ORDIN nr. 39 din 19 februarie 2018privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 19 februarie 2018
  Văzând Referatul de aprobare nr. 6.495 din 19.02.2018 al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,
  în temeiul prevederilor:– Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/1998, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat;– Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină si caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;– Programului Național de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2014-2020,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă formularul-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018, elaborat în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2
  (1) Cererea unică de plată completată de fermieri, conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2, se depune la centrele locale/județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, în perioada 1 martie - 15 mai 2018, conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea. Cererile unice de plată pot fi depuse și după data de 15 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 16 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității.(2) În conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, modificările cererilor unice de plată se depun la APIA până la data de 31 mai 2018 inclusiv, fără aplicarea de penalități. Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de 31 mai, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai 2018.(3) Cererea unică de plată se depune la centrele județene ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafață de peste 50 hectare teren agricol și la centrele locale ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafață de până la 50 hectare teren agricol.(4) În cazul în care producătorul agricol folosește apă pentru irigații, odată cu depunerea cererii unice de plată sau până la data-limită de depunere a acesteia trebuie să prezinte documente doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigații, respectiv: autorizația de utilizare a apei pentru irigații eliberată de către Administrația Națională „Apele Române“, calitatea de membru al unei organizații a utilizatorilor de apă pentru irigații, contractul de irigații al acesteia încheiat cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare sau contractul de irigații încheiat între beneficiar și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, după caz.


  Articolul 3

  APIA primește cererea unică de plată, autorizează cererile de ajutor/sprijin prin controale administrative și pe teren, calculează și efectuează plata către fermier numai în contul bancar al acestuia, conform legislației.


  Articolul 4
  (1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/ restructurare a plantațiilor viticole, membrii grupurilor și organizațiilor de producători din sectorul fructe și legume, precum și cei ai Măsurii 221 - prima împădurire a terenurilor agricole din PNDR 2007-2013 și cei ai M.215 Bunăstarea animalelor, sM8.1 Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite, sM15.1 - plăți pentru angajamente de silvomediu au obligația de a completa și depune cererea unică de plată, indiferent dacă solicită sau nu plăți directe.(2) Nedepunerea de către beneficiarii prevăzuți la alin. (1) a cererii unice de plată, în perioada prevăzută la art. 2 alin. (1), determină aplicarea de sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității.(3) Nerespectarea de către beneficiarii menționați la alin. (1) a normelor de ecocondiționalitate determină aplicarea de sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 39 și 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.


  Articolul 5

  Potrivit prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgentă Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează fermierii cu privire la intenția de a transfera fonduri între măsurile de sprijin cuplat, aferente anului de cerere 2018.


  Articolul 6

  Cererea unică de plată pentru anul 2018 se completează, în format electronic, de către fermieri, prin aplicația electronică pusă la dispoziție de către APIA, în urma digitizării parcelelor agricole declarate și a completării în aplicație a datelor privind animalele din exploatație pentru care solicită sprijin/ajutor financiar. Cererea unică de plată se listează la centrele APIA și va conține numai datele declarate de către fermieri și schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor solicitate.


  Articolul 7

  În scopul efectuării eficiente a controalelor administrative preliminare prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.333/2015 din 14 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea și pentru a veni în sprijinul solicitanților se vor furniza fermierilor implicați în cazurile de suprapunere a parcelelor agricole declarate sau de supradeclarare a blocurilor fizice numele și prenumele celorlalți fermieri cu care se află în aceste situații, la nivel de parcelă/bloc fizic.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 bis, care se pot achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 9

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat


  București, 19 februarie 2018.
  Nr. 39.

  Anexe nr. 1-2

  ANEXE
  privind formularul-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018
   și instrucțiunile de completare