HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (*actualizată*)
privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping
(actualizată până la data de 27 noiembrie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 noiembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 104 din 9 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.394 din 18 noiembrie 2009.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 61 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 69 de posturi.
  -------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.394 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 27 noiembrie 2009.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ion-Mircea Plângu
  Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,
  Graziela Elena Vâjială
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 octombrie 2006.
  Nr. 1.522.


  Anexa 1

                              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                          a Agenţiei Naţionale Anti-Doping
      Numărul maxim de posturi = 69
                                                     ┌───────────────────────────┐
             ┌─────────────┐ ┌────────────┐ │ CONSILIUL DE PREVENIRE │
             │ CONSILIUL │ │ │ │ ŞI COMBATERE A TRAFICULUI │
             │ DIRECTOR ├──────┤ PREŞEDINTE ├─────┤ ILICIT DE SUBSTANŢE │
             │ │ │ │ │CUPRINSE ÎN LISTA INTERZISĂ│
             └─────────────┘ └──────┬─────┘ └───────────────────────────┘
                                         │
                                         │ ┌────────────┐
                                         ├───┤ CABINET │
                                         │ │ PREŞEDINTE │
                                         │ └────────────┘
                                         │
              COMISIA DE APEL ----------┼----------- COMISIA DE ACORDARE
                                         │ A SCUTIRILOR PENTRU
                                         │ UZ TERAPEUTIC
   COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR │
   ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL -------┤ ┌────────────────┐
   SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT │ │ COMPARTIMENT │
   REGLEMENTĂRILE ANTI─DOPING ├───┤ AUDIT INTERN*) │
                                         │ └────────────────┘
                                         │
                                         │
                  ┌──────────────────────┴──────────────────────────┐
                  ▼ ▼
          ┌───────┴──────────┐ ┌──────────┴───────┐
          │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │
          └───────┬──────────┘ └────────┬─────────┘
                  │ │
       ┌──────────┼────────────┬────┐ ┌───────────┼──────────┐
       ▼ ▼ │ ▼ ▼ ▼ ▼
  ┌────┴─────┐┌───┴──────────┐ │┌───┴──────┐ ┌───────┴──┐┌───────┴───┐┌─────┴───┐
  │ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │ ││ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││DIRECŢIA DE││DIRECŢIA │
  │ JURIDICĂ ││ RELAŢII │ ││ECONOMICĂ │ │TESTARE ŞI││COMBATERE A││CERCETARE│
  │ŞI RESURSE││INTERNAŢIONALE│ ││ ŞI ADMI- │ │ PROGRAME ││TRAFICULUI ││ ŞI │
  │ UMANE ││ ŞI RELAŢII │ ││NISTRATIVĂ│ │ SOCIAL- ││ ILICIT DE ││LABORATOR│
  │ ││ PUBLICE │ ││ │ │EDUCATIVE ││ SUBSTANŢE ││ CONTROL │
  │ ││ │ ││ │ │ ││ INTERZISE ││ DOPING │
  └──────────┘└──────────────┘ │└──────────┘ └──────────┘└─────┬─────┘└─────────┘
                               │ │
                               ▼ ▼
                         ┌─────┴─────┐ ┌────────────┴─────────────┐
                         │ SERVICIUL │ │ OFICII ZONALE PENTRU │
                         │ IT │ │ PREVENIREA ŞI COMBATEREA │
                         └───────────┘ │ TRAFICULUI ILICIT DE │
                                                   │ SUBSTANŢE CUPRINSE ÎN │
                                                   │ LISTA INTERZISĂ │
                                                   └──────────────────────────┘
  --------
      *) Compartiment audit intern se organizează la nivel de birou.

  -----------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.394 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 27 noiembrie 2009, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  REGULAMENT 25/10/2006