HOTĂRÂRE nr. 214 din 17 martie 2010
privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mănăstirii Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2), al art. 17 şi 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Datele de identificare a terenului înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F. 152133 se modifică conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Se aprobă transmiterea terenului aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexă, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mănăstirii Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava.
  (2) Darea în folosinţă gratuită se face pentru o perioadă de 49 de ani.


  Articolul 3

  Anexele nr. 3 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în conformitate cu prevederile art. 2.


  Articolul 4

  Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Secretarul de Stat pentru Culte,
  Nicolae Adrian Lemeni,
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 17 martie 2010.
  Nr. 214.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a terenului aflat în proprietatea publică a statului, care se
  transmite din administrarea Ministerului Agriculturii şi
  Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului în administrarea
  Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a
  Mănăstirii Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei
  şi Rădăuţilor, judeţul Suceava
  *Font 8*
  ───────┬─────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────┐
         │ │ Date de identificare │ Situaţia juridică │ │
   Nr. │Denumirea├────────────────────┬────────┬──────────┼───────────────────────┬────────┤ │
   M.F. │ │ Descriere │Veci- │ Adresa │ Baza │În │ Tipul │
         │ │ tehnică │nătăţi │ │ legală │adminis-│ bunului│
         │ │ │ │ │ │trare/ │ │
         │ │ │ │ │ │conce- │ │
         │ │ │ │ │ │siune │ │
  ───────┼─────────┼────────────────────┼────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼─────────┤
   152133│Teren │Suprafaţa - 14,40 ha│ │Comuna │Hotărârea Guvernului │ În │ │
         │ │Parcele: A 429/1 - │ │Gălăneşti,│nr. 155/2006 │adminis-│ Imobil │
         │ │1,61 ha şi A 429/2 -│ │judeţul │Protocol nr. 1.535/2006│trare │ │
         │ │ 12,79 ha │ │Suceava │Hotărârea Guvernului │ │ │
         │ │ │ │ │nr. 1.100/2008 │ │ │
         │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │ │
         │ │ │ │ │nr. 1.609/2009 │ │ │
  ───────┴─────────┴────────────────────┴────────┴──────────┴───────────────────────┴────────┴─────────┘

  -------------