METODOLOGIE din 22 decembrie 2015 de stabilire a compensațiilor bănești între utilizatorii racordați în etape diferite, prin instalație comună, la rețele electrice de interes public
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2016 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 180 din 22 decembrie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 12 din 7 ianuarie 2016.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Secţiunea 1 Scop și domeniu de aplicare

  Articolul 1
  (1) Prezenta metodologie stabilește modul de calcul al compensației bănești pe care trebuie să o plătească un utilizator care urmează să beneficieze integral sau parțial de instalația de racordare realizată sau prevăzută a se realiza inițial pentru primul utilizator.(2) Plata compensației bănești de către un utilizator care urmează să beneficieze de instalația de racordare realizată sau prevăzută a se realiza inițial pentru primul utilizator reduce costurile acestuia de racordare la rețea prin diminuarea tarifului său de racordare cu valoarea costurilor aferente elementelor de rețea utilizate în comun cu primul utilizator.(3) În cadrul avizului tehnic de racordare la rețea, operatorul de rețea informează utilizatorul cu privire la reducerea costului său de racordare la rețea ca urmare a utilizării în comun integral sau parțial a instalației de racordare realizată sau prevăzută a se realiza inițial pentru primul utilizator.


  Articolul 2
  (1) Prezenta metodologie se aplică de către operatorii de rețea pentru stabilirea valorii compensației pentru utilizatorii care se racordează la rețele electrice în etape ulterioare și care folosesc în comun, total sau parțial, instalația de racordare realizată sau prevăzută a se realiza inițial pentru un singur utilizator în baza tarifului de racordare achitat de acesta.(2) Prezenta metodologie se aplică de către operatorii de rețea, pentru stabilirea valorii compensației plătite de un dezvoltator sau de un utilizator din afara ansamblului de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, pentru utilizarea în comun a rețelei electrice de interes public finanțate de primul dezvoltator, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Regulamentul de racordare.
  (la 26-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 , Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 20 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 26 februarie 2019 )


  Secţiunea a 2-a Definiții și abrevieri

  Articolul 3
  (1) Termenii utilizați în prezenta metodologie au semnificația prevăzută în următoarele acte normative:
  a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament de racordare;
  c) Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Metodologie de stabilire a tarifului de racordare;
  d) Contractul-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum și de producere, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2015, denumit în continuare Contract-cadru de racordare.
  (2) În înțelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificații:1. capacitate a instalației de racordare sau a unui element al instalației de racordare - puterea maximă care poate fi transmisă prin instalația de racordare sau printr-un element al acesteia în condiții de dimensionare și funcționare date, cu respectarea standardelor de performanță în vigoare;2. capacitate suplimentară - partea din capacitatea unei instalații de racordare realizată pentru un prim utilizator, rămasă după racordarea acestuia și a celorlalți utilizatori racordați în etape ulterioare, prin instalația comună;3. cost specific al elementului de rețea din cadrul instalației de racordare - cost unitar determinat pe baza costului elementului de rețea prin raportare la lungimea liniei în cazul utilizării în comun a liniilor electrice, respectiv la capacitatea transformatoarelor/autotransformatoarelor cu care este echipată/echipat, în cazul utilizării în comun a unei stații electrice sau a unui post de transformare;4. cost al elementului de rețea din cadrul instalației de racordare - valoarea aferentă lucrărilor de realizare a elementului de rețea din componenta T(R) a tarifului de racordare plătit de primul utilizator, stabilită în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifului de racordare;5. operator de rețea - operatorul de distribuție sau operatorul de transport la rețeaua căruia se racordează în etape diferite utilizatorii.


  Capitolul II Determinarea compensației

  Secţiunea 1 Condiții și principii generale

  Articolul 4
  (1) Instalația de racordare la rețea a unui utilizator se dimensionează având în vedere puterea aprobată pentru acesta, cu respectarea prevederilor normelor tehnice în vigoare.(2) Capacitatea instalației de racordare poate fi mai mare decât cea corespunzătoare puterii aprobate utilizatorului, dacă:
  a) secțiunea conductoarelor liniei electrice din cadrul instalației de racordare este mai mare decât cea corespunzătoare puterii aprobate;
  b) capacitatea transformatoarelor stației sau postului de transformare din cadrul instalației de racordare este mai mare decât cea corespunzătoare puterii aprobate ca urmare a echipării acesteia/acestuia cu transformatoare din gama celor standardizate, cu capacitate imediat superioară celei rezultate din calcul ca fiind necesare.
  (3) Situația de la alin. (2) lit. a) are loc atunci când alegerea secțiunii conductoarelor liniei electrice este determinată de:
  a) necesitatea îndeplinirii condițiilor privind nivelul tensiunii în punctul de delimitare stabilite în standardul de performanță pentru serviciul de distribuție/transport a/al energiei electrice;
  b) necesitatea asigurării sensibilității protecțiilor și a stabilității conductoarelor din punct de vedere al solicitării termice la scurtcircuit;
  c) necesitatea de a se alege, din gama secțiunilor standardizate, prima secțiune mai mare decât cea rezultată din calcul;
  d) interzicerea utilizării în instalații a unor secțiuni mai mici decât limitele stabilite în norme tehnice sau folosirea unor materiale/echipamente speciale, din considerente de siguranță în funcționare.


  Articolul 5

  În condițiile prevăzute la art. 4, instalația de racordare dispune de o rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea ulterioară de noi utilizatori.


  Articolul 6
  (1) Utilizatorul care se racordează la rețelele electrice și utilizează instalația de racordare realizată sau care urmează a fi realizată pentru un prim utilizator plătește compensație utilizatorilor care au achitat tariful de racordare aferent realizării elementelor utilizate în comun sau care au achitat compensații conform prezentei metodologii, astfel:
  a) tuturor utilizatorilor, pentru folosirea în comun a următoarelor elemente ale instalației de racordare:(i) linii electrice;(ii) echipamente electroenergetice din cadrul stațiilor și posturilor de transformare, altele decât transformatoarele/ autotransformatoarele;(iii) alte capacități energetice diferite de stații sau posturi de transformare;
  b) primului utilizator, pentru folosirea în comun a unei stații sau a unui post de transformare.
  (2) Valoarea compensației se determină de către operatorul de rețea și se precizează în avizul tehnic de racordare eliberat noului utilizator.(3) Plata compensației se face conform prevederilor din Contractul-cadru de racordare.(4) Compensația se plătește utilizatorilor prevăzuți la alin. (1) sau celor cărora aceștia le-au transferat legal și explicit acest drept, în termenul prevăzut în Contractul-cadru de racordare.(5) Operatorul de rețea se asimilează cu un nou utilizator și plătește compensație dacă utilizează instalația de racordare a primului utilizator pentru racordarea unor instalații proprii necesare pentru îmbunătățirea nivelului de tensiune, realizarea de injecții pentru descărcarea rețelelor, redistribuirea sarcinii etc.


  Articolul 7
  (1) Operatorul de rețea precizează valoarea compensației în avizul tehnic de racordare emis noului utilizator numai dacă utilizatorul sau utilizatorii care primesc compensațiile au achitat integral tariful de racordare aferent realizării instalațiilor utilizate în comun sau compensații conform prezentei metodologii.(2) În cazul în care o instalație de racordare a fost prevăzută în avizele tehnice de racordare eliberate mai multor utilizatori și unul dintre acești utilizatori încheie contractul de racordare devenind prim utilizator, avizele tehnice de racordare ale celorlalți utilizatori, dacă sunt în perioada de valabilitate, se refac de către operatorul de rețea.(3) Refacerea avizelor tehnice prevăzută la alin. (2) se realizează astfel:
  a) fără să existe o cerere în acest sens din partea utilizatorului, la solicitarea încheierii contractului de racordare;
  b) în avizele tehnice de racordare refăcute se menționează valoarea recalculată a tarifului de racordare și valoarea compensației;
  c) fără perceperea unui tarif.


  Articolul 8
  (1) Compensația se calculează și se plătește numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  a) primul utilizator a contribuit prin tariful de racordare achitat integral la realizarea unei instalații de racordare cu o capacitate mai mare decât cea corespunzătoare puterii aprobate, în condițiile prevăzute la art. 4;
  b) capacitatea instalației de racordare nu a fost ocupată integral și permite racordarea noului utilizator;
  c) instalația de racordare urmează a se realiza sau a fost realizată și se află în primii 5 ani de la punerea în funcțiune;
  d) soluția stabilită pentru racordarea noului utilizator prevede utilizarea parțială sau totală, în comun, a instalației de racordare realizate pentru primul utilizator.
  (2) În situația unei instalații de racordare realizată pentru un prim utilizator de tip client casnic, perioada stabilită la alin. (1) lit. c) se extinde la 10 ani dacă există solicitări de racordare.
  (la 07-04-2016, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 10 din 30 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 7 aprilie 2016. )


  Articolul 9

  Valoarea compensației se stabilește în funcție de:
  a) numărul de utilizatori racordați prin instalație comună;
  b) puterea aprobată pentru noul utilizator;
  c) capacitatea instalației de racordare;
  d) capacitatea disponibilă la un moment dat pentru racordarea de noi utilizatori;
  e) costul specific al elementelor instalației de racordare;
  f) amplasamentul punctului de racordare a noului utilizator;
  g) elementele instalației de racordare utilizate de noul utilizator, respectiv cele cuprinse între punctul său de racordare și punctul de racordare al primului utilizator.


  Articolul 10

  Operatorii de rețea iau măsurile ce se impun pentru:
  a) crearea și actualizarea permanentă a unei baze de date privind instalațiile de racordare, capacitățile suplimentare ale acestora care pot genera compensații, utilizatorii care pot primi compensații, evidența capacităților ocupate și rezervate utilizatorilor și a compensațiilor acordate etc.;
  b) asigurarea transparenței în aplicarea prezentei metodologii și stabilirea compensațiilor, inclusiv prin informarea utilizatorilor privind dreptul și condițiile de primire a compensației, respectiv obligația de plată a acesteia;
  c) elaborarea și/sau utilizarea de programe informatice adecvate desfășurării acțiunii de stabilire a compensațiilor și a activității de emitere a avizelor tehnice de racordare pentru asigurarea respectării termenelor de emitere și a utilizării corecte și în mod operativ a bazei de date;
  d) elaborarea/revizuirea procedurilor operaționale proprii pentru aplicarea prezentei metodologii;
  e) organizarea activității de încasare și regularizare a compensațiilor de la utilizatori și de transmitere a acestora către utilizatorii racordați în etape anterioare, inclusiv păstrarea evidenței încasărilor și plăților respective conform legii și a reglementărilor în vigoare;
  f) urmărirea îndeplinirii obligațiilor de plată privind compensațiile în situația în care noul utilizator optează pentru plata compensației direct către ceilalți utilizatori.


  Secţiunea a 2-a Modalitatea de calcul al compensației

  Articolul 11

  Compensația pe care o plătește un utilizator k având o putere aprobată S(k) pentru folosirea în comun a unei instalații de racordare realizate pentru primul utilizator se determină prin însumarea compensațiilor calculate pentru fiecare element al instalației de racordare utilizat în comun.


  Articolul 12
  (1) Un utilizator care folosește în comun elementele de rețea prevăzute la art. 6 alin. (1) litera a) din cadrul instalației de racordare plătește compensații tuturor utilizatorilor care au achitat tariful de racordare aferent realizării elementelor utilizate în comun sau compensații conform prezentei metodologii, astfel încât toți utilizatorii contribuie în cote egale la finanțarea acestora.(2) În situația utilizării în comun a unei linii electrice principiul prevăzut la alin. (1) se aplică conform modelului de calcul prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 13
  (1) Un utilizator care folosește în comun o stație sau un post de transformare din cadrul instalației de racordare plătește compensații primului utilizator astfel încât utilizatorii contribuie la finanțarea acesteia/acestuia în cote proporționale cu puterea aprobată.(2) Principiul prevăzut la alin. (1) se aplică conform modelului de calcul prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 14

  Stabilirea compensației în cazul unei instalații de racordare complexe alcătuite din două linii, L(1) și L(2), de tensiuni diferite U(1), respectiv U(2) și o stație sau post de transformare T, cu raportul de transformare U(1)/U(2), se realizează conform modelului de calcul prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 15
  (1) În cazul montării unui al doilea circuit pe stâlpii unei linii electrice aeriene de joasă sau medie tensiune realizate de un prim utilizator, noul utilizator plătește compensație în condițiile prezentei metodologii, pentru utilizarea în comun a stâlpilor liniei electrice existente.(2) În cazul racordării unui utilizator nou la bara de tensiune superioară a unui post sau a unei stații de transformare, acesta plătește compensație în condițiile prezentei metodologii, corespunzătoare echipamentelor electroenergetice utilizate în comun din componența stației sau postului de transformare, altele decât transformatoarele/autotransformatoarele componente.(3) În cazul realizării unor lucrări de întărire într-un post de transformare constând în înlocuirea transformatorului existent cu un transformator cu capacitate mai mare sau echiparea cu un al doilea transformator, necesare pentru racordarea unui nou utilizator, acesta plătește în condițiile prezentei metodologii primului utilizator o compensație corespunzătoare capacității suplimentare a transformatorului existent.(4) Capacitatea transformatorului de rezervă, cu care este echipată o stație de transformare pentru respectarea criteriului N-1 de siguranță în funcționare, nu se ia în considerare la calculul costului specific utilizat la stabilirea compensației plătite primului utilizator.


  Articolul 16

  Compensația la care au dreptul utilizatorii care au participat la finanțarea extinderii unei rețele electrice de joasă tensiune în conformitate cu art. 2 alin. (2) se determină în condițiile stabilite cu titlu de recomandare în anexa nr. 5.


  Capitolul III Prevederi tranzitorii și finale

  Articolul 17

  Prezenta metodologie se aplică pentru calculul compensațiilor de care urmează a beneficia primii utilizatori ale căror contracte de racordare se încheie după data intrării în vigoare a prezentei metodologii.


  Articolul 18
  (1) În situația primului utilizator care a încheiat contractul de racordare înainte de data intrării în vigoare a prezentei metodologii, compensația pentru utilizarea în comun a instalației de racordare, de care are dreptul să beneficieze la racordarea noilor utilizatori care încheie contracte de racordare după intrarea în vigoare a prezentei metodologii, se stabilește pe baza:
  a) componentei aferente instalației de racordare din tariful de racordare achitat de primul utilizator, din care se scad compensațiile prevăzute în contractele de racordare încheiate de noii utilizatori până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii;
  b) capacității suplimentare, egale cu diferența dintre capacitatea instalației de racordare și puterile aprobate noilor utilizatori aflați în situația prevăzută la lit. a).
  (2) În situația prevăzută la alin. (1), operatorii de rețea recalculează valoarea compensației conform prezentei metodologii și refac avizele tehnice de racordare aflate în termen de valabilitate și pentru care nu a fost încheiat contractul de racordare, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, fără perceperea unui tarif.(3) În situația prevăzută la alin. (1), noul utilizator plătește compensații:
  a) numai primului utilizator și utilizatorilor care au încheiat contractul de racordare după data intrării în vigoare a prezentei metodologii și au achitat compensație, în cazul utilizării în comun a elementelor de rețea stabilite la art. 6 alin. (1) lit. a);
  b) numai primului utilizator, în cazul utilizării în comun a elementelor de rețea prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b).
  (4) Un exemplu de calcul al compensației pentru situația prevăzută la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 4.


  Articolul 19

  Prevederile prezentei metodologii nu se aplică în cazul primului utilizator dacă instalația de racordare a fost finanțată de către acesta din fonduri publice nerambursabile.


  Articolul 20

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Anexa nr. 1

  la metodologie
  Model de calcul al compensațiilor pentru utilizatorii
  racordați în etape ulterioare care utilizează în comun o linie electrică
  La racordarea unui utilizator la linia electrică finanțată de primul utilizator se parcurg următorii pași:1. Se actualizează schema cu renumerotarea utilizatorilor dinspre punctul de racordare al instalației de racordare realizate pentru primul utilizator (PR) și se calculează costurile tronsoanelor T(1)..T(n) după cum urmează: *)2. Se actualizează costurile care revin fiecărui utilizator k al liniei sau al tronsonului de linie electrică în schema cu n utilizatori pe principiul participării în cote egale la finanțarea tronsoanelor de linie și a echipamentelor de racordare folosite în comun după cum urmează: *)
  NOTĂ:
  k reprezintă indicele de renumerotare a utilizatorilor în etapa cu n utilizatori și nu are corespondență cu ordinea cronologică de racordare a utilizatorilor.3. Se regularizează plățile între utilizatori având în vedere costurile actualizate calculate la pct. 2.
  Fiecare utilizator deja racordat primește de la noul utilizator care se va racorda la linia electrică/tronsonul de linie electrică o compensație calculată ca diferență între costul actualizat calculat la etapa anterioară (în schema cu n-1 utilizatori) și costul actualizat conform pct. 2 (în schema cu n utilizatori).
  Exemplu de calcul al compensațiilor pentru utilizatorii racordați în etape ulterioare care utilizează în comun o linie electrică
  Primul utilizator finanțează prin tariful de racordare T(R) realizarea unei linii electrice conform schemei*):
  Costul lucrărilor pentru realizarea liniei electrice achitat de primul utilizator prin tariful de racordare este de 50.000 lei.
  La racordarea unui al doilea utilizator amplasat la distanța de 80 m de punctul de racordare al primului utilizator (PR) se aplică modelul de calcul:1. Se actualizează schema*) cu renumerotarea utilizatorilor dinspre punctul de racordare al primului utilizator și se calculează costurile tronsoanelor T(1) și T(2):2. Se actualizează costurile care revin fiecărui utilizator în schema cu 2 utilizatori: *)
  NOTĂ:
  Pentru simplificare se consideră costul echipamentelor de racordare a liniei în punctul de racordare A = 0.3. Valoarea compensației pe care primul utilizator o primește de la cel de-al doilea utilizator racordat este egală cu 20.000 lei (diferența dintre costul inițial al lucrărilor, egal cu 50.000 lei și I(2)^(2) = 30.000 lei), astfel încât:– primul utilizator, care în această situație a devenit utilizatorul U(2), a finanțat linia în această etapă cu I(2)^(2) = 30.000 lei;– al doilea utilizator racordat, care în această situație a devenit utilizatorul U(1), a finanțat linia în această etapă cu I(1)^(2) = 20.000 lei.
  La racordarea unui al treilea utilizator în aval de capătul liniei electrice existente, care finanțează prin tariful de racordare o prelungire cu 50 m a acesteia, se aplică modelul de calcul:1. Se actualizează schema*) cu renumerotarea utilizatorilor dinspre punctul de racordare al primului utilizator și se calculează costurile tronsoanelor T(1) ÷ T(3):
  Costul lucrărilor pentru realizarea prelungirii liniei electrice cu 50 m [tronsonul T(3)] este de 15.000 lei.2. Se actualizează costurile care revin fiecărui utilizator în schema cu 3 utilizatori: *)3. Se regularizează plățile între utilizatori având în vedere costurile actualizate calculate la pct. 2, astfel:– primul utilizator, care în această situație a devenit utilizatorul U(2), primește de la cel de-al treilea utilizator racordat o compensație în valoare de 11.667 lei (diferența între costul actualizat în schema cu 2 utilizatori, de 30.000 lei, și costul actualizat în schema cu 3 utilizatori, de 18.333 lei);– cel de-al doilea utilizator racordat, care în această situație a devenit utilizatorul U(1), primește de la cel de-al treilea utilizator racordat o compensație în valoare de 6.667 lei (diferența între costul actualizat în schema cu 2 utilizatori, de 20.000 lei, și costul actualizat în schema cu 3 utilizatori 13.333 lei);– al treilea utilizator racordat, care în această situație este utilizatorul U(3), plătește către utilizatorii racordați anterior o compensație totală în valoare de 18.333 lei.
  La racordarea unui al patrulea utilizator la 120 m de punctul de racordare al primului utilizator se aplică modelul de calcul:1. Se actualizează schema*) cu renumerotarea utilizatorilor dinspre punctul de racordare al primului utilizator și se calculează costurile tronsoanelor T(1) ÷ T(4):2. Se actualizează costurile care revin fiecărui utilizator în schema cu 4 utilizatori: *)3. Se regularizează plățile între utilizatori având în vedere costurile actualizate calculate la pct. 2, astfel:– primul utilizator, care în această situație a devenit utilizatorul U(2), primește de la cel de-al patrulea utilizator racordat o compensație în valoare de 5.000 lei (diferența între costul actualizat în schema cu 3 utilizatori, de 18.333 lei, și costul actualizat în schema cu 4 utilizatori, de 13.333 lei);– cel de-al doilea utilizator racordat, care în această situație a devenit utilizatorul U(1), primește de la cel de-al patrulea utilizator racordat o compensație în valoare de 3.333 lei (diferența între costul actualizat în schema cu 3 utilizatori de 13.333 lei și costul actualizat în schema cu 4 utilizatori 10.000 lei);– cel de-al treilea utilizator racordat, care în această situație a devenit utilizatorul U(4), primește de la cel de-al patrulea utilizator racordat o compensație în valoare de 8.000 lei (diferența între costul actualizat în schema cu 3 utilizatori de 33.333 lei și costul actualizat în schema cu 4 utilizatori de 25.333 lei);– al patrulea utilizator racordat, care în această situație este utilizatorul U(3), plătește către utilizatorii racordați anterior o compensație totală în valoare de 16.333 lei.


  Anexa nr. 2

  la metodologie
  Model de calcul al compensațiilor pentru utilizatorii racordați în etape ulterioare, care utilizează în comun o stație electrică sau un post de transformare
  În cazul utilizării în comun a unei stații electrice sau a unui post de transformare având capacitatea instalată în transformatoare S(n), pentru calculul compensației se stabilește costul specific b(T) al stației electrice sau al postului de transformare după cum urmează:
  I(T)
  b(T) = ───── [lei/kVA],
  S(n)

  unde:
  I(T) - costul lucrărilor pentru realizarea stației electrice sau a postului
  de transformare achitat de primul utilizator prin componenta T(R) a
  tarifului de racordare;
  S(n) - capacitatea transformatorului cu care este echipată stația electrică
  sau postul de transformare, egală cu puterea nominală a acestuia.

  Compensația C(k) pe care utilizatorul k având o putere aprobată S(k) trebuie să o plătească primului utilizator pentru utilizarea în comun a stației electrice sau a postului de transformare se calculează după cum urmează:
  C(k) = S(k)b(T) [lei],
  în care:
  S(k) - puterea aprobată utilizatorului k [kVA] în limita puterii nominale a transformatorului care echipează stația electrică sau postul de transformare;
  b(T) - costul specific al stației electrice sau al postului de transformare [lei/kVA]
  Exemplu de calcul al compensației pentru utilizarea în comun a unui post de transformare
  Un prim utilizator cu puterea aprobată S = 260 kVA finanțează prin tariful de racordare realizarea unui post de transformare cu capacitatea nominală S(n) = 400 kVA. Componenta T(R) a tarifului de racordare este de 100.000 lei.
  Se stabilește inițial costul specific al postului de transformare b(T) după cum urmează:
  I(T) 100000 lei
  b(T) = ───── = ──────── = 250 ───
  S(n) 400 kVA

  La racordarea unui al doilea utilizator cu puterea aprobată S(2) = 100 kVA (suma puterilor aprobate pentru cei doi utilizatori nu depășește puterea nominală a transformatorului), acesta plătește primului utilizator o compensație în valoare de:
  C(2) = S(2)b(T) = 100 x 250 = 25.000 lei


  Anexa nr. 3

  la metodologie
  Model de calcul al compensațiilor în cazul unei instalații de racordare complexe *)
  În cazul unei instalații de racordare complexe prezentate în schema de mai sus, alcătuite din două linii L(1) și L(2), de tensiuni diferite U(1), respectiv U(2) și o stație electrică sau un post de transformare T, cu raportul de transformare U(1)/U(2), la racordarea unui al doilea utilizator având o putere aprobată S(2), în condițiile în care capacitățile suplimentare ale elementelor instalației de racordare permit racordarea acestuia, se determină compensația pe care acesta o plătește primului utilizator.
  În funcție de varianta de racordare a celui de-al doilea utilizator, conform schemei prezentate, se determină compensația totală pe care acesta o plătește primului utilizator prin însumarea compensațiilor corespunzătoare fiecărui element de rețea din cadrul instalației de racordare utilizat în comun, astfel:
  a) În varianta 1 valoarea compensației se calculează conform modelului de calcul prezentat în anexa nr. 1 la metodologie, pentru lungimea de linie electrică l(u1).
  b) În varianta 2 valoarea compensației este egală cu suma dintre:
  (i) compensația calculată conform modelului de calcul prezentat în anexa nr. 1 la metodologie pentru lungimea de linie electrică l(1) și(ii) compensația pentru echipamentele electroenergetice părți componente ale stației sau postului de transformare, altele decât transformatoare, calculată conform prevederilor art. 12 alin. (1) din metodologie, respectiv prin împărțirea valorii acestora la numărul de utilizatori.
  c) În varianta 3 valoarea compensației este egală cu suma dintre:
  (i) compensația calculată conform modelului de calcul prezentat în anexa nr. 1 la metodologie pentru lungimea de linie electrică l(1) și(ii) compensația calculată conform modelului de calcul prezentat în anexa nr. 2 la metodologie pentru utilizarea stației electrice sau a postului de transformare.
  d) În varianta 4 valoarea compensației este egală cu suma dintre:
  (i) compensația calculată conform modelului de calcul prezentat în anexa nr. 1 la metodologie pentru lungimea de linie electrică l(1),(ii) compensația calculată conform modelului de calcul prezentat în anexa nr. 2 la metodologie pentru utilizarea stației electrice sau a postului de transformare și(iii) compensația calculată conform modelului de calcul prezentat în anexa nr. 1 la metodologie pentru lungimea de linie electrică l(u2).


  Anexa nr. 4

  la metodologie
  Exemplu de calcul al compensației la aplicarea prevederilor tranzitorii
  A. Considerăm că un prim utilizator a primit compensații determinate în baza Metodologiei de stabilire a compensațiilor bănești între utilizatorii racordați în etape diferite, prin instalație comună, la rețelele de distribuție, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2003, după cum urmează:

  Primul utilizator a finanțat prin componenta B a tarifului de racordare realizarea unei linii electrice în valoare de 50.000 lei, conform schemei*):
  Costul specific al liniei electrice este:
  B 50000 lei
  b = ───── = ───── = 500 ─── ,
  S 100 kVA

  unde:
  B - componenta "B" din tariful de racordare achitat de primul
  utilizator [lei];
  S - capacitatea instalației de racordare aferentă tarifului de
  racordare achitat [kVA].

  La racordarea unui al doilea utilizator amplasat la distanța de 90 m de punctul de racordare al primului utilizator (PR) a fost aplicat modelul de calcul*):
  Utilizatorul 2 a plătit către primul utilizator compensația:*)
  Contribuția primului utilizator la finanțarea liniei a rămas în acest caz 36.500 lei.
  B. La racordarea unui utilizator după intrarea în vigoare a metodologiei, contribuția pe care acesta o plătește primului utilizator se stabilește după cum urmează:

  Valoarea investiției pentru realizarea liniei electrice pentru care acesta are dreptul să primească compensații după intrarea în vigoare a metodologiei este de 36.500 lei, reprezentând valoarea finanțată de primul utilizator după primirea compensațiilor stabilite în baza metodologiei anterioare.
  La racordarea unui nou utilizator amplasat la distanța de 80 m de punctul de racordare al primului utilizator (PR) se aplică modul de calcul prezentat în anexa nr. 1 la metodologie, în care se ignoră consumatorii care au plătit compensații stabilite conform metodologiei anterioare.1. *)2. *)3. Primul utilizator primește de la ultimul utilizator racordat o compensație în valoare de 14.600 lei, astfel încât în această etapă primul utilizator a finanțat linia electrică cu 21.900 lei.


  Anexa nr. 5

  la metodologie
  Determinarea compensațiilor plătite de un dezvoltator sau un utilizator din afara ansamblului de blocuri de locuințe
  și/sau de locuințe individuale, pentru utilizarea în comun a rețelei electrice de interes public finanțate de un prim dezvoltator
  1. Dezvoltatorul/Utilizatorul nou este obligat să plătească o compensație pentru utilizarea în comun a rețelei electrice finanțate de un prim dezvoltator, conform prevederilor art. 2 alin. (2) din metodologie, dacă încheie contractul de finanțare a rețelei, respectiv contractul de racordare la rețea în termen de cel mult 5 ani de la data punerii în funcțiune a rețelei finanțate de primul dezvoltator.2. Modul de calcul al compensației prevăzute la pct. 1 este următorul:
  a) Pentru rețeaua electrică de interes public finanțată de primul dezvoltator, operatorul de distribuție realizează, la depunerea cererii de finanțare, analiza de eficiență economică a investiției, în baza obligației prevăzute la pct. 6.2 din anexa nr. 3 a Regulamentului de racordare, pe baza energiei consumate de toți utilizatorii avuți în vedere în cererea de finanțare.
  b) La racordări ulterioare la rețeaua electrică de interes public finanțată de primul dezvoltator a altor rețele de interes public finanțate de dezvoltatori și/sau a instalațiilor de racordare a unor utilizatori din afara ansamblului de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, operatorul de distribuție reface analiza de eficiență economică a elementelor de rețea utilizate în comun, pe baza energiei totale consumate sau tranzitate de consumatorii avuți în vedere în cererile de finanțare depuse de dezvoltatori și/sau de utilizatorii individuali din afara ansamblului și stabilește:
  I_ef - cota eficientă din valoarea investiției utilizată în comun suportată de operatorul de distribuție;
  I_total-I_ef - cota ineficientă din valoarea investiției utilizată în comun suportată de utilizatorii racordați la rețea;
  Ief se definește ca fiind valoarea investiției pentru care sunt îndeplinite condițiile de eficiență prevăzute în Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

  c) Operatorul de distribuție împarte cota de ineficiență între utilizatori pentru elementele de rețea folosite în comun, proporțional cu puterile aprobate.
  d) În urma stabilirii cotei de eficiență care îi revine operatorului de distribuție, a cuantumului din cota de ineficiență care îi revine primului dezvoltator și, respectiv, a cuantumului din cota de ineficiență care revine dezvoltatorului sau utilizatorului racordat ulterior, operatorul de distribuție regularizează sumele, astfel încât fiecare parte suportă cota de finanțare stabilită lalit. b) și c).
  e) Primul dezvoltator primește de la operatorul de distribuție cota de eficiență și prin intermediul operatorului de distribuție compensație de la următorii dezvoltatori sau utilizatori din afara ansamblului de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, pentru utilizarea în comun a rețelei electrice de interes public finanțate de acesta, în condițiile prevăzute în regulamentul de racordare.
  Diagrama^1) de calcul al cotelor de participare la realizarea unei rețele de interes public finanțată inițial de către un prim dezvoltator
  ^1) Diagrama este reprodusă în facsimil.
  3. În continuare se prezintă un model de calcul al compensației plătite de un dezvoltator pentru utilizarea în comun a rețelei electrice de interes public realizată de un prim dezvoltator. Pentru cazul unui utilizator individual care utilizează în comun rețeaua electrică de interes public finanțată de un dezvoltator, se păstrează același principiu de calcul.
  Model^1) de calcul al compensației plătite de un dezvoltator pentru utilizarea în comun a rețelei electrice de interes public finanțate de un prim dezvoltator
  ^1) Schema modelului de calcul este reprodusă în facsimil.
  1. Operatorul de distribuție (OD) realizează analiza de eficiență economică a investiției constând într-o rețea electrică de interes public finanțată de un prim dezvoltator pentru situația în care toți viitorii utilizatori din cadrul ansamblului sunt racordați, pe baza energiei consumate pe categorii de locuri de consum (în exemplul de calcul a fost luat în considerare consumul total de W_D1), în baza datelor din cadrul cererii depuse de dezvoltator.
  Se consideră că rezultatele analizei de eficiență economică sunt următoarele:– costul rețelei I_total = 160.000 lei;– cota de eficiență I_ef = 130.000 lei - suportată de operatorul de distribuție în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;– cota de ineficiență I_total–I_ef = 30.000 lei - suportată de dezvoltator;– coeficient de eficiență pe segmentul (1)-(4): X_ef^(1)-(4) = 130.000/160.000=81,25%.
  2. În situația în care un al doilea dezvoltator se racordează la rețeaua de interes public finanțată de primul dezvoltator, pentru rețeaua utilizată în comun (segmentul 1-3) OD reface analiza de eficiență economică pe baza energiei consumate pe categorii de locuri de consum, din ambele ansambluri de locuințe, luând în considerare situația în care toți utilizatorii sunt racordați (în modelul de calcul a fost avut în vedere consumul total W_D1 + D2).
  Calculul de eficiență va lua în considerare beneficiile aduse prin creșterea energiei electrice consumate, distribuite prin elementele de rețea folosite în comun (segmentul 1-3).
  Se consideră că rezultatele analizei de eficiență economică pentru segmentul folosit în comun (1)-(3) sunt următoarele:– cost segment (1)-(3): I^(1)-(3)_total = 150.000 lei;– cota de eficiență I_ef^(1)-(3) = 131.250 lei - suportată de operatorul de distribuție în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;– cota de ineficiență (I^(1)-(3)_total –I_ef^(1)-(3)) = 18.750 lei - suportată de cei doi dezvoltatori;– coeficientul de eficiență pe segment (1)-(3): X_ef^(1)-(3) = 131.250/150.000 = 87,5%;– coeficientul de eficiență pe segment (3)-(4) se păstrează la X_ef^(1)-(3) = 81,25%.
  3. Pentru segmentul (1)-(3) ce reprezintă elementele de rețea folosite în comun, operatorul de distribuție împarte cota de ineficiență între cei doi dezvoltatori, proporțional cu puterile aprobate pentru ansambluri, luând în considerare situația în care toți utilizatorii sunt racordați, astfel:
  SegmentX_ef [%]X^D1_inef [%]X^D2_inef [%]I_total [Lei]I_ef [Lei]I^D1_inef [Lei]I^D2_inef [Lei]
  1-3 (segment utilizat în comun)87,5%9,375%3,125%150.000131.25014.062,54687,5
  3-481,25%18,75%*10.0008.1251.875*
  TOTAL160.000139.37515.937,54.687,5

  * Dezvoltatorul 2 participă la cota de ineficiență doar pentru elementele folosite în comun (segmentul 1-3).
  4. În urma refacerii analizei de eficiență operatorul de distribuție regularizează sumele astfel încât:
  a) operatorul de distribuție va suporta suma de 139.375 lei reprezentând cota de eficiență a investiției și va fi restituită primului dezvoltator în condițiile prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul de racordare;
  b) primul dezvoltator va suporta suma de 15.937,5 lei din cota de ineficiență a investiției;
  c) al doilea dezvoltator va suporta suma de 4.687,5 lei din cota de ineficiență a investiției și va fi plătită primului dezvoltator sub formă de compensație, în condițiile prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul de racordare.

  (la 26-02-2019, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 20 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 26 februarie 2019 )