REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI (CE) nr. 2.195 din 5 noiembrie 2002
privind Vocabularul Comun privind Achiziţiile (CPV)*)
EMITENT
 • CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
 • Publicat în  JURNALUL OFICIAL UE nr. 340 din 16 decembrie 2002



  --------
  *)Traducere publicată pe pagina Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (www.anrmap.ro)
  (Text cu relevanta pentru SEE)
  PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
  având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul (2) şi articolele 55 şi 95,
  având în vedere propunerea Comisiei*1),
  având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social*2),
  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor*3),
  hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat*4),
  -----------
  *1) JO C 25 E, 29.1.2002, p. 1.
  *2) JO C 48, 21.2.2002, p. 9.
  *3) JO C 192, 12.8.2002, p. 50.
  *4) Avizul Parlamentului European din 13 martie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), poziţia comuna a Consiliului din 7 iunie 2002 (JO C 281 E, 19.11.2002, p. 1) şi Decizia Parlamentului European din 25 septembrie 2002 (nepublicata încă în Jurnalul Oficial).
  întrucât:
  (1) Utilizarea diferitelor nomenclaturi este în detrimentul caracterului deschis şi transparent al achiziţiilor publice în Europa. Impactul sau asupra calităţii anunţurilor şi timpului necesar publicării acestora reprezintă o restrictie de facto a accesului agenţilor economici la contractele de achiziţii publice.
  (2) În Recomandarea 96/527/CE*5), Comisia invita entitatile şi autorităţile contractante sa utilizeze, pentru descrierea obiectului contractelor de achiziţii, vocabularul comun privind achiziţiile publice [Common Procurement Vocabulary (CVP)], elaborat pe baza anumitor nomenclaturi existente, în scopul unei mai mari adecvări a acestora la specificul sectorului achiziţiilor publice.
  -----------
  *5) JO L 222, 3.9.1996, p. 10.
  (3) Este necesară standardizarea, printr-un sistem unic de clasificare pentru achiziţiile publice, a referinţelor utilizate de către autorităţile şi entitatile contractante pentru descrierea obiectului contractelor de achiziţii.
  (4) Statele membre au nevoie de un sistem de referinţa unic care să utilizeze aceeaşi descriere a bunurilor în limbile oficiale ale Comunităţii, precum şi de acelaşi cod alfanumeric corespunzător şi care să permită astfel depăşirea barierelor lingvistice la nivel comunitar.
  (5) Prin urmare, prin prezentul regulament se adoptă o versiune revizuită a CPV ca un sistem unic de clasificare pentru achiziţiile publice, a cărui punere în aplicare este reglementată de directivele privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice.
  (6) De asemenea, se elaborează tabele de corespondenta cu titlu orientativ care să indice corespondenta dintre CPV şi Clasificarea produselor aferente activităţilor din cadrul Comunităţii Economice Europene (CPA), Clasificarea centrala a produselor (CPC Prov.) a Naţiunilor Unite, Nomenclatorul statistic al activităţilor economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 1) şi Nomenclatura combinata (NC).
  (7) Este posibil ca structura şi codurile CPV sa necesite adaptari sau chiar modificări, în funcţie de evoluţia pieţelor şi de nevoile utilizatorilor. Prin urmare, se stabileşte în acest sens o procedură corespunzătoare de revizuire.
  (8) Măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competentelor de punere în aplicare conferite Comisiei*1).
  ------------
  *1) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
  (9) Având în vedere ca obiectivul acţiunii avute în vedere, şi anume instituirea unui sistem de clasificare pentru contractele de achiziţii publice, nu poate fi atins într-o maniera satisfăcătoare de către statele membre şi, prin urmare, datorită dimensiunii şi efectelor acţiunii, poate fi mai bine îndeplinit la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, consacrat de articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proportionalitatii astfel cum a fost enuntat în articolul menţionat anterior, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.
  (10) Recurgerea la un regulament mai degraba decât la o directiva este motivată prin faptul ca instituirea unui sistem de clasificare pentru contractele de achiziţii publice nu necesita transpunere de către statele membre.
  (11) În scopul familiarizarii utilizatorilor cu un sistem de clasificare unic care, în cele din urma, va deveni obligatoriu, punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie să fie precedată de o perioadă de adaptare,
  ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

  Articolul 1

  (1) Se stabileşte un sistem de clasificare unic, aplicabil achiziţiilor publice, denumit "Vocabularul comun privind achiziţiile publice" [Common Procurement Vocabulary (CPV)].
  (2) Textul CPV este prevăzut în anexa I.
  (3) Tabelele de corespondenta orientative între CPV şi nomenclaturile Clasificarii produselor aferente activităţilor din cadrul Comunităţii Economice Europene (CPA), Clasificarii centrale a produselor (CPC Prov.) a Naţiunilor Unite, Nomenclatorului statistic al activităţilor economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 1) şi Nomenclaturii combinate (NC) sunt prevăzute în anexele II, III, IV şi V.


  Articolul 2

  Comisia adopta măsurile necesare revizuirii CPV în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 3 alineatul (2).


  Articolul 3

  (1) Comisia este asistată de Comitetul consultativ pentru contractele de achiziţii publice, înfiinţat prin articolul 1 din Decizia 71/306/CEE a Consiliului*1) (denumit în continuare "comitetul").
  ------------
  *1) JO L 185, 16.8.1971, p. 15. Decizie modificată de Decizia 77/63/CEE (JO L 13, 15.1.1977, p. 15).
  (2) Când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din decizia menţionată anterior.
  (3) Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedura.


  Articolul 4

  Prezentul regulament intră în vigoare la 16 decembrie 2003.
  Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.
  Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2002.
  Pentru Parlamentul European
  Preşedintele
  P. COX
  Pentru Consiliu
  Preşedintele
  T. PEDERSEN


  Anexa I
  VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE (CPV)
  Structura sistemului de clasificare
  1. CPV cuprinde un vocabular principal şi un vocabular suplimentar.
  2. Vocabularul principal se bazează pe o structura ramificata de coduri de până la noua cifre cărora le corespunde o denumire care descrie produsele, lucrările sau serviciile care reprezintă obiectul contractelor de achiziţii.
  Codul numeric cuprinde 8 cifre, subdivizate după cum urmează:
  - diviziuni, identificate prin primele doua cifre ale codului;
  - grupe, identificate prin primele trei cifre ale codului;
  - clase, identificate prin primele patru cifre ale codului;
  - categorii, identificate prin primele cinci cifre ale codului.
  Fiecare dintre ultimele trei cifre conferă un grad mai mare de precizie în interiorul fiecărei categorii.
  Cea de a noua cifra serveşte la verificarea cifrelor precedente.
  3. Vocabularul suplimentar poate fi utilizat pentru a completa descrierea obiectului contractelor de achiziţii. Vocabularul suplimentar este compus dintr-un cod alfanumeric, căruia îi corespunde o denumire ce permite efectuarea de precizări suplimentare privind natura sau destinaţia specifică a bunurilor care urmează a fi achiziţionate.
  Codul alfanumeric cuprinde:
  - un prim nivel, compus dintr-o litera care corespunde unei secţiuni;
  - un al doilea nivel, compus din patru cifre, primele trei reprezentând subdiviziunea, iar ultima fiind necesară verificării.

  ─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cod CPV │ Descriere
  ─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────
  01000000-7 │Produse agricole, de horticultura, de vânătoare şi produse conexe
  01100000-8 │Produse agricole, produse de horticultura şi de gradina pentru
               │comercializare
  01110000-1 │Cereale şi alte produse agricole
  01111000-8 │Cereale
  01111100-9 │Grâu
  01111110-2 │Grâu dur
  01111120-5 │Grâu comun
  01111200-0 │Porumb
  01111300-1 │Orez
  01111400-2 │Orz
  01111500-3 │Secara
  01111600-4 │Ovaz
  01111700-5 │Malt
  01111900-7 │Produse pe bază de cereale
  01112000-5 │Cartofi şi legume uscate
  01112100-6 │Cartofi
  01112200-7 │Legume pastai şi legume cu teaca uscate
  01112210-0 │Legume pastai uscate
  01112211-7 │Linte
  01112212-4 │Naut
  01112213-1 │Mazare uscata
  01112220-3 │Legume cu teaca
  01113000-2 │Seminţe şi fructe oleaginoase
  01113100-3 │Boabe de soia
  01113200-4 │Arahide
  01113300-5 │Seminţe de floarea soarelui
  01113400-6 │Seminţe de în
  01113500-7 │Seminţe de susan
  01113600-8 │Seminţe de mustar
  01114000-9 │Tutun neprelucrat
  01115000-6 │Plante utilizate la fabricarea zahărului
  01115100-7 │Sfecla de zahăr
  01115200-8 │Trestie de zahăr
  01116000-3 │Paie şi plante furajere
  01116100-4 │Paie
  01116200-5 │Plante furajere
  01117000-0 │Materii prime vegetale
  01117100-1 │Materii prime vegetale destinate industriei textile
  01117110-4 │Bumbac
  01117120-7 │Iuta
  01117130-0 │În
  01118000-7 │Cauciuc natural, latex şi produse conexe
  01118100-8 │Cauciuc natural
  01118200-9 │Latex natural
  01118210-2 │Produse din latex
  01119000-4 │Plante cu utilizare specifică
  01119100-5 │Plante utilizate în parfumerii sau în farmacii sau ca
               │insecticide sau cu utilizare similară
  01119110-8 │Plante utilizate în parfumerii
  01119120-1 │Plante utilizate în farmacii
  01119130-4 │Plante utilizate ca insecticide
  01119140-7 │Plante utilizate ca fungicide sau cu utilizare similară
  01119200-6 │Seminţe de plante cu utilizare specifică
  01120000-4 │Legume, produse horticole şi de pepiniera
  01121000-1 │Legume
  01121100-2 │Radacinoase şi tuberculi
  01121110-5 │Radacinoase
  01121111-2 │Sfecla
  01121112-9 │Morcovi
  01121113-6 │Ceapa
  01121114-3 │Napi
  01121120-8 │Tuberculi
  01121200-3 │Legume cultivate pentru fructele lor
  01121210-6 │Fasole
  01121211-3 │Boabe
  01121212-0 │Fasole verde
  01121213-7 │Fasole spaniola
  01121220-9 │Mazare
  01121221-6 │Mazare verde
  01121222-3 │Mazare cu pastai comestibile
  01121230-2 │Ardei
  01121240-5 │Tomate
  01121250-8 │Dovlecei
  01121260-1 │Ciuperci
  01121270-4 │Castraveti
  01121300-4 │Legume pentru frunze
  01121310-7 │Laptuci
  01121320-0 │Foi de salata
  01121330-3 │Anghinare
  01121340-6 │Spanac
  01121400-5 │Varza
  01121410-8 │Varza alba
  01121420-1 │Conopida
  01121430-4 │Broccoli
  01121440-7 │Varza de Bruxelles
  01121500-6 │Seminţe de legume
  01122000-8 │Produse horticole
  01122100-9 │Plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi şi altoaie
  01122200-0 │Flori tăiate
  01122210-3 │Aranjamente florale
  01122300-1 │Seminţe de flori
  01130000-7 │Fructe, fructe cu coaja lignifiată, plante utilizate la
               │prepararea băuturilor şi a condimentelor
  01131000-4 │Fructe şi fructe cu coaja
  01131100-5 │Fructe şi fructe cu coaja tropicale
  01131110-8 │Fructe tropicale
  01131111-5 │Banane
  01131112-2 │Ananas
  01131113-9 │Mango
  01131114-6 │Curmale
  01131115-3 │Stafide
  01131116-0 │Smochine
  01131117-7 │Avocado
  01131118-4 │Kiwi
  01131120-1 │Nuci de cocos
  01131200-6 │Citrice
  01131210-9 │Lamai
  01131220-2 │Portocale
  01131230-5 │Grepfrut
  01131240-8 │Tangerine
  01131250-1 │Lamai verzi
  01131300-7 │Fructe netropicale
  01131310-0 │Bace
  01131311-7 │Stafide de Corint
  01131312-4 │Agrise
  01131313-1 │Capsuni
  01131314-8 │Zmeura
  01131315-5 │Afine
  01131320-3 │Mere, pere şi gutui
  01131321-0 │Mere
  01131322-7 │Pere
  01131323-4 │Gutui
  01131330-6 │Fructe samburoase
  01131331-3 │Caise
  01131332-0 │Piersici
  01131333-7 │Cirese
  01131334-4 │Prune
  01131340-9 │Struguri
  01131341-6 │Struguri de masa
  01131342-3 │Struguri de vin
  01131400-8 │Masline
  01131500-9 │Seminţe de fructe
  01132000-1 │Plante pentru prepararea băuturilor
  01132100-2 │Boabe de cafea
  01132200-3 │Plante de ceai
  01132300-4 │Mate
  01132400-5 │Boabe de cacao
  01133000-8 │Condimente neprelucrate
  01200000-9 │Animale vii şi produse de origine animala
  01210000-2 │Bovine şi produse obţinute de la acestea
  01211000-9 │Bovine
  01211100-0 │Animale vii din specia bovina
  01211200-1 │Viţei
  01212000-6 │Lapte de vacă proaspăt
  01213000-3 │Material seminal de taur
  01220000-5 │Animale de ferma şi produse obţinute de la acestea
  01221000-2 │Septel
  01221100-3 │Ovine
  01221200-4 │Caprine
  01221300-5 │Cabaline
  01222000-9 │Lapte de oaie şi de capra proaspăt
  01222100-0 │Lapte de oaie
  01222200-1 │Lapte de capra
  01223000-6 │Lana şi par de animale
  01223100-7 │Lana tunsa
  01223200-8 │Par de animale
  01230000-8 │Porcine
  01240000-1 │Păsări de curte vii şi oua
  01241000-8 │Păsări de curte vii
  01242000-5 │Oua
  01250000-4 │Animale mici vii şi produse obţinute de la acestea
  01251000-1 │Iepuri de casa şi iepuri de camp
  01251100-2 │Iepuri de casa
  01251200-3 │Iepuri de camp
  01252000-8 │Produse de origine animala
  01252100-9 │Miere naturala
  01252200-0 │Melci
  01252300-1 │Produse comestibile de origine animala
  01252400-2 │Ceara
  01300000-0 │Produse de policultura
  01900000-6 │Produse agricole
  02000000-4 │Produse de silvicultura şi exploatare forestieră
  02100000-5 │Lemn
  02110000-8 │Lemn de conifere
  02120000-1 │Lemn tropical
  02130000-4 │Lemn de foc
  02140000-7 │Lemn brut
  02150000-0 │Lemn moale
  02160000-3 │Deşeuri de lemn
  02170000-6 │Aschii de lemn
  02180000-9 │Busteni
  02181000-6 │Stâlpi
  02182000-3 │Tarusi
  02190000-2 │Cherestea
  02191000-9 │Produse din cherestea
  02200000-6 │Guma arabica
  02210000-9 │Balsamuri
  02220000-2 │Lac
  02300000-7 │Pluta
  02400000-8 │Produse de silvicultura
  02410000-1 │Plante, ierburi, muschi sau licheni ornamentali
  02500000-9 │Produse de pepiniera
  02510000-2 │Plante
  02511000-9 │Plante de înmulţire
  02512000-6 │Bulbi de flori
  02513000-3 │Arbuşti
  02520000-5 │Arbori
  05000000-5 │Peşti, produse de pescuit şi alte subproduse de pescuit
  05100000-6 │Peşti
  05110000-9 │Peşti vii
  05120000-2 │Peşti, proaspeţi sau refrigerati
  05121000-9 │Peşti plati, proaspeţi sau refrigerati
  05121100-0 │Limba de mare, proaspăta sau refrigerata
  05121200-1 │Cambula de Baltica, proaspăta sau refrigerata
  05122000-6 │Peşti din familia morunului, proaspeţi sau refrigerati
  05122100-7 │Cod, proaspăt sau refrigerat
  05122200-8 │Polac, proaspăt sau refrigerat
  05122300-9 │Merluciu, proaspăt sau refrigerat
  05122400-0 │Eglefin, proaspăt sau refrigerat
  05123000-3 │Hering, proaspăt sau refrigerat
  05124000-0 │Ton, proaspăt sau refrigerat
  05125000-7 │Merlan, proaspăt sau refrigerat
  05126000-4 │Albitura, proaspăta sau refrigerata
  05127000-1 │Somon, proaspăt sau refrigerat
  05130000-5 │Carne de peste
  05200000-7 │Crustacee
  05210000-0 │Crustacee proaspete
  05220000-3 │Stridii
  05230000-6 │Moluste
  05240000-9 │Nevertebrate acvatice
  05300000-8 │Produse acvatice
  05310000-1 │Corali sau produse similare
  05320000-4 │Bureti naturali
  05330000-7 │Alge marine
  05331000-4 │Alge
  05400000-9 │Produse pescaresti secundare
  05410000-2 │Făina de peste
  10000000-3 │Cărbune, lignit, turba şi alte produse derivate din cărbune
  10100000-4 │Cărbune şi combustibili pe bază de cărbune
  10110000-7 │Cărbune
  10120000-0 │Combustibili pe bază de cărbune
  10121000-7 │Antracit
  10122000-4 │Brichete
  10123000-1 │Combustibili solizi
  10124000-8 │Combustibili fosili
  10125000-5 │Combustibili pe bază de lemn
  10200000-5 │Lignit şi turba
  10210000-8 │Lignit
  10220000-1 │Turba
  10300000-6 │Produse derivate din cărbune
  10310000-9 │Ulei de huila
  10320000-2 │Produse pe bază de cocs
  10321000-9 │Cocs
  11000000-0 │Ţiţei, gaze naturale, petrol şi produse conexe
  11100000-1 │Ţiţei
  11110000-4 │Ţiţei şi produse petroliere
  11111000-1 │Petrol
  11111100-2 │Ţiţei
  11112000-8 │Produse petroliere
  11200000-2 │Gaze naturale
  11300000-3 │Sist bituminos sau petrolifer
  12000000-7 │Minereuri de uraniu şi toriu
  12100000-8 │Minereuri de uraniu
  12200000-9 │Minereuri de toriu
  13000000-4 │Minereuri metalifere
  13100000-5 │Minereuri de fier
  13200000-6 │Minereuri de metale neferoase
  13210000-9 │Minereuri de cupru
  13220000-2 │Minereuri de nichel
  13230000-5 │Minereuri de aluminiu
  13240000-8 │Minereuri de metale preţioase
  13250000-1 │Minereuri de plumb
  13260000-4 │Minereuri de zinc
  13270000-7 │Minereuri de staniu
  13300000-7 │Minereuri diverse
  14000000-1 │Produse de exploatare miniera, în cariera sau produse conexe
  14100000-2 │Materiale de construcţie de piatra
  14110000-5 │Piatra de construcţie
  14111000-2 │Marmura şi piatra calcaroasa de construcţie
  14111100-3 │Marmura
  14111200-4 │Travertin
  14112000-9 │Diverse tipuri de piatra de construcţie
  14112100-0 │Granit
  14112200-1 │Gresie
  14112300-2 │Bazalt
  14112400-3 │Piatra de bordura
  14120000-8 │Piatra calcaroasa, gips şi creta
  14121000-5 │Piatra calcaroasa şi gips
  14121100-6 │Gips
  14121200-7 │Calcar
  14121210-0 │Pudra de calcar
  14121300-8 │Piatra calcaroasa
  14122000-2 │Creta şi dolomită
  14122100-3 │Creta
  14122200-4 │Dolomita
  14130000-1 │Ardezie
  14200000-3 │Nisip şi argila
  14210000-6 │Pietriş, nisip, piatra concasata şi agregate
  14211000-3 │Nisip
  14211100-4 │Nisip natural
  14212000-0 │Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatra
               │faramitata şi concasata, amestecuri de piatra, amestecuri
               │nisip şi pietriş şi alte agregate
  14212100-1 │Bolovani şi pietriş
  14212110-4 │Pietriş
  14212120-7 │Pietre mici
  14212200-2 │Agregate
  14212210-5 │Amestec de nisip şi pietriş
  14212300-3 │Piatra de cariera şi concasata
  14212310-6 │Balast
  14212320-9 │Granit concasat
  14212330-2 │Bazalt concasat
  14212400-4 │Pământ
  14212410-7 │Pământ vegetal
  14212420-0 │Subsol
  14212430-3 │Criblura
  14213000-7 │Macadam, macadam gudronat şi nisip gudronat
  14213100-8 │Macadam
  14213200-9 │Macadam gudronat
  14213300-0 │Nisip gudronat
  14220000-9 │Argila şi caolin
  14221000-6 │Argila
  14222000-3 │Caolin
  14300000-4 │Produse anorganice chimice şi îngrăşăminte minerale
  14310000-7 │Îngrăşăminte minerale
  14311000-4 │Calciu natural, fosfat aluminocalcic şi saruri naturale brute de
               │potasiu
  14311100-5 │Calciu natural
  14311200-6 │Fosfati aluminocalcici
  14311300-7 │Saruri naturale brute de potasiu
  14312000-1 │Pirite de fier
  14312100-2 │Pirite de fier neprajite
  14320000-0 │Produse anorganice chimice
  14400000-5 │Sare şi clorura de sodiu pura
  14410000-8 │Sare gema
  14420000-1 │Sare marina
  14430000-4 │Sare concentrata prin evaporare şi clorura de sodiu pura
  14440000-7 │Sare industriala pentru deszapezire
  14450000-0 │Saramura
  14500000-6 │Produse conexe de exploatare miniera şi în cariera
  14510000-9 │Bitum şi asfalt
  14511000-6 │Bitum
  14512000-3 │Asfalt
  14520000-2 │Pietre preţioase şi semipretioase; piatra ponce; smirghel;
               │abrazivi naturali, alte minerale şi metale preţioase
  14521000-9 │Pietre preţioase şi semipretioase
  14521100-0 │Pietre preţioase
  14521110-3 │Diamante
  14521120-6 │Rubine
  14521130-9 │Smaralde
  14521140-2 │Praf sau pulbere de pietre preţioase
  14521200-1 │Pietre semipretioase
  14521210-4 │Praf sau pulbere de pietre semipretioase
  14522000-6 │Diamante industriale; piatra ponce; smirghel şi alţi abrazivi
               │naturali
  14522100-7 │Piatra ponce
  14522200-8 │Diamante industriale
  14522300-9 │Smirghel
  14522400-0 │Abrazivi naturali
  14523000-3 │Minerale, metale preţioase conexe şi produsele asociate
  14523100-4 │Minerale
  14523200-5 │Aur
  14523300-6 │Argint
  14523400-7 │Platina
  15000000-8 │Produse alimentare şi băuturi
  15100000-9 │Produse de origine animala, carne şi produse din carne
  15110000-2 │Carne
  15111000-9 │Carne de bovine
  15111100-0 │Carne de vita
  15111110-3 │Carne de vita conservată
  15111140-2 │Carcasa de vita
  15111190-7 │Bucăţi de carne de vita
  15111191-4 │Biftec
  15111200-1 │Carne de manzat
  15111210-4 │Bucăţi de carne de manzat
  15112000-6 │Carne de pasare
  15112100-7 │Carne de pasare proaspăta, animale întregi
  15112110-0 │Carne de gasca
  15112120-3 │Carne de curcan
  15112130-6 │Carne de pui
  15112140-9 │Carne de rata
  15112200-8 │Bucăţi de carne de pasare
  15112210-1 │Bucăţi de carne de pui
  15112220-4 │Bucăţi de carne de curcan
  15112230-7 │Bucăţi de carne de rata, de gasca şi de bibilica
  15112300-9 │Ficat de pasare
  15112310-2 │Fois gras
  15113000-3 │Carne de porc
  15113100-4 │Cotlete de porc
  15113300-6 │Carcase de porc
  15114000-0 │Organe comestibile
  15115000-7 │Carne de miel şi de oaie
  15115100-8 │Carne de miel
  15115200-9 │Carne de oaie
  15117000-1 │Carne de capra
  15118000-8 │Carne de cal, de magar, de catar sau de bardou
  15118100-9 │Carne de cal
  15118900-7 │Carne de magar, de catar sau de bardou
  15119000-5 │Diverse tipuri de carne
  15119100-6 │Carne de iepure de casa
  15119200-7 │Carne de iepure de camp
  15119300-8 │Vanat
  15119400-9 │Pulpe de broasca
  15119500-0 │Porumbei
  15120000-5 │Lana, piei brute şi prelucrate
  15121000-2 │Lana
  15122000-9 │Piei brute
  15123000-6 │Piei prelucrate
  15124000-3 │Piei prelucrate şi pene de pasare
  15130000-8 │Produse din carne
  15131000-5 │Conserve şi preparate din carne
  15131100-6 │Produse din carne pentru carnati
  15131110-9 │Carne pentru carnati
  15131120-2 │Salamuri
  15131130-5 │Carnati
  15131131-2 │Carnati din ficat
  15131132-9 │Carnati de vita
  15131133-6 │Carnati de porc
  15131134-3 │Sangerete şi alţi carnati din sânge
  15131135-0 │Carnati de pasare
  15131200-7 │Carne uscata, sărată, afumata sau condimentata
  15131210-0 │Jambon afumat
  15131220-3 │Slanina
  15131230-6 │Salam
  15131300-8 │Preparate din ficat
  15131310-1 │Pateu
  15131320-4 │Preparate pe bază de ficat de gasca sau de rata
  15131400-9 │Produse pe bază de carne de porc
  15131410-2 │Jambon
  15131420-5 │Chiftele
  15131490-6 │Mancaruri din carne de porc
  15131500-0 │Produse pe bază de carne de pasare
  15131600-1 │Produse pe bază de carne de vita şi manzat
  15131610-4 │Chiftele din carne de vita
  15131620-7 │Carne de vita tocata
  15131640-3 │Chifle din carne de vita tocata
  15131700-2 │Preparate pe bază de carne
  15200000-0 │Peste preparat şi conserve de peste
  15210000-3 │File de peste, ficat şi icre de peste
  15211000-0 │File de peste
  15211100-1 │File proaspăt de peste
  15212000-7 │Icre de peste
  15213000-4 │Ficat de peste
  15220000-6 │Peste, file de peste şi alte tipuri de carne de peste congelate
  15221000-3 │Peste congelat
  15222000-0 │File de peste congelat
  15223000-7 │Peste congelat transat
  15229000-9 │Produse congelate pe bază de peste
  15230000-9 │Peste uscat sau sarat; peste în saramura; peste afumat
  15231000-6 │Peste uscat
  15232000-3 │Peste sarat
  15233000-0 │Peste în saramura
  15234000-7 │Peste afumat
  15234100-8 │Somon afumat
  15234200-9 │Hering afumat
  15234300-0 │Pastrav afumat
  15235000-4 │Conserve de peste
  15240000-2 │Peste în conserva şi alte tipuri de peste preparat sau în
               │conserva
  15241000-9 │Peste pane sau acoperit în alt mod, în conserva
  15241100-0 │Somon în conserva
  15241200-1 │Hering preparat sau conservat
  15241300-2 │Sardine
  15241400-3 │Ton în conserva
  15241500-4 │Macrou de Atlantic
  15241600-5 │Hamsii
  15241700-6 │Batoane de peste file
  15241800-7 │Preparate pe bază de peste pane sau acoperit în alt mod
  15242000-6 │Mancaruri preparate din peste
  15243000-3 │Preparate din peste
  15244000-0 │Caviar şi inlocuitori de caviar
  15244100-1 │Caviar
  15244200-2 │Inlocuitori de caviar
  15250000-5 │Fructe de mare
  15251000-2 │Crustacee congelate
  15252000-9 │Crustacee preparate sau conservate
  15253000-6 │Produse din moluste
  15300000-1 │Fructe, legume şi produse conexe
  15310000-4 │Cartofi şi produse din cartofi
  15311000-1 │Cartofi congelati
  15311100-2 │Cartofi prajiti rondele sau bastonase
  15311200-3 │Cartofi taiati în cuburi, rondele sau alte tipuri de cartofi
               │congelati
  15312000-8 │Produse din cartofi
  15312100-9 │Piure de cartofi instant
  15312200-0 │Cartofi gata prajiti
  15312300-1 │Rondele crocante din cartofi
  15312310-4 │Rondele crocante din cartofi aromatizate
  15312400-2 │Gustari din cartofi
  15312500-3 │Crochete de cartofi
  15313000-5 │Cartofi transformati
  15320000-7 │Sucuri de fructe şi de legume
  15321000-4 │Sucuri de fructe
  15321100-5 │Suc de portocale
  15321110-8 │Suc concentrat de portocale
  15321200-6 │Suc de grepfrut
  15321300-7 │Suc de lamaie
  15321400-8 │Suc de ananas
  15321500-9 │Suc de struguri
  15321600-0 │Suc de mere
  15321700-1 │Amestecuri de sucuri neconcentrate
  15321800-2 │Sucuri concentrate
  15322000-1 │Sucuri de legume
  15322100-2 │Suc de tomate
  15330000-0 │Fructe şi legume
  15331000-7 │Legume transformate
  15331100-8 │Legume proaspete sau congelate
  15331110-1 │Legume radacinoase transformate
  15331120-4 │Tuberculi transformati
  15331130-7 │Fasole, mazare, ardei, tomate şi alte legume
  15331131-4 │Fasole transformata
  15331132-1 │Mazare transformata
  15331133-8 │Mazare sfaramata
  15331134-5 │Tomate transformate
  15331135-2 │Ciuperci transformate
  15331136-9 │Ardei transformati
  15331137-6 │Germeni de soia
  15331138-3 │Trufe
  15331140-0 │Legume cultivate pentru frunze şi varza
  15331142-4 │Varza transformata
  15331150-3 │Legume pastai transformate
  15331170-9 │Legume congelate
  15331400-1 │Legume în conserva şi/sau la cutie
  15331410-4 │Fasole în sos tomat
  15331411-1 │Fasole alba în sos tomat
  15331420-7 │Conserve de tomate
  15331423-8 │Tomate la cutie
  15331425-2 │Piure de tomate
  15331427-6 │Piure concentrat de tomate
  15331428-3 │Sos de tomate
  15331430-0 │Conserve de ciuperci
  15331450-6 │Masline transformate
  15331460-9 │Conserve de legume
  15331461-6 │Conserve de varza acra
  15331462-3 │Conserve de mazare
  15331463-0 │Conserve de fasole boabe
  15331464-7 │Conserve de fasole întreaga
  15331465-4 │Conserve de sparanghel
  15331466-1 │Conserve de masline
  15331470-2 │Porumb dulce
  15331480-5 │Legume conservate provizoriu
  15331500-2 │Legume conservate în oţet
  15332000-4 │Fructe şi fructe cu coaja transformate
  15332100-5 │Fructe transformate
  15332140-7 │Mere transformate
  15332150-0 │Pere transformate
  15332160-3 │Banane transformate
  15332170-6 │Rubarba
  15332180-9 │Pepeni galbeni
  15332200-6 │Dulceţuri şi marmelade, jeleuri de fructe; piureuri şi paste
               │de fructe sau de fructe cu coaja lignifiată
  15332230-5 │Marmelade
  15332231-2 │Marmelada de portocale
  15332232-9 │Marmelada de lamaie
  15332240-8 │Jeleuri de fructe
  15332250-1 │Paste de fructe
  15332260-4 │Paste de fructe cu coaja lignifiată
  15332261-1 │Unt de arahide
  15332270-7 │Piureuri de fructe
  15332290-3 │Dulceţuri
  15332291-0 │Dulceata de caise
  15332292-7 │Dulceata de mure
  15332293-4 │Dulceata de coacaze
  15332294-1 │Dulceata de cirese
  15332295-8 │Dulceata de zmeura
  15332296-5 │Dulceata de capsuni
  15332300-7 │Fructe cu coaja lignifiată transformate
  15332310-0 │Fructe cu coaja lignifiată prajite sau sarate
  15332400-8 │Conserve de fructe
  15332410-1 │Fructe uscate
  15332411-8 │Stafide ce Corint transformate
  15332412-5 │Stafide transformate
  15332419-4 │Sultanine
  15333000-1 │Subproduse vegetale
  15400000-2 │Uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale
  15410000-5 │Uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale brute
  15411000-2 │Uleiuri animale sau vegetale
  15411100-3 │Uleiuri vegetale
  15411110-6 │Ulei de masline
  15411120-9 │Ulei de susan
  15411130-2 │Ulei de arahide
  15411140-5 │Ulei de cocos
  15411200-4 │Ulei pentru gătit
  15411210-7 │Ulei pentru prajit
  15412000-9 │Grăsimi
  15412100-0 │Grăsimi animale
  15412200-1 │Grăsimi vegetale
  15413000-6 │Reziduuri solide de grăsimi sau uleiuri vegetale
  15413100-7 │Srot
  15420000-8 │Uleiuri şi grăsimi rafinate
  15421000-5 │Uleiuri rafinate
  15422000-2 │Grăsimi rafinate
  15423000-9 │Grăsimi sau uleiuri hidrogenate sau esterificate
  15424000-6 │Ceruri vegetale
  15430000-1 │Grăsimi comestibile
  15431000-8 │Margarina şi preparate similare
  15431100-9 │Margarina
  15431110-2 │Margarina lichidă
  15431200-0 │Produse tartinabile cu un conţinut redus sau scăzut de grăsimi
  15500000-3 │Produse lactate
  15510000-6 │Lapte şi smantana
  15511000-3 │Lapte
  15511100-4 │Lapte pasteurizat
  15511200-5 │Lapte sterilizat
  15511210-8 │Lapte UHT
  15511300-6 │Lapte degresat
  15511400-7 │Lapte semidegresat
  15511500-8 │Lapte integral
  15511600-9 │Lapte condensat
  15511700-0 │Lapte praf
  15512000-0 │Smantana
  15512100-1 │Smantana semigrasa
  15512200-2 │Smantana grasa
  15512300-3 │Smantana groasa
  15512900-9 │Smantana pentru frisca
  15530000-2 │Unt
  15540000-5 │Branzeturi
  15541000-2 │Branza de masa
  15542000-9 │Branza proaspăta
  15542100-0 │Cottage cheese
  15542200-1 │Branza cu pasta moale
  15542300-2 │Branza Feta
  15543000-6 │Branza rasa, pulbere, cu mucegai şi alte tipuri de branza
  15543100-7 │Branza cu mucegai
  15543200-8 │Branza Cheddar
  15543300-9 │Branza rasa
  15543400-0 │Branza Parmezan
  15544000-3 │Branza cu pasta tare
  15545000-0 │Branza tartinabila
  15550000-8 │Diverse produse lactate
  15551000-5 │Iaurt şi alte produse lactate fermentate
  15551300-8 │Iaurt
  15551310-1 │Iaurt natural
  15551320-4 │Iaurt aromatizat
  15551500-0 │Zara
  15552000-2 │Cazeina
  15553000-9 │Lactoza sau sirop de lactoza
  15554000-6 │Zer
  15555000-3 │Inghetata şi produse similare
  15555100-4 │Inghetata
  15555200-5 │Sorbet
  15600000-4 │Produse de morarit, amidon şi produse amilacee
  15610000-7 │Produse de morarit
  15611000-4 │Orez decorticat
  15612000-1 │Făina de cereale sau vegetala şi produse conexe
  15612100-2 │Făina de grâu
  15612110-5 │Făina integrală
  15612120-8 │Făina de panificatie
  15612130-1 │Făina simpla
  15612150-7 │Făina de patiserie
  15612190-9 │Făina cu ferment
  15612200-3 │Făina de cereale
  15612210-6 │Făina de porumb
  15612220-9 │Făina de orez
  15612300-4 │Fainuri vegetale
  15612400-5 │Amestecuri utilizate la prepararea produselor de panificatie
  15612410-8 │Preparate pentru prajituri
  15612420-1 │Preparate pentru copt
  15612500-6 │Produse de panificatie
  15613000-8 │Produse pe bază de boabe de cereale
  15613100-9 │Crupe
  15613300-1 │Produse cerealiere
  15613310-4 │Cereale pentru micul dejun
  15613311-1 │Fulgi de porumb
  15613312-8 │Amestecuri de ovaz
  15613313-5 │Muesli
  15613319-7 │Grâu expandat
  15613380-5 │Fulgi de ovaz
  15614000-5 │Orez transformat
  15614100-6 │Orez cu bob lung
  15614200-7 │Orez macinat
  15614300-8 │Brizura de orez
  15615000-2 │Tarate
  15620000-0 │Amidonuri şi produse amilacee
  15621000-7 │Ulei de porumb
  15622000-4 │Glucoza şi produse pe bază de glucoza, fructoza şi produse pe
               │baza de fructoza
  15622100-5 │Glucoza şi produse pe bază de glucoza
  15622110-8 │Glucoza
  15622120-1 │Sirop de glucoza
  15622300-7 │Fructoza şi produse pe bază de fructoza
  15622310-0 │Fructoza
  15622320-3 │Preparate pe bază de fructoza
  15622321-0 │Soluţii de fructoza
  15622322-7 │Sirop de fructoza
  15623000-1 │Amidon
  15624000-8 │Tapioca
  15625000-5 │Gris
  15626000-2 │Praf de budinca
  15700000-5 │Furaje
  15710000-8 │Furaje preparate pentru animale de ferma sau alte animale
  15711000-5 │Hrana pentru peşti
  15712000-2 │Furaje uscate
  15713000-9 │Hrana pentru animale de casa
  15800000-6 │Diverse produse alimentare
  15810000-9 │Produse de panificatie, de patiserie şi de cofetarie proaspete
  15811000-6 │Produse de panificatie
  15811100-7 │Pâine
  15811200-8 │Chifle
  15811300-9 │Cornuri
  15811400-0 │Gogosi
  15811500-1 │Produse de panificatie preparate
  15811510-4 │Sandvisuri
  15811511-1 │Sandvisuri preparate
  15812000-3 │Produse de patiserie şi de cofetarie
  15812100-4 │Produse de patiserie
  15812120-0 │Placinte
  15812121-7 │Placinte sarate
  15812122-4 │Placinte dulci
  15812200-5 │Produse de cofetarie
  15813000-0 │Alimente pentru micul dejun
  15820000-2 │Piscoturi şi biscuiti; produse de patiserie şi de cofetarie
               │conservate
  15821000-9 │Produse de panificatie prajite şi produse de patiserie
  15821100-0 │Produse de panificatie prajite
  15821110-3 │Pâine prajita
  15821130-9 │Pâine crocanta
  15821150-5 │Piscoturi
  15821200-1 │Biscuiti dulci
  15830000-5 │Zahăr şi produse conexe
  15831000-2 │Zahăr
  15831200-4 │Zahăr alb
  15831300-5 │Zahăr de artar şi sirop de artar
  15831400-6 │Melasa
  15831500-7 │Siropuri de zahăr
  15831600-8 │Miere
  15832000-9 │Deşeuri provenite din fabricarea zahărului
  15833000-6 │Produse pe bază de zahăr
  15833100-7 │Deserturi
  15833110-0 │Blaturi de tarte
  15840000-8 │Cacao, ciocolata şi produse zaharoase
  15841000-5 │Cacao
  15841100-6 │Pasta de cacao
  15841200-7 │Unt, grasime sau ulei de cacao
  15841300-8 │Cacao pudra neindulcita
  15841400-9 │Cacao pudra indulcita
  15842000-2 │Ciocolata şi dulciuri
  15842100-3 │Ciocolata
  15842200-4 │Produse din ciocolata
  15842210-7 │Ciocolata de baut
  15842220-0 │Batoane de ciocolata
  15842300-5 │Dulciuri
  15842310-8 │Bomboane
  15842320-1 │Nuga
  15842400-6 │Fructe, fructe cu coaja lignifiată sau coaja de fructe conservate
               │în zahăr
  15850000-1 │Paste fainoase
  15851000-8 │Produse fainoase
  15851100-9 │Paste fainoase nepreparate
  15851110-2 │Macaroane
  15851120-5 │Fidea
  15851190-6 │Spaghete
  15851200-0 │Paste fainoase preparate şi cuscus
  15851210-3 │Paste fainoase preparate
  15851220-6 │Paste fainoase umplute
  15851230-9 │Lasagna
  15851250-5 │Cuscus
  15851290-7 │Conserve cu paste fainoase
  15860000-4 │Cafea, ceai şi produse conexe
  15861000-1 │Cafea
  15861100-2 │Cafea prajita
  15861200-3 │Cafea decafeinizata
  15861300-4 │Cafea nedecafeinizată
  15862000-8 │Inlocuitori de cafea
  15863000-5 │Ceai
  15863100-6 │Ceai verde
  15863200-7 │Ceai negru
  15864000-2 │Preparate de ceai sau de mate
  15864100-3 │Pliculete de ceai
  15865000-9 │Infuzii de ceaiuri de plante
  15870000-7 │Condimente şi mirodenii
  15871000-4 │Oţet; sosuri; amestecuri de condimente; făina şi praf de mustar;
               │mustar preparat
  15871100-5 │Oţet şi inlocuitori de oţet
  15871110-8 │Oţet
  15871120-1 │Inlocuitori de oţet
  15871200-6 │Sosuri, amestecuri de condimente şi mirodenii
  15871210-9 │Sos de soia
  15871230-5 │Ketchup
  15871250-1 │Mustar
  15871260-4 │Sosuri
  15871270-7 │Amestecuri de condimente
  15871273-8 │Maioneza
  15871274-5 │Produse tartinabile pentru sandvisuri
  15871279-0 │Chutney
  15872000-1 │Plante aromatice şi condimente
  15872100-2 │Piper
  15872200-3 │Condimente
  15872300-4 │Plante aromatice
  15872400-5 │Sare
  15872500-6 │Ghimbir
  15880000-0 │Produse nutritionale speciale
  15881000-7 │Preparate alimentare omogenizate
  15882000-4 │Produse dietetice
  15884000-8 │Alimente pentru nou-născuţi
  15890000-3 │Diverse produse alimentare n.c.a. şi produse uscate
  15891000-0 │Supe şi ciorbe
  15891100-1 │Supe cu carne
  15891200-2 │Supe de peste
  15891300-3 │Supe mixte
  15891400-4 │Supe
  15891410-7 │Supe instant
  15891500-5 │Ciorbe
  15891600-6 │Supe concentrate
  15891610-9 │Ciorbe instant
  15891900-9 │Supe de legume
  15892000-7 │Sucuri şi extracte de legume, substanţe peptice şi agenţi de
               │ingrosare
  15892100-8 │Sucuri de legume
  15892200-9 │Extracte vegetale
  15892400-1 │Agenţi de ingrosare
  15893000-4 │Produse uscate
  15893100-5 │Preparate alimentare
  15893200-6 │Preparate pentru desert
  15893300-7 │Preparate pentru sosuri
  15894000-1 │Produse alimentare transformate
  15894100-2 │Mancare vegetariană
  15894200-3 │Mancare preparata
  15894210-6 │Mancare pentru şcoli
  15894220-9 │Mancare pentru spitale
  15894300-4 │Mancare preparata
  15894400-5 │Gustari
  15894500-6 │Produse pentru distribuitoare automate
  15894600-7 │Garnituri pentru sandvisuri
  15894700-8 │Delicatese
  15895000-8 │Produse de fast-food
  15895100-9 │Hamburgeri
  15896000-5 │Produse congelate
  15897000-2 │Conserve de alimente
  15897100-3 │Ratii militare
  15898000-9 │Drojdie
  15899000-6 │Praf de copt
  15900000-7 │Băuturi
  15910000-0 │Băuturi alcoolice distilate
  15911000-7 │Băuturi spirtoase
  15911100-8 │Spirtoase
  15911200-9 │Lichioruri
  15930000-6 │Vinuri
  15931000-3 │Vinuri nearomatizate
  15931100-4 │Vin spumant
  15931200-5 │Vin de masa
  15931300-6 │Porto
  15931400-7 │Madeira
  15931500-8 │Must de struguri
  15931600-9 │Sherry
  15932000-0 │Drojdie de vin
  15940000-9 │Cidru şi alte vinuri din fructe
  15941000-6 │Cidru
  15942000-3 │Vinuri din fructe
  15950000-2 │Băuturi fermentate nedistilate
  15951000-9 │Vermut
  15960000-5 │Bere de malt
  15961000-2 │Bere
  15961100-3 │Bere blonda
  15962000-9 │Borhoturi din fabricarea şi distilarea berii
  15980000-1 │Băuturi fără alcool
  15981000-8 │Apa minerala
  15981100-9 │Apa minerala plata
  15981200-0 │Apa minerala carbogazoasa
  15981300-1 │Apa în stare solida
  15981310-4 │Gheaţa
  15981320-7 │Zapada
  15981400-2 │Ape minerale aromatizate
  15982000-5 │Băuturi nealcoolice
  15982100-6 │Siropuri de fructe
  15982200-7 │Lapte cu ciocolata
  16000000-5 │Tutun, produse pe bază de tutun şi articole conexe
  16100000-6 │Produse pe bază de tutun
  16110000-9 │Tigari de foi
  16120000-2 │Trabucuri
  16130000-5 │Tigari
  16200000-7 │Tutun
  16210000-0 │Tutun prelucrat
  16300000-8 │Articole de tutungerie
  17000000-2 │Textile şi articole textile
  17100000-3 │Materiale textile şi articole conexe
  17110000-6 │Tesaturi
  17111000-3 │Tesaturi sintetice
  17111100-4 │Tesaturi mixte
  17112000-0 │Tesaturi din bumbac
  17112100-1 │Doc
  17112200-2 │Denim
  17112300-3 │Panza
  17112310-6 │Articole din panza
  17112400-4 │Poplin
  17112500-5 │Snururi
  17112510-8 │Cordoane
  17120000-9 │Materiale din lana
  17130000-2 │Tesaturi de în
  17131000-9 │Lenjerie
  17140000-5 │Tesaturi speciale
  17141000-2 │Catifea
  17142000-9 │Tesaturi plusate
  17143000-6 │Tesaturi pentru tapiterie
  17144000-3 │Tesaturi pentru perdele
  17145000-0 │Tesaturi pentru captuseala
  17150000-8 │Tesaturi tricotate sau crosetate
  17151000-5 │Tesaturi tricotate
  17151100-6 │Tesaturi de catifea
  17152000-2 │Tesaturi crosetate
  17160000-1 │Stofa
  17170000-4 │Tesaturi fără urzeala
  17200000-4 │Articole textile
  17210000-7 │Articole textile de uz casnic
  17211000-4 │Paturi şi pleduri
  17211100-5 │Paturi
  17211200-6 │Pleduri
  17212000-1 │Lenjerie de pat
  17212100-2 │Cearsafuri
  17212200-3 │Huse pentru plapumi
  17212300-4 │Protectoare de saltele
  17212400-5 │Plapumi de puf
  17212500-6 │Fete de perne
  17212600-7 │Fete pentru sulurile de capatai
  17213000-8 │Lenjerie de masa
  17213100-9 │Fete de masa
  17213200-0 │Servetele de masa
  17214000-5 │Lenjerie de baie şi de bucatarie
  17214100-6 │Prosoape
  17214200-7 │Servete pentru vase
  17214300-8 │Servetele în rulouri pentru sters mâinile
  17214500-0 │Servetele de toaleta
  17215000-2 │Perdele, draperii, baldachine şi storuri textile
  17215100-3 │Perdele
  17215110-6 │Paravane împotriva fumului
  17215200-4 │Draperii
  17215300-5 │Baldachine
  17215400-6 │Storuri
  17215410-9 │Storuri de interior
  17215420-2 │Storuri textile
  17215430-5 │Storuri venetiene
  17215440-8 │Jaluzele verticale
  17216000-9 │Articole de mobilier
  17216100-0 │Tapiserie pentru mobila
  17216110-3 │Pernite
  17216120-6 │Perne
  17218000-3 │Lenjerie de spital
  17218100-4 │Draperii de chirurgie
  17218200-5 │Cearsafuri de chirurgie
  17220000-0 │Articole textile confectionate
  17221000-7 │Saci şi saculeti
  17221100-8 │Genti de voiaj
  17221110-1 │Rucsacuri
  17221200-9 │Genti de sport
  17221300-0 │Saci pentru expedieri poştale
  17221310-3 │Saci postali
  17221400-1 │Sacose
  17221500-2 │Saci de rufe
  17221600-3 │Saci textili
  17221700-4 │Saci de ambalaj
  17221710-7 │Saculeti de ambalaj
  17222000-4 │Prelate impermeabile, vele pentru barci, pentru planşe cu vela
               │şi vehicule terestre, copertine, storuri, corturi şi articole de
               │camping
  17222100-5 │Prelate, copertine şi storuri
  17222110-8 │Prelate impermeabile
  17222120-1 │Copertine
  17222130-4 │Storuri
  17222200-6 │Prelate de camuflare
  17222400-8 │Vele
  17222500-9 │Articole textile de camping
  17222510-2 │Saltele pneumatice
  17222520-5 │Paturi de campanie
  17222530-8 │Corturi
  17222540-1 │Saci de dormit
  17222541-8 │Saci de dormit umpluti cu fulgi sau puf
  17223000-1 │Parasute
  17223100-2 │Parasute dirijabile
  17223200-3 │Parasute cu rotor
  17225000-5 │Diverse articole textile confectionate
  17225100-6 │Carpe de sters praful
  17225200-7 │Elemente filtrante din panza
  17225300-8 │Veste de salvare
  17225400-9 │Paturi ignifuge
  17225500-0 │Plase de tantari
  17225600-1 │Servete de vase
  17225700-2 │Centuri de siguranţă
  17225800-3 │Carpe pentru curatat
  17225810-6 │Carpe pentru lustruit
  17230000-3 │Covoare, presuri şi carpete
  17231000-0 │Covoare
  17231100-1 │Covoare cu fire innodate
  17231200-2 │Covoare tesute
  17231300-3 │Covoare cu fire rasucite
  17231310-6 │Dale de mocheta
  17231400-4 │Covoare textile
  17232000-7 │Presuri
  17233000-4 │Carpete
  17234000-1 │Covoare textile industriale
  17240000-6 │Diverse franghii, funii, sfori şi plase
  17241000-3 │Franghii, funii, sfori şi plase
  17241100-4 │Sfori, franghii şi funii
  17241110-7 │Funii
  17241120-0 │Franghii
  17241130-3 │Cordoane
  17241140-6 │Sfori
  17241200-5 │Plase textile
  17241210-8 │Plase cu fire innodate
  17241220-1 │Franghii de ridicare
  17242000-0 │Carpe
  17250000-9 │Articole fără urzeala
  17260000-2 │Diverse articole textile
  17261000-9 │Tul, dantela, panglicarie, pasmanterie şi broderie
  17261100-0 │Panglicarie; pasmanterie
  17261110-3 │Panglici
  17261120-6 │Banda textila
  17261130-9 │Etichete şi ecusoane textile
  17261131-6 │Etichete textile
  17261132-3 │Ecusoane textile
  17261133-0 │Insigne
  17261140-2 │Pasmanterie ornamentala
  17261141-9 │Trese
  17261142-6 │Epoleti
  17261200-1 │Tesaturi din plasa
  17262000-6 │Fetru
  17263000-3 │Vata textila, fire, materiale şi articole textile de uz tehnic
  17263100-4 │Vata textila
  17263200-5 │Fire metalizate
  17263300-6 │Tesaturi din fire metalizate
  17263400-7 │Tesaturi impregnate, acoperite sau stratificate
  17263500-8 │Articole textile de uz tehnic
  17263510-1 │Tuburi din fibre textile
  17263520-4 │Benzi rulante textile
  17263530-7 │Conducte de ventilaţie
  17263600-9 │Produse textile matlasate
  17280000-8 │Tricotaje, ciorapi tricotati şi articole conexe
  17281000-5 │Ciorapi tricotati
  17281100-6 │Ciorapi cu chilot, ciorapi de dama şi sosete
  17281110-9 │Ciorapi de dama
  17281120-2 │Ciorapi cu chilot
  17281130-5 │Sosete
  17282000-2 │Pulovere, cardigane şi articole similare
  17282100-3 │Jersee, pulovere, cardigane, veste şi articole similare
  17282110-6 │Pulovere
  17282120-9 │Cardigane
  17282130-2 │Svetere de bumbac
  17282140-5 │Veste
  17300000-5 │Fire şi ate textile
  17310000-8 │Fibre textile naturale
  17320000-1 │Fibre textile artificiale
  17330000-4 │Fire textile din fibre naturale
  17331000-1 │Fire de mătase
  17332000-8 │Fire de lana
  17333000-5 │Fire de bumbac
  17334000-2 │Fire de în
  17335000-9 │Fire pentru cusut din fibre naturale
  17335100-0 │Fire pentru cusut
  17335200-1 │Fire pentru tricotat
  17336000-6 │Fire din fibre textile vegetale
  17340000-7 │Fire sau ate sintetice
  17341000-4 │Fire sintetice
  17342000-1 │Ate sintetice
  17342100-2 │Ate sintetice pentru cusut
  17342200-3 │Fire pentru tricotat sintetice
  17400000-6 │Deşeuri textile
  18000000-9 │Îmbrăcăminte şi accesorii
  18100000-0 │Îmbrăcăminte de lucru
  18110000-3 │Îmbrăcăminte de lucru pentru bărbaţi
  18111000-0 │Îmbrăcăminte de lucru de uz industrial
  18111300-3 │Jachete şi sacouri pentru bărbaţi
  18112000-7 │Îmbrăcăminte profesională
  18112100-8 │Îmbrăcăminte pentru personalul medical
  18112200-9 │Îmbrăcăminte militară
  18112300-0 │Pantaloni scurti
  18112400-1 │Pantaloni
  18112500-2 │Îmbrăcăminte de protecţie
  18112600-3 │Uniforme
  18112610-6 │Uniforme de pompieri
  18112620-9 │Uniforme de poliţie
  18112630-2 │Uniforme militare
  18120000-6 │Îmbrăcăminte de lucru pentru femei
  18121000-3 │Îmbrăcăminte de uz profesional
  18121100-4 │Jachete şi blazere pentru femei
  18121200-5 │Uniforme pentru femei
  18122000-0 │Îmbrăcăminte de uz industrial
  18122100-1 │Pantaloni scurti pentru femei
  18122200-2 │Pantaloni pentru femei
  18122300-3 │Salopete
  18130000-9 │Îmbrăcăminte specială de lucru
  18131000-6 │Îmbrăcăminte de protecţie şi securitate
  18131100-7 │Veste antiglont
  18131200-8 │Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor biologici sau
               │chimici
  18131300-9 │Îmbrăcăminte de protecţie împotriva radiatiilor
  18131400-0 │Îmbrăcăminte antiglont
  18131500-1 │Veste de salvare
  18131600-2 │Veste reflectorizante
  18132000-3 │Îmbrăcăminte de zbor
  18132100-4 │Veste de zbor
  18132200-5 │Costume de zbor
  18133000-0 │Articole de îmbrăcăminte şi echipamente speciale
  18133100-1 │Veste de camuflaj
  18133200-2 │Costume de lupta
  18133300-3 │Echipamente de lupta
  18133400-4 │Uniforme de lupta
  18133500-5 │Casti militare
  18133600-6 │Camuflaje pentru casti
  18133700-7 │Îmbrăcăminte de schi
  18133800-8 │Îmbrăcăminte şi echipamente polare
  18133900-9 │Echipamente de scufundare
  18134000-7 │Costume de scafandru
  18134100-8 │Costume de salvare
  18134200-9 │Uniforme de iarna
  18134300-0 │Uniforme de vara
  18140000-2 │Accesorii pentru îmbrăcăminte de lucru
  18141000-9 │Manusi de lucru
  18142000-6 │Viziere de siguranţă
  18143000-3 │Echipament de protecţie
  18200000-1 │Îmbrăcăminte de exterior
  18210000-4 │Mantale
  18211000-1 │Cape
  18212000-8 │Pelerine
  18213000-5 │Jachete de vant
  18220000-7 │Îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor
  18221000-4 │Îmbrăcăminte impermeabila
  18221100-5 │Cape impermeabile
  18221200-6 │Hanorace
  18221300-7 │Impermeabile
  18222000-1 │Haine de serviciu
  18222100-2 │Costume pentru bărbaţi
  18222200-3 │Compleuri
  18223000-8 │Jachete şi blazere
  18223100-9 │Blazere
  18223200-0 │Jachete
  18224000-5 │Îmbrăcăminte din materiale textile acoperite sau impregnate
  18230000-0 │Diverse tipuri de îmbrăcăminte de exterior
  18231000-7 │Rochii şi fuste
  18231700-4 │Rochii
  18231800-5 │Fuste
  18232000-4 │Costume şi compleuri pentru femei
  18232100-5 │Costume pentru femei
  18232200-6 │Compleuri pentru femei
  18300000-2 │Articole de îmbrăcăminte
  18310000-5 │Lenjerie intima
  18311000-2 │Slipuri
  18312000-9 │Chiloti
  18313000-6 │Lenjerie intima pentru femei
  18313100-7 │Îmbrăcăminte de noapte pentru femei
  18313200-8 │Slipuri pentru femei
  18313300-9 │Camasi de noapte pentru femei
  18313400-0 │Furouri
  18313500-1 │Halate de baie
  18320000-8 │Camasi şi îmbrăcăminte de noapte
  18321000-5 │Camasi
  18321100-6 │Camasi pentru femei
  18322000-2 │Îmbrăcăminte de noapte
  18322100-3 │Camasi de noapte
  18322200-4 │Capoate
  18322300-5 │Pijamale
  18322400-6 │Maieuri de corp
  18323000-9 │Sutiene, corsete, jartiere şi articole similare
  18323100-0 │Sutiene
  18323200-1 │Corsete
  18323300-2 │Jartiere
  18330000-1 │Tricouri
  18400000-3 │Îmbrăcăminte specială şi accesorii
  18410000-6 │Îmbrăcăminte specială
  18411000-3 │Îmbrăcăminte pentru nou-născuţi
  18412000-0 │Îmbrăcăminte sport
  18412100-1 │Treninguri
  18412200-2 │Camasi de sport
  18412300-3 │Costume de schi
  18412800-8 │Costume de baie
  18420000-9 │Accesorii vestimentare
  18421000-6 │Batiste
  18422000-3 │Eşarfe
  18423000-0 │Cravate
  18424000-7 │Manusi
  18425000-4 │Curele, altele decât de piele
  18440000-5 │Palarii şi alte articole pentru acoperirea capului
  18441000-2 │Palarii
  18443000-6 │Articole pentru acoperirea capului şi alte accesorii
  18443100-7 │Banderole
  18443200-8 │Articole pentru acoperirea capului din metal
  18443300-9 │Articole textile pentru acoperirea capului
  18443310-2 │Berete
  18443320-5 │Berete de campanie
  18443330-8 │Glugi
  18443340-1 │Sepci
  18443400-0 │Sireturi de trecut pe sub barbie la articolele pentru acoperirea
               │capului
  18443500-1 │Viziere
  18444000-3 │Articole de protecţie pentru acoperirea capului
  18444100-4 │Articole de siguranţă pentru acoperirea capului
  18444110-7 │Caschete
  18444200-5 │Caschete de siguranţă
  18450000-8 │Inchizatori
  18451000-5 │Nasturi
  18451100-6 │Părţi de nasturi
  18452000-2 │Ace de siguranţă
  18453000-9 │Fermoare
  18500000-4 │Îmbrăcăminte din piele
  18510000-7 │Accesorii pentru îmbrăcăminte din piele
  18511000-4 │Manusi sau mitene din piele
  18511100-5 │Manusi lungi
  18512000-1 │Centuri şi banduliere din piele
  18512100-2 │Centuri
  18512200-3 │Banduliere
  18600000-5 │Blanuri şi articole de blana
  18610000-8 │Articole de blana
  18611000-5 │Piei cu blana
  18612000-2 │Îmbrăcăminte de blana
  18613000-9 │Articole de blana artificiala
  18620000-1 │Blanuri
  18700000-6 │Îmbrăcăminte la mana a doua
  19000000-6 │Piele, produse de piele şi încălţăminte
  19100000-7 │Piele tabacita
  19110000-0 │Piele de caprioara
  19120000-3 │Piele de bovine sau de cabaline
  19130000-6 │Piele de ovine, de caprine sau de porcine
  19131000-3 │Piele de oaie sau de miel
  19132000-0 │Piele de capra sau de ied
  19133000-7 │Piele de porcine
  19140000-9 │Piele de la alte animale, piele reconstituita sau alte tipuri
               │de piele
  19141000-6 │Piele de la alte animale
  19142000-3 │Piele reconstituita
  19143000-0 │Imitaţie de piele
  19144000-7 │Piele lacuita
  19150000-2 │Deşeuri de piele
  19200000-8 │Articole diverse, articole de voiaj şi selarie din piele
  19210000-1 │Selarie
  19211000-8 │Sei
  19212000-5 │Cravase
  19213000-2 │Bice
  19220000-4 │Articole de voiaj
  19221000-1 │Valize
  19222000-8 │Genti de mana
  19223000-5 │Posete şi portofele
  19223100-6 │Posete
  19223200-7 │Portofele
  19224000-2 │Cufere
  19225000-9 │Suporturi pentru plosti şi etuiuri
  19225100-0 │Suporturi pentru plosti
  19225200-1 │Etuiuri
  19229000-7 │Truse de toaleta
  19230000-7 │Bratari de ceas
  19240000-0 │Articole din piele utilizate pentru maşini sau dispozitive
               │mecanice
  19300000-9 │Încălţăminte
  19310000-2 │Încălţăminte, alta decât încălţămintea sportiva sau de protecţie
  19311000-9 │Încălţăminte impermeabila
  19312000-6 │Încălţăminte cu părţi de cauciuc sau material plastic
  19312100-7 │Sandale cu fete de cauciuc sau material plastic
  19312200-8 │Cizme de cauciuc
  19312300-9 │Încălţăminte de oraş cu fete de cauciuc sau material plastic
  19312400-0 │Slapi
  19313000-3 │Încălţăminte cu fete de piele
  19313100-4 │Sandale
  19313200-5 │Papuci de casa
  19313300-6 │Încălţăminte de oraş
  19314000-0 │Încălţăminte cu fete din material textil
  19315000-7 │Cizme
  19315100-8 │Botine
  19315200-9 │Cizme trei sferturi
  19315300-0 │Cizme lungi
  19315400-1 │Cizme pescaresti
  19316000-4 │Galosi
  19320000-5 │Încălţăminte sportiva
  19321000-2 │Încălţăminte de schi
  19321100-3 │Încălţăminte de schi fond
  19322000-9 │Încălţăminte de antrenament
  19323000-6 │Încălţăminte de munte
  19324000-3 │Încălţăminte de fotbal
  19330000-8 │Încălţăminte de protecţie
  19331000-5 │Încălţăminte cu vârf de protecţie de metal
  19332000-2 │Încălţăminte specială
  19332100-3 │Încălţăminte pentru zbor
  19340000-1 │Părţi de încălţăminte
  19341000-8 │Fete de încălţăminte
  19342000-5 │Talpi
  19343000-2 │Tocuri
  20000000-6 │Lemn, produse de lemn, produse din pluta, coşuri impletite şi
               │impletituri din fire vegetale
  20100000-7 │Lemn tăiat
  20110000-0 │Traverse de cale ferată
  20111000-7 │Traverse de lemn
  20112000-4 │Părţi de traverse
  20120000-3 │Lemn de mina
  20130000-6 │Lemn de esenta moale preparat
  20131000-3 │Elemente pentru garduri
  20140000-9 │Lemn de esenta tare
  20150000-2 │Parchet
  20160000-5 │Produse din lemn preparat sau tratat
  20161000-2 │Lemn tratat
  20161100-3 │Stâlpi trataţi
  20170000-8 │Rumegus
  20200000-8 │Plăci şi furnire de lemn
  20210000-1 │Planşe şi panouri de lemn
  20211000-8 │Foi de furnir
  20212000-5 │Lemn laminat
  20213000-2 │Plăci aglomerate
  20214000-9 │Plăci fibrolemnoase
  20215000-6 │Panouri de lemn
  20216000-3 │Placaje de furnir
  20220000-4 │Lemn densificat
  20300000-9 │Dulgherie şi tâmplărie în lemn pentru construcţii
  20310000-2 │Dulgherie în lemn pentru construcţii
  20311000-9 │Ferestre de lemn
  20311100-0 │Uşi cu canaturi de sticlă
  20312000-6 │Uşi de lemn
  20313000-3 │Plăci de parchet din lemn
  20320000-5 │Tâmplărie în lemn pentru construcţii
  20321000-2 │Panouri prefabricate pentru garduri
  20322000-9 │Sarpante de lemn
  20323000-6 │Scări
  20330000-8 │Construcţii de lemn prefabricate
  20400000-0 │Containere, paleti, cutii şi alte recipiente de lemn
  20410000-3 │Containere de lemn
  20411000-0 │Butoaie de lemn
  20411100-1 │Cutii de lemn
  20411200-2 │Tambure din lemn pentru cablu
  20412000-7 │Lăzi din sipci de lemn
  20412100-8 │Butoaie
  20412200-9 │Cuve de lemn
  20413000-4 │Cutii de lemn
  20420000-6 │Paleti de lemn
  20421000-3 │Cutii-paleti
  20500000-1 │Articole de lemn şi pluta
  20510000-4 │Produse de lemn şi articole conexe
  20511000-1 │Manere de lemn pentru scule
  20512000-8 │Suporturi de lemn pentru scule
  20513000-5 │Părţi de scule din lemn
  20514000-2 │Rame de lemn
  20515000-9 │Sicrie
  20520000-7 │Articole de pluta, coşuri impletite şi impletituri din fibre
               │vegetale
  20521000-4 │Coşuri impletite
  20521100-5 │Impletituri din fibre vegetale
  20522000-1 │Pluta naturala
  20522100-2 │Plăci de pluta
  21000000-3 │Diferite tipuri de celuloza, hârtie şi produse de hârtie
  21100000-4 │Celuloza, hârtie şi carton
  21110000-7 │Celuloza
  21111000-4 │Pasta de lemn
  21111100-5 │Pasta chimica de lemn
  21120000-0 │Hârtie şi carton
  21121000-7 │Hârtie pentru ziar, hârtie prelucrata manual şi alte tipuri de
               │hârtie necretata sau de carton pentru utilizare grafica
  21121100-8 │Hârtie pentru ziar
  21121200-9 │Hârtie sau carton prelucrate manual
  21121300-0 │Hârtie şi carton fotosensibile, termosensibile sau termografice
  21121310-3 │Hârtie sau carton fotosensibile
  21121320-6 │Hârtie sau carton termosensibile
  21121330-9 │Hârtie sau carton termografice
  21122000-4 │Hârtie igienica, hârtie kraft şi alte tipuri de hârtie şi carton
  21122100-5 │Hârtie şi carton stratificate
  21122200-6 │Hârtie kraft
  21124000-8 │Hârtie impermeabila la grăsimi şi alte articole din hârtie
  21124100-9 │Hârtie impermeabila la grăsimi
  21124200-0 │Hârtie calc
  21124300-1 │Hârtie cristal
  21124400-2 │Hârtie transparenta sau translucida
  21124500-3 │Hârtie cretata şi hârtie artizanala
  21124600-4 │Hârtie de desen
  21124700-5 │Hârtie pentru cartografie
  21125000-5 │Hârtie şi carton tratate
  21125100-6 │Hârtie şi carton asamblate
  21125300-8 │Hârtie de scris
  21125400-9 │Hârtie pentru imprimare
  21125600-1 │Hârtie autocopianta sau alte tipuri de hârtie copianta
  21125610-4 │Hârtie termografica
  21125690-8 │Hârtie xerografică şi pentru fotocopii
  21125691-5 │Hârtie pentru fotocopii
  21125692-2 │Hârtie xerografică
  21126000-2 │Deşeuri şi maculatura de hârtie şi carton
  21200000-5 │Articole de hârtie sau carton
  21210000-8 │Hârtie sau carton ondulat
  21211000-5 │Ambalaje de hârtie şi carton
  21211100-6 │Cutii mari de carton, cutii sau casete
  21211110-9 │Cutii de hârtie sau de carton
  21211120-2 │Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare şi articole
               │similare
  21211200-7 │Saci şi pungi de hârtie
  21211210-0 │Saci de hârtie
  21211220-3 │Pungi de hârtie
  21211230-6 │Pungi pentru rau de avion
  21220000-1 │Articole de hârtie menajere sau pentru spitale
  21221000-8 │Hârtie igienica, batiste, servete pentru mâini şi servete de
               │masa
  21221100-9 │Hârtie igienica
  21221200-0 │Batiste de hârtie
  21221300-1 │Servete de hârtie pentru mâini
  21221400-2 │Servete de masa din hârtie
  21222000-5 │Articole de hârtie igienico-sanitare sau pentru spitale
  21222100-6 │Articole de hârtie igienico-sanitare
  21222110-9 │Absorbante şi tampoane igienice
  21222120-2 │Scutece de unica folosinţă
  21222121-9 │Scutece de hârtie
  21222200-7 │Articole de hârtie pentru spitale
  21222210-0 │Comprese de hârtie
  21222220-3 │Saculeti sau plicuri de hârtie pentru sterilizare
  21222300-8 │Articole de hârtie de unica folosinţă
  21230000-4 │Articole de papetarie şi alte articole de hârtie
  21231000-1 │Hârtie carbon, hârtie autocopianta, hârtie pentru sabloane şi
               │hârtie fără carbon
  21231100-2 │Hârtie carbon
  21231200-3 │Hârtie autocopianta
  21231300-4 │Hârtie fără carbon
  21231400-5 │Hârtie pentru sabloane
  21232000-8 │Plicuri, cărţi poştale şi cărţi poştale neilustrate
  21232100-9 │Cărţi poştale
  21232200-0 │Cărţi poştale neilustrate
  21232300-1 │Plicuri
  21233000-5 │Hârtie gofrata sau perforata
  21233100-6 │Hârtie pentru imprimare gofrata sau perforata
  21233200-7 │Hârtie de scris gofrata sau perforata
  21233600-1 │Hârtie continua pentru imprimante de computer
  21233610-4 │Formulare continue
  21234000-2 │Hârtie cauciucata sau adeziva
  21234100-3 │Hârtie autoadeziva
  21240000-7 │Tapet şi alte produse similare de îmbrăcăminte pentru pereţi
  21241000-4 │Materiale de acoperit pereţii pe bază de hârtie sau carton
  21241100-5 │Tapet
  21242000-1 │Materiale textile de acoperit pereţii
  21243000-8 │Acoperitoare de podele pe bază de hârtie sau carton
  21250000-0 │Hârtie pentru tigari şi hârtie de filtru
  21251000-7 │Hârtie pentru tigari
  21252000-4 │Hârtie de filtru
  22000000-0 │Diferite tipuri de imprimate şi articole pentru tipărit
  22100000-1 │Cărţi, broşuri şi pliante tipărite
  22110000-4 │Cărţi tipărite
  22111000-1 │Cărţi şcolare
  22112000-8 │Manuale şcolare
  22113000-5 │Cărţi de biblioteca
  22114000-2 │Dictionare, harti, cărţi de muzica şi alte cărţi
  22114100-3 │Dictionare
  22114200-4 │Atlase
  22114300-5 │Harti
  22114310-8 │Harti de cadastru
  22114311-5 │Copii heliografice
  22114400-6 │Partituri
  22114500-7 │Enciclopedii
  22120000-7 │Publicaţii
  22121000-4 │Publicaţii tehnice
  22130000-0 │Anuare
  22140000-3 │Pliante
  22150000-6 │Broşuri
  22160000-9 │Fascicole
  22200000-2 │Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste
  22210000-5 │Ziare
  22211000-2 │Reviste specializate
  22212000-9 │Periodice
  22212100-0 │Publicaţii periodice
  22213000-6 │Reviste
  22300000-3 │Cărţi poştale, felicitari şi alte imprimate
  22310000-6 │Cărţi poştale
  22312000-0 │Ilustrate
  22313000-7 │Hârtie pentru decalcomanie
  22314000-4 │Desene
  22315000-1 │Fotografii
  22320000-9 │Felicitari pentru evenimente deosebite
  22321000-6 │Felicitari de Craciun
  22400000-4 │Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acţiuni, materiale
               │publicitare, cataloage şi manuale
  22410000-7 │Timbre
  22411000-4 │Timbre de Craciun
  22412000-1 │Timbre noi
  22413000-8 │Timbre de economii
  22420000-0 │Hârtie timbrata
  22430000-3 │Bancnote
  22440000-6 │Carnete de cecuri
  22450000-9 │Imprimate nefalsificabile
  22451000-6 │Paşapoarte
  22452000-3 │Formulare de mandate poştale
  22460000-2 │Materiale publicitare, cataloage comerciale şi manuale
  22461000-9 │Cataloage
  22462000-6 │Materiale publicitare
  22470000-5 │Manuale
  22471000-2 │Manuale de informatica
  22472000-9 │Manuale de instrucţiuni
  22473000-6 │Manuale tehnice
  22500000-5 │Forme sau cilindri de tipografie sau alte materiale tipografice
  22510000-8 │Forme ofset
  22520000-1 │Echipamente de gravura uscata
  22521000-8 │Echipamente de stantare
  22800000-8 │Registre de hârtie sau de carton, registre contabile, clasoare,
               │formulare şi alte articole imprimate de papetarie
  22810000-1 │Registre de hârtie sau de carton
  22813000-2 │Registre contabile
  22814000-9 │Chitantiere
  22815000-6 │Carnetele
  22816000-3 │Blocuri
  22817000-0 │Jurnale sau agende personale
  22819000-4 │Agende
  22820000-4 │Formulare
  22821000-1 │Formulare electorale
  22822000-8 │Formulare comerciale
  22822100-9 │Formulare comerciale continue
  22822200-0 │Formulare comerciale necontinue
  22830000-7 │Caiete de exercitii
  22832000-1 │Foi de exercitii
  22840000-0 │Albume pentru esantioane
  22841000-7 │Albume pentru colecţii
  22841100-8 │Carnete de timbre
  22841200-9 │Clasoare pentru timbre
  22850000-3 │Clasoare şi accesorii pentru clasoare
  22851000-0 │Clasoare
  22852000-7 │Dosare
  22852100-8 │Coperti de dosar
  22860000-6 │Articole imprimate de papetarie, cu excepţia formularelor
  22861000-3 │Plicuri imprimate
  22861100-4 │Plicuri cu fereastra imprimate
  22861200-5 │Plicuri fără fereastra imprimate
  22861300-6 │Plicuri imprimate pentru radiografii
  22862000-0 │Hârtie de scrisori
  22863000-7 │Cărţi de vizita
  22864000-4 │Bilete de multumire
  22865000-1 │Cupoane
  22866000-8 │Etichete
  22866100-9 │Etichete cu coduri de bare
  22866200-0 │Etichete pentru bagaje
  22867000-5 │Tichete de masa
  22868000-2 │Hârtie sugativa
  22869000-9 │Orare
  22869100-0 │Programe de perete
  22869200-1 │Calendare
  22900000-9 │Diferite tipuri de hârtie imprimata
  22910000-2 │Viniete automobile
  22920000-5 │Permise de conducere
  22930000-8 │Cărţi de identitate
  22940000-1 │Permise
  22950000-4 │Cartele de acces
  22960000-7 │Imprimate la comanda
  22980000-3 │Bilete
  22981000-0 │Bilete de transport
  23000000-7 │Produse petroliere şi combustibili
  23100000-8 │Produse petroliere rafinate
  23110000-1 │Benzina şi benzina de avion
  23111000-8 │Benzina de avion
  23111100-9 │Kerosen de avion
  23111200-0 │Carburanţi de tip kerosen
  23111210-3 │Carburanţi de tip kerosen pentru motoare cu reactie
  23112000-5 │Benzina
  23112100-6 │Benzina fără plumb
  23112200-7 │Benzina super
  23113000-2 │Petrol
  23130000-7 │Uleiuri minerale şi preparate din petrol
  23131000-4 │Benzina grea
  23132000-1 │Uleiuri uşoare
  23133000-8 │Uleiuri minerale
  23134000-5 │Pacura
  23134100-6 │Ulei pentru încălzire
  23135000-2 │Uleiuri minerale lubrifiante
  23135100-3 │Uleiuri lubrifiante
  23135200-4 │Agenţi lubrifianţi
  23135300-5 │Preparate pe bază de ulei greu
  23135310-8 │Uleiuri de transformatoare
  23135320-1 │Lichid de frana
  23150000-3 │Motorina
  23151000-0 │Carburant diesel
  23152000-7 │Ulei diesel
  23200000-9 │Gaze de sonda şi alte hidrocarburi gazoase, cu excepţia
               │gazului natural
  23210000-2 │Propan şi butan
  23211000-9 │Propan
  23211100-0 │Propan lichefiat
  23212000-6 │Butan
  23212100-7 │Butan lichefiat
  23300000-0 │Diverse produse petroliere
  23310000-3 │Vaselina şi ceara de ţiţei
  23311000-0 │Vaselina
  23312000-7 │Parafina
  23313000-4 │Ceara de petrol
  23320000-6 │Reziduuri de petrol
  24000000-4 │Substanţe chimice, produse chimice şi fibre sintetice şi
               │artificiale
  24100000-5 │Produse chimice
  24110000-8 │Gaze
  24111000-5 │Gaze industriale
  24111100-6 │Hidrogen, argon, gaze rare, azot şi oxigen
  24111120-2 │Argon
  24111130-5 │Gaze rare
  24111131-2 │Heliu
  24111139-8 │Neon
  24111140-8 │Gaze medicale
  24111150-1 │Hidrogen
  24111160-4 │Azot
  24111161-1 │Azot lichid
  24111170-7 │Oxigen
  24111200-7 │Compuşi anorganici ai oxigenului
  24111210-0 │Dioxid de carbon
  24111220-3 │Oxizi de azot
  24111230-6 │Compuşi anorganici gazosi ai oxigenului
  24111300-8 │Aer lichid şi aer comprimat
  24111310-1 │Aer lichid
  24111320-4 │Aer comprimat
  24120000-1 │Coloranti şi pigmenti
  24121000-8 │Oxizi, peroxizi şi hidroxizi
  24121100-9 │Oxid şi peroxid de zinc, oxid de titan, coloranti şi pigmenti
  24121110-2 │Oxid de zinc
  24121120-5 │Peroxid de zinc
  24121130-8 │Oxid de titan
  24121200-0 │Oxizi şi hidroxizi de crom, de mangan, de magneziu, de plumb şi
               │de cupru
  24121210-3 │Oxid de crom
  24121220-6 │Oxid de mangan
  24121230-9 │Oxid de plumb
  24121240-2 │Oxid de cupru
  24121250-5 │Oxid de magneziu
  24121260-8 │Hidroxizi pentru coloranti şi pigmenti
  24121261-5 │Hidroxid de crom
  24121262-2 │Hidroxid de mangan
  24121263-9 │Hidroxid de plumb
  24121264-6 │Hidroxid de cupru
  24121265-3 │Hidroxid de magneziu
  24121300-1 │Oxid de calciu hidratat
  24122000-5 │Extracte tanante, extracte colorante, tanini şi substanţe
               │colorante
  24122100-6 │Extracte colorante
  24122200-7 │Extracte tanante
  24122300-8 │Tanini
  24122400-9 │Substanţe colorante
  24122500-0 │Produse tanante
  24130000-4 │Produse chimice anorganice de baza
  24131000-1 │Elemente chimice, acizi anorganici şi compuşi
  24131100-2 │Metaloizi
  24131110-5 │Fosfuri
  24131120-8 │Carburi
  24131130-1 │Hidruri
  24131140-4 │Nitruri
  24131150-7 │Azide
  24131160-0 │Siliciuri
  24131170-3 │Boruri
  24131180-6 │Sulf rafinat
  24131200-3 │Halogen
  24131300-4 │Metale alcaline
  24131310-7 │Mercur
  24131400-5 │Clorura de hidrogen, acizi anorganici, dioxid de siliciu şi
               │dioxid de sulf
  24131410-8 │Acizi anorganici
  24131411-5 │Acid sulfuric
  24131420-1 │Acid fosforic
  24131430-4 │Acizi polifosforici
  24131440-7 │Acid hexafluorosilicic
  24131450-0 │Dioxid de sulf
  24131460-3 │Dioxid de siliciu
  24131470-6 │Clorura de hidrogen
  24131500-6 │Hidroxizi utilizaţi ca produse chimice anorganice de baza
  24131510-9 │Oxizi metalici
  24131511-6 │Pirite de fier şi oxizi de fier
  24131520-2 │Hidroxid de sodiu
  24131521-9 │Soda caustica
  24131522-6 │Soda lichidă
  24131600-7 │Compuşi ai sulfului
  24131700-8 │Sulf
  24131800-9 │Carbon
  24131900-0 │Clor
  24132000-8 │Halogenati metalici, hipocloriti, clorati şi precloraţi
  24132100-9 │Halogenati metalici
  24132110-2 │Hexafluorosilicat de sodiu
  24132120-5 │Cloruri
  24132121-2 │Clorura de aluminiu
  24132122-9 │Clorura ferica
  24132123-6 │Policlorura de aluminiu
  24132130-8 │Clorhidrat de aluminiu
  24132200-0 │Hipocloriti şi clorati
  24132210-3 │Clorit de sodiu
  24132220-6 │Hipoclorit de sodiu
  24133000-5 │Sulfuri, sulfati; nitrati, fosfati şi carbonati
  24133100-6 │Sulfuri, sulfiti şi sulfati
  24133110-9 │Diverse sulfuri
  24133111-6 │Sulfura de hidrogen
  24133112-3 │Polisulfuri
  24133120-2 │Sulfati
  24133121-9 │Trisulfat de sodiu
  24133122-6 │Sulfat feric
  24133123-3 │Sulfat de aluminiu
  24133124-0 │Sulfat de sodiu
  24133125-7 │Sulfat de fier
  24133126-4 │Sulfat de cupru
  24133200-7 │Fosfinati, fosfonati, fosfati şi polifosfati
  24133210-0 │Hexametafosfat de sodiu
  24133220-3 │Fosfati
  24133300-8 │Carbonati
  24133310-1 │Carbonat de sodiu
  24133320-4 │Bicarbonat de sodiu
  24133400-9 │Nitrati
  24134000-2 │Diverse saruri acide metalice
  24134100-3 │Permanganat de potasiu
  24134200-4 │Saruri de acizi oxometalici
  24135000-9 │Diverse produse chimice anorganice
  24135100-0 │Apa grea, alţi izotopi şi compusii acestora
  24135200-1 │Cianura, oxicianura, fulminati, cianati, silicati, borati,
               │perboraţi, saruri de acizi anorganici
  24135210-4 │Cianuri
  24135220-7 │Oxicianuri
  24135230-0 │Fulminati
  24135240-3 │Cianati
  24135300-2 │Peroxid de hidrogen
  24135400-3 │Cuart piezoelectric
  24135500-4 │Compuşi ai metalelor de pamanturi rare
  24135600-5 │Silicati
  24135610-8 │Silicat de sodiu
  24135700-6 │Borati şi perboraţi
  24136000-6 │Apa distilata
  24137000-3 │Pietre sintetice
  24137100-4 │Pietre preţioase sintetice
  24137200-5 │Pietre semipretioase sintetice
  24140000-7 │Produse chimice organice de baza
  24141000-4 │Hidrocarburi
  24141100-5 │Hidrocarburi saturate
  24141110-8 │Hidrocarburi aciclice saturate
  24141111-5 │Metan
  24141112-2 │Etilenă
  24141113-9 │Propena
  24141114-6 │Butena
  24141115-3 │Acetilena
  24141120-1 │Hidrocarburi ciclice saturate
  24141200-6 │Hidrocarburi nesaturate
  24141210-9 │Hidrocarburi aciclice nesaturate
  24141220-2 │Hidrocarburi ciclice nesaturate
  24141221-9 │Benzen
  24141222-6 │Toluen
  24141223-3 │O-xileni
  24141224-0 │M-xileni
  24141225-7 │Stilen
  24141226-4 │Etilbenzen
  24141300-7 │Alţi derivati halogenati ai hidrocarburilor
  24141310-0 │Tetracloretilena
  24141320-3 │Tetraclorura de carbon
  24142000-1 │Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli şi derivatii acestora, fie ei
               │halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati; alcooli grasi
               │industriali
  24142100-2 │Alcooli grasi industriali
  24142200-3 │Alcooli monohidroxilici
  24142210-6 │Metanol
  24142220-9 │Etanol
  24142300-4 │Dioli, polialcooli şi derivati
  24142310-7 │Etilenglicol
  24142320-0 │Derivati ai alcoolilor
  24142400-5 │Fenoli şi derivati ai fenolilor
  24142500-6 │Alcool
  24142510-9 │Alcool etilic
  24143000-8 │Acizi grasi monocarboxilici industriali
  24143100-9 │Uleiuri acide de rafinare
  24143200-0 │Acizi carboxilici
  24143210-3 │Acid acetic
  24143220-6 │Acid peracetic
  24143300-1 │Acizi monocarboxilici nesaturati şi compusii acestora
  24143310-4 │Esterii acidului metacrilic
  24143320-7 │Esterii acidului acrilic
  24143400-2 │Acizi aromatici policarboxilici şi carboxilici
  24144000-5 │Compuşi organici cu funcţie azotata
  24144100-6 │Compuşi cu funcţie aminica
  24144200-7 │Compuşi aminici cu funcţie oxigenata
  24144300-8 │Ureine
  24144400-9 │Compuşi cu funcţie azotata
  24145000-2 │Tiocompuşi organici
  24146000-9 │Aldehida, cetona, peroxizi organici şi eteri
  24146100-0 │Compuşi cu funcţie aldehida
  24146200-1 │Compuşi cu funcţie cetona şi chinonica
  24146300-2 │Peroxizi organici
  24146310-5 │Oxid de etilenă
  24146320-8 │Eteri
  24147000-6 │Diverse substanţe chimice organice
  24147100-7 │Derivati vegetali pentru vopsire
  24147200-8 │Cărbune de lemn
  24147300-9 │Uleiuri şi produse rezultate din distilarea gudronului de huila
               │la temperaturi ridicate, smoala şi gudron
  24147310-2 │Gudron de huila
  24147311-9 │Creozot
  24147320-5 │Smoala
  24147330-8 │Gudron
  24147400-0 │Produse pe bază de rasina
  24147500-1 │Lesii reziduale rezultate din fabricarea celulozei
  24150000-0 │Îngrăşăminte şi compuşi azotati
  24151000-7 │Îngrăşăminte azotate
  24151100-8 │Acid azotic şi saruri
  24151110-1 │Nitrat de sodiu
  24151200-9 │Acizi sulfonitrici
  24151300-0 │Amoniac
  24151310-3 │Amoniac lichid
  24151320-6 │Clorura de amoniu
  24151330-9 │Sulfat de amoniu
  24152000-4 │Îngrăşăminte fosfatice
  24152100-5 │Îngrăşăminte minerale fosfatice
  24152200-6 │Îngrăşăminte chimice fosfatice
  24154000-8 │Îngrăşăminte de origine animala sau vegetala
  24158000-6 │Diverse tipuri de îngrăşăminte
  24160000-3 │Materiale plastice primare
  24161000-0 │Polimeri primari ai etilenei
  24162000-7 │Polimeri primari ai propilenei
  24163000-4 │Polimeri primari ai stirenului
  24164000-1 │Polimeri vinilici primari
  24164100-2 │Polimeri primari ai acetatului de vinil
  24164200-3 │Polimeri acrilici primari
  24165000-8 │Poliesteri primari
  24166000-5 │Poliamide primare
  24167000-2 │Rasini ureice primare
  24168000-9 │Rasini aminice primare
  24169000-6 │Siliconi primari
  24170000-6 │Cauciuc sintetic
  24180000-9 │Enzime
  24200000-6 │Produse agrochimice
  24210000-9 │Pesticide
  24220000-2 │Insecticide
  24230000-5 │Erbicide
  24240000-8 │Regulatori de creştere vegetala
  24250000-1 │Dezinfectanti
  24260000-4 │Rodenticide
  24270000-7 │Fungicide
  24300000-7 │Vopsele, lacuri, cerneala tipografica şi masticuri
  24310000-0 │Vopsele
  24311000-7 │Vopsea pentru marcaj rutier
  24312000-4 │Vopsea pentru lucrări artistice
  24312100-5 │Emailuri şi smalturi
  24312200-6 │Vopsele de ulei şi de apa
  24312210-9 │Vopsele de ulei
  24312220-2 │Vopsele de apa
  24312300-7 │Vopsele şcolare
  24312310-0 │Seturi de culori
  24312320-3 │Culori pentru panouri
  24312400-8 │Articole pentru zugravi şi decoratori
  24320000-3 │Lacuri
  24330000-6 │Cerneala
  24331000-3 │Cerneala tipografica
  24331100-4 │Cerneala pentru tipar rotoheliografic
  24331200-5 │Tus
  24340000-9 │Masticuri, filere, chituri
  24341000-6 │Masticuri
  24342000-3 │Filere
  24343000-0 │Chituri
  24344000-7 │Pasta de ciment
  24350000-2 │Solventi
  24351000-9 │Soluţii de decapare
  24352000-6 │Diluanti
  24400000-8 │Produse chimice farmaceutice şi medicale
  24410000-1 │Produse farmaceutice
  24411000-8 │Seruri
  24411100-9 │Antiseruri
  24411200-0 │Imunoglobulina
  24411300-1 │Gamaglobulina
  24412000-5 │Vaccinuri
  24412100-6 │Vaccinuri umane
  24412110-9 │Vaccin împotriva tifosului
  24412120-2 │Vaccin împotriva hepatitei B
  24412130-5 │Vaccinuri împotriva gripei
  24412140-8 │Vaccinuri împotriva poliomielitei
  24412150-1 │Tuberculina
  24412700-2 │Vaccinuri veterinare
  24413000-2 │Hormoni
  24413100-3 │Insulina
  24413200-4 │Steroizi
  24414000-9 │Vitamine
  24414100-0 │Provitamine
  24415000-6 │Substanţe chimice farmaceutice şi medicinale
  24415100-7 │Substanţe chimice farmaceutice
  24415110-0 │Lactone
  24415200-8 │Substanţe chimice medicinale
  24415210-1 │Acizi salicilici
  24416000-3 │Produse farmaceutice
  24416100-4 │Medicamente
  24416110-7 │Antibiotice
  24416111-4 │Penicilina
  24416120-0 │Sulfonamide
  24416200-5 │Preparate farmaceutice
  24416300-6 │Contraceptive
  24416310-9 │Contraceptive orale
  24416320-2 │Contraceptice chimice
  24417000-0 │Soluţii medicamentoase
  24417100-1 │Soluţii pentru infuzii
  24417200-2 │Produse pentru nutriţie parenterala
  24417210-5 │Soluţii pentru alimentaţie parenterala
  24417300-3 │Produse de nutriţie enterala
  24417400-4 │Soluţii pentru perfuzii
  24417500-5 │Soluţii pentru dializa
  24417600-6 │Soluţii injectabile
  24417610-9 │Fluide intravenoase
  24417700-7 │Soluţii galenice
  24417800-8 │Soluţii de glucoza
  24418000-7 │Produse farmaceutice brevetate
  24419000-4 │Diverse produse farmaceutice
  24419100-5 │Toxine
  24419200-6 │Antiseptice
  24419300-7 │Inlocuitori de nicotina
  24420000-4 │Consumabile farmaceutice
  24421000-1 │Consumabile medicale chimice, cu excepţia consumabilelor dentare
  24421100-2 │Reactivi
  24421110-5 │Reactivi pentru determinarea grupei sanguine
  24421120-8 │Reactivi pentru analiza sângelui
  24421130-1 │Reactivi chimici
  24421140-4 │Reactivi de diagnosticare
  24421150-7 │Reactivi izotopici
  24421160-0 │Reactivi pentru laborator
  24421170-3 │Reactivi pentru electroforeza
  24421180-6 │Reactivi pentru urologie
  24421190-9 │Substanţe de contrast pentru uz radiologic
  24421200-3 │Preparate medicale, cu excepţia consumabilelor dentare
  24421210-6 │Preparate pentru clisme
  24421220-9 │Cimenturi pentru reconstructii osoase
  24430000-7 │Produse pentru uz clinic
  24431000-4 │Culturi microbiologice
  24432000-1 │Glande şi extracte de glande
  24433000-8 │Substanţe peptice
  24500000-9 │Glicerina, sapunuri, detergenti, produse de curatat şi de
               │lustruit, parfumuri şi produse de toaleta
  24510000-2 │Glicerina
  24511000-9 │Preparate odorifere şi ceara
  24511100-0 │Parfumuri şi deodorizante de interior
  24511300-2 │Creme de ceruire
  24511310-5 │Produse de lustruire a podelelor
  24511320-8 │Produse de întreţinere a incaltamintei
  24511330-1 │Ceara de lustruire
  24511340-4 │Articole de maturat
  24511350-7 │Agenţi de etansare
  24511400-3 │Paste şi prafuri abrazive de curatat
  24512000-6 │Agenţi organici tensioactivi
  24513000-3 │Produse de curatat
  24513100-4 │Sapun
  24513200-5 │Preparate de spalare
  24513210-8 │Dispersanti
  24513290-2 │Detergenti
  24513291-9 │Detergenti pentru vase
  24513292-6 │Detergenti degresanti
  24513293-3 │Produse de eliminare a grasimilor
  24513294-0 │Preparate de spalare
  24513295-7 │Soluţii pentru clatit
  24520000-5 │Parfumuri şi produse de toaleta
  24521000-2 │Produse de toaleta
  24521100-3 │Apa de toaleta
  24521110-6 │Deodorante
  24521120-9 │Antiperspirante
  24521200-4 │Produse de machiaj
  24521300-5 │Produse pentru manichiura şi pedichiura
  24521400-6 │Produse cosmetice
  24521500-7 │Produse pentru îngrijirea pielii
  24521600-8 │Sampoane
  24521700-9 │Produse pentru îngrijirea parului
  24521800-0 │Produse pentru igiena orala sau dentara
  24521900-1 │Produse de barbierit
  24600000-0 │Explozibili şi produse chimice de sinteza fina
  24610000-3 │Explozibili preparati
  24611000-0 │Pulberi propulsive
  24611100-1 │Combustibili cu propergol
  24612000-7 │Diverse tipuri de explozibili
  24612100-8 │Dinamita
  24612200-9 │TNT
  24612300-0 │Nitroglicerina
  24613000-4 │Rachete de semnalizare, rachete antigrindina, emitator pe timp
               │de ceata şi articole pirotehnice
  24613100-5 │Cartuse fonoacustice
  24613200-6 │Artificii
  24615000-8 │Fitile, capse detonante, iniţiatoare şi detonatoare electrice
  24620000-6 │Cleiuri
  24621000-3 │Gelatine
  24621200-5 │Adezivi
  24630000-9 │Uleiuri esenţiale
  24640000-2 │Substanţe chimice pentru fotografii
  24641000-9 │Plăci şi filme fotografice
  24641200-1 │Emulsii pentru uz fotografic
  24641210-4 │Developatoare fotografice
  24641220-7 │Fixatori pentru fotografii
  24641230-0 │Developatoare pentru radiologie
  24641240-3 │Fixatori pentru radiologie
  24641250-6 │Medii de cultura
  24641260-9 │Intensificatori de imagine
  24650000-5 │Suporturi neinregistrate
  24660000-8 │Produse chimice speciale
  24661000-5 │Grăsimi şi lubrifianţi
  24661100-6 │Lubrifianţi
  24661110-9 │Noroi de foraj
  24661120-2 │Unsoare siliconica
  24661130-5 │Fluide de foraj
  24661200-7 │Aditivi pentru uleiuri
  24661210-0 │Pulbere pentru extinctoare de incendii
  24661220-3 │Agenţi de stingere a incendiilor
  24661230-6 │Incarcatura pentru extinctoare de incendii
  24661300-8 │Fluide hidraulice
  24661310-1 │Agenţi de degivrare
  24661311-8 │Produse antigel
  24661400-9 │Grăsimi şi uleiuri modificate chimic
  24662000-2 │Plastiline
  24662100-3 │Ceara dentara
  24663000-9 │Agenţi de finisare
  24664000-6 │Carbon activ
  24664100-7 │Carbon activ nou
  24664200-8 │Carbon activ regenerat
  24665000-3 │Toalete chimice
  24666000-0 │Peptone şi substanţe proteice
  24667000-7 │Aditivi chimici
  24667100-8 │Lianturi preparate pentru forme şi miezuri de turnatorie
  24667200-9 │Aditivi pentru ciment, mortar sau beton
  24668000-4 │Produse chimice pentru industria gazelor şi a petrolului
  24668100-5 │Produse chimice pentru fundul gaurii de forare
  24668200-6 │Agenţi de floculare
  24668300-7 │Produse chimice pe bază de noroi de foraj
  24668400-8 │Fiole cu gel pentru burarea explozivilor
  24669000-1 │Aerosoli şi produse chimice sub forma de disc
  24669100-2 │Aerosoli
  24669200-3 │Elemente chimice sub forma de disc
  24700000-1 │Fibre sintetice şi artificiale
  24710000-4 │Fibre sintetice
  24711000-1 │Cabluri de fibre sintetice
  24712000-8 │Fir cu tenacitate ridicată
  24713000-5 │Fir cu textura simpla
  24714000-2 │Monofilamente sintetice
  24720000-7 │Fibre artificiale
  24721000-4 │Fibre artificiale scurte
  24722000-1 │Polipropilena
  24723000-8 │Fir cu textura artificiala
  24800000-2 │Diferite produse chimice
  24810000-5 │Fluide de radiator
  24820000-8 │Produse chimice pentru tratarea apei
  24830000-1 │Produse anticorozive
  25000000-1 │Produse din cauciuc, din plastic şi pelicule
  25100000-2 │Produse de cauciuc
  25110000-5 │Pneuri şi produse conexe
  25111000-2 │Pneuri
  25111100-3 │Pneuri pentru autovehicule
  25111200-4 │Pneuri pentru motociclete
  25111300-5 │Pneuri pentru sarcina mare
  25111310-8 │Pneuri pentru camioane
  25111320-1 │Pneuri pentru autobuze
  25111330-4 │Pneuri pentru avioane
  25111400-6 │Pneuri pentru maşini agricole
  25111500-7 │Camere de aer, benzi de rulare şi benzi de protecţie
  25111510-0 │Benzi de protecţie pentru pneuri
  25111520-3 │Camere de aer
  25111530-6 │Benzi de rulare pentru pneuri
  25111600-8 │Pneuri pentru scaune cu rotile
  25111700-9 │Pneuri uzate
  25111710-2 │Bare de protecţie
  25111800-0 │Pneuri resapate
  25111900-1 │Pneuri pentru biciclete
  25120000-8 │Articole de cauciuc nevulcanizate sau vulcanizate
  25121000-5 │Articole de cauciuc nevulcanizate
  25122000-2 │Articole de cauciuc vulcanizate
  25122100-3 │Tuburi, conducte şi furtunuri din cauciuc vulcanizat
  25122110-6 │Furtunuri de forare
  25122120-9 │Conducte ascendente flexibile
  25122130-2 │Tuburi de cauciuc
  25122200-4 │Benzi transportoare sau curele de transmisie din cauciuc
               │vulcanizat
  25122210-7 │Curele de ventilator din cauciuc
  25122220-0 │Garnituri de etansare
  25122230-3 │Benzi transportoare din cauciuc
  25122240-6 │Curele de transmisie din cauciuc
  25122300-5 │Articole de igiena sau farmaceutice din cauciuc vulcanizat
  25122310-8 │Articole de igiena
  25122320-1 │Articole farmaceutice
  25122330-4 │Prezervative
  25122340-7 │Tetine, biberoane şi articole similare pentru sugari
  25122400-6 │Acoperitoare de podea şi presuri din cauciuc vulcanizat
  25122410-9 │Acoperitoare de podea din cauciuc vulcanizat
  25122420-2 │Presuri din cauciuc vulcanizat
  25122421-9 │Covoare pentru gimnastica
  25122500-7 │Cauciuc vulcanizat, în diverse forme
  25122510-0 │Inele elastice
  25122520-3 │Garnituri de cauciuc
  25122530-6 │Benzi de cauciuc
  25122540-9 │Timbre de cauciuc
  25122550-2 │Mortar fin de umplere
  25130000-1 │Materiale textile cauciucate
  25131000-8 │Material cord pentru pneuri
  25132000-5 │Banda adeziva din materiale textile cauciucate
  25140000-4 │Cauciuc regenerat
  25150000-7 │Deşeuri de cauciuc
  25160000-0 │Articole medicale din cauciuc
  25161000-7 │Accesorii de îmbrăcăminte din cauciuc
  25161100-8 │Manusi de cauciuc
  25161200-9 │Manusi de unica folosinţă
  25162000-4 │Îmbrăcăminte din cauciuc
  25170000-3 │Articole din cauciuc dur
  25171000-0 │Articole de igiena sau farmaceutice
  25172000-7 │Dale de cauciuc
  25174000-1 │Tampoane de oprire din cauciuc
  25200000-3 │Produse din plastic
  25210000-6 │Plăci, folii, tuburi şi profile din plastic
  25211000-3 │Monofilament de plastic
  25211100-4 │Conductoare electrice din plastic
  25211200-5 │Bare de plastic
  25211300-6 │Tije de plastic
  25212000-0 │Tuburi, conducte şi furtunuri
  25212100-1 │Tuburi din plastic
  25212110-4 │Tuburi flexibile din plastic
  25212120-7 │Tuburi flexibile din PVC
  25212200-2 │Conducte din plastic
  25212210-5 │Conducte flexibile din plastic
  25212220-8 │Conducte flexibile din PVC
  25212300-3 │Furtunuri din plastic
  25212310-6 │Furtunuri flexibile din plastic
  25212320-9 │Furtunuri flexibile din PVC
  25212400-4 │Mansoane din plastic
  25212500-5 │Accesorii din plastic sau din PVC pentru tuburi, conducte şi
               │furtunuri
  25212510-8 │Accesorii din plastic pentru tuburi
  25212520-1 │Accesorii din PVC pentru tuburi
  25212530-4 │Accesorii din plastic pentru conducte
  25212540-7 │Accesorii din PVC pentru conducte
  25212550-0 │Accesorii din plastic pentru furtunuri
  25212560-3 │Accesorii din PVC pentru furtunuri
  25212600-6 │Componente din PVC neplastifiat
  25212610-9 │Armături din PVC neplastifiat
  25212620-2 │Conducte din PVC neplastifiat
  25212630-5 │Tuburi din PVC neplastifiat
  25212700-7 │Spuma de PVC
  25213000-7 │Plăci, folii, filme, pelicule şi benzi din plastic
  25213100-8 │Film din plastic
  25213200-9 │Pelicula din plastic
  25213300-0 │Pelicula retractabila
  25213400-1 │Benzi din plastic
  25213500-2 │Folii din plastic
  25213600-3 │Plăci din plastic
  25220000-9 │Articole din plastic pentru ambalare
  25221000-6 │Saci şi pungi din polietilena
  25221100-7 │Saci şi pungi din polietilena pentru deşeuri
  25221200-8 │Pungi din polietilena pentru uz medical
  25221210-1 │Pungi pentru recoltarea sângelui
  25221220-4 │Pungi pentru recoltarea plasmei
  25221230-7 │Pungi pentru recoltarea urinei
  25221300-9 │Saci de depozitare din polietilena
  25221310-2 │Pungi cu dublura de protecţie
  25222000-3 │Saci şi pungi din plastic
  25222100-4 │Saci menajeri din plastic
  25222200-5 │Pungi din plastic pentru uz medical
  25223000-0 │Containere din plastic dur
  25223100-1 │Cutii din plastic
  25223110-4 │Cutii din plastic pentru sticle
  25223200-2 │Lăzi din plastic
  25223300-3 │Containere din plastic pentru deşeuri
  25223310-6 │Butoaie din plastic
  25224000-7 │Baloane, sticle şi flacoane din plastic
  25225000-4 │Mosoare şi bobine din plastic
  25226000-1 │Dopuri, capace şi capsule din plastic
  25226100-2 │Dopuri din plastic
  25226200-3 │Capace din plastic
  25226300-4 │Capsule din plastic
  25227000-8 │Produse din polistiren
  25227100-9 │Folii din polistiren
  25227200-0 │Plăci din polistiren
  25230000-2 │Articole de construcţie din plastic
  25231000-9 │Îmbrăcăminte de podele, de pereţi sau de tavan din plastic
  25232000-6 │Articole sanitare din plastic
  25232100-7 │Cazi de baie, cazi de dus şi lavoare din plastic
  25232110-0 │Cazi de baie din plastic
  25232120-3 │Cazi de dus din plastic
  25232130-6 │Lavoare din plastic
  25232200-8 │Scaune şi capace pentru closet din plastic
  25232300-9 │Vase de closet din plastic
  25232400-0 │Bideuri din plastic
  25233000-3 │Rezervoare, cisterne şi cuve din plastic
  25233100-4 │Rezervoare din plastic
  25233200-5 │Cisterne din plastic
  25233300-6 │Cuve din plastic
  25234000-0 │Uşi, ferestre, rame, praguri, obloane şi jaluzele din plastic
  25234100-1 │Ferestre din plastic
  25234110-4 │Rame de ferestre din plastic
  25234200-2 │Uşi din plastic
  25234210-5 │Tocuri de uşi din plastic
  25234300-3 │Praguri din plastic
  25234400-4 │Obloane şi jaluzele din plastic
  25234410-7 │Obloane din plastic
  25234420-0 │Jaluzele din plastic
  25235000-7 │Construcţii prefabricate din plastic
  25236000-4 │Capace pentru guri de vizitare şi capace de acces din plastic
  25237000-1 │Carcase din plastic
  25237100-2 │Carcase din plastic pentru contoare
  25237200-3 │Placari cu material plastic
  25240000-5 │Diverse produse din plastic
  25241000-2 │Benzi, panglici şi alte forme autoadezive din plastic
  25241100-3 │Banda autoadeziva din plastic
  25241110-6 │Banda adeziva
  25241120-9 │Banda reflectorizanta
  25241200-4 │Panglici autoadezive din plastic
  25241300-5 │Forme autoadezive din plastic
  25241310-8 │Etichete adezive
  25242000-9 │Plăci, folii, filme şi pelicule autoadezive din plastic
  25242100-0 │Plăci autoadezive din plastic
  25242200-1 │Folii autoadezive din plastic
  25242300-2 │Filme autoadezive din plastic
  25242400-3 │Pelicule autoadezive din plastic
  25243000-6 │Vesela, articole de bucatarie, de menaj şi de toaleta din plastic
  25243100-7 │Vesela şi articole de bucatarie din plastic
  25243110-0 │Tacamuri din plastic
  25243120-3 │Recipiente de uz casnic pentru alimente
  25243130-6 │Castroane
  25243140-9 │Gratare de scurgere din plastic
  25243200-8 │Bureti
  25243300-9 │Articole menajere sau de toaleta din plastic
  25243310-2 │Galeti din plastic
  25243320-5 │Coşuri de gunoi din plastic
  25243330-8 │Pamatufuri de praf din plastic
  25244000-3 │Piese pentru lampi, accesorii de iluminat şi tablite indicatoare
               │de plastic
  25244100-4 │Tablite indicatoare şi indicatoare din plastic
  25244110-7 │Tablite indicatoare din plastic
  25244120-0 │Semne indicatoare din plastic
  25244121-7 │Indicatoare de poliţie
  25244200-5 │Mobilier stradal din plastic
  25244210-8 │Piese pentru mobilier stradal din plastic
  25244220-1 │Stâlpi reflectorizanţi
  25244230-4 │Plăcuţe reflectorizante
  25244300-6 │Aparate de iluminat din plastic
  25244310-9 │Piese pentru aparate de iluminat din plastic
  25245000-0 │Caschete din cauciuc sau din plastic
  25245100-1 │Caschete antisoc
  25245200-2 │Palarii din cauciuc sau din plastic
  25246000-7 │Izolatori electrici din plastic
  25247000-4 │Articole de birou şi articole şcolare din plastic
  25247100-5 │Articole de birou din plastic
  25247110-8 │Bibliorafturi
  25247120-1 │Agrafe de birou
  25247200-6 │Articole şcolare din plastic
  25247210-9 │Instrumente din plastic pentru desen
  25247220-2 │Instrumente din plastic pentru scris
  25247230-5 │Rigle
  25248000-1 │Accesorii din plastic pentru mobilier
  25248100-2 │Elemente de filtrare din plastic
  25248200-3 │Componente din plastic
  25248210-6 │Elemente de împrejmuire din plastic
  25248220-9 │Conuri de semnalizare din plastic
  25248230-2 │Componente de bariere din plastic
  25248240-5 │Marcaje din plastic
  25249000-8 │Articole de îmbrăcăminte din plastic
  25249100-9 │Manusi din plastic
  25250000-8 │Carduri magnetice
  25251000-5 │Cărţi de credit
  25252000-2 │Carduri electronice
  25253000-9 │Cartele de debit
  25253100-0 │Cartele pentru alimentare cu combustibil
  25260000-1 │Înregistrări audio
  25261000-8 │Discuri
  25262000-5 │Casete muzicale
  25263000-2 │Discuri compacte
  25270000-4 │Rasini
  25271000-1 │Rasini epoxidice
  25271100-2 │Tuburi din rasina epoxidica
  25300000-4 │Filme
  25310000-7 │Radiologii
  25311000-4 │Radiografii
  25312000-1 │Film diazo
  25320000-0 │Pelicula cinematografica
  25321000-7 │Pelicula fotografica
  25321100-8 │Pelicula cu developare instantanee
  25330000-3 │Pelicule video
  25331000-0 │Casete video
  25332000-7 │Benzi video
  26000000-8 │Produse minerale nemetalice
  26100000-9 │Sticla şi articole din sticlă
  26110000-2 │Sticla
  26111000-9 │Sticla plana
  26111100-0 │Sticla neprelucrata
  26111200-1 │Sticla flotanta
  26111300-2 │Perete protector din sticlă
  26120000-5 │Sticla plata
  26121000-2 │Sticla plata fasonata
  26121200-4 │Sticla securit
  26121300-5 │Oglinzi din sticlă
  26121400-6 │Sticla izolanta
  26130000-8 │Articole din sticlă tubulara
  26131000-5 │Sticle, borcane, flacoane şi recipiente din sticlă
  26131100-6 │Butelii din sticlă
  26131200-7 │Borcane din sticlă
  26131300-8 │Flacoane din sticlă
  26131400-9 │Recipiente din sticlă
  26132000-2 │Pahare
  26133000-9 │Articole din sticlă
  26133100-0 │Vesela din sticlă
  26133110-3 │Carafe
  26133200-1 │Obiecte pentru masa şi bucatarie din vitroceramica
  26133300-2 │Articole din sticlă durificata
  26133400-3 │Articole din vitroceramica
  26134000-6 │Pereţi interiori din sticlă pentru recipiente izoterme
  26134100-7 │Pereţi interiori din sticlă pentru termosuri
  26140000-1 │Fibre de sticlă
  26141000-8 │Articole din fibre de sticlă
  26141100-9 │Presuri din fibre de sticlă
  26141200-0 │Tesaturi din fibre de sticlă
  26141300-1 │Panza din fibre de sticlă
  26150000-4 │Sticlarie tratata
  26151000-1 │Sticla semifinita
  26151100-2 │Bile, tije sau tuburi din sticlă
  26151110-5 │Bile din sticlă
  26151120-8 │Tije din sticlă
  26151130-1 │Tuburi din sticlă
  26151140-4 │Globuri
  26151200-3 │Blocuri, caramizi sau dale pentru pavaje din sticlă turnata
  26152000-8 │Sticla tehnica
  26152100-9 │Invelisuri din sticlă şi tuburi catodice
  26152110-2 │Invelisuri din sticlă
  26152120-5 │Tuburi catodice
  26152200-0 │Sticla pentru ceasornice, ceasuri de mana sau ochelari
  26152210-3 │Sticla pentru ceasornice
  26152220-6 │Sticla pentru ceasuri de mana
  26152230-9 │Sticla pentru ochelari
  26152300-1 │Sticlarie pentru laborator, pentru igiena sau farmaceutica
  26152320-7 │Sticlarie pentru igiena
  26152330-0 │Sticlarie pentru laborator
  26152331-7 │Cutii Petri
  26152339-3 │Eprubete
  26152340-3 │Sticlarie farmaceutica
  26152350-6 │Fiole din sticlă
  26152400-2 │Piese din sticlă pentru lampi şi aparate de iluminat, pentru
               │semne şi plăcuţe indicatoare
  26152410-5 │Semnalizatoare din sticlă
  26152411-2 │Plăcuţe indicatoare din sticlă
  26152412-9 │Indicatoare din sticlă
  26152420-8 │Piese din sticlă pentru iluminat stradal
  26152430-1 │Piese din sticlă pentru lampi
  26152490-9 │Sticla pentru mobilier stradal
  26152500-3 │Izolatori electrici din sticlă
  26152600-4 │Elemente optice din sticlă
  26152700-5 │Margele din sticlă
  26200000-0 │Articole din ceramica nerefractara şi produse din ceramica
               │refractara
  26210000-3 │Articole de menaj din ceramica
  26211000-0 │Vesela, articole de bucatarie, articole de menaj şi articole de
               │toaleta din portelan
  26211100-1 │Vesela din portelan
  26211110-4 │Farfurii din portelan
  26211120-7 │Vase din portelan
  26211130-0 │Cesti şi farfurioare din portelan
  26211200-2 │Articole de bucatarie din portelan
  26211300-3 │Vaze din portelan
  26211400-4 │Articole de toaleta din portelan
  26211500-5 │Articole de menaj din portelan
  26212000-7 │Vesela, articole de bucatarie, articole de menaj şi articole de
               │toaleta, altele decât din portelan
  26212100-8 │Vesela din ceramica
  26212110-1 │Farfurii
  26212120-4 │Tavi
  26212130-7 │Cesti şi farfurioare din ceramica
  26212200-9 │Articole de bucatarie din ceramica
  26212300-0 │Vaze
  26213000-4 │Obiecte decorative din ceramica
  26214000-1 │Instalaţii sanitare menajere din ceramica
  26214100-2 │Chiuvete şi lavoare
  26214110-5 │Chiuvete
  26214120-8 │Lavoare
  26214200-3 │Cazi de baie
  26214300-4 │Cuve şi rezervoare pentru closete
  26214310-7 │Cuve pentru closete
  26214320-0 │Rezervoare pentru closete
  26214400-5 │Bideuri
  26214500-6 │Pisoare
  26230000-9 │Izolatori şi accesorii izolante din ceramica
  26231000-6 │Izolatori din ceramica
  26232000-3 │Accesorii izolante din ceramica
  26240000-2 │Articole din ceramica pentru uz tehnic
  26241000-9 │Articole din portelan pentru laborator, pentru uz chimic sau
               │tehnic
  26241100-0 │Articole de laborator din portelan
  26241200-1 │Articole din portelan pentru uz tehnic
  26241300-2 │Articole din portelan pentru uz chimic
  26250000-5 │Diverse articole din ceramica
  26251000-2 │Articole din ceramica pentru uz agricol, horticol şi pentru
               │transportul sau ambalarea bunurilor
  26251100-3 │Articole din ceramica pentru uz agricol
  26251200-4 │Articole din ceramica pentru uz horticol
  26251300-5 │Articole din ceramica pentru transportul sau ambalarea bunurilor
  26252000-9 │Articole din ceramica, altele decât pentru contructie
  26260000-8 │Articole din ceramica refractara
  26261000-5 │Dale din ceramica
  26262000-2 │Blocuri din ceramica
  26263000-9 │Ciment, mortar şi beton refractare
  26263100-0 │Ciment refractar
  26263200-1 │Mortar refractar
  26263300-2 │Beton refractar
  26264000-6 │Dale de pavaj din ceramica
  26900000-7 │Diverse produse minerale nemetalice
  26910000-0 │Produse abrazive
  26911000-7 │Pietre de moara, pietre de polizat şi pietre de tocila
  26911100-8 │Pietre de moara
  26911200-9 │Pietre de polizat
  26911300-0 │Pietre de tocila
  26912000-4 │Pulbere sau granule abrazive
  26913000-1 │Corindon artificial
  26914000-8 │Grafit artificial
  27000000-5 │Metale de baza şi produse conexe
  27100000-6 │Metale de baza
  27110000-9 │Fier şi oţel de baza
  27111000-6 │Fonta bruta
  27112000-3 │Produse din feromangan
  27113000-0 │Produse feroase
  27114000-7 │Fier
  27114100-8 │Lingouri de fier
  27115000-4 │Oţel
  27120000-2 │Lingouri din oţel aliat
  27130000-5 │Produse din oţel nealiat
  27131000-2 │Conducte din oţel nealiat
  27132000-9 │Tuburi din oţel nealiat
  27133000-6 │Perii de cărbune
  27140000-8 │Bare şi tije
  27141000-5 │Bare şi tije laminate la cald
  27150000-1 │Material de construcţie feroviara
  27151000-8 │Materiale de construcţie feroviara din fier sau oţel
  27151100-9 │Materiale de construcţie feroviara din fier
  27151200-0 │Materiale de construcţie feroviara din oţel
  27152000-5 │Sine din fier sau din oţel
  27152100-6 │Sine din fier
  27152200-7 │Sine din oţel
  27152300-8 │Materiale pentru linii de cale ferată laminate la cald
  27152310-1 │Eclise de imbinare şi plăci de baza laminate
  27152320-4 │Contrasine laminate
  27152330-7 │Traverse şi bare de distantare laminate
  27190000-3 │Zgura, zgura de metal, deşeuri şi resturi feroase
  27191000-0 │Lingouri de deşeuri retopite
  27200000-7 │Tuburi
  27210000-0 │Tuburi şi accesorii de tevarie din fier
  27211000-7 │Tuburi, conducte şi profile tubulare
  27211100-8 │Conducte şi tuburi din fier
  27212000-4 │Diferite accesorii de tevarie
  27212100-5 │Racorduri
  27212110-8 │Adaptoare pentru flanse
  27212200-6 │Coliere şi mansoane pentru reparaţii
  27212300-7 │Cotituri, profile T şi accesorii de tevarie
  27220000-3 │Tuburi şi accesorii din oţel
  27221000-0 │Profile tubulare
  27222000-7 │Racorduri pentru tuburi
  27222100-8 │Flanse
  27222200-9 │Accesorii pentru tuburi cu filet
  27222300-0 │Accesorii de tevarie neturnate
  27222400-1 │Coturi şi curbe sudate
  27222500-2 │Accesorii sudate
  27300000-8 │Produse din fier şi din oţel
  27310000-1 │Produse trefilate la rece
  27311000-8 │Bare şi tije din oţel aliat
  27312000-5 │Ţevi cotite, forme şi secţiuni din oţel aliat
  27313000-2 │Produse din oţel inoxidabil
  27320000-4 │Produse laminate la rece
  27321000-1 │Produse laminate plate
  27321100-2 │Produse laminate plate din fier
  27321200-3 │Produse laminate plate din oţel
  27330000-7 │Produse cutate
  27331000-4 │Produse cutate din oţel
  27331100-5 │Ţevi cotite, forme şi secţiuni
  27331110-8 │Conductoare electrice netubulare
  27332000-1 │Produse cutate din fier
  27340000-0 │Sarma şi produse diverse
  27341000-7 │Sarma
  27341100-8 │Sarma din oţel
  27341200-9 │Sarma din aliaj
  27350000-3 │Feroaliaje
  27351000-0 │Feroaliaje din afară CECO
  27351100-1 │Feromangan
  27351200-2 │Ferocrom
  27351300-3 │Feronichel
  27353000-4 │Granule şi pulberi de fier sau de oţel
  27354000-1 │Produse semifinite
  27354100-2 │Produse semifinite din fier
  27354200-3 │Produse semifinite din oţel
  27354210-6 │Produse semifinite din oţel inoxidabil
  27355000-8 │Produse din fier forjat
  27356000-5 │Materiale de construcţie a liniilor de cale ferată
  27356100-6 │Ţevi cotite, forme şi secţiuni sudate din fier sau din oţel
               │pentru liniile de cale ferată
  27356200-7 │Materiale de construcţie a liniilor de cale ferată din fier sau
               │din oţel
  27356210-0 │Sine conductoare de curent
  27356220-3 │Lame de întrerupător, inimi de macaz, ace de macaz şi piese de
               │incrucisare
  27356230-6 │Eclise de imbinare şi plăci de baza
  27356240-9 │Eclise de strangere, plăci de ecartament şi noduri
  27356250-2 │Saboti şi saboti-pene
  27400000-9 │Metale preţioase şi metale placate cu metale preţioase
  27410000-2 │Metale preţioase
  27411000-9 │Produse semipretioase în forma bruta
  27411100-0 │Argint în forma bruta sau pulbere
  27411110-3 │Pulbere de argint
  27411120-6 │Argint în forma bruta
  27411200-1 │Argint semiprelucrat
  27412000-6 │Argint în forma bruta sau pulbere
  27413000-3 │Platina în forma bruta sau pulbere
  27414000-0 │Deşeuri şi resturi de metale preţioase
  27420000-5 │Metale placate cu metale preţioase
  27421000-2 │Metale de baza placate cu argint sau aur
  27422000-9 │Metale de baza placate cu platina
  27500000-0 │Aluminiu şi produse din aluminiu
  27510000-3 │Aluminiu în forma bruta
  27511000-0 │Oxid de aluminiu
  27520000-6 │Produse din aluminiu
  27521000-3 │Produse semifinite din aluminiu
  27521100-4 │Pulberi şi fulgi metalici
  27521200-5 │Bare, tije şi profile din aluminiu
  27521300-6 │Sarma din aluminiu
  27521400-7 │Plăci din aluminiu
  27521500-8 │Foi din aluminiu
  27521600-9 │Tuburi, conducte şi accesorii de tevarie din aluminiu
  27521610-2 │Accesorii din aluminiu pentru tuburi sau conducte
  27530000-9 │Deşeuri şi resturi de aluminiu
  27531000-6 │Cenusa şi reziduuri cu conţinut de aluminiu
  27600000-1 │Produse din plumb, zinc şi staniu
  27610000-4 │Plumb, zinc şi staniu
  27611000-1 │Plumb
  27612000-8 │Zinc
  27613000-5 │Staniu
  27620000-7 │Produse semifinite din plumb, zinc sau staniu
  27621000-4 │Produse semifinite din plumb
  27621100-5 │Bare, tije, profile şi sarma din plumb
  27621200-6 │Plăci, folii, filme şi pelicule din plumb
  27621300-7 │Tuburi, conducte şi accesorii de tevarie din plumb
  27621400-8 │Pulbere şi fulgi de plumb
  27622000-1 │Produse semifinite din zinc
  27622100-2 │Bare, tije, profile şi sarma din zinc
  27622200-3 │Plăci, folii, filme şi pelicule din zinc
  27622300-4 │Tuburi, conducte şi accesorii de tevarie din zinc
  27622400-5 │Pulbere, praf şi fulgi de zinc
  27623000-8 │Produse semifinite din staniu
  27623100-9 │Bare, tije, profile şi sarma din staniu
  27623200-0 │Plăci, folii, filme şi pelicule din staniu
  27623300-1 │Tuburi, conducte şi accesorii de tevarie din staniu
  27623400-2 │Pulbere şi fulgi de staniu
  27630000-0 │Deşeuri şi resturi de plumb, zinc sau staniu
  27631000-7 │Cenusa şi reziduuri cu conţinut de zinc sau plumb
  27700000-2 │Produse din cupru
  27710000-5 │Cupru în forma bruta
  27712000-9 │Cupru nerafinat
  27713000-6 │Cupru rafinat în forma bruta
  27720000-8 │Produse semifinite din cupru
  27721000-5 │Pulbere şi fulgi din cupru
  27722000-2 │Bare, tije şi profile din cupru
  27723000-9 │Sarma din cupru
  27724000-6 │Plăci, folii şi filme din cupru
  27725000-3 │Pelicule din cupru
  27726000-0 │Tuburi, conducte şi accesorii de tevarie din cupru
  27726100-1 │Tuburi şi conducte din cupru
  27726110-4 │Tuburi şi conducte din alama
  27726200-2 │Accesorii de tevarie din cupru
  27726210-5 │Accesorii de tevarie din bronz roşu
  27726220-8 │Accesorii de tevarie din alama
  27730000-1 │Deşeuri şi resturi de cupru
  27731000-8 │Cenusa şi reziduuri cu conţinut de cupru
  27800000-3 │Produse din metale neferoase
  27810000-6 │Nichel în forma bruta
  27820000-9 │Produse din nichel
  27821000-6 │Produse semifinite din nichel
  27821100-7 │Bare, tije, profile şi sarma din nichel
  27821200-8 │Plăci, folii, filme şi pelicule din nichel
  27821210-1 │Folii din nichel
  27821300-9 │Tuburi, conducte şi accesorii de tevarie din nichel
  27821400-0 │Pulbere şi fulgi de nichel
  27830000-2 │Deşeuri şi resturi de nichel
  27831000-9 │Cenusa şi resturi cu conţinut de metale
  28000000-2 │Produse şi materiale prefabricate
  28100000-3 │Elemente de construcţie din metal
  28110000-6 │Structuri metalice şi părţi de structuri
  28111000-3 │Construcţii prefabricate
  28111100-4 │Baraci de şantier
  28111110-7 │Cabine
  28111200-5 │Celule
  28111300-6 │Spitale de campanie
  28111400-7 │Bucatarii de campanie
  28111500-8 │Sere
  28112000-0 │Produse şi elemente de construcţie din metal, cu excepţia
               │construcţiilor prefabricate
  28112100-1 │Poduri din fier sau din oţel
  28112110-4 │Elemente de pod din fonta sau din oţel
  28112111-1 │Elemente de pod din fonta
  28112112-8 │Elemente de pod din oţel
  28112120-7 │Structuri de pod din oţel
  28112130-0 │Structuri de pod din fonta
  28112200-2 │Turnuri, piloni de antena cu zabrele, macarale derrick şi piloni
  28112210-5 │Macarale derrick
  28112211-2 │Turle de foraj
  28112212-9 │Turle de foraj statice
  28112220-8 │Piloni şi stâlpi
  28112221-5 │Piloni
  28112222-2 │Stâlpi de linii electrice
  28112223-9 │Socluri pentru piloni
  28112224-6 │Stâlpi de linii electrice aeriene
  28112225-3 │Stâlpi de electricitate
  28112230-1 │Turnuri
  28112231-8 │Turnuri de fier
  28112232-5 │Turnuri de oţel
  28112233-2 │Turnuri de apa
  28112240-4 │Grinzi
  28112250-7 │Piloni
  28112260-0 │Piloni de antena radio şi de televiziune
  28112261-7 │Piloni de antena radio
  28112262-4 │Piloni de antena de televiziune
  28112263-1 │Piloni de antena cu zabrele
  28112300-3 │Structuri şi părţi din fier, oţel sau aluminiu
  28112310-6 │Eşafodaje de schelarie
  28112311-3 │Contra fise în arc
  28112312-0 │Proptele
  28112313-7 │Reazeme
  28112314-4 │Bracheti pentru conducte
  28112315-1 │Echipament pentru eşafodaje de schelarie
  28112316-8 │Cleme elastice
  28112317-5 │Structuri pentru eşafodaje de schelarie
  28112318-2 │Suporturi pentru conducte
  28112320-9 │Structuri metalice
  28112321-6 │Adaposturi pentru staţiile de autobuz
  28112322-3 │Cabine telefonice
  28112329-2 │Ecrane de siguranţă
  28112330-2 │Structuri din aluminiu
  28112380-7 │Părţi de structuri metalice
  28112381-4 │Placaje
  28112382-1 │Diguri
  28112383-8 │Stavile de baraj
  28112390-0 │Ecluze
  28112391-7 │Porţi de ecluze
  28112400-4 │Palplanse
  28112410-7 │Ecran de palplanse
  28120000-9 │Dulgherie metalică pentru construcţii
  28121000-6 │Ferestre şi articole conexe
  28121100-7 │Ferestre din fier sau din oţel şi articole conexe
  28121110-0 │Praguri din fier sau din oţel
  28121120-3 │Obloane din fier sau din oţel
  28121130-6 │Ferestre din fier sau din oţel
  28121131-3 │Rame de ferestre din fier sau din oţel
  28121200-8 │Ferestre din aluminiu şi articole conexe
  28121210-1 │Obloane din aluminiu
  28121220-4 │Ferestre din aluminiu
  28121221-1 │Rame de ferestre din aluminiu
  28122000-3 │Ferestre, uşi şi articole conexe
  28122100-4 │Ferestre
  28122110-7 │Rame de ferestre
  28122111-4 │Ferestre duble
  28122200-5 │Uşi
  28122210-8 │Panouri de uşi
  28122211-5 │Tocuri de uşi
  28122212-2 │Uşi cu aparatoare împotriva tantarilor
  28122213-9 │Praguri de uşi
  28122214-6 │Uşi din fier sau din oţel
  28122220-1 │Uşi antifoc
  28122230-4 │Uşi glisante
  28122240-7 │Porţi de garaj
  28122300-6 │Porţi
  28122310-9 │Porţi de acces
  28200000-4 │Cisterne metalice, rezervoare şi containere din metal,
               │radiatoare şi cazane pentru încălzire centrala
  28210000-7 │Cisterne, rezervoare, containere şi cuve metalice sub presiune
  28211000-4 │Cisterne metalice
  28211100-5 │Cilindri cu aer
  28211110-8 │Cilindri cu aer comprimat
  28211200-6 │Aparate de respirat
  28211210-9 │Aparate de respirat în caz de incendiu
  28211220-2 │Aparate de respirat pentru scufundari
  28211300-7 │Cisterne din fier sau din oţel
  28211400-8 │Cisterne de stocare
  28211410-1 │Cisterne de petrol
  28211420-4 │Cisterne de stocare a namolului
  28211500-9 │Cisterne de apa
  28211600-0 │Rezervoare
  28212000-1 │Butelii de gaz lichefiat
  28212100-2 │Butelii de gaz
  28212200-3 │Cisterne de gaz
  28213000-8 │Containere de mari dimensiuni
  28213100-9 │Containere din fier sau din oţel
  28213110-2 │Silozuri
  28213200-0 │Containere frigorifice
  28213210-3 │Camere de apa
  28213300-1 │Containere standard pentru mărfuri
  28213400-2 │Containere pentru stocare
  28213500-3 │Containere de apa
  28213600-4 │Containere pe roti
  28213700-5 │Bene pentru deşeuri
  28213800-6 │Containere pentru deşeuri
  28214000-5 │Butoaie
  28214100-6 │Lăzi de stocare
  28214200-7 │Butoaie din fier sau din oţel
  28214300-8 │Sisteme de stocare a containerelor
  28214310-1 │Utilaje de stivuire
  28214400-9 │Butoaie din aluminiu
  28215000-2 │Cuve sub presiune
  28215100-3 │Cuve sub presiune din oţel
  28216000-9 │Bidoane
  28216100-0 │Bidoane din fier sau din oţel
  28216200-1 │Bidoane pentru deşeuri
  28216300-2 │Bidoane din aluminiu
  28217000-6 │Cutii
  28217100-7 │Cutii din fier sau din oţel
  28217200-8 │Carcase pentru contoare
  28217300-9 │Cutii prefabricate
  28217400-0 │Cutii din aluminiu
  28218000-3 │Containere din metal uşor, busoane, capace pentru containere şi
               │alte tipuri de capace
  28218100-4 │Containere din metal uşor
  28218300-6 │Busoane, dopuri, capace pentru containere şi capace din metal
  28218310-9 │Busoane
  28218320-2 │Dopuri
  28218330-5 │Capace pentru containere
  28218340-8 │Capace
  28218400-7 │Cutii de conserve
  28218410-0 │Cutii de conserve din fier sau din oţel
  28218420-3 │Cutii de conserve alimentare
  28218430-6 │Cutii de conserve din aluminiu
  28219000-0 │Cuve
  28220000-0 │Radiatoare şi cazane pentru încălzire centrala şi piese ale
               │acestora
  28221000-7 │Radiatoare şi cazane
  28221100-8 │Radiatoare
  28221110-1 │Radiatoare pentru încălzire centrala
  28221111-8 │Radiatoare pentru încălzire centrala, altele decât cele electrice
  28221112-5 │Piese de radiatoare pentru încălzire centrala
  28221200-9 │Cazane
  28221210-2 │Cazane cu apa
  28221220-5 │Cazane pentru încălzire centrala
  28221221-2 │Piese de cazane pentru încălzire centrala
  28222000-4 │Sisteme de recuperare a caldurii
  28222100-5 │Echipamente de recuperare a caldurii
  28300000-5 │Reactoare nucleare şi piese ale acestora
  28310000-8 │Reactoare nucleare
  28320000-1 │Piese de reactoare nucleare
  28321000-8 │Sisteme de răcire a reactoarelor
  28322000-5 │Piese de cuve pentru reactoare nucleare
  28400000-6 │Cablu, sarma şi produse conexe
  28410000-9 │Articole din sarma
  28411000-6 │Sarma torsadată
  28411100-7 │Sarma torsadată de fier sau de oţel
  28412000-3 │Sarma pentru îngrădit
  28412300-6 │Sarma ghimpata
  28413000-0 │Plasa metalică
  28413100-1 │Împrejmuire cu plasa metalică
  28413200-2 │Tesatura metalică
  28414000-7 │Capse, cuie, tinte, pioneze
  28414100-8 │Capse
  28414200-9 │Cuie
  28414300-0 │Tinte
  28414400-1 │Pioneze
  28415000-4 │Tije subtiri
  28415100-5 │Accesorii de sudura
  28415200-6 │Materiale de sudura
  28415300-7 │Materiale de lipire sau de lipire tare
  28415310-0 │Materiale de lipire sau de lipire tare
  28415320-3 │Materiale de lipire tare
  28416000-1 │Ace de cusut sau de tricotat
  28416100-2 │Ace de cusut
  28416200-3 │Ace de tricotat
  28417000-8 │Fierărie
  28417100-9 │Nicovale
  28417200-0 │Forje portabile
  28417300-1 │Gratare
  28417400-2 │Articole de feronerie
  28417500-3 │Lacatuserie
  28417510-6 │Feronerie
  28418000-5 │Cabluri de legare din fier sau din oţel
  28419000-2 │Conductori
  28419100-3 │Conductori din oţel sau din aluminiu
  28419200-4 │Conductori din cupru sau din bronz
  28420000-2 │Cabluri şi produse conexe
  28421000-9 │Cablu
  28421100-0 │Cabluri electrice de alimentare
  28421120-6 │Cablu de joasa tensiune şi de tensiune medie
  28421130-9 │Cablu de joasa tensiune
  28421140-2 │Cablu de tensiune medie
  28421150-5 │Cablu de înaltă tensiune
  28421200-1 │Cablu subacvatic
  28421210-4 │Cablu submarin
  28421400-3 │Cablu protejat
  28421500-4 │Cablu de semnalizare
  28421600-5 │Cablu din fier sau din oţel
  28421610-8 │Cablu din oţel
  28422000-6 │Accesorii pentru cablu
  28422100-7 │Galerii pentru cabluri
  28422200-8 │Racorduri de cabluri
  28422300-9 │Conducte de cabluri
  28422400-0 │Dispozitive de fixare pentru cabluri
  28500000-7 │Diverse produse din metal fabricate şi articole conexe
  28510000-0 │Articole din metal pentru baie şi bucatarie
  28511000-7 │Echipament sanitar din metal
  28511100-8 │Robinete
  28512000-4 │Vesela, articole de bucatarie sau de menaj din metal
  28512100-5 │Vesela din metal
  28512110-8 │Gamele
  28512200-6 │Ustensile de bucatarie din metal
  28512210-9 │Ustensile de gătit
  28512220-2 │Suport de vase
  28512900-3 │Articole de menaj din metal
  28512910-6 │Coşuri metalice pentru deşeuri
  28512920-9 │Cutii de scrisori
  28512930-2 │Coşuri metalice de gunoi
  28512940-5 │Coşuri metalice de gunoi
  28512950-8 │Cutii din metal
  28520000-3 │Obiecte din metal
  28521000-0 │Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate
  28521300-3 │Seifuri pentru bani
  28521500-5 │Uşi blindate sau armate
  28521600-6 │Seifuri pentru obiecte de valoare
  28521700-7 │Cutii şi dulapioare din metal
  28521710-0 │Dulapioare de depozitare a bagajelor
  28521720-3 │Dulapioare de depozitare
  28521721-0 │Cutii pentru obiecte de valoare
  28521722-7 │Cutii de siguranţă
  28521780-1 │Cutii pentru documente
  28521790-4 │Cutii de siguranţă pentru bani
  28522000-7 │Tavi de distribuire a corespondentei, mici obiecte de birou
  28522100-8 │Tavi de distribuire a corespondentei
  28522200-9 │Mici obiecte de birou
  28522300-0 │Obiecte de birou
  28522400-1 │Accesorii pentru clasoare sau dosare
  28524000-1 │Statuete, ornamente; rame pentru fotografii sau tablouri şi
               │pentru oglinzi
  28524300-4 │Rame pentru fotografii
  28524400-5 │Rame pentru tablouri
  28525000-8 │Agatatori şi urechi de prindere
  28526000-5 │Elice de nave
  28527000-2 │Diverse articole din metal
  28527100-3 │Clopote
  28527200-4 │Scări
  28527210-7 │Scări pentru vehicule de pompieri
  28527220-0 │Scări pliante
  28527230-3 │Scări portabile
  28527300-5 │Echipament de manipulare a mărfurilor
  28527330-4 │Platforme de manipulare a mărfurilor
  28527340-7 │Accesorii din cablu de oţel pentru manipularea mărfurilor
  28527400-6 │Panouri de semnalizare şi articole conexe
  28527410-9 │Panouri de semnalizare din metal
  28527420-2 │Indicatoare rutiere
  28527430-5 │Indicatoare de străzi
  28527440-8 │Firme de magazine
  28527450-1 │Tablite indicatoare
  28527460-4 │Tablite indicatoare pentru adresa
  28527700-9 │Elemente pentru guri de vizitare
  28527710-2 │Capace pentru hidranti de incendiu
  28527720-5 │Cutii de delimitare
  28527730-8 │Cadre pentru guri de vizitare
  28527740-1 │Capace pentru guri de vizitare
  28527750-4 │Capace pentru drenaje
  28527760-7 │Capace de acces
  28527790-6 │Trepte de scara din fier pentru guri de vizitare
  28527800-0 │Ancore
  28527900-1 │Anozi corodaţi catodic
  28527910-4 │Anozi de zinc corodaţi catodic
  28527920-7 │Anozi de magneziu corodaţi catodic
  28528000-9 │Sabii
  28528100-0 │Spade
  28528200-1 │Baionete
  28528300-2 │Lanci
  28528900-8 │Accesorii din metal
  28528910-1 │Plăci de metal
  28528920-4 │Tije de metal
  28528930-7 │Forme de metal
  28528940-0 │Folii de metal
  28528950-3 │Rafturi metalice
  28528960-6 │Ştampile de metal
  28530000-6 │Plăci de armatura
  28531000-3 │Plăci de acoperire
  28540000-9 │Lagare
  28541000-6 │Microbile
  28542000-3 │Rulmenti cu role
  28550000-2 │Oţel moale
  28551000-9 │Matrite pentru monede
  28552000-6 │Cutii pentru monede
  28553000-3 │Catuse
  28560000-5 │Stâlpi de sustinere şi propte miniere
  28561000-2 │Stâlpi de sustinere
  28561100-3 │Stâlpi de sustinere minieri
  28562000-9 │Propte miniere
  28564000-3 │Senile
  28570000-8 │Produse din fonta
  28580000-1 │Diverse echipamente de protecţie împotriva incendiilor
  28581000-8 │Scări cu platforma
  28581100-9 │Scări de incendiu
  28582000-5 │Dispozitive de protecţie impotiva incendiilor
  28582100-6 │Furtunuri de incendiu
  28582200-7 │Hidranti de incendiu
  28600000-8 │Cutitarie, scule, lacate, chei şi balamale
  28610000-1 │Cutitarie
  28611000-8 │Cutite şi foarfece
  28611100-9 │Cutite
  28611110-2 │Cutite de masa
  28611120-5 │Cutite de bucatarie
  28611200-0 │Foarfece
  28612000-5 │Brice de ras
  28612100-6 │Lame de ras
  28613000-2 │Truse de manichiura sau de pedichiura
  28614000-9 │Linguri, furculite
  28614100-0 │Linguri
  28614200-1 │Furculite
  28620000-4 │Scule
  28621000-1 │Scule de mana
  28621100-2 │Harlete şi lopeti
  28621110-5 │Harlete
  28621120-8 │Lopeti
  28621200-3 │Furci de gradina
  28621300-4 │Sapaligi, tarnacoape, sape, greble şi greble de plaja
  28621310-7 │Sapaligi
  28621320-0 │Tarnacoape
  28621330-3 │Sape
  28621340-6 │Greble
  28621341-3 │Greble de plaja
  28621400-5 │Topoare
  28621500-6 │Ferastraie de mana
  28621510-9 │Pânze de ferastraie de mana
  28622000-8 │Diverse scule de mana
  28622100-9 │Dalte
  28622200-0 │Clesti
  28622210-3 │Clesti de bordurat
  28622300-1 │Ciocane
  28622400-2 │Clesti de trefilat
  28622500-3 │Chei de piulite
  28622600-4 │Scule pentru lucrări rutiere
  28622610-7 │Pivoti pentru strapungerea suprafeţei soselelor
  28622700-5 │Pile sau raspele
  28622800-6 │Surubelnite
  28622900-7 │Vârfuri de burghiu, vârfuri de surubelnita şi alte accesorii
  28622910-0 │Vârfuri de burghiu
  28622920-3 │Vârfuri de surubelnita
  28622930-6 │Portscule
  28622940-9 │Truse de scule
  28623000-5 │Scule acţionate cu pedala
  28630000-7 │Broaste, chei şi balamale
  28631000-4 │Diverse lacate suspendate şi broaste
  28631100-5 │Broaste
  28631110-8 │Broaste de usa
  28631120-1 │Lacate pentru biciclete
  28631130-4 │Broaste pentru vehicule
  28631140-7 │Broaste pentru mobilier
  28631200-6 │Lacate şi lanturi
  28631210-9 │Lacate
  28632000-1 │Incuietoare cu lant, piese pentru lacate şi chei
  28632100-2 │Incuietoare cu lant
  28632200-3 │Chei
  28632300-4 │Piese de lacate
  28632400-5 │Piese de broaste
  28633000-8 │Balamale, montaje şi garnituri
  28633100-9 │Balamale
  28633200-0 │Montaje
  28633300-1 │Garnituri
  28700000-9 │Dispozitive de fixare, lanturi şi resorturi
  28710000-2 │Dispozitive de fixare
  28711000-9 │Dispozitive de fixare cu filet
  28711100-0 │Holz-suruburi
  28711200-1 │Crampoane sau inele cu surub
  28711300-2 │Suruburi cu autofiletare
  28711400-3 │Bolturi
  28711500-4 │Ansambluri de imbinare prin flanse
  28711510-7 │Bolturi şi suruburi
  28711520-0 │Suruburi şi bolturi cu cap patrat
  28711600-5 │Piulite
  28711700-6 │Articole cu filet din fier sau din oţel
  28712000-6 │Dispozitive de fixare din fier sau din oţel fără filet
  28712100-7 │Nituri
  28712200-8 │Saibe
  28712300-9 │Stifturi
  28712400-0 │Eclise din oţel
  28713000-3 │Dispozitive de fixare din cupru
  28720000-5 │Lanturi
  28721000-2 │Lanturi articulate
  28722000-9 │Părţi de lanturi
  28730000-8 │Resorturi
  28800000-0 │Materiale pentru construcţii şi articole conexe
  28810000-3 │Materiale pentru construcţii
  28811000-0 │Materiale de construcţii
  28811100-1 │Caramizi
  28811200-2 │Ciment
  28811300-3 │Ceramica
  28811400-4 │Vopsele şi materiale de acoperire a pereţilor
  28811500-5 │Materiale de izolatie termica
  28812000-7 │Diverse structuri de construcţie
  28812100-8 │Adaposturi
  28812110-1 │Părţi de adaposturi
  28812120-4 │Profile
  28812200-9 │Acoperitoare de podele
  28812210-2 │Acoperitoare de podea din lemn
  28812220-5 │Acoperitoare de podea flexibile
  28812230-8 │Acoperitoare de podea rigide
  28812240-1 │Podele false
  28812250-4 │Linoleum
  28812300-0 │Compartimentari
  28812310-3 │Pereţi despartitori
  28812400-1 │Acoperis
  28812410-4 │Sarpante de acoperis
  28812420-7 │Suporturi de acoperis
  28812430-0 │Ferme de acoperis
  28812500-2 │Materiale pentru acoperis
  28812510-5 │Sindrile
  28812600-3 │Izolatie acustica
  28812700-4 │Grinzi
  28813000-4 │Materiale de construcţie rutiera
  28813100-5 │Materiale de pavare
  28813120-1 │Dale rutiere de beton
  28813130-4 │Pavele de piatra
  28813140-7 │Pietriş de drumuri
  28813200-6 │Dale de piatra
  28813300-7 │Materiale bitumate
  28813310-0 │Materiale rutiere bitumate
  28813320-3 │Pietriş bitumat
  28813330-6 │Materiale de imbracare
  28813400-8 │Materiale de construcţie a autostrazilor
  28813500-9 │Marcaje rutiere
  28813510-2 │Bile de sticlă pentru marcaj rutier
  28813700-1 │Materiale de reparaţii rutiere
  28813800-2 │Materiale de imbracaminti rutiere
  28813810-5 │Îmbrăcăminte de uzura
  28813900-3 │Materiale de întreţinere rutiera
  28813910-6 │Materiale de întreţinere rutiera de iarna
  28814000-1 │Beton
  28814100-2 │Beton gata de turnare
  28814200-3 │Produse din beton
  28814210-6 │Grinzi de beton
  28814220-9 │Piloni de beton
  28814230-2 │Piloti de beton
  28814240-5 │Conducte şi racorduri de beton
  28814250-8 │Stâlpi de beton
  28814260-1 │Stalpisori de beton
  28814270-4 │Dale de beton
  28814280-7 │Traverse de beton (pentru calea ferată)
  28815000-8 │Elemente de montaj pentru construcţii
  28815100-9 │Conducte
  28815200-0 │Materiale pentru instalaţii de apa şi canalizare şi materiale
               │de încălzire
  28815210-3 │Materiale pentru instalaţii de apa şi canalizare
  28815220-6 │Materiale de încălzire
  28815300-1 │Obloane
  28815310-4 │Obloane rulante
  28815400-2 │Lucarne
  28815500-3 │Sisteme de pulverizare a apei
  28815600-4 │Scări rulante
  28815700-5 │Jaluzele exterioare
  28815710-8 │Aparatoare de uşi şi ferestre
  28815800-6 │Accesorii interioare de construcţii
  28815810-9 │Sine şi agatatori pentru perdele
  28815811-6 │Sine pentru perdele
  28815820-2 │Corpuri fluorescente de iluminat
  28815821-9 │Tuburi fluorescente
  28815822-6 │Becuri şi lampi fluorescente
  28820000-6 │Mobilier rutier
  28821000-3 │Bariere de protecţie
  28821100-4 │Parapete rutiere
  28822000-0 │Garduri
  28822100-1 │Stâlpi de lemn
  28823000-7 │Bariere de siguranţă
  28823100-8 │Garduri de siguranţă
  28823200-9 │Parapete
  28824000-4 │Mobilier urban
  28824100-5 │Balize
  28824200-6 │Avertizoare luminoase de pericol
  28824300-7 │Jaloane de siguranţă
  28824400-8 │Stâlpi de semnalizare a statiei de autobuz
  28824500-9 │Borne luminoase
  28824600-0 │Conuri de semnalizare
  28824700-1 │Sageti indicatoare
  28824710-4 │Materiale de semnalizare
  28824720-7 │Stâlpi de semnalizare
  28825000-1 │Echipament de iluminat stradal
  28825100-2 │Stâlpi de iluminat stradal
  28825200-3 │Lampadare
  28825300-4 │Lampi de iluminat stradal
  28830000-9 │Canale de ape uzate
  28831000-6 │Camere de colectare a apelor uzate
  28832000-3 │Elemente de apeducte
  28833000-0 │Dopuri din fier forjabil
  28834000-7 │Coturi
  28840000-2 │Produse din oţel pentru materiale de construcţie
  28841000-9 │Conducte din oţel
  28842000-6 │Rame din oţel
  28843000-3 │Paleti din oţel
  28844000-0 │Tuburi de oţel
  28845000-7 │Stâlpi de oţel
  28846000-4 │Grinzi de oţel
  28847000-1 │Materiale din oţel
  28847100-2 │Table de oţel
  28847200-3 │Banda din oţel
  28847300-4 │Palplanse din oţel
  28850000-5 │Guri de sonda
  28851000-2 │Sisteme de spalare a utilajelor de foraj
  28852000-9 │Conducte pentru zone petrolifere
  28853000-6 │Ciment de foraj
  28860000-8 │Conducte, tevarie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
  28861000-5 │Conducte
  28861100-6 │Conducte de gaz
  28861110-9 │Reţea de distribuţie a gazului
  28861200-7 │Canalizari de apa
  28861400-9 │Conducte subacvatice
  28861410-2 │Conducte submarine
  28861500-0 │Conducte de înaltă presiune
  28861600-1 │Conducte de joasa presiune
  28861700-2 │Curatitoare de conducte
  28861710-5 │Dispozitive de lansare a curăţitoarelor
  28861720-8 │Dispozitive de recepţie a curăţitoarelor
  28861730-1 │Inchizatoare pentru curatitoare
  28862000-2 │Tevarie
  28862100-3 │Accesorii de tevarie
  28862200-4 │Conducte de distribuţie
  28862300-5 │Conducte de evacuare
  28862400-6 │Conducte şi produse conexe din argila vitrificata
  28862410-9 │Conducte din argila vitrificata
  28862420-2 │Racorduri din argila vitrificata
  28862430-5 │Guri de vizitare din argila vitrificata
  28862440-8 │Racorduri şi adaptoare de tevarie din argila vitrificata
  28862500-7 │Conducte de apa potabilă
  28863000-9 │Ţevi şi racorduri
  28863100-0 │Ţevi
  28863110-3 │Conducte pentru drenaj
  28863111-0 │Conducte de drenare
  28863112-7 │Sisteme de drenaj
  28863120-6 │Conducte de încălzire la distanta
  28863121-3 │Conducte de încălzire
  28863130-9 │Conducte de ape uzate
  28863140-2 │Conducte de aburi şi apa
  28863150-5 │Conducte de joasa presiune
  28863160-8 │Conducte de distribuţie şi accesorii
  28863170-1 │Tuburi şi conducte, altele decât din fier şi oţel
  28863171-8 │Tuburi din polietilena
  28863172-5 │Conducte din polietilena
  28863200-1 │Racorduri de tevarie
  28863210-4 │Coliere de strangere pentru ţevi
  28863230-0 │Racorduri de ţevi
  28863240-3 │Garnituri de conducte
  28863241-0 │Garnituri de conducte din polietilena
  28863242-7 │Garnituri izolante
  28864000-6 │Tubaje şi tuburi
  28864100-7 │Tubaje
  28864200-8 │Tuburi
  28864210-1 │Tuburi din cupru
  28864300-9 │Materiale tubulare
  28864310-2 │Tuburi şi racorduri
  29000000-9 │Utilaje, echipamente, aparate, dispozitive şi produse conexe
  29100000-0 │Utilaje de producţie şi utilizare a puterii mecanice
  29110000-3 │Turbine şi motoare
  29111000-0 │Motoare
  29111100-1 │Motoare suspendate pentru propulsia navelor
  29112000-7 │Instalaţii de turbine
  29112100-8 │Turbine cu vapori
  29112110-1 │Turbine cu aburi
  29112200-9 │Turbine hidraulice
  29112210-2 │Roti hidraulice
  29112300-0 │Turbine cu gaz
  29112400-1 │Echipamente pentru turbine
  29112410-4 │Instrumente pentru turbine
  29113000-4 │Piese pentru turbine
  29113100-5 │Piese pentru turbine cu vapori
  29113110-8 │Plăci de fundaţie
  29113120-1 │Carcase
  29113130-4 │Sisteme de răcire cu aer cu condensatoare
  29113140-7 │Piese pentru turbine cu aburi
  29113150-0 │Sisteme cu ulei lubrifiant
  29113160-3 │Separatori de umiditate
  29113161-0 │Dezumidificatoare
  29113170-6 │Dispozitive rotative
  29113171-3 │Rotoare
  29113172-0 │Palete
  29113190-2 │Dispozitive de rotire
  29113200-6 │Piese pentru turbine hidraulice
  29113300-7 │Piese pentru turbine cu gaz
  29113310-0 │Sisteme de admisie a aerului
  29113390-4 │Sisteme cu gaz combustibil
  29113400-8 │Piese pentru roti hidraulice
  29120000-6 │Pompe şi compresoare
  29121000-3 │Maşini şi motoare hidraulice sau pneumatice
  29121100-4 │Cilindri hidraulici sau pneumatici
  29121200-5 │Maşini hidraulice
  29121300-6 │Maşini pneumatice
  29121400-7 │Motoare hidraulice
  29121500-8 │Motoare pneumatice
  29122000-0 │Pompe
  29122100-1 │Pompe de lichide
  29122110-4 │Pompe pentru stingerea incendiilor
  29122120-7 │Dispozitive de aprovizionare cu carburanţi a elicopterelor
  29122130-0 │Pompe de apa
  29122160-9 │Pompe de răcire
  29122161-6 │Pompe de răcire cu apa
  29122170-2 │Pompe de lubrifiere
  29122180-5 │Pompe de combustibili
  29122190-8 │Pompe de beton
  29122200-2 │Pompe cu mişcare rectilinie alternativa pentru lichide
  29122210-5 │Aparate hidraulice cu alimentare la reţea
  29122220-8 │Pompe de ape uzate
  29122230-1 │Pompe de dozare
  29122300-3 │Dispozitive de suprapresiune pentru lichide
  29122400-4 │Pompe centrifuge şi elevatoare de lichide
  29122410-7 │Pompe medicale
  29122411-4 │Pompe pentru nutriţie
  29122419-0 │Pompe pentru perfuzii
  29122420-0 │Elevatoare de lichide
  29122430-3 │Pompe centrifuge
  29122440-6 │Pompe rotative
  29122450-9 │Pompe de vid
  29122460-2 │Pompe de aer
  29122480-8 │Pompe cu rotor
  29123000-7 │Compresoare
  29123100-8 │Compresoare de gaz
  29123200-9 │Compresoare rotative
  29123300-0 │Compresoare pentru echipamente frigorifice
  29123400-1 │Compresoare de aer
  29123410-4 │Compresoare de aer fixe
  29123500-2 │Turbocompresoare
  29123600-3 │Compresoare cu mişcare rectilinie alternativa
  29123610-6 │Dispozitive cu aer comprimat
  29123700-4 │Compresoare centrifuge
  29123800-5 │Compresoare pentru aviaţia civilă
  29124000-4 │Piese pentru pompe, compresoare, maşini sau motoare
  29124100-5 │Piese pentru maşini sau motoare
  29124130-4 │Piese pentru maşini pneumatice
  29124150-0 │Piese pentru maşini sau motoare hidraulice
  29124170-6 │Piese pentru motoare cu reactie
  29124200-6 │Piese pentru pompe sau elevatoare de lichide
  29124210-9 │Piese pentru pompe de combustibili, pompe de mana şi pompe de
               │beton
  29124211-6 │Piese pentru pompe de combustibili
  29124212-3 │Piese pentru pompe de mana
  29124213-0 │Piese pentru pompe de beton
  29124220-2 │Piese pentru pompe cu mişcare rectilinie alternativa
  29124221-9 │Piese pentru aparate hidraulice cu alimentare la reţea
  29124222-6 │Piese pentru pompe de dozare
  29124230-5 │Piese pentru pompe rotative cu mişcare rectilinie alternativa
  29124290-3 │Piese pentru pompe centrifuge
  29124300-7 │Piese pentru pompe de aer sau de vid, pentru compresoare de aer
               │sau de gaz
  29124310-0 │Piese pentru pompe de aer
  29124320-3 │Piese pentru pompe de vid
  29124330-6 │Piese pentru compresoare de aer
  29124340-9 │Piese pentru compresoare de gaz
  29130000-9 │Robinete, vane şi dispozitive similare
  29131000-6 │Robinete şi vane
  29131100-7 │Vane definite după funcţie
  29131110-0 │Vane pentru radiatoare de încălzire centrala
  29131120-3 │Robinete-vana
  29131130-6 │Regulatoare de temperatura
  29131140-9 │Supape reductoare de presiune, de reglaj, de reţinere sau de
               │siguranţa
  29131141-6 │Supape reductoare de presiune
  29131142-3 │Supape de reglaj
  29131143-0 │Supape de regularizare a viiturilor
  29131144-7 │Supape de regularizare a procesului
  29131145-4 │Supape de reţinere
  29131146-1 │Clapete de reţinere
  29131147-8 │Supape de siguranţă
  29131148-5 │Supape de oprire
  29131150-2 │Vane pentru coloane ascendente
  29131160-5 │Hidranti
  29131170-8 │Robinete pentru butelii de gaz
  29131200-8 │Vane definite după tipul de fabricaţie
  29131210-1 │Vane cutit
  29131220-4 │Supape de refulare
  29131230-7 │Vane glisante
  29131240-0 │Vane sferice
  29131250-3 │Vane cu ac
  29131260-6 │Supape cu bila
  29131270-9 │Vane de trecere
  29131280-2 │Vane fluture
  29131290-5 │Supape cu membrana
  29131291-2 │Sertare de distribuţie
  29131292-9 │Supape cu clapeta
  29131300-9 │Capuri de eruptie şi alte montaje de vane
  29131310-2 │Instalaţii de foraj cu cap de eruptie
  29131320-5 │Colectoare de strangulare
  29131390-6 │Montaje de vane
  29131400-0 │Robinete sau vane sanitare
  29132000-3 │Piese pentru robinete sau vane
  29132100-4 │Mecanisme de actionare a supapelor
  29132110-7 │Mecanisme electrice de actionare a supapelor
  29132120-0 │Mecanisme hidraulice de actionare a supapelor
  29132130-3 │Mecanisme pneumatice de actionare a supapelor
  29132200-5 │Piese pentru robinete
  29132300-6 │Piese pentru vane
  29140000-2 │Angrenaje, elemente de angrenare şi antrenare
  29141000-9 │Angrenaje, elemente de angrenare şi antrenare cilindrice
  29141100-0 │Arbori de transmisie, arbori cu came şi vilbrocheni
  29141110-3 │Arbori de transmisie
  29141120-6 │Arbori cu came
  29141130-9 │Vilbrocheni
  29141200-1 │Cutii de rulmenti
  29141300-2 │Angrenaje
  29141400-3 │Volanti şi scripeti
  29141410-6 │Troliuri
  29141500-4 │Ambreiaje
  29141600-5 │Palane
  29141700-6 │Cuplaje de arbori
  29141800-7 │Cuplaje cardanice
  29142000-6 │Piese pentru elemente de angrenare şi antrenare
  29142100-7 │Piese pentru elemente de angrenare
  29142200-8 │Piese pentru elemente de antrenare
  29200000-1 │Utilaje de uz general
  29210000-4 │Furnale, incineratoare şi cuptoare industriale sau de laborator
  29211000-1 │Arzatoare pentru cuptoare
  29212000-8 │Incineratoare de deşeuri
  29213000-5 │Cuptoare de topit
  29214000-2 │Cuptoare
  29214100-3 │Cuptoare comerciale
  29215000-9 │Crematorii
  29219000-7 │Piese de arzatoare pentru furnale, de furnale sau de cuptoare
  29220000-7 │Materiale de ridicare şi de manipulare şi piese ale acestora
  29221000-4 │Echipamente de ridicare şi de manipulare
  29221100-5 │Sisteme de scripeti şi maşini de ridicat
  29221200-6 │Maşini de extracţie, troliuri cu utilizare subterana şi cabestane
  29221210-9 │Maşini de extracţie şi troliuri cu utilizare subterana
  29221211-6 │Maşini de extracţie
  29221212-3 │Troliuri cu utilizare subterana
  29221220-2 │Cabestane
  29221300-7 │Cricuri şi dispozitive de ridicare pentru vehicule
  29221310-0 │Sisteme de ridicare integrate
  29221320-3 │Cricuri hidraulice
  29221330-6 │Cricuri pneumatice
  29221340-9 │Cricuri mecanice
  29221350-2 │Dispozitive de ridicare a vehiculelor
  29221400-8 │Macarale, schelete de ridicare şi camioane cu macara
  29221410-1 │Macarale
  29221411-8 │Macarale portuare
  29221412-5 │Macarale de chei
  29221413-2 │Macarale pe sine
  29221414-9 │Macarale pentru containere
  29221415-6 │Macarale turn
  29221420-4 │Poduri rulante
  29221421-1 │Macarale rulante
  29221422-8 │Pod rulant
  29221430-7 │Macarale portante pivotante
  29221431-4 │Schelete de ridicare mobile
  29221432-1 │Macarale cu picior
  29221440-0 │Macarale montate pe vehicule
  29221441-7 │Macarale pentru camioane
  29221450-3 │Macarale-pod
  29221500-9 │Autoincarcatoare cu furca, camioane de manipulare,
               │camioane-platforma utilizate în gări
  29221510-2 │Autoincarcatoare
  29221511-9 │Autoincarcatoare cu furca
  29221520-5 │Camioane de manipulare
  29221521-2 │Camioane de manipulare dotate cu echipamente de manipulare
  29221530-8 │Camioane-platforma utilizate în gări
  29221531-5 │Vehicule de transport independente
  29221532-2 │Echipamente pentru vehicule de urgenta
  29221600-0 │Ascensoare, schipuri, dispozitive de ridicare, scări şi trotuare
               │rulante
  29221610-3 │Ascensoare
  29221611-0 │Dispozitive de ridicare a cazilor de baie
  29221612-7 │Dispozitive de ridicare a produselor
  29221613-4 │Dispozitive de ridicare mecanice
  29221620-6 │Schipuri
  29221621-3 │Dispozitive de ridicare a benelor
  29221630-9 │Dispozitive de ridicare
  29221640-2 │Scări rulante
  29221650-5 │Trotuare rulante
  29221700-1 │Elevatoare şi transportoare
  29221710-4 │Elevatoare sau transportoare pneumatice
  29221720-7 │Benzi rulante
  29221721-4 │Elevatoare sau transportoare cu cupe cu acţiune continua
  29221722-1 │Elevatoare sau transportoare cu banda cu acţiune continua
  29221723-8 │Transportoare blindate pentru mine
  29221730-0 │Echipament pentru transportoare
  29221731-7 │Benzi transportoare
  29221800-2 │Utilaje de ridicat, de manipulare, de încărcare sau de descărcare
  29221810-5 │Impingatoare de vagoane şi locomotive sau platforme rulante de
               │mina
  29221820-8 │Monoraiuri sau troliuri de plan înclinat
  29221821-5 │Monoraiuri suspendate
  29221822-2 │Telescaune
  29221829-1 │Troliuri de plan înclinat
  29221830-1 │Echipament de inlaturare a capatului torţelor
  29221840-4 │Utilaje rotative de depozitare şi extragere
  29221850-7 │Echipament mecanic de manipulare
  29221890-9 │Utilaje de încărcare sau de manipulare
  29221891-6 │Echipament de încărcare
  29221892-3 │Echipament de descărcare
  29221893-0 │Utilaje de încărcare cu priza laterala
  29221894-7 │Echipamente de manipulare a containerelor
  29221900-3 │Piese pentru echipamente de ridicare şi manipulare
  29221910-6 │Piese pentru macarale
  29221920-9 │Piese pentru camioane de manipulare
  29221950-8 │Piese pentru ascensoare, schipuri sau scări rulante
  29221951-5 │Piese pentru ascensoare
  29221952-2 │Piese pentru schipuri
  29221953-9 │Piese pentru scări rulante
  29221954-6 │Piese pentru trotuare rulante
  29221980-7 │Piese pentru transportoare
  29221981-4 │Piese pentru benzi rulante
  29221989-0 │Piese pentru transportoare cu cupe
  29221990-0 │Piese pentru maşini de extracţie şi alte echipamente de ridicare
               │sau de manipulare
  29222000-1 │Cupe, bene, graifare şi clesti pentru macarale sau excavatoare
  29230000-0 │Echipamente de răcire şi de ventilare
  29231000-7 │Schimbatoare de căldură, echipamente de climatizare şi
               │refrigerare şi dispozitive de filtrare
  29231100-8 │Schimbatoare de căldură şi dispozitive de lichefiere a aerului
               │sau a altor gaze
  29231110-1 │Schimbatoare de căldură
  29231111-8 │Pompe termice
  29231120-4 │Dispozitive de lichefiere a aerului sau a altor gaze
  29231200-9 │Instalaţii de climatizare
  29231210-2 │Dispozitive de climatizare de fereastra
  29231220-5 │Dispozitive de climatizare de perete
  29231230-8 │Sisteme de ventilaţie şi de climatizare
  29231240-1 │Dispozitive de climatizare pentru vehicule
  29231250-4 │Piese pentru dispozitive de climatizare
  29231251-1 │Registre de tiraj
  29231252-8 │Canale de ventilaţie
  29231300-0 │Echipamente de refrigerare şi de congelare
  29231310-3 │Echipamente de congelare
  29231320-6 │Echipamente de refrigerare
  29231321-3 │Vitrine frigorifice
  29231322-0 │Tejghele frigorifice
  29231329-9 │Echipamente frigorifice comerciale
  29231400-1 │Dispozitive şi aparate de filtrare sau de purificare a gazelor
  29231420-7 │Epuratoare electrostatice de aer şi de gaz
  29231430-0 │Aparate de filtrare
  29231431-7 │Filtre de aer
  29231432-4 │Filtre de gaz
  29232000-4 │Echipamente de ventilaţie
  29232100-5 │Echipamente de eliminare a fumului
  29232200-6 │Ventilatoare
  29232210-9 │Piese pentru ventilatoare
  29233000-1 │Piese pentru echipamente de refrigerare şi congelare şi pompe
               │termice
  29233100-2 │Piese pentru echipamente de refrigerare
  29233200-3 │Piese pentru echipamente de congelare
  29233300-4 │Piese pentru pompe termice
  29240000-3 │Diverse utilaje de uz general
  29241000-0 │Aparate de distilare, de filtrare sau de redresare
  29241200-2 │Utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a lichidelor
  29241210-5 │Utilaje şi aparate de filtrare a lichidelor
  29241211-2 │Aparate de filtrare a noroiului de foraj
  29241212-9 │Hidrocicloane
  29241213-6 │Aparate de filtrare sau de purificare a băuturilor
  29241230-1 │Utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a apei
  29241231-8 │Aparate de filtrare a apei
  29241232-5 │Aparate de aerisire
  29241233-2 │Aparate de purificare a apei
  29241234-9 │Aparate de desalinizare
  29241235-6 │Echipamente de instalare a filtrelor
  29241300-3 │Filtre de ulei, de benzina şi filtre de aspiratie a aerului
  29241330-2 │Filtre de ulei
  29241340-5 │Filtre de benzina
  29241350-8 │Filtre de aspiratie a aerului
  29241400-4 │Echipamente de reciclare
  29242000-7 │Utilaje de curatare a sticlelor, de ambalare, de cantarire şi de
               │pulverizare
  29242100-8 │Utilaje de curatare, de umplere, de impachetare sau de ambalare
               │a sticlelor sau a altor recipiente
  29242110-1 │Utilaje de curatare sau de uscare a sticlelor sau a altor
               │recipiente
  29242120-4 │Utilaje de umplere sau de sigilare a sticlelor, a cutiilor sau a
               │altor recipiente
  29242130-7 │Utilaje de impachetare sau de ambalare
  29242131-4 │Maşini de imbinare a ambalajelor
  29242132-1 │Maşini de impachetare
  29242133-8 │Maşini de ambalare
  29242300-0 │Utilaje de cantarit şi cantare
  29242310-3 │Utilaje de cantarit
  29242311-0 │Balante
  29242320-6 │Cantare
  29242321-3 │Cantare de magazin
  29242322-0 │Dispozitive de cantarire continua a produselor
  29242323-7 │Cantare de verificare
  29242400-1 │Extinctoare, pistoale de pulverizare, maşini cu jet de aburi sau
               │de nisip
  29242410-4 │Extinctoare
  29242411-1 │Spuma pentru extinctoare
  29242412-8 │Extinctoare portabile
  29242420-7 │Maşini cu jet de aburi sau de nisip
  29242430-0 │Materiale de pulverizat
  29242431-7 │Pistoale de pulverizare
  29242470-2 │Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare
  29242471-9 │Aparate de dispersare a gazelor
  29242472-6 │Echipamente de decontaminare
  29242473-3 │Aparate de curatare cu apa sub presiune
  29242474-0 │Aparate de curatare de înaltă presiune
  29242479-5 │Aparate de dezodorizare
  29243000-4 │Centrifuge, maşini de calandare sau distribuitoare automate
  29243100-5 │Centrifuge
  29243200-6 │Maşini de calandare
  29243210-9 │Maşini de laminare
  29243300-7 │Distribuitoare automate
  29243310-0 │Distribuitoare automate de articole de igiena
  29243320-3 │Distribuitoare automate de timbre
  29243330-6 │Distribuitoare automate de produse
  29244000-1 │Utilaje pentru tratarea termica a materialelor
  29244100-2 │Utilaje pentru tratarea termica a gazelor
  29245000-8 │Piese pentru utilaje de uz general
  29245200-0 │Piese pentru centrifuge
  29245300-1 │Piese pentru maşini de calandare
  29245400-2 │Piese pentru maşini de laminare
  29245500-3 │Piese pentru utilaje de filtrare
  29245600-4 │Piese pentru utilaje de purificare
  29245700-5 │Piese pentru maşini de pulverizare
  29245800-6 │Greutăţi pentru dispozitive de cantarire
  29246000-5 │Maşini de spălat vasele, altele decât cele cu utilizare menajera
  29247000-2 │Piese pentru maşini de spălat vasele şi pentru maşini de
               │curatare, de umplere, de impachetare şi de ambalare
  29247100-3 │Piese pentru maşini de spălat vasele
  29247200-4 │Piese pentru maşini de curatat
  29247300-5 │Piese pentru maşini de umplere
  29247400-6 │Piese pentru maşini de impachetare
  29247500-7 │Piese pentru maşini de ambalare
  29248000-9 │Generatoare de gaz
  29248100-0 │Generatoare de ozon
  29300000-2 │Utilaje de uz agricol, horticol şi forestier
  29310000-5 │Utilaje de uz agricol şi forestier pentru pregătirea sau
               │cultivarea solului
  29311000-2 │Pluguri sau grape cu disc
  29312000-9 │Grape, grape cu cutite, cultivatoare, maşini de plivit sau
               │prasitoare
  29313000-6 │Semanatoare, plantatoare sau maşini de repicat
  29314000-3 │Distribuitoare de îngrăşăminte naturale
  29314100-4 │Distribuitoare de îngrăşăminte
  29315000-0 │Tavaluge pentru peluze sau pentru terenuri de sport
  29330000-1 │Seceratoare
  29331000-8 │Cositoare
  29331100-9 │Maşini de tuns iarba
  29331110-2 │Maşini de tuns iarba pentru gazoane, parcuri şi terenuri de sport
  29332000-5 │Utilaje de cosit
  29333000-2 │Prese de balotat pentru paie sau furaje
  29333100-3 │Prese de balotat
  29334000-9 │Seceratoare-treieratoare
  29340000-4 │Utilaje de pulverizat pentru uz agricol sau horticol
  29350000-7 │Remorci şi semiremorci cu încărcare automată sau de descărcare
               │pentru uz agricol
  29351000-4 │Remorci cu încărcare automată pentru uz agricol
  29352000-1 │Remorci de descărcare pentru uz agricol
  29353000-8 │Semiremorci cu încărcare automată pentru uz agricol
  29354000-5 │Semiremorci de descărcare pentru uz agricol
  29360000-0 │Utilaje specializate pentru uz agricol sau forestier
  29361000-7 │Maşini de curatare, de triere sau de sortare a oualor, a
               │fructelor sau a altor produse agricole
  29361100-8 │Maşini de curatare a produselor agricole
  29361110-1 │Maşini de curatare a oualor
  29361120-4 │Maşini de curatare a fructelor
  29361200-9 │Maşini de triere sau de sortare a produselor agricole
  29361210-2 │Maşini de triere sau de sortare a oualor
  29361220-5 │Maşini de triere sau de sortare a fructelor
  29361300-0 │Maşini de curatare, de triere sau de sortare a seminţelor, a
               │cerealelor sau a legumelor uscate
  29362000-4 │Aparate de muls
  29363000-1 │Utilaje pentru prepararea furajelor
  29364000-8 │Utilaje apicole
  29365000-5 │Utilaje avicole
  29365100-6 │Incubatoare şi clocitoare avicole
  29370000-3 │Tractoare
  29371000-0 │Tractoare agricole cu actionare de la distanta
  29372000-7 │Tractoare uzate
  29373000-4 │Motoare de tracţiune
  29380000-6 │Piese pentru utilaje de uz agricol şi forestier
  29381000-3 │Piese pentru utilaje agricole
  29382000-0 │Piese pentru utilaje de uz forestier
  29400000-3 │Maşini-unelte
  29410000-6 │Maşini-unelte acţionate prin laser şi centre de prelucrare
  29411000-3 │Maşini-unelte cu utilizare specială
  29412000-0 │Centre de uzinare
  29412100-1 │Centre de uzinare cu axa orizontala
  29412200-2 │Centre de uzinare cu axa verticala
  29420000-9 │Strunguri, maşini de gaurit şi frezat
  29421000-6 │Strunguri
  29421100-7 │Strung CNC
  29422000-3 │Maşini de filetat sau de gaurit
  29423000-0 │Maşini de frezat
  29430000-2 │Maşini-unelte de prelucrare a metalelor
  29431000-9 │Maşini-unelte de finisare a metalelor
  29432000-6 │Maşini cu comanda numerică pentru prelucrarea metalelor
  29433000-3 │Maşini de indoire, de pliere, de îndreptare sau de aplatizare
  29434000-0 │Maşini de forjat
  29435000-7 │Maşini de stantare
  29436000-4 │Prese
  29436100-5 │Prese hidraulice
  29437000-1 │Maşini-unelte de perforat, de gaurit sau de frezat metale
  29437100-2 │Maşini-unelte de perforat metale
  29437200-3 │Maşini-unelte de gaurit metale
  29437300-4 │Maşini-unelte de frezat metale
  29438000-8 │Centre de uzinare pentru prelucrarea metalelor
  29440000-5 │Maşini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure, altele decât
               │metale
  29441000-2 │Maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a ceramicii, a
               │betonului sau a sticlei
  29441100-3 │Maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei
  29441200-4 │Maşini-unelte pentru prelucrarea ceramicii
  29441300-5 │Maşini-unelte pentru prelucrarea betonului
  29441400-6 │Maşini-unelte pentru prelucrarea sticlei
  29442000-9 │Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului, a osului, a plutei, a
               │ebonitei sau a textolitului
  29442100-0 │Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului
  29442200-1 │Maşini-unelte pentru prelucrarea osului
  29442300-2 │Maşini-unelte pentru prelucrarea plutei
  29442400-3 │Maşini-unelte pentru prelucrarea ebonitei
  29442500-4 │Maşini-unelte pentru prelucrarea textolitului
  29450000-8 │Scule de mana pneumatice sau cu motor
  29451000-5 │Scule de mana pneumatice
  29452000-2 │Scule de mana electromecanice
  29460000-1 │Scule pentru lipire, lipire tare şi sudare, dispozitive şi
               │echipamente de detensionare la suprafaţa şi pulverizare
  29461000-8 │Echipament de lipire şi lipire tare
  29461100-9 │Echipament de lipire
  29461200-0 │Echipament de lipire tare
  29462000-5 │Echipament de sudare
  29462100-6 │Echipament de sudare electrica
  29462200-7 │Echipament de sudare neelectrica
  29463000-2 │Dispozitive de detensionare la suprafaţa
  29464000-9 │Echipament de topire
  29464100-0 │Echipament de topire pentru plastic
  29465000-6 │Dispozitive de pulverizare metalică
  29470000-4 │Piese şi accesorii pentru maşini-unelte
  29471000-1 │Portscule
  29472000-8 │Truse de piese pentru maşini-unelte
  29473000-5 │Dispozitive de divizare pentru maşini-unelte
  29474000-2 │Piese şi accesorii de maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor
  29475000-9 │Piese şi accesorii de maşini-unelte pentru prelucrarea
               │materialelor dure
  29475100-0 │Piese pentru ferastraie cu lant
  29476000-6 │Piese pentru scule de mana
  29477000-3 │Piese pentru scule pneumatice
  29500000-4 │Utilaje cu utilizare specială şi piese ale acestora
  29510000-7 │Utilaje pentru metalurgie şi piese conexe
  29511000-4 │Utilaje de laminare a metalelor
  29511100-5 │Piese pentru utilaje de laminare a metalelor
  29512000-1 │Maşini de turnare
  29512100-2 │Piese pentru maşini de turnare
  29520000-0 │Utilaje pentru exploatare miniera şi în cariera şi maşini de
               │construcţii
  29521000-7 │Echipament minier
  29521200-9 │Haveze de cărbune sau roca, utilaje de excavare a tunelurilor,
               │utilaje de perforare sau de scufundare
  29521210-2 │Utilaje de forare a sondelor
  29521211-9 │Utilaje de exploatare a gurilor de sonda
  29521212-6 │Conectori pentru coloane ascendente
  29521213-3 │Echipament de finisare a sondelor
  29521214-0 │Echipament de intervenţie pentru sonde
  29521215-7 │Echipament de testare a sondelor
  29521216-4 │Prevenitor de eruptie
  29521220-5 │Haveze de cărbune sau roca
  29521230-8 │Utilaje de excavare a tunelurilor
  29521240-1 │Utilaje de perforare
  29521241-8 │Maşini de forare orizontala
  29521249-4 │Echipament de forare în roca
  29521250-4 │Utilaje de scufundare
  29521300-0 │Echipamente de foraj
  29521310-3 │Platforme marine de producţie
  29521311-0 │Echipament marin
  29521312-7 │Unitate marina de foraj
  29521320-6 │Echipament de forare petroliera
  29521321-3 │Utilaje de foraj
  29521322-0 │Troliu de foraj
  29521323-7 │Sondeze
  29521324-4 │Echipament pentru conducte
  29521325-1 │Agatator pentru coloana pierdută
  29521330-9 │Echipament pentru platforme petroliere
  29521331-6 │Unităţi glisante
  29521332-3 │Module glisante
  29521340-2 │Utilaje pentru zăcăminte de petrol
  29521341-9 │Pompe submersibile
  29521350-5 │Echipamente submarine
  29521351-2 │Sisteme de control submarin
  29521360-8 │Echipament cu sape verticale
  29521400-1 │Suporturi miniere mobile cu comanda hidraulica
  29522000-4 │Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare şi piese aferente
  29522100-5 │Utilaje pentru terasamente
  29522110-8 │Buldozere
  29522120-1 │Buldozere cu lame orientabile
  29522200-6 │Gredere şi nivelatoare
  29522210-9 │Gredere rutiere
  29522300-7 │Screpere
  29522400-8 │Maşini de burat
  29522500-9 │Încărcătoare cu bena frontala
  29522510-2 │Încărcătoare cu bena frontala cu cupa intoarsa
  29522520-5 │Încărcătoare cu bena frontala fără cupa intoarsa
  29522600-0 │Cupe mecanice, excavatoare, încărcătoare mecanice cu lopata şi
               │utilaje miniere
  29522610-3 │Cupe mecanice
  29522611-0 │Încărcătoare mecanice cu lopata
  29522620-6 │Utilaje excavatoare
  29522621-3 │Excavatoare mecanice
  29523000-1 │Utilaje pentru lucrări publice
  29523100-2 │Sonete
  29523200-3 │Utilaje pentru instalarea imbracamintii rutiere
  29523210-6 │Utilaje de nivelat
  29523220-9 │Utilaje de imprastiere a pietrisului
  29523230-2 │Utilaje de pavare
  29523240-5 │Cilindri compresori rutieri
  29523241-2 │Cilindri compresori mecanici
  29523300-4 │Pluguri şi turbine pentru zapada
  29523310-7 │Pluguri pentru zapada
  29523320-0 │Turbine pentru zapada
  29523400-5 │Extractoare de piloti
  29523500-6 │Utilaje de tasare
  29523600-7 │Utilaje de pozat cabluri
  29524000-8 │Utilaje de procesare a mineralelor şi de modelare a formelor de
               │turnatorie
  29524100-9 │Utilaje de procesare a mineralelor
  29524110-2 │Maşini de triere şi de cernere
  29524120-5 │Malaxoare de pietriş cu bitum
  29524130-8 │Malaxoare de beton sau mortar
  29524131-5 │Malaxoare de ciment
  29524140-1 │Maşini de macinat
  29524141-8 │Mori de macinat cărbune
  29524150-4 │Forme de turnatorie
  29524200-0 │Maşini de modelare a formelor de turnatorie
  29525000-5 │Vehicule cu senile
  29526000-2 │Piese pentru utilaje de exploatare miniera şi în cariera şi piese
               │pentru maşini de construcţie
  29526100-3 │Piese pentru utilaje de perforare
  29526110-6 │Piese pentru utilaje de forare a sondelor
  29526111-3 │Obturatoare de prize de pod
  29526112-0 │Sape de foraj industriale
  29526113-7 │Geale de foraj
  29526114-4 │Foreze de fier
  29526115-1 │Mese rotative
  29526116-8 │Echipament de sustinere a conductelor de noroi
  29526117-5 │Echipament de racordare
  29526120-9 │Piese pentru utilaje de sonde de extracţie
  29526121-6 │Dispozitive de suspensie a cuvelajelor
  29526122-3 │Echipament de suspensie a coloanelor de tubaj
  29526123-0 │Tiranti pentru ţevi de refulare
  29526124-7 │Guri de sonda
  29526125-4 │Dispozitive de tiranti pentru ţevi de refulare
  29526126-1 │Sisteme de control pentru gurile de sonda
  29526127-8 │Echipament pentru guri de sonda
  29526130-2 │Piese pentru haveze de cărbune sau roca
  29526131-9 │Piese pentru haveze de cărbune
  29526132-6 │Piese pentru haveze de roca
  29526140-5 │Piese pentru utilaje de excavare a tunelurilor
  29526200-4 │Piese pentru utilaje de prelucrare a mineralelor
  29526300-5 │Piese pentru utilaje de scufundare
  29526400-6 │Piese pentru excavatoare
  29530000-3 │Utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor şi a tutunului
               │şi accesorii ale acestora
  29531000-0 │Utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor şi a tutunului
  29531100-1 │Utilaje pentru laptarii
  29531110-4 │Separatoare de smantana centrifuge
  29531200-2 │Utilaje de prelucrare a cerealelor sau a legumelor uscate
  29531300-3 │Utilaje utilizate pentru fabricarea băuturilor alcoolice sau pe
               │baza de fructe
  29531400-4 │Cuptoare pentru gătit, uscatoare pentru produse agricole şi
               │echipamente pentru gătit sau încălzit
  29531410-7 │Cuptoare pentru gătit
  29531411-4 │Gratare
  29531420-0 │Uscatoare pentru produse agricole
  29531500-5 │Utilaje pentru prepararea sau fabricarea industriala a
               │alimentelor sau a băuturilor
  29531510-8 │Maşini de tăiat alimente
  29531511-5 │Maşini de tăiat pâine
  29531512-2 │Maşini de tăiat mezeluri
  29531520-1 │Utilaje de prelucrare a alimentelor
  29531530-4 │Utilaje de fabricare a pastelor alimentare
  29531600-6 │Utilaje de prelucrare a tutunului
  29532000-7 │Piese pentru utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor
               │şi a tutunului
  29532100-8 │Piese pentru utilaje de prelucrare a alimentelor
  29532110-1 │Piese de utilaje pentru laptarii
  29532111-8 │Piese pentru aparate de muls
  29532200-9 │Piese pentru utilaje de prelucrare a băuturilor
  29532300-0 │Piese pentru utilaje de prelucrare a tutunului
  29540000-6 │Utilaje pentru producţia de textile, de îmbrăcăminte şi de piele
  29541000-3 │Utilaje pentru producţia de textile
  29541100-4 │Utilaje de prelucrare a materialelor textile sintetice
  29541200-5 │Maşini de filat
  29541300-6 │Maşini de tesut
  29541400-7 │Maşini de tricotat
  29541500-8 │Maşini de cusut
  29541600-9 │Maşini de spălat, maşini de curatare uscata şi maşini de uscat
               │pentru rufe
  29541610-2 │Instalaţii de spalare
  29541611-9 │Echipament de spalare
  29541612-6 │Maşini de spălat
  29541613-3 │Maşini de curatare uscata
  29541620-5 │Maşini de uscat
  29541700-0 │Echipament de călcat şi pliat lenjerie
  29541710-3 │Echipament de pliat lenjerie
  29541800-1 │Utilaje de finisare a textilelor
  29541810-4 │Maşini de călcat
  29541820-7 │Prese de călcat
  29542000-0 │Piese de utilaje pentru producţia de textile şi de îmbrăcăminte
  29550000-9 │Utilaje de fabricare a hârtiei sau a cartonului
  29551000-6 │Piese pentru utilaje de fabricare a hârtiei sau a cartonului
  29560000-2 │Diverse utilaje cu utilizare specială
  29561000-9 │Utilaje de fabricare a hârtiei, maşini de imprimat şi de legat
               │şi piese ale acestora
  29561100-0 │Maşini de legat cărţi
  29561110-3 │Maşini de brosat cărţi
  29561200-1 │Maşini de imprimat
  29561210-4 │Maşini de imprimare ofset
  29561220-7 │Masina de cules
  29561230-0 │Maşini de imprimat bilete
  29561300-2 │Sisteme de fotocompozitie
  29561400-3 │Uscatoare pentru lemn, celuloza, hârtie sau carton
  29561500-4 │Piese pentru maşini de imprimat sau de legat
  29562000-6 │Produse electrice cu utilizare specială
  29562100-7 │Carcase Faraday
  29562200-8 │Camera surda
  29562300-9 │Material absorbant electromagnetic
  29563000-3 │Utilaje pentru industria chimica
  29563100-4 │Cloratoare
  29563200-5 │Instalatie de dozare
  29564000-0 │Utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau a plasticului
  29564100-1 │Maşini pentru fabricarea ferestrelor şi ramelor din plastic
  29565000-7 │Tunel de spalare
  29566000-4 │Utilaje de tratare a apelor reziduale
  29566100-5 │Pulverizatoare
  29566110-8 │Maceratoare pentru tratarea apelor reziduale
  29566200-6 │Prese pentru ape reziduale
  29566300-7 │Raclete
  29566400-8 │Dispozitive de amestecare
  29566500-9 │Filtre pentru ape reziduale
  29566600-0 │Echipament de oxigenare
  29566700-1 │Precipitatoare
  29566800-2 │Paturi de sedimentare
  29566900-3 │Echipament de prelucrare a namolului
  29567000-1 │Utilaje pentru conducte
  29567100-2 │Maşini de control al suprafeţei interne a conductelor
  29567200-3 │Maşini de curatare a suprafeţei interne a conductelor
  29567300-4 │Roboti industriali
  29568000-8 │Sisteme de ridicare a paletilor
  29568100-9 │Sisteme de extragere a paletilor
  29569000-5 │Aspiratoare şi dispozitive de lustruit podele, altele decât
               │cele de uz menajer
  29569100-6 │Aspiratoare, altele decât cele de uz menajer
  29569200-7 │Dispozitive de lustruit podele, altele decât cele de uz menajer
  29569300-8 │Piese pentru aspiratoare, altele decât cele de uz menajer
  29569400-9 │Piese pentru dispozitive de lustruit podele, altele decât cele
               │de uz menajer
  29600000-5 │Arme, muniţii şi piese conexe
  29610000-8 │Tancuri şi autoblindate de lupta
  29611000-5 │Tancuri
  29611100-6 │Piese pentru tancuri
  29612000-2 │Autoblindate de lupta
  29612100-3 │Piese pentru autoblindate de lupta
  29620000-1 │Arme militare
  29621000-8 │Arme cu energie orientata
  29622000-5 │Lansatoare de rachete
  29623000-2 │Aruncatoare de flacari
  29624000-9 │Tunuri cu apa
  29630000-4 │Arme de foc
  29631000-1 │Arme uşoare de foc
  29631100-2 │Pistoale
  29631110-5 │Revolvere
  29631200-3 │Arme uşoare de foc de calibru mai mic de 7 mm
  29631300-4 │Arme uşoare de foc de calibru egal sau mai mare de 7 mm
  29632000-8 │Pusti
  29633000-5 │Mortiere
  29634000-2 │Arme grele de foc
  29635000-9 │Pistoale cu gaz
  29640000-7 │Munitie
  29641000-4 │Cartuse pentru arme de vânătoare
  29642000-1 │Munitie pentru arme uşoare de foc
  29642100-2 │Munitie pentru arme uşoare de foc de calibru mai mic de 7 mm
  29642200-3 │Munitie pentru arme uşoare de foc de calibru egal sau mai mare
               │de 7 mm
  29643000-8 │Obuze
  29644000-5 │Bombe, grenade, torpile, mine şi proiectile
  29644100-6 │Bombe
  29644200-7 │Grenade
  29644300-8 │Torpile
  29644400-9 │Mine
  29644500-0 │Proiectile
  29650000-0 │Piese pentru arme militare
  29651000-7 │Piese pentru arme uşoare de foc
  29651100-8 │Piese pentru arme uşoare de foc de calibru mai mic de 7 mm
  29651200-9 │Piese pentru arme uşoare de foc de calibru egal sau mai mare
               │de 7 mm
  29652000-4 │Piese pentru lansatoare de rachete
  29653000-1 │Piese pentru mortiere
  29660000-3 │Bastoane
  29700000-6 │Aparate de uz casnic
  29710000-9 │Aparate electrice de uz casnic
  29711000-6 │Aparate electrice de uz casnic pentru alimente
  29711100-7 │Frigidere şi congelatoare
  29711110-0 │Frigidere cu congelator
  29711120-3 │Congelatoare
  29711121-0 │Congelatoare cu sertare
  29711122-7 │Congelatoare de uz casnic
  29711123-4 │Congelatoare verticale
  29711124-1 │Congelatoare industriale
  29711130-6 │Frigidere
  29711200-8 │Dispozitive de preparare a alimentelor
  29711210-1 │Roboti de bucatarie
  29711211-8 │Mixere pentru alimente
  29711300-9 │Aparate electrotermice
  29711310-2 │Filtre de cafea electrice
  29711320-5 │Filtre de ceai electrice
  29711330-8 │Prajitoare de pâine electrice
  29711340-1 │Aparate de încălzit farfuriile
  29711350-4 │Presa de vafele
  29711360-7 │Cuptoare electrice
  29711361-4 │Cuptoare cu microunde
  29711400-0 │Rotisoare, vetre, plite şi resouri
  29711410-3 │Rotisoare
  29711420-6 │Vetre
  29711430-9 │Plite
  29711440-2 │Resouri
  29711500-1 │Desfacatoare de conserve
  29712000-3 │Aparate electrice de uz casnic pentru îngrijirea corpului
  29712100-4 │Aparate de ras şi maşini de tuns parul
  29712110-7 │Aparate de ras electrice
  29712120-0 │Maşini de tuns parul
  29712200-5 │Aparate de îngrijire a parului
  29712210-8 │Uscatoare de par
  29712300-6 │Uscatoare de mâini
  29713000-0 │Aparate electrice de uz casnic pentru curatat; fiare de călcat
  29713100-1 │Maşini de spălat vase
  29713200-2 │Maşini de spălat rufe şi maşini de uscat rufe
  29713210-5 │Maşini de spălat şi uscat rufe
  29713211-2 │Dispozitive de uscat şi presat
  29713300-3 │Compactoare de deşeuri menajere
  29713400-4 │Maşini de întreţinere a podelelor
  29713410-7 │Maşini de curatare a podelelor
  29713420-0 │Aparate de lustruit podele
  29713430-3 │Aspiratoare
  29713431-0 │Accesorii pentru aspiratoare
  29713500-5 │Fiare de călcat electrice
  29713510-8 │Fiare de călcat cu aburi
  29714000-7 │Hote de ventilare sau de reciclare
  29714100-8 │Ventilatoare
  29714110-1 │Ventilatoare de aspirare
  29715000-4 │Dispozitive de încălzire a apei şi încălzire centrala;
               │echipament pentru instalaţii de apa şi canalizare
  29715100-5 │Dispozitive electrice de distribuire instantanee sau prin
               │acumulare a apei calde şi termoplonjoare
  29715200-6 │Echipament de încălzire
  29715210-9 │Echipament de încălzire centrala
  29715220-2 │Rezistente de încălzire electrica
  29715230-5 │Aparate electrice de încălzire a podelei
  29715240-8 │Aparate electrice de încălzire ambientala
  29715300-7 │Echipament pentru instalaţii de apa şi canalizare
  29716000-1 │Piese pentru aparate electrice de uz casnic
  29720000-2 │Aparate de uz casnic, altele decât electrice
  29721000-9 │Aparate de uz casnic pentru gătit sau încălzit
  29721100-0 │Aparate de uz casnic pentru gătit
  29721200-1 │Frigidere cu gaz
  29721300-2 │Generatoare sau distribuitoare de aer cald, altele decât
               │electrice
  29721310-5 │Generatoare de aer cald
  29721320-8 │Deshidratoare de aer
  29721321-5 │Deshidratoare cu aer comprimat
  29721400-3 │Dispozitive de încălzire instantanee sau prin acumulare a apei,
               │altele decât cele electrice
  29721410-6 │Aparate cu gaz
  29721411-3 │Radiatoare cu gaz
  29722000-6 │Piese pentru sobe, maşini de gătit, dispozitive de încălzire a
               │farfuriilor şi aparate de uz casnic
  29722100-7 │Piese pentru sobe
  29722200-8 │Piese pentru maşini de gătit
  29722300-9 │Piese pentru dispozitive de încălzire a farfuriilor
  29800000-7 │Diverse echipamente
  29810000-0 │Echipamente destinate transporturilor
  29811000-7 │Echipament rutier
  29811100-8 │Echipament de întreţinere rutiera
  29811110-1 │Maşini de maturat strazile
  29811120-4 │Maşini de maturat pistele
  29811200-9 │Echipament pentru marcaj rutier
  29811300-0 │Echipament de control al traficului
  29811400-1 │Panouri cu mesaje variabile
  29811600-3 │Echipament de control al parcarilor
  29811700-4 │Aparate de taxare
  29812000-4 │Echipament maritim
  29812100-5 │Echipament portuar
  29812110-8 │Instalaţii de andocare
  29812200-6 │Sisteme radar
  29812300-7 │Echipament de navigaţie
  29812400-8 │Pale de elice
  29813000-1 │Echipament feroviar
  29813100-2 │Sine şi accesorii
  29813110-5 │Bare
  29813120-8 │Sine de cale ferată
  29813130-1 │Sine de tramvai
  29813140-4 │Traverse
  29813150-7 │Cruci cardanice
  29813160-0 │Macaze de incrucisare
  29813170-3 │Inimi de incrucisare
  29813180-6 │Macazuri de cale ferată
  29813200-3 │Echipament de semnalizare
  29813210-6 │Stâlpi indicatori
  29813220-9 │Cutii de semnalizare
  29813300-4 │Sisteme de monitorizare a trenurilor
  29813400-5 │Sisteme de încălzire a macazurilor
  29813500-6 │Utilaje de aliniere a liniilor
  29814000-8 │Structuri portante
  29814100-9 │Platforme de acces
  29814110-2 │Platforme de manipulare a mărfurilor
  29814120-5 │Echipament de manipulare a namolului
  29814130-8 │Instalatie de uscare a noroiului
  29814200-0 │Dispozitive de spalare a platformelor hidraulice
  29814300-1 │Rampe de acces
  29814310-4 │Rampe pentru feriboturi
  29814330-0 │Rampe pentru pasageri
  29814340-3 │Scări de îmbarcare a pasagerilor
  29814400-2 │Rampe de serviciu
  29814500-3 │Doc plutitor
  29814510-6 │Unitate plutitoare de depozitare
  29815000-5 │Echipament aeroportuar
  29815100-6 │Sistem de manipulare a bagajelor
  29815110-9 │Echipament de manipulare a bagajelor
  29815200-7 │Echipament de control al traficului aerian
  29815210-0 │Echipament pentru turnul de control
  29816000-2 │Echipament de monitorizare a traficului
  29816100-3 │Aparate fotografice de control al vitezei
  29816200-4 │Sisteme de măsurare a fluxului traficului
  29820000-3 │Echipament de atelier
  29821000-0 │Echipament de prelucrare a lemnului
  29821100-1 │Maşini de slefuit
  29821200-2 │Echipament de tăiere cu ferastraul
  29822000-7 │Material pentru producerea de încălţăminte
  29823000-4 │Scule cu motor
  29824000-1 │Echipament de fierărie
  29830000-6 │Echipament de contructie
  29831000-3 │Echipament de suspendare pentru poduri
  29832000-0 │Echipament de demontare
  29833000-7 │Echipament de irigare
  29834000-4 │Echipament de drenare
  29834100-5 │Echipament pentru piscine
  29835000-1 │Echipament pentru parcuri şi terenuri de joaca
  29835100-2 │Echipament de întreţinere a terenurilor
  29836000-8 │Maşini de construcţie
  29836100-9 │Ansambluri de echipamente
  29836200-0 │Instalaţii hidraulice
  29836210-3 │Echipament hidraulic
  29836300-1 │Echipament industrial
  29836310-4 │Echipament de compresie
  29836320-7 │Echipament de răcire
  29836330-0 │Echipament multifunctional
  29836400-2 │Maşini industriale
  29836410-5 │Motoare cu gaz
  29836420-8 │Module cu injecţie de gaz
  29836430-1 │Instalaţii de boilere
  29836431-8 │Boilere de apa calda
  29836432-5 │Boilere generatoare de aburi
  29836433-2 │Generatoare de aburi
  29836434-9 │Instalaţii auxiliare pentru boilere
  29836435-6 │Condensatoare de aburi
  29837000-5 │Echipament prefabricat
  29840000-9 │Echipament de catering
  29841000-6 │Echipament uşor de catering
  29842000-3 │Echipament de preparare a alimentelor
  29842100-4 │Dispozitive de tăiat carnea
  29842200-5 │Echipament de cantina
  29843000-0 │Echipament hotelier
  29844000-7 │Echipament de bucatarie industriala
  29845000-4 │Echipament de restaurant
  29850000-2 │Echipament de urgenta şi de siguranţă
  29851000-9 │Echipament de salvare şi de stingere a incendiilor
  29851100-0 │Echipament de stingere a incendiilor
  29851120-6 │Materiale de stingere a incendiilor
  29851200-1 │Echipament de salvare
  29851300-2 │Echipament de siguranţă
  29851310-5 │Echipament de siguranţă pentru un anumit amplasament
  29851320-8 │Echipament de siguranţă nucleara
  29851330-1 │Instalaţii de siguranţă
  29852000-6 │Sisteme de securitate
  29852100-7 │Echipament de securitate
  29852200-8 │Echipament de protecţie
  29852210-1 │Sisteme de protecţie a reactoarelor nucleare
  29852220-4 │Echipament de protecţie împotriva radiatiilor
  29852300-9 │Echipament de identificare a unui amplasament
  29852310-2 │Sisteme de cartele magnetice
  29852320-5 │Echipament pentru programe flexibile de muncă
  29852330-8 │Sisteme de cronometrare
  29852340-1 │Ceasuri de pontaj
  29852400-0 │Detectoare de metal
  29852500-1 │Sisteme de supraveghere
  29852510-4 │Senzori
  29852600-2 │Echipament de scanare a codurilor de bare
  29860000-5 │Echipament tehnic
  29861000-2 │Sisteme de control
  29861200-4 │Sisteme de comanda şi control
  29861300-5 │Sisteme de control al accesului
  29861400-6 │Sisteme Scada sau sisteme echivalente
  29861500-7 │Sisteme de localizare a vehiculelor
  29861600-8 │Sisteme de expediere
  29862000-9 │Echipament de imprimare şi grafica
  29862100-0 │Sisteme de imprimare pe pelicula
  29862200-1 │Presa de tipar
  29862300-2 │Puncte de executare grafica
  29862400-3 │Hectografe
  29862500-4 │Maşini de gravare
  29863000-6 │Presa de batut monede
  29864000-3 │Echipament de birotica
  29865000-0 │Echipament de procesare a informaţiilor
  29865100-1 │Sistem de gestionare a antrepozitelor
  29865110-4 │Sisteme de depozit
  29867000-4 │Unitate de comanda
  29867100-5 │Unitate de comanda digitala la distanta
  29868000-1 │Distribuitoare
  29868100-2 │Distribuitoare de băuturi
  29868200-3 │Distribuitoare de articole de igiena
  29868300-4 │Sisteme de derulare a hârtiei igienice
  29870000-8 │Diverse tipuri de echipamente n.c.a.
  29871000-5 │Echipament de dezinfectare
  29872000-2 │Echipament pentru reţele de gaz
  29872100-3 │Echipament pentru controlul presiunii gazului
  29873000-9 │Echipament pentru lucrări de epurare
  29874000-6 │Echipament de sigilare
  29875000-3 │Instalaţii de apa
  30000000-9 │Maşini, echipament şi accesorii de birou şi de calcul
  30100000-0 │Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia
               │computerelor
  30110000-3 │Maşini de procesare de text
  30111000-0 │Procesoare de text
  30120000-6 │Fotocopiatoare şi imprimante
  30121000-3 │Fotocopiatoare şi termocopiatoare
  30121100-4 │Fotocopiatoare
  30121110-7 │Fotocopiatoare color
  30121120-0 │Echipament de copiere
  30121200-5 │Echipament de termocopiere
  30121300-6 │Echipament de reproducere
  30121400-7 │Copiatoare automate
  30122000-0 │Maşini de birou pentru imprimare ofset
  30123000-7 │Maşini de birou şi de uz comercial
  30123100-8 │Maşini de validare a biletelor
  30123200-9 │Distribuitoare automate de bancnote
  30123300-0 │Copiatoare cu sabloane
  30123400-1 │Maşini de pliat
  30123500-2 │Perforatoare
  30123600-3 │Maşini de manipulare a monedelor
  30123610-6 │Maşini de sortare a monedelor
  30123620-9 │Maşini de numărare a monedelor
  30123630-2 │Maşini de rulare în fisicuri a monedelor
  30124000-4 │Piese şi accesorii pentru maşini de birou
  30125000-1 │Piese şi accesorii pentru fotocopiatoare
  30125100-2 │Cartuse de toner
  30130000-9 │Echipament pentru oficii poştale
  30131000-6 │Echipament pentru birouri de corespondenta
  30131100-7 │Maşini de pliat hârtie sau plicuri
  30131200-8 │Maşini de introducere în plicuri
  30131300-9 │Maşini de imprimare a adreselor
  30131400-0 │Maşini de francat
  30132000-3 │Echipament de sortare
  30132100-4 │Echipament de sortare a corespondentei
  30133000-0 │Echipament de expediere poştală
  30133100-1 │Echipament de expediere poştală în număr
  30140000-2 │Maşini de calcul şi de contabilitate
  30141000-9 │Maşini de calcul
  30141100-0 │Calculatoare de buzunar
  30142000-6 │Maşini de contabilitate
  30143000-3 │Case de marcat
  30144000-0 │Maşini cu dispozitiv de calcul
  30144100-1 │Maşini de timbrat
  30144200-2 │Distribuitoare automate de bilete
  30144300-3 │Maşini de numărare a vehiculelor
  30144400-4 │Taxare automată
  30150000-5 │Maşini de scris
  30151000-2 │Maşini de scris electronice
  30160000-8 │Piese şi accesorii pentru maşini de scris şi de calcul
  30161000-5 │Piese şi accesorii pentru maşini de scris
  30162000-2 │Piese şi accesorii pentru maşini de calcul
  30190000-7 │Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
  30191000-4 │Echipament de birou
  30191100-5 │Echipament de arhivare
  30191110-8 │Sisteme rotative de cartonase
  30191200-6 │Material didactic
  30191300-7 │Faxuri
  30191400-8 │Dispozitiv de distrugere a documentelor
  30192000-1 │Accesorii de birou
  30192100-2 │Radiere
  30192110-5 │Produse cu cerneala
  30192111-2 │Tusiere
  30192112-9 │Cerneala pentru imprimante
  30192113-6 │Cartuse de cerneala
  30192120-8 │Stilouri
  30192121-5 │Pixuri
  30192122-2 │Stilouri cu rezervor
  30192123-9 │Carioca
  30192124-6 │Stilouri carioca
  30192125-3 │Carioci fosforescente
  30192130-1 │Creioane
  30192131-8 │Creioane cu mina reincarcabila
  30192140-4 │Table de scris albe
  30192150-7 │Ştampile cu data, sigilii şi ştampile de numerotare
  30192200-3 │Benzi de măsurat
  30192300-4 │Benzi impregnate cu cerneala
  30192310-7 │Benzi pentru maşini de scris
  30192400-5 │Accesorii pentru reprografie
  30192500-6 │Folii transparente pentru retroproiectoare
  30192600-7 │Planşe de desen
  30192700-8 │Papetarie
  30192710-1 │Plicuri pentru salariu
  30192720-4 │Formulare poştale de salariu
  30192800-9 │Etichete autocolante
  30200000-1 │Echipament şi accesorii pentru computer
  30210000-4 │Maşini de procesare a datelor
  30211000-1 │Unitate centrala de procesare
  30211100-2 │Supercomputer
  30211200-3 │Hardware pentru unitatea centrala
  30211300-4 │Platforme informatice
  30211400-5 │Configuratii informatice
  30211500-6 │Unitate centrala de procesare
  30211600-7 │Procesoare
  30212000-8 │Harware şi software pentru minicomputere
  30212100-9 │Hardware pentru minicomputere
  30212110-2 │Unităţi centrale de procesare pentru minicomputere
  30212200-0 │Software pentru minicomputere
  30213000-5 │Computere personale
  30213100-6 │Computere personale de buzunar (tip notebook)
  30213200-7 │Computere personale tip laptop
  30213300-8 │Computere portabile
  30213400-9 │Unităţi centrale de procesare pentru computere personale
  30214000-2 │Puncte de lucru
  30215000-9 │Hardware şi software pentru microcomputere
  30215100-0 │Hardware pentru microcomputere
  30215110-3 │Unităţi centrale de procesare pentru microcomputere
  30215200-1 │Software pentru microcomputere
  30216000-6 │Cititoare magnetice sau optice
  30216100-7 │Cititoare optice
  30216110-0 │Scanere informatice
  30216120-3 │Echipament de recunoaştere optica a caracterelor
  30216130-6 │Cititoare de coduri de bare
  30216200-8 │Cititoare de carduri magnetice
  30216300-9 │Cititoare de carduri perforate
  30217000-3 │Piese şi accesorii pentru computere
  30217100-4 │Piese pentru computere
  30217110-7 │Interfete de reţea
  30217120-0 │Porturi de intrare pentru computer
  30217130-3 │Carduri informatice
  30217131-0 │Carduri electronice
  30217200-5 │Accesorii pentru computere
  30217210-8 │Ecrane antireflexie
  30217220-1 │Suport pentru mouse
  30217230-4 │Memorii intermediare
  30217300-6 │Accesorii informatice
  30217310-9 │Cartuse de fonturi pentru imprimante
  30217320-2 │Dischete
  30217330-5 │Benzi magnetice
  30217340-8 │CD-ROM
  30220000-7 │Echipament digital de cartografie
  30221000-4 │Harti de cadastru digitale
  30230000-0 │Hardware pentru computere
  30231000-7 │Computere şi imprimante
  30231100-8 │Computere
  30231110-1 │Baze de date
  30231200-9 │Echipament informatic
  30231210-2 │Unitate centrala de control
  30231220-5 │Periferice informatice
  30231230-8 │Terminale informatice
  30231240-1 │Console
  30231250-4 │Ecrane de afişare
  30231300-0 │Computere de birou
  30231310-3 │Echipament de tehnoredactare computerizata
  30231400-1 │Sisteme cu disc optic
  30231600-3 │Echipament medical computerizat
  30232000-4 │Diverse tipuri de echipamente computerizate
  30232100-5 │Echipament informatic de salvare
  30232120-1 │Mouse-uri pentru computere
  30232130-4 │Manse de comanda pentru computere
  30232140-7 │Creioane optice
  30232150-0 │Bile de urmărire
  30232160-3 │Tablete grafice
  30232200-6 │Dispozitive rotitoare
  30232300-7 │Echipament de manipulare a casetelor
  30232400-8 │Echipament de extindere a memoriei
  30232500-9 │Echipament de procesare a datelor
  30232510-2 │Dispozitive de înregistrare a datelor
  30232520-5 │Echipament de introducere a datelor
  30232530-8 │Echipament de validare a datelor
  30232600-0 │Codoare
  30233000-1 │Unităţi de memorie, de intrare sau de ieşire
  30233100-2 │Unităţi de memorie
  30233110-5 │Unităţi de memorie cu carduri magnetice
  30233120-8 │Unităţi de memorie cu banda magnetica
  30233130-1 │Unităţi de memorie cu disc magnetic
  30233131-8 │Unităţi de discheta
  30233132-5 │Unităţi de disc dur
  30233140-4 │(Echipament de) memorie cu acces direct (DASD)
  30233141-1 │Memorie cu disc
  30233150-7 │Unităţi de disc optic
  30233160-0 │Unităţi de banda cu deplasare continua
  30233170-3 │Suporturi de memorie
  30233171-0 │Discuri
  30233172-7 │Discuri optice
  30233200-3 │Unităţi de intrare şi de ieşire
  30233210-6 │Unităţi de intrare
  30233211-3 │Tastaturi pentru computer
  30233212-0 │Tastaturi Braille
  30233220-9 │Unităţi de ieşire
  30233230-2 │Imprimante şi trasatoare
  30233231-9 │Imprimante laser
  30233232-6 │Imprimante matriciale
  30233234-0 │Imprimante grafice color
  30233235-7 │Trasatoare
  30234000-8 │Echipament de automatizare pentru biblioteca
  30235000-5 │Controloare de disc
  30236000-2 │Echipament de tehnologie informatica
  30240000-3 │Software
  30241000-0 │Software pentru computer
  30241100-1 │Software pentru baze de date
  30241200-2 │Software pentru aplicaţii
  30241210-5 │Software pentru gestionarea proiectelor
  30241300-30 │Software pentru unitatea centrala
  30241310-6 │Programe informatice
  30241320-9 │Actualizarea computerelor
  30241330-2 │Magistrala Micro Channel
  30241400-4 │Software pentru sisteme de operare
  30241410-7 │Compilatoare de limbaj
  30241500-5 │Software de sistem
  30241600-6 │Software utilitar
  30241700-7 │Software multimedia
  30242000-7 │Software de securitate
  30242100-8 │Software antivirus
  30242200-9 │Software de depistare şi de corectare a erorilor
  30243000-4 │Software pentru uz medical
  30244000-1 │Software de gestiune
  30244100-2 │Software de gestiune a bibliotecilor
  30244200-3 │Software de gestiune a memoriei
  30245000-8 │Pachete de software
  30245100-9 │Software pentru tabele
  30245200-0 │Software pentru tranzacţii
  30245300-1 │Software pentru statistici
  30246000-5 │Software pentru comunicaţii
  30246100-6 │Software pentru tehnologie informatica
  30246200-7 │Software pentru emulaţii
  30247000-2 │Software pentru tehnoredactare computerizata
  30247100-3 │Software pentru desen şi pictura
  30247200-4 │Software de prelucrare a imaginilor
  30248000-9 │Produse software
  30248100-0 │Aplicaţii software
  30248200-1 │Licenţe de software
  30248300-2 │Actualizare software
  30249000-6 │Diverse tipuri de software
  30249100-7 │Software de proiectare asistată de calculator
  30249200-8 │Software pentru cartografie digitala
  30249300-9 │Software didactic
  30249400-0 │Software pentru sisteme financiare
  30249410-3 │Software pentru contabilitate
  30249420-6 │Sistem de emitere de eurocecuri
  30249500-1 │Software de birotica
  30249600-2 │Software pentru editare de text
  30249700-3 │Software pentru recunoaşterea optica a caracterelor
  30249800-4 │Software pentru imprimare în sistem "coada de asteptare"
  30250000-6 │Sisteme informatice
  30251000-3 │Sisteme de control informatic
  30252000-0 │Sistem de gestionare a bazelor de date
  30253000-7 │Sistem de contabilitate
  30253100-8 │Sistem de facturare
  30254000-4 │Sisteme de informare
  30254100-5 │Sisteme de posta electronică
  30254200-6 │Sisteme de informare financiară
  30254300-7 │Sisteme de informare a pasagerilor
  30254310-0 │Tabele electronice
  30254320-3 │Sistem de informare a pasagerilor în timp real
  30255000-1 │Sistem de informare medicală
  30255100-2 │Sistem de informare în domeniul asistenţei medicale
  30255200-3 │Sistem de administrare pentru pacienti
  30255300-4 │Sistem de gestionare a salilor de operaţie
  30255400-5 │Sistem de informare clinica
  30255500-6 │Sistem de administrare pentru pacienti de tip Casemix
  30256000-8 │Sistem de gestionare pentru biblioteci
  30257000-5 │Sistem de lucru cu imaginile şi de arhivare
  30258000-2 │Gestionare electronică a datelor (GED)
  30259000-9 │Diverse sisteme informatice
  30259100-0 │Sisteme de automatizare
  30259200-1 │Sistem de localizare a navelor
  30259300-2 │Sistem CAD
  30259400-3 │Sistem de introducere a datelor
  30259500-4 │Sistem de cartografie digitala
  30259600-5 │Sistem de citire optica
  30259700-6 │Sistem de gestionare a documentelor
  30259800-7 │Sistem de sonorizare
  30260000-9 │Servere
  30261000-6 │Servere de reţea
  30262000-3 │Servere pentru calculatoare
  30263000-0 │Servere de fisiere
  30264000-7 │Servere UNIX sau echivalente
  30265000-4 │Servere pentru imprimante
  31000000-6 │Maşini, aparate, echipament şi consumabile electrice
  31100000-7 │Motoare, generatoare şi transformatoare electrice
  31110000-0 │Motoare electrice
  31111000-7 │Adaptoare
  31120000-3 │Generatoare
  31121000-0 │Grupuri electrogene
  31121100-1 │Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin compresie
  31121110-4 │Convertizoare
  31121111-1 │Convertizoare electrice rotative
  31121200-2 │Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin scanteie
  31121300-3 │Generatoare de energie eoliana
  31121310-6 │Mori eoliene
  31121320-9 │Turbine eoliene
  31121330-2 │Generatoare cu turbine eoliene
  31121331-9 │Rotoare de turbina
  31121340-5 │Centrala eoliana
  31122000-7 │Generatoare electrice
  31122100-8 │Pile de combustie
  31124000-1 │Generator cu turbina de aburi şi aparate aferente
  31124100-2 │Grupuri electrogene cu turbina
  31124200-3 │Aparate de control al generatoarelor cu turbina
  31126000-5 │Dinamuri
  31127000-2 │Generatoare de urgenta
  31128000-9 │Turbogeneratoare
  31129000-6 │Grupuri electrogene cu motoare diesel
  31130000-6 │Alternatoare
  31131000-3 │Motoare monofazate
  31131100-4 │Sisteme de actionare
  31131200-5 │Anozi
  31132000-0 │Motoare polifazate
  31140000-9 │Turnuri de răcire
  31141000-6 │Racitoare de apa
  31150000-2 │Rezistente pentru lampi sau tuburi cu descărcare
  31151000-9 │Convertizoare statice
  31152000-6 │Condensatoare
  31153000-3 │Redresoare
  31154000-0 │Surse de alimentare electrica continua
  31155000-7 │Invertoare
  31156000-4 │Surse de alimentare electrica discontinua
  31157000-1 │Inductoare
  31158000-8 │Încărcătoare
  31158100-9 │Încărcătoare de baterii
  31160000-5 │Piese pentru motoare, generatoare şi transformatoare electrice
  31161000-2 │Piese pentru motoare şi generatoare electrice
  31161100-3 │Sisteme de excitatie
  31161200-4 │Sisteme de răcire a gazelor
  31161300-5 │Rotoare de generatoare
  31161400-6 │Sisteme de apa primare
  31161500-7 │Sisteme de uleiuri de etansare
  31161600-8 │Sisteme de răcire cu apa a statorilor
  31161700-9 │Piese pentru generatoare de aburi
  31161800-0 │Piese pentru generatoare de gaz
  31161900-1 │Sisteme de reglare a tensiunii
  31162000-9 │Piese pentru transformatoare, inductoare şi convertizoare statice
  31162100-0 │Piese pentru condensatoare
  31170000-8 │Transformatoare
  31171000-5 │Transformatoare cu dielectric lichid
  31172000-2 │Transformatoare de tensiune
  31173000-9 │Transformator de măsurare
  31200000-8 │Aparate de distribuţie şi control al energiei electrice
  31210000-1 │Aparate electrice de comutare sau de protecţie a circuitelor
               │electrice
  31211000-8 │Tablouri şi cutii de sigurante
  31211100-9 │Tablouri de distribuţie
  31211110-2 │Tablouri de comanda
  31211200-0 │Cutii de sigurante
  31211300-1 │Sigurante
  31211310-4 │Sigurante cu fuzibil
  31212000-5 │Disjunctoare
  31212100-6 │Disjunctoare suspendate
  31212200-7 │Controloare de circuite
  31213000-2 │Echipament de distribuţie
  31213100-3 │Cutii de distribuţie
  31213200-4 │Transformatoare de distribuţie
  31213300-5 │Cutii de distribuţie prin cablu
  31213400-6 │Sisteme de distribuţie
  31214000-9 │Comutatoare
  31214100-0 │Întrerupătoare
  31214110-3 │Sectionoare
  31214120-6 │Întrerupător cu impamantare
  31214200-1 │Întrerupător de sarcina
  31214300-2 │Instalaţii de comutatoare de exterior
  31214400-3 │Întrerupător cu siguranţa
  31214500-4 │Tablouri electrice
  31214510-7 │Tablouri de distribuţie
  31214520-0 │Tablouri de tensiune medie
  31215000-6 │Limitatori de tensiune
  31216000-3 │Parafulgere
  31216100-4 │Echipament de protecţie împotriva fulgerelor
  31216200-5 │Paratrasnete
  31217000-0 │Limitatori de supratensiune
  31218000-7 │Bare colectoare
  31219000-4 │Cutii de protecţie
  31220000-4 │Componente de circuite electrice
  31221000-1 │Releuri electrice
  31223000-5 │Dulii
  31224000-2 │Conexiuni şi elemente de contact
  31224100-3 │Fise şi prize
  31224200-4 │Conectori coaxiali
  31224300-5 │Cutii de conectare
  31224400-6 │Cabluri de conectare
  31224500-7 │Terminale
  31224600-8 │Graduatoare
  31224700-9 │Cutii de jonctiune
  31224800-0 │Seturi de racordare a cablurilor
  31230000-7 │Piese pentru aparate de distribuţie sau de control al energiei
               │electrice
  31300000-9 │Sarma şi cabluri izolate
  31310000-2 │Cabluri de distribuţie
  31311000-9 │Alimentare de la reţea
  31320000-5 │Cabluri de distribuţie a curentului electric
  31321000-2 │Linii de curent electric
  31321100-3 │Linii de curent electric suspendate
  31330000-8 │Cablu coaxial
  31340000-1 │Accesorii de cablu izolate
  31341000-8 │Bobine de cablu izolate
  31342000-5 │Racorduri izolate de cabluri
  31343000-2 │Jonctiuni izolate de cabluri
  31344000-9 │Presgarnituri izolate de cabluri
  31350000-4 │Conductoare electrice pentru transmitere de date şi de semnale
               │de control
  31351000-1 │Conductoare electrice pentru sisteme de control de acces
  31352000-8 │Cabluri cu fibre optice
  31352100-9 │Cabluri cu fibre optice pentru transmitere de informaţii
  31352200-0 │Cabluri de telecomunicaţii cu fibre optice
  31352300-1 │Cabluri cu fibre optice pentru transmiterea datelor
  31400000-0 │Acumulatoare, pile galvanice şi baterii primare
  31410000-3 │Pile galvanice primare
  31420000-6 │Baterii primare
  31421000-3 │Baterii cu plumb
  31422000-0 │Ansambluri de baterii
  31430000-9 │Acumulatoare electrice
  31431000-6 │Acumulatoare cu plăci de plumb şi acid sulfuric
  31432000-3 │Acumulatoare cu cadmiu-nichel
  31500000-1 │Aparatura de iluminat şi lampi electrice
  31510000-4 │Lampi electrice cu incandescenta
  31511000-1 │Seturi complete de lampi etanse
  31512000-8 │Lampi cu incandescenta cu halogen
  31513000-5 │Lampi cu incandescenta
  31514000-2 │Lampi cu descărcare
  31515000-9 │Lampi cu ultraviolete
  31516000-6 │Lampi cu infrarosu
  31517000-3 │Lampi cu arc
  31518000-0 │Lumini de semnalizare
  31518100-1 │Reflectoare
  31518110-4 │Reflectoare pentru intervenţii în exterior
  31518200-2 │Echipament de iluminat de urgenta
  31518300-3 │Echipament de iluminare pentru acoperis
  31518400-4 │Lumini de semnalizare a pistelor pentru aeronave
  31518500-5 │Lampi cu vapori de mercur
  31518600-6 │Proiectoare orientabile
  31520000-7 │Lampi şi aparate de iluminat
  31521000-4 │Lampi
  31521100-5 │Lampi de birou
  31521200-6 │Lampadare
  31521300-7 │Lampi electrice portabile
  31521310-0 │Lumini de avertizare
  31521320-3 │Lanterne
  31522000-1 │Ghirlande luminoase pentru pomii de Craciun
  31523000-8 │Panouri şi plăcuţe luminoase
  31523100-9 │Panouri luminoase
  31523110-2 │Indicatoare rutiere luminoase
  31523200-0 │Panouri cu mesaje permanente
  31523300-1 │Plăcuţe luminoase
  31524000-5 │Plafoniere sau aplice de perete
  31524100-6 │Plafoniere
  31524110-9 │Lampi pentru sali de operaţie
  31524120-2 │Plafoniere
  31524200-7 │Aplice de perete
  31525000-2 │Blitzuri fotografice
  31525100-3 │Cuburi luminoase fotografice
  31527000-6 │Spoturi
  31527100-7 │Iluminat stradal
  31527200-8 │Iluminare exterioară
  31527210-1 │Felinare
  31527220-4 │Dispozitive de iluminare a tunelurilor
  31527230-7 │Semnalizare şi iluminare pentru nave maritime
  31527240-0 │Semnalizare şi iluminare pentru navigaţie fluviala
  31527250-3 │Semnalizare şi iluminare pentru aeronave
  31527260-6 │Sisteme de iluminat
  31527270-9 │Iluminarea platformelor
  31527300-9 │Corpuri de iluminat pentru uz casnic
  31530000-0 │Piese pentru lampi şi corpuri de iluminat
  31531000-7 │Becuri
  31531100-8 │Tuburi fluorescente
  31532000-4 │Piese pentru lampi şi accesorii de iluminat
  31600000-2 │Echipament şi aparatura electrica
  31610000-5 │Echipament electric pentru motoare şi vehicule
  31611000-2 │Cablaje
  31612000-9 │Cablaje electrice preasamblate pentru motoare
  31612200-1 │Demaroare
  31612300-2 │Echipament electric de semnalizare pentru motoare
  31612310-5 │Semnalizatoare luminoase cu intermitenta
  31620000-8 │Aparate de semnalizare acustica sau optica
  31621000-5 │Echipament de comanda, de siguranţă şi de semnalizare feroviara
  31621100-6 │Echipament de comanda
  31621200-7 │Echipament electric de semnalizare feroviara
  31621300-8 │Instalaţii electrice pentru liniile de cale ferată
  31622000-2 │Sirene
  31623000-9 │Echipament de comanda, de siguranţă şi de semnalizare pentru
               │şosele
  31623100-0 │Semafoare
  31623200-1 │Echipament de comanda, de siguranţă şi de semnalizare pentru
               │căile navigabile interioare
  31623300-2 │Echipament de comanda, de siguranţă şi de semnalizare pentru
               │parcari
  31623400-3 │Echipament de comanda, de siguranţă şi de semnalizare pentru
               │instalaţiile portuare
  31623500-4 │Echipament de comanda, de siguranţă şi de semnalizare pentru
               │aeroporturi
  31623510-7 │Aparate de înregistrare pentru zbor
  31623520-0 │Iluminare aeroportuara
  31623600-5 │Generatoare de semnal
  31623700-6 │Separator de semnal de antena
  31623800-7 │Maşini de galvanoplastie
  31623900-8 │Echipament de control al semnalizarii în intersectii
  31624000-6 │Panouri de informare
  31624100-7 │Panouri de informare cu mesaje variabile
  31625000-3 │Alarme antiefractie şi împotriva incendiilor
  31625100-4 │Sisteme de detectare a incendiilor
  31625200-5 │Sisteme de alarma de incendiu
  31625300-6 │Sisteme de alarma antiefractie
  31630000-1 │Magneti
  31640000-4 │Maşini şi aparate cu utilizare specifică
  31641000-1 │Simulatoare
  31641100-2 │Simulatoare de sofat
  31641200-3 │Simulatoare de lupta
  31641300-4 │Simulatoare de formare
  31642000-8 │Aparate de detectie electronică
  31642100-9 │Aparate de detectie a conductelor metalice
  31642200-0 │Detectoare de mine
  31642300-1 │Detectoare de materiale plastice
  31642400-2 │Detectoare pentru obiecte nemetalice
  31642500-3 │Detectoare de lemn
  31643000-5 │Acceleratoare de particule
  31643100-6 │Acceleratoare liniare
  31644000-2 │Diverse dispozitive de înregistrare a datelor
  31645000-9 │Biliard electric
  31650000-7 │Accesorii izolante
  31660000-0 │Electrozi de carbon
  31670000-3 │Piese electrice pentru maşini sau aparate
  31680000-6 │Articole şi accesorii electrice
  31681000-3 │Accesorii electrice
  31681100-4 │Contacte electrice
  31681200-5 │Pompe electrice
  31681300-6 │Circuite electrice
  31681400-7 │Componente electrice
  31681410-0 │Materiale electrice
  31681500-8 │Încărcătoare
  31682000-0 │Surse de energie electrica
  31682100-1 │Cutii electrice
  31682200-2 │Panouri de comanda
  31682210-5 │Instrumente şi echipament de comanda
  31682220-8 │Tablouri de mixaj
  31682230-1 │Tablouri cu ecran grafic
  31682300-3 │Echipament de tensiune medie
  31682310-6 │Tablouri de tensiune medie
  31682400-4 │Echipament electric aerian
  31682410-7 │Suport de linie aeriană
  31682500-5 │Echipament electric de urgenta
  31682510-8 │Sisteme electrice de urgenta
  31682520-1 │Sisteme de oprire de urgenta
  31682530-4 │Surse de alimentare electrica
  31682540-7 │Echipament pentru staţii electrice
  31700000-3 │Accesorii electronice, electromecanice şi electrotehnice
  31710000-6 │Echipament electronic
  31711000-3 │Accesorii electronice
  31711100-4 │Componente electronice
  31711110-7 │Emitatoare-receptoare
  31711120-0 │Transductoare
  31711130-3 │Rezistente
  31711140-6 │Electrozi
  31711200-5 │Tabele de marcaj electronice
  31711300-6 │Sisteme electronice de cronometraj
  31711310-9 │Sisteme de pontaj
  31712000-0 │Maşini şi aparate microelectronice şi microsisteme
  31712100-1 │Maşini şi aparate microelectronice
  31712200-2 │Microsisteme
  31720000-9 │Echipament electromecanic
  31730000-2 │Echipament electrotehnic
  31731000-9 │Accesorii electrotehnice
  32000000-3 │Echipament şi aparate de radio, televiziune, comunicaţii,
               │telecomunicaţii şi articole conexe
  32100000-4 │Valve, tuburi şi componente electronice
  32110000-7 │Condensatoare electrice
  32111000-4 │Condensatoare fixe
  32112000-1 │Condensatoare variabile sau reglabile
  32120000-0 │Rezistente electrice
  32130000-3 │Circuite imprimate
  32131000-0 │Lamele de contact acoperite pentru circuite imprimate
  32132000-7 │Lamele de contact neacoperite pentru circuite imprimate
  32140000-6 │Valve şi tuburi
  32141000-3 │Tuburi catodice pentru televizoare
  32141100-4 │Tuburi pentru camere de televiziune
  32142000-0 │Tuburi şi echipament pentru microunde
  32142100-1 │Magnetroane
  32142200-2 │Echipament cu microunde
  32142210-5 │Echipament radio cu microunde
  32142300-3 │Clistroane
  32143000-7 │Tuburi electronice
  32144000-4 │Valve şi tuburi receptoare sau amplificatoare
  32150000-9 │Semiconductoare
  32151000-6 │Diode
  32152000-3 │Diode electroluminescente
  32153000-0 │Tranzistoare
  32154000-7 │Cristale piezoelectrice montate
  32160000-2 │Circuite integrate şi microasamblari electronice
  32161000-9 │Cartele telefonice
  32161100-0 │Cartele SIM
  32162000-6 │Cartele cu circuite integrate
  32163000-3 │Circuite integrate electronice
  32164000-0 │Microasamblari
  32165000-7 │Microprocesoare
  32170000-5 │Piese pentru asamblari electronice
  32171000-2 │Piese pentru condensatoare electrice
  32172000-9 │Piese pentru rezistente electrice, reostate şi potentiometre
  32173000-6 │Piese pentru valve şi tuburi electronice
  32180000-8 │Module
  32200000-5 │Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie,
               │radiodifuziune şi televiziune
  32210000-8 │Echipament de radiodifuziune şi televiziune
  32211000-5 │Echipament de producţie pentru radiodifuziune şi televiziune
  32220000-1 │Aparate de emisie pentru televiziune fără aparate de recepţie
  32221000-8 │Radiobalize
  32222000-5 │Aparate de codificare a semnalelor video
  32223000-2 │Aparate de transmisie video
  32224000-9 │Aparate de emisie pentru televiziune
  32230000-4 │Aparate de emisie radio cu aparate de recepţie
  32231000-1 │Aparate de televiziune cu circuit închis
  32232000-8 │Echipament pentru videoconferinte
  32233000-5 │Staţii de amplificare a frecvenţei radio
  32234000-2 │Camere de televiziune cu circuit închis
  32235000-9 │Sistem de supraveghere cu circuit închis
  32236000-6 │Radiotelefoane
  32237000-3 │Aparat portabil de emisie-recepţie
  32240000-7 │Camere de televiziune
  32250000-0 │Telefoane mobile
  32251000-7 │Telefoane de masina
  32252000-4 │Telefoane GSM
  32260000-3 │Echipament de transmisie de date
  32270000-6 │Aparate de transmisie digitala
  32300000-6 │Receptoare de televiziune şi de radio şi aparate de înregistrare
               │sau de redare a sunetului sau a imaginii
  32310000-9 │Receptoare de radiodifuziune
  32320000-2 │Echipament audio-vizual şi de televiziune
  32321000-9 │Echipament de proiectie de televiziune
  32321100-0 │Aparatura video şi cinematografica
  32321200-1 │Echipament audiovizual
  32321300-2 │Materiale audiovizuale
  32322000-6 │Echipament multimedia
  32323000-3 │Monitoare video
  32323100-4 │Monitoare video color
  32323200-5 │Monitoare video alb-negru
  32323300-6 │Echipament video
  32323400-7 │Echipament video de redare
  32323500-8 │Sistem video de supraveghere
  32324000-0 │Televizoare
  32324100-1 │Televizoare color
  32324200-2 │Televizoare alb-negru
  32324300-3 │Echipament de televiziune
  32324400-4 │Antene de televiziune
  32324500-5 │Selector de canale video
  32330000-5 │Aparate audio şi video de înregistrare şi redare
  32331000-2 │Discuri pentru fonografe
  32331100-3 │Patefoane
  32331200-4 │Casetofoane
  32331300-5 │Aparate de redare audio
  32331400-6 │Lectoare de compact-discuri audio
  32332000-9 │Magnetofoane
  32332100-0 │Dictafoane
  32332200-1 │Roboti telefonici
  32332300-2 │Aparate de înregistrare a sunetelor
  32333000-6 │Aparate de înregistrare sau de redare video
  32333100-7 │Aparate video de înregistrare
  32333200-8 │Camere video
  32333300-9 │Aparate de redare video
  32333400-0 │Aparate video
  32340000-8 │Microfoane şi difuzoare
  32341000-5 │Microfoane
  32342000-2 │Difuzoare
  32342100-3 │Casti
  32342200-4 │Casti auriculare
  32342300-5 │Microfoane şi seturi de portavoce
  32342400-6 │Dispozitive acustice
  32342410-9 │Echipament de sonorizare
  32342420-2 │Pupitre de mixare în studio
  32342430-5 │Sisteme de comprimare a semnalelor vocale
  32342440-8 │Sistem de mesagerie vocala
  32342450-1 │Aparate de înregistrare vocala
  32343000-9 │Amplificatoare
  32343100-0 │Amplificatoare de audiofrecventa
  32343200-1 │Megafoane
  32344000-6 │Aparate de recepţie de radiotelefonie sau de radiotelegrafie
  32344100-7 │Receptoare portabile de apel şi mesagerie
  32344110-0 │Sistem de înregistrare vocala
  32344200-8 │Receptoare radio
  32344210-1 │Echipament radio
  32344220-4 │Receptoare de radiomesagerie
  32344230-7 │Staţii radio
  32344240-0 │Relee radioemitatoare
  32344250-3 │Instalaţii radio
  32344260-6 │Echipament radio şi de multiplexare
  32344270-9 │Sistem de control radio şi telefonic
  32344280-2 │Radiouri portabile
  32350000-1 │Piese pentru echipament audio şi video
  32351000-8 │Accesorii pentru echipament audio şi video
  32351100-9 │Echipament de montaj video
  32351200-0 │Ecrane
  32352000-5 │Antene şi reflectoare
  32352100-6 │Piese pentru echipament radio şi radar
  32352200-7 │Piese de rezerva şi accesorii pentru radare
  32360000-4 │Interfoane
  32400000-7 │Reţele
  32410000-0 │Reţea locală
  32411000-7 │Reţea cu inel
  32412000-4 │Reţea de comunicaţii
  32412100-5 │Reţea de telecomunicaţii
  32412110-8 │Reţea Internet
  32412120-1 │Reţea Intranet
  32413000-1 │Reţea integrată
  32413100-2 │Rutere de reţea
  32415000-5 │Reţea Ethernet
  32416000-2 │Reţea ISDN
  32416100- │Reţea ISDX
  32417000-9 │Reţele multimedia
  32418000-6 │Reţea radio
  32420000-3 │Echipament de reţea
  32421000-0 │Cabluri de reţea
  32422000-7 │Componente de reţea
  32423000-4 │Noduri de reţea
  32424000-1 │Infrastructura de reţea
  32425000-8 │Sistem de operare de reţea
  32426000-5 │Sistem de publicare în reţea
  32427000-2 │Sistem de reţea
  32428000-9 │Extensie de reţea
  32429000-6 │Echipament de reţea telefonica
  32430000-6 │Reţea cu extindere geografică mare
  32440000-9 │Echipament telemetric şi echipament terminal
  32441000-6 │Echipament de telemetrie
  32441100-7 │Sistem de supraveghere telemetrica
  32441200-8 │Echipament telemetric şi de comanda
  32441300-9 │Sistem de telematica
  32442000-3 │Echipament terminal
  32442100-4 │Plăci de conexiune
  32442200-5 │Cutii de conexiune
  32442300-6 │Emulatori terminali
  32442400-7 │Blocuri terminale
  32500000-8 │Echipament şi accesorii de telecomunicaţii
  32510000-1 │Sistem de telecomunicaţii fără fir
  32520000-4 │Cabluri şi echipament de telecomunicaţii
  32521000-1 │Cabluri de telecomunicaţii
  32522000-8 │Echipament de telecomunicaţii
  32523000-5 │Infrastructuri de telecomunicaţii
  32524000-2 │Sistem de telecomunicaţii
  32530000-7 │Echipament de transmitere a informaţiilor prin satelit
  32531000-4 │Echipament de comunicaţii prin satelit
  32532000-1 │Antene parabolice
  32533000-8 │Staţii terestre de sateliti
  32534000-5 │Platforme de sateliti
  32540000-0 │Tablouri de comanda
  32541000-7 │Echipament pentru tablouri de comanda
  32542000-4 │Tablouri de comutare
  32543000-1 │Comutatoare telefonice
  32544000-8 │Echipament PABX
  32545000-5 │Sisteme PABX
  32546000-2 │Echipament pentru comutatoare digitale
  32546100-3 │Comutatoare telefonice digitale
  32547000-9 │Comutatoare telefonice cu vid
  32550000-3 │Echipament telefonic
  32551000-0 │Cabluri telefonice şi echipament conex
  32551100-1 │Conexiuni telefonice
  32551200-2 │Centrale telefonice
  32551300-3 │Casti telefonice
  32551400-4 │Reţea telefonica
  32551500-5 │Cabluri telefonice
  32552000-7 │Aparate electrice de telefonie sau telegrafie prin fir
  32552100-8 │Telefoane
  32552110-1 │Telefoane fără fir
  32552120-4 │Telefoane de urgenta
  32552130-7 │Telefoane publice
  32552140-0 │Echipament pentru telefoane publice
  32552200-9 │Teleimprimante
  32552300-0 │Aparate de comutare telefonica şi telegrafica
  32552310-3 │Centrale telefonice digitale
  32552320-6 │Multiplexoare
  32552330-9 │Aparate de comutare telefonica
  32552400-1 │Aparate de conversie a semnalelor de frecventa audio
  32552410-4 │Modemuri
  32552420-7 │Convertizor de frecventa
  32552430-0 │Echipament de codare
  32552500-2 │Aparate teletext
  32552510-5 │Terminale videotext
  32552520-8 │Telex
  32552600-3 │Interfoane
  32553000-4 │Piese pentru aparate electrice telefonice sau telegrafice
  32560000-6 │Materiale cu fibre optice
  32561000-3 │Conexiuni cu fibre optice
  32570000-9 │Echipament de comunicaţii
  32571000-6 │Infrastructura de comunicaţii
  32572000-3 │Cabluri de comunicaţii
  32572100-4 │Cablu de comunicaţii cu conductori electrici multifilari
  32572200-5 │Cablu de comunicaţii cu conductori coaxiali
  32572300-6 │Cablu de comunicaţii de uz special
  32573000-0 │Sistem de control al comunicaţiilor
  32580000-2 │Echipament de date
  32581000-9 │Echipament de comunicare de date
  32581100-0 │Cablu de transmitere a datelor
  32581110-3 │Cablu de transmitere a datelor cu conductori electrici
               │multifilari
  32581120-6 │Cablu de transmitere a datelor cu conductori coaxiali
  32581130-9 │Cablu de transmitere a datelor de uz special
  32582000-6 │Suporturi de transmitere a datelor
  32583000-3 │Suporturi de transmitere a datelor şi a semnalelor vocale
  32584000-0 │Suporturi de transmitere a informaţiilor
  33000000-0 │Aparate medicale şi de laborator, aparate optice şi de precizie,
               │ceasuri şi ceasornice, produse farmaceutice şi consumabile
               │medicale conexe
  33100000-1 │Aparate medicale
  33110000-4 │Imagistica medicală
  33111000-1 │Aparate de radiologie
  33111100-2 │Masa de examinare radiologica
  33111200-3 │Staţii de lucru pentru radiologie
  33111300-4 │Aparate de radiologie
  33111400-5 │Fluoroscoape
  33111500-6 │Radiografie dentara
  33111600-7 │Aparate de radiografie
  33111610-0 │Unitate de rezonanta magnetica
  33111620-3 │Camere gama
  33111630-6 │Scanografe
  33111640-9 │Termografe
  33111650-2 │Aparate de mamografie
  33111700-8 │Sala de angiografie
  33111710-1 │Accesorii pentru angiografie
  33111720-4 │Aparate de angiografie
  33111721-1 │Aparate de angiografie digitala
  33111730-7 │Accesorii pentru angioplastie
  33111740-0 │Aparate de angioplastie
  33111800-9 │Sistem de radiodiagnosticare
  33112000-8 │Ecografie
  33112100-9 │Detectoare ecocardiografice
  33112200-0 │Ecograf
  33112300-1 │Ecoencefalograf
  33112400-2 │Ecocardiografe
  33113000-5 │Scaner medical
  33113100-6 │Scanere cu rezonanta magnetica
  33113200-7 │Scanere cu ultrasunete
  33114000-2 │Aparate de spectroscopie
  33115000-9 │Aparate de tomografie
  33120000-7 │Explorare funcţională
  33121000-4 │Sistem de înregistrare ambulatorie pe termen lung
  33121100-5 │Electroencefalografe
  33121200-6 │Aparate de scintigrafie
  33121300-7 │Electromiografe
  33121400-8 │Audiometre
  33121500-9 │Electrocardiograma
  33122000-1 │Oftalmologie
  33123000-8 │Aparate cardiovasculare
  33123100-9 │Tensiometru
  33123200-0 │Aparate de electrocardiografie
  33123210-3 │Aparate de monitorizare cardiaca
  33123220-6 │Aparate de angiocardiografie
  33123230-9 │Cardiografe
  33124000-5 │Aparate şi accesorii de diagnosticare şi radiodiagnosticare
  33124100-6 │Aparate de diagnosticare
  33124110-9 │Sisteme de diagnosticare
  33124120-2 │Aparate de diagnosticare cu ultrasunete
  33124130-5 │Accesorii de diagnosticare
  33124131-2 │Benzi reactive
  33124200-7 │Aparate de radiodiagnosticare
  33124210-0 │Accesorii de radiodiagnosticare
  33125000-2 │Aparate de examinare urologica
  33126000-9 │Aparate de stomatologie
  33127000-6 │Aparate pentru imunoanalize
  33130000-0 │Stomatologie
  33131000-7 │Instrumente dentare manuale
  33131100-8 │Instrumente de chirurgie dentara
  33131200-9 │Ace dentare de sutura
  33131300-0 │Instrumente dentare de unica folosinţă
  33131400-1 │Sonda dentara
  33131500-2 │Instrumente pentru extractii dentare
  33131510-5 │Freze dentare
  33131600-3 │Instrumentar de obturare dentara
  33132000-4 │Implanturi dentare
  33133000-1 │Accesorii pentru amprente dentare
  33134000-8 │Accesorii de endodontica
  33135000-5 │Aparate ortodontice
  33136000-2 │Instrument rotativ şi abraziv
  33137000-9 │Accesorii de profilaxie dentara
  33138000-6 │Produse ortodontice şi pentru proteze dentare
  33138100-7 │Proteze dentare
  33140000-3 │Consumabile medicale nechimice şi consumabile hematologice
  33141000-0 │Consumabile medicale nechimice de unica folosinţă şi consumabile
               │hematologice
  33141100-1 │Pansamente; cleme, suturi, ligaturi
  33141110-4 │Pansamente
  33141111-1 │Bandaje adezive
  33141112-8 │Plasturi
  33141113-5 │Bandaje
  33141114-2 │Tifon medical
  33141115-9 │Vata medicală
  33141116-6 │Tampoane şi comprese
  33141117-3 │Vata
  33141118-0 │Comprese de tifon
  33141119-7 │Comprese
  33141120-7 │Cleme, suturi, ligaturi
  33141121-4 │Suturi chirurgicale
  33141122-1 │Cleme chirurgicale
  33141123-8 │Recipiente pentru ace
  33141124-5 │Autosuturi
  33141125-2 │Material pentru suturi chirurgicale
  33141126-9 │Ligaturi
  33141127-6 │Hemostatice absorbabile
  33141128-3 │Ace pentru suturi
  33141200-2 │Catetere
  33141210-5 │Catetere cu balon
  33141220-8 │Canule
  33141230-1 │Dilatator
  33141240-4 │Accesorii pentru cateter
  33141300-3 │Dispozitive de punctie venoasa şi prelevare de sânge
  33141310-6 │Seringi
  33141320-9 │Ace medicale
  33141400-4 │Foarfece de fire metalice şi bisturie; manusi chirurgicale
  33141410-7 │Foarfece de fire metalice şi bisturie
  33141411-4 │Scalpele şi lame
  33141420-0 │Manusi chirurgicale
  33141500-5 │Consumabile hematologice
  33141510-8 │Produse sanguine
  33141520-1 │Derivate plasmatice
  33141530-4 │Coagulanti sanguini
  33141540-7 │Albumina
  33141550-0 │Heparina
  33141560-3 │Organe umane
  33141570-6 │Sânge uman
  33141580-9 │Sânge animal
  33141600-6 │Recipiente şi pungi de recoltare, drenaj şi truse
  33141610-9 │Pungi de recoltare
  33141611-6 │Pungi de recoltare a urinei
  33141612-3 │Pungi de recoltare a sângelui
  33141620-2 │Truse medicale
  33141621-9 │Produse pentru incontinenta urinara
  33141622-6 │Truse de prevenire a SIDA
  33141623-3 │Truse de prim ajutor
  33141624-0 │Truse de administrare
  33141625-7 │Truse de diagnosticare
  33141626-4 │Truse de dozaj
  33141630-5 │Filtre de plasma sanguina
  33141640-8 │Drenaj
  33141641-5 │Sonde
  33141642-2 │Accesorii de drenaj
  33141700-7 │Accesorii ortopedice
  33141710-0 │Carje
  33141720-3 │Dispozitive ortopedice ajutatoare
  33141730-6 │Gulere chirurgicale
  33141740-9 │Încălţăminte ortopedica
  33141750-2 │Proteze articulare
  33141760-5 │Atele
  33141770-8 │Proteze pentru fracturi, stifturi şi plăci
  33141800-8 │Consumabile dentare
  33141810-1 │Materiale de obturare dentara
  33141820-4 │Dinti artificiali
  33141821-1 │Dinti de portelan
  33141822-8 │Dinti din rasina acrilica
  33141830-7 │Baza de ciment
  33141840-0 │Hemostatic dentar
  33141850-3 │Produse de igiena dentara
  33142000-7 │Accesorii reutilizabile
  33150000-6 │Terapie
  33151000-3 │Aparate şi accesorii de radioterapie
  33151100-4 │Aparate de gamaterapie
  33151200-5 │Aparate de radioterapie
  33151300-6 │Spectrografe
  33151400-7 │Accesorii de radioterapie
  33152000-0 │Incubatoare
  33153000-7 │Litotritor
  33154000-4 │Aparate de mecanoterapie
  33155000-1 │Aparate de chineziterapie
  33155100-2 │Aparate de fizioterapie
  33156000-8 │Aparate de testare psihologică
  33157000-5 │Aparate de oxigenoterapie şi de asistenţa respiratorie
  33157100-6 │Masti de gaze medicale
  33157110-9 │Masca de oxigen
  33157200-7 │Truse de oxigen
  33157300-8 │Corturi pentru oxigenoterapie
  33157400-9 │Aparate medicale respiratorii
  33157500-0 │Camere hiperbare
  33157700-2 │Barbotor pentru oxigenoterapie
  33157800-3 │Dispozitiv de administrare a oxigenului
  33157810-6 │Instalatie de oxigenoterapie
  33158000-2 │Terapie electrica, electromagnetica şi mecanică
  33158100-3 │Sistem electromagnetic
  33158200-4 │Aparate de electroterapie
  33158210-7 │Stimulator
  33158300-5 │Aparate medicale cu ultraviolete
  33158400-6 │Instalatie de terapie mecanică
  33158500-7 │Aparate medicale cu infrarosii
  33159000-9 │Sistem de chimie clinica
  33160000-9 │Tehnici operatorii
  33161000-6 │Instalatie de electrochirurgie
  33162000-3 │Dispozitive şi instrumente pentru sălile de operaţie
  33162100-4 │Dispozitive pentru sălile de operaţie
  33162200-5 │Instrumente pentru sălile de operaţie
  33163000-0 │Corturi de uz medical
  33164000-7 │Aparate de celioscopie
  33164100-8 │Colposcop
  33165000-4 │Aparate de criochirurgie şi crioterapie
  33166000-1 │Aparate dermatologice
  33167000-8 │Lampi chirurgicale
  33168000-5 │Aparate de endoscopie şi endochirurgie
  33168100-6 │Endoscoape
  33169000-2 │Instrumente chirurgicale
  33169100-3 │Laser chirurgical
  33170000-2 │Anestezie şi reanimare
  33171000-9 │Instrumente pentru anestezie şi reanimare
  33171100-0 │Instrumente pentru anestezie
  33171110-3 │Masca de anesteziere
  33171200-1 │Instrumente pentru reanimare
  33171210-4 │Masca de reanimare
  33172000-6 │Aparate de anestezie şi de reanimare
  33172100-7 │Aparate de anestezie
  33172200-8 │Aparate de reanimare
  33180000-5 │Asistenţa funcţională
  33181000-2 │Aparate de suport renal
  33181100-3 │Aparate pentru hemodialize
  33181200-4 │Filtre pentru dializa
  33181300-5 │Monitor individual pentru hemodializa
  33181400-6 │Multipost pentru hemodializa
  33181500-7 │Consumabile renale
  33181510-0 │Fluid renal
  33181520-3 │Consumabile pentru dialize renale
  33182000-9 │Aparate de suport cardiac
  33182100-0 │Defibrilator
  33182200-1 │Aparate de stimulare cardiaca
  33182210-4 │Stimulator cardiac
  33182220-7 │Valva cardiaca
  33182230-0 │Ventricul
  33182240-3 │Piese şi accesorii pentru stimulatoare cardiace
  33182241-0 │Baterii pentru stimulatoare cardiace
  33182300-2 │Aparate de chirurgie cardiaca
  33182400-3 │Radiologie cardiaca
  33183000-6 │Aparate ortopedice de înlocuire
  33183100-7 │Implanturi ortopedice
  33183200-8 │Proteze ortopedice
  33183300-9 │Aparate de osteosinteza
  33184000-3 │Proteze
  33184100-4 │Implanturi chirurgicale
  33184200-5 │Proteze vasculare
  33184300-6 │Proteze cardiace
  33184310-9 │Valve cardiace
  33184400-7 │Proteze mamare
  33184500-8 │Endoproteze coronariene
  33184600-9 │Ochi artificiali
  33185000-0 │Proteze auditive
  33185100-1 │Piese şi accesorii pentru proteze auditive
  33185200-2 │Implant cohlear
  33185300-3 │Implant de otorinolaringologie
  33185400-4 │Laringe artificial
  33186000-7 │Sistem de circulaţie extracorporala
  33186100-8 │Oxigenator
  33190000-8 │Diverse aparate medicale
  33191000-5 │Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
  33191100-6 │Sterilizator
  33191110-9 │Autoclave
  33192000-2 │Mobilier medical
  33192100-3 │Paturi medicale
  33192110-6 │Paturi ortopedice
  33192120-9 │Paturi de spital
  33192130-2 │Paturi cu motor
  33192140-5 │Canapele pentru examinare psihiatrica
  33192150-8 │Paturi speciale pentru terapie
  33192160-1 │Targi
  33192200-4 │Mese medicale
  33192210-7 │Mese de examinare
  33192220-0 │Mese de autopsie
  33192230-3 │Mese de operaţie
  33192300-5 │Mobilier medical, cu excepţia paturilor şi meselor
  33192310-8 │Dispozitive de tracţiune şi de suspensie pentru paturi medicale
  33192320-1 │Suporturi pentru urinare
  33192330-4 │Pungi de transfuzie
  33192340-7 │Mobilier pentru sala de operaţie, cu excepţia meselor
  33192400-6 │Staţii de lucru pentru stomatologie
  33192410-9 │Scaune dentare
  33193000-9 │Vehicule, scaune cu rotile şi dispozitive conexe pentru persoane
               │invalide
  33193100-0 │Vehicule şi scaune cu rotile pentru persoane invalide
  33193110-3 │Vehicule pentru persoane invalide
  33193120-6 │Scaune cu rotile
  33193121-3 │Scaune cu rotile cu motor
  33193200-1 │Piese şi accesorii pentru vehicule şi scaune cu rotile pentru
               │persoane invalide
  33193210-4 │Piese şi accesorii pentru vehicule pentru persoane invalide
  33193211-1 │Motoare pentru vehicule pentru persoane invalide
  33193212-8 │Dispozitive de direcţie pentru vehicule pentru persoane invalide
  33193213-5 │Dispozitive de comanda pentru vehicule pentru persoane invalide
  33193214-2 │Sasiuri pentru vehicule pentru persoane invalide
  33193220-7 │Piese şi accesorii pentru scaune cu rotile
  33193221-4 │Perne pentru scaune cu rotile
  33193222-1 │Cadre pentru scaune cu rotile
  33193223-8 │Scaune pentru scaune cu rotile
  33193224-5 │Roti pentru scaune cu rotile
  33194000-6 │Aparate şi instrumente pentru transfuzie şi perfuzie
  33194100-7 │Aparate şi instrumente pentru perfuzie
  33194110-0 │Pompe de perfuzie
  33194120-3 │Produse pentru perfuzie
  33194200-8 │Aparate şi instrumente pentru transfuzie
  33194210-1 │Aparate de transfuzie sanguina
  33194220-4 │Accesorii de transfuzie sanguina
  33195000-3 │Sistem de monitorizare a pacientilor
  33195100-4 │Monitoare
  33195110-7 │Monitoare respiratorii
  33195200-5 │Statie centrala de monitorizare
  33196000-0 │Auxiliare medicale
  33196100-1 │Dispozitive pentru persoanele în vârsta
  33196200-2 │Dispozitive pentru persoanele cu deficiente
  33200000-2 │Instrumente şi aparate de măsurare, control, testare şi navigaţie
  33210000-5 │Instrumente de navigaţie, meteorologie, geologie şi geofizica
  33211000-2 │Instrumente de navigaţie
  33211100-3 │Echipament de radiogoniometrie
  33211110-6 │Busole
  33211200-4 │Sextanti
  33211210-7 │Sistem de pozitionare globală
  33211300-5 │Sonare
  33211400-6 │Sonde acustice
  33211500-7 │Aparate radar
  33211510-0 │Echipament de supraveghere prin radar
  33212000-9 │Instrumente şi aparate de geodezie, hidrografie, oceanografie,
               │hidrologie şi meteorologie
  33212100-0 │Aparate de telemetrie
  33212200-1 │Instrumente de geodezie
  33212210-4 │Instrumente de hidrografie
  33212220-7 │Instrumente de meteorologie
  33212230-0 │Echipament de geologie
  33212240-3 │Echipament de seismologie
  33212250-6 │Echipament de topografie
  33212300-2 │Teodolite
  33220000-8 │Echipament pentru comanda de la distanta
  33221000-5 │Aparate de radiotelecomanda
  33222000-2 │Sirene telecomandate
  33230000-1 │Balante de precizie, instrumente de desen, de calcul şi de
               │măsurare a lungimilor
  33231000-8 │Balante de precizie
  33232000-5 │Mese de desen
  33232100-6 │Maşini de desen
  33232200-7 │Pantografe
  33232300-8 │Rigle de calcul
  33233000-2 │Instrumente manuale de măsurare a lungimilor
  33240000-4 │Instrumente de măsurare a marimilor
  33241000-1 │Aparate de măsurare a radiatiilor
  33241100-2 │Aparate de înregistrare a fasciculelor de electroni
  33241200-3 │Dozimetre de radiatii
  33241300-4 │Instrumente de măsurare a marimilor electrice
  33241310-7 │Ampermetre
  33241320-0 │Voltmetre
  33241400-5 │Contoare Geiger
  33241500-6 │Sisteme de monitorizare a contaminarii
  33241600-7 │Monitoare de radiatii
  33242000-8 │Osciloscoape
  33242100-9 │Oscilografe
  33243000-5 │Echipament de detectare a erorilor
  33244000-2 │Aparate de monitorizare a gradului de poluare
  33250000-7 │Instrumente de verificare a proprietăţilor fizice
  33251000-4 │Instrumente de măsurat
  33251100-5 │Hidrometre
  33251200-6 │Termometre
  33251300-7 │Pirometre
  33251400-8 │Barometre
  33251500-9 │Higrometre
  33251600-0 │Psihrometre
  33252000-1 │Instrumente de măsurare a debitului, a nivelului şi a presiunii
               │lichidelor şi gazelor
  33252100-2 │Debitmetre
  33252110-5 │Contoare de apa
  33252200-3 │Echipament de măsurare a nivelului
  33252300-4 │Echipament de măsurare a presiunii
  33252310-7 │Manometre
  33252400-5 │Echipament de măsurare şi de control
  33253000-8 │Aparate de detectare şi de analiza
  33253100-9 │Aparate de detectare
  33253110-2 │Detectoare de gaz
  33253120-5 │Detectoare de fum
  33253130-8 │Detectoare de defecte
  33253200-0 │Aparate de analiza
  33253210-3 │Aparate de analiza a gazului
  33253220-6 │Cromatografe
  33253221-3 │Cromatografe de gaz
  33253230-9 │Aparate de analiza a fumului
  33253300-1 │Spectrometre
  33253310-4 │Spectrometre de masa
  33253320-7 │Echipament de măsurare a emisiilor
  33253321-4 │Spectrometru de emisii
  33253330-0 │Analizoare de spectru
  33253400-2 │Analizoare
  33253410-5 │Analizoare de dilatare
  33253420-8 │Echipament de măsurare a sunetului
  33253430-1 │Echipament de măsurare a zgomotului
  33253440-4 │Analizoare de vibratii
  33253450-7 │Analizoare biochimice
  33253451-4 │Citometre
  33253452-1 │Analizoare de sânge
  33253453-8 │Analizoare de lapte
  33253454-5 │Echipament biomedical
  33253455-2 │Aparate pentru analiza tabloului sanguin
  33253456-9 │Analizoare chimice
  33253457-6 │Analizoare hematologice
  33253458-3 │Analizoare imunologice
  33253500-3 │Detectoare de fluide
  33260000-0 │Aparate de verificare şi testare
  33261000-7 │Microscoape
  33261100-8 │Microscoape electronice
  33261110-1 │Microscoape electronice cu scanare
  33261120-4 │Microscoape electronice cu transmisie
  33261200-9 │Scanere
  33261210-2 │Doppler color
  33261220-5 │Tomograf computerizat
  33261230-8 │Tomograf axial computerizat
  33261250-4 │Echipament Doppler
  33261260-7 │Echipament de imagistica
  33261270-0 │Scaner cu rezonanta magnetica nucleara
  33261280-3 │Echipament de imagistica cu rezonanta magnetica
  33261300-0 │Aparate de difractie
  33262000-4 │Maşini şi aparate de testare şi măsurare
  33262100-5 │Aparate de testare a sudabilităţii
  33262200-6 │Aparate de testare servohidraulice
  33262300-7 │Echipament de detectare a gazelor
  33262400-8 │Detectoare de stupefiante
  33262500-9 │Echipamente de analiza a gazelor
  33262600-0 │Sistem de detectare a explozibililor
  33262610-3 │Detectoare de bombe
  33262700-1 │Sistem de dozimetrie
  33262800-2 │Instrumente pentru vehicule
  33263000-1 │Contoare
  33263100-2 │Contoare de energie
  33263200-3 │Contoare electronice
  33263300-4 │Contoare magnetice
  33263400-5 │Contoare de electricitate
  33264000-8 │Contoare de producţie
  33264100-9 │Contoare de rotatii
  33264110-2 │Indicatoare de viteza pentru vehicule
  33264111-9 │Tahometre
  33264112-6 │Aparate de taxare pentru taximetre
  33264200-0 │Stroboscoape
  33270000-3 │Instrumente şi aparate de reglaj şi de control
  33271000-0 │Limitatoare de viteza
  33280000-6 │Echipament radiologic, altul decât cel medical
  33281000-3 │Echipament de scanare a bagajelor
  33282000-0 │Echipament de control cu raze X
  33300000-3 │Echipament de comanda a proceselor industriale
  33400000-4 │Instrumente optice
  33410000-7 │Ochelari şi lentile
  33411000-4 │Ochelari
  33411100-5 │Ochelari de soare
  33411200-6 │Monturi şi rame de ochelari
  33412000-1 │Ochelari-masca
  33412100-2 │Ochelari de protecţie
  33412200-3 │Monturi şi rame de ochelari de protecţie
  33413000-8 │Lentile
  33413100-9 │Lentile corectoare
  33413110-2 │Lentile de contact
  33413111-9 │Lentile intraoculare
  33413112-6 │Lentile de ochelari
  33420000-0 │Material de polarizare
  33421000-7 │Aparate cu fibre optice
  33422000-4 │Oglinzi
  33423000-1 │Filtre optice
  33424000-8 │Dispozitive de ajutor optic
  33430000-3 │Instrumente optice şi de astronomie
  33431000-0 │Binocluri
  33432000-7 │Ochelari de vedere nocturna
  33433000-4 │Lunete de vizare
  33434000-1 │Microscoape optice
  33435000-8 │Telescoape
  33436000-5 │Instrumente optice specializate
  33436100-6 │Lasere
  33436110-9 │Lasere industriale
  33440000-6 │Dispozitive cu cristale lichide
  33441000-3 │Periscoape
  33450000-9 │Echipament fotografic
  33451000-6 │Aparate de fotografiat
  33451100-7 │Obiective pentru aparate de fotografiat
  33451200-8 │Corpuri pentru aparate de fotografiat
  33451300-9 │Aparate fotografice pentru pregătirea cliseelor şi a cilindrilor
               │de imprimare
  33451400-0 │Aparate de fotografiat cu developare instantanee
  33451500-1 │Camere cinematografice
  33452000-3 │Proiectoare cinematografice
  33452100-4 │Proiectoare
  33452110-7 │Proiectoare de diapozitive
  33452200-5 │Aparate de mărit
  33452300-6 │Aparate de micşorat
  33453000-0 │Aparate pentru laboratoare fotografice
  33453100-1 │Flashuri
  33453200-2 │Aparate fotografice de mărit
  33453300-3 │Aparate şi echipament de developare a peliculelor fotografice
  33453400-4 │Ecrane pentru proiectii
  33454000-7 │Echipament pentru microfilme şi microfise
  33454100-8 │Echipament pentru microfilme
  33454110-1 │Cititoare de microfilme
  33454200-9 │Echipament pentru microfise
  33454210-2 │Cititoare de microfise
  33454300-0 │Echipament pentru microformate
  33454310-3 │Cititoare de microformate
  33500000-5 │Instrumente de ceasornicarie
  33510000-8 │Ceasuri şi ceasornice
  33511000-5 │Ceasuri
  33511100-6 │Ceasuri de mana
  33511200-7 │Cronometre
  33512000-2 │Ceasornice
  33512100-3 │Ceasuri desteptatoare
  33512200-4 │Ceasuri de perete
  33512300-5 │Ceasuri pentru vehicule
  33513000-9 │Ceasuri de pontaj şi ceasuri similare; ceasuri de parcare
  33513100-0 │Ceasuri de pontaj
  33513200-1 │Cronografe
  33513300-2 │Ceasuri de parcare
  33513310-5 │Contoare cu jetoane
  33513400-3 │Temporizatoare
  33513500-4 │Întrerupătoare cu ceas
  34000000-7 │Autovehicule, remorci şi piese pentru vehicule
  34100000-8 │Autovehicule
  34110000-1 │Autoturisme
  34111000-8 │Breakuri
  34112000-5 │Berline
  34113000-2 │Vehicule cu tracţiune pe 4 roti
  34113100-3 │Jeepuri
  34113200-4 │Vehicule pentru orice tip de teren
  34113300-5 │Vehicule de teren
  34114000-9 │Vehicule cu utilizare specială
  34114100-0 │Vehicule de urgenta
  34114110-3 │Vehicule de salvare
  34114120-6 │Vehicule de intervenţie paramedicala
  34114121-3 │Ambulante
  34114122-0 │Vehicule pentru transportul pacientilor
  34114200-1 │Maşini de poliţie
  34114210-4 │Vehicule pentru transportul detinutilor
  34114300-2 │Vehicule pentru serviciile de asistenţa socială
  34114400-3 │Microbuze
  34115000-6 │Autovehicule cu motor Diesel
  34116000-3 │Autovehicule pentru transportul a mai puţin de 10 persoane
  34117000-0 │Vehicule de transport de ocazie
  34120000-4 │Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane
  34121000-1 │Autobuze
  34121100-2 │Autobuze publice
  34121200-3 │Autobuze articulate
  34121300-4 │Autobuze cu etaj
  34121400-5 │Autobuze cu podea joasa
  34122000-8 │Autocare
  34130000-7 │Autovehicule pentru transportul de mărfuri
  34131000-4 │Vehicule cu motor diesel pentru transportul de mărfuri
  34132000-1 │Vehicule cu acumulatori pentru transportul de mărfuri
  34133000-8 │Camioane articulate
  34133100-9 │Autocisterne
  34133110-2 │Autocisterne de carburanţi
  34134000-5 │Camioane cu platforma
  34135000-2 │Camioane basculante
  34136000-9 │Furgoane
  34136100-0 │Furgonete
  34136200-1 │Furgoane carosate
  34137000-6 │Vehicule de ocazie pentru transportul de mărfuri
  34138000-3 │Tractoare rutiere
  34139000-0 │Sasiuri
  34139100-1 │Sasiuri cu cabine
  34139200-2 │Sasiuri carosate
  34139300-3 │Sasiuri complete
  34140000-0 │Autovehicule de mare capacitate
  34141000-7 │Autobasculante
  34142000-4 │Camioane-macara
  34142100-5 │Camioane cu platforma ridicatoare
  34142200-6 │Maşini de încărcat cu schipuri
  34143000-1 │Vehicule pentru întreţinere de iarna
  34144000-8 │Autovehicule cu utilizare specială
  34144100-9 │Turle de foraj mobile
  34144200-0 │Vehicule pentru servicii de ajutor
  34144210-3 │Maşini de pompieri
  34144211-0 │Camioane cu scara turnanta
  34144212-7 │Autopompe
  34144213-4 │Vehicule de stingere a incendiilor
  34144220-6 │Vehicule de depanare
  34144300-1 │Poduri mobile
  34144400-2 │Vehicule de întreţinere rutiera
  34144410-5 │Vehicule de vidanjare
  34144420-8 │Vehicule de răspândire a sarii
  34144430-1 │Vehicule de maturare a strazilor
  34144431-8 │Vehicule de aspirare a strazilor
  34144440-4 │Vehicule de răspândire a pietrisului
  34144450-7 │Vehicule de stropire a strazilor
  34144500-3 │Vehicule pentru transportul deşeurilor menajere şi al apelor
               │uzate
  34144510-6 │Vehicule pentru transportul deşeurilor menajere
  34144511-3 │Vehicule de colectare a deşeurilor menajere
  34144512-0 │Vehicule de compactare a deşeurilor menajere
  34144520-9 │Autocisterne pentru transportul apelor uzate
  34144600-4 │Vehicule militare
  34144610-7 │Vehicule pentru acţiuni ofensive
  34144700-5 │Vehicule utilitare
  34144710-8 │Încărcătoare cu roti
  34144730-4 │Vehicule de reaprovizionare a aeronavelor
  34144740-7 │Vehicule de tractare a aeronavelor
  34144750-0 │Cargouri
  34144751-7 │Transportatoare de pilieri
  34144760-3 │Biblioteci mobile
  34144800-6 │Autocaravane
  34144900-7 │Vehicule electrice
  34144910-0 │Autobuze electrice
  34200000-9 │Caroserii, remorci sau semiremorci pentru vehicule
  34210000-2 │Caroserii de vehicule
  34211000-9 │Caroserii de autobuze
  34212000-6 │Caroserii de ambulante
  34213000-3 │Caroserii de vehicule pentru transportul de mărfuri
  34220000-5 │Remorci, semiremorci şi containere mobile
  34221000-2 │Containere mobile cu utilizare specială
  34221100-3 │Unităţi mobile de ajutor
  34221200-4 │Unităţi mobile de urgenta
  34221300-5 │Unităţi de intervenţie în caz de accident chimic
  34223000-6 │Remorci şi semiremorci
  34223100-7 │Semiremorci
  34223200-8 │Autocisterne
  34223300-9 │Remorci
  34223310-2 │Remorci de uz general
  34223320-5 │Remorci pentru transportul căilor
  34223330-8 │Unităţi mobile pe remorci
  34223340-1 │Remorci-cisterna
  34223350-4 │Remorci cu scara turnanta
  34223360-7 │Remorci de alimentare cu carburanţi a aeronavelor
  34223370-0 │Remorci basculante
  34223400-0 │Remorci şi semiremorci de tip caravana
  34224000-3 │Piese pentru remorci, semiremorci şi alte vehicule
  34300000-0 │Piese şi accesorii pentru vehicule şi motoare de vehicule
  34310000-3 │Motoare şi piese pentru motoare
  34311000-0 │Motoare
  34311100-1 │Motoare cu ardere interna pentru autovehicule şi motociclete
  34311110-4 │Motoare cu aprindere prin scanteie
  34311120-7 │Motoare cu aprindere prin compresie
  34312000-7 │Piese pentru motoare
  34312100-8 │Curele de ventilatoare
  34312200-9 │Bujii
  34312300-0 │Radiatoare pentru vehicule
  34312400-1 │Pistoane
  34320000-6 │Piese mecanice de rezerva, altele decât motoare şi piese de
               │motoare
  34321000-3 │Osii
  34322000-0 │Frane şi piese pentru frane
  34322100-1 │Echipamente de frana
  34322200-2 │Frane cu disc
  34322300-3 │Garnituri de frana
  34322400-4 │Plăcuţe de frana
  34322500-5 │Saboti de frana
  34323000-7 │Cutii de viteze
  34324000-4 │Roti, piese şi accesorii
  34324100-5 │Echipament de echilibrare a rotilor
  34325000-1 │Amortizoare şi ţevi de esapament
  34326000-8 │Ambreiaje şi piese conexe
  34327000-5 │Volane, coloane şi cutii de direcţie
  34328000-2 │Cricuri pentru vehicule
  34330000-9 │Bancuri de încercare
  34340000-2 │Echipament de conversie pentru vehicule
  34350000-5 │Centuri de siguranţă
  34360000-8 │Piese de rezerva pentru vehicule destinate transportului de
               │mărfuri
  34370000-1 │Piese de rezerva pentru furgoane
  34380000-4 │Piese de rezerva pentru automobile
  34390000-7 │Accesorii pentru tractoare
  34400000-1 │Motociclete, biciclete şi motociclete cu atas
  34410000-4 │Motociclete
  34411000-1 │Piese şi accesorii pentru motociclete
  34411100-2 │Motociclete cu atas
  34411110-5 │Piese şi accesorii pentru motociclete cu atas
  34420000-7 │Motoscutere
  34430000-0 │Biciclete cu motor auxiliar
  34440000-3 │Biciclete
  34441000-0 │Biciclete fără motor
  34442000-7 │Piese şi accesorii pentru biciclete
  35000000-4 │Echipament de transport
  35100000-5 │Nave şi ambarcatiuni
  35110000-8 │Nave
  35111000-5 │Nave de război
  35111100-6 │Nave maritime de patrulare
  35111200-7 │Portavioane
  35111300-8 │Submarine
  35112000-2 │Nave şi ambarcatiuni similare pentru transportul de persoane
               │sau de mărfuri
  35112100-3 │Nave de croaziera, feriboturi şi nave similare pentru transportul
               │de persoane
  35112110-6 │Feriboturi
  35112120-9 │Nave de croaziera
  35112200-4 │Nave pentru transportul de mărfuri
  35112210-7 │Vrachiere
  35112220-0 │Cargouri
  35112230-3 │Nave de mărfuri
  35112240-6 │Nave-container
  35112250-9 │Nave RO-RO
  35112260-2 │Nave-cisterna
  35112270-5 │Transbordoare pentru autoturisme
  35112280-8 │Nave frigorifice
  35113000-9 │Nave de pescuit şi alte nave speciale
  35113100-0 │Nave de pescuit şi nave de prelucrare a peştelui
  35113110-3 │Nave de pescuit
  35113120-6 │Nave uzina
  35113200-1 │Remorchere
  35113300-2 │Nave diverse
  35113310-5 │Nave de dragare
  35113320-8 │Docuri plutitoare
  35113330-1 │Nave-suport pentru scufundari
  35113331-8 │Macarale plutitoare
  35113340-4 │Nave de producţie
  35113341-1 │Nave de prospecţiune seismometrica
  35113342-8 │Nave hidrografice
  35113343-5 │Nave de combatere a poluarii
  35113400-3 │Nave de ajutor
  35113410-6 │Nave de stingere a incendiilor
  35113420-9 │Nave de salvare
  35113430-2 │Nave-far
  35114000-6 │Platforme de foraj sau de producţie, plutitoare sau submersibile
  35114100-7 │Nave de foraj
  35114200-8 │Troliuri automate
  35114300-9 │Troliuri de foraj pentru platforme
  35114400-0 │Platforme de foraj plutitoare
  35114500-1 │Instalatie de producţie plutitoare
  35114600-2 │Troliuri semisubmersibile
  35114700-3 │Platforme de producţie
  35114710-6 │Platforme mobile
  35114720-9 │Platforme marine
  35114730-2 │Platforme de foraj
  35115000-3 │Structuri plutitoare
  35115100-4 │Geamanduri de marcare
  35115200-5 │Plute
  35115210-8 │Plute pneumatice
  35120000-1 │Ambarcatiuni
  35121000-8 │Ambarcatiuni specializate
  35121100-9 │Barci cu motor
  35121110-2 │Vedete de supraveghere
  35121120-5 │Vedete de patrulare vamală
  35121130-8 │Vedete de patrulare pentru poliţie
  35121140-1 │Barci de salvare
  35122000-5 │Ambarcatiuni sportive şi de agrement
  35122100-6 │Barci cu vele
  35122110-9 │Catamarane
  35122120-2 │Ambarcatiuni de salvare
  35122130-5 │Barci cu vasle
  35122140-8 │Ambarcatiuni mici
  35122150-1 │Barci din fibre de sticlă
  35122160-4 │Barci semirigide
  35122200-7 │Ambarcatiuni pneumatice
  35122210-0 │Barci pneumatice
  35122220-3 │Canoe
  35122300-8 │Ambarcatiuni cu rame
  35200000-6 │Locomotive şi materiale rulante feroviare şi piese conexe
  35210000-9 │Locomotive şi tendere feroviare
  35211000-6 │Locomotive electrice feroviare
  35212000-3 │Locomotive diesel electrice
  35213000-0 │Locomotive diesel
  35214000-7 │Tendere
  35215000-4 │Funiculare
  35220000-2 │Material rulant
  35221000-9 │Vehicule de service sau de întreţinere a căilor ferate
  35222000-6 │Vagoane de tren şi de tramvai pentru călători, troleibuze
  35222100-7 │Vagoane de tramvai pentru călători
  35222200-8 │Vagoane de tren pentru călători
  35222300-9 │Troleibuze
  35222310-2 │Vagoane de tren
  35222400-0 │Vagoane de bagaje şi vagoane speciale
  35223000-3 │Vagoane de marfa
  35230000-5 │Piese pentru locomotive sau materiale rulante feroviare sau de
               │tramvai; echipament mecanic pentru controlul traficului
  35231000-2 │Piese pentru locomotive sau material rulant
  35231100-3 │Roti monobloc
  35231200-4 │Tampoane şi bare de tracţiune
  35231300-5 │Scaune pentru material feroviar rulant
  35231400-6 │Osii, anvelope şi alte piese pentru locomotive sau material
               │rulant
  35232000-9 │Echipament mecanic de semnalizare şi de comanda
  35300000-7 │Aeronave şi nave spatiale
  35310000-0 │Elicoptere şi avioane
  35311000-7 │Aeronave cu aripa fixa
  35311100-8 │Avioane
  35311200-9 │Avioane fără pilot
  35311300-0 │Aeronave pilotate
  35311400-1 │Aeronave cu utilizare specială
  35312000-4 │Elicoptere
  35320000-3 │Nave spatiale, sateliti şi dispozitive de lansare
  35321000-0 │Nave spatiale
  35322000-7 │Sateliti
  35323000-4 │Dispozitive de lansare a navelor spatiale
  35330000-6 │Baloane, dirijabile şi alte aeronave fără motor
  35331000-3 │Planoare
  35331100-4 │Deltaplane
  35332000-0 │Baloane
  35333000-7 │Dirijabile
  35340000-9 │Piese pentru aeronave şi nave spatiale
  35341000-6 │Piese pentru aeronave
  35341100-7 │Motoare de aeronave
  35341110-0 │Turboreactoare şi turbopropulsoare
  35341111-7 │Turboreactoare
  35341112-4 │Turbopropulsoare
  35341120-3 │Motoare cu reactie
  35341130-6 │Piese pentru motoare de aeronave
  35341131-3 │Piese pentru turboreactoare sau turbopropulsoare
  35342000-3 │Piese pentru elicoptere
  35350000-2 │Echipament, aparate de antrenament la sol, simulatoare şi piese
               │conexe pentru aeronave sau nave spatiale
  35351000-9 │Echipament pentru aeronave
  35351100-0 │Dispozitive de lansare a aeronavelor
  35351110-3 │Sisteme de catapultare pentru aeronave
  35351200-1 │Dispozitiv de franare pe platforma de aterizare
  35351300-2 │Simulatoare de zbor
  35351310-5 │Aparate de antrenament de zbor la sol
  35400000-8 │Diverse echipamente de transport
  35410000-1 │Sarete trase de cai sau de mana şi alte vehicule fără motor
  35411000-8 │Carucioare
  35420000-4 │Carucioare de bagaje
  35421000-1 │Carucioare de copii
  36000000-1 │Produse fabricate, mobile, obiecte de artizanat, produse cu
               │utilizare specială şi consumabile asociate
  36100000-2 │Mobila
  36110000-5 │Scaune şi piese ale acestora
  36111000-2 │Scaune cu cadru metalic
  36111100-3 │Scaune pentru aeronave civile
  36111200-4 │Scaune pentru autovehicule
  36111300-5 │Scaune pivotante
  36111400-6 │Scaune de birou, pentru sălile de clasa şi alte tipuri de scaune
  36111410-9 │Scaune pentru sălile de clasa
  36111420-2 │Scaune de birou
  36111430-5 │Scaune de teatru
  36111490-3 │Scaune ejectabile
  36112000-9 │Scaune cu rame din lemn
  36112100-0 │Scaune pentru sălile de mese
  36112200-1 │Fotolii
  36112300-2 │Divane
  36112400-3 │Banchete
  36112500-4 │Sezlonguri
  36112600-5 │Taburete
  36113000-6 │Scaune de plastic
  36114000-3 │Piese pentru scaune
  36114100-4 │Tapiterie
  36115000-0 │Scaune
  36120000-8 │Mobilier, de alt tip decât de uz casnic
  36121000-5 │Mobilier de birou
  36121100-6 │Mobilier de birou din metal
  36121110-9 │Mese din metal
  36121120-2 │Dulapuri din metal
  36121130-5 │Birouri din metal
  36121140-8 │Etajere de birou din metal
  36121150-1 │Biblioteci din metal
  36121160-4 │Sisteme de arhivare din metal
  36121161-1 │Dulapuri de arhivare din metal
  36121162-8 │Fisiere din metal
  36121163-5 │Sisteme rotative
  36121164-2 │Carucioare de birou
  36121170-7 │Dulapuri din metal
  36121200-7 │Mobilier de birou din lemn
  36121210-0 │Mese din lemn
  36121220-3 │Dulapuri din lemn
  36121230-6 │Birouri din lemn
  36121240-9 │Etajere de birou din lemn
  36121241-6 │Etajere de arhivare din lemn
  36121250-2 │Sisteme de arhivare
  36121251-9 │Dulapuri de arhivare
  36121252-6 │Fisiere
  36121253-3 │Arhive suspendate
  36121254-0 │Carucioare din lemn
  36121300-8 │Vitrine
  36121400-9 │Mobilier pentru computer
  36121410-2 │Mese pentru computer
  36121500-0 │Mese de sortare
  36121510-3 │Compartimente de sortare
  36122000-2 │Mobilier pentru magazine
  36122100-3 │Vitrine
  36122200-4 │Tejghele
  36122210-7 │Tejghele de servire
  36122300-5 │Unităţi de stocare
  36122400-6 │Vitrine de prezentare
  36123000-9 │Mobilier de laborator
  36123100-0 │Mese de lucru de laborator
  36130000-1 │Mobilier de uz casnic
  36131000-8 │Mobilier şi echipament de bucatarie
  36131100-9 │Dulapuri
  36131200-0 │Etajere
  36131300-1 │Plane de lucru
  36131400-2 │Dulapioare
  36131500-3 │Bucatarii echipate
  36131600-4 │Hote de tiraj
  36132000-5 │Mobilier de gradina
  36133000-2 │Mobilier pentru dormitor, pentru camera de zi şi pentru
               │sufragerie
  36133100-3 │Mobilier pentru dormitor
  36133110-6 │Paturi şi asternuturi şi tesaturi speciale pentru mobilier
  36133111-3 │Somiere
  36133112-0 │Saltele
  36133113-7 │Tesaturi speciale pentru mobilier
  36133114-4 │Paturi electrice
  36133115-1 │Pânze cauciucate
  36133116-8 │Paturi de copii
  36133120-9 │Mobilier de dormitor, altul decât paturi şi asternuturi
  36133121-6 │Sifoniere
  36133122-3 │Comode
  36133123-0 │Noptiere
  36133200-4 │Mobilier pentru camera de zi
  36133210-7 │Mese pentru camera de zi
  36133300-5 │Mobilier pentru sufragerie
  36133310-8 │Birouri şi mese
  36133311-5 │Birouri
  36133312-2 │Mese
  36133313-9 │Masute
  36133320-1 │Biblioteci
  36134000-9 │Mobilier de baie
  36140000-4 │Diverse tipuri de mobilier şi echipament
  36141000-1 │Mobilier metalic
  36141100-2 │Rasteluri
  36141200-3 │Bancuri de lucru
  36141400-5 │Taburete de metal
  36141500-6 │Mobilier modular
  36142000-8 │Rafturi mobile
  36143000-5 │Mobilier pentru sali de conferinţe
  36144000-2 │Echipament de expoziţie
  36144100-3 │Standuri de expoziţie
  36145000-9 │Mobilier de biblioteca
  36145100-0 │Echipament de biblioteca
  36146000-6 │Mobilier pentru sali de primire şi de recepţie
  36147000-3 │Mobilier din plastic şi din alte materiale
  36147100-4 │Mobilier din plastic
  36147110-7 │Scaune de plastic
  36147200-5 │Mobilier din lemn de bambus
  36148000-0 │Elemente de mobilier
  36150000-7 │Mobilier şcolar
  36151000-4 │Mese şi scaune de şcoala
  36151100-5 │Pupitre
  36151200-6 │Bănci
  36152000-1 │Mobilier pentru grădiniţe
  36153000-8 │Material pedagogic
  36153100-9 │Material didactic
  36153110-2 │Accesorii didactice
  36153200-0 │Materiale de pregătire
  36200000-3 │Bijuterii şi articole conexe
  36210000-6 │Monede şi medalii
  36211000-3 │Monede
  36212000-0 │Medalii
  36220000-9 │Bijuterii
  36221000-6 │Perle
  36222000-3 │Piese de orfevrerie
  36223000-0 │Articole din metale preţioase
  36224000-7 │Articole din pietre preţioase sau semipretioase
  36225000-4 │Articole de argintarie
  36226000-1 │Cadouri de pensionare
  36300000-4 │Instrumente muzicale şi piese conexe
  36310000-7 │Instrumente muzicale
  36311000-4 │Piane
  36312000-1 │Orgi
  36313000-8 │Instrumente cu coarde
  36314000-5 │Instrumente de suflat
  36315000-2 │Instrumente muzicale cu amplificare electrica
  36315100-3 │Sintetizatoare
  36316000-9 │Instrumente de percutie
  36320000-0 │Piese şi accesorii pentru instrumente muzicale
  36400000-5 │Articole şi echipament de sport
  36410000-8 │Echipament de sport în aer liber
  36411000-5 │Echipament de schi
  36411100-6 │Schiuri
  36412000-2 │Echipament de sport nautic
  36412100-3 │Schiuri nautice
  36413000-9 │Articole de vânătoare sau de pescuit
  36414000-6 │Articole de camping
  36415000-3 │Echipament de atletism
  36416000-0 │Echipament pentru petrecerea timpului liber
  36420000-1 │Echipament de gimnastica
  36500000-6 │Jocuri şi jucarii; atractii pentru bâlci
  36510000-9 │Papusi
  36520000-2 │Jucarii
  36521000-9 │Instrumente muzicale de jucarie
  36522000-6 │Jucarii cu roti
  36523000-3 │Puzzle
  36524000-0 │Jocuri
  36530000-5 │Articole pentru bâlci, jocuri de masa sau jocuri de sala
  36531000-2 │Cărţi de joc
  36532000-9 │Jocuri video
  36533000-6 │Biliard
  36534000-3 │Jocuri acţionate cu monede sau jetoane
  36535000-0 │Calusei, leagane, standuri de tir şi alte atractii pentru bâlci
  36535100-1 │Leagane
  36535200-2 │Echipament pentru terenuri de joaca
  36600000-7 │Diverse produse manufacturate şi alte produse
  36610000-0 │Accesorii de spalatorie
  36620000-3 │Tablite sau table şcolare pentru scris sau desenat
  36621000-0 │Table
  36622000-7 │Tablite de scris
  36630000-6 │Produse artificiale
  36631000-3 │Fructe artificiale
  36632000-0 │Flori artificiale
  36633000-7 │Iarba artificiala
  36634000-4 │Gazon artificial
  36635000-1 │Imitatii de bijuterii
  36640000-9 │Aparate şi echipament utilizate în scopuri demonstrative
  36641000-6 │Produse informative şi de promovare
  36650000-2 │Umbrele de ploaie şi umbrele de soare; bastoane pentru mers şi
               │bastoane-scaun
  36651000-9 │Umbrele de soare
  36652000-6 │Umbrele de ploaie
  36653000-3 │Bastoane-scaun
  36654000-0 │Bastoane pentru mers
  36655000-7 │Piese, garnituri şi accesorii pentru umbrele de ploaie şi de
               │soare, bastoane şi articole similare
  36660000-5 │Articole funerare
  36670000-8 │Echipament de bucatarie, articole de menaj şi articole de
               │catering
  36671000-5 │Echipament de bucatarie
  36671100-6 │Ustensile de bucatarie
  36671110-9 │Vesela
  36671120-2 │Cani şi pahare
  36671121-9 │Cani
  36671122-6 │Cesti
  36671130-5 │Recipiente pentru alimente
  36671140-8 │Bidoane de apa
  36671150-1 │Recipiente izoterme
  36671160-4 │Tavi
  36671200-7 │Vesela de masa şi ustensile de bucatarie
  36671210-0 │Vesela de masa
  36671300-8 │Portelan şi ustensile de bucatarie
  36672000-2 │Articole de catering
  36672100-3 │Articole de catering de unica folosinţă
  36672110-6 │Cutite şi farfurii de unica folosinţă
  36672120-9 │Cani de unica folosinţă
  36672200-4 │Tavi pentru alimente
  36673000-9 │Maturi şi perii de diverse tipuri
  36673100-0 │Maturi
  36673200-1 │Perii
  36673210-4 │Pensule de zugravit
  36673220-7 │Pensule pentru cosmetica
  36673230-0 │Periute de dinti
  36673300-2 │Maturi şi perii de menaj
  36673310-5 │Perii de toaleta
  36674000-6 │Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de
               │pirotehnie, chibrituri şi combustibili lichizi sau combustibili
               │gazosi lichefiati
  36674100-7 │Brichete
  36674200-8 │Aliaje piroforice
  36674300-9 │Chibrituri
  36674400-0 │Gaz pentru brichete
  36674500-1 │Articole de pirotehnie
  36674600-2 │Lumanari
  36675000-3 │Articole de coafura
  36675100-4 │Piepteni
  36675200-5 │Peruci
  36680000-1 │Articole pentru cazarme
  36700000-8 │Consumabile şi produse de consum divers
  36710000-1 │Consumabile
  36711000-8 │Truse de testare
  36712000-5 │Filtre
  36712100-6 │Cartuse cu filtru
  36712200-7 │Piese de uzura
  36713000-2 │Articole sanitare
  36720000-4 │Produse scutite de taxe
  36730000-7 │Produse de unica folosinţă
  36731000-4 │Articole de unica folosinţă
  36731100-5 │Prezervative
  36731200-6 │Obiecte personale
  36800000-9 │Articole pentru lucrări de artizanat şi de arta
  36810000-2 │Articole pentru lucrări de artizanat
  36820000-5 │Articole pentru lucrări de arta
  36821000-2 │Pensule de pictat
  36822000-9 │Creioane de desen
  36822100-0 │Creioane colorate
  36822200-1 │Cărbune pentru desen
  36822300-2 │Creta
  36822400-3 │Creioane pastel
  36900000-0 │Produse cu utilizare specială
  36910000-3 │Echipament de poliţie
  36911000-0 │Tinte de tir
  36912000-7 │Echipament antirevoltă
  36920000-6 │Produse reciclate
  36930000-9 │Dispozitive de siguranţă
  36931000-6 │Accesorii de siguranţă
  36932000-3 │Genti de siguranţă
  36933000-0 │Sigilii
  36934000-7 │Marcaje
               │Crotalii pentru animale
  36941000-9 │Crotalii pentru bovine
  36950000-5 │Cutii de compost
  36960000-8 │Jetoane
  36970000-1 │Cabine pentru vopsire
  36980000-4 │Borne de semnalizare pentru zapada
  37000000-8 │Materii prime secundare de recuperare
  37100000-9 │Materii prime secundare metalice de recuperare
  37200000-0 │Materii prime secundare nemetalice de recuperare
  40000000-2 │Electricitate, gaz, energie nucleara şi combustibili nucleari,
               │aburi, apa calda şi alte surse de energie
  40100000-3 │Electricitate
  40200000-4 │Gaz artificial
  40210000-7 │Gaz de huila sau gaze similare
  40220000-0 │Gaz pentru reţelele publice
  40300000-5 │Aburi, apa calda şi produse conexe
  40310000-8 │Apa calda
  40320000-1 │Aburi
  40330000-4 │Încălzire urbana
  40340000-7 │Încălzire la distanta
  40400000-6 │Energie solara
  40410000-9 │Panouri solare
  40420000-2 │Instalatie solara
  40500000-7 │Combustibili nucleari
  40510000-0 │Uraniu
  40520000-3 │Plutoniu
  40530000-6 │Materiale radioactive
  40540000-9 │Radioizotopi
  41000000-9 │Apa captata şi epurata
  41100000-0 │Apa naturala bruta
  41110000-3 │Apa potabilă
  41120000-6 │Apa nepotabila
  45000000-7 │Lucrări de construcţie
  45100000-8 │Lucrări de pregătire a şantierului
  45110000-1 │Lucrări de demolare de clădiri şi de terasament
  45111000-8 │Lucrări de demolare, de pregătire şi de degajare a şantierului
  45111100-9 │Lucrări de demolare
  45111200-0 │Lucrări de pregătire şi de degajare a şantierului
  45111210-3 │Lucrări de demolare prin explozie şi lucrări de îndepărtare
               │ulterioară a rocilor
  45111211-0 │Lucrări de demolare prin explozie
  45111212-7 │Lucrări de îndepărtare a rocilor
  45111213-4 │Lucrări de degajare a şantierului
  45111214-1 │Lucrări de îndepărtare a molozului
  45111220-6 │Lucrări de îndepărtare a vegetatiei arbustive
  45111230-9 │Lucrări de stabilizare a solului
  45111240-2 │Lucrări de drenare a solului
  45111250-5 │Lucrări de cercetare a solului
  45111260-8 │Lucrări de pregătire a santierelor miniere
  45111290-7 │Lucrări de pregătire a instalaţiilor
  45111291-4 │Lucrări de amenajare a terenului
  45112000-5 │Lucrări de excavare şi de terasament
  45112100-6 │Lucrări de sapare de santuri
  45112200-7 │Lucrări de decopertare a solului
  45112210-0 │Lucrări de decopertare a stratului vegetal
  45112300-8 │Lucrări de rambleiere şi de asanare a terenului
  45112310-1 │Lucrări de rambleiere
  45112320-4 │Lucrări de asanare a terenului
  45112330-7 │Lucrări de ameliorare a şantierului
  45112340-0 │Lucrări de decontaminare a solului
  45112350-3 │Lucrări de valorificare a terenurilor virane
  45112400-9 │Lucrări de excavare
  45112410-2 │Lucrări de sapare de gropi în cimitire
  45112420-5 │Lucrări de excavare de fundaţii
  45112440-1 │Lucrări colinare de terasament
  45112441-8 │Lucrări de taluzare
  45112500-0 │Lucrări de terasament
  45112600-1 │Lucrări de debleu şi rambleu
  45112700-2 │Lucrări de arhitectura peisagistica
  45113000-2 │Lucrări de şantier
  45120000-4 │Lucrări experimentale de sondare şi de foraj
  45121000-1 │Lucrări experimentale de sondare
  45122000-8 │Lucrări experimentale de foraj
  45200000-9 │Lucrări de construcţie completa sau parţială şi lucrări publice
  45210000-2 │Lucrări de construcţii
  45211000-9 │Lucrări de construcţie de imobile colective şi de case
               │individuale
  45211100-0 │Lucrări de construcţie de case
  45211200-1 │Adaposturi sociale
  45211300-2 │Case
  45211310-5 │Băi
  45211320-8 │Verande
  45211340-4 │Imobile colective
  45211341-1 │Apartamente
  45211350-7 │Clădiri multifunctionale
  45211360-0 │Dezvoltare urbana
  45212000-6 │Lucrări de construcţie de clădiri destinate activităţilor
               │sportive, culturale, de recreere şi de cazare, restaurante
  45212100-7 │Lucrări de construcţie de complexe pentru petrecerea timpului
               │liber
  45212110-0 │Centre de petrecere a timpului liber
  45212120-3 │Parcuri tematice
  45212130-6 │Parcuri de distractie
  45212140-9 │Instalatie de recreere
  45212150-2 │Cinema
  45212160-5 │Cazino
  45212170-8 │Clădiri de divertisment
  45212171-5 │Centre de divertisment
  45212172-2 │Centre de recreere
  45212180-1 │Case de bilete
  45212190-4 │Lucrări de protecţie împotriva razelor solare
  45212200-8 │Lucrări de construcţie de complexe sportive
  45212210-1 │Complexe sportive monovalente
  45212211-8 │Patinoar
  45212212-5 │Lucrări de construcţie de piscine
  45212220-4 │Complexe sportive polivalente
  45212221-1 │Lucrări de construcţie de structuri pentru terenuri de sport
  45212222-8 │Sala de gimnastica
  45212223-5 │Complexe sportive de iarna
  45212224-2 │Stadion
  45212225-9 │Palat al sporturilor
  45212290-5 │Lucrări de reparatie şi de întreţinere a complexelor sportive
  45212300-9 │Lucrări de construcţie de clădiri destinate activităţilor
               │artistice şi culturale
  45212310-2 │Lucrări de construcţie de centre de expoziţie
  45212311-9 │Galerie de arta
  45212312-6 │Centru de expoziţie
  45212313-3 │Muzeu
  45212320-5 │Lucrări de construcţie de clădiri destinate activităţilor
               │artistice
  45212321-2 │Auditoriu
  45212322-9 │Teatru
  45212330-8 │Biblioteca
  45212331-5 │Biblioteca multimedia
  45212340-1 │Sala de conferinţe
  45212350-4 │Clădiri de interes istoric sau arhitectural deosebit
  45212351-1 │Monument preistoric
  45212352-8 │Monument industrial
  45212353-5 │Palat
  45212354-2 │Castel
  45212360-7 │Clădiri religioase
  45212361-4 │Biserica
  45212400-0 │Hoteluri şi restaurante
  45212410-3 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru cazare
  45212411-0 │Hotel
  45212412-7 │Pensiune
  45212413-4 │Cazare de scurta durata
  45212420-6 │Lucrări de construcţie de restaurante şi complexe similare
  45212421-3 │Restaurant
  45212422-0 │Cantina
  45212423-7 │Cafenea
  45213000-3 │Lucrări de construcţie de clădiri comerciale, antrepozite şi
               │clădiri industriale, clădiri pentru activităţi de transport
  45213100-4 │Lucrări de construcţie de clădiri comerciale
  45213110-7 │Clădiri pentru magazine
  45213111-4 │Centru comercial
  45213112-1 │Mici magazine
  45213120-0 │Oficiu poştal
  45213130-3 │Banca
  45213140-6 │Piaţa
  45213141-3 │Piaţa acoperită
  45213142-0 │Piaţa în aer liber
  45213150-9 │Complex de birouri
  45213200-5 │Lucrări de construcţie de antrepozite şi clădiri industriale
  45213210-8 │Antrepozite frigorifice
  45213220-1 │Lucrări de construcţie de antrepozite
  45213221-8 │Depozite
  45213230-4 │Abator
  45213240-7 │Clădiri agricole
  45213241-4 │Hambar
  45213242-1 │Grajduri
  45213250-0 │Lucrări de construcţie de clădiri industriale
  45213251-7 │Unităţi industriale
  45213252-4 │Ateliere
  45213300-6 │Clădiri pentru activităţi de transport
  45213310-9 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru transportul rutier
  45213311-6 │Statie de autobuz
  45213312-3 │Parcare cu etaje
  45213313-0 │Clădire pentru instalaţii de serviciu
  45213314-7 │Parc de autobuze
  45213320-2 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru transportul feroviar
  45213321-9 │Gara feroviara
  45213322-6 │Terminal feroviar
  45213330-5 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru transportul aerian
  45213331-2 │Clădiri aeroportuare
  45213332-9 │Turn de control aeroportuar
  45213340-8 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru transportul pe apa
  45213341-5 │Terminal pentru feribot
  45213342-2 │Terminal Ro-Ro
  45213350-1 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru mijloace de transport
               │diverse
  45213351-8 │Hangar de întreţinere
  45213352-5 │Garaje de servicii
  45214000-0 │Lucrări de construcţie de instituţii de învăţământ şi centre de
               │cercetare
  45214100-1 │Lucrări de construcţie de grădiniţe
  45214200-2 │Lucrări de construcţie de instituţii şcolare
  45214210-5 │Şcoala primara
  45214220-8 │Şcoala gimnaziala
  45214230-1 │Şcoala specială
  45214300-3 │Lucrări de construcţii de instituţii de învăţământ superior
  45214310-6 │Colegiu profesional
  45214320-9 │Colegiu tehnic
  45214400-4 │Lucrări de construcţie de instituţii universitare
  45214410-7 │Politehnica
  45214420-0 │Amfiteatru
  45214430-3 │Laborator lingvistic
  45214500-5 │Lucrări de construcţie de centre de formare continua
  45214600-6 │Lucrări de construcţie de centre de cercetare
  45214610-9 │Laboratoare
  45214620-2 │Echipament de cercetare şi experimentare
  45214630-5 │Instalaţii ştiinţifice
  45214640-8 │Staţii meteorologice
  45214700-7 │Lucrări de construcţie de campusuri universitare
  45214800-8 │Construcţii de echipamente de formare profesională
  45215000-7 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru servicii sociale şi
               │sanitare, crematorii şi toalete publice
  45215100-8 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru servicii sanitare
  45215110-1 │Staţiune termala
  45215120-4 │Clădire pentru servicii medicale specializate
  45215130-7 │Clinica
  45215140-0 │Echipamente de spital
  45215141-7 │Sala de operaţii
  45215142-4 │Unitate de terapie intensiva
  45215143-1 │Sala de depistare şi de diagnosticare
  45215144-8 │Sali de depistare
  45215145-5 │Sala de fluoroscopie
  45215146-2 │Sala de patologie
  45215147-9 │Sala de medicina legală
  45215148-6 │Sala de cateterism
  45215200-9 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru servicii sociale
  45215210-2 │Lucrări de construcţie de adaposturi cu caracter social
  45215211-9 │Cămin de bătrâni
  45215212-6 │Azil de bătrâni
  45215213-3 │Centru de îngrijire
  45215214-0 │Case rezidentiale
  45215215-7 │Cămin de copii
  45215220-5 │Lucrări de construcţie de clădiri sociale, altele decât
               │adăposturile cu caracter social
  45215221-2 │Centru de asistenţa de zi
  45215222-9 │Centru civic
  45215300-0 │Crematoriu
  45215400-1 │Cimitir
  45215500-2 │Toalete publice
  45215510-5 │Reparare şi întreţinere a toaletelor publice
  45216000-4 │Lucrări de construcţie de instituţii de ordine publică sau de
               │clădiri pentru servicii de urgenta şi clădiri militare
  45216100-5 │Lucrări de construcţie de instituţii de ordine publică sau de
               │clădiri pentru servicii de urgenta
  45216110-8 │Lucrări de construcţie de instituţii de ordine publică
  45216111-5 │Secţie de poliţie
  45216112-2 │Tribunal
  45216113-9 │Închisoare
  45216114-6 │Clădiri parlamentare şi sali de reuniuni publice
  45216120-1 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru servicii de urgenta
  45216121-8 │Unitate de pompieri
  45216122-5 │Centru de ambulante
  45216123-2 │Post salvamont
  45216124-9 │Post salvamar
  45216125-6 │Clădire pentru servicii de urgenta
  45216126-3 │Post de garda de coasta
  45216127-0 │Post pentru servicii de salvare
  45216128-7 │Far
  45216200-6 │Lucrări de construcţie de clădiri şi instalaţii militare
  45216210-9 │Popota militară
  45216220-2 │Buncar militar
  45216230-5 │Adapost militar
  45216240-8 │Baraci
  45220000-5 │Lucrări de inginerie şi de construcţii
  45221000-2 │Lucrări de construcţie de poduri şi tuneluri, puţuri şi pasaje
               │subterane
  45221100-3 │Lucrări de construcţie de poduri
  45221110-6 │Pod
  45221111-3 │Pod rutier
  45221112-0 │Pod feroviar
  45221113-7 │Pasarela pentru pietoni
  45221114-4 │Pod de fier
  45221115-1 │Pod de oţel
               │Subtraversare
  45221117-5 │Pod-bascula
  45221118-2 │Pod pentru conducte
  45221119-9 │Renovare de poduri
  45221120-9 │Viaduct
  45221121-6 │Viaduct rutier
  45221122-3 │Viaduct feroviar
  45221200-4 │Lucrări de construcţie de tuneluri, puţuri şi pasaje subterane
  45221210-7 │Excavaţii acoperite sau parţial acoperite
  45221211-4 │Pasaj inferior
  45221212-1 │Pasaj subteran
  45221213-8 │Excavaţii feroviare acoperite sau parţial acoperite
  45221214-5 │Excavaţii rutiere acoperite sau parţial acoperite
  45221220-0 │Podeţe
  45221230-3 │Puţuri
  45221240-6 │Lucrări de construcţie de tuneluri
  45221241-3 │Tunel rutier
  45221242-0 │Tunel feroviar
  45221243-7 │Tunel pentru pietoni
  45221244-4 │Tunel pentru canal
  45221245-1 │Tunel subfluvial
  45221246-8 │Tunel submarin
  45221247-5 │Excavare de tuneluri
  45221248-2 │Consolidare de tuneluri
  45221250-9 │Lucrări subterane, altele decât tunelurile, puturile şi
               │pasajele subterane
  45222000-9 │Lucrări de construcţie pentru lucrări publice, altele decât
               │podurile, puturile şi pasajele subterane
  45222100-0 │Uzina de tratare a deşeurilor
  45222110-3 │Rampa de deşeuri
  45222200-1 │Lucrări de construcţii militare
  45222210-4 │Lucrări de inginerie militară
  45223000-6 │Structuri
  45223100-7 │Ansamblu de structuri metalice
  45223110-0 │Instalatie de structuri metalice
  45223200-8 │Lucrări de structura
  45223210-1 │Lucrări de structuri metalice
  45223220-4 │Lucrări de baza
  45223300-9 │Parcare
  45223310-2 │Parcare subterana
  45223320-5 │Parcare de tip "parcheaza şi călătoreşte"
  45223400-0 │Statie radar
  45223500-1 │Structuri din beton armat
  45223600-2 │Rigole cu crampoane
  45223700-3 │Zona de serviciu
  45223710-6 │Zona de serviciu autostradal
  45223720-9 │Staţii de benzina
  45223800-4 │Asamblare şi instalare de structuri prefabricate
  45223810-7 │Construcţii prefabricate
  45223820-0 │Elemente şi componente prefabricate
  45223821-7 │Elemente prefabricate
  45223822-4 │Componente prefabricate
  45230000-8 │Lucrări de construcţie de conducte, linii electrice şi de
               │comunicaţii, autostrăzi, şosele, aerodromuri şi cai ferate;
               │lucrări de nivelare
  45231000-5 │Lucrări de construcţie de conducte, linii electrice şi de
               │comunicaţii
  45231100-6 │Lucrări generale de construcţie de conducte
  45231110-9 │Pozare de conducte
  45231111-6 │Lucrări de demontare şi de înlocuire a conductelor
  45231112-3 │Instalare de reţea de conducte
  45231113-0 │Lucrări de înlocuire a conductelor
  45231200-7 │Lucrări de construcţie de conducte de ţiţei şi de gaz
  45231210-0 │Conducte de ţiţei
  45231220-3 │Gazoducte
  45231221-0 │Conducte de alimentare cu gaz
  45231222-7 │Gazometre
  45231223-4 │Lucrări auxiliare pentru distribuirea gazului
  45231300-8 │Lucrări de construcţie de conducte de apa şi de canalizare a
               │apelor uzate
  45231400-9 │Lucrări de construcţie de linii electrice
  45231500-0 │Lucrări de conducte de aer comprimat
  45231510-3 │Lucrări de posta pneumatica
  45231600-1 │Lucrări de construcţie de linii de comunicaţii
  45232000-2 │Lucrări auxiliare pentru conducte şi cabluri
  45232100-3 │Lucrări auxiliare pentru conducte de apa
  45232120-9 │Lucrări de irigatie
  45232121-6 │Canale de irigatie
  45232130-2 │Canalizare de ape pluviale
  45232140-5 │Conducte de încălzire urbana
  45232141-2 │Instalaţii de încălzire
  45232142-9 │Statie de transfer termic
  45232150-8 │Lucrări pentru conducte de alimentare cu apa
  45232151-5 │Renovarea conductelor de apa
  45232152-2 │Statie de pompare
  45232153-9 │Turn de apa
  45232200-4 │Lucrări auxiliare pentru linii electrice
  45232210-7 │Construcţie de linii suspendate
  45232220-0 │Statie electrica
  45232221-7 │Statie electrica de transformare
  45232300-5 │Lucrări de construcţie de linii telefonice şi de comunicaţii şi
               │lucrări auxiliare
  45232310-8 │Lucrări de construcţie de linii telefonice
  45232311-5 │Linii telefonice stradale pentru apeluri de urgenta
  45232320-1 │Linii de radiodifuziune prin cablu
  45232330-4 │Instalare de antene
  45232331-1 │Lucrări auxiliare de radiodifuziune
  45232332-8 │Lucrări auxiliare de telecomunicaţii
  45232340-7 │Staţii de baza de telefonie mobila
  45232400-6 │Lucrări de construcţie de canalizare de ape uzate
  45232410-9 │Lucrări de canalizare
  45232411-6 │Canalizare de ape uzate
  45232420-2 │Staţii de epurare a apelor uzate
  45232421-9 │Staţii de tratare a apelor uzate
  45232422-6 │Staţii de tratare a namolului
  45232423-3 │Staţii de pompare a apelor uzate
  45232424-0 │Emisare
  45232430-5 │Staţii de tratare a apei
  45232431-2 │Staţii de pompare a apelor reziduale
  45232440-8 │Lucrări de construcţie de conducte de ape uzate
  45232450-1 │Lucrări de construcţie de drenaje
  45232451-8 │Lucrări de drenaj şi lucrări de suprafaţa
  45232452-5 │Lucrări de drenaj
  45232453-2 │Canale de scurgere
  45232460-4 │Lucrări sanitare
  45232470-7 │Statie de transfer de deşeuri
  45233000-9 │Lucrări de construcţie, de fundaţie şi de imbracare a
               │autostrazilor şi a drumurilor
  45233100-0 │Lucrări de construcţie de autostrăzi şi drumuri
  45233110-3 │Lucrări de construcţie de autostrăzi
  45233120-6 │Lucrări de construcţie de drumuri
  45233121-3 │Lucrări de construcţie de drumuri principale
  45233122-0 │Drum de centura
  45233123-7 │Drum secundar
  45233124-4 │Artera principala
  45233125-1 │Intersectie de drumuri
  45233126-8 │Intersectie denivelata
  45233127-5 │Intersectie în T
  45233128-2 │Intersectie cu sens giratoriu
  45233129-9 │Intersectie
  45233130-9 │Lucrări de construcţie de drumuri naţionale
  45233131-6 │Lucrări de construcţie de drumuri naţionale suprainaltate
  45233139-3 │Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
  45233140-2 │Lucrări de drumuri
  45233141-9 │Lucrări de întreţinere a drumurilor
  45233142-6 │Lucrări de reparare a drumurilor
  45233144-0 │Pasaj superior
  45233150-5 │Lucrări de reducere a traficului
  45233160-8 │Drumuri şi alte suprafeţe pietruite
  45233161-5 │Trotuare
  45233162-2 │Piste de biciclete
  45233200-1 │Diverse lucrări de imbracare
  45233210-4 │Lucrări de imbracare a autostrazilor
  45233220-7 │Lucrări de imbracare a drumurilor
  45233221-4 │Lucrări de marcaj rutier
  45233222-1 │Lucrări de pavaj
  45233223-8 │Lucrări de reîmbrăcare a soselelor
  45233224-5 │Sosea cu doua benzi pe fiecare sens de circulaţie
  45233225-2 │Sosea cu o singura banda pe fiecare sens de circulaţie
  45233226-9 │Drum de acces
  45233227-6 │Drum de centura
  45233228-3 │Acoperire superficiala
  45233229-0 │Lucrări de întreţinere a acostamentelor
  45233250-6 │Lucrări de imbracare, altele decât pentru drumuri
  45233251-3 │Lucrări de reîmbrăcare
  45233252-0 │Lucrări de imbracare a strazilor
  45233253-7 │Lucrări de imbracare a trotuarelor
  45233260-9 │Cai de acces pentru pietoni
  45233261-6 │Pasaj superior pentru pietoni
  45233262-3 │Refugiu pentru pietoni
  45233270-2 │Lucrări de marcare a zonelor de parcare
  45233280-5 │Instalare de bariere rutiere
  45233290-8 │Instalare de indicatoare de circulaţie rutiera
  45233291-5 │Instalare de borne
  45233292-2 │Instalare de dispozitive de securitate
  45233293-9 │Instalare de mobilier stradal
  45233294-6 │Instalare de semnalizatoare rutiere
  45233300-2 │Lucrări de fundaţie pentru autostrăzi, şosele, drumuri şi
               │trotuare
  45233310-5 │Lucrări de fundaţie pentru autostrăzi
  45233320-8 │Lucrări de fundaţie pentru şosele
  45233330-1 │Lucrări de fundaţie pentru drumuri
  45233340-4 │Lucrări de fundaţie pentru trotuare
  45234000-6 │Lucrări de construcţie de cai ferate şi de sisteme de transport
               │pe cablu
  45234100-7 │Lucrări de construcţie de cai ferate
  45234110-0 │Cai ferate interurbane
  45234111-7 │Cai ferate urbane
  45234112-4 │Depou feroviar
  45234113-1 │Demolare de linii de cale ferată
  45234114-8 │Rambleu de cale ferată
  45234115-5 │Lucrări de semnalizare feroviara
  45234116-2 │Lucrări de construcţie a liniilor de cale ferată
  45234120-3 │Lucrări feroviare urbane
  45234121-0 │Lucrări pentru tramvai
  45234122-7 │Lucrări pentru metrou
  45234123-4 │Cale ferată parţial subterana
  45234124-1 │Transport feroviar subteran de pasageri
  45234125-8 │Statie de metrou
  45234126-5 │Lucrări de construcţie de linii de tramvai
  45234127-2 │Depou de tramvaie
  45234128-9 │Refugii de tramvai
  45234129-6 │Lucrări de construcţie de cai ferate urbane
  45234200-8 │Sisteme de transport pe cablu
  45234210-1 │Sisteme de transport pe cablu cu cabine
  45234220-4 │Teleschi
  45234230-7 │Telescaun
  45234240-0 │Sistem feroviar funicular
  45234250-3 │Teleferic
  45235000-3 │Lucrări de construcţie de aerodromuri, piste de decolare şi de
               │aterizare şi suprafeţe de manevrare
  45235100-4 │Lucrări de construcţie de aeroporturi
  45235110-7 │Lucrări de construcţie de aerodromuri
  45235111-4 │Pavare de aerodromuri
  45235200-5 │Lucrări de construcţie de piste de decolare şi de aterizare
  45235210-8 │Reîmbrăcare a pistei de decolare şi de aterizare
  45235300-6 │Lucrări de construcţie de suprafeţe de manevrare a aeronavelor
  45235310-9 │Pista de rulare
  45235311-6 │Pavare a pistei de rulare
  45235320-2 │Lucrări de construcţie de zone de stationare a aeronavelor
  45236000-0 │Lucrări de nivelare
  45236100-1 │Lucrări de nivelare pentru diverse activităţi sportive
  45236110-4 │Lucrări de nivelare a terenurilor de sport
  45236111-1 │Lucrări de nivelare a terenurilor de golf
  45236112-8 │Lucrări de nivelare a terenurilor de tenis
  45236113-5 │Lucrări de nivelare a hipodromurilor
  45236114-2 │Lucrări de nivelare a pistelor de atletism
  45236119-7 │Lucrări de reparare a terenurilor de sport
  45236200-2 │Lucrări de nivelare a instalaţiilor de recreere
  45236210-5 │Lucrări de nivelare a terenurilor de joaca pentru copii
  45236220-8 │Lucrări de nivelare a gradinilor zoologice
  45236230-1 │Lucrări de nivelare a gradinilor
  45236250-7 │Lucrări de nivelare a parcurilor
  45236290-9 │Lucrări de reparare a spaţiilor de recreere
  45236300-3 │Lucrări de nivelare a cimitirelor
  45240000-1 │Lucrări de construcţie de lucrări hidraulice
  45241000-8 │Lucrări de construcţie de porturi
  45241100-9 │Chei
  45241200-0 │Lucrări de construcţie în situ de terminale marine
  45241300-1 │Debarcader
  45241400-2 │Doc
  45241500-3 │Chei
  45241600-4 │Instalatie de echipament de iluminare portuara
  45242000-5 │Lucrări de construcţie de complexe de recreere nautica
  45242100-6 │Lucrări de construcţie de complexe de sport nautic
  45242110-9 │Lucrări de construcţie de rampe de lansare la apa
  45242200-7 │Port de ambarcatiuni
  45242210-0 │Port de iahturi
  45243000-2 │Lucrări de apărare de coasta
  45243100-3 │Lucrări de protecţie a falezelor
  45243110-6 │Lucrări de consolidare a falezelor
  45243200-4 │Diguri sparge-val
  45243300-5 │Diguri de larg
  45243400-6 │Lucrări de consolidare a plajelor
  45243500-7 │Lucrări de apărare maritima
  45243510-0 │Diguri de apărare
  45243600-8 │Perete de chei
  45244000-9 │Lucrări de construcţie maritima
  45244100-0 │Instalaţii maritime
  45246000-3 │Lucrări de regularizare a cursurilor de apa şi a viiturilor
  45246100-4 │Construcţie de pereţi de cursuri de apa
  45246200-5 │Lucrări de protecţie a malurilor
  45246400-7 │Lucrări de prevenire a inundaţiilor
  45246410-0 │Lucrări de întreţinere a digurilor de protecţie împotriva
               │inundaţiilor
  45246500-8 │Promenada
  45246510-1 │Pasarela de lemn
  45247000-0 │Lucrări de construcţie de baraje, canale, canale de irigatie şi
               │apeducte
  45247100-1 │Lucrări de construcţie de cai navigabile
  45247110-4 │Construcţie de canale
  45247111-1 │Canal de irigatie
  45247112-8 │Canal de drenaj
  45247120-7 │Cai navigabile, altele decât canale
  45247130-0 │Apeduct
  45247200-2 │Lucrări de construcţie de baraje şi de structuri fixe similare
  45247210-5 │Baraj
  45247211-2 │Perete de baraj
  45247212-9 │Lucrări de consolidare a barajelor
  45247220-8 │Deversor
  45247230-1 │Stavilar
  45247240-4 │Baraj static
  45247270-3 │Lucrări de construcţie de rezervoare
  45248000-7 │Lucrări de construcţie de structuri hidromecanice
  45248100-8 │Ecluze de canal
  45248200-9 │Docuri uscate
  45248300-0 │Docuri plutitoare
  45248400-1 │Debarcadere
  45248500-2 │Baraje mobile
  45250000-4 │Lucrări de construcţie de uzine, de exploatări miniere şi de
               │uzine de fabricaţie şi de construcţii pentru industria
               │petrolului şi a gazului
  45251000-1 │Lucrări de construcţie de centrale electrice şi de centrale
               │termice
  45251100-2 │Lucrări de construcţie de centrale electrice
  45251110-5 │Centrala nucleara
  45251111-2 │Reactor nuclear
  45251120-8 │Hidrocentrala
  45251130-1 │Centrala maree-motrica
  45251140-4 │Centrala termica
  45251141-1 │Centrala electrica geotermala
  45251142-8 │Centrala electrica pe bază de lemn
  45251143-5 │Uzina generatoare de aer comprimat
  45251150-7 │Turn de răcire
  45251160-0 │Instalaţii cu energie eoliana
  45251200-3 │Centrala termica
  45251210-6 │Centrala combinata termoelectrica
  45251220-9 │Centrala de cogenerare
  45251230-2 │Centrala generatoare de aburi
  45251240-5 │Centrala generatoare de energie alimentata cu biogaz
  45251250-8 │Centrala termica urbana
  45252000-8 │Lucrări de construcţie de staţii de tratare a apelor uzate, de
               │staţii de epurare şi de staţii de incinerare a deşeurilor
               │menajere
  45252100-9 │Statie de epurare
  45252110-2 │Centrala mobila
  45252120-5 │Statie de tratare a apelor
  45252121-2 │Instalaţii de sedimentare
  45252122-9 │Bazine de fermentare pentru ape uzate
  45252123-6 │Instalaţii de ciuruire a agregatelor
  45252124-3 │Lucrări de dragare şi de pompare
  45252125-0 │Lucrări de anrocament
  45252126-7 │Statie de tratare a apei potabile
  45252127-4 │Statie de tratare a apelor reziduale
  45252130-8 │Echipament pentru staţii de epurare a deversarilor din canalizari
  45252140-1 │Statie de deshidratare a namolului
  45252150-4 │Statie de manipulare a carbunelui
  45252200-0 │Echipament pentru staţii de epurare
  45252210-3 │Statie de epurare a apei
  45252300-1 │Statie de incinerare a deşeurilor menajere
  45253000-5 │Lucrări de construcţie de staţii de prelucrare chimica
  45253100-6 │Statie de demineralizare
  45253200-7 │Statie de desulfurare
  45253300-8 │Statie de distilare sau de corectare
  45253310-1 │Statie de distilare a apei
  45253320-4 │Staţii de distilare a alcoolului
  45253400-9 │Lucrări de construcţie de uzine petrochimice
  45253500-0 │Lucrări de construcţie de fabrici de medicamente
  45253600-1 │Statie de deionizare
  45253700-2 │Statie de digestie
  45253800-3 │Statie de compostare
  45254000-2 │Lucrări de construcţie pentru sectoarele extractiv şi
               │manufacturier
  45254100-3 │Lucrări de construcţie de exploatări miniere
  45254110-6 │Gura de put
  45254200-4 │Lucrări de construcţie de uzine de fabricaţie
  45255000-9 │Lucrări de construcţie pentru industria petrolului şi a gazului
  45255100-0 │Platforme de producţie
  45255110-3 │Puţuri
  45255120-6 │Instalaţii pentru platforme
  45255121-3 │Instalaţii de suprafaţa
  45255200-1 │Rafinarie de petrol
  45255210-4 │Terminal petrolier
  45255300-2 │Terminal de gaz
  45255400-3 │Lucrări de fabricaţie
  45255410-6 │Lucrări de fabricaţie pe platforme marine
  45255420-9 │Lucrări de fabricaţie la sol
  45255430-2 │Demolare de platforme petroliere
  45255500-4 │Lucrări de forare şi de explorare
  45255600- │Tuburi în spirala pentru puţuri
  45255700-6 │Statie de gazeificare a carbunelui
  45255800-7 │Unitate producătoare de gaz
  45259000-7 │Lucrări de reparare şi de întreţinere a statiilor
  45259100-8 │Lucrări de reparare şi de întreţinere a statiilor de epurare a
               │apelor reziduale
  45259200-9 │Lucrări de reparare şi de întreţinere a statiilor de purificare
  45259300-0 │Lucrări de reparare şi de întreţinere a centralelor termice
  45259900-6 │Lucrări de modernizare a statiilor
  45260000-7 │Lucrări de acoperire şi alte lucrări speciale de construcţie
  45261000-4 │Lucrări de sarpanta şi de învelitori şi lucrări conexe
  45261100-5 │Lucrări de sarpanta
  45261200-6 │Lucrări de acoperire şi de vopsire a invelitorii acoperişului
  45261210-9 │Lucrări la invelitoarea acoperişului
  45261211-6 │Lucrări de acoperire cu tigla
  45261212-3 │Lucrări de acoperire cu plăci de ardezie
  45261213-0 │Lucrări de acoperire cu plăci metalice
  45261214-7 │Lucrări de acoperire cu sindrile bituminoase
  45261220-2 │Lucrări de vopsire a acoperişului şi alte lucrări de acoperire
  45261221-9 │Lucrări de vopsire a acoperişului
  45261222-6 │Lucrări de acoperire cu ciment
  45261300-7 │Lucrări de hidroizolare şi de instalare de burlane
  45261310-0 │Lucrări de hidroizolare
  45261320-3 │Lucrări de instalare de burlane
  45261400-8 │Lucrări de captusire
  45261410-1 │Lucrări de izolatie a acoperişului
  45261420-4 │Lucrări de impermeabilizare
  45261900-3 │Lucrări de reparare şi întreţinere a acoperişurilor
  45261910-6 │Reparare de acoperisuri
  45261920-9 │Întreţinere de acoperisuri
  45262000-1 │Lucrări speciale de construcţie, altele decât lucrările de
               │acoperire
  45262100-2 │Lucrări de instalare de eşafodaje
  45262110-5 │Lucrări de demontare de eşafodaje
  45262120-8 │Lucrări de montare a esafodajelor
  45262200-3 │Lucrări de fundaţie şi de forare de puţuri de apa
  45262210-6 │Lucrări de fundaţie
  45262211-3 │Instalare de piloti
  45262212-0 │Lucrări de consolidare a gropilor de fundaţie
  45262213-7 │Tehnica pereţilor subtiri
  45262220-9 │Forare de puţuri de apa
  45262300-4 │Lucrări de betonare
  45262310-7 │Lucrări de structura din beton armat
  45262311-4 │Lucrări de structura de baza din beton
  45262320-0 │Sape
  45262321-7 │Lucrări de sapa
  45262330-3 │Lucrări de reparare a structurilor din beton
  45262340-6 │Lucrări de injectare cu ciment
  45262350-9 │Lucrări de structura din beton nearmat
  45262360-2 │Lucrări de cimentare
  45262370-5 │Servicii de acoperire cu beton
  45262400-5 │Lucrări de asamblare a structurilor metalice
  45262410-8 │Lucrări de asamblare a structurilor metalice pentru construcţii
  45262420-1 │Lucrări de asamblare a structurilor metalice pentru structuri
  45262421-8 │Lucrări de amaraj pe mare
  45262422-5 │Lucrări de foraj submarin
  45262423-2 │Lucrări de construcţie de poduri
  45262424-9 │Lucrări de construcţie de module marine
  45262425-6 │Lucrări de fabricare de izolaţii
  45262426-3 │Lucrări de fabricare de piloti
  45262500-6 │Lucrări de zidărie şi de zidire
  45262510-9 │Zidărie de piatra
  45262511-6 │Fasonare de pietre
  45262512-3 │Zidărie de piatra de construcţii
  45262520-2 │Lucrări de zidire
  45262521-9 │Zidărie de fatada
  45262522-6 │Lucrări de zidărie
  45262600-7 │Diverse lucrări specializate de construcţie
  45262610-0 │Coşuri industriale
  45262620-3 │Pereţi de sustinere
  45262630-6 │Construcţie de furnale
  45262640-9 │Lucrări de ameliorare a mediului
  45262650-2 │Lucrări de acoperire metalică
  45262660-5 │Lucrări de inlaturare a azbestului
  45262700-8 │Lucrări de modificare a clădirilor
  45262800-9 │Lucrări de extindere a clădirilor
  45300000-0 │Lucrări de instalaţii pentru clădiri
  45310000-3 │Lucrări de instalaţii electrice
  45311000-0 │Lucrări de cablare şi conexiuni electrice
  45311100-1 │Lucrări de cablare electrica
  45311200-2 │Lucrări de conexiuni electrice
  45312000-7 │Lucrări de instalare de sisteme de alarma şi de antene
  45312100-8 │Lucrări de instalare de sisteme de alarma împotriva incendiilor
  45312200-9 │Lucrări de instalare de sisteme de alarma antiefractie
  45312300-0 │Lucrări de instalare de antene
  45312310-3 │Lucrări de protecţie împotriva fulgerelor
  45312311-0 │Lucrări de instalare de paratrasnete
  45312320-6 │Lucrări de instalare de antene de televiziune
  45312330-9 │Lucrări de instalare de antene radio
  45313000-4 │Lucrări de instalare de ascensoare şi de scări rulante
  45313100-5 │Lucrări de instalare de ascensoare
  45313200-6 │Lucrări de instalare de scări rulante
  45313210-9 │Lucrări de instalare de trotuare rulante
  45314000-1 │Instalare de echipament de telecomunicaţii
  45314100-2 │Instalare de centrale telefonice
  45314120-8 │Instalare de comutatoare telefonice standard
  45314200-3 │Instalare de linii telefonice
  45314300-4 │Instalare de infrastructuri de cabluri
  45314310-7 │Instalare de cabluri
  45314320-0 │Instalare de cabluri de reţele informatice
  45315000-8 │Lucrări de instalare de echipamente de încălzire şi de alte
               │echipamente electrice pentru clădiri
  45315100-9 │Lucrări de electrotehnica
  45315200-0 │Lucrări pentru turbine
  45315300-1 │Instalaţii de distribuţie de energie electrica
  45315400-2 │Instalaţii de înaltă tensiune
  45315500-3 │Instalaţii de tensiune medie
  45315600-4 │Instalaţii de joasa tensiune
  45315700-5 │Lucrări de instalare de statie de comutare
  45316000-5 │Lucrări de instalare de sisteme de iluminare şi de semnalizare
  45316100-6 │Instalare de echipament de iluminare exterioară
  45316110-9 │Instalare de echipament de iluminare stradala
  45316200-7 │Instalare de echipament de semnalizare
  45316210-0 │Instalare de echipament de monitorizare a traficului rutier
  45316211-7 │Instalare de indicatoare de circulaţie rutiera
  45316212-4 │Instalare de semafoare
  45316213-1 │Instalare de balizaje
  45316220-3 │Instalare de echipament de semnalizare aeroportuara
  45316230-6 │Instalare de echipament de semnalizare portuara
  45317000-2 │Alte lucrări de instalare electrica
  45317100-3 │Lucrări de instalare electrica de echipament de pompare
  45317200-4 │Lucrări de instalare electrica de transformatoare
  45317300-5 │Lucrări de instalare electrica de aparate de distribuţie
  45317400-6 │Lucrări de instalare electrica de echipament de filtrare
  45320000-6 │Lucrări de izolare
  45321000-3 │Lucrări de izolare termica
  45323000-7 │Lucrări de izolare acustica
  45324000-4 │Lucrări de ipsos
  45330000-9 │Lucrări de instalaţii de apa şi canalizare şi lucrări de
               │instalaţii sanitare
  45331000-6 │Lucrări de instalare de echipamente de încălzire, de ventilare
               │şi de aer condiţionat
  45331100-7 │Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrala
  45331110-0 │Lucrări de instalare de boilere
  45331200-8 │Lucrări de instalare de echipament de ventilare şi de aer
               │condiţionat
  45331210-1 │Lucrări de instalare de echipament de ventilare
  45331211-8 │Lucrări de instalare de echipament de ventilare exterioară
  45331220-4 │Lucrări de instalare de echipament de aer condiţionat
  45331221-1 │Lucrări de instalare de echipament de climatizare parţială
  45331230-7 │Lucrări de instalare de echipament de răcire
  45331231-4 │Lucrări de instalare de echipament frigorific
  45332000-3 │Lucrări de instalaţii de apa şi canalizare şi de conducte de
               │evacuare
  45332200-5 │Lucrări de instalare de echipamente pentru distribuţia apei
  45332300-6 │Lucrări de instalare de conducte de evacuare
  45332400-7 │Lucrări de instalare de echipamente sanitare
  45333000-0 │Lucrări de instalare de gaz
  45333100-1 │Lucrări de instalare de regulatoare de gaz
  45333200-2 │Lucrări de instalare de contoare de gaz
  45340000-2 │Lucrări de instalare de garduri, de balustrade şi de dispozitive
               │de siguranţă
  45341000-9 │Montare de balustrade
  45342000-6 │Montare de garduri
  45343000-3 │Lucrări de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor
  45343100-4 │Lucrări de ignifugare
  45343200-5 │Lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor
  45343210-8 │Lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor
               │cu CO(2)
  45343220-1 │Lucrări de instalare de extinctoare
  45343230-4 │Lucrări de instalare de sisteme de aspersiune
  45350000-5 │Instalaţii mecanice
  45351000-2 │Lucrări de instalare de inginerie mecanică
  45400000-1 │Lucrări de finisare a construcţiilor
  45410000-4 │Lucrări de tencuire
  45420000-7 │Lucrări de tâmplărie şi de dulgherie
  45421000-4 │Lucrări de tâmplărie
  45421100-5 │Instalare de uşi, ferestre şi elemente conexe
  45421110-8 │Instalare de tocuri de uşi şi rame de ferestre metalice
  45421111-5 │Instalare de tocuri de uşi metalice
  45421112-2 │Instalare de rame de ferestre metalice
  45421113-9 │Instalare de praguri metalice
  45421114-6 │Instalare de uşi metalice
  45421115-3 │Instalare de ferestre metalice
  45421120-1 │Instalare de tocuri de uşi şi de rame de ferestre din plastic
  45421121-8 │Instalare de tocuri de uşi din plastic
  45421122-5 │Instalare de rame de ferestre din plastic
  45421123-2 │Instalare de praguri din plastic
  45421124-9 │Instalare de uşi din plastic
  45421125-6 │Instalare de ferestre din plastic
  45421130-4 │Instalare de tocuri de uşi şi de rame de ferestre din lemn
  45421131-1 │Instalare de tocuri de uşi din lemn
  45421132-8 │Instalare de rame de ferestre din lemn
  45421133-5 │Instalare de praguri din lemn
  45421134-2 │Instalare de uşi din lemn
  45421135-9 │Instalare de ferestre din lemn
  45421140-7 │Instalare de tâmplărie metalică, cu excepţia uşilor şi a
               │ferestrelor
  45421141-4 │Lucrări de compartimentare
  45421142-1 │Instalare de obloane
  45421143-8 │Lucrări de instalare de jaluzele
  45421144-5 │Lucrări de instalare de copertine
  45421145-2 │Lucrări de instalare de storuri
  45421146-9 │Lucrări de instalare de plafoane suspendate
  45421147-6 │Instalare de grilaje
  45421148-3 │Instalare de porţi
  45421150-0 │Lucrări de instalare de tâmplărie nemetalica
  45421151-7 │Instalare de bucatarii echipate
  45421152-4 │Instalare de pereţi despartitori
  45421153-1 │Instalare de mobilier incorporat
  45421160-3 │Feronerie
  45422000-1 │Lucrări de dulgherie
  45422100-2 │Lucrări în lemn
  45430000-0 │Lucrări de imbracare a podelelor şi a pereţilor
  45431000-7 │Lucrări de imbracare cu dale
  45431100-8 │Lucrări de imbracare cu dale a podelelor
  45431200-9 │Lucrări de imbracare cu dale a pereţilor
  45432000-4 │Lucrări de montare de acoperitoare pentru podele şi pereţi şi
               │lucrări de tapetare
  45432100-5 │Lucrări de montare de imbracaminti pentru podele
  45432110-8 │Lucrări de imbracare a podelelor
  45432111-5 │Lucrări de montare de îmbrăcăminte flexibila pentru podele
  45432112-2 │Pavare
  45432113-9 │Parchetare
  45432114-6 │Lucrări de imbracare a podelelor cu lemn
  45432120-1 │Lucrări de instalare de podele false
  45432121-8 │Podele pentru sali de informatica
  45432130-4 │Lucrări de imbracare a podelelor
  45432200-6 │Lucrări de imbracare şi de tapetare a pereţilor
  45432210-9 │Lucrări de imbracare a pereţilor
  45432220-2 │Lucrări de tapetare a pereţilor
  45440000-3 │Lucrări de vopsitorie şi de montare de geamuri
  45441000-0 │Lucrări de montare de geamuri
  45442000-7 │Lucrări de aplicare de acoperitoare de protecţie
  45442100-8 │Lucrări de vopsire
  45442110-1 │Lucrări de vopsire a construcţiilor
  45442120-4 │Lucrări de vopsire şi de imbracare de protecţie a structurilor
  45442121-1 │Lucrări de vopsire a structurilor
  45442180-2 │Lucrări de revopsire
  45442190-5 │Lucrări de decapare
  45442200-9 │Lucrări de aplicare de îmbrăcăminte anticoroziva
  45442210-2 │Lucrări de galvanizare
  45442300-0 │Servicii de protecţie a suprafeţelor
  45450000-6 │Alte lucrări de finisare a construcţiilor
  45451000-3 │Lucrări decorative
  45451100-4 │Lucrări ornamentale
  45451200-5 │Lucrări de montare de lambriuri
  45451300-6 │Grădini interioare
  45452000-0 │Lucrări de curăţire exterioară a clădirilor
  45452100-1 │Lucrări de curăţire exterioară a clădirilor prin sablare
  45453000-7 │Lucrări de reparaţii generale şi de renovare
  45453100-8 │Lucrări de renovare
  45454000-4 │Lucrări de restructurare
  45454100-5 │Lucrări de restaurare
  45500000-2 │Închiriere de utilaje şi de echipament de construcţie şi de
               │lucrări publice cu operator
  45510000-5 │Închiriere de macarale cu operator
  45520000-8 │Închiriere de echipament de terasament cu operator
  50000000-5 │Servicii de reparare, de întreţinere şi de instalare
  50100000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a
               │echipamentelor aferente şi servicii conexe
  50110000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a
               │echipamentelor conexe
  50111000-6 │Servicii de gestionare, de reparare şi de întreţinere a
               │parcurilor de vehicule
  50111100-7 │Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule
  50111110-0 │Servicii de asistenţa pentru parcurile de vehicule
  50112000-3 │Servicii de reparare şi întreţinere a automobilelor
  50112100-4 │Servicii de reparare a automobilelor
  50112110-7 │Servicii de reparare a caroseriilor de vehicule
  50112111-4 │Servicii de reparare a caroseriilor
  50112120-0 │Servicii de înlocuire a parbrizelor
  50112200-5 │Servicii de întreţinere a automobilelor
  50112300-6 │Servicii de spalare a automobilelor şi servicii similare
  50113000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a autobuzelor