LEGE nr. 590 din 22 decembrie 2003
privind tratatele
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Definiţii şi tipuri de tratate


  Secţiunea 1 Definiţii


  Articolul 1

  Pentru scopurile prezentei legi, prin:
  a) tratat se înţelege actul juridic, indiferent de denumire sau de formă, care consemnează în scris un acord la nivel de stat, la nivel guvernamental sau la nivel departamental, având scopul de a crea, de a modifica ori de a stinge drepturi şi obligaţii juridice sau de altă natură, guvernat de dreptul internaţional public şi consemnat într-un instrument unic ori în două sau în mai multe instrumente conexe;
  b) încheierea tratatelor se înţelege succesiunea de etape care trebuie urmate, ansamblul de activităţi care trebuie desfăşurate, precum şi ansamblul de proceduri şi reguli care trebuie respectate astfel încât tratatul să între în vigoare pentru România;
  c) parafare se înţelege aplicarea iniţialelor numelor reprezentanţilor părţilor la negociere, în vederea autentificării, cu caracter provizoriu, a textului convenit sau adoptat în urma negocierilor;
  d) semnare ad referendum se înţelege etapa facultativă a încheierii tratatelor, care constă în semnarea cu menţiunea ad referendum a unui tratat de către reprezentanţii părţilor prezente la negociere, în vederea fixării cu caracter provizoriu a textului convenit sau adoptat în urma negocierii;
  e) depline puteri se înţelege documentul eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, semnat de ministrul afacerilor externe şi învestit cu sigiliul de stat, potrivit reglementărilor şi practicii internaţionale, care consemnează aprobarea pentru participarea la negocieri, pentru semnarea tratatelor la nivel de stat sau de Guvern ori pentru participarea delegaţiilor române la reuniuni internaţionale;
  f) ratificare se înţelege modalitatea de exprimare a consimţământului de a deveni parte la un tratat care a fost semnat de partea română, prin adoptarea unei legi de ratificare de către Parlament sau, în condiţiile legii, prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului;
  g) aprobare se înţelege modalitatea de exprimare a consimţământului de a deveni parte la un tratat care a fost semnat de partea română, prin adoptarea unei hotărâri de aprobare de către Guvern;
  h) aderare se înţelege modalitatea prin care se exprimă consimţământul de a deveni parte la un tratat multilateral care nu a fost semnat de partea română;
  i) acceptare se înţelege modalitatea prin care se exprimă consimţământul de a deveni parte la un tratat multilateral care nu a fost semnat de partea română şi care prevede expres această modalitate;
  j) rezervă se înţelege declaraţia unilaterală, oricare ar fi conţinutul sau denumirea sa, formulată cu ocazia semnării, ratificării, aprobării, aderării sau acceptării unui tratat multilateral, prin care se urmăreşte modificarea sau excluderea efectelor juridice ale anumitor prevederi ale acestuia pentru partea română, dacă tratatul nu interzice asemenea rezerve şi ele sunt conforme dreptului internaţional; pentru a produce efecte, rezervele formulate la semnare trebuie confirmate la ratificare sau la aprobare;
  k) declaraţie se înţelege menţiunea formulată cu ocazia semnării, ratificării, aprobării, aderării sau acceptării unui tratat multilateral, prin care se interpretează unele prevederi ale tratatului de către partea română sau prin care partea română efectuează notificările cerute de tratat; declaraţiile formulate la semnare trebuie confirmate la ratificare sau la aprobare;
  l) instrument de ratificare, aderare, acceptare sau aprobare se înţelege documentul prin care se consemnează ratificarea, aderarea, acceptarea sau aprobarea tratatelor;
  m) elemente de identificare a tratatului se înţelege, în cazul tratatelor bilaterale, titlul acestora, data şi locul semnării, iar în cazul tratatelor multilaterale, titlul acestora, data şi locul adoptării şi/sau deschiderii spre semnare;
  n) denunţare, renunţare, retragere se înţelege actul unilateral prin care partea română îşi manifestă voinţa de a nu mai fi legată prin tratat, conform dreptului internaţional;
  o) contract de stat se înţelege o înţelegere încheiată de către statul sau Guvernul român, precum şi de ministere sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale cu alt stat, guvern, organizaţie internaţională, respectiv cu instituţii financiare sau alte entităţi ce nu au calitatea de subiect de drept internaţional în domeniul economic, comercial, financiar şi în alte domenii şi care nu este guvernată de dreptul internaţional public.


  Secţiunea a 2-a Categorii de tratate


  Articolul 2

  (1) România, Guvernul României, precum şi ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, pentru care această atribuţie este expres prevăzută de legislaţia în vigoare, pot încheia tratate la nivel de stat, tratate la nivel guvernamental, respectiv tratate la nivel departamental.
  (2) Tratatele prevăzute la alin. (1) se încheie cu respectarea principiilor fundamentale şi a celorlalte norme imperative ale dreptului internaţional, a dreptului comunitar, a normelor cutumiare internaţionale, a Constituţiei României, în conformitate cu prevederile prezentei legi.


  Capitolul II Procedura încheierii tratatelor


  Secţiunea 1 Aprobarea iniţierii negocierilor


  Articolul 3

  (1) Pentru aprobarea iniţierii negocierilor unui tratat la nivel de stat, Ministerul Afacerilor Externe, singur sau, după caz, împreună cu ministerul sau autoritatea administraţiei publice centrale care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în competenţele căruia sau căreia se află domeniul principal reglementat prin tratat, elaborează un memorandum, care va fi avizat de către toate ministerele în competenţele cărora se află din punct de vedere substanţial celelalte domenii reglementate prin tratat şi însuşit de către Guvernul României prin semnătura primului-ministru, după care va fi înaintat spre aprobare Preşedintelui României.
  (2) În cazul tratatelor la nivel de stat pentru care este necesară aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, aprobarea Preşedintelui României se va acorda după îndeplinirea procedurilor specifice prevăzute de legea pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi de reglementările acestuia.
  (3) În cazul tratatelor multilaterale şi bilaterale la nivel de stat, inclusiv cu instituţii financiare internaţionale, cu caracter predominant tehnic, Ministerul Afacerilor Externe va fi doar avizator.


  Articolul 4

  (1) Pentru aprobarea iniţierii negocierilor unui tratat la nivel guvernamental, respectiv la nivel departamental, ministerul sau autoritatea administraţiei publice centrale care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în competenţele căruia sau căreia se află domeniul principal reglementat prin tratat, denumit/denumită în continuare instituţie iniţiatoare, elaborează un memorandum, care va fi avizat întotdeauna de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de către toate ministerele în competenţele cărora se află, din punct de vedere substanţial, celelalte domenii reglementate prin tratat şi care se înaintează spre aprobare Guvernului României, acordată prin semnătura primului-ministru.
  (2) În cazul tratatelor la nivel guvernamental, respectiv departamental, pentru care este necesară aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, aceasta se solicită după îndeplinirea procedurii prevăzute la alin. (1) şi după îndeplinirea procedurii specifice prevăzute de legea pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi de reglementările acestuia, prin semnătura Preşedintelui României, în calitate de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, pe memorandumul pentru aprobarea iniţierii negocierilor.


  Articolul 5

  (1) Memorandumul pentru aprobarea iniţierii negocierilor va conţine referiri la:
  a) obiectul tratatului;
  b) necesitatea încheierii tratatului;
  c) finalitatea încheierii tratatului şi implicaţiile, în cazul încheierii tratatului respectiv, asupra obligaţiilor juridice şi altor angajamente internaţionale asumate anterior de partea română, respectiv asupra legislaţiei interne, inclusiv asupra Constituţiei României, dacă este cazul;
  d) elementele concrete de mandat al părţii române, ce urmează a fi promovate în cadrul negocierilor, inclusiv variante de acţiune, dacă este cazul.
  (2) Memorandumul pentru aprobarea iniţierii negocierilor va avea întotdeauna anexată propunerea de text a părţii române, atât în limba română, cât şi în limba de circulaţie internaţională în care se va încheia tratatul, după caz, şi, cu titlu informativ, dacă acestea există, propunerea de text a celeilalte părţi - în cazul unui tratat bilateral sau proiectul de la care se porneşte negocierea, în limba română şi în limba de circulaţie internaţională în care se va încheia tratatul, şi eventualele propuneri de modificare ale părţii române - în cazul unui tratat multilateral.
  (3) Propunerea de text a părţii române se redactează în conformitate cu art. 2 alin. (2).
  (4) Aprobarea iniţierii negocierilor semnifică atât aprobarea conţinutului memorandumului, cât şi aprobarea propunerii de text a părţii române.


  Articolul 6

  (1) Memorandumul pentru aprobarea iniţierii negocierilor, semnat de conducătorul instituţiei iniţiatoare, se transmite concomitent, în copie, instituţiilor avizatoare, care au obligaţia ca, în termen de 7 zile lucrătoare de la primire, să comunice instituţiei iniţiatoare avizele lor în una dintre următoarele forme, după caz: aviz favorabil, aviz cu observaţii şi/sau propuneri, aviz negativ.
  (2) În urma primirii eventualelor observaţii sau propuneri, instituţia iniţiatoare definitivează conţinutul memorandumului şi, respectiv, al propunerii de text de tratat a părţii române, pe care le transmite, în original, spre avizare succesivă, instituţiilor avizatoare.
  (3) În cazul în care între instituţiile iniţiatoare şi, respectiv, avizatoare, după consultări la nivel corespunzător, persistă diferenţe de opinie, instituţiile avizatoare pot aviza "cu obiecţii", care vor fi anexate şi prezentate spre soluţionare în cadrul şedinţei Guvernului.


  Articolul 7

  (1) Memorandumul pentru aprobarea iniţierii negocierilor unui tratat la nivel de stat va conţine propunerea privind persoana având calitatea de şef al delegaţiei de negociatori a părţii române, cu menţionarea funcţiei şi instituţiei la care este încadrat.
  (2) În cazul tratatelor la nivel guvernamental, respectiv departamental, desemnarea şefului delegaţiei se face prin decizie a conducătorului instituţiei iniţiatoare.
  (3) În cazul negocierii tratatelor la nivel guvernamental care, prin obiectul lor, au implicaţii politice importante asupra relaţiilor externe ale României, şeful delegaţiei de negociatori a părţii române se desemnează de către Guvernul României.
  (4) Delegaţia de negociatori a părţii române pentru tratatele la nivel de stat şi, respectiv, la nivel guvernamental va include reprezentantul sau reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe; în cazul tratatelor la nivel departamental, delegaţia de negociatori a părţii române va putea include reprezentantul sau reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe, la solicitarea instituţiei iniţiatoare.


  Secţiunea a 2-a Desfăşurarea negocierilor


  Articolul 8

  Negocierile se desfăşoară prin întâlnirea directă a delegaţiilor de negociatori sau prin corespondenţă, cu respectarea strictă a elementelor de mandat şi a variantelor de acţiune aprobate.


  Articolul 9

  (1) Pe toată durata negocierilor, după fiecare rundă de negociere a tratatelor la nivel de stat, respectiv a tratatelor la nivel guvernamental pentru care este necesară ratificarea de către Parlament conform art. 19 alin. (1), se redactează, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare, un raport care va fi iniţiat, avizat şi aprobat de aceleaşi instituţii implicate în procedura aprobării iniţierii negocierilor.
  (2) Raportul va cuprinde sintetic relatarea desfăşurării negocierilor, cu prezentarea poziţiei partenerului/partenerilor de negociere, a rezultatelor rundei, evaluarea posibilelor evoluţii ale procesului de negocieri, precum şi propuneri vizând menţinerea sau modificarea mandatului de negociere, care vor trebui motivate corespunzător în acest ultim caz, eventuale alte propuneri de acţiuni conexe procesului de negociere şi vizând sprijinirea acestuia, precum şi, în anexă, componenţa delegaţiei române, respectiv a delegaţiei/delegaţiilor partenerului/partenerilor de negociere.
  (3) Raportul va fi însoţit de forma de text rezultată în urma rundei de negociere, în limba de circulaţie internaţională şi în limba română, cu evidenţierea clară a propunerilor de text ale părţilor, în cazul în care negocierea nu s-a finalizat prin convenirea sau adoptarea textului tratatului.
  (4) În situaţia finalizării negocierilor, elementele de raport menţionate mai sus vor fi cuprinse sintetic în memorandumul pentru aprobarea semnării tratatului, elaborat conform art. 15.


  Articolul 10

  (1) În cazul celorlalte tratate la nivel guvernamental, respectiv în cazul tratatelor la nivel departamental, raportul este supus aprobării conducătorului instituţiei iniţiatoare şi este transmis spre informare Ministerului Afacerilor Externe.
  (2) În acest caz raportul va avea caracter informativ, fără a propune modificări ale elementelor de mandat şi ale variantelor de acţiune ale părţii române în negociere. Ministerul Afacerilor Externe poate formula observaţii şi propuneri în conformitate cu competenţele sale, obligatorii pentru instituţia iniţiatoare, având în vedere elementele de mandat şi variantele de acţiune anterior aprobate, care sunt obligatorii pentru instituţia iniţiatoare.


  Articolul 11

  (1) Pe toată durata negocierilor, ori de câte ori se va considera necesar, elementele de mandat şi variantele de acţiune ale părţii române pentru negocierea tratatelor la nivel de stat, la nivel guvernamental şi, respectiv, la nivel departamental vor putea fi modificate numai prin memorandum iniţiat, avizat şi aprobat de aceleaşi instituţii implicate în procedura aprobării iniţierii negocierilor.
  (2) Procedura prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte schimbarea şefului delegaţiei.


  Articolul 12

  (1) În situaţia în care forma textului tratatului rezultată din negociere corespunde cu elementele de mandat aprobate, textul va fi convenit, în cazul tratatelor bilaterale, sau adoptat, în cazul tratatelor multilaterale.
  (2) După convenire sau adoptare, textul poate fi parafat sau semnat ad referendum.
  (3) După convenire sau adoptare, parafare ori semnare ad referendum, procesul de negocieri poate fi reluat, dacă este necesar, cu respectarea procedurii prevăzute pentru iniţierea negocierilor.


  Secţiunea a 3-a Aprobarea semnării


  Articolul 13

  (1) După finalizarea negocierilor prin convenire sau adoptare, pentru aprobarea semnării se elaborează un memorandum care este iniţiat, avizat şi aprobat în conformitate cu procedura prevăzută la art. 3 sau 4 şi art. 6, care se adaptează corespunzător, conform prevederilor următoare.
  (2) Ulterior avizării conform art. 3 sau 4, memorandumul pentru aprobarea semnării este supus avizării Ministerului Justiţiei.
  (3) Procedura prevăzută la art. 3 alin. (2) şi la art. 4 alin. (2) cu privire la aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării se aplică şi pentru etapa aprobării semnării.


  Articolul 14

  Dacă instituţiile avizatoare formulează avize cu propuneri, cu observaţii, cu observaţii şi propuneri sau cu obiecţii, instituţia iniţiatoare:
  a) va relua procesul de negocieri, dacă apreciază ca pertinente observaţiile, în vederea obţinerii unui text care să corespundă acestora; sau
  b) va înainta Secretariatului General al Guvernului o notă justificativă, avizată de Ministerul Afacerilor Externe, cuprinzând argumentele neacceptării, totale sau parţiale, a observaţiilor sau a avizului negativ, urmând ca Guvernul să aprobe semnarea ori să decidă reluarea negocierilor.


  Articolul 15

  (1) Memorandumul pentru aprobarea semnării va conţine referiri la:
  a) istoricul negocierilor;
  b) prezentarea prevederilor relevante ale tratatului cu raportare la elementele de mandat aprobate la începerea negocierilor, precum şi a implicaţiilor pe care le are tratatul asupra obligaţiilor juridice şi altor angajamente internaţionale asumate anterior de partea română, respectiv asupra legislaţiei interne, inclusiv asupra Constituţiei României, dacă este cazul;
  c) propuneri privind numele persoanei care va semna tratatul, cu menţionarea funcţiei şi instituţiei la care este încadrată, precum şi propunerea de a i se acordă depline puteri în acest sens, după caz.
  (2) Memorandumul va avea anexat:
  a) textul tratatului rezultat în urma negocierilor, atât în limba română, cât şi în limba de circulaţie internaţională în care a fost convenit sau adoptat, după caz;
  b) copia memorandumului pentru aprobarea iniţierii negocierilor sau, după caz, cele mai recente elemente de mandat aprobate.


  Articolul 16

  (1) În mod excepţional, datorită urgenţei semnării tratatului şi numai dacă există suficiente elemente să se considere că textul convenit sau adoptat al tratatului nu va conţine diferenţe substanţiale de fond faţă de propunerea de text a părţii române - în cazul unui tratat bilateral sau faţă de textul de la care se porneşte în negocieri - în cazul unui tratat multilateral, respectiv faţă de elementele de mandat ale părţii române, se poate elabora un memorandum comun pentru aprobarea negocierii şi semnării, care va fi supus procedurii prevăzute de prezenta secţiune.
  (2) Dacă textul convenit sau adoptat diferă faţă de propunerea de text a părţii române sau faţă de propunerea de text de la care s-a pornit în negociere, respectiv faţă de elementele de mandat ale părţii române, se va elabora un memorandum separat pentru semnare, conform procedurii prevăzute de prezenta secţiune.


  Secţiunea a 4-a Deplinele puteri


  Articolul 17

  (1) După aprobarea negocierii, respectiv a semnării tratatelor la nivel de stat sau de Guvern, Ministerul Afacerilor Externe eliberează deplinele puteri pentru negociere, dacă partenerul solicită asemenea depline puteri, şi, respectiv, pentru semnare.
  (2) Deplinele puteri pentru participarea la negocieri şi, respectiv, pentru semnarea tratatelor la nivel departamental se eliberează conform alin. (1), numai dacă partenerul/partenerii de negocieri solicită prezentarea deplinelor puteri.
  (3) Preşedintele României, primul-ministru al Guvernului şi ministrul afacerilor externe pot negocia şi semna tratate fără a prezenta depline puteri.
  (4) Ministerul Afacerilor Externe eliberează depline puteri pentru participarea delegaţiilor guvernamentale la reuniuni internaţionale, dacă este necesar potrivit regulilor de procedură ale reuniunii, în baza mandatului aprobat de către Preşedintele României sau de către primul-ministru al Guvernului.
  (5) Pentru participarea delegaţiilor guvernamentale la reuniuni internaţionale este necesară obţinerea aprobării, acolo unde este cazul, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data efectuării deplasării delegaţiilor respective.
  (6) În memorandumul pentru obţinerea aprobării participării delegaţiilor guvernamentale la reuniuni internaţionale se vor menţiona numele şi funcţia şefului delegaţiei şi ale supleantului acestuia, urmând ca instituţia iniţiatoare să transmită Ministerului Afacerilor Externe copia memorandumului aprobat şi lista celorlalţi membri ai delegaţiei, cu respectarea termenului prevăzut de lege, în vederea eliberării deplinelor puteri.


  Secţiunea a 5-a Exprimarea consimţământului de a deveni parte la tratat


  Articolul 18

  (1) Exprimarea consimţământului de a deveni parte la tratat se face, după caz, prin ratificare, aprobare, aderare sau acceptare.
  (2) În mod excepţional, în cazurile prevăzute la art. 26 alin. (1), exprimarea consimţământului de a deveni parte la tratat se poate face prin semnarea tratatului respectiv.


  Articolul 19

  (1) Se supun Parlamentului spre ratificare prin lege următoarele categorii de tratate:
  a) tratatele la nivel de stat, oricare ar fi domeniul de reglementare al acestora;
  b) tratatele la nivel guvernamental care se referă la cooperarea politică sau care implică angajamente cu caracter politic;
  c) tratatele la nivel guvernamental care se referă la cooperarea cu caracter militar;
  d) tratatele la nivel guvernamental care se referă la teritoriul de stat, inclusiv regimul juridic al frontierei de stat, precum şi la zonele asupra cărora România exercită drepturi suverane şi jurisdicţie;
  e) tratatele la nivel guvernamental care se referă la statutul persoanelor, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;
  f) tratatele la nivel guvernamental care se referă la participarea în calitate de membru la organizaţii internaţionale interguvernamentale;
  g) tratatele la nivel guvernamental care se referă la asumarea unui angajament financiar care ar impune sarcini suplimentare la bugetul de stat;
  h) tratatele la nivel guvernamental ale căror dispoziţii fac necesară, pentru aplicare, adoptarea unor noi dispoziţii normative având forţă juridică de lege ori a unor legi noi sau amendarea legilor în vigoare şi cele care prevăd în mod expres cerinţa ratificării lor.
  (2) Tratatele prevăzute la alin. (1) nu se ratifică prin ordonanţe ale Guvernului.
  (3) În situaţii extraordinare, tratatele prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), a căror reglementare nu poate fi amânată, vor putea fi ratificate prin ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, sub condiţia justificării temeinice a urgenţei ratificării.


  Articolul 20

  Tratatele semnate la nivel guvernamental care nu intră sub incidenţa prevederilor art. 19, precum şi tratatele semnate la nivel departamental sunt supuse Guvernului spre aprobare prin hotărâre.


  Articolul 21

  (1) Tratatele multilaterale care nu au fost semnate în numele României sau la nivel guvernamental, la care România sau Guvernul României urmează să devină parte şi care intră sub incidenţa prevederilor art. 19 alin. (1), sunt supuse Parlamentului spre aderare sau acceptare prin lege, dacă prevăd expres această modalitate de exprimare a consimţământului de a deveni parte la ele.
  (2) În situaţii extraordinare, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (3), tratatele multilaterale prevăzute la alin. (1) pot fi supuse aderării sau acceptării prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului.
  (3) Tratatele prevăzute la alin. (1) care nu intră sub incidenţa prevederilor art. 19 alin. (1) sunt supuse Guvernului, spre aderare sau acceptare, prin hotărâre.


  Articolul 22

  (1) Tratatele se ratifică, se aprobă, se acceptă sau se aderă la ele prin lege ori se aprobă, se acceptă sau se aderă la acestea prin hotărâre a Guvernului, după caz.
  (2) În cazul excepţional prevăzut la art. 19 alin. (3) şi la art. 21 alin. (2) se elaborează o ordonanţă de urgenţă de ratificare, aderare sau acceptare, care va fi supusă aprobării Parlamentului prin lege.
  (3) Titlul actului normativ va conţine menţiunea ratificării, aprobării, aderării sau acceptării tratatului, titlul complet al tratatului şi celelalte elemente de identificare.
  (4) Actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare conţine, de regulă, un articol unic care prevede menţiunea "se ratifică ...", "se aprobă ...", "se aderă la ...", "se acceptă ...", urmată de titlul complet al tratatului, însoţit de celelalte elemente de identificare, după cum urmează:
  a) în cazul tratatelor bilaterale - data şi locul semnării;
  b) în cazul tratatelor multilaterale supuse ratificării sau aprobării - data şi locul adoptării şi/sau deschiderii spre semnare, aceste elemente de identificare fiind însoţite de menţionarea datei intrării în vigoare a tratatului, dacă este cazul, precum şi a datei şi locului semnării de către partea română;
  c) în cazul tratatelor multilaterale supuse aderării sau acceptării - data şi locul adoptării şi/sau deschiderii spre semnare, aceste elemente de identificare fiind însoţite de menţionarea datei intrării în vigoare a tratatului, dacă este cazul.
  (5) Actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare a unui tratat multilateral poate cuprinde şi unul sau mai multe articole conţinând rezerve şi/sau declaraţii ale părţii române, care se fac cu respectarea strictă a prevederilor tratatului.
  (6) În cazul acelor tratate ale căror dispoziţii implică modificarea sau completarea unuia sau mai multor acte normative în vigoare, actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare va include prevederi exprese, cu trimiteri clare, prin care se modifică sau se completează dispoziţiile actelor normative respective, pentru asigurarea concordanţei cadrului legislativ intern cu prevederile tratatului.
  (7) În cazul tratatelor ale căror prevederi implică adoptarea de dispoziţii normative de drept intern pentru aplicarea prevederilor lor, actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare va include norme detaliate de natură să permită aplicarea tratatului, fără ca prin aceste norme să se poată aduce atingere regimului juridic stabilit prin tratat sau textului tratatului.
  (8) În cazul în care pentru aplicarea prevederilor tratatelor prevăzute la alin. (7) este suficientă adoptarea de acte normative cu forţă juridică inferioară actului normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare, actul normativ respectiv va fi adoptat imediat după adoptarea actului normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare.
  (9) Normele de natură să permită aplicarea tratatului la care se referă alin. (6)-(8) intră în vigoare la data intrării în vigoare a tratatului sau după această dată, în termenul prevăzut de acestea.
  (10) Prevederile alin. (6)-(9) nu aduc atingere posibilităţii adoptării unor dispoziţii normative de drept intern pentru aplicarea prevederilor unui tratat, ulterior intrării în vigoare a acestuia, în cazul în care acest lucru se va dovedi necesar.
  (11) Prevederile alin. (6)-(9) nu se aplică în cazul tratatelor ale căror dispoziţii implică adoptarea unor legi organice pentru aplicarea lor.
  (12) Proiectul de act normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare se iniţiază şi se avizează în conformitate cu procedura prevăzută la art. 3, respectiv art. 4 şi 6, care se adaptează corespunzător, Ministerul Justiţiei fiind ultimul în ordinea avizatorilor, şi se adoptă în conformitate cu normele procedurale în vigoare, în funcţie de tipul actului normativ.
  (13) În cazul în care, datorită conexiunii dintre ele, două sau mai multe tratate se ratifică, se aprobă, se aderă la acestea sau se acceptă prin acelaşi act normativ, măsura ratificării, aprobării, aderării sau acceptării se va exprima, pentru fiecare tratat, printr-un articol distinct.


  Articolul 23

  (1) Expunerea de motive care însoţeşte proiectul de lege de ratificare, aderare sau acceptare, respectiv nota de fundamentare care însoţeşte proiectul hotărârii Guvernului de aprobare, aderare sau acceptare ori proiectul ordonanţei de urgenţă a Guvernului de ratificare, aderare sau acceptare va cuprinde următoarele:
  a) necesitatea încheierii tratatului pentru partea română;
  b) finalitatea încheierii tratatului pentru partea română;
  c) istoricul negocierilor;
  d) în cazul tratatelor bilaterale semnate, supuse ratificării sau aprobării - data şi locul semnării, menţionarea persoanei semnatarului din partea română;
  e) în cazul tratatelor multilaterale semnate de partea română, supuse ratificării sau aprobării - data şi locul adoptării şi/sau deschiderii spre semnare, data şi locul semnării de către partea română, cu menţionarea persoanei semnatarului, data intrării în vigoare, dacă este cazul;
  f) în cazul tratatelor multilaterale supuse spre aderare sau acceptare - data şi locul adoptării şi/sau deschiderii spre semnare, data intrării în vigoare, dacă este cazul;
  g) prezentarea prevederilor relevante ale tratatului din perspectiva intereselor părţii române, a implicaţiilor pe care le are tratatul asupra obligaţiilor juridice şi altor angajamente internaţionale asumate anterior de partea română, respectiv asupra legislaţiei interne, inclusiv din perspectiva compatibilităţii cu dreptul comunitar, precum şi a măsurilor de adaptare necesare;
  h) prezentarea prevederilor prin care se urmăreşte asigurarea concordanţei cadrului legislativ intern cu prevederile tratatului la care se referă alin. (6) şi (7) ale art. 22;
  i) prezentarea şi motivarea rezervelor sau declaraţiilor la tratat, dacă este cazul, cuprinse în proiectul de act normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare;
  j) în cazul excepţional prevăzut la art. 19 alin. (3) şi la art. 21 alin. (2), justificarea temeinică a urgenţei ratificării, aderării sau acceptării, prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului, menţionarea interesului public afectat în lipsa ratificării, aderării sau acceptării, precum şi a obţinerii aprobării exprese a Preşedintelui României.
  (2) În cazul tratatelor semnate la nivel de stat, la expunerea de motive a proiectului legii de ratificare se anexează, în copie, memorandumul pentru aprobarea semnării.


  Articolul 24

  (1) După adoptare, actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, însoţit de textul în limba română al tratatului.
  (2) În cazuri temeinic justificate, Parlamentul şi, respectiv, Guvernul pot hotărî ca textele anumitor tratate să nu fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, acestea urmând să fie comunicate tuturor instituţiilor interesate.


  Secţiunea a 6-a Intrarea în vigoare a tratatelor


  Articolul 25

  (1) Tratatele intră în vigoare în conformitate cu prevederile cuprinse în acestea.
  (2) Tratatele bilaterale la nivel de stat intră în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare, la termenul prevăzut de tratat sau printr-o altă modalitate prevăzută de acesta, în conformitate cu prezenta lege.
  (3) Tratatele bilaterale la nivel guvernamental sau departamental intră în vigoare la data ultimei notificări prin care se comunică celeilalte părţi îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare, la termenul prevăzut de tratat de la data ultimei notificări sau printr-o altă modalitate prevăzută de tratat, în conformitate cu prezenta lege.
  (4) Instrumentele de ratificare, aderare sau acceptare a tratatelor la nivel de stat se redactează de către Ministerul Afacerilor Externe, se semnează de către Preşedintele României, se contrasemnează de către ministrul afacerilor externe şi se învestesc cu sigiliul de stat.
  (5) Instrumentele de aprobare, aderare sau acceptare a tratatelor la nivel guvernamental, dacă este cazul, se redactează de către Ministerul Afacerilor Externe, se semnează de către primul-ministru al Guvernului, se contrasemnează de către ministrul afacerilor externe şi se învestesc cu sigiliul de stat.
  (6) Instrumentele prevăzute la alin. (5) urmează a fi schimbate între părţi sau depuse la depozitar de către Ministerul Afacerilor Externe.
  (7) Notificarea, dacă este cazul, a celeilalte părţi sau a depozitarului cu privire la îndeplinirea procedurilor interne vizând ratificarea, aprobarea, aderarea sau acceptarea tratatelor se realizează de către Ministerul Afacerilor Externe, pe cale diplomatică.
  (8) În cazul în care ratificarea, aprobarea, aderarea sau acceptarea s-a făcut cu rezerve sau/şi declaraţii, conţinutul acestora, astfel cum este redat în actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare, va fi inclus ca atare în textul instrumentului de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare ori în notificarea privind îndeplinirea procedurilor interne vizând ratificarea, aprobarea, aderarea sau acceptarea.
  (9) Intrarea în vigoare a tratatelor se face cunoscută prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare.


  Articolul 26

  (1) Pot intră în vigoare de la data semnării următoarele categorii de tratate:
  a) tratatele la nivel guvernamental sau departamental care se încheie în aplicarea unor tratate în vigoare care prevăd expres această posibilitate;
  b) protocoalele de cooperare la nivel departamental pe care le încheie Ministerul Afacerilor Externe al României cu ministerele afacerilor externe ale altor state;
  c) programele de cooperare la nivel guvernamental şi departamental în domeniul educaţiei, culturii, sportului, cercetării, pe termen de cel mult 5 ani, fără posibilitatea prelungirii automate a valabilităţii;
  d) tratatele prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene sau a statelor membre, inclusiv cele care implică a contribuţie a părţii române, şi care sunt negociate şi semnate de reprezentanţii ministerului care gestionează problematica integrării europene, în calitate de coordonator naţional al asistenţei financiare nerambursabile, respectiv cele privind participarea la programe comunitare;
  e) tratatele, altele decât cele menţionate la lit. d), prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă, precum şi cele la nivel guvernamental sau departamental care reglementează derularea unor proiecte de specialitate sau cu caracter tehnic, cu sprijinul financiar al partenerului străin.
  (2) Tratatele prevăzute la alin. (1) pot fi semnate numai după obţinerea aprobărilor prevăzute de prezenta lege pentru semnare, inclusiv pentru intrarea în vigoare de la data semnării, şi după eliberarea deplinelor puteri pentru aceasta, dacă este necesar.


  Articolul 27

  (1) Tratatele semnate la nivel guvernamental care nu trebuie supuse ratificării conform art. 19 alin. (1) şi, respectiv, la nivel departamental se pot aplica cu titlu provizoriu de la data semnării, fie în întregime, fie în ceea ce priveşte unele dispoziţii ale acestora, cu condiţia includerii în tratat a unei prevederi exprese în acest sens, urmând ca procedura de aprobare să fie îndeplinită în cel mai scurt timp.
  (2) Tratatele la nivel de stat, precum şi tratatele la nivel guvernamental care, conform art. 19 alin. (1), trebuie supuse ratificării nu pot intră în vigoare prin procedura semnării şi nu se pot aplica cu titlu provizoriu de la data semnării.
  (3) În cazurile prevăzute la alin. (1), memorandumul pentru aprobarea semnării va include expres solicitarea de aprobare a punerii în aplicare provizorii de la data semnării şi precizarea prevederilor care vor beneficia de acest regim, semnarea având loc numai după aprobarea semnării şi eliberarea deplinelor puteri pentru aceasta, dacă este necesar.


  Articolul 28

  (1) După semnare, ministerul iniţiator al procedurii de semnare va elabora o notă de informare a Guvernului, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, cu privire la data semnării şi, respectiv, a intrării în vigoare sau aplicării cu titlu provizoriu a tratatului.
  (2) Prin ordin al conducătorului ministerului iniţiator al procedurii de semnare se va dispune publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a textelor tratatelor la care se referă alin. (1), în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării tratatului.


  Secţiunea a 7-a Tratatele în formă simplificată, încheiate prin schimb de note verbale sau de scrisori


  Articolul 29

  (1) Tratatele în forma simplificată a schimbului de note verbale se încheie numai de către Ministerul Afacerilor Externe şi intră în vigoare la data efectuării schimbului sau la alt moment prevăzut de acestea, fără a mai fi supuse ratificării sau aprobării ulterioare.
  (2) Tratatele în forma simplificată a schimbului de scrisori se încheie de către Ministerul Afacerilor Externe şi intră în vigoare la data efectuării schimbului de scrisori sau la alt moment prevăzut de acestea, fără a mai fi supuse ratificării sau aprobării ulterioare.
  (3) Ministerul care gestionează problematica integrării europene, în calitatea sa de coordonator naţional al asistenţei financiare nerambursabile, poate încheia tratate la nivel guvernamental în forma simplificată a schimbului de scrisori, prin care se acordă României asistenţă tehnică sau financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene sau a statelor membre, inclusiv care implică o contribuţie a părţii române, respectiv tratate privind participarea la programe comunitare. Aceste tratate intră în vigoare la data efectuării schimbului de scrisori sau la alt moment prevăzut de acestea, fără a mai fi supuse ratificării sau aprobării ulterioare.
  (4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică tratatelor care nu fac necesară ratificarea prin lege de către Parlament, conform art. 19.
  (5) Tratatele la nivel guvernamental în formă simplificată, indiferent de denumire, care fac necesară ratificarea prin lege de către Parlament, intră în vigoare după ratificare, la data ultimei notificări privind îndeplinirea procedurii interne pentru intrarea în vigoare, sau la alt moment precizat de acestea, prin raportare la data ultimei notificări.
  (6) Aprobările pentru negocierea şi, respectiv, semnarea tratatelor în formă simplificată se obţin conform procedurilor prevăzute de prezenta lege.
  (7) Ministrul afacerilor externe, respectiv ministrul care gestionează problematica integrării europene, va dispune prin ordin publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a textelor tratatelor prevăzute la alin. (1)-(3), în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data intrării lor în vigoare.


  Secţiunea a 8-a Înregistrarea tratatelor


  Articolul 30

  (1) Ministerul Afacerilor Externe întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea la Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite a tratatelor la nivel de stat şi guvernamental care prevăd cerinţa înregistrării, precum şi a celor care, dată fiind importanţa lor, fac necesară înregistrarea.
  (2) Ministerul Afacerilor Externe trimite copiile certificate ale tratatelor multilaterale pentru care România are calitatea de depozitar, pentru a fi înregistrate la Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.


  Capitolul III Aplicarea, modificarea şi încetarea valabilităţii tratatelor


  Secţiunea 1 Aplicarea tratatelor


  Articolul 31

  (1) Obligaţiile prevăzute de tratatele în vigoare se execută întocmai şi cu bună-credinţă.
  (2) Aplicarea şi respectarea dispoziţiilor tratatelor în vigoare reprezintă o obligaţie pentru toate autorităţile statului român, inclusiv autoritatea judecătorească, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice române sau aflate pe teritoriul României.
  (3) Guvernul, Ministerul Afacerilor Externe, precum şi alte ministere şi autorităţi ale statului au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru aplicarea tratatelor în vigoare, precum şi de a controla modul în care se realizează acestea.
  (4) Dispoziţiile tratatelor în vigoare nu pot fi modificate, completate sau scoase din vigoare prin acte normative interne ulterioare intrării lor în vigoare.
  (5) Prevederile legislative interne nu pot fi invocate pentru a justifica neexecutarea dispoziţiilor unui tratat în vigoare.
  (6) Aplicarea unui tratat în vigoare sau a unor prevederi ale acestuia poate fi suspendată conform prevederilor acestuia sau prin acordul părţilor.
  (7) Propunerea de suspendare a aplicării unui tratat se face printr-un memorandum iniţiat de ministerul sau autoritatea administraţiei publice centrale care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi are competenţă în domeniul principal reglementat prin tratat. Memorandumul este supus avizării şi aprobării, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 3 sau 4 şi art. 6.
  (8) Memorandumul prevăzut la alin. (7) va cuprinde şi, respectiv, va avea anexate:
  a) argumentarea oportunităţii suspendării aplicării;
  b) temeiul juridic al suspendării aplicării;
  c) consecinţele politice, juridice, economice sau de altă natură ale suspendării aplicării;
  d) copia textului tratatului.
  (9) După aprobarea suspendării aplicării, Ministerul Afacerilor Externe notifică măsura suspendării celeilalte/celorlalte părţi la tratat, pe cale diplomatică.


  Secţiunea a 2-a Modificarea şi încetarea valabilităţii tratatelor


  Articolul 32

  (1) Tratatele în vigoare se modifică în conformitate cu prevederile acestora sau prin acordul părţilor.
  (2) Modificarea tratatelor în vigoare urmează procedura prevăzută pentru încheierea acestora, cu excepţia cazurilor în care tratatul respectiv prevede expres o procedură distinctă.


  Articolul 33

  În cazul în care, după intrarea în vigoare a unui tratat, se constată existenţa unei erori materiale care nu afectează substanţa sa, aceasta poate fi corectată prin înţelegere cu cealaltă parte sau celelalte părţi la tratatul respectiv, realizată de Ministerul Afacerilor Externe prin schimb de note verbale.


  Articolul 34

  (1) Încetarea valabilităţii tratatelor prin acordul părţilor sau prin denunţare, renunţare ori retragere urmează procedura prevăzută pentru intrarea în vigoare a acestora.
  (2) Instrumentul de motivare a actului normativ prin care se aprobă încetarea valabilităţii tratatului prin acordul părţilor, denunţare, renunţare sau retragere va cuprinde şi, respectiv, va avea anexate:
  a) argumentarea oportunităţii încetării valabilităţii tratatului;
  b) temeiul juridic al încetării valabilităţii tratatului;
  c) consecinţele politice, juridice, economice sau de altă natură ale încetării valabilităţii tratatului;
  d) copia textului tratatului.
  (3) Dacă este necesar, denunţarea tratatelor la nivel de stat se consemnează în instrumentul de denunţare, renunţare sau retragere, care este redactat de Ministerul Afacerilor Externe şi este, ca regulă, semnat de ministrul afacerilor externe şi învestit cu sigiliul de stat.
  (4) Ministerul Afacerilor Externe trimite depozitarului instrumentul de denunţare, renunţare sau retragere ori notifică denunţarea, renunţarea sau retragerea ori încetarea valabilităţii tratatului prin altă modalitate, pe cale diplomatică.
  (5) Încetarea valabilităţii tratatelor se face cunoscută prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data încetării valabilităţii sau de la data constatării încetării valabilităţii tratatului.


  Capitolul IV Dispoziţii diverse


  Secţiunea 1 Atribuţiile Ministerului Afacerilor Externe


  Articolul 35

  (1) Ministerul Afacerilor Externe este organul specializat prin care se asigură coordonarea şi politica unitară în domeniul de reglementare al prezentei legi.
  (2) La solicitarea autorităţilor statului sau din oficiu, în vederea asigurării aplicării întocmai în România a prevederilor tratatelor, Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu alte instituţii competente, elaborează avize conforme cu privire la problemele juridice legate de interpretarea sau aplicarea acestora.
  (3) La solicitarea autorităţilor statului sau din oficiu, Ministerul Afacerilor Externe se pronunţă asupra caracterului de tratat în înţelesul dreptului internaţional public, respectiv asupra caracterului juridic al obligaţiilor conţinute de acesta.


  Articolul 36

  (1) La începutul fiecărui an calendaristic, Ministerul Afacerilor Externe elaborează o sinteză privind tratatele la nivel de stat şi guvernamental semnate, ratificate, aprobate, la care s-a aderat sau care au fost acceptate, respectiv care au intrat în vigoare în cursul anului calendaristic precedent.
  (2) Sinteza prevăzută la alin. (1) se transmite spre informare Preşedintelui României, Guvernului şi Parlamentului până la sfârşitul lunii ianuarie a fiecărui an.
  (3) Anual Ministerul Afacerilor Externe editează din fondurile prevăzute în bugetul său compendii şi culegeri cu textele tratatelor reprezentative intrate în vigoare, încheiate la nivel statal şi guvernamental.


  Articolul 37

  (1) Ministerul Afacerilor Externe, precum şi alte ministere şi autorităţi ale statului au obligaţia să semnaleze Preşedintelui României, Guvernului şi Parlamentului problemele pe care le ridică aplicarea unor tratate în vigoare, în vederea soluţionării operative a acestora, în deplină conformitate cu dreptul internaţional şi interesele părţii române.
  (2) Ministerul Afacerilor Externe analizează, în consultare cu alte ministere şi autorităţi ale statului, rezervele la tratatele multilaterale pe care le-au formulat alte state şi poate formula obiecţii la acestea, dacă este necesar, conform dreptului internaţional şi practicii internaţionale.
  (3) Ministerul Afacerilor Externe poate iniţia, în consultare cu alte ministere şi autorităţi ale statului, retragerea rezervelor formulate de partea română la un tratat multilateral, care urmează aceeaşi procedură ca şi la exprimarea consimţământului cu privire la tratatul respectiv.
  (4) Instrumentul de motivare a actului normativ prin care se aprobă retragerea rezervelor cuprinde cauzele pentru care s-a optat pentru aceasta.
  (5) După intrarea în vigoare a actului normativ prin care se aprobă retragerea rezervelor, Ministerul Afacerilor Externe notifică depozitarului retragerea rezervelor părţii române sau transmite instrumentul de retragere a rezervelor, care este, de regulă, semnat de ministrul afacerilor externe şi învestit cu sigiliul de stat.


  Articolul 38

  (1) Originalele tratatelor bilaterale la nivel de stat şi la nivel guvernamental, originalele tratatelor multilaterale care prevăd calitatea de depozitar a României sau a Guvernului României, precum şi copiile certificate ale tratatelor multilaterale semnate sau la care România ori Guvernul României este parte se păstrează în Arhiva tratatelor a Ministerului Afacerilor Externe.
  (2) Originalele tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat şi la nivel guvernamental se transmit Ministerului Afacerilor Externe pentru depozitare, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data semnării.
  (3) În calitate de depozitar, Ministerul Afacerilor Externe ţine evidenţa situaţiei juridice a tratatelor bilaterale şi multilaterale semnate sau la care România ori Guvernul României este parte şi îndeplineşte atribuţiile decurgând din calitatea de depozitar conform dreptului internaţional şi practicii internaţionale.
  (4) Prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute date şi informaţii privind evoluţiile survenite în privinţa tratatelor încheiate de România, precum şi textele tratatelor revizuite, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (5) Ministerul Afacerilor Externe păstrează sigiliul de stat al României.


  Secţiunea a 2-a Publicitatea textelor tratatelor anterior publicării în Monitorul Oficial al României


  Articolul 39

  (1) Textele tratatelor bilaterale nu pot fi făcute publice până la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia cazului în care există o obligaţie internaţională asumată de partea română în acest sens.
  (2) După semnare, până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, textele tratatelor bilaterale pot fi făcute publice cu acordul expres al celeilalte părţi, după cum urmează:
  a) în cazul tratatelor la nivel de stat - cu aprobarea Preşedintelui României;
  b) în cazul tratatelor la nivel guvernamental - cu aprobarea primului-ministru al Guvernului;
  c) în cazul tratatelor la nivel departamental - cu aprobarea conducătorului instituţiei iniţiatoare şi cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.


  Secţiunea a 3-a Examinarea compatibilităţii prevederilor tratatelor cu Constituţia României


  Articolul 40

  (1) După convenirea sau adoptarea tratatelor prevăzute la art. 19 alin. (1), în orice etapă a încheierii lor, oricare dintre preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului României ori un număr de cel puţin 50 de deputaţi sau cel puţin 25 de senatori pot solicita Curţii Constituţionale avizul privind compatibilitatea prevederilor tratatelor cu Constituţia României.
  (2) Curtea Constituţională se va pronunţa în termen de 30 de zile de la data sesizării, interval în care procedurile interne legate de încheierea tratatului se suspendă.
  (3) În cazul în care tratatul cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei României şi nu este posibilă renegocierea tratatului, iar în cazul tratatelor multilaterale, nici formularea de rezerve, proiectul de act normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare va fi promovat numai după revizuirea Constituţiei.
  (4) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere procedurilor de control al constituţionalităţii legilor şi ordonanţelor Guvernului, prevăzute de legea privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. În cazul în care, în exercitarea atribuţiilor sale de control al constituţionalităţii, Curtea Constituţională decide că dispoziţiile unui tratat aflat în vigoare pentru România sunt neconstituţionale, Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu ministerul sau instituţia în competenţele căruia/căreia se află domeniul principal reglementat prin tratat, va face demersuri, în termen de 30 de zile, pentru iniţierea procedurilor necesare în vederea renegocierii tratatului sau încetării valabilităţii acestuia pentru partea română ori, după caz, în vederea revizuirii Constituţiei.


  Secţiunea a 4-a Procedura încheierii înţelegerilor la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale cu autorităţi similare din alte state


  Articolul 41

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a solicita avizul de oportunitate al Ministerului Afacerilor Externe şi al ministerului cu atribuţii de sprijin şi control al autorităţilor publice locale cu privire la intenţia de a iniţia negocieri pentru încheierea de înţelegeri de cooperare cu autorităţi similare din alte state.
  (2) Înţelegerile de cooperare prevăzute la alin. (1) se încheie cu respectarea prevederilor prezentei legi.
  (3) Anterior semnării, proiectele de înţelegeri de cooperare pe care autorităţile administraţiei publice locale intenţionează să le încheie cu autorităţi similare din alte state vor fi avizate de către Ministerul Afacerilor Externe şi de către ministerul cu atribuţii de sprijin şi control al autorităţilor publice locale.
  (4) Înţelegerile de cooperare la care se referă prezentul articol pot intră în vigoare de la data semnării.
  (5) Copii ale înţelegerilor de cooperare semnate vor fi transmise, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării, Ministerului Afacerilor Externe şi ministerului cu atribuţii de sprijin şi control al autorităţilor publice locale.
  (6) Procedura prevăzută la alin. (1)-(4) este suplimentară procedurilor în acest domeniu care trebuie îndeplinite la nivelul autorităţilor publice locale pentru aprobarea iniţierii negocierilor, respectiv a semnării, sau pentru îndeplinirea altor acte cu privire la înţelegerile de cooperare respective.


  Secţiunea a 5-a Sancţiunea nerespectării normelor privind încheierea tratatelor


  Articolul 42

  Tratatele încheiate cu încălcarea normelor dreptului internaţional privind validitatea tratatelor şi a normelor privind capacitatea şi/sau procedura încheierii tratatelor pot fi declarate nule, procedura de aprobare a declarării nulităţii fiind similară celei urmate pentru intrarea în vigoare a categoriei respective de tratate.


  Secţiunea a 6-a Excepţii


  Articolul 43

  Procedura încheierii înţelegerilor tehnice la nivel departamental, indiferent de denumire, pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin tratate în domeniul cooperării cu forţele armate străine, nu intră sub incidenţa prezentei legi, urmând a fi reglementată prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 44

  Contractele de stat nu intră sub incidenţa prezentei legi.


  Secţiunea a 7-a Dispoziţii finale


  Articolul 45

  (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 12 ianuarie 1991, cu completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DAN MIRCEA POPESCU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 22 decembrie 2003.
  Nr. 590.
  -------------