ORDIN nr. 3.158 din 15 februarie 2016
privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 19 februarie 2016  În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
  în temeiul art. 23 şi 29 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane, Direcţia pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe, salarizare şi resurse umane, Direcţia generală logistică, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  p. Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Gigel Paraschiv,

  secretar de stat

  Bucureşti, 15 februarie 2016.
  Nr. 3.158.

  Anexa 1

  CALENDARUL
  înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017
  *Font 8*
  ┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Data-limită/Perioada │ Evenimentul │
  ├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Pregătirea înscrierii în învăţământul primar │
  ├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22 februarie 2016 │Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare │
  │ │propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la │
  │ │fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă │
  │ │există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar │
  │ │ │
  │ │Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul │
  │ │acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, │
  │ │pentru unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a │
  │ │informaţiilor care permit părinţilor să cunoască activitatea │
  │ │specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: │
  │ │posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei │
  │ │grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, │
  │ │posibilitatea organizării programului "Şcoala după şcoală", │
  │ │fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la │
  │ │clasa pregătitoare │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22 februarie 2016 │Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a │
  │ │copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din│
  │ │Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru │
  │ │anul şcolar 2016-2017, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin │
  │ │ │
  │ │Afişarea unităţilor/instituţiilor în care se realizează evaluarea │
  │ │dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în │
  │ │conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a │
  │ │copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 │
  │ │prevăzută în anexa nr. 2 la ordin │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22 februarie 2016 │Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a │
  │ │criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de │
  │ │învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a │
  │ │partenerilor sociali - sindicate, consiliu reprezentativ al │
  │ │părinţilor - avizate, din punctul de vedere al legalităţii, de │
  │ │către consilierul juridic şi aprobate în consiliul de │
  │ │administraţie al unităţii de învăţământ │
  │ │ │
  │ │Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a listei│
  │ │documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice│
  │ │de departajare │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │24 februarie-3 martie 2016 │Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se │
  │ │desfăşoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei "Zile │
  │ │a porţilor deschise", zi în care părinţii, copiii şi alte persoane│
  │ │interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor │
  │ │pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de │
  │ │învăţământ implicat în această activitate │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22 februarie-4 martie 2016 │Organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a întâlnirilor │
  │ │pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă│
  │ │care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2016-2017, în învăţământul │
  │ │primar │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │23 februarie-16 martie 2016│Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a │
  │ │copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în │
  │ │învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzută în │
  │ │anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │23 februarie-17 martie 2016│Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a │
  │ │copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │17 martie 2016 │Transmiterea de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă │
  │ │educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi │
  │ │Asistenţă Educaţională a procesului-verbal în care este înscris │
  │ │rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din │
  │ │judeţ/municipiul Bucureşti către comisia judeţeană/a municipiului │
  │ │Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (comisia │
  │ │judeţeană/a municipiului Bucureşti) │
  ├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare │
  ├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22 februarie 2016 │Afişarea la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului │
  │ │şcolar şi pe site-ul acestora a programului de completare a │
  │ │cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │29 februarie-18 martie 2016│Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ│
  │ │la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de │
  │ │înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de │
  │ │învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în │
  │ │intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 │
  │ │(sâmbăta) │
  │ │ │
  │ │Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către │
  │ │părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială │
  ├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare │
  ├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │21 martie 2016 │Procesarea, de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în │
  │ │învăţământul primar (Comisia naţională), a cererilor-tip de │
  │ │înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la │
  │ │şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat │
  │ │acest lucru în cererea-tip de înscriere │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22-24 martie 2016 │Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza │
  │ │informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele │
  │ │depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea│
  │ │la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe│
  │ │locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor │
  │ │acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de │
  │ │învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de │
  │ │departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al │
  │ │unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această │
  │ │fază │
  │ │ │
  │ │Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere │
  │ │pentru candidaţii admişi în această fază │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │25 martie 2016 │Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere│
  │ │cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de │
  │ │circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea│
  │ │la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, │
  │ │dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în │
  │ │această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de │
  │ │circumscripţie │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │25-26 martie 2016 │Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului │
  │ │şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi│
  │ │a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor │
  │ │neînscrişi după prima etapă │
  ├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare │
  ├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │29 martie 2016 │Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul│
  │ │inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor │
  │ │pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar │
  │ │ │
  │ │Informarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării │
  │ │Ştiinţifice de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti cu│
  │ │privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe │
  │ │locurile disponibile, în etapa a doua │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │30 martie-8 aprilie 2016 │Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de │
  │ │învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni │
  │ │exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu │
  │ │ au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa │
  │ │anterioară sau care nu au participat la prima etapă │
  │ │ │
  │ │Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ │
  │ │aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │11-15 aprilie 2016 │Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip │
  │ │de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică │
  │ │elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi│
  │ │a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile │
  │ │ │
  │ │Completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile-tip │
  │ │de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │15 aprilie 2016 │Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale │
  │ │copiilor înscrişi în clasa pregătitoare │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │19-22 aprilie 2016 │Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a │
  │ │cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la │
  │ │vreo unitate de învăţământ │
  │ │ │
  │ │Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei altei │
  │ │situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având │
  │ │în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului │
  └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 2

  METODOLOGIE 15/02/2016