HOTĂRÂRE nr. 800 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizație de punere pe piață în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 31 octombrie 2016
  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizație de punere pe piață în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prețurile maximale ale medicamentelor cuprinse în Canamed, așa cum au fost aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora, cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile până la realizarea procedurii de corecție a prețurilor conform prevederilor art. 36 din metodologia anexată, însă nu mai mult de 150 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) Ordinul ministrului sănătății nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 2 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Ordinul ministrului sănătății nr. 245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

  Prezenta hotărâre transpune art. 1-4 din Directiva Consiliului nr. 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 40 din 11 februarie 1989.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi

  București, 26 octombrie 2016.
  Nr. 800.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale
  medicamentelor de uz uman cu autorizație de punere pe piață în România