LEGE nr. 540 din 27 septembrie 2002
privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 3 octombrie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt organizaţii cu caracter civic, persoane juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentale, apolitice, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuala şi de asistenţa socială.


  Articolul 2

  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se realizează în baza prevederilor referitoare la asociaţii din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.


  Articolul 3

  Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi în condiţiile Legii nr. 13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor îşi păstrează personalitatea juridică legal dobandita. Acestor case de ajutor reciproc ale pensionarilor li se aplică, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regimul juridic prevăzut de aceasta.


  Articolul 4

  Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui prin exercitarea dreptului la libera asociere a următoarelor categorii de persoane:
  a) pensionării, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin;
  b) beneficiarii de ajutor social;
  c) membrii de familie - soţ, sotie, precum şi copiii majori incapabili de muncă, aflaţi în întreţinerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social - membri ai acelei case de ajutor reciproc a pensionarilor.


  Articolul 5

  Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie, de regula, pe zone teritoriale.


  Articolul 6

  Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui în asociaţii centrale din acelaşi profil.


  Articolul 7

  Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor au ca scop principal sprijinirea membrilor lor prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile şi ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu inmormantarea foştilor membri.


  Articolul 8

  Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor pot desfăşura şi alte activităţi şi servicii decât cele enunţate prin scopul principal:
  a) organizarea de activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement;
  b) prestarea de servicii, contra unei plati reduse, pentru membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora, folosind munca unor pensionari, membri ai casei respective;
  c) organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare la preţuri de producţie, administrarea de case de odihnă şi tratament, organizarea de centre pentru repararea de obiecte electrocasnice, îmbrăcăminte, încălţăminte;
  d) efectuarea de servicii funerare pentru membrii decedati ai caselor de ajutor reciproc: confecţionarea de sicrie şi asigurarea transportului;
  e) alte acţiuni şi forme de asistenţa socială.


  Articolul 9

  Înscrierea în casele de ajutor reciproc ale pensionarilor este condiţionată de plată unei taxe de înscriere în suma fixa sau în cota procentuală din valoarea pensiei sau a ajutorului social, stabilită prin statutul fiecărei case.


  Articolul 10

  (1) Membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor au obligaţia de a plati cotizatii lunare, precum şi contribuţii lunare, al căror cuantum procentual sau în sume fixe se stabileşte de consiliul director al casei respective, în limitele şi în condiţiile stabilite prin statut.
  (2) La încetarea calităţii de membru al casei de ajutor reciproc a pensionarilor, indiferent de motive, sumele depuse cu titlu de cotizatii lunare se restituie titularului sau urmaşilor săi, după caz.
  (3) Contribuţia pentru fondul de ajutor de deces se restituie urmaşilor membrului care a decedat.


  Articolul 11

  Veniturile caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie din:
  a) taxe de înscriere;
  b) cotizatii şi contribuţii lunare ale membrilor;
  c) dobânzi provenite din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
  d) venituri realizate din prestări de servicii;
  e) dobânzi la sumele împrumutate;
  f) venituri din organizarea manifestărilor culturale, artistice şi de agrement;
  g) donaţii şi sponsorizări;
  h) alte venituri prevăzute de lege.


  Articolul 12

  (1) Din veniturile realizate casele de ajutor reciproc ale pensionarilor îşi pot constitui, în condiţiile prevăzute de statut:
  a) fonduri pentru împrumuturi;
  b) fonduri pentru acordarea de ajutoare nerambursabile;
  c) fonduri pentru activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement;
  d) fonduri pentru investiţii;
  e) fonduri pentru subvenţionarea produselor alimentare de baza, stabilite de consiliul director, pentru vânzarea către membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor prin magazinele proprii şi de tip economat;
  f) fonduri pentru cheltuieli generale.
  (2) Din fondurile de investiţii se pot finanta, cu aprobarea consiliului director, cumpărarea de spaţii, amenajarea şi dotarea acestora pentru desfăşurarea activităţilor specifice caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, inclusiv a magazinelor proprii şi de tip economat şi a unităţilor de tratament balnear şi de odihnă, achiziţionarea unor mijloace de transport auto, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 13

  (1) Dobânda ce se percepe pentru împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se stabileşte de consiliul director.
  (2) Consiliul director stabileşte cuantumul anual al cotelor de tratament ce se rambursează membrilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor şi volumul cheltuielilor de efectuat pentru activitatea sanitară şi de sănătate.


  Articolul 14

  Contractele de împrumut constituie titlu executoriu. Înfiinţarea popririlor se face de către creditor şi acestea nu sunt supuse validării.


  Articolul 15

  Casele de pensii judeţene şi locale, la solicitarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, vor sprijini recuperarea împrumuturilor acordate unor pensionari rau-platnici, prin înfiinţarea de popriri asupra veniturilor din pensii ale acestora, până la lichidarea debitului, cu respectarea art. 193 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 16

  Consiliile judeţene şi locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor sprijini funcţionarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor prin închirierea spaţiilor necesare, în funcţie de posibilităţi, pentru desfăşurarea activităţilor acestora şi prin diminuarea cu 75% a tarifelor de închiriere.


  Articolul 17

  Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 18

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 138 din 29 noiembrie 1972.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  GHEORGHE BUZATU
  Bucureşti, 27 septembrie 2002.
  Nr. 540.
  ----------