ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*actualizată*)
privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
(actualizată până la data de 22 mai 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 14 noiembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 mai 2005 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 201 din 16 mai 2003; ORDONANŢĂ nr. 94 din 26 august 2004; ORDONANŢĂ nr. 10 din 21 ianuarie 2005; LEGEA nr. 146 din 17 mai 2005.
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Definiţii


  Articolul 1

  În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
  a) trezoreria statului - un sistem unitar şi integrat prin care statul asigura efectuarea operaţiunilor de încasări şi plati privind fonduri publice, inclusiv cele privind datoria publică, şi a altor operaţiuni ale statului, în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
  b) titluri de stat - înscrisuri care atesta datoria publică sub forma de bonuri, certificate de trezorerie, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populaţie nerascumparate la scadenta şi transformate în certificate de depozit, sau alte instrumente financiare constituind împrumuturi ale statului în moneda naţionala sau în valută, pe termen scurt, mediu şi lung. Acestea pot fi emise în forma materializata sau dematerializată, nominative sau la purtător, şi pot fi negociabile sau nenegociabile;
  c) operaţiuni repo - tranzacţii reversibile în cadrul cărora Ministerul Finanţelor Publice cumpara titluri de valoare cu risc zero, în lei sau în valută, cu angajamentul partenerului de a rascumpara respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei;
  d) cumpărări reversibile repo - tranzacţii reversibile în cadrul cărora Ministerul Finanţelor Publice cumpara titluri de stat pentru tranzactionare de la intermediarii autorizaţi conform prevederilor legale, cu angajamentul acestora de a le rascumpara la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei;
  e) cont escrow - cont deschis de instituţii publice la bănci, în baza unei înţelegeri între doua sau mai multe părţi, în care sunt păstrate la dispoziţia acestora anumite sume în lei sau în valută, într-o limita şi în condiţii convenite;
  f) bilet la ordin - înscris prin care emitentul se obliga sa plătească beneficiarului, la scadenta sau la ordinul acestuia, o sumă de bani;
  g) avalizare bilet la ordin - procedura prin care se acordă o garanţie suplimentară privind asigurarea plăţii la scadenta a sumei înscrise în biletul la ordin;
  h) cont corespondent - cont curent deschis de Ministerul Finanţelor Publice la o banca din străinătate cu scopul efectuării de operaţiuni de încasări şi plati în valută.


  Capitolul II Operaţiuni derulate prin trezoreria statului


  Articolul 2

  (1) Prin trezoreria statului se derulează operaţiunile de încasări şi plati privind fonduri publice care privesc, după caz, fără a se limita la acestea:
  a) veniturile şi cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului;
  b) veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie şi se utilizează potrivit reglementărilor legale;
  c) veniturile şi cheltuielile bugetelor instituţiilor publice;
  d) emiterea certificatelor de trezorerie pentru populaţie, răscumpărarea acestora la scadenta şi transformarea certificatelor de trezorerie în certificate de depozit;
  e) datoria publică interna şi externa, inclusiv serviciul datoriei publice interne şi externe;
  f) alte venituri şi cheltuieli privind fonduri publice, reglementate prin dispoziţii legale, inclusiv drepturile de încasat şi obligaţiile de plată ale statului, la baza cărora stau acorduri şi convenţii guvernamentale şi comerciale.
  (2) Statul garantează efectuarea operaţiunilor financiare prin trezoreria statului în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi păstrarea integrităţii disponibilităţilor băneşti.


  Capitolul III Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului


  Articolul 3

  (1) Contul curent general al trezoreriei statului funcţionează la Banca Naţionala a României şi este deschis în numele Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor trezoreriei statului din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi al administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  ---------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 201 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  (2) În contul curent general al trezoreriei statului Banca Naţionala a României înregistrează încasările şi efectuează plăţile în limita disponibilităţilor existente în cont.
  (3) Contul curent general al trezoreriei statului se consolideaza zilnic la nivelul Centralei Băncii Naţionale a României.
  (4) Funcţionarea contului curent general al trezoreriei statului şi înregistrarea operaţiunilor în acest cont se stabilesc prin convenţie încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României.
  (5) Este interzisă preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor trezoreriei statului din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, autorizate sa administreze acest cont.
  (6) Pentru toate operaţiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului, precum şi prin conturile de valută deschise în evidenţele Băncii Naţionale a României, pe numele Ministerului Finanţelor Publice, se plătesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului în conformitate cu prevederile art. 21 şi 28 din Legea nr. 312/2004
  privind Statutul Băncii Naţionale a României.
  --------
  Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din Secţiunea I, Cap. II din ORDONANŢA nr. 10 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 28 ianuarie 2005.
  (7) Prin derogare de la alin. (5), precum şi de la art. 24 din Legea nr. 500/2002
  privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, plata comisioanelor se efectuează prin debitarea directa de către Banca Naţionala a României a contului curent general al Trezoreriei Statului.
  ---------
  Alin. (7) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din Secţiunea I, Cap. II din ORDONANŢA nr. 10 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 28 ianuarie 2005.


  Articolul 4

  Operaţiunile de încasări şi plati prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt evidentiate în contabilitatea trezoreriei statului potrivit planului de conturi aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.


  Articolul 5

  (1) Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, efectuează operaţiunile de încasări şi plati prin unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal, cu excepţia instituţiilor publice ai căror conducatori au calitatea de ordonatori principali şi secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale şi instituţiilor publice autonome cu sediul în municipiul Bucureşti, precum şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care efectuează operaţiunile de încasări şi plati prin Trezoreria Municipiului Bucureşti.
  (2) În vederea efectuării cheltuielilor instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, au obligaţia de a prezenta unităţilor trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat şi repartizat pe trimestre în condiţiile legii.
  (3) La decontarea sumelor în numerar sau prin virament din conturile instituţiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unităţile trezoreriei statului verifica existenta bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor respective şi a listelor de investiţii, aprobate în condiţiile legii, urmărind respectarea limitei creditelor bugetare deschise şi repartizate sau a disponibilităţilor de fonduri, după caz, şi a destinaţiei acestora, precum şi alte obiective stabilite prin norme metodologice de către Ministerul Finanţelor Publice.
  (4) Din conturile de cheltuieli sau de disponibilitati, după caz, ale instituţiilor publice, deschise la trezoreria statului, se pot elibera sume pentru efectuarea de plati în numerar, reprezentând drepturi salariale, precum şi pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament.
  (5) Instituţiile publice au obligaţia sa organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările şi plăţile în numerar să fie efectuate în condiţii de siguranţă, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi în limita plafonului de casa stabilit de către unităţile trezoreriei statului pentru fiecare instituţie publică.
  (6) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale şi venituri extrabugetare ale instituţiilor publice, se încasează prin casieriile proprii ale instituţiilor care gestionează bugetele respective, dacă legea nu prevede altfel.
  (7) Veniturile bugetelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi încasate în numerar şi prin unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C S.A., pe bază de convenţii încheiate cu persoanele abilitate, cu condiţia asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operaţiuni.
  (8) Transferurile şi subvenţiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale şi de la alte bugete regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, după caz, se virează în conturi deschise în numele acestora la unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit.
  ---------
  Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 201 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  (9) Instituţiile publice pot deschide, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, conturi escrow la o banca agreată de instituţiile finanţatoare externe sau interne, în care să se colecteze veniturile sau alte disponibilitati încasate de către acestea în limita unor sume, în lei sau în valută, în condiţii stabilite prin convenţii încheiate între părţi.
  (10) Este interzis instituţiilor publice să efectueze operaţiunile de încasări şi plati prin bănci, cu excepţia încasărilor şi plăţilor efectuate în valută, precum şi a prevederilor alin. (9).


  Articolul 6

  (1) Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare, au obligaţia sa vireze sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturile agenţilor economici beneficiari, deschise la unităţile trezoreriei statului în a căror rază aceştia sunt înregistraţi fiscal.
  (2) Agenţii economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceştia vor utiliza sumele încasate în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului, prevăzute la alin. (1), în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natura salariala, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la bănci, cu excepţia impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora, pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat şi celelalte bugete, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la bănci.
  (3) Conturile agenţilor economici prevăzute la alin. (1) se supun executării silite prin unităţile trezoreriei statului, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate să aplice procedura de executare silită, conform prevederilor legale.
  (4) Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare, pot emite bilete la ordin pentru garantarea plăţii anumitor sume la date fixe. Aceste bilete la ordin pot fi avalizate de către terţi, cu excepţia trezoreriei statului.


  Capitolul IV Utilizarea şi fructificarea disponibilităţilor contului curent general al trezoreriei statului


  Articolul 7

  (1) Disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului se pot utiliza pentru:
  a) finanţarea temporară a deficitelor din anii precedenti ale bugetului de stat, nefinantate prin împrumuturi de stat;
  b) finanţarea temporară a deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurărilor sociale de stat, până la alocarea de sume cu aceasta destinaţie;
  c) finanţarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului trezoreriei statului din exerciţiul curent.
  (2) Disponibilităţile rămase neangajate în contul curent general al trezoreriei statului, după finanţarea deficitelor bugetare prevăzute la alin. (1), pot fi utilizate pentru:
  a) acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadenta sau înainte de scadenta, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanţarea sau refinantarea datoriei publice, cu condiţia asigurării disponibilităţilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii;
  --------
  Lit. a) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. I din Secţiunea I, Cap. II din ORDONANŢA nr. 10 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 28 ianuarie 2005.
  b) acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casa, ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, precum şi ale bugetelor fondurilor speciale, cu termen de rambursare în cursul aceluiaşi exerciţiu bugetar;
  c) efectuarea de plasamente prin operaţiuni specifice la societăţi bancare şi instituţii financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni, garantate de acestea cu titluri de stat deţinute în portofoliul lor;
  ---------
  Lit. c) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 201 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  d) acordarea altor împrumuturi pe bază de hotărâre a Guvernului;
  e) efectuarea de cumpărări reversibile repo;
  ---------
  Lit. f) a alin. (2) al art. 7 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 201 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  (3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabileşte prin convenţii, iar nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. d) este cel stabilit prin hotărâre a Guvernului de aprobare a acestora. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobânzii se stabileşte în condiţii de maxima eficienta a pieţei financiare, probate cu documente specifice.
  ----------
  Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 201 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  (4) Dobânda încasată pentru disponibilităţile din contul curent general al trezoreriei statului, utilizate conform alin. (1) şi (2), reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului.
  (5) Rata dobânzii pentru disponibilităţile utilizate, conform alin. (1) şi alin. (2) lit. a), se determina la nivelul ratei medii lunare a dobânzilor plătite de trezoreria statului pentru disponibilităţile şi depozitele pe termen constituite din sumele păstrate de titularii de conturi, potrivit legii, în trezoreria statului.
  ----------
  Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 201 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  (6) Nivelul ratei dobânzilor aferente echivalentului în lei al împrumuturilor externe guvernamentale încasat în contul curent general al trezoreriei statului şi utilizat pentru finanţarea şi refinantarea deficitului bugetului de stat, începând cu exerciţiul financiar al anului 2003, este cel prevăzut la alin. (5). Dobânda calculată reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului.
  (7) Pentru disponibilităţile rămase în contul curent general al trezoreriei statului la sfârşitul fiecărei zile, Banca Naţionala a României acorda o dobânda al carei nivel este situat cel puţin la nivelul mediu al ratei dobânzilor la depozitele atrase (BUBID), valabil în ziua respectiva. Dobânda încasată reprezintă venit la bugetul trezoreriei statului.
  ---------
  Alin. (7) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 201 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.


  Articolul 8

  Asigurarea permanenta a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului şi necesităţile de finanţare se poate realiza prin următoarele metode, în funcţie de condiţiile pieţelor monetara şi valutară:
  a) utilizarea echivalentului în lei al unor sume vândute la rezerva valutară a statului, din conturile de disponibilitati în valută;
  b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci sau alte instituţii financiare, la nivelul cel mai avantajos al ratei dobânzii pentru trezorerie, stabilit în condiţiile cererii şi ofertei pieţei monetare;
  --------
  Lit. b) a art. 8 a fost modificată de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 17 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005.
  c) emisiunea de certificate de trezorerie;
  d) operaţiuni repo.


  Articolul 9

  (1) Disponibilităţile în valută gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, provenite din împrumuturi interne şi externe contractate de stat, destinate finanţării deficitului bugetului de stat şi refinantarii datoriei publice, precum şi din alte surse prevăzute de lege se păstrează la Banca Naţionala a României în conturi purtătoare de dobânda, care funcţionează în afară contului curent general al trezoreriei statului, şi se utilizează potrivit legii. Rata dobânzii se situeaza la nivelul ratei dobânzilor plătite de Banca Naţionala a României la rezervele minime obligatorii. Ministerul Finanţelor Publice poate efectua prin contul corespondent deschis la o banca din străinătate operaţiuni de încasări şi plati în valută.
  ---------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 201 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  (2) Dobânzile încasate din fructificarea disponibilităţilor în valută prevăzute la alin. (1) au următoarea destinaţie:
  a) dobânzile aferente sumelor prevăzute la alin. (1), mai puţin cele aferente împrumuturilor externe contractate de stat, destinate finanţării deficitului bugetului de stat şi refinantarii datoriei publice, constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului şi se utilizează ca sursa pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice interne contractate în valută;
  b) dobânzile aferente împrumuturilor externe contractate de stat, destinate finanţării deficitului bugetului de stat şi refinantarii datoriei publice, constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului şi se utilizează ca sursa pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice externe.
  (3) Dobânzile încasate pentru disponibilităţile în valută provenite din împrumuturi interne şi externe contractate de stat, destinate finanţării deficitului bugetului de stat şi refinantarii datoriei publice, se utilizează pe destinatiile prevăzute la alin. (2), în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului cu aceasta destinaţie.
  ---------
  Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 201 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  (4) Din disponibilităţile în valută se pot constitui depozite la Banca Naţionala a României în condiţiile stabilite prin convenţie încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României sau pot fi fructificate în mod direct de către Ministerul Finanţelor Publice prin plasamente în instrumente cu grad de risc zero emise de instituţii financiare interne şi externe.
  (5) Disponibilităţile în valută, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, se păstrează în conturi distincte, deschise la băncile nominalizate în actul normativ de aprobare a creditelor sau împrumuturilor nerambursabile ori desemnate conform procedurilor de licitaţie specifice instituţiei creditoare internaţionale.
  ----------
  Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 201 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  (6) Instituţiile publice efectuează operaţiunile de încasări şi plati în valută prin conturi deschise la bănci selectate de către acestea, urmărindu-se obţinerea celor mai avantajoase condiţii în sensul minimizarii riscului şi a costurilor suportate de stat.
  ---------
  Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 201 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.


  Articolul 10

  (1) Trezoreria statului acorda dobânzi la disponibilităţile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, exista obligaţia acordării de dobânzi.
  (2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la trezoreria statului agenţii economici şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii vor beneficia de dobânda.
  (3) Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populaţie, nerascumparate la scadenta şi transformate în certificate de depozit, se plăteşte de la bugetul de stat, începând cu exerciţiul bugetar al anului 2003.
  (4) Din disponibilităţile păstrate în conturile deschise la trezoreria statului, în afară celor provenite din alocaţii bugetare şi împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului, se pot constitui depozite la termen, la solicitarea scrisă a titularilor acestora.
  (5) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilităţile prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (4) se stabileşte de către Ministerul Finanţelor Publice, cu încadrarea în obiectivele politicii monetare a Guvernului şi a Băncii Naţionale a României.


  Capitolul V Bugetul trezoreriei statului


  Articolul 11

  (1) Ministerul Finanţelor Publice elaborează, administrează şi executa bugetul trezoreriei statului.
  (2) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la venituri următoarele:
  a) dobânzi pentru: depozitele şi plasamentele financiare constituite din împrumuturi externe guvernamentale; disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului; disponibilităţile în valută provenite din împrumuturi externe pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi refinantarea datoriei publice, păstrate în conturile deschise la Banca Naţionala a României şi bănci pe bază de convenţii; împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului;
  b) dobânzi pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetare din contul curent general al trezoreriei statului;
  c) dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata creanţelor bugetului trezoreriei statului;
  ----------
  Lit. c) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 201 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  d) alte venituri.
  (3) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la cheltuieli următoarele:
  a) dobânzi, comisioane şi alte speze pentru împrumuturi externe guvernamentale;
  b) dobânzi la disponibilitati şi depozite pe termen;
  c) comisioane cuvenite băncilor şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C S.A. pentru încasarea unor venituri ale bugetului de stat şi pentru alte servicii prestate pentru trezoreria statului;
  d) cheltuieli de funcţionare a unităţilor trezoreriei statului, care cuprind: cheltuieli materiale şi servicii pentru întreţinerea şi funcţionarea trezoreriei statului şi a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poştale, cheltuieli cu transportul şi asigurarea numerarului şi valorilor, paza sediilor şi chirii, cheltuieli cu întreţinerea, funcţionarea şi asigurarea mijloacelor de transport al numerarului şi valorilor, cheltuieli de publicitate;
  e) cheltuieli de capital pentru unităţile trezoreriei statului;
  f) alte cheltuieli.
  g) comisioane percepute la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului de către Banca Naţională a României şi/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăţi.
  ---------
  Lit. g) a alin. (3) al art. 11 a fost introdusă de art. XXVIII, Secţiunea a-15-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.
  (4) Bugetul trezoreriei statului se prezintă spre aprobare Guvernului o dată cu proiectul legii bugetului de stat, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice.
  (5) Bugetul trezoreriei statului se poate modifica prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.
  (6) Ministerul Finanţelor Publice, în funcţie de evoluţia volumului disponibilităţilor şi al depozitelor păstrate în contul curent general al trezoreriei statului şi de evoluţia nivelului ratelor dobânzilor, poate aproba modificarea creditelor bugetare aprobate pentru plata dobânzilor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) prin virari de credite de la alte subdiviziuni bugetare, în tot cursul anului.
  (7) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului trezoreriei statului, ca diferenţa între veniturile încasate şi plăţile efectuate, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului.


  Articolul 12

  (1) Pentru neplata la termen a ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, în condiţiile art. 7 alin. (2) lit. b) şi d), se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere prevăzute de reglementările legale privind executarea creanţelor bugetare.
  ---------
  Alin (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 201 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  (2) Dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate potrivit alin. (1) urmează regimul juridic al creanţelor bugetare.
  --------
  Alin (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 201 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  (3) Creanţele rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, precum şi din alte operaţiuni, derulate prin trezoreria statului, se urmăresc şi se executa în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea creanţelor bugetare.
  (4) Dreptul de a cere executarea silită privind creanţele prevăzute la alin. (3) se prescrie în termen de 25 de ani de la data la care, potrivit legii, se naşte acest drept.


  Articolul 13

  (1) Ministerul Finanţelor Publice elaborează trimestrial şi anual bilanţul general al trezoreriei statului în structura stabilită de acesta.
  (2) Bilanţul general al trezoreriei statului împreună cu contul anual de execuţie al bugetului trezoreriei statului se prezintă pentru aprobare Guvernului, până la data de 1 iulie a anului următor celui de execuţie.


  Capitolul VI Contravenţii


  Articolul 14

  (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
  a) preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului şi din conturile în valută ale Ministerului Finanţelor Publice fără acordul persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni din aceste conturi, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei;
  b) efectuarea de către instituţiile publice de încasări şi plati în alte conturi decât cele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.
  c) utilizarea sumelor încasate în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului, de către agenţii economici prevăzuţi la art. 6 alin. (1) sau de către persoanele juridice împuternicite de către aceştia, în alta ordine decât cea prevăzută la alin. (2) al aceluiaşi articol, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al Curţii de Conturi, după caz.
  (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.


  Capitolul VII Dispoziţii finale


  Articolul 15

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice în aplicarea prevederilor acesteia.


  Articolul 16

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 128/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 8 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 31 octombrie 2002.
  Nr. 146.
  ------------