DECRET nr. 504 din 17 octombrie 1957
privind producţia, vînzarea, circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 21 octombrie 1957
  Articolul 1

  Fabricarea spirtului, lichiorurilor, băuturilor alcoolice preparate din spirt, vermutului, vinului spumos gazificat, berei, precum şi drojdiei comprimate, se face numai în întreprinderile industriale ale Ministerului Industriei Bunurilor de Consum.
  Fabricarea distilatului de vin, sampaniei şi a vinului licoros, se va face de întreprinderile industriale ale Ministerului Industriei Bunurilor de Consum şi de către staţiunile experimentale viticole de stat şi gospodării agricole de stat.
  Fabricarea rachiurilor naturale se face la instalaţiile de fabricat rachiu aparţinînd întreprinderilor industriale ale Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, precum şi la cazanele aparţinînd unităţilor de stat, aşezămintelor de orice fel, gospodariilor agricole colective, cooperativelor agricole de producţie, cooperativelor de consum, intovarasirilor agricole şi gospodariilor individuale pentru care s-au obţinut autorizaţii de funcţionare în condiţiile prevăzute în prezentul Decret.


  Articolul 2

  Vinificarea strugurilor se poate face numai de către întreprinderile şi organizaţiilor economice socialiste care au sarcini de plan în acest scop şi de către cultivatorii de vii din producţia proprie de struguri.


  Articolul 3

  Autorizaţiile de funcţionare pentru cazanele de fabricat rachiuri naturale aparţinînd deţinătorilor de cazane prevăzuţi la art. 1 alin. 3, în afară de distileriile aparţinînd Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, se vor acorda la cerere de către comitetele executive ale sfaturilor populare comunale sau orăşeneşti, conform instrucţiunilor date de Ministerul Industriei Bunurilor de Consum.


  Articolul 4

  Gospodăriile agricole colective, cooperativele agricole de producţie, intovarasirile agricole şi gospodăriile individuale, deţinătoare de cazane pentru fabricat rachiuri naturale, care au autorizaţie de funcţionare, vor tine într-un registru evidenta producţiei proprii, precum şi a fiecărui producător care fabrica rachiuri naturale la cazanele respective. Acestea vor comunică zilnic comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale sau orăşeneşti respective, cantităţile de rachiuri naturale produse, precum şi uiumul realizat.
  Unităţile de stat, cooperativele de consum şi aşezămintele de orice fel, care au cazane de fabricat rachiuri naturale sau distilerii proprii, care fac şi prestări de serviciu pentru diversi producători, vor tine separat de evidenta producţiei proprii, aceeaşi evidenta şi vor comunică aceleaşi date prevăzute la alineatul de mai sus şi pentru producţia realizată din prestări de servicii.
  Deţinătorii de instalaţii de fabricat rachiuri naturale prevăzuţi în prezentul articol sînt obligaţi sa retina şi sa predea unităţilor Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, cantităţile de uium, precum şi cele care reprezintă sarcinile de vînzare ce se vor stabili prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.


  Articolul 5

  Gospodăriile agricole individuale, intovarasirile agricole, cooperativele agricole de producţie, gospodăriile agricole colective şi aşezămintele de orice fel cultivatoare de vii şi livezi, au sarcina de a vinde statului, prin unităţile Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, struguri sau vin şi rachiuri naturale, în cantităţile şi în condiţiile stabilite prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.
  Gospodăriile agricole de stat sau alte unităţi ale statului deţinătoare de vii şi livezi, vor valorifica produsele lor potrivit normelor stabilite prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.
  Întreprinderile de stat şi cooperativele de consum care fabrica rachiuri naturale, vor preda unităţilor Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, întreaga producţie obţinută la preţurile stabilite prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.


  Articolul 6

  Producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. 1 din prezentul Decret, sînt obligaţi sa declare întreaga cantitate de vin şi rachiuri naturale realizată, la comitetele executive ale sfaturilor populare ale comunelor sau oraşelor pe teritoriul cărora s-a obţinut producţia, în termen de 5 zile de la obţinerea acesteia.
  De asemenea, producătorii arătaţi mai sus, vor declara în termen de 10 zile de la data prezentului Decret aceloraşi organe cantităţile de vin şi rachiuri naturale existente în depozitul lor la acea data.


  Articolul 7

  Stabilirea sarcinilor de vînzare a strugurilor sau vinului pe fiecare producător în parte, întocmirea şi inminarea obligaţiunilor de vînzare, se face de către organele împuternicite ale Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, împreună cu comitetele executive ale sfaturilor populare comunale sau orăşeneşti.


  Articolul 8

  Contractarea strugurilor de vinificare, a vinurilor şi rachiurilor naturale din disponibilul producătorilor, pentru fondul centralizat al statului, se face potrivit Hotărîrii Consiliului de Miniştri.


  Articolul 9

  Gospodăriile individuale, intovarasirile agricole, cooperativele agricole de producţie, gospodăriile agricole colective şi aşezămintele de orice fel, deţinătoare de livezi, pomi fructiferi şi vii, pot sa vinda către consumatori, în condiţiile prevăzute în prezentul Decret, rachiurile naturale şi vinul rămas disponibil, după îndeplinirea obligaţiilor către stat.
  Vînzarea se poate face numai la locul de producţie sau la domiciliul producătorilor.


  Articolul 10

  Se interzice vînzarea de către producătorii arătaţi la art. 9 a vinului şi rachiurilor naturale, în magazine sau localuri proprii de consum. De asemenea, se interzice comerţul particular cu aceste produse sub orice formă.


  Articolul 11

  Comitetele executive ale sfaturilor populare comunale sau orăşeneşti vor elibera producătorilor la începutul fiecărui an agricol, un certificat de producător, cu care se va face dovada de producător.


  Articolul 12

  Vinul şi rachiurile naturale obţinute de producătorii prevăzuţi la art. 9. precum şi cele aflate în depozitul producătorilor la data prezentului Decret sînt supuse unor taxe ce se vor stabili prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.
  Aşezarea taxelor se face de către organele comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale sau orăşeneşti, pe teritoriul cărora se realizează producţia.


  Articolul 13

  Sînt scutite de taxe:
  a) cantităţile predate statului, pe bază de obligaţiuni de vînzare şi contractare;
  b) cantităţile pentru consum propriu stabilite prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.


  Articolul 14

  Taxele sînt anuale (1 iulie-30 iunie ale anului următor) şi se plătesc de producători trimestrial pînă la 10 a primei luni din fiecare trimestru.
  Neplata taxelor la termenele prevăzute atrage aplicarea unor penalităţi de întîrziere ce se vor stabili prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.


  Articolul 15

  Nerespectarea dispoziţiunilor prevăzute la art. 1, 4, 6, 9 alin. 2 şi 10, se sancţionează potrivit legii penale.
  Neîndeplinirea obligaţiei rezultind din sarcinile de vînzare prevăzute la art. 5 alin. 1, înregistrările nereale şi declaraţiile nesincere făcute de către deţinătorii de cazane sau producători, precum şi distrugerea registrului de evidenta a producţiei prevăzut de art. 4 se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de art. 268 (vezi 27) cod penal.


  Articolul 16

  Cantităţile de vin şi rachiuri naturale şi ambalajele, ce vor face obiectul infracţiunilor la prezentul Decret sînt supuse confiscării.
  Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4, atrage confiscarea întregii producţii de rachiu aparţinînd deţinătorului de cazan sau de distilerie.
  Confiscarea, în cazurile prevăzute de alineatele de mai sus, se pronunţa de instanţele judecătoreşti, odată cu condamnarea.


  Articolul 17

  Constatarea infracţiunilor la prezentul Decret se va face în afară de organele de ancheta penală şi de către comitetele executive ale sfaturilor populare, de organele Militiei, precum şi de către salariaţii Ministerului Finanţelor şi Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, împuterniciţi în acest scop.


  Articolul 18

  Decretul nr. 286/1952, republicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române nr. 37 din 1 octombrie 1953, pentru fabricarea, identificarea, achiziţionarea, circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice, se abroga.
  -------------------------