specialitate │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤ │ ├─────────────┼───────────────────┤
  │b. Dezvoltarea │1. Registrului Naţional│0(2013) │ Anual │a. MS │2014-2018│ │ │Fonduri │*Proiect Elaborarea│
  │suportului │de Dispozitive Medicale│ │ │b. ANMDM, CNAS, │ │ │ │Structurale │şi implementarea │
  │informatic necesar │funcţional │ │ │MS, structuri de │ │ │ │(PODCA 2007- │unui sistem │
  │gestionării │ │ │ │specialitate la │ │ │ │2013*, POCA) │integrat de │
  │anumitor aspecte │ │ │ │nivel central, │ │ │ │ │management al │
  │esenţiale pentru │ │ │ │regional şi │ │ │ │ │activităţilor şi │
  │sectorul de │ │ │ │judeţean, │ │ │ │ │documentelor din │
  │sănătate │ │ │ │furnizori de │ │ │ │ │cadrul MS şi │
  │ │ │ │ │servicii de │ │ │ │ │instituţiile │
  │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │subordonate, în │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │scopul îmbunătă- │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţirii eficacităţii │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │organizaţionale, │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cod SMIS 37667 │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │finanţat prin PODCA│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2007-2013 │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ ├─────────────┤ │ │
  │ │2. Sistem integrat de │ 0(2013) │ Anual │ │ │ │ 11.864,16│ │ 10.864,16│
  │ │management al │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │activităţilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │documentelor MS şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │instituţii subordonate │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Consolidarea │1. Registre de pacienţi│CVR (2013)│ Anual │a. MS şi/sau │2014-2020│ 48.950,00│ 48.950,00│Fonduri │* nu include │
  │registrelor de │/proceduri conform │ │ │CNAS, INSP, IOB, │ │ │ │Norvegiene │alocarea pentru │
  │boală sau proceduri│standardelor/practi- │ │ │IOC │ │ │ │(buget dispo-│registrele cancer │
  │existente şi │cilor europene │ │ │b. Structuri de │ │ │ │nibil estimat│vezi OS 3.2, şi │
  │constituirea unor │funcţionale (nr. ) │ │ │specialitate la │ │ │ │9.345) │nici registrele de │
  │registre noi │ │ │ │nivel regional şi│ │ │ │Fonduri │TB şi HIV HVB HVC │
  │ │ │ │ │judeţean, │ │ │ │structurale │del OS 3. │
  │ │ │ │ │furnizori de │ │ │ │(POCA) │ │
  │ │ │ │ │servicii de │ │ │ │Buget de stat│ │
  │ │ │ │ │sănătate, INSP │ │ │ │şi venituri │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │proprii │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │d. Consolidarea │1. Sistem informaţi- │0 (2013) │ Anual │a. MS, CNAS, alte│2014-2020│ 41.162,50│ 41.162,50│Buget de stat│2. Sistem funcţi- │
  │sau dezvoltarea │onal comprehensiv │ │ │structuri │ │ │ │şi venituri │onal pentru │
  │soluţiilor TIC │pentru medicina primară│ │ │subordonate sau │ │ │ │proprii │medicamente cu/fără│
  │privind serviciile │dezvoltat şi funcţional│ │ │coordonate │ │ │ │Fonduri │contribuţie │
  │de sănătate în ├───────────────────────┼──────────┼────────┤b. Structuri de │ │ │ │structurale │personală, excepţie│
  │cadrul proiectelor │2. Reţeta electronică a│Da (2014) │ Anual │specialitate la │ │ │ │(POC, POCA) │stupefiante, │
  │E-sănătate │pacientului complet │ │ │nivel regional │ │ │ │ │psihotrope, │
  │ │implementată şi │ │ │şi judeţean, │ │ │ │ │medicaţie la liber │
  │ │funcţională │ │ │furnizori de │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤servicii de │ │ │ │ │ │
  │ │3. E-bilet de trimi- │CVR (2013)│ Anual │sănătate, INSP │ │ │ │ │ │
  │ │tere, e-concediu │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │implementat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │funcţional │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Cardul naţional de │În │ Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │asigurări de sănătate │derulare │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │finalizat │(2014) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │e. Îmbunătăţirea │1. Dispecerate │CVR (2013)│ Anual │a. MS, MAI-DSU, │2014-2020│ 211.375,00│ 211.375,00│Buget de stat│Sprijin pentru │
  │utilizării │integrate regionale/ │ │ │unităţi sanitare,│ │ │ │şi venituri │OS 4.4., coroborat │
  │soluţiilor TIC în │sub-regionale de │ │ │IGSU, SMURD, STS │ │ │ │proprii │cu investiţii non │
  │serviciile de │urgenţă funcţionale │ │ │b. MS, MAI, │ │ │ │Fonduri │e-sănătate │
  │urgenţă │(nr. ) │ │ │unităţi sanitare,│ │ │ │structurale │infrastructura în │
  │ │2. Sistem de │ │ │IGSU, SMURD │ │ │ │(POC, POCA, │cadrul OS 7.3 │
  │ │telecomunicaţii, voce │ │ │ │ │ │ │POCU) │ │
  │ │şi date pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │serviciile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ambulanţă şi SMURD │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │funcţional │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Personal format │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 6.1. Indicatori │1. Procent de cabinete │CVR(2013) │Anual │ n/a │2014-2020│ n/a │ n/a │ n/a │ │
  │de rezultat │de medicina de familie │ │până la │ │ │ │ │ │ │
  │ │care utilizează │ │atingere│ │ │ │ │ │ │
  │ │clasificarea ICPC/WONCA│ │ţintă │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │2. Dosarul Electronic │0(2013) │Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │al Pacientului (DES) │ │până la │ │ │ │ │ │ │
  │ │finalizat şi funcţional│ │atingere│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ţintă │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Sistem "paper free" │CVR(2013) │Anual │ │ │ │ │ │ │
  │ │între sectorul de │ │până la │ │ │ │ │ │ │
  │ │urgenţă pre-spitalicesc│ │atingere│ │ │ │ │ │ │
  │ │şi unităţile de primiri│ │ţintă │ │ │ │ │ │ │
  │ │urgenţă funcţional │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │O.S. 6.2. Creşterea accesului la servicii de sănătate prin utilizarea serviciilor de telemedicină │Total buget │
  │ │necesar: 106.800,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 106.800,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 6.2. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Implementarea │1. Personal din │CVR (2013)│ Anual │a. MS │2014-2020│ 13.350,00│ 13.350,00│Fonduri │ │
  │fazei a II-a a │serviciile de urgenţă │ │ │b. Structuri de │ │ │ │structurale │ │
  │programului │format să furnizeze │ │ │specialitate la │ │ │ │(POCU, POCA) │ │
  │integrat de │servicii de │ │ │nivel regional │ │ │ │Buget de stat│ │
  │telemedicină în │telemedicină (nr. ) │ │ │şi judeţean, │ │ │ │şi venituri │ │
  │sistemul de urgenţă│ │ │ │furnizori de │ │ │ │proprii │ │
  │ │ │ │ │servicii de │ │ │ │Banca │ │
  │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │Mondială │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │(componenta │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │1) │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Dezvoltarea de │1. Comunităţi izolate │CVR (2013)│ Anual │a. MS │2014-2020│ 93.450,00│ 93.450,00│Fonduri │* Proiect Creşterea│
  │soluţii inovative │deservite prin servicii│ │ │b. Structuri de │ │ │ │Europene │calităţii actului │
  │şi inclusive de │de telemedicină pentru │ │ │specialitate la │ │ │ │(POC, POCU, │medical prin │
  │telemedicină │asistenţa medicală │ │ │nivel regional │ │ │ │POSCCE 2007- │implementarea │
  │ │primară (nr. ) │ │ │şi judeţean, │ │ │ │2013*) │sistemului │
  │ │2. Proiecte teleme- │ │ │furnizori de │ │ │ │Buget de stat│informatic de │
  │ │dicină nou-dezvoltate │ │ │servicii de │ │ │ │şi venituri │telemedicină, │
  │ │şi implementate │ │ │sănătate │ │ │ │proprii │finanţat prin │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSCCE 2007-2013, │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COD SIMIS 49472 - │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │81.979 mii lei │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 6.2. Indicatori │1. Beneficiari servicii│CVR (2013)│ Anual │ n/a │2014-2020│ n/a │ n/a │ n/a │ │
  │de rezultat │de telemedicină nou │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dezvoltate (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤
  │ OG 7. Dezvoltarea infrastructurii la nivel naţional, regional şi local, în vederea reducerii inechităţii accesului la serviciile de sănătate │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
  │O.S. 7.1. Îmbunătăţirea infrastructurii spitaliceşti în condiţiile necesarei remodelări a reţelei spitaliceşti prin │Total buget │
  │restructurare şi raţionalizare │necesar: 3.380.220,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 3.380.220,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 7.1. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Raţionalizarea │1. Spitale locale │CVR(2013) │ Anual │a. MS, APL │2014-2020│ 222.500,00│ 222.500,00│Buget de stat│centre multifuncţi-│
  │şi transformarea │reabilitate şi │ │ │b. CJ, APL, │ │ │ │şi venituri │onale/ambulatorii, │
  │spitalelor locale │transformate în alte │ │ │Spitale │ │ │ │proprii │centre comunitare, │
  │ │tipuri de servicii │ │ │ │ │ │ │Banca │centre de │
  │ │(nr. ) │ │ │ │ │ │ │Mondială │permanenţă, etc. │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │Bugete │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │autorităţi │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │publice │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │locale │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │structurale │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │(POR) │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Dezvoltarea şi │1. Spitale judeţene │CVR(2013) │ Anual │a. MS, APL, MDRAP│2014-2020│ 890.000,00│ 890.000,00│Fonduri │3. Vizând │
  │raţionalizarea │eficientizate energetic│ │ │b. CJ, APL, │ │ │ │structurale │accesibilizarea │
  │spitalelor judeţene│(nr. ) │ │ │Spitale │ │ │ │(POR), Banca │mediului fizic, │
  │ │2. Spitale judeţene │ │ │ │ │ │ │Mondială │informaţional şi/ │
  │ │echipate (nr. ) │ │ │ │ │ │ │Buget de stat│sau comunicaţional │
  │ │3. Spitale modernizate │ │ │ │ │ │ │şi venituri │pentru persoanele │
  │ │(nr. ) │ │ │ │ │ │ │proprii │cu dizabilităţi │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bugetul se va │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ajusta în funcţie │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de alocările din │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fonduri structurale│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- (POR) │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Dezvoltarea şi │1. Spitale regionale │0 (2103) │ Anual │a. MS, APL, MDRAP│2014-2020│ 2.002.500,00│ 2.002.500,00│Fonduri │Investiţii pt. │
  │raţionalizarea │nou-construite sau │ │ │b. Spitale │ │ │ │europene(POR)│OS 4.4, 4.5 │
  │spitalelor de nivel│reabilitate (nr. ) │ │ │ │ │ │ │Banca │Bugetul se va │
  │regional şi │ │ │ │ │ │ │ │Mondială │ajusta în funcţie │
  │naţional │ │ │ │ │ │ │ │(componenta │de alocările din │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │1) │fonduri structurale│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │Programul de │- (POR) │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │cooperare │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │Româno- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │Elveţian (ATI│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │pediatrie) │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │Buget de stat│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │proprii │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │d. Aducerea la │1. Centre de │0 (2103) │0 (2103)│a. MS │2014-2020│ 178.000,00│ 178.000,00│Banca │BM - echipament │
  │standarde moderne │radioterapie │ │ │b. CJ, autorităţi│ │ │ │Mondială │radioterapie şi │
  │a infrastructuri │modernizate/echipate, │ │ │locale, Spitale │ │ │ │(componenta │construire buncăr │
  │serviciilor de │pe nivele regionale/ │ │ │ │ │ │ │1.1) │ │
  │radioterapie şi │judeţene (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │oncologie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │e. Creşterea │1. Laboratoare │CVR(2013) │ Anual │a. MS │2014-2020│ 87.220,00│ 87.220,00│Banca │ │
  │capacităţii de │regionale de citologie │ │ │b. CJ, APL, │ │ │ │Mondială │ │
  │diagnostic precoce │modernizate (nr. ) │ │ │Furnizori de │ │ │ │(componenta │ │
  │(screening) şi │2. Unităţi dg. Rx │ │ │servicii │ │ │ │1.1, 1.2) │ │
  │tratament pentru │regionale modernizate │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │
  │cancer (col, sân │(nr. ) │ │ │ │ │ │ │norvegiene │ │
  │şi colon) │ │ │ │ │ │ │ │Buget de stat│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │proprii │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │OS 7.1. Indicatori │1. Populaţie acoperită │0(2013) │ Anual │ n/a │2014-2020│ n/a │ n/a │ n/a │2. Cheltuielile cu │
  │de rezultat │de spitalele regionale │ │ │ │ │ │ │ │consumul energetic │
  │ │nou construite/ │ │ │ │ │ │ │ │se vor raporta în │
  │ │modernizate (nr şi %) │ │ │ │ │ │ │ │primul an calen- │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │daristic după │
  │ │2. Costuri cu consumul │CVR (medie│ Vezi │ │ │ │ │ │finalizarea │
  │ │energetic ale spita- │pe 2 ani │Obser- │ │ │ │ │ │lucrărilor de │
  │ │lelor judeţene │anterior │vaţii │ │ │ │ │ │reabilitare │
  │ │reabilitate │reabili- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │tării) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │3. Densitatea │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │3. Indicator │
  │ │infrastructurii │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │Eurostat │
  │ │medicale de înaltă │recent an │ │ │ │ │ │ │[hlth_rs_equip]. │
  │ │tehnologie, pe tipuri │disponi- │ │ │ │ │ │ │Suplimentar surse │
  │ │(la 100.000 locu.) │bil) CT: │ │ │ │ │ │ │naţionale recente │
  │ │ │0.7 (2011)│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │RMN: 0.3 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(2011) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │4. Densitatea │CVR(2013) │ Anual │ │ │ │ │ │4. Indicator │
  │ │echipamente de │ │ │ │ │ │ │ │Eurostat │
  │ │radioterapie la │ │ │ │ │ │ │ │[hlth_rs_equip]. │
  │ │standarde UE │ │ │ │ │ │ │ │Suplimentar surse │
  │ │funcţionale, pe tipuri │ │ │ │ │ │ │ │naţionale recente │
  │ │de echipamente (la │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │100.000 loc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │O.S. 7.2. Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate oferite în regim ambulatoriu prin asistenţa medicală │Total buget │
  │comunitară, medicina de familie şi ambulatorul de specialitate │necesar: 3.362.180,90│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 3.362.180,90│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 7.2. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Asigurarea │1. Centre de asistenţă │ │ │a. MS, MMFPSPV, │ │ │ │Fonduri │Buget disponibil - │
  │infrastructurii │comunitară reabilitate │ │ │MDRAP │ │ │ │structurale -│Program de │
  │necesare │(nr.) │CVR(2013) │Anual │b. Autorităţi │2014-2020│ 133.500,00│ 133.500,00│POR │cooperare Româno- │
  │dezvoltării │ │ │ │locale; structuri│ │ │ │Programul de │Elveţian │
  │graduale a reţelei │ │ │ │de specialitate, │ │ │ │cooperare │ │
  │de servicii │ │ │ │ONG-uri │ │ │ │Româno- │ │
  │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │Elveţian │ │
  │comunitară │ │ │ │ │ │ │ │Buget de stat│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │proprii │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Modernizarea │1. Cabinete de │CVR(2013) │Anual │a. CJ, APL │ │ │ │Buget de stat│ │
  │infrastructurii de │asistenţă medicală │ │ │b. Furnizori de │ │ │ │şi venituri │ │
  │medicina de familie│Primara (MF)/centre de │ │ │servicii de │2014-2016│ 53.400,00│ 53.400,00│proprii │ │
  │ │permanenta reabilitate │ │ │asistenţă │ │ │ │ │ │
  │ │sau dotate (nr.) │ │ │medicală │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │primară (MF) │ │ │ │Fonduri │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │structurale │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │(PNDR) │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │c. Continuarea │1. Ambulatorii de │CVR(2013) │Anual │a. MS, CJ, APL │ │ │ │Banca │Bugetul disponibil │
  │modernizării │specialitate │ │ │b. Autorităţi │2014-2020│ 29.213,48│ 29.213,48│Mondială │estimat nu include │
  │infrastructurii │reabilitate/construite/│ │ │locale, Furnizori│ │ │ │Fonduri │alocările din │
  │serviciilor │echipate │ │ │de servicii │ │ │ │structurale │fonduri structurale│
  │ambulatorii de │ │ │ │ │ │ │ │(POR) │ │
  │diagnostic şi │ │ │ │ │ │ │ │Buget de stat│ │
  │tratament │ │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │proprii │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │d. Sprijinirea │1. Centre de îngrijiri │ │ │a. MS, CJ, │2014-2020│ 3.146.067,42│ 3.146.067,42│Buget de stat│2. Servicii de │
  │implementării │pe termen lung │ │ │autorităţi locale│ │ │ │şi venituri │sănătate (incl. B. │
  │serviciilor de │reabilitate (nr.) │ │ │b. Autorităţi │ │ │ │proprii Banca│neurologice ce │
  │îngrijiri pe termen│2. Centre de îngrijiri │CVR(2013) │Anual │locale, Furnizori│ │ │ │Mondială │necesită ventil │
  │lung │paliative dezvoltate │ │ │de servicii │ │ │ │(componenta │mecanică. paliatie,│
  │ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │2) (#) │s.a.) sau servicii │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │îngrijiri pe termen│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lung │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┤ ├─────────────┼───────────────────┤
  │OS 7.2. Indicatori │1. Populaţie deservita │CVR(2013) │Anual │ n/a │2014-2020│ n/a │ n/a │ n/a │1. Metodologia de │
  │de rezultat │de ambulatorii de │ │ │ │ │ │ │ │calcul pentru acest│
  │ │specialitate │ │ │ │ │ │ │ │indicator de │
  │ │modernizate (nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │ │finalizat │
  ├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤
  │O.S. 7.3. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor integrate de urgenţă │Total buget │
  │ │necesar: 347.100,00│
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 347.100,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 7.3. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Dotarea │1. Vehicule de │CVR(2013) │Anual │a. MS, IGSU │2014-2020│ 13.350,00│ 13.350,00│Buget de │ │
  │serviciilor de │transport urgenţă │ │ │b. ISU, SMURD, │ │ │ │stat şi │ │
  │ambulanţă şi SMURD │achiziţionate, pe │ │ │Serviciile de │ │ │ │venituri │ │
  │cu echipament │tipuri (nr.) │ │ │ambulanţă │ │ │ │proprii │ │
  │specific de │ │ │ │ │ │ │ │Programul de │ │
  │transport în │ │ │ │ │ │ │ │Cooperare │ │
  │condiţii de urgenţă│ │ │ │ │ │ │ │Româno- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │Elveţian │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Finalizarea │1. Echipaje SMURD │CVR(2013) │Anual │a. MS, IGSU │ │ │ │Buget de │ │
  │extinderii │operaţionale (nr.) │ │ │b. ISU, SMURD, │2014-2020│ 333.750,00│ 333.750,00│stat şi │ │
  │infrastructurii │ │ │ │Serviciile de │ │ │ │venituri │ │
  │SMURD │ │ │ │ambulanţă │ │ │ │proprii │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤
  │OS 7.3. Indicatori │Vezi indicatori de rezultat de la OS 4.4. │
  │de rezultat │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
  │O.S. 7.4. Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate publică │Total buget 312.034,00│
  │ │necesar: │
  │ │Total buget │
  │ │disponibil: 182.450,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
  │OS 7.4. Indicatori de performanţă │
  ├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤
  │a. Îmbunătăţirea │1. Laboratoare de │ │ │a. MS │2014-2020│ 129.584,00│ │Buget de stat│1. Vizează │
  │infrastructurii │sănătate publică │ │ │b. INSP, CJ, │ │ │ │şi venituri │laboratoare de boli│
  │laboratoarelor de │modernizate şi │ │ │autorităţi locale│ │ │ │proprii │infecţioase, mediu,│
  │sănătate publică │echipate (nr.) │ │ │de sănătate, │ │ │ │ │inclusiv radiaţii │
  │ │ │ │ │instituţii de │ │ │ │ │ionizante 20 mil. │
  │ │ │ │ │profil │ │ │ │ │EUR(echip. suprav. │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │calit. apei) 4 mil.│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EUR (alte lab. │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate publică)* │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5,12 mil EUR (lab. │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mobile control │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │calit. medicam.) │
  ├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │b. Realizarea │1. Număr unităţi │ │ │a. MS │ │ │ │Buget de stat│ │
  │investiţiilor de │sanitare modernizate şi│ │ │b. Spitale │2014-2020│ 182.450,00│ 182.450,00│şi venituri │ │
  │infrastructură, │echipate │ │ │ │ │ │ │proprii │ │
  │tehnologie şi │ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │
  │echipamente de │ │ │ │ │ │ │ │Structurale │ │
  │gestionarea a │ │ │ │ │ │ │ │(POS Mediu │ │
  │deşeurilor medicale│ │ │ │ │ │ │ │2007-2013, │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │POIM 2014- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │2020, POR │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │2014-2020) │ │
  ├───────────────────┼───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤
  │OS 7.3. Indicatori │Vezi indicatori de rezultat comuni cu OS relevante │
  │de rezultat │ │
  ├───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┤
  │TOTAL GENERAL │43.651.246,40│41.344.790,41│ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────────────┘

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Legedă │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ANMDM Agenţia naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor │
  │ Medicale │
  │ANT Agenţia Naţională de Transplant │
  │APL Autoritate Publică Locală │
  │CCM Country Coordination Mechanism │
  │CJ Consilii Judeţene │
  │CJAS Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate │
  │CMR Colegiul Medicilor din România │
  │CNAS Casa Naţională de Asigurări de Sănătate │
  │CNBR Comitetul Naţional pentru Boli Rare │
  │CVR Colectare valori de referinţă (date baseline) │
  │ECDC Centrul European pentru Controlul Bolilor │
  │EHIS European health interview survey │
  │GFATM Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria │
  │IGSU Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă │
  │IP "M. Nasta" Inst. Pneumoftiziologie "Marius Nasta" │
  │INCDMI "Cantacuzino" Inst. Naţional Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie│
  │ şi Imunologie "Cantacuzino" │
  │INS Ins. Naţional de Statistică │
  │INSP Inst. Naţional Sănătate Publică │
  │IOMC Inst. Ocrotire Mamă şi Copil │
  │JAF Joint Assessment Framework │
  │MAI Min. Afacerilor Interne (MAI- DSU) - Departamentul │
  │ pentru Situaţii de Urgenţă │
  │MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale │
  │MEN Ministerul Educaţiei Naţionale │
  │MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei │
  │ Publice │
  │MMPSFPV Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale, Familiei şi │
  │ Persoanelor Vârstnice │
  │MFP Ministerul Finanţelor Publice │
  │MS Ministerul Sănătăţii │
  │OMS Organizaţia Mondială a Sănătăţii │
  │POCA Programul Operaţional Capacitate Administrativă │
  │ 2014-2020 │
  │PODCA Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii │
  │ Administrative 2007-2013 │
  │POC Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 │
  │POCU Programul Operaţional Capacitate Umană 2014-2020 │
  │POIM Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 │
  │POSCCE Programul Operaţional Sectorial Creşterea │
  │ Competitivităţii Economice 2007-2013 │
  │PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 │
  │POR Programul Operaţional Regional │
  │POAT Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │
  │PN Program Naţional de Sănătate │
  │STS Serviciul de Telecomunicaţii Speciale │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  -------